REFERATER FRA SENIORRÅDETS MØDER 2019

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 10. september 2019 kl. 12.00

 

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

78. Godkendelse af referat

Beslutning

Referatet blev godkendt.

79. Godkendelse af forslag til kvalitetsstandard for praktisk hjælp efter servicelovens § 83, vaskeordning

Resume

Beslutningspunkt
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde d. 11. juni 2019, at Ishøj Kommune indgår et toårigt samarbejde med Berendsen Vaskeservice om vask af tøj for borgere med tilknytning til hjemmeplejen samt beboere på kommunens to plejecentre, Torsbo og Kærbo. Der er derfor udarbejdet kvalitetsstandard for vaskeordning efter servicelovens § 83. Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om, at Ishøj Kommune indgår i et toårigt pilotprojekt om vask af borgernes tøj ved Brendsen Vaskeservice, er der udarbejdet en kvalitetsstandard for vaskeordning. Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for vask, da denne ydelse tøj har været en del af de ydelser, som borgere, der er visiteret til stor pakke efter servicelovens § 83, har været berettiget til.

I kvalitetsstandarden beskrives formål med vaskeordning, målgruppe, ydelser m.m. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som medarbejdere viden om, hvad Ishøj Kommune tilbyder af ydelser inden for vaskeordning, visitationskriterier hertil samt hvem som er i målgruppen for vaskeordningen.

Af kvalitetsstandarden fremgår derfor følgende:

 • Målgruppen for vaskeordning er borgere med væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har moderat til svære begrænsninger i forbindelse med praktiske opgaver, mobilitet og/eller mentale funktioner.
 • Formålet med vaskeordningen er at sikre, at borgerne har rent tøj til rådighed.
 • Man kan som udgangspunkt få vasket 8 kg. tøj hver 14 dag. For ægtepar kan man få vasket 12 kg. hver 14 dag. Al vasketøj leveres tilbage ugen efter.
 • Tøjet afhentes og leveres af ekstern leverandør
 • Der er en brugerbetaling på 150 kr. om måneden. For ægtepar er brugerbetalingen 200 kr. om måneden.

Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes eftefølgende til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for vaskeordning.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83

Indstilling
14. august 2019, pkt. 99:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til kvalitetsstandard for vaskeordning og sender standarden til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.
Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 99:

Tiltrådt.

Beslutning

Den nye ordning for vask af tøj er indgået med Berendsen.

Seniorrådet har modtaget høringssvar til den nye kvalitetsstandard fra borger Jan Diemer. Det blev aftalt på fælles SSU og Seniorrådsmøde, at dette høringssvar indgår særskilt privat høringssvar. Seniorrådet skal altså herudover indgive deres høringssvar, hvis de ønsker det.

Seniorrådet deler flere af Jan Diemers bekymringer. Bl.a. at man som enkelt person hver 14. dag kan få vasket op til 8 kg tøj, linned mm., og som ægtepar kan man hver 14. dag få vasket op til 12 kg. tøj. Der er enighed i, at det er nødvendigt, at hver enkelt person kan få vasket op til 8 kg tøj, selvom man er et ægtepar.

Herudover er Jan Diemer bekymret over, at tøjet kun kan blive vasket på 40 grader og at alle i ældreboligerne automatisk bliver en del af ordningen. Seniorrådet læser ikke, at der kun vil blive vasket på 40 grader og håber ikke det er tilfældet. Endvidere læser Seniorrådet, at det er et tilbud man kan sige ja til, men man ikke skal være en del af.

Der var generel bekymring for det, kun at få vasket hver 14. dag.

Seniorrådet forstår kvalitetsstandarden, som et tilbud til borgere der bor i egen bolig, her under også ældreboliger, men ikke borgere på Kærbo og Torsbo.

Der var drøftelse af prisen for tøjvasken og der var enighed i det er i den høje ende. Flere af medlemmerne vil undersøge hvad man betaler andre steder.

Høringssvar fra Seniorrådet;

Seniorrådet tager i deres høringssvar udgangspunkt i, at denne ordning er et tilbud til borgere i eget hjem, herunder også borgere i ældreboligerne.

Seniorrådet ønsker at alle tilknyttet til ordningen, kan få vasket op til 8 kg. hver 14. dag, uanset man er ægtepar eller ej.

Endvidere synes Seniorrådet at prisen virker høj, og undrer sig herover.

Til sidst ønsker Seniorrådet at vide, hvornår denne aftale skal evalueres og hvordan man tænker at evaluere ordningen.

80. Godkendelse af endelig kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84

Resume

Sagen er oversendt fra Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 14. august 2019.
Beslutningspunkt:
Forslag til endelig kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84 har været sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet har indgivet høringssvar, mens Handicaprådet ikke har indgivet et høringssvar.

Seniorrådet havde følgende høringssvar:
Vedr. form og indhold: Her står der, at genoptræning ikke er en del af opholdet. Der skal stå, at genoptræning skal ordineres. Der burde stå, at der dagligt sker en vedligeholdelsesmobilisering.
Vedr. borgerens pligter og rettigheder: Her står der, at ved behov for kørsel med liftbus, er det med fuld egenbetaling for borgeren på 402 kr. tur/retur. Her er spørgsmålet om denne pris gælder for alle, også dem der bor lige ved siden af og om det kun er til denne aflastning? Seniorrådet synes det umiddelbart lyder dyrt. Endvidere var der en undren over, at f.eks. kørsel fra hospital til hjemmet, skal man ikke betale for, hvorfor så her?
Udarbejdelse og opfølgning: Seniorrådet ønskede, at kunne se hvem der har udarbejdet kvalitetsstandarden og hvornår den igen skal revideres.

Administrationens kommentarer til Seniorrådets høringssvar:

 • Vedr. form og indhold: Genoptræning må ikke forveksles med rehabilitering. Genoptræning er en specifik ydelse, som borgeren visiteres til – dette fremgår også af kvalitetsstandarden. Rehabilitering er en del af den daglige indsats for borgere, der har ophold på de fleksible omsorgspladser, hvilket også fremgår af kvalitetsstandarden.
 • Vedr. borgerens pligter og rettigheder: Liftbus er til borgere, der ikke kan benytte flextrafik, fordi de har særlige behov, fx at medbringe hjælpemidler som kørestol, el-scooter m.m. Det koster 402 kr. tur/retur, som er den takst, der er fastsat i Ishøj Kommunes kørselsafdeling. Taksten gælder således alle borgere. Taksten er billig sammenlignet med andre kommuner. Når en borger køres fra hospital til eget hjem, er det Regionen, der står for transporten, hvorfor den er gratis for borgeren.
 • Udarbejdelse og opfølgning: Det fremgår af kvalitetsstandarderne, hvornår de er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, og hvornår de skal revideres. Der pågår ofte et samarbejde mellem flere medarbejdere om udarbejdelse af kvalitetsstandarderne, hvormed det ikke er muligt at anføre specifikke medarbejdernavne.

Med baggrund i ovenstående anbefaler administrationen, at den fremlagte kvalitetsstandard godkendes uden ændringer, samt at Seniorrådet får tilsendt den endelige kvalitetsstandard med administrationens kommentarer.

Vedhæftet er endelig kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84.

Lovgrundlag

Servicelovens § 84

Indstilling

14. august 2019, pkt. 96:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender endelig kvalitetsstandard efter sevicelovens § 84

Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 96:

Tiltrådt.

Beslutning

Høringssvaret er taget til efterretning.

Seniorrådet kan se, at flere ting fra deres høringssvar er medtaget i den endelige kvalitetsstandard, hvilket er rigtig positivt.

Endvidere blev det på det fælles SSU og Seniorrådsmøde påpeget, at der sættes stor pris på Seniorrådets relevante høringssvar. Bl.a. beskeden om reglerne for indgang hos borger med låsesmed blev påpeget.

Seniorrådet er blevet oplyst, at borgere altid vil få besked om der er egenbetaling på den plads de tilbydes, f.eks. ved et ophold på de fleksible omsorgspladser.

81. Godkendelse af forslag til kvalitetsstandard for praktisk hjælp efter servicelovens § 83, vaskeordning

Resume

Beslutningspunkt
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde d. 11. juni 2019, at Ishøj Kommune indgår et toårigt samarbejde med Berendsen Vaskeservice om vask af tøj for borgere med tilknytning til hjemmeplejen samt beboere på kommunens to plejecentre, Torsbo og Kærbo. Der er derfor udarbejdet kvalitetsstandard for vaskeordning efter servicelovens § 83. Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om, at Ishøj Kommune indgår i et toårigt pilotprojekt om vask af borgernes tøj ved Brendsen Vaskeservice, er der udarbejdet en kvalitetsstandard for vaskeordning. Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for vask, da denne ydelse tøj har været en del af de ydelser, som borgere, der er visiteret til stor pakke efter servicelovens § 83, har været berettiget til.

I kvalitetsstandarden beskrives formål med vaskeordning, målgruppe, ydelser m.m. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som medarbejdere viden om, hvad Ishøj Kommune tilbyder af ydelser inden for vaskeordning, visitationskriterier hertil samt hvem som er i målgruppen for vaskeordningen.

Af kvalitetsstandarden fremgår derfor følgende:

 • Målgruppen for vaskeordning er borgere med væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har moderat til svære begrænsninger i forbindelse med praktiske opgaver, mobilitet og/eller mentale funktioner.
 • Formålet med vaskeordningen er at sikre, at borgerne har rent tøj til rådighed.
 • Man kan som udgangspunkt få vasket 8 kg. tøj hver 14 dag. For ægtepar kan man få vasket 12 kg. hver 14 dag. Al vasketøj leveres tilbage ugen efter.
 • Tøjet afhentes og leveres af ekstern leverandør
 • Der er en brugerbetaling på 150 kr. om måneden. For ægtepar er brugerbetalingen 200 kr. om måneden.

Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes eftefølgende til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for vaskeordning.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83

Indstilling

14. august 2019, pkt. 99:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til kvalitetsstandard for vaskeordning og sender standarden til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 99:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet er ved en fejl, sat dobbelt på dagsorden. Derfor udgår dette punkt.

82. Beslutning om ophør af bidrag til fælles rådgivnings- og aktivitetscenter på Vestegnen for demensramte

Resume

Beslutningpunkt

I august 2018 opstartede den fælles rådgivning på Vestegnen for demensramte og deres pårørende. Projektet er finansieret af satspuljemidler fra december 2017 til december 2019, og er et samarbejde med Hvidovre, Albertslund og Glostrup Kommuner samt Alzheimerforeningen. SSU godkendte Ishøj Kommunes deltagelse i oktober 2017. Projektets midler udløber ved udgangen af 2019, og det skal derfor besluttes, om Ishøj Kommune ønsker at være med til at finansiere et fortsat tilbud om rådgivning og aktiviteter for demensramte.

Sagsfremstilling

Rådgivnings- og aktivitetstilbuddet til demensramte og deres pårørende har til huse i Hvidovre Kommune i et eksisterende aktivitetscenter, og kom hurtigt til at hedde Daghøjskolen for yngre demente på Vestegnen. Målgruppen blev således indkredset til at være yngre demente og deres pårørende. Projektet løber i resten af 2019, og herefter stopper finansieringen fra Sundhedsstyrelsen. Det er således op til kommunene at beslutte, om de ønsker at videreføre tilbuddet efter 2019 og dermed finde finansiering til selvsamme.

Der har været afholdt forskellige aktiviteter og rådgivningstilbud siden daghøjskolens konkrete opstart i sensommeren 2018. Fælles for disse har dog været (med undtagelse af et enkelt arrangement), at der stort set ikke har deltaget borgere fra Ishøj Kommune – se vedlagte notat for uddybning. Nuværende status er således, at der ikke er borgere fra Ishøj, der benytter sig af Daghøjskolen. Dette skyldes både den fysiske afstand til tilbuddet i Hvidovre, men også, at der i organisationen Ishøj Kommune kun er kendskab til få relevante borgere. Albertslund og Glostrup Kommune har meldt ud, at de ikke ønsker at deltage i en videreførsel efter 2019. Langt de fleste af de borgere der får gavn af tilbuddet, er således bosiddende i Hvidovre Kommune. Herudover er det lykkes en del borgere fra Glostrup Kommune at drage nytte af de opstartede tiltag.

Økonomi

Hvis tilbudet skal videreføres, skal der findes lønmidler til en projektkoordinator samt midler til afholdelse af aktiviteter. Dette vil samlet set beløbe sig i alt kr. 600.000 fra 2020 og frem fordelt på de kommuner, der ønsker at deltage i videreførslen. Da det endnu ikke vides om Hvidovre Kommune ønsker at deltage i videreførslen, kan det ikke præcis angives, hvor meget Ishøj Kommune, vil skulle betale. Dette beløb estimeres dog til at være omkring kr. 100.000.

Indstilling

14. august 2019, pkt. 95:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Ishøj Kommune ikke bidrager til en videreførelse af tilbuddet til yngre demente efter projektafslutning ultimo 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 95:

Tiltrådt.

Beslutning

Flere af medlemmerne var med til åbningen af det fælles rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte. Der er enighed i, at det er et rigtig godt tilbud til demensramte. Desværre bliver det tilsyneladende ikke brugt at borgere i Ishøj og derfor er Seniorrådet enige i, at det er fint at ikke bidrage til ordningen fremover.

Seniorrådet er enige om, at det nok ikke bliver brugt, da kendskabet hertil ikke er der og det endvidere er for besværligt at fragte sig til Hvidovre, hvor centret er beliggende. Endvidere var der undring over, hvorfor det ikke bruges mere og hvilke muligheder der er for demensramte og pårørende, samt hvilke ønsker de har. Der var drøftelse heraf.

Seniorrådet ville gerne høre nærmere om, hvor mange borgere der har gjort brug af dette tilbud og om det er noget man er blevet tilbudt som demensramt eller som pårørende hertil.

Endvidere ville Seniorrådet opfordre til, at de penge man spare herpå, vil blive brugt på demensramte borgere i kommunen. Evt. ved at oprette kommunens eget rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte i Ishøj.

83. Drøftelse af mødet med SSU

Beslutning

Der var i Seniorrådet enighed i, at det var et rigtig godt møde der blev afholdt sammen med SSU mandag den 9. september 2019. Seniorrådet er glade for samarbejdet.

Det blev aftalt, at hvis Seniorrådet har spørgsmål, skal sekretær Anette sende dem til Helle Madsen, som vil være behjælpelig med at svare på den enten på skrift eller ved at deltage i et møde og evt. uddybe et svar. Både Helle Madsen og Formand for Social- og Sundhedsudvalget Merete Amdisen tilbød ved behov at deltage i Seniorrådsmøde nogle gange årligt.

Der var drøftelse om mulige besparelser for Social- og Sundhedsudvalget. Her blev blandt andet drøftet om det ville få betydning for plejepersonalet på Kærbo. Her svarede Merete Amdisen, at det vil det ikke og at Kærbo faktisk vil blive opnormeret i forhold til de nye pladser der etableres på Kærbo.

Alle budget forhandlinger mm. er fremskudt og derfor er Seniorrådets møde om økonomien 2020 også udsat til oktober. På mødet med SSU og Seniorrådet, blev den nye plan for vedtagelse af budgettet fremlagt. Det aftales, at Maibritt Pedersen på Helle Madsens opfordring, inviteres med til Seniorrådsmødet vedr. budget 2020. Mødes skal afholdes den 7. oktober 2019 kl. 10.00.

Bjarne foreslog, at Seniorrådet som særskilt opgave, udarbejder en skrivelse hvor der anmodes om forhøjet budget til Seniorrådet. I den forbindelse blev beløbet til ældreprisen drøftet.

Seniorrådet gennemgik kort punkterne fra visionsmødet på ældreområdet, som blev drøftet på fællesmøde for SSU og Seniorrådet. De tre emner der prioriteres er punktet pårørende, punktet flere ældre og færre hænder og punktet om rehabilitering. Det er i fælles skab af SSU og Seniorrådet besluttet, at netop de tre punkter prioriteret, men der samtidig skal være fokus på punkterne frivillige og velfærdsteknologi.

Seniorrådet påpegede til fællesmødet med SSU, i forhold til kvalitetsstandarderne for sygepleje, at de synes fristen for påbegyndelse af sygeplejen på op til 14 dage er for lang, og Seniorrådet vil gerne have der stod op til 1-3 dage. Det blev taget til efterretning.

84. Svar på henvendelse fra Danske Ældreråd

Beslutning

Danske Ældreråd har svaret på henvendelse fra Seniorrådet, hvilket Seniorrådet er rigtig glade for.

Ved akutfunktionen er der modtaget et fornuftigt svar, med henvisninger til gode links. Der var drøftelse heraf. Der er enighed i, at vedr. om det er en akut plads eller en midlertidig omsorgsplads mm, skal undersøges nærmere. Lise vil ved lejlighed gå videre hermed, hvilket Seniorrådet sætter stor pris på.

Seniorrådet mener ikke, at de kan bruge svaret fra Danske Ældreråd vedr. økonomien til det helt store. Der var drøftelse heraf.

Bilag

85. Referat af møde fra Kærbo

Beslutning

Seniorrådet havde modtaget en klage vedr. forskellige punkter på Kærbo. Klagen er modtaget fra en pårørende til en borger i ældreboligerne, hvilket først efterfølgende er kommet Seniorrådet for øre. Det var blevet aftalt, at Lise og Peter skulle aftale et møde med Leder af Kærbo Susanne Jørgensen. Lise og Peter har efterfølgende haft et rigtig godt møde med Susanne og vil meget gerne give svarene på klage punkterne videre til vedkommende.

Det aftales, at Ingelise tager fat i vedkommende og aftaler et møde med Lise, Peter og Susanne, for at få svar og dialog om de forskellige klage punkter.

Lise og Peter kunne fortælle, at flere af klage punkterne, var der en ganske god forklaring på, og nogle af punkterne var ikke et umiddelbart problem som først antaget. Der var drøftelse heraf.

Et af punkterne i klagen var vedr. opslagstavlen til beboerne kun var at finde et sted i huset. Men der er en særlig grund hertil fortalte Susanne, det er for, at man som borger skal bevæge sig / holde sig i gang, som også er en del af Kærbos grundlæggende værdier. For de borgere der ikke har mulighed herfor, vil de blive hjulpet på anden vis.

Et andet af punkterne var vedr. at caféen skulle være kontant løs. Men her kunne Susanne fortælle, at det endnu ikke er vedtaget og at der først skal søges om dispensation hertil, før det vil kunne indføres.

Endvidere var der drøftelse af hvornår en klage er en enkelt sag eller en generel klage og hvordan man opfatter en klage som anonym eller ikke.

86. Meddelelser fra formand og næstformand

Beslutning

Der var drøftelse om kommende møder. Peter havde sendt et skema rundt til Seniorrådsmedlemmerne med overblik over kommende møder. Det blev aftalt, at møder planlagt i de udvalg man er repræsenteret i også skal fremgå af skemaet, da man på den måde har mulighed for at byde ind med ting der evt. skal tages op.

Vedr. tilgængelighedsudvalget, så efterlyste Erik og Ingelise svar på henvendelser og dato for nyt møde., sidste møde var den 27. marts i år. Der er enighed i, at det er vigtigt snart at få talt sammen, der er bl.a. ting vedr. adgang til den nye lægeklinik i Brohuset der skal kigges på.

Vedr. frivillighedsfesten, fortalte Peter, at vinderne af priserne skal udvælges af Borgmesteren, Social- og Sundhedsudvalgsformand Merete Amdisen, formand for Seniorrådet Peter Møller, Kenneth Nielsen og formand for Handicapudvalget Helle og at vinderne findes den 23. september 2019.

Til Ældre konferencen i Kolding kører Erik. De fire medlemmer der skal af sted, mødes på “Rådhuspladsen” kl. 6.00.

Der var drøftelse af kommende møder og konferencer. Peter sender et opdateret skema rundt til Seniorrådsmedlemmerne.

87. Evt.

Beslutning

Det aftales, at det er en god idé, at Lise på bruger- og pårørende udvalgsmøde på Kærbo og fremtidigt Torsbo, fortæller om Seniorrådets arbejde mm. Det er godt med et bindeled herimellem.

Ingelise undrede sig over, at man kan deltage i madlavningskurser på Egely, på trods af, at der ikke må laves mad på Egely. Det aftales, at Anette sekretær, skriver med en undring heraf til kulturafdelingen.

Per fortalte, at han har været i dialog med en journalist fra Sydkysten. Han vil gerne skrive mere om Ishøj, men mangler at blive “fodret” med Ishøj materiale. Journalisten har allerede modtaget idéer til hvad og hvem han kan tage ud at interviewe og skrive om. Seniorrådet er enige i, at det lyder godt og vil gøre brug af dette, så vidt muligt.

Per havde et forslag til Temamøde for ældre i kommunen. Per foreslog en temadag vedr. tricktyverier mm., hvor politiet kommer ud og fortæller herom. Der var drøftelse heraf.

Temamøderne skal planlægges to måneder efter, at punktet er aftalt på Seniorrådsmødet. Der var enighed om, at det er et rigtig godt emne og aktuelt, også vedr. digitalt tyveri mm. Der er enighed om, at det er godt at nå der inden jul. Per og Bjarne går videre hermed.

Der var drøftelse om Seniorrådet skulle få en artikel i Ældresagens blad. Det kan nås endnu for i år. Der er dog enighed i, at 1000 kr. for en artikel virker dyrt og er for meget for Seniorrådet.

Seniorrådet er tilfredse og glade med opdateringen af Seniorrådet Hjemmeside. Der var forslag om, at på facebook siden lave en link til Hjemmesiden, f.eks. ved nyheder mm.

Bjarne og Erik vil kigge nærmere på den lille folder vedr. Seniorrådet. Bjarne vil udarbejde udkastet og Erik sætter det op. Billederne som er taget af Seniorrådet kan godt bruges.

Endvidere var der drøftelse af bladet om Seniorrådet. Det er hvert andet år, det kan blive lavet. Der er enighed det er godt snart at gå i gang, så det nås til 2020.

Referat for Seniorrådets møde med social- og sundhedsudvalget mandag 9. september 2019 kl. 17.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

73. Beslutning vedr. visioner på ældreområdet

Resume

Den 17. juni 2019 afholdte Ishøj Kommune visionsmødet om fremtidens ældreområde i Ishøj. Visionsmødet havde til formål at samle aktører på tværs af ældreområdet til en drøftelse af, hvordan vi sammen kan skabe gode ældreliv i Ishøj.

Sagsfremstilling

Til visionsmødet var cirka 60 personer samlet, og der var en bred repræsentation af borgere, frivillige, medarbejdere og politikere. På dagen var der dels et fagligt oplæg samt fem forskellige workshops. Temaerne for de fem workshops var følgende:

 • Flere ældre og færre hænder
 • Velfærdsteknologi
 • Hverdagsrehabilitering
 • Pårørende
 • Samarbejde mellem frivillige, lokalsamfund og kommune

I vedhæftede opsamling beskrives udsagn fra de forskellige aktører i de fem workshops, som har dannet grundlag for forslag til det videre arbejde på ældreområdet i Ishøj.

Her præsenteres forslag til det videre arbejde under de fem temaer:

 • Flere ældre og færre hænder:
  • Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der sammen fx. skal komme med løsningsforslag til, hvordan de gode historier på ældreområdet kan formidles, hvordan der kan arbejdes med rekruttering, hvordan man sikrer gode læringsmiljøer mm.
 • Velfærdsteknologi:
  • Udvikling af et learning lab, hvor medarbejdere og borgere kan blive inspireret og få mulighed for at prøve kræfter med forskellige velfærdsteknologiske løsninger.
  • Være opsøgende på hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der kan skabe værdi for organisationen og borgerne i Ishøj samt udarbejdelse af en strategi for, hvordan vi kan arbejde systematisk og vidensbaseret med velfærdsteknologi i Ishøj.
 • Hverdagsrehabilitering:
  • Arbejde med organisatorisk forankring af hverdagsrehabilitering samt øge det tværfaglige og ledelsesmæssige fokus på indsatsen.
  • Formidling af formål og gode eksempler på hverdagsrehabilitering, således at der skabes en viden omkring, hvad hverdagsrehabilitering indebærer.
 • Pårørende:
  • Arbejde med at koble pårørende, som kan være en støtte for hinanden i lokalsamfundet. Fx med afset i pårørendegruppen på demensområdet.
  • Opfordre til at medarbejdere udarbejder et referat efter møder med pårørende, som skal være med til at skabe et overblik over opgaver og samarbejde.
 • Samarbejde med frivillige, lokalsamfund og kommune:
  • Arbejde med at udnytte naboskabets potentialer ved at støtte op om aktører og initiativer i nærmiljøerne, for at øge den mentale trivsel og sammenhængskræften i Ishøj.
  • Arbejde med at gøre fællesskaber og initiativer i Ishøj åbne og inkluderende, således at de kan rumme sårbare borgere.

De nævnte forslag vil kunne indgå i en kommende strategi for ældreområdet, som en naturlig forlængelse af Ishøj Kommunes Velfærdspolitik.

Indstilling
9. september 2019, pkt. 121:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslagene til det videre arbejde sammen med Seniorrådet, og udvælger tre hovedpunkter, som der arbejdes videre med i en strategi for fremtidens ældreområde i Ishøj Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. september 2019, pkt. 121:

Beslutning

Formand Merete Amdisen gennemgik bilaget med opsamling på visionsmødet på ældreområdet den 17. juni 2019. De fem forskellige temaer blev gennemgået og drøftet.

Det første tema er flere ældre og færre hænder. Der er enighed i, at vi skal være bedre til at fortælle de gode historier og fremhæve de gode ting ved faget.

Merete fortalte, at der er sket en ændring i Social- og Sundhedsuddannelserne, hvilket betyder man skal have en elevplads for at kunne komme ind på uddannelsen. Lisbeth fortalte endvidere, at alle elever nu skal vurdere deres egen elev tid/praktik og komme med feedback herpå. Denne feedback vil kunne bruges til, at se hvad der lægges vægt på mm. Der er enighed om, at det er et rigtigt godt tiltag.

Der er enighed i, at det er en god idé, at tage ud på uddannelsesstederne for at rekruttere personale. Merete vil arbejde videre med ovenstående tiltag for at øge chancerne for rekruttering.

Der er enighed i, det der er opsummeret fra visionsmødet om flere ældre og færre hænder.

Det andet tema er velfærdsteknologi, herunder træning og hjælpemidler. Dette skal være med til at skabe mere livskvalitet for den enkelte og er ikke tænkt som en besparelse af varme hænder.

Der er planer om, at udvikle et learnings lab, hvor der vil være mulighed for at afprøve de velfærdsteknologiske løsninger og muligheder og får kendskab til alt det nye. Det blev drøftet og der er enighed om, at det lyder rigtig godt.

Kommunen har endvidere ansat en velfærdsteknologisk konsulent til at finde ud af hvordan det vi har nu kan bruges og hvad der er af andet mm.

Der er enighed i, det der er opsummeret fra visionsmødet om velfærdsteknologien.

Tredje tema er hverdagsrehabilitering og her er det vigtigt, at vi har et fælles sprog og sammen er med til at fortælle de gode historier. Der er opstartet et pilotprojekt, hvor man i opstartsfasen vil sætte massivt ind med hjælp og se om den indsats få positiv konsekvens fremadrettet. Det er et tværfagligt projekt og der arbejdes med at få dokumenteret og evalueret dette. Seniorrådet, skal nok få tilbagemelding når projektet udløber.

Der er enighed i, det der er opsummeret fra visionsmødet om hverdagsrehabilitering.

Fjerde tema er pårørende og der er enighed i, at det er svært som pårørende og godt med fokus herpå. Her var forslag om gruppe eller støtte til pårørende, ikke kun for pårørende til demensramte. Herudover er det vigtigt, at der skal der laves referater eller aftaler på skrift efter et møde, for at undgå misforståelser og gøre det tydeligt hvad der blev aftalt mm.

Der er enighed i, det der er opsummeret fra visionsmødet om pårørende.

Det femte og sidste tema er samarbejde mellem frivillige, lokalsamfund og kommune. Der var drøftelse af området og det, at det nogle gange kan være en gråzone om hvad der er frivilligt arbejde og hvad der er kommunens arbejde. Der er enighed i, at man som frivillig skal være bekendt med opbakningen fra kommunen, hvor tiltagene er fælles.

Merete påpegede, at det er vigtigt, at kommunens indsats ikke bliver for passiv, man være vide at kommunens opbakning altid er der.

Her var et af fokuspunkterne, at være bedre til at udnytte nabofællesskabet og dets mange muligheder. Der er enighed i, at det er en udfordring at få fat i de borgere med det største behov. Det er vigtigt, at der er plads til nye i de eksisterende fællesskaber.

Der var drøftelse af, at de forebyggende besøg tilbydes til sårbare ældre allerede ved det 65. år. Da det er svært, at definere hvornår man er sårbar, har man i kommunen valgt, at det tilbud om forebyggende besøg, sendes til alle enlige i kommunen fra deres 65. år. Andre borgere vil først modtage tilbuddet fra det 75. år. Hvis man acceptere tilbuddet om et forebyggende besøg, vil man få besøg i hjemmet.

Der er enighed i, det der er opsummeret fra visionsmødet om samarbejde mellem frivillige, lokalsamfund og kommune.

Det er aftalt, at der skal vælges tre punkter ud, som skal prioriteres. De tre punkter som Seniorrådet og SSU valgte i samarbejde er;

1. Pårørende

2. Flere ældre og færre hænder

3. Hverdagsrehabilitering

De tre punkter prioriteres, men der skal arbejdes med punkterne om velfærdsteknologi og frivillige m.fl. Denne beslutning af taget i fællesskab mellem Seniorrådet og SSU.

Der er enighed i, at visionsmødet var en rigtig godt og vigtigt, for alle parter. Der opfordres til, at der om et par år igen bliver afholdt et sådan møde.

Bilag

74. Orientering budget proces 2020

Resume

Social- og Sundhedsministeriet har meddelt kommunerne, at økonomiforhandlingerne med KL først påbegyndes i sidste halvdel af august. Derfor kan bloktilskud og øvrige økonomiske rammer først forventes godkendt af Folketingets finansudvalg i september 2019. Ministeriet har samtidig meddelt, at der gives dispensation til fristen for vedtagelse af budget 2020, som flyttes til den 5. november 2019 mod nomalt den 15. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsministeriet har meddelt kommunerne, at økonomiforhandlingerne med Kl først påbegyndes i sidste halvdel af august. Derfor kan bloktilskud og øvrige økonomiske rammer først forventes godkendt af Folketingets finansudvalg i spetember 2019. Ministeriet har samtidig meddelt, at der gives dispensation til fristen for vedtagelse af budget 2020, som flyttes til den 5. november 2019 mod nomalt den 15. oktober 2019.

 

Ishøj Kommune har revideret tidsplanen for budget 2020. Denne revideret tidsplan er vedlagt denne sag.

Ændringerne i tidsplanen betyder blandt andet, at høringsprocessen af de forskellige råd mv. samt MED er skubbet til uge 39-41.

Byrådets 2. behandling af budget 2020+overslagsår vil ske dne 5. november 2019.

Beslutning

Merete orienterede om budget 2020 og den ændrede tidsplan. Budget processen 2020 blev drøftet.

De forskellige råd, inkl. Seniorrådet skal høres i uge 39-41.

Besparelsen for social- og sundhedsområdet vil være 3. mio., måske mindre og vil ikke have indflydelse på normeringen af ”varme hænder”.

Der var spørgsmål til, om der hvis demensvejlederen stopper, så skal ansættes en ny? Her var svaret, at stillingen i så fald vil blive slået op.

Der blev spurgt ind til om der skulle være besparelser på Kærbo? Dette blev drøftet. Det blev fortalt, at der bliver opnormeret med 2. mio., sådan at man på Kærbo har personale til også at køre drift på de nye pladser der bliver etableret. Kærbo har været med i processen og budt ind på, hvad de mener de nye pladser vil koste i forhold til ekstra personale.

Der var spørgsmål til, om der kommer til at være forskel på pladserne på Kærbo og de nye pladser der kommer i Brohuset? Det er ikke endeligt vedtaget.

Der var drøftelse af rygter på Kærbo, bl.a. vedr. nedlæggelse af spisedelen. Der er enighed i, at der er mange rygter og ting blandes sammen. Man kunne svare på, at man har valgt, at værtinderne skal lave noget andet på Kærbo, det kan f.eks. være praktisk hjælp, hvilket er besluttet i brugerrådet på Kærbo. Der er stadig mulighed for at spise for sig selv, men man vil arbejde på, at mange kommer ned og spiser, både for at styrke det sociale og for motionens skyld.

Budget og spareforslag vil blive sendt til høring i Seniorrådet.  Der blev tilføjet, at administrationen står til rådighed for at gennemgå substansen i besparelsesforslagene.

Bilag

75. Godkendelse af endelig kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138

Resume

Sagen er oversendt fra Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 14. august 2019.

Godkendelsespunkt

Forslag til endelig kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138 har været sendt i høring i Seniorrådet, som havde følgende høringssvar:
“Under punktet Tildeling, står der at sygepleje iværksættes hurtigst muligt efter henvisning. Her ønskes at det står mere konkret – hvad der menes med hurtigst muligt.
Under punktet Form og indhold og under Sygeplejeydelser kan omfatte, der vil Seniorrådet gerne have tilføjet Decubitus Profylakse og til sidst etc., da listen kan fortsætte.
Under punktet Omfang og varighed, her ønskes der tilføjet, at sygeplejen tilbydes så længe der er behov herfor.
Under punktet Kompetencekrav til udfører, under afsnittet om delegering af sygepleje ydelser til Social-  og Sundhedshjælpere skal der tilføjes, at det sker under den autoriseredes ansvar.
Under punktet Tilsyn med kvaliteten, så fremlagde Seniorrådet et ønske om, at få et overblik over  utilsigtede hændelser, men det vil Seniorrådet vende tilbage til. Herudover drøftede Seniorrådet kort APV (Arbejdspladsvurdering) i borgerens hjem.”

Administrationens kommentarer til Seniorrådets høringssvar:

 • Tildeling: Der tilføjes, “dog inden for max 14 dage.”
 • Form og indhold: Decubitus Profylakse (liggesår) tilføjes listen af sygeplejeydelser.
 • Omfang og varighed: Der tilføjes “sygepleje tilbydes, så længe der vurderes at være et fagligt behov herfor”.
 • Kompetencekrav til udfører: Dette fremgår allerede af kvalitetsstandarden, hvor der henvises til dokumentet “Kompetence og delegering, Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune 2017”.

Kvalitetsstandarden er tilrettet ud fra ovenstående. Derudover er det tilføjet, at det kun er med hjemmel i nødrets/nødværgebestemmelserne i straffeloven, at borgerens hjem kan tilgås via låsesmed uden forudgående samtykke. Det er endvidere tilføjet, at borgere som er visiteret hertil, også kan anvende flextrafik ved transport til sygeplejeklinikken.

Vedhæftet er endelig kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138. Det er markeret med rødt, hvor der er foretaget rettelser og tilføjelser.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 138

Indstilling

14. august 2019, pkt. 97:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender endelig kvalitetsstandard for sundhedslovens § 138

Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 97:

Tiltrådt.

Beslutning

Kvalitetsstandarden for sygepleje efter Sundhedslovens § 138 har været til høring i Seniorrådet. Helle Madsen fortalte, at de var glade for Seniorrådets høringssvar, bl.a. i forhold til regler for at gå ind til borger med låsesmed.

Endvidere blev der orienteret om, at når man som borger bliver visiteret til en plads, f.eks. en fleksibel omsorgsplads, så vil man modtage et brev, hvor der bl.a. fremgår om der er egenbetaling eller ej.

Seniorrådet påpegede, i forhold til kvalitetsstandarderne for sygepleje, at de synes fristen for påbegyndelse af sygeplejen på op til 14 dage er for lang, og vil gerne have der stod op til 1-3 dage. Merete fortalte, at her går man efter lovgivningen, men at det er blevet taget til efterretning.

Bilag

76. Godkendelse af endelig kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken

Resume

Sagen er oversendt fra møde i Social- og Sundhedsudvalget til orientering i Seniorrådet.
Godkendelsespunkt

Endelig kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138 i sygeplejeklinikken forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138 har været sendt i høring i Seniorrådet, som havde følgende høringssvar:
“Der var generelt tilfredshed med udarbejdelsen af kvalitetsstandarden for sygeplejeklinikken. Under punktet ”Brugerbetaling”, ønskes der tilføjet at borgere også har mulighed for at benytte sig af flex trafik. Seniorrådet kom med forslag om, at kommunens tilbud om kørsel / busserne også kunne gælde for borgere der skal i sygeplejeklinikken. Under punktet ”Borgerens pligter og rettigheder”, står der at sygeplejen ville kunne gå ind til borgeren via en låsesmed på borgerens regning, hvis man ikke kan komme i kontakt med borgere eller pårørende. Her vil Seniorrådet gerne påpege, at man ikke må gå ind til borgeren med låsesmed uden en fuldmagt eller med politiet med ind over.”

Administrationens kommentarer:
Brugerbetaling: Det tilføjes, at borgere, som er visiteret hertil, også kan anvende flextrafik. Hvad angår kommunens tilbud om kørsel, er det en politisk beslutning, om at kørslen også skal gælde borgere, der skal til og fra sygeplejeklinikken.
Borgerens pligter og rettigheder: Det tilføjes, at det kun er med hjemmel i nødrets/nødværgebestemmelserne i straffeloven, at borgerens hjem kan tilgås via låsesmed uden forudgående samtykke.

Kvalitetsstandarden er tilrettet i henhold til ovenstående. Derudover er tilføjet, at sygeplejen iværksættes inden for maks. 14 dage fra henvisning samt, at sygepleje tilbydes, så længe der vurderes at være et fagligt behov herfor.

Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt kommunens kørselsordning også skal gælde borgere, der skal til og fra sygeplejeklinikken.

Endelig kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken er vedhæftet. Det er markeret med rødt, hvor der er lavet ændringer og tilføjelser.

 

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 138

Indstilling

14. august 2019, pkt. 98:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender endelig kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken

 

Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 98:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet påpegede, i forhold til kvalitetsstandarderne for sygepleje, at de synes fristen for påbegyndelse af sygeplejen på op til 14 dage er for lang, og Seniorrådet vil gerne have der stod op til 1-3 dage. Det blev taget til efterretning.

Bilag

77. Eventuelt

Beslutning

Det blev aftalt, at hvis Seniorrådet har spørgsmål mm., skal sekretær Anette sende dem til Helle Madsen, som vil være behjælpelig med at svare på den enten på skrift eller ved at deltage i et møde og evt. uddybe et svar. Både Helle Madsen og Formand for Social- og Sundhedsudvalget Merete Amdisen tilbød ved behov at deltage i Seniorrådsmøde nogle gange årligt.

Der er modtaget et brev med kommentarer til kommunens nye tøjvaskeordning fra borger Jan Diemer. Det blev aftalt på fælles SSU og Seniorrådsmøde, at dette høringssvar indgår særskilt som privat høringssvar. Seniorrådet skal herudover indgive deres høringssvar, hvis de ønsker det.

Seniorrådet påpegede, at kommunes hjemmeside kører meget langsomt. Det vil man gå videre med.

Der blev spurgt ind til adressen og numre til Brohuset. Lisbeth fortalte, at der var ledige vejnumre og derfor er det ikke kun nr. 45, der skal hører til Brohuset. Lægerne skal bl.a. flytte ind i nr. 47. Der var kort drøftelse heraf.

Merete fortalte, at der er stor tilslutning til frivillighedsfesten. Seniorrådet er tilmeldt, med undtagen af Leif og Erik.

Der var enighed i, at det har været et rigtigt godt og givtigt møde.

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 20. august 2019 kl. 13.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

61. Godkendelse af referat fra sidste møde

Beslutning

Velkomst ved formand Peter.

Referatet blev godkendt.

62. Møde med Dina Munk om Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen

Beslutning

Dina Munk ny leder af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen blev budt velkommen. Der var gensidigt ønske om fremtidig dialog.

Dina fortalte, at Hjemmeplejen har skiftet navn til Hjemmepleje og Hjemmesygepleje, hvilket giver god mening, da vi i Ishøj har ydelser fra Serviceloven og Sundhedsloven samlet. Der er enighed i, at det er en fordel og vil sikre større muligheder for den enkelte.

Dina gennemgik Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejens organisations diagram. Under Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen er stabsfunktionen Udvikling og Økonomi. Maria Nordlund er ansat som udviklingssygeplejerske og har bl.a. til opgave at stå for kommunens tværgående udviklingsopgaver. Maria skal i gang med videreuddannelse som risiko manager, da hun står for indberette, udrede, forbedre kommunens utilsigtede hændelser. Jim Hansen er primært ansat til vagtplanlægning og udarbejdelse af analyser, få styr på de forskellige data. Under stabsfunktionen Administration og Planlægning er Anette (sekretær) ansat til diverse opgaver omhandlende personale administration, diverse ad hoc mm., herudover består staben af planlæggerne, der planlægger for personalet under Service- og Sundhedsloven.

Den personlige og praktiske hjælp hører under Serviceloven og disse ydelser visiteres via visitationen. Visitationen visiterer en pakke med et tidsinterval, men det er hjælperen der ude på besøget skal være med til at vurdere den konkrete tid indenfor den visiterede pakke. Det er ude hos borgere og i situationen hvor medarbejderen skal hjælpe borgeren, at man kan vurdere det reelle behov.  Ydelserne til Sundhedsloven, kommer primært fra hospitalerne, ellers hvis borgers læge ordinerer hjælp. Sygeplejerskerne kan selv visitere og vurdere tiden og omfanget af besøget, det gør de i første omgang ud fra erfaring, hvad tid de forskellige ydelser plejer at tage og herefter vurderes det individuelt.

Planlæggerne, planlægger arbejdsdagen for hvordan borgernes besøg, uanset lovgivningen, skal planlægges dels i forhold til kompetencer og i forhold til tider. Det er ikke lige til, der kommer hele tiden ændringer, både i forhold til borgerne, ydelserne og medarbejderne. Planlæggerne laver bl.a. kørerlisterne til dag-, aften- og nattevagterne.

Leif ville gerne høre om, når borgene aflyser et besøg, bliver det registret? Dina svarede, ja det gør det, det bliver noteret i vores system. Herefter blev aftenbesøg og ændringer hertil drøftet.

Der var drøftelse om travlheden i aftenvagten. Dina fortalte, at man via en pulje “Bedre bemanding”, har haft opnormeret aftenvagten, men en ekstra medarbejder. Desværre ophører denne pulje 15. september 2019.

Det er i hverdagen ca. 30 hjælpere på arbejde til den personlige og praktiske hjælp, der er i sygeplejegruppen 12 sygeplejersker og assistenter på arbejde. Om aftenen er de 5 hjælpere på arbejde og 4 medarbejdere i sygeplejegruppen, enten en sygeplejerske og tre assistenter eller to sygeplejersker og to assistenter.

Dina fortalte, at der er ca. 600 borgere Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen yder hjælp til. Det kan tydeligt mærkes, at kompleksiteten stiger. I nogle tilfælde kræver besøgene besøg af to medarbejdere, hvilket også kræver en del for planlæggerne.

Der var drøftelse om kommunens besparelser. Dina fortalte, at Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen umiddelbart ikke er rørt af besparelser i 2020.

Dina har været med i en plejehjemsanalyse. I den forbindelse, er det vigtigt, at borgere der har behov for en plejehjemsplads også bliver skrevet op hertil og man ikke venter, fordi man ved der ikke er plads pt. Dina kender ikke den umiddelbare ventetid, da det er myndigheden der står for dette, men vi er i Hjemmeplejen lidt med indover, da vi kender mange af borgerne og deres behov rigtig godt.

Erik ville gerne vide lidt om, hvor mange af borgerne der har en fast hjælper tilknyttet. Dina fortalte, at der er noget der bruges meget tid på og som prioriteres højt, men det er rigtig svært. Dog vil nogle vil nogle af borgerne, som måske kun modtager praktisk hjælp eller kun let personlig hjælp, måske føle at det ikke prioriteres på samme måde. Dina fortalte endvidere, at noget af det Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejens nye ledelse vil, er at holde mere fast i man er delt op i distrikter og her indenfor arbejder i små teams hos den enkelte borger, hvilket forhåbentlig vil give en følelse af, at det er de samme man ser i hjemmet. Dette vil også være en fordel for medarbejderne i forhold til sparring.

Lise ville høre nærmere om delegering af opgaver. Dina fortalte, at det er lidt forskelligt hvordan det foregår, nogle kompetencer gives til alle medarbejdere og nogle gives til en konkret opgave hos den enkelte borger. Det gøres bl.a. ved tavle undervisning, og nogle kompetencer gives ved at lære opgaven ude hos den enkelte borger.

Endvidere fortalte Dina, at Annette Lund er ny teamleder for Social- og Sundhedshjælperne i dag, aften og nat.  Der vil efter ferien igen blive søgt efter en teamleder for sygeplejerskerne og assistenterne, både i dag, aften og nat, sygepleje klinikken og inkontinens klinikken. Det skal være en der er sygepleje uddannet.

Sygeplejeklinikken vil forsat fysisk være ved familielægerne. Samarbejdet her fungere rigtig godt, og der er et stort ønske om at flere borgere kommer til at gøre mere brug af klinikken, hvilket også vil gøre det mere fleksibelt for borgeren.

Leif ville gerne høre om, medarbejderne i systemet kan se borgerens diagnose. Dina svarede, at det kan ses i vores system CURA.
Dina fortalte endvidere, at i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen bruger vi uddannet personale, ved praktisk hjælp kan det være en uuddannet medarbejder. Aftenvagten har lidt problemer med lange synkroniseringstider i CURA, hvilket kan gøre det svært at få læst for borgerne inden besøget. I nogle tilfælde, kan det også være en borger spørger ind til borgeren for at en dialog i gang.

Hvis man som borger eller pårørende ikke er tilfreds med hjælpen fra Hjemmeplejen eller Hjemmesygeplejen, så ønsker Dina, at de som ledere bliver kontaktet direkte herom, hvilket ikke sker så ofte. Dina havde et forslag, som hun gerne ville høre Seniorrådets holdning til. Forslaget gik ud på, at hvis man f.eks. hver 2. torsdag, kunne ringe og komme direkte i kontakt med en leder og på den måde tage fat i sagens gerne med rette vedkommende. På den måde ville man måske undgå at en sag går i hårdknude, da de forskellige problemstillingen kræver synlighed, for vi kan ændre det. Der er enighed i Seniorrådet om, at det vil kunne være en rigtig god ide, også så man føler sig set og hørt. Godt med direkte kommunikation og mulighed for pårørende at kunne ringe når de har fri. Der var forslag om, at det skal annonceres og man kunne måske gøre det i avisen, under “der der sker i Ishøj” og i pensionisthåndbogen, eller via facebook eller visitationen.

Akutfunktionen og det sygeplejefaglige team er en integreret del af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen her i Ishøj. Det er forskelligt fra dag til dag sygeplejersker og assistenter der er en del af akutfunktionen og hjemmesygeplejen. Det er sådan, at der sidder en sygeplejerske på kontoret og passer nødkaldstelefonen, samtidig med vedkommende følger på ind- og udskrivelser, samt ændringer som f.eks. hvis læge eller hospital har lavet ændringer. Herudover kører en sygeplejerske og to assistenter ud for akutteamet. Tidligere havde man en nødkaldstelefon med ud, hvilket var meget forstyrrende, der er enighed i, at dette er bedre for arbejdsmiljøet. Om aftenen og natten er det anderledes og de kører rundt med nødkaldstelefonerne, dog med en mindre fyldt køreliste.

Dina fortalte, at man i kommunen er i kontakt med Høje Taastrup kommune vedr. den fremtidige akutfunktion. Så hvordan fremtiden bliver vedr. akutfunktionen er ikke i sikker og fordele og ulemper ved de forskellige løsninger blev drøftet. Der er en bekymring for, at yderligere rekrutteringsproblemer kan forekomme ved en udflytning af akutfunktionen.

Kontinents klinikken hører umiddelbart ikke under Hjemmesygeplejen, men vi har en sygeplejerske tilknyttet to dage ugentligt, sammen med medarbejder fra træningsenheden. Her sikre man, at får den rigtige ble og evt. træningsforløb. Her får de henvendelser fra hele kommunen og ikke kun dem der er tilknyttet Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen.

Erik var nysgerrig på de nye pladser i Brohuset, om det er nye akutpladser. Dina fortalte, at det bliver otte rehabiliteringspladser.  Der var drøftelser om hvilke pladser vi har i kommunen og hvordan vi bruger dem, og om det er akutpladser eller fleksible omsorgspladser. Dina fortalte, at det er de koordinerende sygeplejersker der visitere til kommunes forskellige pladser.

Seniorrådet ønsker fortsat at vide, hvilke pladser der er hvad og hvornår det er henholdsvis en akutplads eller en fleksibel omsorgsplads man visiteres til. Det det primært handler om, er betalingen.

Seniorrådet spurgte ind til, om man oplever personalemangel i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen og om man har et vikarkorps tilknyttet.  Der er ikke et vikarkorps i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen, det er svært, da vi i perioder ikke kan tilbyde nok vagter, fortalte Dina. Dina tilføjede, at det generelt er svært at rekruttere sygeplejersker, men det er ikke kun i Ishøj, det er et generelt problem. Dina fortalte, at de har tænkt på at tage på sygeplejeskolerne for at rekruttere og talt med Rikke Hesselø hvordan vi kan få fat i sygeplejersker. Nogen søger måske ikke ind i Hjemmesygeplejen, da der ikke er stor viden om arbejdet her og kompleksiteten. Dina tilføjede, at man også kan kalde hjemmesygeplejerskerne for forløbskonsulenter, de følger borgerne. Der er enighed i, at det er en god ide at tage fat i sygeplejeskole, Lise har god erfaring hermed.

Per ønskede, at vide om man kan bruge klippekort til cafébesøg? Der skulle være ændringer og det man ønsker fra de frivilliges side, er at dem der kommer i caféerne nu, fremadrettet også har mulighed for at være her.  Dina nogen bruger klip nu, og man er i gang med at kigge på hvad kommunens opgave er, samt de frivilliges opgaver er. Per tilføjede, at der altid vil være frivillige til stede, men de har ikke umiddelbart mulighed for at f.eks. hjælpe på toilet. Dina svarede, at det ikke vil blive ændret. Seniorrådet vil gerne vide nærmere om caféerne fremadrettet. Nina Fabricius vil som aftalt deltage i kommende Seniorrådsmøde, hvor hun vil drøfte caféerne og den fremadrettede drift.

Der var en kort drøftelse af klippekortsordningen. Dina fortalte, at det er visitationen, der visitere borgerne til klippekortordningen. Dina tilføjede, at rigtig mange borgere stadig er visiterede til klippekortsordningen.

Der var efterspørgsel fra Seniorrådet om, at det var nemmere at finde rundt på kommunens hjemmeside, for bl.a. at finde kvalitetsstandarder mm., som skal være tilgængeligt for alle.

Det aftales, at Seniorrådet og Dina kan holde et møde, uden for møderækken hvor Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen bl.a. besøges.

63. Budget 2020, hvor der er høring i perioden uge 39-41

Beslutning

Helle Madsen havde tilbudt at hun eller Maibritt Pedersen kunne deltage i kommende møde og fortælle nærmere om budget 2020. Det aftales, at Anette (sekretær) indbyder Maibritt Pedersen til dette møde.

64. Frivillighedspris

Beslutning

Der var kort drøftelse af frivillighedsprisen mm. Det aftales, at Anette (sekretær) taler nærmere med Peter efter møde herom. Herefter vil Seniorrådet hører nærmere.

Der er frivillighedsfest den 27. september 2019.

65. Svar på spørgsmål om Kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser?

Beslutning

Seniorrådet har på et tidligere møde, spurgt ind til kvalitetsstandarden for de fleksible omsorgspladser. Det aftales at Anette (sekretær) undersøger hvem der vil kunne være behjælpelig med at svar herpå.

66. Svar på spørgsmål om egenbetaling ved ophold på akutpladser og midlertidige pladser

Beslutning

Seniorrådet har på et tidligere møde, spurgt ind til egenbetalingen ved ophold på akutpladser og midlertidige pladser, men mangler svar herpå. Det aftales at Anette (sekretær) finder ud af hvem der vil kunne være behjælpelig med at svare herpå.

67. Svar på uddybning af værdighedsmilliarden

Beslutning

Seniorrådet har på et tidligere møde, spurgt ind til værdighedsmilliarden, men mangler svar herpå. Det aftales at Anette (sekretær) finder ud af hvem der vil kunne være behjælpelig med at svar herpå.

68. Klage fra pårørende til beboer på Kærbo

Beslutning

Seniorrådet har modtaget en anonym generel klage vedr. plejejemmet Kærbo. Klagen blev drøftet og gennemgået.

Lise har i referatet fra sidste borger- og pårørende møde, læst at det kontantløse Kærbo, kun gælder for brugerne i caféen.

Der er enighed i, at leder af Kærbo, Susanne Jørgensen, skal informeres om klagen og punkterne heri.

Det aftales, at Lise booker møde med Susanne Jørgensen, leder af Kærbo, mødet afholdes sammen med Peter og med henblik på at emnerne i klagen drøftes.

Bilag

69. Visitkort til formand og næstformand + ID kort til alle i Seniorrådet

Beslutning

Sekretæren Anette har den 22. august bestilt visitkort til formand og næstformand, samt id kort til alle i Seniorrådet.

70. Meddelelser fra formand og næstformand

Beslutning

Peter orienterede om, at Seniorrådets hjemmeside er opdateret med billeder og mails.

71. Godkendelse af retningslinjer for den sociale frivilligpris

Resume

I forbindelse med Ishøj Kommunes Frivilligfest indstiftes der en ny pris på det frivillige socialområde i Ishøj.

Sagsfremstilling

Formålet med uddelingen af Ishøj Kommunes sociale Frivilligpris er at påskønne det frivillige sociale arbejde i Ishøj. Prisen uddeles én gang årligt i forbindelse med Ishøj Kommunes Frivilligfest, der afholdes den sidste fredag i september.

Der nedsættes en komité bestående af Borgmesteren, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, formanden for Seniorrådet samt næstformanden for hhv. Handicaprådet og Udsatterådet. Denne komité beslutter hvem af de indstillede kandidater, der skal modtage prisen.

Retningslinjer vedr. uddeling af prisen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Prisen består af et gavekort på kr. 3.000 samt en buket blomster.

Indstilling

11. juni 2019, pkt. 78:

Social- og Sundhedsudvalget godkender retningslinjer vedr. uddeling af Ishøj Kommunes sociale Frivilligpris.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 78:

Social- og Sundhedsudvalget godkender retningslinjerne.

Beslutning

Der var kort drøftelse af frivillighedsprisen mm. Det aftales, at Anette (sekretær) taler nærmere med Peter efter møde herom. Herefter vil Seniorrådet hører nærmere.

Der er frivillighedsfest den 27. september 2019.

Bilag

72. Eventuelt

Beslutning

Lise orienterede om, at på Socialudvalgets dagsorden, er kvalitetsstandarden for kommunens ny vaskeprojekt. Lise ønskede den kom til høring igen, så den igen kunne drøftes. Seniorrådet er enige i, at der vil være en meget stor udgift der pålægges borgerne, da tøjet umiddelbart skal være væk til vask i 14 dage.

Bjarne har lavet en skrivelse til dansk ældreråd. Der er enighed i, at det er rigtig fint skrevet. Det aftales, at Lise læser korrektur herpå.

Erik orienterede om, at tilgængelighedsudvalget vil kigge på det nye lægecenter i Brohuset.

Deltagelse i kommende ældrekonference mfl. blev drøftet.

Til konferencen i Allerød, deltager Peter, Bjarne, Erik og Per.

Den 17. september 2019 i Kolding, deltager Peter, Bjarne, Erik og Per. Anette (sekretær), sørger for lån af Brobizz.

Den 30. september 2019 deltager hele Seniorrådet.

 

 

 

 

 

 

 

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 25. juni 2019 kl. 13.00
Print sidenDel siden

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

43. Godkendelse af referat fra sidste møde
Beslutning
Ingen kommentarer til referatet og referatet blev godkendt.

Der var drøftelse om fremtidigt lokale til Seniorrådet og lokaler til de forskellige formål generelt. Det blev aftalt, at der kun meldes noget ud når vi ved noget med sikkerhed.

Det aftales, at Lise overtager Jans nøgle og nøglebrik til Vejlebrovej 105.

Det aftales, at sekretæren melder det nye seniorråd til udvalget. Endvidere undersøger sekretæren hvordan der skal meldes ind til de forskellige udvalg.

44. Afrunding af konstitutionen, herunder udvalg og tovholdere
Beslutning
Det aftales, at der fremover kommer et fast punkt på kommende Seniorrådsmøder der hedder beretning fra diverse udvalg.

Der var derefter drøftelse om, der er et kommissorium for de forskellige udvalg. Der er der for medborger udvalget fortalte Ingelise, men umiddelbart ikke til andre udvalg.

Lise er Seniorrådets repræsentant i brugerrådet på Kærbo og Torsbo og vil derfor gerne præsentere sig. Peter skriver til Kærbo og Torsbo herom.

Ingelise fortalte, at Tilgængelighedsudvalget har afholdt møde, hvor de bl.a. var på rundvisning i det nye lægecenter. Ingelise fortalte, at de mangler ledelinjer, men det undersøges stadig. Endvidere var der drøftelse af beliggenheden af det nye lægecenter i Brohuset. Der er et ønske og en forventning fra seniorrådet om, at det vil blive nemt at kunne komme til lægen i Brohuset. Det aftales at Inge Sørensen fra kommunen kontaktes, for at gøre opmærksom på seniorrådets bekymring for adgangen til lægerne i Brohuset.

Det foreslås, at der nedsættes et medieudvalg. Der er enighed herom og medlemmerne bliver formand Peter, næstformand Bjarne og Per.

Der er enighed i, at det kunne være godt med flere læserbreve, men hvis man vil sende et læserbrev på vegne af Seniorrådet, skal det altid cleares af Seniorrådet, ellers er det kun med eget navn.

Det påpeges, at når man bruger billeder, så skal man huske at skrive hvem der har taget billedet. Ved brug af de officielle billeder, skal vi huske at notere Peter Kay som fotograf.

Der er enighed i, at samarbejdet med Ældresagen og Seniorrådet er rigtigt godt, bl.a. emner som testamente og flex trafik har været rigtig godt og relevant. Det aftales, at det fungere godt i udvalget, med to fra Seniorrådet, formand og næstformand, to fra Ældresagen og Per der er med i begge lejre.

Det aftales, at når man er repræsentant i et udvalg, så skal man orientere om udvalget arbejde på kommende Seniorrådsmøder, så alle medlemmer har mulighed for at komme med input hertil.

Der var drøftelse af Seniorrådets lokaler og brugen heraf. Endvidere efterspørges en ny større kaffemaskine, der er tidligere godkendt indkøb heraf. Sekretæren undersøger dette og venter tilbage.

45. Høring af kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84
Resume
Beslutningspunkt:
Forslag til kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84 fremlægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet

Sagsfremstilling
Center for Voksne og Velfærd har udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84. Ophold på en fleksibel omsorgsplads gives til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Målgruppen kan være alle over 18 år, men det vil i praksis dreje sig om ældre. Varigheden af opholdet er afhængig af formålet. Det kan dreje sig om et ophold lige fra et par dages varighed til et par måneders varighed. Formålet med ophold på en fleksibel omsorgsplads er at støtte borgere, der har et særligt behov for omsorg, pleje og træning i at forbedre almentilstanden med henblik på at komme tilbage til egen bolig.
Af kvalitetsstandarden for fleksible omsorgspladser beskrives følgende parametre med det formål at præcisere form og indhold af ydelsen:

Lovgrundlag
Målgruppe
Indhold i ydelsen
Visitationskriterier
Egenbetaling
Kvalitetsstandarden fremlægges til drøftelse og sendes efterfølgende i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Kvalitetsstandarden er vedhæftet.

Indstilling

8. april 2019, pkt. 48:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser og sender standarden til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 48:

Tiltrådt. Under punktet ventetid skal tidsfaktoren “i god tid” præciseres. Sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringsfrist er d. 2. maj.

Beslutning
På denne høring har fristen været den 2. maj 2019 og derfor er der ikke mulighed for Seniorrådet at svare herpå. Seniorrådet ville gerne have haft muligheden herfor.

Det er derfor under al kritik, at først få en så vigtigt område til høring efter fristen.

Seniorrådet vil gerne påpege, at det ikke er i orden og ikke skal ske igen.

Punktet er på igen til dette møde, nu med forlænget høringsfrist.

Igen ville Seniorrådet gerne påpege, at begrebet “god tid” i forbindelse med høringsfrister, ønskes præciseret. Seniorrådet ønsker en længere tid end de f.eks. tre dage her.

Høringssvar fra Seniorrådet:

· Vedr. Form og indhold:

Her står der, at genoptræning ikke er en del af opholdet. Der skal står, at genoptræning skal ordineres. Der burde stå, at der daglig sker en vedligeholdelses mobilisering.

· Vedr. Borgerens pligter og rettigheder:

Her står der, at ved behov for kørsel med liftbus, er det med fuld egen betaling for borgeren på 402 kr. tur/retur. Her er spørgsmålet om denne pris gælder for alle, også dem der bor lige ved siden af og om det kun til denne aflastning? Seniorrådet synes det umiddelbart lyder dyrt. Endvidere var der en undren over, at f.eks. kørsel fra hospital til hjemmet, den skal man ikke betale for, hvorfor så her?

· Udarbejdelse og opfølgning:

Seniorrådet ønskede, at kunne se hvem der har udarbejdet kvalitetsstandarden og hvornår den igen skal revideres.

Bilag
Punkt_45_Bilag_1_Kvalitetsstandard_Fleksible_omsorgspladser_BilagID_30086.pdf
46. Orientering om egenbetaling ved ophold på akutpladser og på midlertidige kommunale pladser
Resume
Beslutningspunkt
Der redegøres for reglerne om opkrævning af egenbetaling på kommunale akutpladser efter sundhedsloven og midlertidige pladser efter serviceloven. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelses og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling
Flere kommuner landet over har opkrævet betaling for kost og vask af tøj og linned fra borgere, der er indlagt på en kommunal akutplads. Det er imidlertid blevet indskærpet fra kammeradvokaten, at denne brugerbetaling er ulovlig, da reglerne om hjemmesygepleje efter § 138 i sundhedsloven ikke indeholder hjemmel for kommunerne til at opkræve egenbetaling hos borgere, der modtager hjemmesygepleje, og således heller ikke hos borgere, der opholder sig på en kommunal akutplads. Er der derimod tale om midlertidige pladser efter servicelovens § 84, er der mulighed for at opkræve egenbetaling. I Ishøj Kommune har praksis været, at de eksisterende døgnpladser er oprettet og visiteret efter servicelovens bestemmelser. Ishøj Kommune har derfor ikke opkrævet ulovlig egenbetaling.

Sondring mellem de to pladstyper:
En kommunal akutfunktion efter SUL § 138 er et tilbud til borgere med omfattende pleje- og behandlingsmæssige behov og som samtidig kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer, der ligger ud over de kompetencer, der normalt er til stede i den kommunale hjemmesygepleje. I disse tilfælde kan der ikke opkræves egenbetaling ved brug af pladsen.

Ophold på en fleksibel omsorgsplads gives efter servicelovens § 84 stk. 2 om midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg, pleje, rehabilitering og aflastning efter servicelovens bestemmelser. I disse tilfælde kan kommunen opkræve egenbetaling.

I vedhæftede notat beskrives henholdsvis akutpladser og midlertidige pladser/fleksible omsorgspladser, forskellene mellem de to pladstyper samt mulighed for at opkræve egenbetaling.

Ishøj Kommune opkræver aktuelt 127 kr. i egenbetaling for ophold på en kommunal døgn/aflastningsplads. Egenbetalingen dækker kost, linned, vask m.m. Beregninger har vist, at såfremt der ikke opkræves egenbetaling vil det medføre en mistet indtægt på ca. 500.000 kr.

Det anbefales derfor, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at midlertidige pladser efter serviceloven fremadrettet benævnes “fleksible omsorgspladser”, og at der fortsat opkræves egenbetaling for kost, linned, vask. m.m.

Notat om egenbetaling er vedhæftet. Derudover er vedhæftet vejledning m.m. vedr. egenbetaling på akutpladser

Lovgrundlag
Servicelovens § 84, Sundhedslovens § 138

Indstilling

8. april 2019, pkt. 47:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender, at midlertidige pladser fremadrettet benævnes “fleksible omsorgspladser”, at der fortsat opkræves egenbetaling, samt sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 47:

Tiltrådt. Sendes til Seniorrådet.

Beslutning
Der var drøftelse af akutpladser og midlertidige døgnpladser. Seniorrådet er ærgerlige over egenbetalingen.

Seniorrådet efterlyste kriterier for hvornår det er en akutplads og hvornår det er en midlertidig kommunal plads. Samtidig ønskes kriterier for visitationen hertil.

Endvidere ønskede Seniorrådet at vide, om borgeren på skrift får besked om vedkommende tilbydes en akutplads eller en midlertidig kommunal plads. Det vil gøre en forskel for borgeren, om man skal betale for pladsen eller ej.

Til sidst ønskede Seniorrådet, at vide hvor mange der er visiteret til akutpladser efter loven om egen betaling er trådt i kraft.

Seniorrådet agter at få Dansk Ældreråds vurdering heraf.

Punktet sættes på igen på kommende seniorrådsmøde.

Bilag
Punkt_46_Bilag_1_Vejledning_akutpladser_BilagID_29252.pdf
Punkt_46_Bilag_2_Brev_til_kommunerne_vedr_vejledning_om_vederlagsfri_hjemmesygepleje_ved_BilagID_29253.pdf
Punkt_46_Bilag_3_Brev_til_KL_Tilbagebetaling_egenbetaling_kommunale_akutpladser_BilagID_29254.pdf
Punkt_46_Bilag_4_Bilag_1_Omlaegning_af_pladsers_paavirkning_af_egenbetalingen_paa_plejecentrene_2020_pL_BilagID_29256.pdf
Punkt_46_Bilag_5_egenbetaling_fleksible_omsorgspladser_II_BilagID_29257.pdf
47. Orientering om Ankestatistik fra Ankestyrelsen
Resume
Orienteringspunkt:
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2018 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune

Sagsfremstilling
Ishøj kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2018 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse, Center for Voksne og Velfærd. Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune, på de områder hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Der skelnes derfor ikke mellem, om en sag er indbragt af en Ishøj- eller Vallensbækborger.

Der er i bilag 2, tabel 1 vist Ankestyrelsens behandling af Ishøj Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet for hele 2018 og 2017. I 2018 har Ankestyrelsen afgjort 136 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I tabel 1 fremgår det, hvordan disse klager er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har henholdsvis stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen. En nærmere forklaring af Ankestyrelsens begreber, er gengivet bilag 1.

Notater vedr. Ankestyrelsens afgørelser for Ishøj og Vallensbæk på området under Center for Børn og Forebyggelse er vedhæftet dagsordenen.

Overordnet viser ankestatistikken følgende:

Der er sket et lille fald i det samlede antal klagesager fra 150 i 2017 til 136 i 2018.
Antallet af stadfæstelser er faldet, både antalsmæssigt, men også procentuelt fra 68% i 2017 til 64% i 2018.
Antallet af ændringer er ligeledes faldet fra 12% i 2017 til 7% i 2018.
Antallet af hjemvisninger steget støt, fra 21% i 2017 til 29% i 2018.
I Ishøj kommune ligger omgørelsesprocenten lidt højere end landsgennemsnittet. For hele landet er omgørelsesprocenten 30% i såvel 2017 som 2018, mens den for Ishøj Kommune var på 32% i 2017 og 36% i 2018.
På servicelovens område ligger omgørelsesprocenten i Ishøj Kommune under landsgennemsnit, henholdsvis 9% i 2017 og 2% i 2018.
Det er på aktivlovens område Ishøj Kommune har en meget høj omgørelsesprocent. Angående aktivloven vedrører det afgørelser fra Borgerservice. Aktuelt er der igangsat en indsats for at styrke kvaliteten i kommunens afgørelser generelt.
I samarbejde med Center for Ledelse og strategi har juristerne i kommunen planlagt tilrettede kursusforløb i ”den gode afgørelse”.

Lovgrundlag
Lovgrundlag. Retssikkerhedsloven, Kap. 11.

Indstilling

8. april 2019, pkt. 51:

Forslag til beslutning:
Social- og sundhedsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik for 2018 til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 51:

Tiltrådt. Sendes til Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning
Ankestatistikkens overordnede tal blev gennemgået og drøftet.

Der er enighed om, at man har taget de lidt dårlige tal til efterretning, og det at kommunen vil tilbyde kursusforløb i “den gode afgørelse” er rigtig godt.

Bilag
Punkt_47_Bilag_1_Bilag_2_BilagID_29258.pdf
Punkt_47_Bilag_2_Bilag_1_BilagID_29259.pdf
Punkt_47_Bilag_3_Notat_vedr_Ankestyrelsens_afgoerelser_2018_Ishoej_BilagID_29260.pdf
Punkt_47_Bilag_4_Notat_vedr_Ankestyrelsens_afgoerelser_2018_Vallensbaek_BilagID_29261.pdf
Punkt_47_Bilag_5_Ankenotat_2018_BilagID_29262.pdf
48. Orientering om status på Boblberg.dk
Resume
Orienteringspunkt:
Ishøj Kommune indgik et samarbejde med Boblberg.dk i september 2017 med henblik på at forbedre brugernes fysiske og mentale sundhed. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne for, at brugerne kan skabe relationer og fællesskaber på baggrund af interesser og oplevelser. Hermed fremlægges en kort status.

Sagsfremstilling
Status på Boblberg.dk i Ishøj Kommune pr. 6. marts 2019:

Der er 931 brugere af Boblberg.dk i Ishøj Kommune, hvilket svarer til 5,2 % af alle borgere over 14 år i Ishøj. Antallet af brugere er steget med 322 brugere siden september 2018. Målsætningen ligger på 1-3 %, således er antallet af brugere tilfredsstillende.
Der er +16.500 bobler/annoncer fra brugere i Ishøj, og 81,8 % af brugerne får svar på deres bobler/annoncer. Målsætningen herfor er mindst 50 % og derfor ligeledes tilfredsstillende.
88 % af brugerne fra Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette viser, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring i forhold til at danne relationer.
Gennemsnitsalderen for brugere på Boblberg.dk er 37,8 år i Ishøj.
Brugerne søger typisk efter venskaber, ligesindede med psykisk sårbarheder, hjælp til at lære dansk mm.
Boblberg.dk besøger fortsat relevante aktører i lokalområdet for at udbrede kendskabet til Boblberg.dk. Team Frivillighed og Lokalsamfund støtter op om denne indsats.
Boblberg.dk har udviklet fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper samt et foreningsmodul. Et aktivitetsmodul er under udvikling.
Boblberg.dk samarbejder med foreninger, universiteter mm. Boblberg.dk har for nylig indgået et samarbejde med Røde Kors, som bl.a. betyder at der udvikles nye tekniske løsninger målrettet til frivillige.
Økonomi
Den nuværende finansieringsmodel af Boblberg.dk udløber den 31. august 2019. Herefter vil midler fra Værdighedsmilliarden finansiere Boblberg.dk frem til den 31. august 2020.

Hvis aftalen skal opsiges skal det ske med seks måneders varsel.

Indstilling

8. april 2019, pkt. 52:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om Boblberg.dk til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 52:

Tiltrådt. SSU ønsker at der tages en dialog med Boblberg.dk om deltagelse af ældre medborgere, evt. via cafeerne. Sendes til Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning
Der var drøftelse af Boblberg.dk og oplysningerne af brugerne heraf. Boblberg.dk er en borger til borger portal. Per ville gerne hjælpe med udbredelsen af brugen heraf. Der er enighed i, at det er vigtigt at borgerne ved det eksistere og ved hvad man kan bruge det til for at det kan udbredes.

Seniorrådet ønsker at vide, hvor mange af de 931 brugere af Boblberg.dk i Ishøj der er 65 +.

Endvidere kunne Seniorrådet godt tænke sig at vide, hvad det vil koste at fortsætte med Boblberg.dk. Hvor stor en andel af den 555.000 kr. der er sat under værdighedsmilliarden er sat af til Boblberg.dk?

49. Orientering om evaluering af caféerne i Ishøj Kommune
Resume
Godkendelsespunkt
Hermed fremlægges en evaluering af caféerne i Ishøj Kommune. Den første café i Ishøj startede op i 2014 i et samarbejde mellem Ældre Sagen, hjemmeplejen i Ishøj, Boligforeningen AAB samt Omsorgscenteret Kærbo. Caféerne har til formål at modvirke ufrivillig ensomhed og isolation samt modvirke underernæring. Der er i dag fem caféer i Ishøj Kommune, som hovedsageligt er for ældre borgere.

Sagsfremstilling
Der er forskellige samarbejdsmodeller for de fem caféer, og følgende aktører bidrager til caféarrangementerne:

Maden til caféerne laves dels af frivillige og dels af kulturhusenes køkkener.
Frivillige hjælper til med borddækning, opvask, værtskab mm.
Hjemmeplejen yder støtte til svage, ældre borgere, der kan have behov for hjælp med fx at blive fulgt til/fra arrangementet, komme på toilettet eller spise. De bruger sammenlagt omkring 9 timerne ugentligt i caféerne.
Frivillighed og Lokalsamfund hjælper til med mindre opgaver, som kontakt til kommunikationsafdelingen, flyers, lokalt kendskab i forhold til personer mm. Derudover besøger Frivillighed og Lokalsamfund caféerne cirka 4 gange årligt med henblik på at pleje relationerne til frivillige og deltagere, sørge for at caféerne fortsat er åbne fællesskaber samt for at rådgive de frivillige om frivillighed.
Det vurderes, at caféerne kan fungere på frivillige hænder uden bidrag fra hjemmeplejen, da borgere med behov for støtte kan benytte sig af klippekortsordningen.

Vedlagt er evaluering af caféerne.

Indstilling

8. april 2019, pkt. 46:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen af caféerne til efterretning og godkender, at caféerne gradvist forankres på frivillige hænder i løbet af efteråret 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 46:

Tiltrådt. SSU ønsker tilbagemelding på antal sårbare ældre som deltager med klippekort.

Beslutning
Der var drøftelse om brugen af caféerne.

Der var bekymring om den fremtidige brug af caféerne, hvordan de skal fungere, om borgerne kan få hjælp hertil og de skal bruge klippekort hertil. Endvidere blev brugen af klippekort drøftet, herunder brugen af klippekort i caféerne.

Seniorrådet ønskede, at få mere at vide om klippekortsordningen. Hvor mange penge der bruges hertil, hvordan man visiteres hertil og om man kan overfører fra år til år hertil? Dette ønsker Seniorrådet bl.a. at drøfte på kommende møde med Dina Munk.

Seniorrådet vil gerne have svaret på, hvem der har ansvaret for caféerne, både nu og fremadrettet? Endvidere vil Seniorrådet gerne vide hvordan økonomien til caféerne er?

50. Orientering om seketærbistand til Seniorrådet
Sagsfremstilling
Den tiltrådte ramme for sekretærbistand til Seniorrådet er vedhæftet, således at nye seniorrådsmedlemmer kan orientere sig herom.

Beslutning
Rammen for sekretærbistand til Seniorrådet er vedhæftet. Ingen kommentarer hertil.

Bilag
Punkt_50_Bilag_1_Retningslinjer_sekretaerbistand_seniorraadet_BilagID_30111.pdf
51. Nøgletal
Indstilling

8. april 2019, pkt. 55:

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 55:

Taget til efterretning. Sendes til Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning
De forskellige nøgletal blev kort gennemgået og drøftet.

Seniorrådet udtrykte bekymring for at genoptrænings tiden er sat ned fra 60 min. til 45 min., er det nok tid til den korrekte genoptræning?

Seniorrådet drøftede tallene for de utilsigtede hændelser, som er stedet fra 2018 til 2019. Der var enighed om, at det kan være måden de registreres på. Seniorrådet ville gerne udtrykke deres bekymring herom.

Bilag
Punkt_51_Bilag_1_Noegletal_Ishoej_pr_20_03_2019_BilagID_29296.pdf
Punkt_51_Bilag_2_Noegletal_til_Social_og_Sundhedsudvalget_april_2019_BilagID_29297.pdf
Punkt_51_Bilag_3_Kommunalmedfinansiering_aconto_beregning_i_perioden_2019_2020_2_BilagID_29298.pdf
52. Orientering om evaluering af caféerne i Ishøj Kommune
Resume
Godkendelsespunkt
Hermed fremlægges en evaluering af caféerne i Ishøj Kommune. Den første café i Ishøj startede op i 2014 i et samarbejde mellem Ældre Sagen, hjemmeplejen i Ishøj, Boligforeningen AAB samt Omsorgscenteret Kærbo. Caféerne har til formål at modvirke ufrivillig ensomhed og isolation samt modvirke underernæring. Der er i dag fem caféer i Ishøj Kommune, som hovedsageligt er for ældre borgere.

Sagsfremstilling
Der er forskellige samarbejdsmodeller for de fem caféer, og følgende aktører bidrager til caféarrangementerne:

Maden til caféerne laves dels af frivillige og dels af kulturhusenes køkkener.
Frivillige hjælper til med borddækning, opvask, værtskab mm.
Hjemmeplejen yder støtte til svage, ældre borgere, der kan have behov for hjælp med fx at blive fulgt til/fra arrangementet, komme på toilettet eller spise. De bruger sammenlagt omkring 9 timerne ugentligt i caféerne.
Frivillighed og Lokalsamfund hjælper til med mindre opgaver, som kontakt til kommunikationsafdelingen, flyers, lokalt kendskab i forhold til personer mm. Derudover besøger Frivillighed og Lokalsamfund caféerne cirka 4 gange årligt med henblik på at pleje relationerne til frivillige og deltagere, sørge for at caféerne fortsat er åbne fællesskaber samt for at rådgive de frivillige om frivillighed.
Det vurderes, at caféerne kan fungere på frivillige hænder uden bidrag fra hjemmeplejen, da borgere med behov for støtte kan benytte sig af klippekortsordningen.

Vedlagt er evaluering af caféerne.

3. juni 2019, pkt. 37:

8. april 2019, pkt. 46:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen af caféerne til efterretning og godkender, at caféerne gradvist forankres på frivillige hænder i løbet af efteråret 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 46:

Tiltrådt. SSU ønsker tilbagemelding på antal sårbare ældre som deltager med klippekort.

Seniorrådet, 3. juni 2019, pkt. 37:

Udskydes til møde den 25. juni 2019

Beslutning
Punktet udgår, er ved en fejl kommet på to gange. Er behandlet under punkt 49.

53. Beslutning om pilotprojekt: Vask af borgerens tøj ved Berendsen Vaskeservice
Resume
Beslutningspunkt

Administrationen foreslår, at Ishøj Kommune indgår i et toårigt pilotprojekt med Berendsen Vaskeservice om vask af tøj for borgere tilknyttet Ishøj Kommunes hjemmepleje og plejecentre. Motivationen er, at der skal frigives personaleressourcer til den borgernære pleje. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling
Administrationen er i dialog med Berendsen Vaskeservice om, at indgå i et pilotprojekt om vask af tøj for borgere tilknyttet Ishøjs hjemmepleje samt borgere på kommunens to plejecentre, Torsbo og Kærbo. Berendsen vasker i forvejen tøj for borgere i flere af landets kommuner (fx Vallensbæk, Høje Taastrup, Albertslund kommuner), hvilket har vist sig at frigive ressourcer til den borgernære pleje og omsorg. Ligeledes vil det betyde et langt mere attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne til en faggruppe, hvor der er rekrutteringsmæssige udfordringer samt at vasken opfylder hygiejne- og miljøkrav. Med investeringen i pilotprojektperiode på 2 år forventer administrationen at der kan høstes gevinster med optimerede arbejdsgange for den borgernære pleje.

Økonomi
Der er udarbejdet beregninger, der viser, at Ishøj Kommune kan opnå en økonomisk gevinst på ca. 1 mio. kr. årligt omsat til medarbejdertimer (svarende til 2,9 årsværk) ved at indgå i en vaskeordning ved Berendsen Vaskeservice. Den økonomiske gevinst kan således allokeres til flere borgernære opgaver i Hjemmeplejen og på plejecentrene. For at den økonomiske gevinst kan realiseres, er det nødvendigt, at Hjemmeplejen, Kærbo og Torsbo samlet investerer 1.324.000 kr. pr. år i en to-årig periode på, at borgernes tøj bliver vasket ved Berendsen Vaskeservice. Investeringen tages indenfor eksisterende budgetramme.

Det foreslås samtidig, at der indføres en brugerbetaling i Hjemmeplejen på 150 kr./måned som svarer til nuværende udgifter ved vask i eget hjem, samt at den eksisterende brugerbetaling på Kærbo og Torsbo på 190 kr./måned bibeholdes. Brugerbetalingen skal dække en del af udgiften til vask ved Berendsen Vaskeservice.

Administrationen foreslår derfor, at der indgås et samarbejde med Berendsen Vaskeservice om et toårigt pilotprojekt med opstart d. 1.09.19. Det anbefales endvidere, at det godkendes, at der i projektperioden opkræves brugerbetaling som angivet ovenfor. Administrationen vil evaluere pilotprojektet midtvejs i forløbet. Evalueringen vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i august 2020.

Vedhæftet er notat for pilotprojektet.

Økonomi
Investering Kærbo: 444.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.

Investering Torsbo: 175.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.
Investering Hjemmeplejen: 410.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.

Investering ældreboliger Kærbo: 164.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.
Investering ældreboliger Torsbo: 131.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.
Investering i alt: 1.324.000 kr. årligt.

Alle udgifter afholdes inden for de eksisterende budgetter.

Indstilling

11. juni 2019, pkt. 77:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der indgås i et toårigt pilotprojekt med Berendsen Vaskeservice, samt at der i projektforløbet indføres brugerbetaling for de borgere, der får vasket tøj ved Berendsen Vaskeservice, og at der fremlægges status august 2020.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 77:

Tiltrådt. Sendes til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Beslutning
Ishøj kommune har lavet en aftale med Berendsen vaskeservice, om vask af tøj for borgere i Hjemmeplejen, på Torsbo og Kærbo. Der er bruger betaling herpå og for borgere på plejehjemmene vil prisen for vask være uændret og for borgere i hjemmeplejen, vil prisen være prisen 150 kr. pr. måned.

Der er enighed om, at det lyder som en rigtig god idé.

Seniorrådet ville gerne vide mere om, hvad aftalen mere præcist indebærer, f.eks. hvor ofte man får vasket.

Seniorrådet ville gerne fremsige en bekymring, for at der står aftalen med Berendsen vaskeservice, vil give en besparelse på tre årsværk. Seniorrådet ønsker ikke, at det får ansættelsesmæssige konsekvenser for personale kvoten, de mener stadig der er brug for de hænder.

Der er enighed om, at det lyder til at være en rigtig god mulighed for borgerne og vil være med til at aflaste medarbejderne, så de kan bruge tiden på den personlige pleje.

Til sidst var der et ønske om, at det på sigt kan gælde komme til at gælde for andre borgere end dem der modtager hjælp fra kommunen.

Bilag
Punkt_53_Bilag_1_Bilag_1_Notat_Berendsen_Vaskeservice_BilagID_30465.pdf
54. Beslutning om forankring af initiativer fra Værdighedsmilliarden
Resume
Ishøj Kommune har siden 2016 modtaget 3.048.000 kr. årligt fra Værdighedsmilliarden. Midlerne løber til og med 2019, hvorefter de overgår til bloktilskud i 2020. Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til hvorledes initiativerne skal forankres.

Sagsfremstilling
I aftalen om finansloven for 2016 blev det besluttet at tildele 1 mia. kr. årligt fra 2016-2019 til arbejdet med værdige ældreliv i landets kommuner. Ishøj Kommune har således modtaget midler fra Værdighedsmilliarden (VM) siden 2016. Disse midler overgår til bloktilskud i 2020 og der skal i den forbindelse tages stilling til forankring af initiativerne under VM fra 2020 og frem. Status på de igangværende initiativer fremlægges som et selvstændigt punkt. Det overordnede billede viser, at initiativerne lever op til de fastsatte mål og at de alle dermed er med til at skabe gode og værdige ældreliv for Ishøj Kommunes ældre borgere. I forbindelse med overgangen til bloktilskud i 2020 foreslår administrationen at forankre seks af de syv eksisterende initiativer. Disse er:

Klippekortsordning med kr. 500.000
Kontinensklinik med kr. 320.000
Bekæmpelse af ensomhed via brobygning mellem forebyggelse og frivillighed med kr. 500.000
Velfærdsteknologi, herunder TeleKol med kr. 610.000
Fremme af mental sundhed blandt sårbare voksne, incl. Boblberg med kr. 555.000
Aktivitetscenter Egely med kr. 300.000
Samlet forslag kr. 2.785.000, restbeløb kr. 263.000 lægges i kassen.

Det foreslås desuden at initiativet omkring gode indflytninger for demensramte i plejebolig, der har fået midler fra VM i 2018 og 2019, overgår til den daglige drift og således bliver en del af den daglige praksis på kommunes to plejecentre.

Notat vedr. forankring er vedlagt som bilag.

Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet orienteres efterfølgende om fordelingen.

Økonomi
I 2019 var det tildelte beløb fra Værdighedsmilliarden kr. 3.048.000. Beløbet i 2020 fremskrives i forhold til den normale pris- og lønregulering. Finansloven tilskriver desuden, at Værdighedsmilliardmidlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Indstilling

11. juni 2019, pkt. 82:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til forankring af initiativer under Værdighedmilliarden, og at sagen sendes til byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 82:

Godkendt. Sagen sendes til Byrådet og til formidling i Seniorrådet.

Beslutning
Der var drøftelse af fordelingen af midlerne til værdighedsmilliarden.

Det var forslag om, at de 263.000 kr. som er restbeløb, ikke lægges i kassen, men f.eks. bruges til finansiering af f.eks. aftalen med Berendsen vaskeservice, eller til et grønt område ved Kærbo, eller til et udendørs genoptræningsanlæg. Nogle af pengene kunne også gå til ældreprisen.

Endvidere ønskede Seniorrådet en udspecificering af punktet “Fremme af mental sundhed blandt sårbare voksne”, incl. Boblberg.dk. Hvor meget går f.eks. til Boblberg.dk?

Der var en undring over, at der skal bruges 300.000 kr. til Egely, om det er en lønudgift de 300.000 kr. bruges til.

Punktet er taget til efterretning, men Seniorrådet ønsker uddybning af de forskellige punkter, samt mere viden herom.

55. Beslutning om ny kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
Resume
Pr. 1/7-2019 træder ny lovgivning i kraft vedr. SEL § 79a. På denne baggrund forelægges Social- og Sundhedsudvalget en revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling
Ishøj Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere i kommunen efter servicelovens §79a. Pr. 1/7-2019 træder ny lovgivning i kraft på området og den nuværende kvalitetsstandard revideres herefter.
Den nye lovgivning tilskriver en ændring af målgrupperne for de forebyggende hjemmebesøg. Således skal Ishøj Kommune efter d. 1/7-2019 tilbyde forebyggende hjemmebesøg til følgende målgrupper:

Enlige borgere i deres fyldte 70. år.
Alle borgere i deres fyldte 75. år samt i deres fyldte 80. år.
Alle borgere, der er fyldt 82 år skal tilbydes mindst et årligt besøg.
Borgere i alderen 65 år til 81 år, som er en i særlig sårbar position.
Rettelserne i den nye kvalitetsstandard er markeret med rødt, således at de fremstår synlige. Rettelserne omhandler primært de nye målgrupper/aldersgrupper jvf. ny lovgivning samt en skærpelse af, at de forebyggende hjemmebesøg ikke automatisk tilbydes til borgere, der både modtager personlig og praktisk hjælp, medmindre der opstår et specifikt behov herfor. Herudover tilbydes forebyggende hjemmebesøg heller ikke automatisk til borgere, der personligt henvender sig og aktivt frabeder sig tilbud om besøg fremover.
Den nye lovgivning vil betyde en stigning i antallet af borgere, der skal modtage tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Således er der på nuværende tidspunkt i Ishøj forventeligt imellem 50-80 enlige borgere i deres fyldte 70. år, ligesom gruppen af +80 årige borgere vil stige med ca. 450 borgere over de næste 5 år jvf. befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2019-2026. I 2018 udførtes ca. 730 besøg fordelt på to medarbejdere. I forbindelse med overgangen til CuraOmsorg har der været udfordringer med systemibrugtagelsen. Dette betyder, sammen med den nye lovgivning, at der aktuelt er en stram tidsplan for at overholde retskravet på forebyggende hjemmebesøg.

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag
Sevicelovens § 79a

Indstilling

11. juni 2019, pkt. 84:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg og sender standarden til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 84:

Godkendes.

Beslutning
Pr. 1. juli 2019, træder ny lovgivning i kraft, der tilskriver forebyggende hjemmebesøg. Drøftelse heraf og enighed i, at det er gode tiltag.

Bilag
Punkt_55_Bilag_1_Revideret_kvalitetsstandard_Forebyggende_hjemmebesoeg_2019_BilagID_30485.pdf
56. Årshjul, forslag til temamøder resten af 2019
Sagsfremstilling
Forslag til temamøder 2019:

Tur til Brøndbys udendørs genoptræningsanlæg
Møde med Hjemmepleje v/Dina
Budget 2020
Møde og besøg på Kærbo
Møde og besøg på Torsbo
Velfærdsteknologi
Julefrokost
Beslutning
Det aftales, at det skal prioriteres på først kommende Seniorrådsmøde, at invitere Dina Munk, leder af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Ellers er der ønsker om, at høre nærmere om velfærdsteknologien i kommunen, orientering om Kærbo og Torsbo, tur til Brøndbys ude genoptræningsanlæg, besøg på hjælpemiddeldepotet m.fl.

57. Planlægning af fremtidig møderække
Beslutning
Det aftales at møderne i Seniorrådet så vidt muligt afholdes den 3. tirsdag i måneden kl. 13.00-15.00. Møderne afholdes så vidt muligt i Brohuset og gerne lokale 221.

Nedenstående møder aftales;

· Den 20. august 2019 Dina Munk leder af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen inviteres

· Den 27. august 2019 formøde til mødet med Socialudvalget

· Den 9. september 2019 møde med Socialudvalget

· Den 10. september 2019

· Den 15. oktober 2019

· Den 26. november 2019 møde inkl. julefrokost

· Den 21. januar 2020

· Den 18. februar 2020

58. Status på vores økonomi
Sagsfremstilling
Ældrekonference, skal vi deltage?

Beslutning
Der er enighed i, at det skal prioriteres at deltage i ældrekonferencen i Kolding. Formand Peter, Næstformand Bjarne, Lise, Peter og Erik ønsker umiddelbart at deltage. Det aftales, at man køre sammen derover og tager hjem samme dag.

Det forslås, at søge en særbevilling hertil. Endvidere skal det undersøges om det er muligt at låne bil og brobizz via kommunen.

Der var drøftelse om diæterne betales af Seniorrådets konto.

59. Meddelelser fra formand og næstformand
Sagsfremstilling
Jf. referat fra sidste møde i Seniorrådet skal Seniorrådet beslutte, hvorvidt de bakker op om, at ældreprisen fremadrettet uddeles samtidig med frivillligprisen og handicapprisen i slutningen af september måned ifm. frivilligfesten.

Legitimationskort og visitkort

Adresseliste

Indlæg på på pensionistskovturene

Opfølgning på visionsmøde den 17. juni

Beslutning
Formanden og næstformanden for Seniorrådet skal have nye visitkort. Hele Seniorrådet skal have ID / legitimationskort.

Sekretæren samler Seniorrådets oplysninger og sender dem til medlemmerne.

Hjemmesiden skal opdateres med Seniorrådets mail og måske telefon numre.

Dansk ældreråd, har modtaget besked om Seniorrådets valg af formand og næstformand.

60. EVT.
Beslutning
Der var drøftelse af skovturne i kommunen.

Seniorrådet har på skovturene, kort præsenteret Seniorrådet og dets arbejde. Seniorrådet fik positiv feedback herpå. Der er enighed i det er godt, at Seniorrådet er synlige.

Der kom bl.a. tilbagemeldinger på;

Ønske om at anlægge have ved fællesareal på Kærbo. Klager over hjemmehjælpen, herunder manglende dansk kundskaber og aflysninger eller bare ikke besøg om aftenen. Ønske om bedre tilgængelighed til busstoppested ved gadekæret og andre ønsker til den kollektive trafik om bl.a. adgang til Kærbo og kirkehaven med m.m. Endvidere var der forespørgsel om et fællesmøde, hvor man kan komme og snakke med Seniorrådet, det er taget til efterretning.

Vedr. at komme til 400S ved busstoppested Mosegårdsstien ved Gadekæret, så tager Ingelise som er repræsentant i Tilgængelighedsudvalget det videre og drøfter det med kommunen.

Det har på Seniorrådet virket til at færre har deltaget i år skovturene. Der var snak om årsagerne hertil, og der har bl.a. været tilbagemeldinger på prisen, den er steget og tilmeldingens proceduren er besværet. Endvidere synes Seniorrådet det var lidt dyrt for drikkevarer på skovturen.

Seniorrådet kunne godt tænke sig at vide, hvor mange der deltog i skovturen i år, ifht. sidste år.

Muligheden for et nyt Seniorrådsblad blev drøftet. Bjarne og Erik undersøger muligheden for endnu et Seniorrådsblad. Det aftales, at Blad fra AD medier skal på som punkt på kommende Seniorrådsmøde.

På sidste møde, blev facebooksiden kort drøftet. Det aftales, at den primært skal handle om Seniorrådet, men også gerne artikler mm. fra ældresagen, evt. med links hertil.

Der er pt. problemer med hjemmesiden. Leif er i gang med at undersøge muligheden for hjælp til at få det ordnet.

Ældreprisen blev drøftet. Det er en god idé, at prisen deles ud sammen med handicapprisen og f.eks. idrætsprisen. Det undrer Seniorrådet, at idrætsprisen er på 5000 kr. og ikke 3000 kr. som ældreprisen og handicapprisen. Endvidere undrer det det Seniorrådet, at kommunen betaler for idrætsprisen, men f.eks. ikke for ældreprisen. Vil der være mulighed for dette?

Seniorrådet ønsker en god sommer …