SENIORRAADETS VEDTÆGTER 2022

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune
§ 1

Seniorrådet i Ishøj Kommune c/o Rådhuset, Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj.

Lovgrundlag
§ 2

Lov om retssikkerhed og administration §§ 30-33 (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17.9.2012).

Formål
§ 3

1. Seniorrådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.
2. Seniorrådet skal med sin funktion medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre. Seniorrådet skal desuden sikre, at dialogen og samarbejdet mellem
ældre/seniorer og Byrådet samt politiske udvalg og administration udbygges.
Kommunens ældre skal have mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens seniorpolitik. Grundlaget for Seniorrådets samarbejde med de kommunale myndigheder baserer sig på Byrådets formulerede seniorpolitiske målsætning for Ishøj Kommunes
borgere på 60+.

Virksomhed
§ 4.

1. Seniorrådet er i forhold til lovgivningen en selvstændig forvaltningsenhed, som er omfattet af Forvaltningsloven og Lov om offentlighed i forvaltningen.
2. Seniorrådet er uafhængig af partipolitiske, religiøse, og organisatoriske interesser og skal alene vurdere sagerne ud fra, hvad der er til gavn for kommunens ældre, samt hvad der er de ældres ønsker og behov.
3. Seniorrådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang det følger af lovgivning eller særlig bestemmelse i enkelte sager. Tavshedspligten gælder også medlemmer, som er udtrådt af Seniorrådet. Seniorrådet er omfattet af Forvaltningslovens regler om inhabilitet.
4. Seniorrådet udpeger repræsentanter fra Rådet til at deltage i udvalg om ældre nedsat af Ishøj Kommune, Region Hovedstaden, Vestegnens kommuner, og Danske Ældreråd.
5. Seniorrådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag indenfor alle forvaltningsgrene om emner,
som har betydning for kommunens ældre, samt stille forslag og fremlægge ideer om ældreforhold.
Byrådet kan efter forhandling med Seniorrådet beslutte at delegere kompetence, samt overføre ressourcer for konkrete veldefinerede områder til Seniorrådet, herunder til opgaver for medlemsorganisationer tilsluttet Seniorrådets arbejdsområde og kommunen.
6. Seniorrådet kan ikke behandle enkeltsager, men udelukkende sager af generel og principiel
karakter.
7. Seniorrådet udøver sin virksomhed i lukkede møder. Dagsordener og beslutningsreferater er offentligt tilgængelige, på kommunens hjemmeside, samt seniorrådets hjemmeside www.ishojseniorraad.dk.
8. Seniorrådet skal udtale sig om tilsynsrapporter fra embedslægen og det kommunale tilsyn med plejehjem mv. Rapporterne skal fremsendes til Seniorrådets medlemmer, så snart de er udarbejdet.
Det samme gælder den årlige redegørelse efter § 166 stk. 4 i Serviceloven.
9. Seniorrådet er forpligtet til at informere sit bagland – de ældre – om sit arbejde. Dette gøres på Seniorrådets hjemmeside, samt ved opslag på Seniorrådets Facebookside.

OPGAVER
§ 5

1. Seniorrådet skal i sit arbejde virke for og tilvejebringe de bedst mulige vilkår for kommunens ældre, med særlig hensyntagen til svage ældre og pensionister, samt varetage de ældres interesse på alle områder som har betydning for deres trivsel.
2. I sit arbejde skal Seniorrådet søge at fremme det bedst mulige samarbejde mellem
organisationer, foreninger, institutioner samt mellem disse – kommunen og forvaltningerne.
Seniorrådet skal ikke kun beskæftige sig med spørgsmål der angår svage ældre, men med alle spørgsmål, der har betydning for personer på 60+. Dette kan f.eks. være om tilgængelighed, trafik, bolig, sundhed, miljø og kultur, hjemmehjælp, hjemmeplejen, genoptræning, rehabilitering, plejecentre, omsorgscentre m.m.
3. Kommunens ældre skal have indflydelse på kommunens seniorpolitik i bred forstand på såvel spørgsmål af overordnet karakter, som forhold, der har betydning for den enkelte i hverdagen.
4. Seniorrådet medvirker til at orientere borgerne om kommunens seniorpolitik og dens forskellige tilbud og relevante tiltag på seniorområdet. Seniorrådet informerer om sit arbejde gennem lokalpressen, Seniorrådets hjemmeside, Seniorrådets Facebookside samt evt. ved møder med kommunens ældre. Seniorrådet holder sig orienteret om de ældres ønsker og behov, samt kommunale forhold.

§ 6

1. Seniorrådet medvirker til at skabe offentlig interesse og debat om ældreforhold, samt at fastholde og udbygge dialogen med Byråd, Social- og Sundhedsudvalg og øvrige forvaltninger.
Endvidere løbende at vurdere tiltag og politik på seniorområdet med henblik på en fortsat udvikling og tilpasning med samfundsudviklingen.
2. Seniorrådet har mulighed for at dele sig i flere undergrupper, der så beskæftiger sig med delområder. Formænd for sådanne grupper kan kontakte den kommunale forvaltning efter aftale med Seniorrådets formand.
3. Seniorrådet kan nedsætte ad hoc-udvalg, til at udvikle og styrke Seniorrådets ekspertise om centrale spørgsmål, og er bemyndiget til at indkalde ad hoc ekspertise.

Høringsforpligtelse
§ 7

Til sikring af, at Seniorrådets rådgivende funktion får reel betydning, har Byrådet en forpligtigelse til at høre Seniorrådet om alle forslag og sager, der vedrører borgere på 60+. Seniorrådet skal i god tid indenfor høringsfristen høres og medinddrages, inden Byrådet træffer endelig beslutning.
Seniorrådet skal f.eks. høres om de årlige budgetter der vedrører ældreområdet i kommunen,eksempelvis til omsorg og pleje m.v., om udbygningsplaner og om forslag til iværksættelse af aktiviteter m.v. for kommunens ældre 60+.

Valg og Sammensætning

§ 8

1. Byrådet har ansvaret for, at der afholdes valg til Seniorrådet. Byrådet fastsætter i samarbejde med Seniorrådet regler for valgets afholdelse. Der etableres en mindre administrativ gruppe til at understøtte afholdelse af valg til Seniorrådet.Valgbestyrelsen udpeger en sekretær til at skrive beslutningsreferater.
Alle personer på 60+, der har fast bopæl i kommunen kan deltage i valget og er valgbare til Seniorrådet. Såfremt et medlem fraflytter kommunen, udtræder medlemmet af Seniorrådet i Ishøj Kommune.

2. Valg til Seniorrådet finder sted ved direkte valg hvert 4. år sammen med valg til Byrådet.
Valgperioden går fra 1. januar til 31.december.
3. Til Seniorrådet vælges 7 medlemmer. De valgte medlemmers valgperiode er 4 år. Genvalg kan altid finde sted. Rådet er beslutningsdygtigt ved minimum 4 medlemmer.
4. Der vælges ved hvert valg op til 4 suppleanter. Suppleanterne er valgt for 4 år. Den enkelte suppleant knyttes ikke personligt til et bestemt seniorrådsmedlem.
5. Suppleanterne deltager ikke i Seniorrådets møder. En suppleant bliver medlem af Seniorrådet, når et medlem i utide udtræder af Seniorrådet, eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 måneder.

 6. Hvis der ikke opstiller det nødvendige antal medlemmer til at opfylde kravet om minimum 7 medlemmer i Seniorrådet, afholdes suppleringsvalg, indtil det nødvendige antal medlemmer er opnået.
7. Medlemmer og suppleanter er valgt i rækkefølge efter det personlige stemmetal.

Konstituering
§ 9

1. Seniorrådet konstituerer sig senest 14 dage efter valget med formand og næstformand. Der vælges ligeledes medlemmer til diverse udvalg.
2. Seniorrådet forudsættes at være selvstyrende og fastsætter selv sin forretningsorden samt tilrettelægger i videst omfang selv sit arbejde.
3. Det konstituerende møde ledes – indtil valg af formand har fundet sted – af det medlem, som længst har været medlem af Seniorrådet. Hvis alle er nyvalgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødes af den ældste af disse.
4. Seniorrådet kan beslutte at nedsætte faste arbejdsgrupper eller ad hoc arbejdsgrupper. Der udarbejdes skriftligt kommissorium for alle arbejdsgrupper En arbejdsgruppes kommissorium fastsættes og godkendes af Seniorrådet.

Møder
§ 10

1. Seniorrådet afholder 11 årlige ordinære møder. Samt minimum 1 samarbejdsmøde med social- og sundhedsudvalget.
2. I seniorrådets forretningsorden angives mødehyppighed, samt regler for dagsorden, afstemning, indkaldelse, samt regler for informationsvirksomhed og regler for kontakten til rådets bagland.
3. Kommunen stiller sekretær til rådighed for Seniorrådet. Sekretæren udpeges af kommunens leder for voksne og velfærd. Sekretæren skriver referat fra alle ordinære møder, og udarbejder dagsorden i samarbejde med Seniorrådets formand.
4. Møderne i seniorrådet er lukkede møder og kun rådets medlemmer og sekretariatsfunktionen kan deltage.
5. Hvis det er ønskeligt i henhold til en sags oplysning, kan seniorrådet i konkrete sager bede andre med relevans for sagen om at deltage på mødet under punktet.

Økonomi mv.
§ 11

1. Indenfor rammerne af det til enhver tid fastsatte budget, afholder Byrådet udgifter i forbindelse med valg til Seniorråd, samt til rådets virksomhed, til kurser, til møder og arrangementer i og uden for kommunen, samt betaler kontingent til Danske Ældreråd for Seniorrådets medlemskab af dette,
ligesom Byrådet dækker udgifterne til Rådets sekretærbistand.
2. Byrådet stiller lokaler til rådighed for Seniorrådet.
Medlemskab af Seniorrådet er et frivilligt og ulønnet hverv, bortset fra, at der udbetales diæter for ordinære møder i Seniorrådet, møder med Social-og Sundhedsudvalget samt eventuelle møder med Borgmester, i henhold til gældende bestemmelser om ydelser til folkevalgte.

Vedtægtsændringer
§ 12

Vedtægter kan til enhver tid tages op til drøftelse i Seniorrådet. Fremkommer der ønske om ændringer, skal forslag udarbejdes og behandles på et Seniorrådsmøde. Alle ændringer forelægges og godkendes af Ishøj Byråd. Vedtægterne træder i kraft efter vedtagelse i Ishøj Byråd.

Anførte vedtægter godkendt af Ishøj Byråd på deres møde d. 2.3. 2021.