SENIORRAADETS VEDTÆGTER 2019

Vedtægter for Seniorrådet 

                     Ishøj Kommune 

                                       Navn

 

 • 1    Seniorrådet i Ishøj Kommune c/o Rådhuset, Sundhed og ældre, Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj.

                                                      Lovgrundlag

 • 2 Lov om retssikkerhed og administration §§30-33 (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17 9 2012).
 • 3
 1. Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.
 2. Byrådet skal høre Seniorrådet om alle sager, der vedrører de ældre.
 3. Seniorrådet skal med sin funktion medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre. Seniorrådet skal endvidere sikre, at dialogen og samarbejdet mellem ældre/seniorer og Byrådet udbygges. Kommunens ældre skal have mulighed for, at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens seniorpolitik. Grundlaget for Seniorrådets samarbejde med de kommunale myndigheder baserer sig på Byrådets formulerede seniorpolitiske målsætning for Ishøj Kommunes borgere på 60+.

                                        Virksomhed

 1. Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed, som er omfattet af Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen.

 1. Seniorrådet er uafhængige af partipolitiske, religiøse, og organisatoriske interesser og skal alene vurdere sagerne ud fra, hvad der er til gavn for de ældre samt hvad der er de ældres ønsker og behov.
 2. Seniorrådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang det følger af lovgivning eller særlig bestemmelse i enkelte sager. Tavshedspligten gælder også medlemmer, som er udtrådt af Seniorrådet. Seniorrådet er omfattet af Forvaltningslovens regler om inhabilitet.
 3. Seniorrådet udpeger repræsentanter fra Rådet til at deltage i udvalg om ældre nedsat af Ishøj Kommune.
 4. Seniorrådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag indenfor alle forvaltningsgrene om emner, som har betydning for de ældre i kommunen, samt stille forslag og fremlægge ideer om ældreforhold. Byrådet kan efter forhandling med Seniorrådet beslutte at delegere kompetence, samt overføre ressourcer for konkrete veldefinerede områder til Seniorrådet, herunder til opgaver for medlemsorganisationer tilsluttet Seniorrådets arbejdsområde og kommunen.
 5. Seniorrådet kan kun behandle sager af generel og principiel karakter.
 6. Seniorrådet udøver sin virksomhed i lukkede møder. Dagsordener og beslutningsreferater er offentlige tilgængelige, på kommunens hjemmeside, samt seniorrådets hjemmeside www.ishojseniorraad.dk
 7. Seniorrådet skal udtale sig om tilsynsrapporter fra embedslægen og det kommunale tilsyn med plejehjem mv. Rapporterne skal fremsendes til Seniorrådets medlemmer, så snart de er udarbejdet. Det samme gælder den årlige redegørelse efter § 166 stk. 4 i Serviceloven.
 8. Seniorrådet er forpligtet til at informere sit bagland – de ældre – om sit arbejde.

Opgaver

 1. Seniorrådet skal i sit arbejde virke for og tilvejebringe de bedst mulige vilkår for kommunens ældre, med særlig hensyntagen til svage pensionister, samt varetage de ældres interesse på alle områder som har betydning for deres trivsel.
 2. I sit arbejde skal Seniorrådet søge at fremme det bedst mulige samarbejde mellem organisationer, foreninger, institutioner samt mellem disse – kommunen og forvaltningerne. Seniorrådet skal ikke kun beskæftige sig med spørgsmål der angår svage ældre, men med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60+. Dette kan eksempelvis være om trafik, bolig, sundhed, miljø og kultur, hjemmehjælp, hjemmeplejen, rehabilitering, plejecentre, omsorgscentre m.m.
 3. Kommunens ældre skal have indflydelse på kommunens seniorpolitik i bred forstand på såvel spørgsmål af overordnet karakter, som forhold, der har betydning for den enkelte i hverdagen.
 4. Seniorrådet medvirker til at orientere borgerne om kommunens seniorpolitik og dens forskellige tilbud og relevante tiltag på seniorområdet. Seniorrådet informerer om sit arbejde gennem lokalpressen, Seniorrådets hjemmeside samt ved møder med kommunens ældre. Seniorrådet holder sig orienteret om de ældres ønsker og behov, samt kommunale forhold.
 • 6 1. Seniorrådet medvirker til at skabe offentlig interesse og debat om ældre og handicapforhold, at fastholde og udbygge dialogen med Byråd, Social- og Sundhedsudvalg og øvrige forvaltninger. Endvidere løbende at, vurdere tiltag og politik på seniorområdet med henblik på en fortsat udvikling og tilpasning med samfundsudviklingen.
 1. Seniorrådet har mulighed for at dele sig i flere undergrupper, der så beskæftiger sig med delområder. Formænd for sådanne grupper kan tage kontakt til den kommunale forvaltning efter aftale med Seniorrådets formand.
 2. Seniorrådet kan nedsætte ad hoc udvalg, til at udvikle og styrke Senior-rådets ekspertise om centrale spørgsmål, og kan også indkalde ad hoc ekspertise.

Høringsforpligtelse

Til sikring af, at Seniorrådets rådgivende funktion får reel betydning, har Byrådet en forpligtigelse til, at høre Seniorrådet om alle forslag og sager, der vedrører borgere på 60+. Seniorrådet skal i god tid høres og medinddrages inden Byrådet træffer endelig beslutning. Seniorrådet skal f.eks. høres om de årlige budgetter til omsorg og pleje m.v., om udbygningsplaner og om forslag til iværksættelse af aktiviteter m.v. for kommunens seniorer.

Samarbejdsudvalg

 1. Kontakten til kommunens ældre og synliggørelsen af Seniorrådet i lokalsamfundet sikres gennem en god forbindelse til kommunens seniorer.
 2. Der etableres et samarbejdsudvalg i Seniorrådets regi, der sammensættes af repræsentanter fra foreninger, der henvender sig til personer over 60 år, klubber og beboerråd, der udfører seniorarbejde i Ishøj Kommune samt brugere af seniorlokalerne. Samarbejdsudvalget bidrager med ideer og forslag til Seniorrådets videre arbejde. Seniorrådet giver og modtager orientering til og fra Samarbejdsudvalget. Seniorrådet afholder møde med Samarbejdsudvalget og brugere af Seniorlokalerne 1. gang årligt. Der vælges eller udpeges maksimalt 2 medlemmer fra hver forening og organisation i Ishøj.
 3. Høringsforpligtelse overfor Seniorrådet kan ikke opfyldes gennem en høring til medlemmerne af de nævnte samarbejdsudvalg. Høring m.v. skal kommunikeres direkte til Seniorrådet

 Valg og Sammensætning

 1. Byrådet har ansvaret for, at der afholdes valg til Seniorrådet. Byrådet fastsætter i samarbejde med Seniorrådet regler for valgets afholdelse. Alle personer, der har fast bopæl i kommunen og som er 60+ kan deltage i valget og er valgbare til Seniorrådet.
 2. Valg til Seniorrådet finder sted ved direkte valg hvert 2. år i april måned. Valgperioden går fra 1, juni til 31. maj.
 1. Til Seniorrådet vælges 7 medlemmer, således at 4 medlemmer vælges i den ene valgperiode og 3 medlemmer vælges i den anden valgperiode. De valgte medlemmers valgperiode er 4 år. Genvalg kan altid finde sted. Rådet er beslutningsdygtigt ved minimum 4 medlemmer.
 2. Der vælges ved hvert valg op til 4 suppleanter. Suppleanterne er valgt for 2 år, således at disse efter 2 år kan genopstille til Seniorrådet. Den enkelte suppleant knyttes ikke personligt til et bestemt seniorrådsmedlem.
 3. Suppleanterne deltager ikke i Seniorrådets møder. En suppleant bliver medlem af Seniorrådet, når et medlem i utide udtræder af Seniorrådet, eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 måneder.
 4. Hvis der ikke opstiller det nødvendige antal medlemmer til at opfylde kravet om minimum 5 medlemmer i Seniorrådet, afholdes suppleringsvalg, indtil det nødvendige antal medlemmer er opnået.
 5. Medlemmer og suppleanter er valgt i rækkefølge efter det personlige stemmetal.

                                       Konstituering

 1. Seniorrådet konstituerer sig snarest efter valget med formand og næstformand. Der vælges ligeledes medlemmer til diverse udvalg.
 2. Seniorrådet forudsættes at være selvstyrende og fastsætter selv sin forretningsorden samt tilrettelægger i videst omfang selv sit arbejde.
 3. Det konstituerende møde ledes – indtil valg af formand har fundet sted – af det medlem, som længst har været medlem af Seniorrådet. Hvis alle er ny-valgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødes af den ældste af disse.
 4. Seniorrådet kan beslutte at nedsætte faste arbejdsgrupper eller ad hoc arbejdsgrupper. En arbejdsgruppes kommissorium fastsættes af Seniorrådet.

Møder

 1. Seniorrådet afholder 11 årlige ordinære møder. Samt minimum 1. samarbejdsmøde med social- og sundhedsudvalget.
 2. I seniorrådets forretningsorden angives mødehyppighed, samt regler for dagsorden, afstemning, indkaldelse, samt regler for informationsvirksomhed og regler for kontakten til rådets bagland.
 3. Der skrives referat fra alle ordinære møder af sekretær fra sekretariatet..
 4. Møderne i seniorrådet er lukkede møder og kun rådets medlemmer og sekretariatsfunktionen kan deltage.
 5. Hvis det er ønskeligt i henhold til en sags oplysning, kan seniorrådet i konkrete sager bede andre med relevans for sagen om at deltage på mødet under punktet.

                                         Økonomi mv.

 1. Indenfor rammerne af det til hver en tid fastsatte budget, afholder Byrådet udgifter i forbindelse med valg til Seniorråd, samt til dette råds virksomhed, til kurser, til møder og arrangementer i og uden for kommunen, samt betaler kontingent til Danske Ældreråd for Seniorrådets medlemskab af dette, ligesom Byrådet dækker udgifterne til Rådets sekretærbistand.
 2. Byrådet stiller endvidere lokaler til rådighed for Seniorrådet. Medlemskab af Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv, bortset fra, at der udbetales mødediæter for 6 årlige møder i henhold til gældende bestemmelser om ydelser til folkevalgte.

Vedtægtsændringer

Vedtægter kan til enhver tid tages op til drøftelse i Seniorrådet. Fremkommer der ønske om ændringer, skal forslag udarbejdes og behandles på et Seniorrådsmøde. Alle ændringer forelægges og godkendes af Ishøj Byråd. Vedtægterne træder i kraft efter vedtagelse af Ishøj Byråd.

 

Anførte vedtægter godkendt af Ishøj Byråd på deres møde den       2017

Ole Bjørstop                                                                               Leif Christoffersen ________________________                                                             ________________________
BORGMESTER                                                                 fORMAND FOR SENIORRÅDET

Bemærk: Seniorrådets hjemmeside er www.ishojseniorraad.dk 

Seniorrådets Mailadresse ved formanden: ishojseniorraad@gmail.com