REFERATER FRA SENIORRÅDETS MØDER 2024

 

 

 

 

Sagsfremstilling

Mødets deltagere:

Beslutning

Deltager: Formand Birgit Nielsen, Bjarne Boje, Per Nørskov, Jan Diemer, Bjarne Gosvig, Leif Christoffersen, Ellis Andersen

Referant: Gitte Gitte Sørensen

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden er godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra 26. april 2022

Beslutning

Referater er godkendt.

Sagsfremstilling

Formand Birgit Nielsen orienterer.

Beslutning

Mødet på Kærbo bliver d. 27/9-22

Ledelsen på Kærbo deltager fra kl. 10-10.30

Spisning kl. 12-12.45 sammen med beboerne

Almindelig møde bliver afholdt på Kærbo 9-14

Mødet som borgmester afholder med alle beboer foreninger i Ishøj.

Mødet afholdes d. 29/6-22 her har Seniorrådet fået accept på tildeling af ca. 15min varighed, så der kan blive fortalt hvad man kan bruge Ishøj Seniorråd til.

Forskellige orienteringer om 25 års jubilæum d. 14/6

25 års jubilæum afholder i Brohusets hvis kantinen på Rådhuset ikke er ledig, kantinen levere forplejning.

Jubilæumet bliver flyttet til ny dato / efter sommer – afvent dato.

Birgit N. og Bjarne G. laver invitationer

Skal Vestegns træf afholdes i Brohuset ?

Vestegns træffet bliver afholdt i Brohusets store sal – Bjarne B. booker også det store møde lokale som skal bruges til spisning.

Kantinen levere forplejning.

Kan der findes hjælp til at få flyttet rundt på borde/stole evt. af folk fra idrætscentret ?

Ekstra ordinært budget møde d. 10/6-22 bliver flyttet til d. 9/6-22 fra kl. 10 til 12

Formand Birgit Nielsen har lavet oplæg både til Kærbo bladet og Ældresagen. Oplæget er sendt til de respektive steder.

Birgit sender en kopi rundt til Seniorrådet.

Formand Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig har deltaget i et regionsmøde.

Birgit sender referat ud når det modtages.

Referatet fra mødet tages som et punkt på næste Seniorråds møde.

Bilag

Sagsfremstilling

Besøg af Hjemmepleje og Hjemmesygeplejens leder Dina Munk

Beslutning

Afbud fra leder Dina Munk – Besøget flyttes til efter sommer.

Bilag

Resume

Drøftelsessag

Der fremlægges forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet i Ishøj Kommune. Sagen sendes i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet. Høringsfrist fastsættes til 1.6. 2022.

Sagsfremstilling

I efteråret 2021 efterspurgte Seniorrådet en politik for pårørende. Der har hidtil ikke været en decideret pårørendepolitik på ældreområdet. Pårørende har været indskrevet som en del af Ishøj Kommunes velfærdspolitik. Der eksisterer en pårørendepolitik på socialområdet, som blev udarbejdet tilbage i 2011. På den baggrund besluttede administrationen, at der skulle udarbejdes tværgående retningslinjer for samarbejde med pårørende, som dækker både ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune.

Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Udsatterådet, Handicaprådet og Seniorrådet. Arbejdsgruppen fik til opgave at formulere forslag til retningslinjer for samarbejdet med pårørende på tværs af ældre- og socialområdet. Det har været vigtigt for arbejdsgruppen, at retningslinjerne blev lettilgængelige i både form og indhold, ligesom at retningslinjerne også skulle indeholde en beskrivelse af, hvilke tilbud rettet mod pårørende, der er i Ishøj Kommune.

Arbejdsgruppen har afholdt 3 arbejdsmøder, og har nu udarbejdet forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune. Formålet med retningslinjerne er at tydeliggøre, hvordan der samarbejdes med de pårørende inden for Center for Voksne og Velfærds områder. Retningslinjerne skal fungere som overligger for de lokale pårørendeindsatser, der er på de forskellige tilbud. Retningslinjerne er relevante for pårørende, borgere såvel som ansatte i Center for Voksne og Velfærd.

Repræsentanter fra Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet har drøftet og godkendt forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet, hvorfor sagen nu forelægges Social- og Sundhedsudvalget, som skal beslutte at sende retningslinjerne i høring i de relevante råd. Administrationen sender retningslinjer i høring i MED-udvalg under Center for Voksne og Velfærd.

Forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende er vedhæftet.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning: 26. april 2022, pkt. 37:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter det fremlagte forslag, og sender forslaget i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet med høringsfrist d. 1.6. 2022.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 26. april 2022, pkt. 37:

Tiltrådt.

Beslutning

Drøftelse af forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende på ældre- og socialområdet godkendes.

Bilag

Resume

Orienteringssag
BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med den private hjemmeplejeleverandør, DFS plus. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 24. januar 2022 foretaget uanmeldt tilsyn med den private hjemmeplejeleverandør DFS plus. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og om hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets vurderinger:

 • At den samlede dokumentation i middel grad lever op til Ishøjs Kommunes retningslinjer på området. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har delvis forståelse og faglig indsigt i arbejdet med dokumentationen.
 • At hjælp til medicinindtagelse i meget høj grad lever op til Ishøj Kommunes og de nationale retningslinjer på området. Det er tilsynets vurdering, at borgerne har fået medicin, svarende til tilsynstidspunktet, samt at de er tilfredse med kvaliteten af hjælpen. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne på særdeles tilfredsstillende vis kan redegøre for korrekt medicinadministration.
 • At det samlede indtryk af området; personlig støtte og pleje, i middel grad opfylder indikatorerne for området. Tilsynet vurderer, at borgerne generelt er tilfredse med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje. Tilsynet vurderer, at medarbejderne fagligt kan redegøre for hjælpen til personlig pleje, og hvorledes hjælpen udføres med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang og borgernes behov, ønsker og vaner.
 • At borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp. Borgerne oplever at modtage den hjælp, som de er visiteret til og har behov for. Tilsynet vurderer, at medarbejderne med faglig indsigt og på en refleksiv måde kan redegøre for den praktiske hjælp til borgerne, herunder anvendelse af værnemidler ved særlig smitterisiko.
 • At borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den rehabiliterende indsats. Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for arbejdet med rehabilitering under udførelsen af pleje og praktisk hjælp af borgerne.
 • At borgerne oplever, at der bliver taget hånd om deres sundhedsmæssige udfordringer på særdeles tilfredsstillende vis. Medarbejderne kan redegøre for, hvorledes der arbejdes sundhedsfremmende og forebyggende i forhold til borgernes sundhedstilstand.
 • At borgerne i meget høj grad oplever, at der er en god omgangstone og en respektfuld kommunikation fra medarbejderne. Medarbejderne kan med faglig indsigt og på en refleksiv måde redegøre for faktorer, der medvirker til at skabe en respektfuld og anerkendende kommunikation med borgerne.

Tilsynets anbefalinger:

 • At det ledelsesmæssigt sikres, at handlingsanvisninger på SEL-området tilføjes ydelsen og tilpasses den enkelte borgers tilstand.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på at kvalificere handlingsanvisninger på SUL-området.
 • At der iværksættes undervisning på dokumentationsområdet, særligt i forhold til udarbejdelse af handlingsanvisninger på SEL-området.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at der er overensstemmelse mellem visiterede og leverede ydelser.
 • At der ledelsesmæssigt følges op på en konkret borgers utilfredshed.
 • At der implementeres arbejdsmetoder (triagering), til at få overblik over borgere, der er i risiko for forværring af enten eksisterende sygdom, udvikling af ny sygdom eller tab af funktionsevne.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynet havde ingen bemærkninger eller påbud. Administrationen vil i den kommende tid sammen med DFS plus arbejde videre med tilsynets anbefalinger og DFS plus egne tilbagemeldinger på selvsamme.

Tilsynsrapport samt handlingsplan er vedhæftet.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning: 26. april 2022, pkt. 36:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning, og sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 26. april 2022, pkt. 36:

Tiltrådt.

Beslutning

Orientering om tilsyn med privat leverandør af hjemmepleje.

Seniorrådet undrer sig over, at det kun er i en middel grad DFS-Plus lever op til en samlede dokumentation.

Seniorrået tager rapporten til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Der er udarbejdet årsrapport 2021 for Træningscentret. Rapporten fremlægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Forebyggelse og Rehabilitering deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Datagrundlag
Data til årsrapportens tal fra 2021, er udelukkende fra håndregistreringer blandt terapeuterne. Den leverede tid er lig med den faktiske tid, som terapeuten er sammen med borgeren. Heri er der ikke medregnet transporttid fra Træningscentret og til borgerens hjem eller anden lokalitet, administrativt arbejde som dokumentation i omsorgssystemet eller koordinering internt/eksternt i kommunen ift. det aktuelle borgerforløb.

Opsummering
Årsrapporten Træningscenter 2021 viser:

 • En stigning i antal henvendelser og en stigning i leveret tid (timer) i forhold til 2020. Dog ligger antallet ikke på niveau med årene før Covid-pandemien.
 • En stigning i antal henvendelser indenfor flere diagnosegrupper. Størst stigning inden for senhjerneskade, geriatri og cancer.
 • Flere af de ortopædkirurgiske diagnoser (operationer) ligger ikke på niveau med årene før Covid-pandemien.
 • I perioder med mange henvendelser er flere borgere tilbudt genoptræning i privat praksis. Kun få borgere ønsker dette.
 • I 2021 var fordelingen af forløb procentuelt fordelt på 61 % borgere fra Ishøj og 39 % fra Vallensbæk.

Årsrapporten er vedhæftet.

Lovgrundlag

Sundhedslov § 140
Servicelov § 86.1

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning: 26. april 2022, pkt. 38:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om årsrapport 2021 Træningscenter til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 26. april 2022, pkt. 38:

Tiltrådt.

Beslutning

Orientering om årsraport for træningscentret.

Seniorrådet tager rapporten til efterretning.

Dog med bemærkning af kørselen, alle borger burde tilbydes kørsel også hvis borgeren vælger træning fra det private.

Seniorrådet er betænkelig ved den lange tid der går inden selve genoptræningen opstarter.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen forelægger status for Forløbsprogrammer 2021. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Forebyggelse og Rehabilitering deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har jf. sundhedsloven § 119 ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis og etablere forebyggende tilbud til borgerne. Ishøj Kommune tilbyder forløbsprogrammer indenfor lænderyg, KOL, diabetes, hjerte og cancer. Ud over de af Sundhedsstyrelsen definerede forløbsprogrammer, tilbyder Ishøj Kommune rygestopforløb i samarbejde med andre kommuner på Vestegnen og Stoplinien samt ernæringsvejledning til borgere med prædiabetes.

Antal henvisninger i 2021 til § 119 forløbsprogrammer

 • 187 borgere blev henvist til forløbsprogrammer

Henvisninger fordelt på diagnose

 • Diabetes: 59
 • Kræft: 38
 • Rygestop: 29
 • Prædiabetes:1
 • Hjertekar:16
 • KOL: 8
 • Overvægt: 18

For at øge kendskabet til forløbsprogrammerne og rygestoptilbuddet internt i organisationen, og dermed opfordre til henvisninger og øge tilgængeligheden for borgerne, planlægger sundhedskonsulenterne at invitere til samarbejdsmøder med blandt andet forebyggende konsulenter, hverdagsrehabilitering og visitation, genoptræning og sagsbehandlende terapeuter.

Status for forløbsprogrammer 2021 er vedhæftet.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning: 26. april 2022, pkt. 39:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om status for forløbsprogrammer 2021 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 26. april 2022, pkt. 39:

Tiltrådt.

Beslutning

Orientering om forløbsprogrammer.

Seniorrådet tager rapporten til efterretning.

Seniorrådet undre sig dog over det lave antal borger, der er blevet henvist til forløbsprogrammer.

Er der et antal på de personer der takker nej til tilbudet ?

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen forelægger status for Kontinensklinikken 2021. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Forebyggelse og Rehabilitering deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Der har gennem hele 2021 været en jævn tilgang af borgere, som har modtaget udredning for inkontinens.

Borgere henvender sig via egen læge, via ansøgning om bleer, via genoptræning, Hjemmeplejen eller forløbsprogrammer. Mange af borgerne rekrutteres gennem de øvrige kommunale sundhedstilbud.

Som noget nyt blev der i slutningen af 2021 indrykket en annonce i Sydkysten via Fællesannoncen, hvor der blev oplyst om Ishøj Kommunes Kontinensklinik. Dette har givet en del nye henvendelser fra borgergrupper, der ikke tidligere har henvendt sig. Dels yngre mennesker samt et øget antal af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Størstedelen af borgerne i Kontinensklinikken er kvinder. Mænd henvender sig også for udredning og hjælp, men dog i noget mindre omfang.

Antal borgerhenvendelser 2021

 • I 2021 var der i alt 77 borgerhenvendelser

Der arbejdes på at etablere et formelt samarbejde med sundhedsplejen, da det er relevant at få kontakt til de kvinder, der for nyligt har født, og at instruere nybagte mødre i bækkenbundstræning og inddragelse af denne i hverdagen. Der er til en start formidlet informationsmateriale i form af postkort til Center for Børn og Forebyggelse.

Status for Ishøj Kommunes Kontinensklinik 2021 er vedhæftet.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning: 26. april 2022, pkt. 40:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om status for Kontinensklinikken 2021 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 26. april 2022, pkt. 40:

Tiltrådt.

Beslutning

Orientering om status for kontinensklinik.

Seniorrådet tager statusen til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen forelægger status for ernæringsterapi 2021. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Forebyggelse og Rehabilitering deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Sundhedskonsulenterne i Ishøj Kommune varetager kommunens tilbud for ernæringsterapi. Borgere der kan tilbydes ernæringsterapi er:

 • Borgere med utilsigtet vægttab
 • Borgere med ønske om vægtvedligeholdelse i forbindelse med sygdom
 • Småtspisende borgere
 • Borgere i rehabilitering og genoptræning (fx efter sygdom og/eller kirurgisk indgreb)

Borgere henvises via hospital, egen læge eller kommune. Derudover har borgere mulighed for selv at henvende sig til sundhedskonsulenterne, som vil rekvirere henvisning fra egen læge.

Borgere der henvises til kommunens ernæringsvejleder tilbydes individuelle forløb.

Antal henvisninger til ernæringsterapi

 • I 2021 blev 32 borgere henvist til ernæringsforløb.

Fokusområder 2022

For at have fokus på at øge kendskabet til tilbuddet internt i organisationen og dermed øge tilgængeligheden for borgerne, planlægger ernæringsvejlederen at:

 • Invitere til samarbejdsmøder med forebyggende konsulenter, visitation og sagsbehandlende terapeuter for at gøre opmærksom på tilbuddet og opfordre til henvisninger ved behov.
 • På sigt at øge samarbejdet mellem Hjemmepleje og Plejecentre Kærbo/Torsbo for at identificere borgere i ernæringsmæssig risiko.

Status for ernæringsterapi 2021 er vedhæftet.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning: 26. april 2022, pkt. 41:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering vedr. status for ernæringsterapi til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 26. april 2022, pkt. 41:

Tiltrådt.

Beslutning

Orientering om status for ernæringsterapi.

Seniorrådet tager statusen til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Oplæg til Interaktive Brochure

Beslutning

Formand Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig har afholdt møde med Patrik fra JS Danmark.

Mødet var positivt og det der skal laves har JS Danmark erfaring i og gode ideer til.

JS Danmark stiller en medarbejder til rådighed i 1 time og en fotograf i 4 timer.

Bladet som bliver udarbejdet skal udkomme hvert 2.år

Seniorrådet ønsker en kontrakt med et fast tilbud inden der indgåes en aftale.

Efter mødet er der d. 30/5-22 indgået en aftale med JS Danmark.

Bilag

Sagsfremstilling

En stående invitation til Helle Madsen eller en person hun udpeger til at møde på Rådets møder for at orientere om nyt fra voksen og velfærd.

Bjarne Gosvig ønsker endvidere mere fast tilknytning af repræsentanter fra forvaltningerne.

Beslutning

Seniorrådet ønsker, at invitere efter behov.

Bilag

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Intet at orientere om.

Sagsfremstilling

Er der orientering fra udvalgene der skal deles?

Beslutning

Bjarne Boje orientere fra Folo

Senior værkstedet har fået bevilliget en sum penge, men disse bliver tilbage betalt, da senior værkstedets økonomi ser fornuftig ud.

Bjarne Gosvig og Jan Diemer har været til Vestegns møde i Albertslund.

Bjarne G. orientere om hvad mødet gik ud på.

Bjarne G. sender referat ud, når han modtager dette.

Bjarne Gosvig orientere fra plejehjems bestyrelsen.

Bjarne G. har udsendt referat.

Bjarne G. orientere om, at Kærbo afholder åbent hus d. 2/6-22 fra kl. 13

Sagsfremstilling

Formand Birgit Nielsen vil gerne genforhandle sekretærbistand for Seniorrådet af aftalen fra 2019.

Beslutning

Formand Birgit Nielsen ønsker genforhandling af sekretær bistand for Seniorrådet.

Birgit sender brev til socialudvalget med forslag.

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Bjarne Gosvig ønskede at det var mulighed for korte bemærkninger.

Seniorrådet har besluttet:

* At fastholde at medlemmerne får ordet efter den rækkefølge de beder om det.

Formand Birgit Nielsen undersøger om det er muligt / tilladt at tage ud og spise en fælles frokost

Referat

Møde: 26. april 2022 kl. 10:00
Sted: Ishøj Rådhus 2.sal – Kæmpen

 

Pkt. Side
50 Mødets deltagere 3
51 Godkendelse af dagsorden 3
52 Godkendelse af referater 3
53 Orientering fra formanden 4
54 Budget 1.kvatal 2022 4
55 Tilgengelighedspanelet 5
56 25 års jubilæum 5
57 Opgave 6 – Foreninger med 60+ 5
58 Nyt fra de stående udvalg, som seniorrådet følger 6
59 Orientering fra udvalg hvor Seniorrådet er repræsenteret 6
60 Eventuelt 7

 

50. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Gitte Lau Sørensen

Mødets deltagere

Sagsfremstilling

Mødets deltagere:

Beslutning

Deltager: Formand Birgit Nielsen, Bjarne Gosvig, Leif Christoffersen, Bjarne Boje

Afbud: Ellis Andersen, Per Nørskov, Jan Diemer

Sekretær: Gitte Sørensen

51. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Gitte Lau Sørensen

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden er godkendt.

52. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Gitte Lau Sørensen

Godkendelse af referater

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat af 22. marts 2022 og referat fra 12. april 2022

Beslutning

Referater er godkendt.

53. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Gitte Lau Sørensen

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

Formand Birgit Nielsen orienterer.

 • Birgit Nielsen er tilmeldt mødet i Brugerrådet d. 27/4-22
 • Besøg på Kærbo – finde ny dato
 • Tilbud om foredrag

Beslutning

Der sendes nye forslag til Kærbos ledelse med datoer for besøg der foreslås d. 23/8-22 og 27/9-22.

Seniorrådet takker nej til tak til foredrag.

Bilag

54. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Gitte Lau Sørensen

Budget 1.kvatal 2022

Sagsfremstilling

Budget for 1. kvatal 2022

Beslutning

Budgettet er godkendt

Bilag

55. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Gitte Lau Sørensen

Tilgengelighedspanelet

Sagsfremstilling

Medlemmer til Tilgængelighedspanelet

Beslutning

Medlemmer til Tilgængelighedspanelet:

Bjarne Boje og Ellis Andersen og med supplant Jan Diemer

56. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Gitte Lau Sørensen

25 års jubilæum

Sagsfremstilling

Oplæg af 25 års jubilæum

– Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig fremsender forslag inden mødet

Beslutning

25 års jubilæum bliver afholdt d. 14/6-22 kl. 13 til 15 i salen i Brohuset hvor der vil blive serveret øl, sodavand, vin, chips, chokolade mm.

Formand Birgit Nielsen byder velkommen og borgmesteren holder tale.

Der bliver undersøgt hvor mange Seniorrådsmedlemmer der kan findes frem for de sidste 25 år.

Underholdningen bliver noget i stil med stille musik på skærm hvor der vil være skiftende billeder.

57. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Gitte Lau Sørensen

Opgave 6 – Foreninger med 60+

Sagsfremstilling

Forslag til afholdelse af møde for  foreninger med 60+

Beslutning

Der er møde i boligforeningerne d. 29/6-22 fra kl. 16-19

Formand Birgit Nielsen tilmelder Seniorrådet som et punkt til deres dagsorden.

Møde med foreninger med 60+ bliver
d. 8/11-22 fra kl. 17 til 19 – der bookes lokale i Brohuset.

Formand Birgit Nielsen og Bjarne Boje laver indbydelse.

Bilag

 

58. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Gitte Lau Sørensen

Nyt fra de stående udvalg, som seniorrådet følger

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Intet at dele.

59. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Gitte Lau Sørensen

Orientering fra udvalg hvor Seniorrådet er repræsenteret

Sagsfremstilling

Er der orientering fra udvalgene der skal deles?

Beslutning

Bjarne Boje informere fra Folo:

Bjarne fortæller om priser der skal uddeles i Kultur og Fritid.

Bjarne fortæller at Fritidskonferencen afholdes i forår 2023 i Esbjerg, derefter bliver det hvert 2.år i lige årstal. Ved konferencen kan der på landsplan deltage 80 personer.

Efter Seniorrådsmødet er der indkommet flg. information:

Fritidskonferencens i 2023 afholdes istedet i september 2022 i Esbjerg.

 

 

60. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Gitte Lau Sørensen

Eventuelt

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Der vil blive afholdt et ekstra ordinært Seniorrådsmøde vedr. budget. Mødet bliver afholdt fredag d. 10/6-22 fra kl. 10 til 12

Bjarne Boje orientere fra Kultur og Fritids brev om indragelse af foreningslokaler til husning af flygtninge.

Seniorrådet

Referat

Møde: 12. april 2022 kl. 10:00
Sted: Mødelokale – Højsletten

 

Pkt. Side
45 Mødets deltagere 3
46 Godkendelse af design for brugertilfredshedsundersøgelse af Ishøj Kommunes hjemmepleje og madservice 3
47 Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for ekstra rengøring 4
48 Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) samt notat om delegation af sundhedslovsydelser 6
49 Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 7

 

45. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Gitte Lau Sørensen

Mødets deltagere

Sagsfremstilling

Mødets deltagere:

Beslutning

Deltager: Formand Birgit Nielsen, Næstformand Bjarne Gosvig, Per Nørskov, Bjarne Boje, Ellis Andersen

Afbud: Jan Diemer

Ikke tilstede: Leif Christoffersen

Sekretær: Gitte Sørensen

46. J.nr. 16.00.08-A00-702902-07 Thomas Petersen

Godkendelse af design for brugertilfredshedsundersøgelse af Ishøj Kommunes hjemmepleje og madservice

Resumé

Godkendelsessag

Administrationen foreligger design af spørgeskema til brug for brugertilfredshedsundersøgelse af kommunens hjemmepleje og madservice til godkendelse. Sagen sendes i høring i Seniorrådet. Høringsfrist fastsættes til d. 20.4. 2022.

Sagsfremstilling

Spørgeskemaet er opdelt i følgende afsnit:

 • Indledende spørgsmål
 • Om dig
 • Personlig pleje
 • Praktisk hjælp
 • Den generelle hjemmehjælp
 • Hjælpere der kommer i dit hjem
 • Madservice

Spørgeskemaet testes af respondenter i Aktivitetscentret Kærbo for at sikre, at spørgsmålenes formulereringer fungerer efter hensigten.
Spørgeskemaet fremsendes til borgerne som fysiske breve med vedlagt svarkuvert. Administrationen vil foretage telefoniske opkald til de borgere, som Hjemmeplejen vurderer, har brug for hjælp til at udfylde spørgeskemaet. Administrationen arbejder på koncept for fokusgruppeinterview for pårørende med henblik på at indhente mere viden fra flere perspektiver om brugeroplevelsen af madservice.

Tidsplan

 • Sagen genforlægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj 2022.
 • Brugertilfredshedsundersøgelsen udsendes i juni 2022
 • Brugertilfredshedsundersøgelsen fremlægges til politisk behandling i sept. 2022.

Administrationens forslag til beslutning: 24. marts 2022, pkt. 25:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at spørgeskema til brug for brugertilfredshedsundersøgelse sendes i høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 20.4. 2022.

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at spørgeskemaet testes af respondenter i Aktivitetscenteret.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 25:

Tiltrådt. Sagen sendes i høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 20.4., og test i Aktivitetscentret.

Beslutning

Seniorrådet ønsker, at de medarbejder der skal hjælpe med spørgeskemaet, har den fornødende tid til at udfylde skemaet med borgeren, medarbejderen har tavshedspligt og medarbejderen er vejledt i selve spørgeskemaet, så pågældende medarbejder kan hjælpe med udfyldelse af skemaet.

Seniorrådet ønsker, at når undersøgelsen er færdig, at resultatet kommer til udtalelse hos Seniorrådet inden resultatet går til politisk høring.

Bilag

47. J.nr. 16.08.00-P23-801210-08 Lisbeth Halvorsen

Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for ekstra rengøring

Resumé

Godkendelsessag
Der fremlægges revideret kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Sagen fremlægges til godkendelse og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 650.000 kr./årligt til Ekstra Rengøring. Ekstra Rengøring er en særlig ydelse, der tildeles de borgere, hvis hjem har brug for en ekstra rengøringsindsats, førend der kan foretages vedligeholdende rengøring efter servicelovens § 83. Borgeren skal desuden være visiteret til varig praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og have omfattende begrænsning af fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Administrationen foreslår, at ændre arbejdsgangen for tildeling af Ekstra Rengøring, således at det fremover er hjemmeplejen, der tildeler Ekstra Rengøring, ud fra en vurdering af borgerens behov. Dette understøtter nærhedsprincippet mellem hjemmeplejen og borgeren. Der kan således ikke ansøges om Ekstra Rengøring, men hjemmeplejen kan kontaktes med henblik på en vurdering af behovet for ekstra rengøring. Ekstra Rengøring er ikke en årlig tilbagevendende ydelse, men gives som en engangsydelse. Der kan gives én Ekstra Rengøring pr. kalenderår.

Administrationen har derfor tilrettet den eksisterende kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Der er ikke foretaget ændringer i indholdet af ydelsen eller tildelingskriterier. Det er præciseret i standarden, at Ekstra Rengøring er en særlig ydelse, der ikke kan ansøges om, samt at det er hjemmeplejen, der har tildelingskompetencen.

 

Vedhæftet er kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring.

Administrationens forslag til beslutning: 24. marts 2022, pkt. 26:

Social- og Sundhedsudvalget godkender tilrettet kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring og sender sagen til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 26:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Beslutning

Seniorrådet ser positivt på, at der er afsat penge årligt til ekstra rengøring.

Seniorrådet forventer, at beløbet reguleres i takt med antallet af ældre der bevilliges ekstra rengøring.

Seniorrådet forventer, at alle borger i ordningen orienteres om, at de kan søge om ekstra rengøring, og får en tilbagemelding om, om de bliver bevilliget eller får afslag på deres ekstra rengøring.

Bilag

 

48. J.nr. 27.03.00-A00-4-21 Lisbeth Halvorsen

Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) samt notat om delegation af sundhedslovsydelser

Resumé

Godkendelsespunkt
Der fremlægges revideret kvalitetsstandard for Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 96. Standarden fremlægges til godkendelse og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) er en særlig ydelse, der tildeles borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse, hvormed borgeren får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændig en tilværelse som muligt, på lige fod med borgere uden et handicap. Betingelsen for bevilling af en BPA-ordning er, at modtageren af tilskuddet er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne i ordningen. BPA er en ydelse efter serviceloven, men ofte får borgere med en BPA-ordning også sundhedslovsydelser i deres hjem. Hjælp til sundhedslovsydelser kan ikke bevilges efter serviceloven, men skal bevilges efter sundhedsloven. Derfor er sundhedslovsydelser ikke omfattet af en BPA-ordning.

På baggrund af henvendelse fra borger vedrørende tømning af stomiposer i en BPA-ordning og den deraf afledte forespørgsel til Social- og Ældreminister Astrid Krag herom, fremlægger administrationen revideret kvalitetsstandard for BPA, hvor det er tydeliggjort, at sundhedslovsydelser ikke er en del af en BPA-ordning, men at sundhedslovsydelser kan deleges til personalet i en BPA-ordning efter en individuel og konkret vurdering, jf. BEK nr 1219 af 11/12/2009 ‘Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)af d. 11. december 2009 delegation af sundhedslovsydelser’. Ændringen er markeret med rødt i standarden.

I tillæg hertil har administrationen udarbejdet notat om delegation af sundhedslovsydelser, hvori der redegøres for forholdene ved delegation, jf. bekendtgørelse af 11.12.2009 § 1 stk 1 og 2 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp, hvori det fremgår at “En sundhedsperson, der er autoriseret i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), kan delegere alle former for forbeholdt sundhedsfagligt virksomhed, jf. autorisationslovens § 1, stk. 3, til en medhjælp, jf. dog §§ 2 og 3. Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson, der delegerer sundhedsfaglig virksomhed til en medhjælp, kan beslutte, at videredelegation ikke må finde sted”
Vedhæftet er revideret kvalitetsstandard for BPA-ordning efter servicelovens § 96 samt notat om delegation af sundhedslovsydelser samt Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Lovgrundlag

Servicelovens § 96, bekendtgørelsen

Administrationens forslag til beslutning: 24. marts 2022, pkt. 27:

Social- og Sundhedsudvalget godkender revideret kvalitetsstandard for BPA-ordningen samt tager notat om delegation af sundhedslovsydelser til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 27:

Tiltrådt.

Særindstilling: Annelise Madsen (M) ønsker en velvillighed og smidighed ved oplæring.

Beslutning

Seniorrådet tager sagen til efterretning.

Særbemærkning fra Bjarne Gosvig:

Bjarne forventer, at den sundhedsfaglige leder, der uddeligere en ydelse, har vurderet og sørget for den konkrete oplæring hos den enkelte medarbejder og til den enkelte borger.

Bilag

 

49. J.nr. 16.08.00-P23-801210-08 Lisbeth Halvorsen

Godkendelse af kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp

Resumé

Administrationen har indarbejdet eksisterende kvalitetsstandarder for personlig pleje samt støtte til rengøring, begge efter servicelovens § 83, i skabelon for kvalitetsstandarder. Der er desuden udarbejdet et ydelseskatalog for ydelser efter servicelovens § 83 og 83 a (hjemmehjælp). Kvalitetsstandarderne forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

De eksisterende forslag til kvalitetsstandarder for henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp (rengøring), begge efter servicelovens § 83, er indarbejdet i skabelonen for kvalitetsstandarder. I kvalitetsstandarderne afspejles det kommunale serviceniveau, og kvalitetsstandarderne skal derfor give borgerne information om, hvilket serviceniveau de kan forvente ved levering af konkrete ydelser. Samtidig skal kvalitetsstandarderne bruges som et redskab i visitationen ved ansøgning om konkrete ydelser.

Tillige er udarbejdet et ydelseskatalog, som benyttes ved visitation til ydelser efter servicelovens § 83 og 83 a. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog sendes til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Kvalitetsstandarder samt ydelseskatalog er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83

Administrationens forslag til beslutning: 24. marts 2022, pkt. 28:

Social- og Sundhedsudvalget godkender de fremlagte kvalitetsstandarder og sender sagen til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 28:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet tager sagen til efterretning.

Bilag

Referat
Seniorrådet tirsdag den 22. marts 2022 kl. 10:00

Mødelokale – Ishøj Idræts & Fritidscenter – Hjørne lokalet

Sagsfremstilling

Mødets deltagere:

Borgmester Merete Amdisen deltager fra ca. kl. 12.30

Beslutning

Deltager:

Formand Birgit Nielsen, Bjarne Boje, Leif Christoffersen, Per Nørskov, Jan Diemer

Afbud: Næstformand Bjarne Gosvig, Ellis Andersen

Gæst: Borgmester Merete Amdisen

Sekretær: Gitte Sørensen

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Punktet er godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat af 8. marts 2022

Beslutning

Punktet er godkendt.

Sagsfremstilling

Formand Birgit Nielsen orienterer.

Beslutning

 • Vestegnstræf er aftalt til fredag d. 28 oktober 2022 kl. 9

Borgmester Merete Amdisen byder velkommen kl. 9.30

 • Vestegnstræffet afholdes i Brohuset
 • Mail afsendt til leder af Hjemmeplejen Dina Munk om deltagelse i Seniorrådsmøde d. 24. maj 2022 – Dina har accepteret indkaldelsen.
 • IPad til de 3 nye medlemmer er bestilt, men afventes stadig fra It-afdelingen
 • Tilgengelighedsudvalget består af flgl. medlemmer Bjarne Boje og Ellis Andersen og med Jan Diemer som suppleant. – Punktet tages op på næste møde om ændringer.
 • Liste over hvilke udvalg hvert medlem af Seniorrådet er ansvarlig for. (Bilag)
 • Formand Birgit Nielsen og næstformand Bjarne Gosvig deltog i lederkursus i Ringsted d. 21/3-22 – Kursuset var godt og givende
 • Formand Birgit sender materiale ud fra kursuset.

Bilag

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Formand Birgit Nielsen orienterer fra Tekniskudvalget:

 • Helhedsplan for bymidt
 • Trafikplan

Begge punkter burde sendes til Seniorrådet til orientering.

Formand Birgit Nielsen og Per Nørskov orienterer fra Socialudvalget punkter på kommende møde

 • Godkendelse af design for brugertilfredshedsundersøgelse af Ishøj Kommunes hjemmepleje og madservice (pkt.25) – Tages op på møde
 • Godkendelse af kvalitetsstandarer af ekstra rengøring (pkt. 26) – Tages op på møde
 • Godkendelse af kvalitetsstandarer af personlig og praktisk hjælp (pkt. 27) – Tages op på møde

Punkterne tages op med borgmesteren, da Seniorrådet ikke har møde før d. 28/4-22 og høringssvarende har deadline d. 20/4-22.

Seniorrådet besluttede at afholde et ekstra ordinært møde d. 12/4-22, da de gerne vil aflevere høringssvar på punkterne.

Bjarne Boje orienterer fra Kultur og fritid

 • Der er møde d. 27/4-22 for brugere af Brohuset – Seniorrådet ønsker at deltage.

Sagsfremstilling

Er der orientering fra udvalgene der skal deles?

Beslutning

Ingen nyheder der skal deles.

Sagsfremstilling

Forsættelse af priotering af opgaver fra seniorrådet de kommende år.

-Bilag udsendt ved forrige møde

Priotering af nye opgaver for Seniorrådet.

Opgave 1

Arbejdsgruppe: Bjarne Gosvig, Jan Diemer og Leif Christoffersen

 • Kørselsordninger
 • Busstoppesteder f.eks. Brohuset, Solkysten, Fasanskellet
 • Parkering ved offentlige steder + handicap parkering
 • Ladestander på kommunale områder + tidsbegræsninger
 • Tilgengelighed til busstoppesteder fra offentlig sti

Fremlægger et forslag til drøftelse – inden sommerferien.

Opgave 2

Arbejdsgruppe: Per Nørskov

 • Aktivitetsudvalg – Der indkaldes til første møde
 • Emne som blev drøftet: Livstestamenter m.m.

Opgave 3

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig

 • Seniorbladet – Bjarne Gosvig indhenter tilbud
 • Birgit og Bjarne afholder møde med firma

Fremlægger et forslag til drøftelse – inden sommerferien.

Opgave 4

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen, Bjarne Gosvig og Leif Christoffersen

 • Vestegnstræf – Skal afholdes sidst i september eller først i oktober 2022
 • Birgit aftaler dato med borgmester sekretær
 • Program laves – tidsperspektiv vil være fra kl. 9 til 15

Opgave 5

Arbejdsgruppe: Bjarne Gosvig

 • 25 års jubilæum for Seniorråd og ældreråd i Danmark – Bjarne undersøger for fast dato.

Birgit og Bjarne kommer med et forslag til dato.

Opgave 6

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen og Bjarne Boje

 • Foreninger med +60 årgange inviteres til orienteringsmøde om Seniorrådets arbejde. (Varighed ca. 2 timer)

Opgave 7

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen

 • Laver indlæg til Kærbo
  Nyt om det nye Seniorråd
 • Lave indlæg til Ældresagens blad

Opgave 8

Arbejdsgruppe: Hele Seniorrådet

 • Orientering/rundvisning af ledelsen på Kærbo
 • Orientering om Aktivitetscentret af lederen
 • Spisning
 • Forslå dato d. 26/4-22 fra kl. 10 til 13

Opgave 9

Arbejdsgruppe: Hele Seniorrådet

 • Besøg på Torsbo – Til efteråret

Opgave 10

Arbejdsgruppe: Hele Seniorrådet

 • Besøg seniorboligere – Bovarian/ Ørnekærs Vænge
 • Per Nørskov tager kontakten

Beslutning

Opgaver prioteres

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

 • Mødeindkaldelse til ekstra ordinært møde d. 12 april 2022
 • Budget for Seniorrådet – Hvert kvatal
 • Budgetønsker til kommende år fra Seniorrådet indsendes d. 22 juni 2022 – behandles på møde i Maj 2022

 

 

Referat
Seniorrådet tirsdag den 8. marts 2022 kl. 11:00

Mødelokale – Tårnbjerget, Ishøj Rådhus etage 2

Sagsfremstilling

Mødets deltagere

Beslutning

Deltager: Formand Birgit Nielsen, næstformand Bjarne Gosvig, Per Nørskov, Bjarne Boje, Jan Diemer, Leif Christoffersen, Ellis Andersen

Referant: Gitte Sørensen

Beslutning

Punktet godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referaterne af 8. februar 2022

Beslutning

Punktet godkendt.

Sagsfremstilling

Birgit Nielsen orientere.

Beslutning

Formand Birgit Nielsen orientere om brevet til borgmesteren og deres uformelle møde d. 22/2-22 hvor også Socialudvalgsformand Erkan Yapici deltog.

Formand Birgit Nielsen orientere om at ældreprisen vil blive ændret fra 3.000 kr. til 5.000 kr.

Formand Birgit Nielsen orientere om, at hvis Seniorrådet får brug for flere penge, vil Byrådet se velvilligt på dette.

Formand Birgit Nielsen orientere om, diæter til Seniorråds medlemmer, her undersøges det, om disse ikke skal tages fra Seniorrådets rådighedsbeløb, da det vil tage halvdelen af beløbet.

Næstformand Bjarne Gosvig orientere om mødet der er afholdt for seniorrådsformænd i Ringsted. (Formand Birgit Nielsen var forhindret).

Næstformand Bjarne Gosvig sender referat ud når dette modtages.

Bilag

Sagsfremstilling

Seniorrådet vælger 1 medlem til tilgængelighedspanelet

Beslutning

Seniorrådet har valgt Seniorådsmedlem Jan Diemer som repræsentant og Seniorrådsmedlem Bjarne Boje som suppleant

Resume

Der fremlægges forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet i Ishøj Kommune. Sagen forelægges til drøftelse og forelægges enslydende for Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet.

Sagsfremstilling

I efteråret 2021 efterspurgte Seniorrådet en politik for pårørende. Der har hidtil ikke været en decideret pårørendepolitik på ældreområdet. Pårørende har været indskrevet som en del af Ishøj Kommunes velfærdspolitik. Der eksisterer en pårørendepolitik på socialområdet, som blev udarbejdet tilbage i 2011. På den baggrund besluttede administrationen, at der skulle udarbejdes tværgående retningslinjer for samarbejde med pårørende, som dækker både ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune.

Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Udsatterådet, Handicaprådet og Seniorrådet. Arbejdsgruppen fik til opgave at formulere forslag til retningslinjer for samarbejdet med pårørende på tværs af ældre- og socialområdet. Det har været vigtigt for arbejdsgruppen, at retningslinjerne blev lettilgængeligt i både form og indhold, ligesom at retningslinjerne også skulle indeholde en beskrivelse af, hvilke tilbud rettet mod pårørende, der er i Ishøj Kommune.

Arbejdsgruppen har afholdt 3 arbejdsgruppemøder, og har nu udarbejdet forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for ældre- og socialområdet i Ishøj Kommune. Formålet med retningslinjerne er at tydeliggøre, hvordan der samarbejdes med de pårørende inden for Center for Voksne og Velfærds områder. Retningslinjerne skal fungere som overligger for de lokale pårørendeindsatser, der er på de forskellige tilbud. Retningslinjerne er relevante for pårørende, borgere såvel som ansatte i Center for Voksne og Velfærd.

Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet bedes drøfte forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende inden for social- og ældreområdet. Efterfølgende vil de tilrettede retningslinjer bliver forlagt Social- og Sundhedsudvalget, som skal beslutte at sende retningslinjerne i høring i de relevante MED-udvalg under Center for Voksne og Velfærd. Når denne proces er tilendebragt, vil de endelige retningslinjer blive forelagt alle 3 råd.

Forslag til retningslinjer for samarbejde med pårørende er vedhæftet.

2. marts 2022, pkt. 29:

Beslutning fra Handicaprådet, 2. marts 2022, pkt. 29:

Beslutning

Seniorrådsmedlem Leif Christoffersen orienterer, om de rammer og retningslinjer der er lavet for pårørende.

Seniorrådet er tilfreds med de rammer og retningslinjer der er udarbejdet.

Seniorrådet har dog et stort ønske om, at der på sigt bliver ansat en konsulent/medarbejder der kan tage hånd om/hjælpe de pårørende.

Bilag

Resume

Orienteringssag
BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med Hjemmeplejen i Ishøj Kommune. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Tilsynets overordnede vurderinger:

 • Tilsynet vurderer, at Hjemmeplejen i meget høj grad har arbejdet med tilsynets anbefalinger siden sidste tilsyn.
 • Tilsynet vurderer, at det igangsatte arbejde omkring Tidlig Opsporing er yderst relevant, og i meget høj grad bidrager til at kvalificere medarbejdernes indsats og til at fremme borgernes livskvalitet og forebygge sygdom.
 • Tilsynet vurderer, at områderne dokumentation og medicinhåndtering, trods en målrettet indsats, fortsat har behov for en stor ledelsesmæssig opmærksomhed.
 • Tilsynet vurderer, at borgerne i høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • Tilsynets vurderer, at medarbejderne har faglig indsigt, og på en refleksiv måde redegør for pleje og støtte til borgerne.
 • Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp.
 • Tilsynet vurderer, at leveringen af hjælp efter § 83a leveres i middel tilfredsstillende grad.

Tilsynets anbefalinger

 • Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med besøgsplanerne, så disse giver et tydeligt billede af kommunikation og adfærd i mødet med borgerne, samt handlevejledende beskrivelser af den personlige pleje og hvorledes borgernes ressourcer medinddrages i indsatsen.
 • Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt iværksættes en målrettet indsats i forhold til medicinhåndteringen.
 • Tilsynet anbefaler, at det ledelsesmæssigt sikres, at medarbejderne har kendskab til og anvender engangsforklæde i plejen, hvor dette er påkrævet.
 • Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt rettes et målrettet fokus på leveringen af hjælp efter § 83a.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet handleplan, hvori det beskrives, hvordan Hjemmeplejen vil arbejde med tilsynets anbefalinger (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning: 17. februar 2022, pkt. 14:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Hjemmeplejen til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 17. februar 2022, pkt. 14:

Taget til efterretning.

Beslutning

Seniorrådet undrer sig over lav score i forhold til dokumentation, medicinhåndtering, medarbjedernes kompentancer i forhold til rehabilitering.

Seniorrådet ønsker orientering i forhold til tidsfristen i handlingsplanen.

Bilag

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Formand Birgit Nielsen orienterer fra Socialudvalgets møde.

Seniorrådet snakker på tværs af forskellige udvalg om, plejehjem, ældreboliger og seniorboliger.

Seniorrådet kunne godt tænke sig, at der bliver taget højde for boligere til ældre ved meget af det “nybyggeri” der bliver opført i Ishøj Kommune. Dette gælder både i forhold til købe boliger og almen leje “boliger”.

Seniorådet tænker, at en hvis procentdel i stueplan bør være ældre-/seniorboligere og derudover bør være flere ejendomme med elevator.

Formand Birgit Nielsen orienterer fra Tekniskudvalgs møde.

Der er etableret 18 offentlige el-ladestander i Ishøj. De ladestandere der etableres kan også bruges af borgerne, når de er ledige.

Seniorrådsmedlem Bjarne Boje orienterer fra Folo.

Folo har afholdt deres første møde. Her præsenterede alle medlemmer sig og der var en god snak om Brohuset og hvad dette kunne bruges til.

Sagsfremstilling

Fremtidige Seniorrådsmøder

Seniorråds møder flyttes til hver 4. tirsdag i måneden.

Første gang d. 22/3 – Her vil der også være besøg af Ishøjs nye borgmester

derefter:

26/4-22

24/5-22

28/6-22

23/8-22

27/9-22

25/10-22

22/11-22

Beslutning

Fremtidige Seniorrådsmøder er hver 4. tirsdag i måneden og fra kl. 10 til 12.30

Der serveres kaffe, the, vand, bolle/franskbrød, ost og marmelade.

På mødet d. 23/8-22 vil der være budget fremstilling.

På mødet d. 24/5-22 inviteres lederen af Hjemmeplejen til årlige møde. Seniorrådet tænker at høre om nye tanker for hjemmeplejen, medarbejder situationen, Bekey mm.

Sagsfremstilling

Priotering af opgaver fra seniorrådet de kommende år.

-Bilag udsendt ved forrige møde

Beslutning

Priotering af nye opgaver for Seniorrådet.

Opgave 1

Arbejdsgruppe: Bjarne Gosvig, Jan Diemer og Leif Christoffersen

 • Kørselsordninger
 • Busstoppesteder f.eks. Brohuset, Solkysten, Fasanskellet
 • Parkering ved offentlige steder + handicap parkering
 • Ladestander på kommunale områder + tidsbegræsninger
 • Tilgengelighed til busstoppesteder fra offentlig sti

Fremlægger et forslag til drøftelse – inden sommerferien.

Opgave 2

Arbejdsgruppe: Per Nørskov

 • Aktivitetsudvalg – Der indkaldes til første møde
 • Emne som blev drøftet: Livstestamenter m.m.

Opgave 3

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig

 • Seniorbladet – Bjarne Gosvig indhenter tilbud
 • Birgit og Bjarne afholder møde med firma

Fremlægger et forslag til drøftelse – inden sommerferien.

Opgave 4

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen, Bjarne Gosvig og Leif Christoffersen

 • Vestegnstræf – Skal afholdes sidst i september eller først i oktober 2022
 • Birgit aftaler dato med borgmester sekretær
 • Program laves – tidsperspektiv vil være fra kl. 9 til 15

Opgave 5

Arbejdsgruppe: Bjarne Gosvig

 • 25 års jubilæum for Seniorråd og ældreråd i Danmark – Bjarne undersøger for fast dato.

Birgit og Bjarne kommer med et forslag til dato.

Opgave 6

Arbjedsgruppe: Birgit Nielsen og Bjarne Boje

 • Foreninger med +60 årgange inviteres til orienteringsmøde om Seniorrådets arbejde. (Varighed ca. 2 timer)

Opgave 7

Arbejdsgruppe: Birgit Nielsen

 • Laver indlæg til Kærbo
  Nyt om det nye Seniorråd

Beslutning

Bjarne Gosvig orientere fra første møde i pårørende udvalg

Referat
Seniorrådet tirsdag den 8. februar 2022 kl. 11:00

Fyrsten, Ishøj Rådhus etage 2.

 1. Mødets deltagere

Beslutning

Tilstede: Formand Birgit Nielsen, næstformand Bjarne Gosvig, Bjarne O. Boje, Leif Christoffersen, Jan Diemer, Per Nørskov

Afbud: Ellis Andersen

Referant: Gitte L. Sørensen

Gæster: Alberte Burgaard, Helle P. Madsen

 1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

 1. Godkendelse af referater

Sagsfremstilling

Godkendelse af referaterne af 25. november 2021 og 11. januar 2022

Beslutning

Godkendt.

 1. Seniorrådets forretningsorden

Sagsfremstilling

Formand Birgit Nielsen og næsformand har udarbejdet forslag til ændring af forretningsordnen.

Forslaget er vedhæftet som et bilag ligesom retningslinjer og rammer for seniorrådets virke i Ishøj kommune er vedhæftet.

Beslutning

 • 1 til 9 er godkendt.
  Forretningsorden træder i kraft pr. 8 februar 2022.

Bilag

104 SCAN – SEKRETÆR BISTAND

103 SCAN – RAMME FOR SENIORRÅDETS OPGAVER

FORRETNINGSORDEN 2022-KOPI

 1. Direktør og centerchef deltager

Sagsfremstilling

Velfærdsdirektør Alberte Burgaard og centerchef Helle Pernille Sell Madsen deltager under punktet.

Formålet er at få hilst på hinanden og tale om det fremtidige samarbejde.

Beslutning

Formand Birgit Nielsen orientere om opgaver i Seniorrådet.

Seniorrådet orientere om ønsker af deltagelse og orientering fra andre råd.

Rådet ønsker, at diæter og ældreprisen tages op vedr. hvor beløbene betales fra.

 1. (lukket punkt)
 2. Orientering om uanmeldt tilsyn på de Fleksible Omsorgspladser på Kærbo

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med de Fleksible Omsorgspladser på Kærbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstillin BDO har d. 29. september 2021 foretaget uanmeldt tilsyn med de Fleksible Omsorgspladser på Kærbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, de vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets overordnede vurdering

Det er tilsynet vurdering, at der er arbejdet konstruktivt med tilsynets anbefalinger fra seneste tilsyn Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser samt at de er trygge ved indsatsen i forhold til deres sundhedsmæssige problemstillinger. Tilsynet vurderer desuden, at medarbejderne har faglig indsigt og kan på en refleksiv måde redegøre for pleje og omsorg til borgerne, ligeledes har medarbejderne relevant fokus på den rehabiliterende tilgang.
Tilsynets bemærkninger

Tilsynet bemærker, at de rene engangsforklæder er hængt op på gelænderne på gangarealerne.

Tilsynet anbefaler:

 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at journalføringen giver et tydeligt billede af borgernes rehabiliteringsforløb, herunder formål, mål og tidsperspektiv for opholdet, samt at der arbejdes med faste auditeringer på området.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at der arbejdes med handlingsanvisninger på servicelovsområdet, så borgernes aktuelle plejeindsatser beskrives ift. hvordan der skal arbejdes med at nå målet for opholdet.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at medicinhåndteringen til enhver tid følger retningslinjerne på området, herunder anbefaler tilsynet, at der arbejdes målrettet og struktureret med egenkontrol.
 • At der ledelsesmæssigt reflekteres over rammer og tilbud på de fleksible pladser, så disse matcher målgruppen.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

 1. januar 2022, pkt. 5:

Administrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 134:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 134

Tiltrådt.

Beslutning fra Seniorrådet, 11. januar 2022, pkt. 5:

Punktet udsat.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Beslutning

Seniorrådet ønsker opfølgning efter 6 måneder på uanmeldt tilsyn.

Seniorrådet ønsker tyderligere plan for dokumentations og medicin områderne for, at sikre bedre kvalitet på områderne.

Bilag

HANDLEPLAN FOR MIDLERTIDIGE PLADSER

TILSYNSRAPPORT FLEKSIBLE OMSORGSPLADSER 2021-ISHØJ-ENDELIG RAPPORT

 1. Orientering om uanmeldt tilsyn med Kærbos plejeboliger

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med Kærbos plejeboliger. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 6. oktober 2021 foretaget uanmeldt tilsyn med Kærbos plejeboliger. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant og systematisk op på anbefalingerne fra det seneste tilsyn i 2020. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med indsatser på en række organisatoriske og faglige områder, der har betydning for beboernes hverdagsliv og pleje, medarbejdernes og de pårørendes samarbejde og organiseringen af arbejdet på omsorgs- og plejecenteret samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje. Beboerne oplever, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser. Beboerne er trygge og oplever generelt kontinuitet ved indsatsen. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig indsigt i og kan redegøre på en refleksiv måde for pleje og støtte til beboerne og for den rehabiliterende tilgang samt sundhedsfremmende og forebyggende tilgang.

Tilsynets bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.

Tilsynet anbefaler

 • At arbejdet med at sikre kvaliteten i dokumentationen fortsættes og vikarer skal have adgang til og anvende omsorgssystemet.
 • At der sikres sammenhæng mellem funktionsevnetilstande og besøgsplanerne samt at der arbejdes med en rehabiliterende tilgang.
 • At det sikres, at der foretages og dokumenteres regelmæssige vejninger i henhold til retningslinjerne på området, samt at der arbejdes med at sikre det gode måltid for beboerne.
 • At der arbejdes med handlingsanvisninger for de overdragede sundhedslovsindsatser.
 • At der sikres arbejdsgang, så medicin altid gives til korrekt tid og at der sættes et fagligt fokus på retningslinjer for risikosituationsmedicin, så medarbejderne bliver bekendt med disse.
 • At der sikres arbejdsgange for renholdelse af boliger og hjælpemidler samt at medarbejderne overholder retningslinjerne for korrekt håndhygiejne.
 • At der arbejdes med kommunikationen over for beboerne i forbindelse med den personlige pleje.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

11. januar 2022, pkt. 6:

Administrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 135:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 135:

Tiltrådt.

Beslutning fra Seniorrådet, 11. januar 2022, pkt. 6:

Punktet udsat.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Beslutning

Seniorrådet ønsker opfølgning 6 måneder efter uanmeldt tilsyn.

Seniorrådet underes over mangelfuld rengøring på et plejehjem.

Seniorrådet underes over bemærkningen at den varme mad ikke er ordentlig varm. Dette bedes der følges op på.

Bilag

TILSYNSRAPPORT KÆRBO OMSORGS- OG PLEJECENTER 2021-ISHØJ-ENDELIG RAPPORT

HANDLEPLAN FOR KÆRBO


 1. Orientering om uanmeldt tilsyn på Torsbo

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo Plejecenter. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 23. oktober 2021 foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo Plejecenter. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant og systematisk op på anbefalingerne fra det seneste tilsyn i 2020. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med indsatser på en række organisatoriske og faglige områder, der har betydning for beboernes hverdagsliv og pleje, medarbejdernes og de pårørendes samarbejde og organiseringen af arbejdet på plejecentret samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Tilsynets bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.

Tilsynet anbefaler

 • At besøgsplanerne er udfyldt handleanvisende for hele døgnet og at funktionsevnetilstandene ajourføres.
 • At handlingsanvisninger afsluttes, når de ikke længere er aktuelle.
 • At der sættes fokus på dokumentationen af ernæringsindsatser og vægtkontroller.
 • At medicin, der ikke længere anvendes, seponeres eller pauseres og der påføres anbrudsdatoer på ikke dispenserbare præparater.
 • At nyansatte medarbejdere med medicinansvar introduceres til instrukserne for medicinhåndtering og dokumentationsarbejdet i starten af deres ansættelse
 • At det sikres, at beboernes hjælpemidler renholdes.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

11. januar 2022, pkt. 7:

Administrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 136:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om tilsynsrapport på Torsbo Plejecenter til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 136:

Tiltrådt.

Beslutning fra Seniorrådet, 11. januar 2022, pkt. 7:

Punktet udsat.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Beslutning

Seniorrådet underes over lav score på flgl. punkter:

Medicin

Praktisk hjælp

Dokumentation

Seniorrådet ønsker opfølgning 6 måneder efter uanmeldt tilsyn.

Bilag

TILSYNSRAPPORT 2021 TORSBO ISHØJ KOMMUNE -ISHØJ-ENDELIG RAPPORT

HANDLEPLAN FOR TORSBO


 1. Orientering om status på etablering af plejehjemsbestyrelse

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges status på etablering af plejehjemsbestyrelse på tværs af Kærbo og Torsbo.

Sagsfremstilling

Den fælles plejehjemsbestyrelse på tværs af Kærbo og Torsbo forventes – hvis corona tillader det – at holde første og konstituerende møde i januar 2022. Mødet afholdes på Kærbo. Aktuelt er der 4 pårørende, der har ønsket at være medlem af bestyrelsen, hvilket er nok til at sikre bred repræsentation blandt de pårørende. Derudover er der to medlemmer fra Aktivitetscentrets brugerbestyrelse, en repræsentant fra Ældre Sagen og én fra Seniorrådet samt to medarbejdere og to ledere fra henholdsvis Torsbo og Kærbo.

På det første møde vil der blive valgt formand, vedtaget forretningsorden samt planlagt mødedatoer og emner for 2022. Plejecenterlederen er næstformand og en medarbejder fra administrationen på Kærbo/Torsbo er sekretær.

Afholdte aktiviteter:
Den 23. september blev der holdt orieteringsmøde om plejehjemsbestyrelsen på Kærbo.

Planen var at afholde endnu to orienteringsmøder, henholdsvis d. 8. december på Kærbo og d. 15. december på Torsbo. Grundet den stigende covid-19-smitte i samfundet med, er begge arrangementer blevet udskudt.

 1. januar 2022, pkt. 8:Administrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 139:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 139:

Tiltrådt.

Beslutning fra Seniorrådet, 11. januar 2022, pkt. 8:

Punktet udsat.

Beslutning

Tages til efterretning.

Seniorrådet mener det er positivt, at etablering af bestyrelsen på plejehjemmene er kommet i gang.


 1. Opfølgning fra mødet 11. januar 2022

Sagsfremstilling

– Brev er sendt den 17. januar til borgmesteren angående fremtidigt samarbejde.

– Den 17. januar er der ligeledes sendt brev til borgmestren angående pensionisthåndbogen, som ønskes udsendt til borgerne.

– ID-Kort til alle i rådet

– I pad’s til seniorrådet

– Visitkort til formand og næstformand

– Besøg i Brohuset 2. marts 2022 kl. 13,00.

Beslutning

Formand Birgit laver opfølgning på brev sendt til borgmesteren, om hvornår hun kan deltage i Seniorrådsmøde.

Ipad til de 3 nye Seniorråds medlemmer er bestilt d. 10/2-22 – der er ca. 4-5 ugers levering.

Visit- og Id-kort er undersøgt og mail sendt til formand Birgit Nielsen d. 11/2-22.

Besøg i Brohuset var flyttet til d. 2/2-22 og besøget var positivt.

Seniorrådet anbefalder, at der snarest bliver etableret et Brugerråd i Brohuset.

Seniorrådet tilbyde at flgl. medlemmer af Seniorrådet Per Nørskov og Bjarne Boje gerne vil opstarte Brugerrådet.


 1. Nyt fra de stående udvalg, som seniorrådet følger

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Seniorrådet ønsker, at sagen vedr. støjskærme (manglende) ved seniorboligerne Bovieran i Ørnekærs Vænge sendes til behandling, da boæigerne er for borgere +55

 1. Punkter fra 2021 som ikke er afsluttet

Sagsfremstilling

Per Nørskov, Jan Diemer, Leif Christoffersen og Bjarne Gosvig orienterer om, hvilke punkter der skal følges op på fra 2021.

Beslutning

Opfølgningspunkter er på listen.

Punkterne bliver evalueret ved næste Seniorrådsmøde d. 8/3-22.

 1. Budget – overførsel fra 2021 til 2022

Sagsfremstilling

Overskud for 2021 søges overført til 2022. Disse penge skal bl.a. bruges, når Ishøj er vært ved Vestegnstræffet til eftråret.

Beslutning

Formand Birgit Nielsen laver brev til Byrådet vedr. overførelse af overskud fra 2021

 1. Eventuelt

Sagsfremstilling

Mødet den 8. marts foreslås udvidet med en time, således at alle de punkter der allerede nu ligger, kommer på dagsordenen – og så må rækkefølgen prioriteres.

Her er bare noget af det – men der er mange flere punkter, som skal følges op på. Der skal også planlægges nogle besøg og møder.

 

Formand Birgit Nielsen udsender snarest en lliste over seniorrådets fremtidige opgaver.

Beslutning

Punkter bliver prioteret og flyttet.

Pårørende gruppe.

Seniorrådsmøder flyttes evt. til hver 4. tirsdag i måneden – Tages op på møde d. 8/3-22

Seniorrådet Referat

Møde: 11. januar 2022 kl. 11:00
Sted: Mødelokale Højsletten

 

Pkt. Side
1 Orientering fra formanden 3
2 Evaluering af seniorrådsvalget i november 2021 3
3 Forretningsorden 3
4 Kandidater til diverse udvalg 4
5 Orientering om uanmeldt tilsyn på de Fleksible Omsorgspladser på Kærbo 8
6 Orientering om uanmeldt tilsyn med Kærbos plejeboliger 9
7 Orientering om uanmeldt tilsyn på Torsbo 11
8 Orientering om status på etablering af plejehjemsbestyrelse 13
9 Fraværende ved mødet 14
10 Eventuelt 14

 

1. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

Birgit Nielsen orienterede

Beslutning

Formanden indledte mødet med at orienter om, at der var sat 4 orienteringspunkter på dagsordenen – dette var sket uden hendes godkendelse – så derfor tages disse 4 punkter af, ikke mindst pga. at der kun var 5 dage til at sætte sig ind i disse dager, dette vlle være helt umligt. Sagerne kommer på næste mødes dagsorden den 8. februar 2022.

Formanden skriver til borgmesteren omkring det fremtidige samarbejde for de kommende 4 år og hvilke forventninger der er til hinanden.

2. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Evaluering af seniorrådsvalget i november 2021

Sagsfremstilling

Indledende dialog om rammen for evaluering af seniorrådsvalget i november 2021.

Udviklingskonsulent, Thomas Petersen, i Center for Voksne og velfærd deltager i punktet, som vil være af 15 minutters varighed.

Beslutning

Rådet og Thomas Petersen drøftede, hvordan evalueringen af valget skal foretages og hvem der skal deltage i et evalueringsmøde.

Aftalen blev at Thomas forhører sig længe oppe i systemet om, hvem det er relevant at indkalde til et sådan møde.

3. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Forretningsorden

Sagsfremstilling

Forretningsordnen kigges igennem for ønskede ændringer. Blandt andet drøftes, om man skal kunne deltage på seniorrådsmøderne via Teams, Skype m.v. og i hvilke sitiationer.

Beslutning

Rådet enedes om, at formand Birgit Nielsen og næstformand Bjarne Gosvig gennegår forretningsordnen sammen inden næste seniorrådsmøde og kommer med et forslag til ændringer.

4. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Kandidater til diverse udvalg

Sagsfremstilling

Valg til Region Hovedstadens Ældreråd – 2 repræsetanter og 1 suppleant

Valg til Vestegnens Ældreråd – 2 repræsentanter og 1 suppleant

Valg til Plejehjemsbestyrelse

Valg til Folkeoplysningsudvalget

Bjarne Ove Boje blev valgt ved det konstituerende møde i november 2021 – Jan Diemer blev valgt som suppleant.


– Valg til tilgængelighedsudvalget – 2 repræsentanter og 1 suppleant

– Valg til Medborgerforum- 1 repræsentant og 1 suppleant

Jan Diemer blev valgt ved det konstituerende møde i november 2021 – Jan Diemer blev valgt som suppleant.

 

– Valg af kontaktperson på Kærbo/Torsbo

– Valg af kontaktperson til Brohuset (teknisk hjælp og bestilling af lokale)

– Valg af kontaktperson til Ældresagen

– Valg af administrator til Facebooksiden

– Valg af webmaster til hjemmesiden

– Valg til aktivitetsudvalg – 3 til 4 repræsentanter

– Valg til kommunikationsudvalg (Presse, Tv, Borgerinformation mv.) – 3 repræsentanter

– Valg af repræsentant, der følger med Byrådets dagsordner og referater

– Valg af repræsentant, der følger med i Økonomiudvalgets dagsordner og referater

– Valg af repræsentant, der følger Social- og Sundhedsudvalgets dagsordner og referater

– Valg af repræsentant, der følger Teknik og Miljøudvalgets dagsordner og referater

– Valg af repræsentant, der følger kultur- og Fritidsudvalgets dagsordner og referater

– Valg af repræsentant, der følger Handicapudvalgets dagsordner og referater

Beslutning

-Valg til Region Hovedstadens Ældreråd – 2 repræsetanter og 1 suppleant

Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig blev valgt. Jan Diemer blev valgt som suppleant

Valg til Vestegnens Ældreråd – 2 repræsentanter og 1 suppleant

Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig blev valgt. Jan Diemer blev valgt som suppleant.

Valg til Plejehjemsbestyrelse

Bjarne Gosvig bleg valgt. Birgit Nielsen blev valgt som suppleant.

Valg til FolkeoplysningsudvalgetBoje blev valgt ved det konstituerende møde i november 2021. Jan Diemer blev valgt som suppleant.


– Valg til tilgængelighedsudvalget – 2 repræsentanter og 1 suppleant

Boje og Ellis Andersen blev valgt. Jan Diemer blev valgt som suppleant.


– Valg til Medborgerforum- 1 repræsentant og 1 suppleant

Jan Diemer blev valgt ved det konstituerende møde i november 2021. Bjarne Gosvig blev valgt som suppleant.

– Valg af kontaktperson på Kærbo/Torsbo

Leif Christoffersen spørges om han ønsker at være kontaktperson. Ellis Andersen blev valgt som suppleant.

– Valg af kontaktperson til Brohuset (teknisk hjælp og bestilling af lokale)

Per Nørskov blev valgt som kontaktperson. Boje blev valgt som suppleant.


– Valg af kontaktperson til Ældresagen

Birgit Nielsen oig Bjarne Gosvig blev valgt.

– Valg af administrator til Facebooksiden

Per Nørskov blev valgt som administrator.

– Valg af webmaster til hjemmesiden

Leif Christoffersen og Boje blev valgt som webmastere.

– Valg til aktivitetsudvalg – 3 til 4 repræsentanter

Birgit Nielsen,
Ellis Andersen og Bjarne Gosvig blev valgt. Jan diemer blev valgt som suppleant.

– Valg til kommunikationsudvalg (Presse, Tv, Borgerinformation mv.) – 3 repræsentanter

Birgit Nielsen og Boje blev valgt.

– Valg af repræsentant, der følger med Byrådets dagsordner og referater

Elliis Andersen blev valgt.

– Valg af repræsentant, der følger med i Økonomiudvalgets dagsordner og referater

Ellis Andersen blev valgt.

– Valg af repræsentant, der følger Social- og Sundhedsudvalgets dagsordner og referater

Per Nørskov blev valgt.

– Valg af repræsentant, der følger Teknik og Miljøudvalgets dagsordner og referater

Birgit Nielsen blev valgt.

– Valg af repræsentant, der følger kultur- og Fritidsudvalgets dagsordner og referater

Boje blev valgt.

– Valg af repræsentant, der følger Handicapudvalgets dagsordner og referater

Jan Diemer blev valgt.

5. J.nr. 00.00.00-A00-1-20 Lisbeth Halvorsen

Orientering om uanmeldt tilsyn på de Fleksible Omsorgspladser på Kærbo

Resumé

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med de Fleksible Omsorgspladser på Kærbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 29. september 2021 foretaget uanmeldt tilsyn med de Fleksible Omsorgspladser på Kærbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets overordnede vurdering

Det er tilsynet vurdering, at der er arbejdet konstruktivt med tilsynets anbefalinger fra seneste tilsyn Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser samt at de er trygge ved indsatsen i forhold til deres sundhedsmæssige problemstillinger. Tilsynet vurderer desuden, at medarbejderne har faglig indsigt og kan på en refleksiv måde redegøre for pleje og omsorg til borgerne, ligeledes har medarbejderne relevant fokus på den rehabiliterende tilgang.
Tilsynets bemærkninger

Tilsynet bemærker, at de rene engangsforklæder er hængt op på gelænderne på gangarealerne.

Tilsynet anbefaler:

 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at journalføringen giver et tydeligt billede af borgernes rehabiliteringsforløb, herunder formål, mål og tidsperspektiv for opholdet, samt at der arbejdes med faste auditeringer på området.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at der arbejdes med handlingsanvisninger på servicelovsområdet, så borgernes aktuelle plejeindsatser beskrives ift. hvordan der skal arbejdes med at nå målet for opholdet.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at medicinhåndteringen til enhver tid følger retningslinjerne på området, herunder anbefaler tilsynet, at der arbejdes målrettet og struktureret med egenkontrol.
 • At der ledelsesmæssigt reflekteres over rammer og tilbud på de fleksible pladser, så disse matcher målgruppen.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Administrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 134:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 134:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet udsat.

Bilag

 • Handleplan for midlertidige pladser
 • Tilsynsrapport Fleksible omsorgspladser 2021-Ishøj-Endelig rapport

 

6. J.nr. 00.00.00-A00-1-20 Lisbeth Halvorsen

Orientering om uanmeldt tilsyn med Kærbos plejeboliger

Resumé

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med Kærbos plejeboliger. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 6. oktober 2021 foretaget uanmeldt tilsyn med Kærbos plejeboliger. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant og systematisk op på anbefalingerne fra det seneste tilsyn i 2020. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med indsatser på en række organisatoriske og faglige områder, der har betydning for beboernes hverdagsliv og pleje, medarbejdernes og de pårørendes samarbejde og organiseringen af arbejdet på omsorgs- og plejecenteret samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje. Beboerne oplever, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser. Beboerne er trygge og oplever generelt kontinuitet ved indsatsen. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig indsigt i og kan redegøre på en refleksiv måde for pleje og støtte til beboerne og for den rehabiliterende tilgang samt sundhedsfremmende og forebyggende tilgang.

Tilsynets bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.

Tilsynet anbefaler

 • At arbejdet med at sikre kvaliteten i dokumentationen fortsættes og vikarer skal have adgang til og anvende omsorgssystemet.
 • At der sikres sammenhæng mellem funktionsevnetilstande og besøgsplanerne samt at der arbejdes med en rehabiliterende tilgang.
 • At det sikres, at der foretages og dokumenteres regelmæssige vejninger i henhold til retningslinjerne på området, samt at der arbejdes med at sikre det gode måltid for beboerne.
 • At der arbejdes med handlingsanvisninger for de overdragede sundhedslovsindsatser.
 • At der sikres arbejdsgang, så medicin altid gives til korrekt tid og at der sættes et fagligt fokus på retningslinjer for risikosituationsmedicin, så medarbejderne bliver bekendt med disse.
 • At der sikres arbejdsgange for renholdelse af boliger og hjælpemidler samt at medarbejderne overholder retningslinjerne for korrekt håndhygiejne.
 • At der arbejdes med kommunikationen over for beboerne i forbindelse med den personlige pleje.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Administrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 135:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 135:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet udsat.

Bilag

 • Tilsynsrapport Kærbo Omsorgs- og Plejecenter 2021-Ishøj-Endelig rapport
 • Handleplan for Kærbo
7. J.nr. 27.42.00-K08-1-21 Thomas Petersen

Orientering om uanmeldt tilsyn på Torsbo

Resumé

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo Plejecenter. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 23. oktober 2021 foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo Plejecenter. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant og systematisk op på anbefalingerne fra det seneste tilsyn i 2020. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med indsatser på en række organisatoriske og faglige områder, der har betydning for beboernes hverdagsliv og pleje, medarbejdernes og de pårørendes samarbejde og organiseringen af arbejdet på plejecentret samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Tilsynets bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.

Tilsynet anbefaler

 • At besøgsplanerne er udfyldt handleanvisende for hele døgnet og at funktionsevnetilstandene ajourføres.
 • At handlingsanvisninger afsluttes, når de ikke længere er aktuelle.
 • At der sættes fokus på dokumentationen af ernæringsindsatser og vægtkontroller.
 • At medicin, der ikke længere anvendes, seponeres eller pauseres og der påføres anbrudsdatoer på ikke dispenserbare præparater.
 • At nyansatte medarbejdere med medicinansvar introduceres til instrukserne for medicinhåndtering og dokumentationsarbejdet i starten af deres ansættelse
 • At det sikres, at beboernes hjælpemidler renholdes.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Administrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 136:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om tilsynsrapport på Torsbo Plejecenter til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 136:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet udsat.

Bilag

 • Tilsynsrapport 2021 Torsbo Ishøj Kommune -Ishøj-Endelig rapport
 • Handleplan for Torsbo
8. J.nr. 00.22.04-A08-1-21 Lisbeth Halvorsen

Orientering om status på etablering af plejehjemsbestyrelse

Resumé

Orienteringspunkt
Der fremlægges status på etablering af plejehjemsbestyrelse på tværs af Kærbo og Torsbo.

Sagsfremstilling

Den fælles plejehjemsbestyrelse på tværs af Kærbo og Torsbo forventes – hvis corona tillader det – at holde første og konstituerende møde i januar 2022. Mødet afholdes på Kærbo. Aktuelt er der 4 pårørende, der har ønsket at være medlem af bestyrelsen, hvilket er nok til at sikre bred repræsentation blandt de pårørende. Derudover er der to medlemmer fra Aktivitetscentrets brugerbestyrelse, en repræsentant fra Ældre Sagen og én fra Seniorrådet samt to medarbejdere og to ledere fra henholdsvis Torsbo og Kærbo.

På det første møde vil der blive valgt formand, vedtaget forretningsorden samt planlagt mødedatoer og emner for 2022. Plejecenterlederen er næstformand og en medarbejder fra administrationen på Kærbo/Torsbo er sekretær.

Afholdte aktiviteter:
Den 23. september blev der holdt orieteringsmøde om plejehjemsbestyrelsen på Kærbo.

Planen var at afholde endnu to orienteringsmøder, henholdsvis d. 8. december på Kærbo og d. 15. december på Torsbo. Grundet den stigende covid-19-smitte i samfundet med, er begge arrangementer blevet udskudt.

Administrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 139:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 139:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet udsat.

9. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Fraværende ved mødet

Sagsfremstilling

Hvilke rådsmedlemmer deltog ikke i mødet.

Beslutning

Jan Diemer og Leif Chrstoffersen deltog ikke.

 

10. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Eventuelt

Beslutning

1) Det blev besluttet at, Leif Christoffersen, Bjarne Gosvig, Per Nørskov og Jan Diemer gennemgår hvilke punkter fra 2021, som ikke er færdigbehandlet.

2) Rådet besluttede, at de fremover har budget på en gang hvert kvartal. Det blev ligeledes besluttet, at der skal følges op på ansøgning om budgetoverførsel fra 2021 til 2022.

3) -Ting der skal ordnes:

-ID-kort

-Visitkokrt til formand og næstformand

– I pads til medlemmerne

– Besøg i Brohuset nu sat til 2. marts 2022

– Anmodning om at håndbogen for pensionister sendes ud til alle pensionisterne. Birgit skriver et brev om dette.

Seniorrådet
Dagsorden

Møde: 9. november 2021 kl. 10:30
Sted: Mødelokalet Kæmpen, 2. sal Rådhuset

Pkt. Side
143 Godkendelse af referat fra sidste møde 3
144 Orientering fra formand og næstformand 3
145 Orientering fra diverse udvalg 4
146 Økonomi 5
147 Seniorrådsvalg 5
148 Eventuelt 6
149 Tilbageblik på ældrepolitisk valgmøde 6
150 Mail fra ergoterapeutforeningen, Region Øst og Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden 6
151 praktiske forhold i forbindelse med formandsskifte 7
143. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Godkendelse af referat fra sidste møde

Beslutning

Peter Møller havde en rettelse til punkt 134 – det var seniorrådsmedlem Per Nørskov og næstformand Bjarne Gosvig, der var til formands- næstformandsmøde i Køge og ikke formand Peter Møller og næstformand Bjarne Gosvig.

144. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Orientering fra formand og næstformand

Beslutning

1 kandidat fra Seniorrådet til Folkeoplysningsudvalget (FOLO)

Seniorrådet skal vælge et nyt medlem til folkeoplysningsudvalget. Det har hidtil være Erik Schlichting, som nu har trukket sig fra Seniorrådet.

Seniorrådet valgte Jan Diemer og Bjarne Gosvig blev valgt som suppleant.

Seniorrådet har kun mødepligt til møderne i FOLO og ikke stemmeret. Der gives ikke diæter for deltagelse i udvalget.

Der har været vestegnstræf for Ældreråd/Seniorråd

Kun 14 mødte op. Emnet var demens og hvordan man tackler demens på Bakkegården i Bagsværd. Bakkegården er et stort demensplejehjem i Bagsværd med 100 pladser. Næstformand Bjarne Gosvig fortalte, at de havde en god og rummelig måde at tackle demens på. Beboerne måttef.eks. have hund med i boligen.

Akutpleje

Bjarne Gosvig orienterede endvidere om Gladsaxe og Egedal, som har indført akutpleje. Dette fungerer godt og blev iværksat, da der kan være

for lang ventetid før egen læge eller læger fra 1813 kan nå frem.

Seniorråds-/ældrerådsvalg

Der blev også udvekslet erfaringer om, hvordan de forskellige kommuner forestår Seniorrådsvalg. Ishøj har fået god inspiration fra f.eks. Hvidovre Kommune – jævnfør bladet Hvidovre Ældreråd, som formand Peter Møller udleverede ved seniorrådsmødet i oktober 2021.

145. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Orientering fra diverse udvalg

Beslutning

Pårørendearbejde

Der har været første møde i gruppen om pårørendearbejde. Leif Christoffersen fra Seniorrådet deltog. Leif havde en idé med i gruppen om en pårørendevejleder. Dette tog arbejdsgruppen dog ikke med

Det nye seniorråd, der træder i kraft pr. 1. januar 2022, vil kigge på dette.

 

Plejehjemsbestyrelse

Leif Christoffersen og Jan Diemer har været til møde om dette på Kærbo. Der mødte dog for få op, så der blev ikke oprettet en bestyrelse. Det vil blive taget op igen primo 2022.

Plejehjemsbestyrelsen skal bestå af 15 personer heraf 4 ansatte på Kærbo.

Valgfitness

Der har været afholdt valgfitnesss i Idrætscentret. Ingelise Jensen fra Seniorrådet deltog. Hun fortalte, at der ikke kom ret mange – der var flere fremmødte politikere end borgere.

146. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Økonomi

Beslutning

Seniorrådet gennemgik økonomi-arket. Der er en udgiftspost på 2.400 kr. til Team Blue Denmark A/S webhotel standard Linux 2020. Seniorrådet ønsker undersøgt, hvad det er for en post. De mener at der må være tale om en fejlpostering. Konstitueret sekretær Maja Aller undersøger, hvad det er for en udgiftspost.

Seniorrådet ønsker overskud fra 2021 overført til 2022. Konstituet sekretær Maja Aller skriver dette til økonomicentret i Center for Voksne og Velfærd.

147. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Seniorrådsvalg

Beslutning

Seniorrådet har holdt et konstruktivt møde med med Borgmester Ole Bjørstorp, formand for Socialudvalget Meret Amdisen og Velfærds- og undervisningsdirektør Alberte Bryld Burgaard.

Drøftelsen handlede om valgbussen, kandidatliste til seniorrådsvalg, ny måde at foretage seniorrådsvalg på (fremmødevalg). Ved mødet blev det aftalt, at valget evalueres i januar 2022, så der kan tages erfaringer med til næste valg om 4 år (hvad var godt / hvad skal være anderledes).

Seniorrådet undrer sig fortsat over, at der ikke kunne stemmes til seniorrådsvalg i valgbussen. Seniorrådet mener, at man kan effektuere det en anden gang ved kun at lukke èn person ind i bussen ad gangen.
Der er møde for de frivillige valgtilforordnede den 11. november 2021 og stemmerne tælles op den 18. november.

148. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Eventuelt

Beslutning

Seniorrådet takkede formand Peter Møller og seniorrådsmedlem Ingelise Jensen for deres store indsatser i Seniorrådet.

Rådet takkede Peter Møller for at have været med til at gøre Seniorrådet synligt og for hans konstruktive måde at køre formandsskabet på igennem de sidste 5 år.

Seniorrådet skal have ny sekretær pr. 1. januar 2022. Rådet ønsker en sekretær, der kender Ishøj Kommunes opbygning.

 

 

149. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Tilbageblik på ældrepolitisk valgmøde

Beslutning

Ishøjs Seniorråd og Ældresagen i Ishøj havde i anledning af kommunalvalget arrangeret et valgmøde i Brohuset, hvor partiernes spidskandidater kom og holdt oplæg og svarede på spørgsmål fra byens borgere. Det var en stor succes med lidt over 100 deltagere. Formand Peter Møller fortalte, at de har modtaget ros fra deltagere og politikere for et velarrangeret og godt styret valgmøde. Der har været et godt samarbejde imellem Seniorråd og Ældresagen omkring arrangementet.

150. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

Mail fra ergoterapeutforeningen, Region Øst og Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden

Beslutning

Seniorrådet har nogle bekymringer for de borgere der har brug for træning, da der et stigende behov for træning grundet funktionsfald i coronatid og dermed længere ventetid.

Endvidere er seniorrådet bekymrede for, at ophøret af Vallensbæk-samarbejdet kan få konsekvenser for genoptræningen, da de har hørt, at der er nogle specialister f.eks. i faldforebyggelse i Vallensbæk, som ikke findes i Ishøj. Seniorrådet vil følge området i 2022.

151. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller

praktiske forhold i forbindelse med formandsskifte

Beslutning

Formand Peter Møller meddelte, at han nedlægger sin mail, hvor han har modtaget malis vedrørende Seniorrådet. Han skriver en svar- kommentar, hvor han henviser til midlertidig formand Bjarne Gosvig.

Formand Peter Møller meddelte, at han nedlægger sin mail, hvor han har modtaget malis vedrørende Seniorrådet. Han skriver en svar-kommentar, hvor han henviser til midlertidig formand Bjarne Gosvig.

 

 

 

 

 

Referat
Seniorrådet tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 13:00

Mødelokalet Saltkilden, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Beslutning

Formand Peter Møller orienterede om, at der er kommet nye tal fra Alzheimersforeningen, hvoraf det fremgår, at antallet af demente borgere stiger de kommende år.

Formand Peter Møller orienterede om, at han har fået en mail om, at pensionisthåndbogen skal revideres og at ændringerne skal være kommunen i hænde senest 27. oktober. Peter har skrevet og spurgt, om Seniorrådet kan få udsættelse med levering af ændringer, til det nye Seniorråd er konstitueret. Næstformand Bjarne Gosvig følger op på dette. Bjarne vil også undersøge, om den kommende udgave af pensionisthåndbogen hustandsomdeles, som den blev i 2020 pga. corona. Før det, var man gået over til at lægge pensionisthåndbogen i Borgerservice, på Biblioteket m.v. til afhentning.

Næstformand Bjarne Gosvig orienterede om at han, Ingelise, Per og Jan har været på Nyborg Strand til en heldagskonference. Der var spændende emner bl.a. om boligindretning, ældre og IT, borgere med anden etnisk baggrund end dansk på plejehjem, mænd på kanten m.v.

Peter Møller og Bjarne Gosvig har været til møde for formænd og næstformænd i Køge. Følgende information blev videregivet:

 • Klippekortordning i forbindelse med hjælp fra hjemmeplejen fastholdes, og det er obligatorisk for alle kommuner at have en pårørendepolitik.
 • Seniorrådet repræsenteres i tilsynene med plejehjemmene i nogle kommuner og pårørende inddrages også i tilsynene nogle steder.
 • Derudover var der information om faldulykker og knogleskørhed.

Seniorrådet ønsker fremover, at de bliver spurgt om deres ønsker til det kommende budget i marts/april, så deres inputs kan nå at komme med.

Seniorrådet ønsker også, at budgettet tilpasses kvalitetsstandarderne for de forskellige områder.

Kontingentprisen til Danske Ældreråd er 75 øre pr. borger – her i Ishøj betyder det 75 kr. x ca. 4000 borgere = 3000 kr.

Danske Ældreråd har givet udtryk for, at de synes det er ærgeligt, at der er stor udskiftning i mange ældreråd/seniorråd.

Beslutning

Seniorrådsmedlem Ingelise Jensen har været til møde i Kulturium om medborgervalg. Hun oplyser, at der dagen før, var valgmøde i Idrætscentret.

Seniorrådet undrede sig over, at de ikke officielt har fået orientering om, at Lænken, som tager sig af rusmiddelbehandling, alligevel bliver i lokalet i Strandområdet.

Jan Diemer oplyste, i forbindelse med tilgængelighed i Brohuset, at skanneren ved indgangen til nøglebrikker har været placeret for højt i forhold til handicappede. Den er blevet sænket.

Resume

Orienteringspunkt

Projekt Den Gode Hverdag var et investeringsprojekt under Investeringspuljen i Ishøj Kommune. Projektet blev afrapporteret og taget til efterretning i Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2020. Indsatsen er nu i drift og kaldes; Hverdagsrehabilitering. Forløbskoordinator Vivi Kvist Blendstrup vil deltage under punktet og fremlægge en status for indsatsen til orientering.

Sagsfremstilling

Investeringsprojektet Den Gode Hverdag, der løb fra 2018-2020, havde til formål at afklare, hvordan servicelovens § 83a kunne organiseres og implementeres i Ishøj Kommune. Herunder at give borgerne mulighed for at genvinde tabt funktionsevne og dermed nedsætte behovet for indsatser efter § 83 samt forbedre borgernes livskvalitet. I projektet blev borgere med nyopstået hjælpebehov tilbudt et kort og tidsafgrænset hverdagsrehabiliteringsforløb, koordineret af en forløbskoordinator i tæt samarbejde med relevante fagpersoner samt eksterne samarbejdspartnere, f.eks. frivillige og foreninger.

Indsatsen Hverdagsrehabilitering er fortsat med de to ansatte forløbskoordinatorer, og borgere med nyopstået hjælpebehov tilbydes fortsat hverdagsrehabilitering, ligesom borgere, der allerede modtager hjemmepleje, også kan tilbydes et hverdagsrehabiliteringsforløb. Der er fortsat fokus på, at borgeren fra første besøg mødes af den fagperson, der vurderes at have de rette kompetencer for netop den aktuelle borgers situation. Ligesom tværfaglige møder, der imødekommer borgerens forløb og mål, har høj prioritet.

Der anvendes fortsat et spørgeskema til at vurdere borgerens oplevelse af forløbene, som også blev brugt i projektperioden, og der er planer om at udvide med en tilfredshedsundersøgelse.

Resultater

183 borgere har nu været igennem et hverdagsrehabiliteringsforløb og resultaterne ligner de gode resultater, der blev opnået i projektperioden. Bl.a. gælder, at:

 • 55 % ikke har behov for hjælp efter endt forløb.
 • 43 % har fortsat behov for hjælp efter endt forløb, hvoraf 40 % har brug for mindre hjælp end før.
 • 43 % af borgerne, der har gennemført et hverdagsrehabiliteringsforløb, er fortsat selvhjulpne 2 år efter.
 • 61 % har en bedre egenvurderet livskvalitet ved slutningen af forløbet (32 % angav egen livskvalitet som uændret).

Det er således lykkedes fortsat at nedsætte behovet for indsatser efter servicelovens § 83 efter endt hverdagsrehabiliteringsforløb, og fokus på borgernes ressourcer er fortsat en stor drivkraft for indsatsen.

Status på indsatsen Hverdagsrehabilitering er vedhæftet.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83a

Økonomi

I projektbeskrivelsen forventes eventuelle realiserbare besparelser tidligst efter 2 år efter afslutning. Administrationen arbejder på en samlet opgørelse i 2022.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning: 11. oktober 2021, pkt. 113:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. oktober 2021, pkt. 113:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Kærbo ansøger om midler fra puljen “Mere hjemlighed på plejehjem”, som er en pulje under Sundhedsstyrelsen. Sagen fremlægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens pulje “Mere hjemlighed på plejehjem” er en pulje, der har til formål at bidrage til, at der skabes mere hjemlige rammer på plejehjem til gavn for beboerne og øvrige brugere, fx pårørende. På Kærbo har der længe været et ønske om at gøre Kærbo mere hjemligt og imødekommende, herunder særligt fællesarealerne på Kærbo. Kærbo har derfor ansøgt om midler til at hjemliggøre følgende fællesarealer:

 • Indgangspartiet
 • Foyeren
 • Den lange gang til ældre- og plejeboligafdelingerne
 • Området omkring cafeen og Biksen

Kærbo har ansøgt om 1,7 mio. kr. som skal gå til indretning, rådgivning samt projektledelse. Den samlede pulje er på 20,5 mio. i alt. I løbet af oktober måned melder Sundhedsstyrelsen ud, hvem der har modtaget midler fra puljen.

Vedhæftet er puljeopslag samt ansøgning.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning: 11. oktober 2021, pkt. 120:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. oktober 2021, pkt. 120:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Beslutning

Seniorrådet fik oversigt over det aktuelle forbrug udleveret på mødet. Alle udgiftsposter, med undtagelse af et beløb på kr. 2.398,00 (Webhotel Standard Linux 2020), blev godkendt.

Seniorrådet vil gøre økonomiafdelingen opmærksom på, at der må være sket en fejlpostering af beløbet.

Sagsfremstilling

Seniorrådet havde inviteret leder af hjemmeplejen, Dina Munk, til en snak om, hvordan det går i hjemmeplejen.

Beslutning

Der blev talt om følgende:

Personalesituationen: Seniorrådet spurgte til personalesituationen i hjemmeplejen, da de havde hørt, at nogle sygeplejersker er stoppet.

Dina orienterede om, at det er rigtigt, at der er 2 sygeplejersker, der har sagt op. Det kan være svært for nogen, der f.eks. kommer fra sygehuse, at arbejde i det kommunale system, da man i hospitalsregi ikke arbejder efter lovgivning som SUL (Sundhedslovgivning §138) og SEL (Servicelovgivningen §83 og 83a). Flow af personale i Ishøj er ikke større end i andre kommuner. Der benyttes vikarer fra vikarkorps ved behov. Dina orienterede om, at der fremover vil være et større optag af elever fra sosu-skolen. Der kommer 36 nye elever via kommunens uddannelseskonsulent.

I forhold til budget 2022 og tilførelse af 4 mio kr., vil der blive taget udgangspunkt i en fordelingsnøgle på 60% til SEL og 40% til SUL. Hvorvidt opgavefordelingen vil fortsætte sådan i fremtiden, er ukendt.

Der bliver ansat en socialsygeplejerske, som skal have særligt fokus på udsatte og sårbare borgere. Borgere som f.eks. har svært ved at gennemskue tingene og varetage egenomsorg. Socialsygeplejersken vil f.eks. have samarbejde med Pitstop, hjemløseboligerne, Det Gule Hus, hospitaler, egen læge osv. Der er et arbejde i gang med at slå stilling op. Stillingen forventes besat primo 2022.

Hvor mange borgere i Ishøj får sygeplejehjælp? Dina orienterede om, at der er tale om 700-800 borgere i alt, der får hjælp (hjemmehjælp og sygepleje). Dina kunne endvidere berette, at visitationen lige i øjeblikket er ved at ændre fra bevilling af pakker til bevilling af enkeltydelser. Dette får betydning for hjemmeplejen, da de ikke skal arbejde efter pakker længere. Det er en del af en proces i forhold til gennemsigtighed i hvilke ydelser, der bliver visiteret og leveret.

Hvor mange borgere hjemtages fra hospital? Dina orienterede om, at hun ikke ligger inde med nøgletal, men at ønsket om nøgletal, vil blive givet videre til centerchef Helle Pernille Sell Madsen.

Kompetenceudvikling og konflikthåndtering: Dina fortalte, at der løbende drøftes og undervises i, hvad der er god/forventelig tone, og at der bliver talt om, hvordan man konfliktnedtrapper, hvordan man agerer i en konflikt, hvordan man tackler mennesker med demens og situationer, hvor der opstår konflikter m.v. Dette med udgangspunkt i cacebaseret dialog. Når de ansatte er ude for trusler/konflikter fra borgere, henvises de til Falck Health Care.

Bruges der telemedicin i Ishøj? Dina orienterede om, at der ikke benyttes telemedicin i forbindelse med TELEKOL i Ishøj, da der afventes en udmelding fra regionen i forhold til det videre forløb. Arbejdet med ordningen blev sat på pause i forbindelse med Covid-19.

Hvordan er borgernes tilfredshed med hjemmeplejen? Dina orienterede om, at der kommer en undersøgelse i starten af 2022 til afdækning af borgertilfredsheden. Seniorrådet ønsker at få spørgsmålene til brug for undersøgelsen til gennemsyn/høring. Dette ønske tager Dina med tilbage til centerchef Helle Pernille Sell Madsen.

Hvordan ser fremtiden for hjemmeplejen ud? Dina ser lyst på fremtiden og tror på, at hjemmeplejen ikke er dårligere stillet i forhold til at rekruttere i den nære fremtid, i forhold til andre kommuner, da vi Ishøj Kommune har et særligt fokus på de faglige muligheder. Men generelt skal der noget andet til på den lange bane i forhold til uddannelse og rekruttering.

Orientering fra Dina: Dina orienterede om, at hjemmeplejen sørger for at efteruddanne personalet i hjemmeplejen. Der undervises i klinisk vejledning, demens, tidllig opsporing, den gode tone, forskellige sygdomme og tilstande m.v.

Derudover orienterede Dina om, at der er ændret i organisationen, og en af de tre teamlederstillinger er i gang med at blive besat med sygeplejefaglige kompetencer. Dette har stået på gennem lang tid, men pg.a strejken har det været forhindret. Den ene teamleder har p.t. 70 medarbejdere under sig, og det er for mange til at kunne sikre relevant udvikling af faglighed, med udgangspunkt i de behov, som borgerne har.

I forhold til konkrete og personoplevede spørgsmål, opfordrede Dina Seniorrådet til at kontakte planlæggere og teamledere i hjemmeplejen. Dermed bliver kommunen også vidende om, hvis noget kræver, at der sættes anderledes ind.

Det nye Seniorråd, som konstituerer sig efter valget den 16. november, aftaler med Dina, hvornår hun kommer på besøg til et Seniorrådsmøde igen.

Resume

Orientering om valgbus og drøftelse af, hvordan Seniorrådet kan udbrede budskabet og få borgerne til at stemme. Udviklingskonsulent Peter Winde deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har fået del i “Puljen til valgbusser som brevstemmesteder”. Puljen skal understøtte kommunernes brug af valgbusser i forbindelse med kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021.

Selve valgbussen stilles til rådighed af Kørselsafdelingen. Valgbussen vil være beklædt i folie for at øge opmærksomheden, med teksten ”Stem med, Ishøj”. Se vedhæftede billede.

Valgbussen kører i perioden fra d. 9. oktober og frem til valget.

Valgbussen er udstyret med handicaplift.

Selve brevafstemningen foregår inde i bussen.

Bemanding: Valgbussen betjenes af medarbejdere fra Borgerservice, der sørger for at afvikle brevafstemningen i valgbussen. Valgbussen vil blive kørt af chauffører fra Ishøj Kommunes Kørselsafdeling.

Foreløbig Ruteplan: Ruteplanen lægges i samarbejde med Borgerservice og Ishøj Kommunes Kørselsafdeling. Der køres primært udenfor normal åbningstid i Borgerservice i Ishøj Bycenter.

Der sigtes mod, at gøre 2-3 stop pr. dag.

Der er vedhæftet foreløbig ruteplan, idet der fortsat arbejdes med bemandingsplan og tilladelse til at gøre holdt forskellige steder.

Beslutning

Peter Winde Jensen, Udviklingskonsulent i Center for Ledelse og Strategi, deltog under punktet.

Peter Winde Jensen orienterede Seniorrådet om valgbussens eksistens og virke, og opfordrede Seniorrådet til at være med til at sprede budskabet om valgbussen i Ishøj.

Seniorrådet undrede sig over, at man ikke kan stemme til Seniorrådsvalget i valgbussen. Peter W. J. meddelte, at dette er en afgørelse, som er truffet af administrationen ud fra forudgående forespørgsel hos Bolig- og Indenrigsministeriet. Der henvises til, at forskellige valg så vidt muligt skal foregå under lokaleadskillelse, hvilket ikke er muligt i valgbussen. Administrationen håber på større valgdeltagelse ved seniorrådsvalget i år, da borgerne også kan stemme på Seniorrådet ved kommunal- og regionsvalget den 16. november, hvor der sørges for lokaleadskillelse.

Seniorrådet spørger til, om borgerne vil kunne stemme på dem via borgerservice og på de 2 plejecentre Kærbo og Torsbo – dette ved Peter Winde Jensen ikke på stående fod, men vil undersøge det.

Bilag

Beslutning

Seniorrådet mangler endnu overblik over, hvem der skal være valgtilforordnede i forbindelse med seniorrådsvalget på de 5 valgsteder. Per Nørskov fortæller, at han har kendskab til frivillige, der gerne vil stille op.

Seniorrådet aftalte, at næstformand Bjarne Gosvig skriver til administrationen i Center for Voksne og Velfærd, og beder om et planlægningsmøde vedrørende seniorrådsvalget. Til mødet deltager Ingelise Jensen, Per Nørskov og Bjarne Gosvig fra seniorrådet.

Beslutning

Intet at berette

Referat
Seniorrådet tirsdag den 14. september 2021 kl. 13:00

Mødelokalet Kæmpen, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Begge referater blev godkendt.

Beslutning

Peter orienterede om, at han fraflytter kommunen den 10. november 2021. Derfor er det sidste Seniorrådsmøde han deltager i, den 9. november 2021.

Peter forslog, at Seniorrådet afholder den årlige julefrokost i forlængelse af mødet den 9. november 2021. Umiddelbart aftales det og der er booket lokaler her på rådhuset hertil. Per kan desværre ikke deltage.

Den 12. oktober 2021 deltager Per, Bjarne, Ingelise og Jan inkl. ledsager i temadag, som afholdes af fonden, Ensomme gamles værn.

Der afholdes den 24. september 2021 Frivilligfest. Pt. er 136 tilmeldt, der er plads til 175. Derfor er der stadigvæk mulighed for at tilmelde sig.

Peter fortalte, at han sammen med borgmester Ole Bjørstorp, Social- og Sundhedsudvalgs formand Merete Amdisen, en repræsentant fra udsatte rådet og en repræsentant for handicaprådet mødes for at finde vinderne af den Sociale Frivilligpris, Handicapprisen og Ældreprisen.

Der afventes endelig afklaring for hvem der bliver ny sekretær i Seniorrådet.

Beslutning

Ingelise og Bjarne skulle have deltaget i temadag i Hillerød, men blev nødsaget til at melde fra.

Der er planlagt temadag i Køge, hvor Per og Bjarne planlægger at deltage.

Ingelise deltager i kommende møde i medborgerudvalget, der afholdes den 15. september 2021. Her er et punkt på, der omhandler det kommende kommunal- og regionsvalg. Ingelise vil sørge for, at man er opmærksom på at Seniorrådsvalget afholdes samme dag.

Seniorrådet kan ikke åbne bilag under dagsordner og referater på Hjemmesiden. Det bedes der rettet op på.

Beslutning

De sidste nye økonomital eftersendes Seniorrådet.

Flere af rådets medlemmer mangler diæter for tidligere møder. Sekretæren følger op herpå.

Endvidere mangler Ældresagen betaling for sit udlæg. Sekretæren følger op herpå.

Beslutning

Som det er nu, har seks meldt deres kandidatur til kommende Seniorrådsvalg. Der skal vælges syv medlemmer og op til fire suppleanter. Der er først frist for opstilling medio næste uge, så Seniorrådet håber at flere melder sig.

Hvis der ikke er flere opstillet end de syv der skal vælges, bliver det et fredsvalg.

Det er aftalt med Thomas Kristensen, at han skal orientere Peter pr. mail hver onsdag vedr. valget. Onsdag i uge 38 skulle der være afklaring på antal opstillede.

På byrådsmøde valgte man at gå med model 1 for afholdelse af Seniorrådsvalg, som Seniorrådet havde ønsket. Det er Seniorrådet rigtig glade for. Administrationen havde indstillet model 2.

På selve valgdagen vil man kunne stemme til Seniorrådet på alle fem valgsteder. Det er en forudsætning at Seniorrådet og samarbejdspartnere stiller valgtilforordnede til rådighed på valgdagen. Peter deltager ikke på valgdagen. Som valgtilforordnede for Seniorrådet modtager man diæter og forplejning på lige fod med andre valgtilforordnede. Der skal bruges valgtilforordnede i perioden 7.30 til måske 22.00. Men alt det praktiske må afvente til efter fristen for indstilling af kandidater er overstået.

Til information afholder Danske Ældreråd den 26. oktober 2021 valgmøde.

Beslutning

Seniorrådet har ingen kommentarer til et evt. høringssvar.

Bilag

Beslutning

Seniorrådet bød direktør Alberte Burgaard velkommen.

Alberte takkede for indbydelsen og fortalte hun synes det er godt at møde Seniorrådet, da de er en vigtig samarbejdspart. Alberte startede lige da Covid-19 lukkede landet, så arbejde med task force mv. er meget af tiden derfor er gået med. Tidligere har Alberte været i Københavns Kommune, som centerchef for borgerområdet. Her var hun ansvarlig for Københavns Kommunes botilbud, herunder tilbud for ældre, sociale tilbud for udsatte og socialområdet. Her havde satte hun også stor pris på samarbejde med de forskellige råd, store som små.

Alberte fortalte at hun er direktør for velfærdsområdet, har ansvaret for skolerne, dagstilbud, Social området for børn og voksne, samt hele ældreområdet.

Alberte synes det er vigtigt at lære Seniorrådet at kende, det er vigtigt at kunne have dialog om stort og småt der fylder.

Seniorrådet medlemmer præsenterede og fortalte om deres baggrund for at være en del af Seniorrådet. Desværre er det sådan at Peter Møller og Ingelise Jensen stopper og ikke stiller op til kommende Seniorrådsvalg. Heldigvis stiller Per Nørskov op til Seniorrådsvalget igen. Per er endvidere formand i Ældre Sagen Ishøj, hvor der er 2800 medlemmer, alle bosiddende i Ishøj. Per Nørskov, Jan Diemer, Leif Christoffersen og Bjarne Gosvig stiller alle op til genvalg. Seniorrådet håber at flere ønsker at stille op, sådan at der bliver kampvalg. Men er enige om, at de der opstiller, skal være indforstået med det arbejde det kræver og forventes af et medlem. Seniorrådet har løbende prøvet at synliggøre deres arbejde, bl.a. ved deres hjemmeside og deres Facebookside. Seniorrådet sidder her for at gøre det bedst muligt for de ældre i kommunen.

Seniorrådet fortalte om deres temadage, der tidligere er afholdt i samarbejde med Ældre Sagen. Her har der været punkter på som f.eks. arv og testamente mv. Der er flere temadage i støbeskeen, som har været udsat grundet Corona. Der er bl.a. planlagt en temadag om tricktyverier og sikkerhed, herunder online sikkerhed.

Alberte spurgte ind til hvilke områder der fylder mest hos de ældre i Ishøj. Seniorrådet svarede, at der tales meget om hvordan tingene fungere på plejecentrene og i Hjemmeplejen. Der har været efterspørgsler på mere fast personale, altså ikke så mange forskellige. Her bliver ofte drøftet om medarbejdere der taler dårligt dansk, dårlig bemanding og vikarordninger. Seniorrådet har inviteret Dina Munk leder af Hjemmepleje og Hjemmesygepleje med til kommende Seniorrådsmøde, for at bl.a. få drøftet nogle af ovenstående ting. Generelt gør Seniorrådet meget brug af, at invitere gæster med til møderne, alt efter hvad der er oppe af emner, inviteres en indenfor området med.

For Seniorrådet fylder det også, at Ældreområdet bliver tilført midler der svarer til den demografiske udvikling.

Seniorrådet ville gerne sige, at det er rart de kan se, når deres høringssvar bliver taget alvorligt og lyttet til. I flere tilfælde er det også vedhæftet høringspunktet, hvilket er rigtig fint.

Tak til Alberte fordi hun kom forbi. Når det nye seniorråd er valgt, vil Alberte gerne deltage til endnu et intro møde.

Beslutning

Seniorrådet drøftede kort, hvor stor en del af Ishøj Kommunes borgere der er over 60 år, i forhold til hvor mange der kan stemme til kommende Seniorrådsvalg. I 2019 var der 4845 stemmeberettigede, så omkring 5000 borgere

Referat

Mødelokalet Kæmpen, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Godkendelse af referatet udskydes til møde den 14. september 2021

Beslutning

Thomas Petersen, udviklingskonsulent Center for Voksne og Velfærd, deltog i mødet, for at give Seniorrådet en opdatering/status på Seniorrådsvalget.

I annonce i Sydkysten står fejlagtigt at valget er den 17. november 2021. Seniorrådsvalget afholdes sammen dag som kommunalvalget, den 16. november 2021.

Byrådet afholder møde den 7. september 2021, her vil de beslutte, hvordan det kommende Seniorrådsvalg skal afholdes. Det kommer meget bag på Seniorrådet, da Byrådet i to år, har vidst at planen var afholdelse af Seniorrådsvalg sammen med kommunalvalg.

Byrådet skal tage stilling til to modeller, den første model er at holde valget, på fem valgsteder. Den anden model er at afholde Seniorrådsvalget på bare ét sted.

Endvidere orienteres der om, at begge modeller forudsætter, at Seniorrådsmedlemmerne stiller med valgstyrer og valgtilforordnede. Seniorrådet vil gerne hjælpe til så godt de kan og har da også via Ældre Sagen skaffet personer der vil bistå. Seniorrådet kan ikke lide at valget forudsætter, at Seniorrådet står for valget, hvad nu hvis det ikke er muligt? Thomas svarer at han antager, at administrationen har travlt med kommunalvalget og derfor denne skrivelse med at det forudsættes. Seniorrådet fastslår at det står i lovgivningen, at afholdelse af Seniorrådsvalg, er kommunens ansvar, at der ikke står at man som medlem af rådet er forpligtet til at deltage. Endvidere kunne Bjarne fortælle, at man tidligere som opstillet ikke har, måtte deltage i fintællingen. Seniorrådet er kede af, at det er så sent der kommer en afklaring herpå, da de allerede i maj henvendte sig herom.

Det har hele tiden været planen, at det skal afholdes sammen med kommunalvalget. Det aftalte man blandt andet for at gøre valget billigere og nemmere og for at sikre en højere stemmeprocent. Men umiddelbart er reglerne, at det skal holdes lokalemæssigt særskilt og må ikke virke forstyrrende for det regionale eller kommunale valg. Seniorrådet synes det kan tolkes på flere måder, og er ikke enige i direktionens fortolkning, Seniorrådet mener godt valget kan afholdes sammen med kommunalvalget.

Seniorrådet ønsker besked hurtigst muligt, gerne allerede 8. september 2021, om hvad byrådet beslutter i forhold til Seniorrådsvalget.

Peter påpeger, at 52 af landets kommuner afholder Seniorrådsvalg sammen med kommunalvalget. Bjarne ved at flere steder afholdes det i samme lokale, dog adskilt med gardiner o. lign.

Det aftales, at når fristen for opstilling til valget er overstået, så indbyder Thomas alle de opstillede til et orienteringsmøde. Her vil Peter også deltage, for at informere nærmere om arbejdet med Seniorrådet. Thomas fortalte, at som det er nu, er fem kandidater opstillet. Fristen for opstilling er den 22. september 2021.

Thomas spørger ind til hvordan han kan hjælpe Seniorrådet, så de oplever en bedre tryghed i forhold til valget. Seniorrådet ønsker mail med informationer og status hver uge.

Endvidere ønsker Seniorrådet, at Thomas bringer deres ønsker videre. Det primære er, at det er model 1 Seniorrådet kan stå inde for og ønsker. For Seniorrådet er model 2 ikke en mulighed. Seniorrådet ønsker ikke at deltage i valghandlingen hvis det er model 2 der vedtages.

Når Seniorrådet har svar på, hvad Byrådet beslutter, så vil Peter lave et opslag på Facebook, hvorpå der står hvad man forventer af en kandidat, information om hvordan valghandlingen kommer til at foregå mv.

Til sidst aftales det, at Thomas umiddelbart efter mødet, orientere kommunaldirektøren om Seniorrådets holdning og ønsker.

Seniorrådet ønskede også at vide hvornår arbejdet med den nye plejehjemsbestyrelse starter op? Thomas vil bringe det videre.

Beslutning

Økonomi:

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Merete Amdisen har svaret på henvendelse fra Seniorrådet vedr. budget, betaling af ældrepris og frivilligfesten.

Vedr. Seniorrådets budget, så har Social- og Sundhedsudvalget noteret at budgettet ønskes forhøjet. Udvalget finder dog ikke, at de kan stille et råd bedre end andre råd her i kommunen, men foreslår at det samlede byråd kigger på budget og budgetposter for kommunens råd, for at vurdere om de økonomiske rammer bør justeres. Det vil de gøre i løbet af 2022.

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at imødekomme ønsket om, at Seniorrådet ikke længere ønsker at afholde udgiften til ældreprisen. I brevet stod ikke nærmere om udgifterne til frivilligfesten.

Ligeledes afholder kommunen alle udgifterne til det kommende Seniorrådsvalg.

Det aftales, at det kommende valgte Seniorråd, må følge op på budgettet i 2022. F.eks. igen i forhold til diæter og i forhold til deltagelse i konferencer er dyrt, særlig igennem Danske Ældreråd som er yderst relevant for Seniorrådets arbejde.

Budget 2022:

Seniorrådet gennemgik kommunens mål, værdier, vision og mission, som er beskrevet i det tilsendte økonomimateriale. Her er skrevet en masse fine ord om Ishøj kommunes arbejde. Her står blandt andet at mangfoldig er vores styrke, der arbejdes inddragende og anerkendende, vi bruger alle kompetencer, vi holder hvad vi lover mv. Alt sammen en masse fine ord, som er rigtig gode og fine, hvis der leves op hertil.

Der hvor man budgetterer med at spare, står der hvad man vil spare og med en begrundelse herpå.

Man påtænker i kommunen at spare tv Ishøj væk. Der kan være gode grunde hertil, der er f.eks. ikke mange kommuner der har deres egen tv-station. Seniorrådet synes alligevel det er ærgerligt. De er dygtige dem der laver tv Ishøj. Endvidere vil videoer mv. der lægges op på nettet og Ishøjs sider blive savnet, det er rart det er visuelt med videoer og ikke kun et skriv.

Kultur og fritid og byudvikling lægges sammen. Det er to mindre områder der skal lægges sammen.

Endvidere vil besparelser betyde opsigelse af tre ledere og 5-6 administrative medarbejdere.

Ingelise er blevet orienteret om, at medborgerudvalget måske nedlægges.

Vedr. områder der direkte berører ældreområdet, så vil Elderlearn i det nye budget blive skåret i deres budget.

Herudover vil man på frivilligområdet skærer en halv stilling væk. Som det er nu, er der to en halv medarbejder på frivillighedsområdet.

Der var drøftelse af, om det er rigtigt, at hjemmeplejen har fået tilført midler, grundet den demografiske udvikling.

Det blev aftalt, at Seniorrådet i deres høringssvar skulle nævne noget om eget budget. Men det aftales, at vente hermed til i løbet af 2022.

Peter udarbejder Seniorrådets høringssvar, hvor han efter aftale nævner tv Ishøj, at budgettet ser fornuftigt ud for vores område, dog er man ked af der skæres på frivilligområdet. Endvidere aftales det at nævne der ønskes flere midler til ældreområdet i kommunen, da der bliver flere og flere ældre.

Andet:

Den 12. oktober 2021 afholder Fonden Ensomme Gamles Værn konference om, ”Hvordan skaber vi rum til alle ældre”. Peter, Bjarne, Per, Ingelise og Jan samt ledsager deltager.

Her er planlagt Seniorrådsmøde, men det aftales at mødet 12. oktober 2021 rykkes og i stedet afholdes den 19. oktober 2021.

Per og Bjarne deltager i møde i Køge den 14. oktober 2021.

Seniorrådet er generelt utilfredse med, at når man telefonisk henvender sig til medarbejdere i kommunen, så vender man ikke tilbage. Ofte oplever medlemmerne, at de skal rykke flere gange for at få svar på deres henvendelser.

Seniorrådet vil indbyde Dina Munk, leder af Hjemmepleje og Hjemmesygepleje til et møde. Seniorrådet har en generel bekymring for det, at der kommer mange forskellige personaler i borgernes hjem, der bruges mange vikarer og medarbejderne ofte ikke ved hvad de skal ude hos den enkelte borger. Bjarne oplever endvidere at medarbejderne ofte er forsinket. Problemstillingen med udskiftning af personale blev drøftet. Bjarne vil lave en skrivelse med konkrete ting, Seniorrådet ønsker at få svar på fra Dina Munk.

Jan fortæller, at han også på plejecentrene har oplevet stor udskiftning af personale, til stor gene for beboerne, særligt de demente borgere. Endvidere oplever Jan, at mange personaler ofte arbejder i dobbelt vagter, hvilket giver en klart dårligere kvalitet af plejen.

Seniorrådet drøftede konsekvenserne af for tidligere og dårligere udskrivelser. Det er vigtigt, at man er opmærksom herpå. Endvidere blev drøftet det at borgerne også bliver dårligere og dårligere i eget hjem.

Seniorrådet har tidligere i samarbejde med ældresagen planlagt temadag vedr. sikkerhed, i form af tryghed og tyveri. Det har været udsat grundet Covid-19. Der er enighed i, at emnet stadig er aktuelt og det er stadig godt at gå videre hermed.

Jan foreslog at man også holder en temadag i samarbejde med ældresagen, vedr. hvad man som borger, oplever ikke at få hjælp til, f.eks. mangler og ønsker i forhold til pleje mv.

Bjarne ville gerne opfordre til, at man bevilliger nye stole til Kulturium, da man får ondt i ryggen når man sidder på stolene. Ingelise har tidligere nævnt det og vil nævne det igen for tilgængelighedsudvalget.

Der var en kort drøftelse af frivilligfesten. Alle deltager undtagen Leif. Der er enighed om, at alle der har lyst til at deltage, burde kunne deltage.

Der var endvidere drøftelse af timer med ledsager til diverse arrangementer.

Bjarne og Ingelise deltager i møde mandag i Hillerød. Her var der blevet spurgt ind til om der er fælleskørsel. Seniorrådet kender ikke til fælles kørsel og gør heller ikke brug heraf.

Næste ordinære møde afholdes tirsdag den 14. september 2021

Referat
Seniorrådet torsdag den 19. august 2021 kl. 13:00

Mødelokalet Kæmpen, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Beslutning

Orientering formand:

Erik har af private årsager valgt at trække sig fra Seniorrådet. Seniorrådet er kede af at Erik stopper, men der er stor forståelse herfor. Seniorrådet takker Erik for hans mangeårige indsats i rådet.

Jan overtager Eriks plads i Tilgængelighedsudvalget.

Peter har pr. telefon talt med Helle Madsen vedr. budgetprocessen. Det forventes, at Seniorrådet modtager materialet til høring den 1. september 2021, med høringsfrist 14. september 2021.

Seniorrådet planlægger i den forbindelse et ekstra møde til behandling af budgetprocessen. Mødelokalet ”Kæmpen” er den 7. september 2021 kl. 13 booket hertil.

Der er etableret et nyt herberg, hvor hjemløse borgere kan få midlertidig bolig på Ishøj Søvej 3 i nærheden af Pit Stop. De afholder reception 26. august 2021, hvor bl.a. Astrid Kragh vil deltage. Tilbagemelding til Peter, hvis nogen ønsker at deltage.

Peter har modtaget en mail fra en borger vedr. aktivitetscentret;

Der spørges ind til om det er rigtig, at al transport med servicebusserne er indstillet pr. 31. december 2021 og 3 chaufførerne dermed er fyret? Peter har stillet spørgsmålene videre til Bue Bohr, formand for aktivitetscentret. Bue svarer, at man fremover kan gøre brug af fleks / handicap kørsel. Bue kender ikke til nedlæggelse af servicebusserne og kender ikke antallet af chauffører. Jan fortæller, at de tidligere har drøftet fleks kørsel med Merete Amdisen og der blev de lovet, at der ikke blev tale om at sløjfe denne mulighed. Jan fortæller, at denne udgift er sløjfet i budgettet og kan ikke forstå hvordan det kan ske. Jan vil gå videre med dette til Merete Amdisen.                                                                                                                   Leif tilføjer, at han er tilfreds med kørsel med fleks / handicap kørsel. Jan mener, at turene for hurtigt vil slippe op, hvis de også skal bruges der hvor man nu kan gøre brug af servicebusserne.

Endvidere spørges ind til, om det kan være rigtigt, at hvis man deltager i en aktivitet i aktivitetscentret, så må man ikke gøre brug af caféen. Man må heller ikke i den forbindelse besøge nogen i ældreboligerne. Her er svaret fra Bue Bohr, at caféen stadig er lukket, men det er planer, at den snart vil åbne igen efter sommerferien. Bue svarer også, at hvis man gerne vil besøge en borger, er man velkommen og må gerne passere caféen.

Jan undrer sig over, at man i ældreboligerne ikke mere modtager plejecentrenes interne avis og ønsker at man igen fremover vil modtage den.

Fremover opfordrer Seniorrådet til at sådant spørgsmål tages op i plejecentrets brugerråd.

Beslutning

Ingelise fortæller at der snart er planlagt møde i Medborger Udvalget.

Erik fortæller at der ikke har været møde i Folkeoplysningsudvalget. Erik sender udvalget en mail om hans udtræden.

Vedr. tilgængelighed i Brohuset. Så mangler der ledelinjer. Erik tager det op på kommende møde i tilgængelighedsudvalget. Endvidere mangler der ting, som pusleplads på toilettet, der hvor chippen skal opdateres, skal rettes i højden og døren indtil køkkenet er for smal, så køkkenet ikke er tilgængeligt for alle.

Beslutning

Som det er nu, er kun kr. 14.500 brugt. De resterende der ikke bruges i 2021 ønskes overført. Seniorrådet vil gå i gang med at finde ud, hvad det overførte kan bruges til.

Beslutning

Der er ikke modtaget nyt fra Thomas Petersen. Ingelise og Bjarne har ikke hørt nærmere herom. Det aftales, at Bjarne følger op herpå. Endvidere tager sekretæren fat i Thomas, for at få en status.

Det er den 15. september der er frist for opstilling til rådet.

Det er kommunen / administrationen der har teten på Seniorrådsvalget.

Beslutning

Peter fortalte, at han har haft skrevet til samtidige partier i Ishøj om deres holdning til pårørendepolitik.

Samtlige partier og et samlet Byråd har svaret, og her er udpluk af besvarelserne:

Venstre skriver bl.a.: »Vi er fuldstændig enige i at en pårørende politik er et vigtigt redskab i forhold til at sikre og understøtte samarbejdet mellem borgeren, familien/de pårørende og det kommunale. Ishøj kommune bør derfor også få sat gang i arbejdet med at få etableret en pårørendepolitik.«

Ishøj Listen skriver bl.a.: »For os vil det være helt naturligt, at der udarbejdes en pårørendepolitik eller et kodeks.«

Socialdemokratiet skriver bl.a.: »Pårørende er en vigtig ressource, og derfor skal samarbejdet med pårørende til svækkede og ældre borgere vægtes højt. Det ønsker Socialdemokratiet naturligvis at bidrage til.«

Enhedslisten skriver bl.a.: »Vi indgår gerne i dialog om indførelse af en pårørendepolitik i Ishøj. En oplagt mulighed vil være at indbyde partierne til at drøfte det, så vi forhåbentlig kan få et forslag, som alle partier kan tilslutte sig.«

SF skriver bl.a.: »SF i Ishøj støtter meget gerne op om en pårørendepolitik.«

Dansk Folkeparti skriver: »Det syntes vi da er en god ide.«

Fra Borgmesterkontoret er der kommet et svar på vegne af det samlede Byråd, heri står bl.a.: »Et samlet Byråd er optaget af samarbejdet med de pårørende, og anser det som et vigtigt område, der skal prioriteres. Jeg (Borgmesteren) vil derfor gøre opmærksom på, at Ishøj kommune har en pårørendepolitik for socialområdet. For at skabe sammenhæng mellem områderne såvel som mellem politikerne, vil administrationen efter sommerferien invitere repræsentanter fra Seniorråd, Udsatteråd og Handicapråd til en dialog om opdatering af politikerne, så vi kan udarbejde en samlet pårørendepolitik på tværs af områderne.«

Tilsyneladende er det kun på Borgmesterkontoret, at man mener Ishøj kommune har en pårørendepolitik, men vi kan med stor glæde konstatere at alle partier i det siddende Byråd aktivt vil arbejde for at få en velfungerende pårørendepolitik. Det ser vi frem til!

Beslutning

Måske er det allerede tiltænkt, at der skal være at der skal være busstoppested i begge retninger ved Brohuset. Hvis det ikke er tiltænkt, så ønsker Seniorrådet at det bliver etableret. De giver simpelthen ingen mening, hvis der ikke er et busstoppested her.

Seniorrådet ønsker besked om det er tiltænkt, og ellers ønsket det etableret.

Beslutning

En stor del af de ting, som Seniorrådet har skrevet i deres høringssvar, er skrevet ind i standarden eller også er det begrundet hvorfor de ikke er. Seniorrådet synes det er rigtig fint.

Seniorrådet vil gerne takke Connie Bjørn for hjælpen med høringssvaret.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Der fremlægges endelig kvalitetsstandard for servicelovens § 94, selvudpeget hjælper.Kvalitetsstandarden sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94 har været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Hverken Seniorrådet eller Handicaprådet har kommentarer til den fremlagte standard, og der er derfor ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden.

Endeligt forslag til kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper er vedhæftet.

Lovgrundlag

Servicelovens § 94: En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, og om betaling m.v.

Indstilling

14. juni 2021, pkt. 73:

Forslag til beslutning:

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget godkender endeligt forslag til kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper §94 og sender til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. juni 2021, pkt. 73:

Tiltrådt.

Beslutning

Den er taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Med baggrund i Seniorrådets henvendelse til Byrådet vedrørende pårørendepolitik igangsætter administrationen i CVV en proces om udarbejdelse af retningslinjer for samarbejdet med pårørende. Retningslinjerne vil gælde for ældre- såvel som socialområdet. Der nedsættes en arbejdsgruppe med administrationen som tovholder og med repræsentation fra Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

De respektive råd skal derfor udpege én repræsentant til arbejdsgruppen. Der indkaldes til første møde i løbet af september 2021. Der skal ske en tilbagemelding til Lisbeth Halvorsen på lhalv@ishoj.dk om rådets repræsentant senest d. 31. august 2021.

Beslutning

Seniorrådet synes det er rigtig godt, at man vil nedsætte en arbejdsgruppe. Første møde vil afholdes i september. Leif vælges som Seniorrådets repræsentant til arbejdsgruppen.

Resume

Administrationen er i gang med at revidere og ensrette kvalitetsstandarder på området. På baggrund af dette arbejde fremlægges reviderede kvalitetsstandarder på dele af ældreområdet. Kvalitetsstandarderne sendes efterfølgende i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne på området har hidtil eksisteret som pjecer. Administrationen er i gang med at ensrette pjecerne i layout og sprog, så de i stedet for at udgøre pjecer, nu følger det skema, som bruges til kvalitetsstandarder. Et mere ensartet format, der kan hentes på kommunens hjemmeside og gøre det mere transparent for borgerne. Standarderne er tilrettede, så de følger gældende lovgivning. Der er ikke ændret i serviceniveauet. De reviderede kvalitetsstandarder på ældreområdet fremlægges inden for følgende delområder:

 • Omsorgstandpleje (Sundhedsloven §§ 131 og 132) – omsorgstandpleje kan tilbydes til borgere, som er fyldt 18 år, og på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.
  Standarden for omsorgstandpleje er tilrettet gældende lovgivning, med uændret serviceniveau.
 • Hverdagsrehabilitering (Serviceloven § 83a) – hverdagsrehabilitering kan tilbydes til alle voksne borgere, som er berettiget til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og som vurderes til at have et rehabiliteringspotentiale.
  Kvalitetsstandarden for hverdagsrehabilitering er ny, med uændret serviceniveau.
 • Plejeorlov (Serviceloven § 118) – formålet med indsatsen er, at borgeren i en afgrænset, kortere periode kan modtage pleje og omsorg fra en nærtstående. Kvalitetsstandarden for plejeorlov er tilrettet i forhold til gældende lovgivning, med uændret serviceniveau.

Standarderne er vedhæftet.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83a samt § 118. Endvidere Sundhedslovens § 131 og § 132.

Indstilling

11. august 2021, pkt. 90:

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget godkender, at sende kvalitetsstandarder i høring. Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 20.8. 2021. Kvalitetsstandarderne godkendes endeligt efter høring.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. august 2021, pkt. 90:

Tiltrådt.

Beslutning

De tre kvalitetsstandarder blev drøftet. I alle tre kvalitetsstandarder påpeges det, at serviceniveauet fastholdes, det er vigtigt for Seniorrådet, at det overholdes.

Kvalitetsstandard Omsorgstandplejen (Sundhedsloven §131 og §132);

Seniorrådet har ingen kommentarer hertil, udover at serviceniveauet som lovet ønskes fastholdt.

Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering (Servicelovens §83 A);

Nu hvor Ishøj Kommune, selv skal stå for al genoptræning, imødeser Seniorrådet at genoptræningen bliver højnet, og træningsseancerne bliver af 60 min. varighed, i stedet for de nuværende 45 min. pr. gang.

Her det vigtigt, at serviceniveauet opretholdes, og gerne hæves.

Kvalitetsstandard Plejeorlov (Servicelovens §118);

Seniorrådet har ingen kommentarer hertil, udover at serviceniveauet som lovet ønskes fastholdt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Ishøj Kommune har modtaget midler fra Sundhedsstyrelsen til projektet ‘Pas på dig selv; aflastning gennem styrkelse af det mentale overskud for pårørende til mennesker med demens i Ishøj’. Projektet blev igangsat 1. januar 2021. Social- og Sundhedsudvalget blev præsenteret for projektets igangsættelse på mødet 20. november 2020. Her fremlægges en kort status for projektet til orientering.

Sagsfremstilling

Administrationen har igangsat projektet ‘Pas på dig selv’, som er et flerårigt projekt, hvor pårørende med demens inde på livet kan tilegne sig viden, redskaber og mestringsstrategier, der kan styrke deres mentale overskud. Projektet skal være med til at styrke Ishøj Kommunes arbejde med at blive en demensvenlig kommune, og hænger herudover sammen med et af de pejlemærker, ‘Fokus på pårørende’, der bliver en del af den kommende demensstrategi i Ishøj Kommune. Projektet løber frem til 30/11 2023. Projektets målgruppe er hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende. Det centrale mål for projektet er at skabe et aflastningstilbud, der er realistisk og giver mening for borgere med demens inde på livet. Her er udvikling af en kommende daghøjskole for pårørende et omdrejningspunkt.

Følgende er iværksat:

 • Demensfaglig medarbejder er ansat og startet den 1/1 2021 til at udvikle og drive projektet i samarbejde med Ishøj Kommunes demenskonsulent.
 • Intern og ekstern kommunikation om projektet: Der er afholdt møde med medarbejder fra Aktivitetscenter Egely i forhold til inddragelse af borgere med anden etnisk baggrund. Efterfølgende er der afholdt fokusgruppeinterview med borgere fra denne målgruppe. Desuden har der været møde med Seniorrrådet, biblioteket, samt promovering på Facebook, TV Ishøj og i Sydkysten.
 • Fast telefontid. Mulighed for borgere og pårørende for at tale med en demenskonsulent onsdage kl. 13-15.

Afholdte aktiviteter:

 • Teaterforestillingen i Teater Ishøj ved Teater Pondus: ‘Træer vokser ind i himlen’, målrettet pårørende til demensramte.
 • Demensdage i Ishøj Bycenter med mulighed for dialog med borgerne.

Kommende aktiviteter og planer for efteråret:

 • Projektets indhold er på plads, og der afholdes daghøjskole over 4 dage i efteråret.
 • Gentagelse af Demensdage i Ishøj Bycenter.
 • Videreudvikling af metoder til rekruttering og yderligere afdækning af målgruppens behov.
 • Fokus på forankring: Fx opstart af demenscafé.

Social- og Sundhedsudvalget fremlægges en kort status igen medio 2022.

Økonomi

Ishøj Kommune modtager over 3 år 1.952.925 kr. fra Sundhedsstyrelsen til at drive projektet. Midlerne er fordelt på 714.000 kr. i 2021 og 619.550 kr. i henholdsvis 2022 og 2023. Samlet set er projektet udgiftsneutralt for Ishøj Kommune.

Indstilling

11. august 2021, pkt. 96:

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. august 2021, pkt. 96:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet synes det er et rigtig fint projekt, det er godt det er sat i gang og der er fokus herpå.

Beslutning

Størstedelen af Seniorrådet har fået en fin rundvisning i Brohuset.

I Brohuset, har Seniorrådet haft et ønske om to skabe. Seniorrådet får et skab i Brohuset (Nr. 13) og et noget større skab i kælderen i Brohuset. Det er Seniorrådet rigtig glade for.

Peter har nøglebrikker som bruges til adgang til Brohuset, til de medlemmer af Seniorrådet som mangler. På Seniorrådets to skabe, bliver der sat hængelåse på. Seniorrådets medlemmer er orienteret om koden til hængelåsen. Det er vigtigt at nøglebrikken opdateres.

Den ”stander / automat”, hvor man skal opdatere sin nøglebrik fortæller Seniorrådet sidder for højt oppe og den ønskes derfor flyttet, så den er tilgængelig for alle.

Hvis man forlader rådet, skal nøglebrikken videregives. Det koster kr. 150,- hvis man mister sin nøglebrik og har brug for en ny.

Det aftales, at nogle medlemmer af Seniorrådet mødes i Seniorlokalerne 24. august 2021 og får flyttet Seniorrådets materiale over til Brohuset.

Generelt vedr. Brohuset, er Seniorrådet spændt på, hvordan det bliver at booke mødelokalerne, om de hurtigt er booket op mv.?

Generelt har Seniorrådet haft en god oplevelse af det og starte op i Brohuset. Der er stadig mangler, men generelt virker det rigtig godt.

Der afholdes officiel åbning af Brohuset mandag den 30. august 2021.

Beslutning

Peter er orienteret om, at der den 13. september 2021 er møde i beslutningskomiteen vedr. hvem der skal vinde priserne ved Frivilligfesten.

Seniorrådet ønsker stadig ikke at betale for Ældreprisen, eller at en del af deres budget skal betale et beløb til afholdelse af frivilligfesten. Dette er meddelt Merete Amdisen  mal af 20.6., uden nogen retur reaktion.

Beslutning

Seniorrådet bød Bue Bohr velkommen. Seniorrådet ønsker at høre nærmere om den aktuelle situation i aktivitetscentret. Bue fortalte kort om hams selv og hans baggrund for at blive teamleder for aktivitetscentret.

Bue fortalte, at aktivitetscentret har været lukket grundet Corona.

De har i teamet arbejdet med, hvordan de kan styrke aktivitetsniveauet for borgerne på plejecentrene. I teamet arbejder de med tre pejlemærker. Det første er at de får mulighed for at bruge og vedligeholde deres ressourcer. Det andet er at være en del af det omgivende samfund, mødes på kryds og tværs, have fokus på kultur. Måske mødes med børnehaver mv. Det sidste og tredje er at de frivillige arrangementer, der drives af frivillige samtidig, skal bidrage med en ekstra hånd til de særlig sårbare.

I aktivitetscentret på Kærbo er der otte medarbejdere, to til aktiviteter i fællesområderne, en på Egely og fem medarbejdere som primært har tilknytning til en plejeafdeling, men hvor de også er med til fællesaktiviteterne. En af fordelen er, at de kender beboerne på deres afdelinger og her har man også et tilbud for de ekstra sårbare.

I husavisen, er der en plan over alle de planlagte aktiviteter, sådan at man hver dag kan se hvad man har mulighed for at deltage i. Husavisen udkommer en gang om måneden.

Seniorrådet vil gerne vide, hvad der er forandret nu med aktivitetscentret. Bue fortæller, at de hold der er drevet af frivillige, fortsætter hvis det ønskes. Der skal dog på holdene være mulighed for at plejecentrene skal være velkomne på holdene. Endvidere skal man, hvis man ønsker at være en del af et hold være behjælpelig også i forhold til plejecentrenes beboere.

Mange hold er startet op, nogle afventer som f.eks. yoga og cirkeltræning. Det forventes at langt de fleste hold startes op igen. Lige nu, er der gå hold under opsejling, det gælder også gå hold med kortere afstand. Gå holdene skal starte, fra forskellige steder, da det for nogen bliver forlangt hvis man skal gå langt for at mødes med andre før en gå tur. Der er enighed i, at det altid er sjovere at gå med andre.

Seniorrådet ville gerne høre om det er rigtigt at foredragene er flyttet til Kulturium, og hvis det er, hvordan har man så tænkt sig, at få beboerne fra plejecentrene transporteret derover? Bue vil gerne undersøge det nærmere og vende tilbage. Bue tilføjer, at ambitionen er at være en del af samfundet.

Bue fortalte, at de har modtaget nogle puljemidler til aktiviteter til plejecentrenes beboere. Det kan være til god musik, mad mv. Der er enighed det er rigtig godt for plejecentrenes beboere. Midlerne er øremærket plejecentrenes beboere og transport må ikke tages fra puljen, så derfor skal det være aktiviteter der afholdes på plejecentrene. Bue fortæller, at der bl.a. er planer om at få Sankt Anæs kor ud til en koncert.

Kørslen blev igen drøftet. Med fleks / handicap har man kun maks. 104 ture årligt. Jan forklarer Bue, at politikerne tidligere har lovet, at man ikke ville fjerne kørslen til aktiviteter i kommunen og der derfor er stor utilfredshed, når man hører at man vil fjerne kørslen med servicebusserne. 104 kan hurtigt blive brugt, hvis det skal bruges til alt man skal. Endvidere påpegede Seniorrådet, at det vil blive en dyr omgang for kommunen. Man vil f.eks. ikke kunne samle flere borgere op ad gangen, men en kørsel til hver borger osv.

Bue fortæller han har hørt hvad Seniorrådet siger og at de er i gang med at afdække behovet for kørsel.

Jan vil gerne påpege, at husavisen stadig ikke tilgængelig for blinde.

Seniorrådet takker for besøget og er enige om at det er rigtig godt at få talt sammen. Bue fortæller, at man altid er velkommen og det takker Seniorrådet for.

Beslutning

Seniorrådet har oplevet, at en terminal dement borger var låst inde på sit værelse. Begrundelse var at man ville forhindre andre beboere i at komme ind på værelset, men det bekymrende var, at vedkommende ikke havde et nødkald / kalde apparat, hvilket er nærmest utilgiveligt. Seniorrådet slår fast, at man altid skal have mulighed for at komme i kontakt med personalet og ønsker derfor en forklaring herpå.

Seniorrådet har oplevet, at der er rigtig mange medarbejdere der arbejder i dobbeltvagter på Torsbo. Det er ikke i orden for hverken beboere eller personale. Seniorrådet ønsker, at brugerbestyrelsen for plejecentrene startes op, sådan at emner som dette kan tages op.

På et kommende Seniorrådsmøde, ønskes at Lene, leder af Plejecentret deltager og svarer på spørgsmål vedr. personalesituationen.

Beslutning

Seniorrådet ville gerne høre, hvordan man vil informere / hjælpe borgerne, nu når nøglekortet forsvinder? Hvad gør man f.eks. hvis man ikke har en telefon man kan bruge mv.?

Referat
Seniorrådet tirsdag den 8. juni 2021 kl. 13:00

Mødelokalet Kæmpen, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Begge referater blev godkendt.

Beslutning

Orientering formand;

Sydkysten og efterfølgende formand Peter og Merete Amdisen har skabt god fokus på, at man i kommunen bliver flere og flere ældre borgere og at der desværre ikke følger penge med denne stigning. Kommunen har nu fokus herpå og der er enighed i Seniorrådet om, at det er rigtig godt. Bl.a. har bestyrelsesformand for Ishøj Listen fulgt op på Peters og Meretes indlæg.

Seniorrådet drøftede demens teateret, som vil blive opført på Ishøj teater. Alle har mulighed for at deltage, billetterne er gratis. Bjarne har reserveret to billetter via demens konsulent Elena og de er afsat til Jan og Bjarne selv. Flere af medlemmerne har tidligere set stykket og taler meget positivt om det.

Peter er blevet kontaktet vedr. Boblberg, af Bente Clausen, formand for Ældrerådet i Albertslund og næstformand for Regionsældrerådet i Hovedstaden. Ældrerådet i Albertslund ville gerne høre om de ældre borgere i Ishøj har glæde af Boblberg og om Seniorrådet tænker det er værd at investere i? Seniorrådet drøftede det og er enige i, at idéen med Boblberg er fantastisk. Seniorrådet har dog ikke indtryk af det bliver brugt særlig meget i Ishøj. I Ishøj støtter kommunen op om Boblberg og Seniorrådet synes det er en god mulighed, der samtidig er gratis for brugerne.

Seniorrådet ville gerne vide nærmere om hvad kommunens aftale med Boblberg er, hvad koster det kommunen, hvor mange og særlig ældre borgere gør brug af tilbuddet? Føler man, at penge hertil er givet godt ud?

Seniorrådet drøftede, at det er en god idé, nogle ønsker måske en at gå en tur med og Boblberg kan være med til at skabe muligheden. Bjarne synes dog appen kan være lidt svær at finde rundt i, måske nogen ikke bruger den af de grunde. En anden drøftelse var, at mange der er ensomme mv. som ville kunne have god gavn af Boblberg, måske ikke gør brug heraf, fordi de helst vil have det er deres nærmeste pårørende der besøger dem, går tur med dem osv. Per fortæller, at der flere steder undervises i brugen i Boblberg. Endvidere har Per erfaring fra Ældresagen i, at det er svært at lave aftale f.eks. i forhold til besøgsvenner, mange borgere ønsker det er ens pårørende der kommer på besøg og ikke en fremmed, ofte er det måske en pårørende der mener de har brug for f.eks. en besøgsven. Seniorrådet har indtryk af, at mange ikke kender til Boblberg.

Orientering næstformand;

Bjarne fortalte om besøget ved Brøndbys udendørs træningsareal. Han synes det er rigtig fint træningsareal og med god grund kan bruges til inspiration for Ishøj. Ingelise havde fortalt Seniorrådet herom på mødet den 27. maj 2021.

Vedr. de forskellige belægninger der er i haven, bringes det op til inspiration på kommende møde med tilgængelighedsudvalget.

Beslutning

Medborgerudvalget holder nyt møde den 9. juni 2021. Det aftales, at der på dette møde, skal bringes op, hvor mange man egentlig regner med der skal være i Brohuset også i forhold til aktiviteter fra Kærbo?

Der er ikke nyt fra Tilgængelighedsudvalget.

Beslutning

Seniorrådet drøftede kort deres skrivelse og modtaget svar vedr. skrivelsen om Seniorrådets økonomi.

Administrationen vil undersøge beløbsrammer for Seniorråd/Ældreråd i de andre vestegnskommuner og herefter vil sagen blive behandlet på Social- og Sundhedsudvalgsmødet i august. Seniorrådets ønske vil indgå i de kommende budgetforhandlinger mellem partierne. Seniorrådet er glade for, at det undersøges og der kommer fokus herpå. Seniorrådet afventer svar og vurdere herefter hvad næste skridt skal være.

Seniorrådet ønsker at få tilsendt det administrationen finder frem til, gerne inden Seniorrådsmødet den 19. august 2021.

På Seniorrådsmødet i august, vil det modtaget materiale for med årsrapport for 2018, 2019 og 2020 gennemgås, med henblik på udkast til nyt budget. Her skal der bl.a. tages højde for at KL møderne er dyre og her ønsker Seniorrådet, at mere end ét medlem kan få mulighed for at deltage. Herudover skal vi bruge Bjarnes liste for hvad vi ellers bruger penge til.

Ældreprisen og et tilskud til frivilligfesten betales af Seniorrådet. Seniorrådet ønsker ikke at betale hertil og forslår derfor at ældreprisen skal droppes. Det aftales, at Peter skriver til Merete Amdisen herom.

Beslutning

Punktet er på dagsorden på hvert Seniorrådsmøde indtil valget. Der var en kort drøftelse af valgtilforordnede og observatører. Herudover er der ikke nyt under Seniorrådsvalg.

Resume

Beslutningspunkt

I september 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kommissorium for kortlægning af aktiviteter for 60+ borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund blev der udarbejdet en kortlægning, der blev fremlagt for begge udvalg i december 2020. I kortlægningen blev der fremlagt forslag til ændrede rammer for aktivitetscentret på Kærbo. Kortlægningen blev efterfølgende sendt i høring. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 12. april 2021 deltog teamleder Bue Bohr, og præsenterede forslag til 3 pejlemærker, der skal indgå i den fremtidige ramme for aktivitetscentret på Kærbo. Social- og Sundhedsudvalget godkendte de fremlagte pejlemærker. Rammebeskrivelse for aktivitetscenteret på Kærbo, med udgangspunkt i de 3 pejlemærker, fremlægges nu til godkendelse.

Der er vedhæftet udkast til rammebeskrivelse og eksempler fra opgavebank for frivillighedsopgaver.

Sagsfremstilling

Den overordnede vision for aktivitetscentret er at understøtte, at ældre i Ishøj kan være sammen med andre i aktiviteter. Aktiviteter der gør det muligt at bruge og bevare ressourcer længst muligt, og som bidrager til en meningsfuld hverdag.

De 3 pejlemærker, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 12. april 2021, og som skal understøtte rammen for det fremtidige aktivitetscenter på Kærbo, er:

A: Aktivitetscentret understøtter meningsfulde aktiviteter for beboere på plejehjemmet og for hjemmeboende borgere, der har behov.

Der foreslås følgende konkrete tiltag, for at styrke og målrette aktivitetstilbuddet: Årshjul, månedsplaner, samarbejde med plejeafdelinger, styrket dokumentation, samarbejde med hjemmepleje og forebyggende medarbejdere, samt samarbejde med frivillige.

B: Aktivitetscentret understøtter det frivillige engagement.

Det er fortsat ønsket, at aktivitetscentret rummer ressourcestærke ældre. Der foreslås følgende konkrete tiltag: Fortsat tæt samarbejde med en bredt repræsenteret brugerbestyrelse, forventningsafstemning med de frivillige om deres bidrag til Kærbo, fortsat understøttelse af aktivitetsgrupper drevet af frivillige (der også engagerer sig som frivillige for den samlede målgruppe), samt beskrivelse af en frivilligopgavebank (se bilag med eksempler).

C: Aktivitetscentret understøtter, at Kærbo er en del af det omgivende samfund.

Der er her lagt op til, at aktivitetscentret fortsat skal invitere lokalsamfundet ind, og støtte beboerne i at komme ud i samfundet.

Målgrupper

I rammebeskrivelsen opereres med to målgrupper: Aktivitetscentrets målgruppe er plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere, der har behov. Den anden målgruppe er ressourcemålgruppen, som består af hjemmeboende ressourcestærke ældre borgere.

Medarbejderressourcer

Med den nye organisering vil alle tilknyttede aktivitetsmedarbejdere, før var der 3 tilknyttet selve aktivitetscentret, nu udgøre en samlet gruppe på 8 medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdsuge på 30 timer pr. ansat og forskellige faglige baggrunde. Det giver bl.a. fleksibilitet i forhold til opgaveløsning i aktivitetscentret og på afdelingerne, ligeledes på tværs af Kærbo og Torsbo, og der vil fremover også være flere forskellige faglige kompetencer i arbejdet.

Proces og evaluering

Aktivitetscentret vil, før den nye ramme træder i kraft, invitere brugerbestyrelsen, frivillighedsgruppen og frivillige gruppeledere til et møde med aktivitetscentret. Der holdes ligeledes møde med plejehjemsbeboerne. Skulle der være borgere, der ikke kan se sig selv i aktivitetscentret fremadrettet, kan kommunen være behjælpelig med at finde andre rammer, fx. i foreningslivet.

Aktivitetscentret tager initiativ til evaluering, der foretages ved dialog med relevante målgrupper (inkl. pårørende), evaluering af udbudte aktiviteter og overblik over det frivillige engagement.

Tidsplan og genåbning

Såfremt rammen for aktivitetscentret godkendes, opstartes dialogen med brugerbestyrelsen, frivillighedsgruppen og frivillige gruppeledere medio maj 2021, hvor der også gradvist kan startes nye hold op. Ny bekendtgørelse af den 23.april 2021 er dog gældende, og ifølge denne skal aktivitetscentre stadig holdes lukket for offentligheden, og der afventes derfor nye udmeldinger. For de aktivitetsgrupper, der under nedlukningen har benyttet andre lokaler, gælder, at de skal rette henvendelse til Center for Kultur og Fritid med henblik på fremtidigt lån af kommunale lokaler, enten i Brohuset eller andre lokaler.

Der kan pt. tilbydes aktiviteter for plejehjemmets beboere, og det kan tillades, at der deltager borgere med selvstændig bopæl udenfor plejehjemmet/plejeboligerne. Frivillige kan indgå i forskellige dagligdagsaktiviteter på plejehjemmet i samspil med beboere og personale. Der er således i stigende grad fokus på at få plejehjemsbeboerne ned i aktivitetscentrets lokaler. Der er aftale med præsten om at påbegynde andagter igen, Cykling uden alder er godt i gang, samarbejdet med Arken, biblioteket og Naturcentret genoptages, og der vil blive arrangeret flere ture med ‘bussen’. Frivillige, som ønsker at indgå i Kærbos dagligdagsaktiviteter, kan ligeledes komme igen, og det vil der blive taget initiativ til.

Social- og Sundhedsudvalget forelægges en evaluering af de nye tiltag i foråret 2022.

Indstilling

10. maj 2021, pkt. 58:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til fremtidig ramme for aktivitetscentret på Kærbo. Sagen sendes i høring i Seniorrådet og i Handicaprådet med høringsfrist d. 15.6. 2021.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 58:

Social- og Sundhedsudvalget tiltræder den fremtidige ramme. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet, da der har været en bred dialogisk proces med de respektive råd.

Beslutning

Materialet er sendt til Seniorrådet som en orientering. Dog vakte punktet lidt usikkerhed, men da Seniorrådet tidligere har indgivet høringssvar, blev det betragtet som et orienteringspunkt, som vi kan vælge at kommentere på.

Orienteringen indeholdt en lang række punkter og det er gode punkter, men Seniorrådet ved stadig ikke hvad der er præcist op og ned.

Der er enighed i, at det er svært hvor grænsen skal være, noget er godt og noget måske mindre godt.

Der er enighed i, at Seniorrådet afventer nyt.

Seniorrådet ønsker at invitere Bue Bohr, teamleder Kærbo aktivitetscenter med på kommende Seniorrådsmøde for at høre nærmere om planerne for aktivitetscentret.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for borger personlig assistance (BPA) til politisk godkendelse. Sagen sendes i høring i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Borgerstyret personlig assistance (BPA) ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning eller ledsagelse til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Målgruppens borgere har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne særlige støtte, som ikke kan dækkes af almindelig hjemmehjælp (personlig og praktisk hjælp). BPA-ordningens formål er, at man på trods af et fysisk eller psykisk handicap, kan leve et liv så selvstændigt som muligt i egen bolig. Borgeren skal være i stand til at fungere som arbejdsleder, og skal være fyldt 18 år (se bilag).

Administrationen har indhentet benchmark med formål om at undersøge hvad service- og bevillingsniveauet i forhold til BPA-bevilinger er i andre kommuner (se bilag).

Lovgrundlag

Servicelovens § 95 og 96.

Indstilling

10. maj 2021, pkt. 59:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende kvalitetsstandard for BPA § 95 og 96 i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringsfristen fastsættes til d. 15.6. 2021.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 59:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker på lukket sag at få en anonymiseret oversigt over sager samt økonomi til juni 2021. Udkast til kvalitetsstandard sendes i høring.

Beslutning

Seniorrådet har udarbejdet nedenstående høringssvar.

Høringssvar vedr. BPA –bevillinger;

Seniorrådet har fået både Kvalitetsstandard, Notat og Benchmarking tilsendt til høring. Nedenstående rådets bemærkninger:

Kvalitetsstandard:

Ventetid: Vi ser sagsudredning og igangsættelse indenfor 2 uger, samt afgørelse indenfor 6 måneder som en god og acceptabel tid, og vi vil naturligvis følge op på, at disse tider bliver overholdt.

Målgruppe §95: I henhold til § 97 i Serviceloven skal kommunen tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden. Hvem vurderer ledsagerbehovet? Er det borgeren selv eller administrationen?

Målgruppe § 96: I teksten står bl.a.: …ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning eller ledsagelse. Vi ønsker teksten ændret til: …ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning, ledsagelse samt hjælp til almindelige daglige opgaver.

Formål med indsatsen: Slutteligt i teksten ønsker vi indført: På lige fod med borgere uden handicaps.

Udredning og udmåling: I afsnittet: I forhold til bevilling af spredt hjælp, kan der i bevillinger forekomme rådighedstimer. Rådighedstimer er en lavere løntakst end grundbeløbet. Vi ønsker tilføjet: Dette benyttes udelukkende i helt særlige tilfælde, og kan ikke erstatte normaltimer.

Brugerbetaling: Det fremgår at Ishøj kommune tilbyder at varetage lønudbetaling, men vil kommunen pålægge borgeren det?

Endvidere står der: Hvis der modtages bistands-eller plejetillæg, vil dette blive modregnet i udbetalingen. Her ønsker vi tilføjet: Med mindre det benyttes til andre formål.

Sektorovergang: I teksten står: Ved indlæggelse på sygehus varetager sygehuset plejen m.m. Vi har svært ved at se fornuften med den linje. Borger han ansat plejepersonale, som ikke umiddelbart kan påtvinges ferie iht ferieloven. Derfor bør det være borgers personale der følger med og hjælper med håndsrækninger. Endvidere ønsker vi uddybet hvad m.m. står for.

Opfølgning og revurdering: Tilsyneladende er ordet revurdering et ord der er opfundet af Ishøj kommune i denne forbindelse. Ordet revurdering forekommer ikke i vejledningen om BPA, og det bruges tilsyneladende tilfældigt. Opfølgning og revurdering betyder ikke det samme, og vi ønsker at administrationen holder sig til det udtryk der bruges i lovgivningen: Opfølgning.

Arbejdsleder vil inden mødet blive bedt om at fremsende bl.a. et aktivitetsskema. Vi ønsker en forklaring på hvad det skal bruges til. Senere i samme afsnit står: Fagligt personalemødereferater (personfølsomme emner kan udelades). Her skal ordet kan udskiftes med ordet skal ifølge GDPR lovgivningen.

I næstsidste afsnit står bl.a.: …at se borger og hjælper arbejde sammen, oftest i en forflytningsaktivitet. Vi taler her om en opfølgning i et forløb, så vi undre os over denne sætning, der meget nemt i visse tilfælde kan føles særdeles krænkende for borgeren. Hvorfor står det der, og hvad er formålet?

Notat:

Der henvises til Ankestyrelsens Principafgørelse C-48-05.Notatet drejer sig om Servicelovens §§ 95 og 96, men principafgørelsen vedrører Servicelovens § 76, hvorfor dette afsnit er irelevant, og bør tages ud.

I afsnittet: Ved revisitation, er ordet revisitation blevet brugt igen, og det bør ændres til opfølgning. 1. afsnit ser vi gerne afsluttet med teksten: Borger skal kunne leve et liv på lige fod med borgere uden handicaps.

Der anmodes endvidere om at administrationen skal se et aktivitetsskema. Det undre os, for der er intet krav om et højt aktivitetsniveau for en § 96. Borger må og skal have ret til et privatliv, hvor ikke alt skal krænges ud.

Der anmodes endvidere om referat fra personalemøder. Det mener vi ikke kan kræves, da der også er fortrolige oplysninger.

Der står i efterfølgende afsnit: …at der overkompenseres af arbejdsgiveren i forhold til nogle af disse områder. Betydning af denne sætning ønskes uddybet.

Afsnittet: Praksis er, at Ankestyrelsen forventer en detaljeret afdækning af plejebehovet, som hvis det var en hjemmepleje opgave, men den praksis har ikke ændret sig. Det bør nok pointeres, at Ankestyrelsen udelukkende kræver en afdækning i en evt. klagesag.

I et senere afsnit står: …og det kan være til ugunst for borger. Denne tekst bør omskrives, da det meget nemt kan opfattes som en trussel.

Benchmarking:

Under sammenfatning af indsamlet data: Det fremgår at der er modtaget data fra 5 kommuner, hvad betyder det så at der senere står at de 3 bevillingsniveauer rimeligt matcher de andre 3 kommuner?

Til sidst står: …at borgere har det ønske og kan være alene hjemme uden støtte eller håndsrækning. Her er det vigtigt for os at kommunen husker, at det skal være et ønske! Tildeles der BPA § 96 med “huller” midt på dagen, forhindre man borgeren i at leve et frit og selvstændigt liv på lige fod med borgere uden handicaps. Det er netop formålet med en BPA!

Bilag

Resume

Orienteringssag

I januar 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget første gang et samarbejde med Elderlearn. Elderlearn er et initiativ, der sætter ældre og sprogskolestuderende i kontakt med hinanden. På baggrund af møde i Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2020 fremlægges her de væsentligste punkter fra seneste statusrapport for perioden 1. januar 2020 – 31. marts 2021 og ny samarbejdsaftale til orientering. På grund af corona-situationen blev perioden for 2020 forlænget, og udvalget forelægges derfor først nu status og ny aftale.

Sagsfremstilling

Formålet med Elderlearn er at øge livskvaliteten og forebygge ensomhed blandt ældre ved at give dem mulighed for at bidrage med frivilligt arbejde fra eget hjem. Desuden har Elderlearn til formål at forbedre integrationen af udlændinge, ved at give dem et øget kendskab til dansk kultur samt forbedre deres danskkundskaber gennem samværet med ældre. De ældre og de sprogstuderende mødes hjemme hos den ældre til samtaler og socialt samvær. Nogle vælger ligeledes at lave aktiviteter sammen i lokalsamfundet.

Formålet med Ishøj Kommunes samarbejde med Elderlearn blev i 2020 udvidet til, at Elderlearn nu også bidrager til at rekruttere og fastholde sosu-elever. Herudover vil Elderlearn bidrage til at skabe brobygning til lokalsamfundet.

På grund af corona-situationen blev perioden udvidet med 3 måneder ind i 2021, med forhåbning om at starte yderligere match op og nå måltallet på 15 match. I og med, at nedlukningen i samfundet fortsatte, forblev det vanskeligt at rekruttere deltagere, og i perioden blev i alt 8 par matchet, heraf 1 sosu-elev. Til sammenligning blev der i 2019 dannet i alt 18 par. Af statusrapporten fremgår, at de adspurgte ældre alle vil anbefale Elderlearn til andre, og at de alle føler, at de har været til gavn for den sprogstuderende. Alle de adspurgte studerende tilkendegiver, at de er blevet mere trygge ved at tale dansk med venner efter at have deltaget i Elderlearn.

Corona-situationen har vanskeliggjort gennemførelsen af aktiviteten, men også givet nye erfaringer og idéer til deltagelse, som tages med i den næste periode.

I vedhæftede statusrapport, hvor et mindre udsnit af deltagerne har bidraget, fremgår yderligere beskrivelse af resultaterne.

Den kommende samarbejdsaftale løber fra 1. april 2021- 31. marts 2022. Målet er at matche minimum 15 par, heraf match af alle henviste fra SOSU-uddannelsen. Elderlearn gør således en aktiv indsats for, at flest mulige udlændinge på SOSU-uddannelsen og flest mulige SOSU-assistenter/hjælpere med sprogvanskeligheder tilmelder sig.

Ved udgangen af 2021 vil administrationen vurdere, hvorvidt samarbejdet med Elderlearn skal fornys for en kommende 1-årig periode. Dette forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Økonomi

Udgiften for den kommende periodeer 65.625 kr. inkl. moms. SSU besluttede i oktober 2019 at finansiere Elderlearn via værdighedsmilliarden.

Indstilling

10. maj 2021, pkt. 62:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager statusrapport og ny samarbejdsaftale til efterretning, og sender sagen videre til Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 62:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet er enige om, at Elderlearn er et godt initiativ. Seniorrådet kunne godt tænke at vide hvor mange der gør brug heraf og hvordan det virker? Det er en god måde at lære det danske. Bliver udgifterne i forbindelse hermed dækket, f.eks. hvis man skal på tur mv.?

Der er enighed i, at det er en fin idé og fint aftalen er forlænget. Men alt efter hvor mange der gør brug heraf, er det måske værd at overveje om det skal fortsætte fremover.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Grundet den aktuelle covid-19 situation foreslås det, at årets sommerudflugter for folkepensionister aflyses. Afholdelsen af de årlige julefrokoster fastholdes i slutningen af året. Sagen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har en mangeårig tradition for sommerudflugter for ældre, som afholdes hvert år i juni. Udflugterne byder på god mad og gode oplevelser i fællesskab med andre folkepensionister. På baggrund af den aktuelle covid-19 situation, og fortsatte restriktioner i relation til restauranter og oplevelsesindustrien i øvrigt, anbefales det, at udflugterne i juni aflyses. Julefrokoster for folkepensionister i november/december bibeholdes.

Indstilling

10. maj 2021, pkt. 61:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag om at aflyse årets sommerudflugter. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 61:

Tiltrådt.

Beslutning

Der er enighed i at det er en god idé, af sommerudflugterne for pensionister 2021 er aflyst.

Dog er Seniorrådet nysgerrige på om frivilligfesten forventes afholdt? Den plejer at afholdes sidste fredag i september måned på landsplan.

Resume

Godkendelsessag

Ishøj Kommunes vejledende rådighedsbeløb for 2021 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Næsten alle kommuner har delt rådighedskategorier op i to kategorier, henholdsvis:
a) Pensionister, personlige tillæg og enkeltydelser, og
b) Kontanthjælpsmodtagere og andre grupper med lav indkomst:

Enkeltydelser og personlige tillæg for pensionister
Der foreslås en fastholdelse af de nuværende rådighedsbeløb for denne målgruppe. Rådighedsbeløbet gælder navnlig for folkepensionister og førtidspensionister der har fået tilkendt pension før 1. januar 2013. Ishøj kommunes rådighedsbeløb ligger lidt højere end de kommuner vi normalt sammenligner os med.

Rådighedsbeløbet for Ishøj Kommune er kr. 6366,00 for enlige og kr. 8245,00 for ægtepar. Beløbet bruges ved tildeling af personlige tillæg.  Taksten foreslås fastholdt i indeværende år.

Enkeltydelser for personer på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag:
Enlige: kr. 3.331,00 og ægtepar/samlevende: kr. 5638,00. Tillæg til forsørgere: kr. 713,00 pr. barn indtil 3 børn.

Oversigt over rådighedsbeløb kommuner i Region Hovedstaden

Kommune/Rådighedsbeløb Enkeltydelser og personlige tillæg for pensionister for personer på offentlig forsørgelse eller som har lavt indkomstgrundlag
Albertslund Enlige kr. 5.206,- Ægtepar kr. 7.672,- Enlige kr. 4.300,- Ægtepar kr. 6.453,-
Brøndby Enlige kr. 4.130,- Ægtepar kr. 6.512,- Enlige kr. 3.200,- Ægtepar kr. 4.500,-
Høje Tåstrup Enlige kr. 5.084,- Ægtepar kr. 8.257,- Enlige kr. 3.758,- Ægtepar kr. 6.093,-
Glostrup Enlige kr. 3.300,- Ægtepar kr. 6.600,- Enlige kr. 3.300,- Ægtepar kr. 3.300,-
Ishøj Enlige kr. 6.366,- Ægtepar kr. 8.245,- Enlige kr. 3.331,- Ægtepar kr. 5.638,-
Vallensbæk Enlige kr. 4.800,- Ægtepar kr. 6.000,- Enlige kr. 3.200,- Ægtepar kr. 5.400,-

Rådighedsbeløbene er siden 2018 steget med 2,5 % og følger den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Administrationen foreslår, at rådighedsbeløbene er gældende fra 1. juni 2021 og skal benyttes ved nye ansøgninger i indeværende år

Lovgrundlag

 • Aktivloven, Lovbekendtgørelse 2019-09-23 nr. 981 om aktiv socialpolitik
 • Lov om social pension, Lovbekendtgørelse 2019-09-23 nr. 983 om social pension
 •  Lovbekendtgørelse 2019-09-23 nr. 982 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Indstilling

10. maj 2021, pkt. 60:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til beløbsgrænser for rådighedsbeløb for 2021.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 60:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en beregning for økonomien samt konsekvens for borgerniveau ved at justere rådighedsbeløb for pensionister i forhold til gennemsnit for vestegnskommunerne.

Beslutning

Seniorrådet har kigget herpå og Ishøj lægger i den pæne ende af gennemsnittet. Det er dog svært at se præcist, men ved enkelt ydelse, personligt tillæg lægger Ishøj i top.  Punktet blev drøftet.

Seniorrådet har ikke hørt nogen klager herover og er enige i, at man er rimelig privilegeret ved at bo i Ishøj.

Seniorrådet har ingen kommentarer til punktet. Punktet er taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

11. maj 2021, pkt. 70:

Beslutning fra Seniorrådet, 11. maj 2021, pkt. 70:

Punktet er udskudt til mødet den 8. juni 2021.

Beslutning

Bjarne har fundet materiale om pårørende politik fra andre kommuner og sendt rundt til Seniorrådet som inspiration.

Seniorrådet drøftede hvordan man evt. kan gribe arbejdet an og hvor meget tid vi vil bruge på det. Der er ikke som det er nu en politik på området.

Seniorrådet vil gerne opfordre til, at man får en pårørende politik for pårørende til alvorligt syge eller ældre der modtager hjemmehjælp mv.

Seniorrådet opfordrer til, at der nedsættes en arbejdsgruppe for at udarbejde en pårørende politik. I en sådan arbejdsgruppe vil Seniorrådet gerne være repræsenteret.

Seniorrådet drøftede, at når vi nu nærmer os kommunalvalget, var det måske en mulighed at hører de forskellige politikere om deres syn på pårørende og evt. tilbud. Peter har sendt et åbent brev til alle partier i Byrådet.

Beslutning

Under punktet Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen, så er telefon nr. der står til akutsygeplejen i kommunen, ikke det rigtige nummer.

Folderne skal deles ud, så interesseret har mulighed for at modtaget denne.

Det aftales, at Per deler ud til caféerne, Jan deler ud på plejecentrene og Peter deler ud på biblioteket, kulturium og evt. borgerservice hvis det er muligt. Bjarne har lagt foldere i Seniorlokalerne. Erik får fordelt ved Seniorværkstedet. Endvidere skal der deles ud i Brohuset, når det åbner.

Beslutning

Bjarne fortæller, at man via borgerservice kan købe et id kort med billede, så man kan legitimere sig, hvis man ikke er indehaver af et pas eller et kørekort. Det kan bestilles via borger.dk. Der skal betales for kortet og pasfotoet.

Danske Ældreråd, har oplevet at man ved bestilling af rejsekort ikke ville godkende id kortet, men dette er dog ændret nu.

Seniorrådet vil gerne høre om borgerservice oplever problemer med, at der er steder hvor de ikke vil acceptere id kortet som gyldig legitimation?

Beslutning

Seniorrådet har ikke fået svar fra Park og Vej på deres henvendelse vedr. bænke i kommunen. Der rykkes igen for svar.

Bjarne fortæller, at hans opslag på Facebook har fået rigtig mange henvendelser vedr. bænke i kommunen. Der er enighed i, at der bl.a. mangler bænke langs Arken ruten.

Beslutning

Seniorrådet ønsker at få en status på hvor langt man er i forhold til at arbejdet i plejehjemsbestyrelsen kan opstarte? Bjarne er Seniorrådets repræsentant.

Beslutning

Bjarne har fået et tilbud fra JS Danmark om hjælp til et nyt valgblad, samme koncept som med ADmedier. Dog er dette tilbud, et blad mere rettet valget. Hvis det skal nås inden valget, så skal vi til at i gang. Seniorrådet drøftede dette.

Der er enighed, at vi skal vente med et nyt blad om Seniorrådet til efter valget. Så kan der i 2022 laves et blad, hvor der er valgt nye medlemmer og hvad man ønsker for de kommende år.

Beslutning

Seniorrådet ønsker ikke at deres budget skal bruges til at betale ældreprisen. Seniorrådet ønsker heller ikke at der ud af deres nuværende budget skal betale til frivilligfesten.

Seniorrådet vil gerne vide om frivillighedsfesten bliver afholdt?

Beslutning

Ishøj kommune sender blomster til bl.a. kommunens borgere der fejrer guldbryllup. Det er oplevet, at blomsten der modtages, ikke holder særlig lang tid. Måske kommunen kan tale med leverandøren herom eller skifte leverandør.

Per fortæller, at han har fået kontakt til en ny medarbejder fra Kultur og Fritid og pludselig sker der noget i forhold til overgangen til Brohuset.  Per har bl.a. fået at vide, at der den 22. juni 2021 er snig præmiere og dermed rundvisning i Brohuset og forhåbentlig få noget af det praktiske på plads. Per er endvidere orienteret om, at man åbner Brohuset officielt den 30. august 2021.

Seniorrådet ønsker at deltage i snigpræmieren den 22. juni 2021 og senere i åbningen.

Seniorrådet vil gerne invitere Dina Munk, leder af Hjemmepleje og Hjemmesygepleje til mødet i august 2021.

Kommende Seniorrådsmøde flyttes til torsdag den 19. august 2021.

Referat
Seniorrådet torsdag den 27. maj 2021 kl. 10:00

Mødelokalet Saltkilden, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Ingelise fortalte, at hende og Bjarne har været ude og se det udendørstræningsareal i Brøndby. Merete Amdisen, formand for Social- og Sundhedsudvalget og Nathalie Hjorth Pedersen, leder for forebyggelse og rehabilitering deltog begge i besøget, hvilket Seniorrådet er rigtig glade for, og forhåbentlig lod de sig inspirere. Desværre kunne kun de to nævnte fra Seniorrådet deltage.

Det er et rigtig fint træningsområde, man kan med rette bruge det til inspiration til det nye område ved Brohuset.

Ingelise fortalte, at det var et rigtig godt besøg. De modtog materiale herfra, som efterfølgende vil blive sendt rundt til Seniorrådet.

Vedr. tilgængelighedsudvalget, så var det ikke her træningshaven skulle tages op, som Seniorrådet ellers havde fået at vide på forrige møde, hvilket man var meget frustreret over. Hvem har ansvaret for dette område?

Seniorrådet er enige i, at det kunne være godt at se en anden tilsvarende kommunens udendørs træningsarealer for at sammenligne.

Der var ikke andet fra andre udvalg.

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om overordnede konklusioner fra national samt lokal statusrapport for velfærdsteknologi udgivet af KL.

Sagsfremstilling

KL har udgivet statusrapport for velfærdsteknologi i kommunerne 2020 (se bilag). Rapporten giver en fælleskommunal status på erfaringer og udbredelsen af velfærdsteknologi. Derudover er der udarbejdet en rapport fra KL der indeholder et øjebliksbillede på brugen af velfærdsteknologiske løsninger i Ishøj Kommune (se bilag).

Overordnede konklusioner

Ishøj Kommune har i 2020 haft en nedgang i både afprøvning og implementering af velfærdsteknologi grundet covid-19. Jf. statusrapporten fra KL tegner dette billede sig nationalt for alle landets kommuner, da der har været fokus på at sikre drift og implementering af corona-retningslinjer. Rapporten viser, at der er stor stigning i anvendelsen af virtuelle videomøder dels internt i kommunerne, dels med eksterne samarbejdspartnere. Dette gør sig også gældende i Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune. Næste skridt i Ishøj er at understøtte borgerrettede opgaver virtuelt. Størstedelen af de danske kommuner har oplevet, at den øgede anvendelse af virtuelle møder er gået stærkt, men har været velfungerende. De fleste kommuner forventer at fortsætte med samme kadence for virtuelle videomøder fremadrettet.

I Center for Voksne og Velfærd er der fokus på implementering af virtuel understøttelse af indsatser. Der har dog hidtil været komplikationer grundet IT-infrastrukturen i Ishøj Kommune, som nu er afhjulpet, og administrationen forventer opstart i løbet af 2021.
I rapporten opgøres de teknologier der har haft de største gevinster i 2020 samt hvilke teknologier der har de største potentialer:
Teknologier der har haft de største gevinster:

 • Træningsløsninger
 • Skærmbesøg
 • Mobilitet
 • Hygiejne
 • Medicinhåndtering

Teknologier der er størst forventninger til:

 • Skærmbesøg
 • Medicinhåndtering
 • Træningsløsninger
 • Telemedicin

Nationalt forventes yderligere fokus på udviklingen af skærmbesøg og virtuelle møder. Tillige forventes det, at teknologier indenfor medicinhåndtering er modne nok til, at kommunerne vil arbejde med dette område.

11. maj 2021, pkt. 68:

8. marts 2021, pkt. 30:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 30:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning fra Seniorrådet, 11. maj 2021, pkt. 68:

Punkt 68 Orientering om velfærdsteknologi i kommunerne: National og lokal statusrapport 2020. Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.

Beslutning

Der er enighed i, at der er mange gode ting i rapporten. Velfærdsteknologi og vigtigheden heraf blev drøftet.

Der er enighed i, at jo mere velfærdsteknologi jo bedre. Alt hvad man kan gøre for at sikre bedre arbejdsforhold for medarbejderne og bedre vilkår for borgerne.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Der fremlægges endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Kvalitetsstandarden sendes til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring har været i høring i Seniorrådet.

Seniorrådet havde følgende høringssvar: “Under punktet Borgernes pligter og rettigheder. Der står bl.a. at det forventes, at borgeren stiller de nødvendige materialer til håndvask og bortskaffelse af affald til rådighed for personalet. Seniorrådet ønsker at der står, at det er medarbejdernes ansvar at bortskaffe affaldet efter den ekstra rengøring. Seniorrådet ønsker præciseret, hvad der skal ske med affaldet.”

Administrationens kommentar til Seniorrådets bemærkning vedrørende affald: Med affald menes der almindeligt husholdningsaffald, som borgeren normalt selv bortskaffer i de affaldsmuligheder, der er til rådighed.

Der er derfor ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden.

Endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring er vedhæftet.

11. maj 2021, pkt. 69:

12. april 2021, pkt. 41:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring, og sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 41:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Byrådet.

Beslutning fra Seniorrådet, 11. maj 2021, pkt. 69:

Punkt 69 Godkendelse af endelig kvalitetsstandard for ekstra rengøring. Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.

Beslutning

Kvalitetsstandarden er godkendt og er sendt til Seniorrådet til orientering. Seniorrådet havde indgivet høringssvar vedr. at der er medarbejdernes ansvar, at bortskaffe affald efter rengøring. Men administrationen skriver, at ved affald menes almindeligt husholdningsaffald, som borgeren selv bortskaffer. Derfor er det ikke ændret i standarden.

Kvalitetsstandarden er taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Umiddelbart er der ingen kommentarer til referatet. Men det aftales, at på kommende møde godkendes referatet fra 11. maj 2021, så alle medlemmer mulighed for komme med kommentarer.

Beslutning

Der er ikke nyt fra formanden.

Orientering vedr. næstformanden; Bjarne har på Seniorrådets vegne, skrevet et brev til Økonomi- og planudvalget ved Borgmester Ole Bjørstorp, Social og sundhedsudvalget ved formand Merete Amdisen, Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen og Velfærdsdirektør Alberte Burgaard vedr. Seniorrådets økonomi. Blandt andet vedr. diæterne som burde være i et budget for sig mv.

Seniorrådet er enige i, at det er et godt initiativ og det er godt det blev gjort.

Beslutning

Seniorrådet gennemgik økonomi rapporter fra forrige møde pr. 30. april 2021. Det ser fint ud, der er grundet situationen i forhold til Covid-19 og restriktioner ikke brugt mere end 14,29 procent af budgettet. Pengene er primært brugt til diæter.

Udgifterne for Seniorrådets nye folder afventer.

Det aftales, at det igen skal undersøge hvad de forskellige IT udgifter præcis er til.

Beslutning

Der er pt. ikke nyt under dette punkt, men det er aftalt det skal på hvert møde indtil valget.

Per har nogle repræsentanter fra Ældresagen, der ønsker at hjælpe til ved valget. Det aftales, at Per skriver navnene i en mail til Thomas, så det allerede nu er klart.

Seniorrådet synes det er rigtig godt, at der afholdes informationsmøder inden valget, i forhold til opstillede kandidater og i forhold til de frivillige valgtilforordnede.

Seniorrådet er rigtig glade for Thomas arbejde vedr. Seniorrådsvalget, der er enighed i, at Thomas ser Seniorrådets ønsker og udfordringer.

Beslutning

Peter har sammen med Bjarne været til møde med Direktør Alberte Burgaard. Peter fortalte, at de har haft et rigtig godt møde, hvor de oplyste om rådets arbejde, udfordringer, økonomi og samarbejde med politikere og administration. Alberte Burgaard er vant til at samarbejde med Seniorråd og har stor personale erfaring.

Det er aftalt at Alberte Burgaard skal indbydes til Seniorrådsmøde den 14. september 2021 for en gensidig præsentation.

Beslutning

Peter fortalte, at han have været til møde med repræsentanter fra kommunen og fra Bridgeklubben. Det er sådan at pr. 1. juni 2021 overtager Bridgeklubben rådigheden over seniorlokalerne. Kontoret er stadig til Seniorrådets disposition, men Bridgeklubben kan have brug for opbevaring derinde

Pr. 1. juni 2021 skulle de foreninger der normalt har til huse i Seniorlokalerne, flyttes til Brohuset.

Per fortalte, at han har et møde I Seniorlokalerne med Ældresagen den 4. juni 2021. Leif tjekker op på, om det stadig er booket til Ældresagen.

Der var drøftelse af, at foreningerne ikke føler sig godt nok orienteret om hvornår det åbner op i Brohuset.

Vedr. Seniorlokalerne, så undrer Seniorrådet sig over, hvordan foreningerne finder ud af hvor brugerne skal være nu, hvad der sker med de nuværende bookninger i Seniorlokalerne og generelt om hvordan foreningerne får informationen, og om nogen allerede har fået informationen.

Leif undrer sig over, at han ikke har hørt nærmere. Leif følger op herpå ved at kontakte Kultur og Fritid.

Beslutning

Leif fortalte, at han har kontaktet Parkinson foreningen. Han er blevet fortalt, at den sidste undersøgelse man har lavet for hvor mange der har Parkinson er fra år 2016. Her har man via apotekerne undersøgt hvor mange der får udleveret Parkinson medicin. I 2016 var der 6330 i landet og man formoder man nu er på ca. 8000. I ishøj var man i 2016, 37 borgere der fik Parkinson medicin. Seniorrådet formoder, at man måske er oppe på 50-60 borger i Ishøj Kommune.

Leif har sendt anmodning til Dina Munk, leder af hjemmeplejen, med hvor mange borgere man kommer til i Hjemmeplejen der er ramt af Parkinson.

Seniorrådet drøftede sammenhængen ved Parkinson og demens. Og i den forbindelse vil rådet gerne vide, hvor mange der er ramt med demens i kommunen?

Der er enighed i, at når Parkinson er så udbredt, burde det være prioriteret højere. Seniorrådet undrer sig over hvorfor man ikke har en Parkinson konsulent, som man tidligere (2019) har haft?

Peter fortalte om en udsendelse, hvor man arbejder med forsøg om at give strøm til Parkinson patienter, og forsøget viser at det hjælper rigtig meget. Seniorrådet ønsker at det bliver prioriteret højere både i kommunen og på landsplan.

Særligt ønsker Seniorrådet, at man i kommunen vil have mere fokus på hjælp til Parkinson patienter og særligt deres pårørende.

Som tidligere nævnt bliver vi flere og flere ældre borgere i kommunen. Der skal sættes flere midler og ressourcer af til de forskellige sygdomme der følger med og hjælp til de pårørende der har sygdom tæt inden på livet.

Beslutning

Under punktet Den nye folder på kommende møde, skal vi drøfte hvem der deler foldere ud hvor.

Der var kort drøftelse om, medarbejderne I hjemmeplejen, husker at bruge de blå overtrækssko hver gang de går ind i et hjem. Leif fortalte, at han oplever de altid bruger dem.

Referat
Seniorrådet tirsdag den 11. maj 2021 kl. 12:00

Mødelokalet Kæmpen, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Velkomst ved Peter og velkommen til Jan.

Ved afholdelse af mødet, blev punkterne taget i anden rækkefølge, men er nu skrevet ind i rækkefølge ud fra dagsorden. Herudover er flere punkter flyttet til ekstraordinært møde den 27. maj 2021.

Referatet blev godkendt.

Beslutning

Forretningsorden som er sendt til Seniorrådet er den der gælder. Den er sendt til orientering til byrådet.

Seniorrådet modtog efter sidste møde tilkøbslisten fra Berendsen (nu kaldet Elis). Man er i gang med evaluering af vaskeordningen på plejehjemsområdet. Hvis Seniorrådet har yderlige spørgsmål, kan de henvende sig til Lisbeth Halvorsen herom.

Vedr. Nødkald, så havde Seniorrådet modtaget en henvendelse fra en borger, der var bekymret for at kommunen var ved at fratage borgerne deres nødkald. Seniorrådet har modtaget svar fra Dina Munk, som er leder af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen. Dina skriver, at de som kommune er forpligtet til at foretage løbende faglige (re)vurderinger af om de indsatser og ydelser som vi bevilger, om de forsat er gældende, ud fra de faglige vurderinger, gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. Det har vi gjort i forhold til nødkald. Det der vurderes på, er om borgerens behov er foreneligt med den kvalitetsstandard der er på området, her i dette tilfælde nødkald. I den vurdering, lægges der vægt på om det fagligt er foreneligt med de ydelser borgeren generelt får, om der skal noget andet til, noget mere til, noget mindre til. Desuden ses det også i lyset af rehabilitering, så vi sikrer os at vi arbejder med den tilgang og støtter borgerne i at udvikle, genvinde, bibeholde og/eller forebygge forringelse af sine funktioner og evner, så borgeren fortsat skal kunne så meget som muligt selv og at vi ikke fratage borgerens funktioner. Vi er godt klar over, at det for nogle borgere virker som at der bliver taget noget fra én. Men som udgangspunkt tager vi ikke noget fra borgerne, vi arbejder ud fra at sikre ovenstående. I den forbindelse er vi opmærksomme på dialog med borgeren omkring den vurdering der foretages og det ”at nogle kan føle at der bliver taget noget fra dem”. Det kan godt ske, og det tænker vi kan være tilfældet i forhold til den konkrete henvendelse til Seniorrådet, at en borger oplever, at vi ikke har fået haft en tilstrækkelig dialog med vedkommende omkring en konkret vurdering. Vi vil i denne forbindelse, og i alle andre tilfælde, opfordre til at borgeren kontakter os med denne oplevelse, så vi har mulighed for at drøfte det på en anden måde, så borgeren oplever at vi har drøftet det ordentligt, skriver Dina Munk.

Seniorrådet er bekymret for, om når samfundet åbner op igen, flytter man så flere og flere ting over i Kulturium, sådan at det ender med at de flere aktiviteter afholdes der? Lene Bonde Stürup leder af Kærbo og Torsbo svarer at der skal en sag på SSU til maj, så dette må afventes, til vi ved mere. Efterfølgende kunne det være en mulighed at teamleder for aktivitetscentret Bue Bohr deltager i Seniorrådet og uddyber den videre ramme, hvis Seniorrådet ønsker det. Det bliver efterfølgende sendt til høring i Seniorrådet og vil blive drøftet på mødet i juni. Her ønsker Seniorrådet også at indbyde Bue Bohr. Seniorrådet drøftede det og har stadig stor bekymring for hvordan det bliver fremover.

Seniorrådet ville også gerne vide om der er planer for aktivitetscentret på Torsbo, eller om de fortsætter som hidtil? Svaret fra Lene er, at der på Torsbo kun er et daghjem og ikke et aktivitetscenter. Daghjemmet er der ikke planer om at ændre ved.

Endvidere ser Seniorrådet frem til at den nye plejehjemsbestyrelse kan gå i gang på henholdsvis Kærbo og Torsbo. Lene svarer at det bliver en samlet plejehjemsbestyrelse for Kærbo-Torsbo og processen for dette er ved at blive beskrevet af hende. Det blev besluttet ved SSU-mødet i marts måned.

Seniorrådet havde spurgt ind til, om det er rigtigt at de nye pladser i Brohuset kun bliver dagspladser?  Nathalie Hjort Pedersen, afdelingsleder for forebyggelse og rehabilitering har svaret, at der har været en proces i gang for at afdække kommunens behov for rehabiliteringspladser. Der har hele tiden været talt ud fra, at vi i dag har 19 fleksible omsorgspladser på Kærbo, som vi fortsætter med at have. Disse pladser anvendes i dag både som rehabiliteringspladser, akutpladser, aflastningspladser mv. Vi ser et behov for et øget fokus på aktivitet i borgernes hverdag, og derfor vil dagrehabiliteringspladser i nær tilknytning til det nye genoptræningscenter og foreninger og netværk i Brohuset været et godt supplement til kommunens øvrige tilbud. Dagrehabiliteringspladserne er et kortere og tidsafgrænset forløb, hvor der tilbydes en intensiv rehabiliteringsindsats i dagtimerne på alle hverdage. Det er relevant for borgere, der skal generhverve det højest mulige funktionsniveau for at kunne klare sig selv bedst muligt i eget hjem. Dermed kan genindlæggelser forebygges, ligesom også behovet for kommunale pleje- og omsorgsydelser forebygges.

Seniorrådet ville gerne vide om det er aflastningspladser der kommer der og vil de være de eneste i kommunen? Lene Bonde Stürup svarer, vi har i dag 19 fleksible pladser på Kærbo og dem fortsætter vi med at have. De fleksible pladser anvendes i dag både som; rehabiliteringspladser, akutpladser, aflastningspladser mv.

Seniorrådet havde spurgt ind til om, der er planer for udendørs træningsfaciliteter? Om der evt. kommer noget i forbindelse med træning rykker til Brohuset og foreslår også der kan være noget udendørs træning nede ved stranden. Nathalie Hjorth Pedersen, leder af forebyggelse og rehabilitering har svaret at der endnu ikke foreligger en plan for, hvordan udendørsarealet omkring Brohuset endeligt bliver indrettet. Der har været størst fokus på indendørsarealet. Dermed ved vi ikke på nuværende tidspunkt, hvilke muligheder der er for at etablere udendørs træningsfaciliteter omkring Brohuset. Hun oplyser, at man vil inddrage udendørs areal i genoptræningen, så som trapper, forskelligt underlag osv. i træningen, der hvor det er relevant. Genoptræningen har i flere år haft holdtræning på Ishøj Strand med god effekt. Dette dog ikke p.t., men det forventes at opstarte det igen. Det aftales, at Bjarne kontakter Brøndby, med henblik på at se deres udendørs træningsfaciliteter. Det er efterfølgende aftalt til den 25. maj 2021 kl. 13.00.

Seniorrådet havde spurgt ind til planerne for Skovturen, julefrokosten og ældreprisen. Skovturen/sommerudflugten aflyses. Julefrokosterne forventes fastholdt fortæller Nina Fabricius.

Ældreprisen kan man endnu ikke sige noget om endnu, men indtil andet besluttes afholdes arrangementet ultimo september. Seniorrådet ønsker ikke de skal betale for prisen. Det aftales, at Bjarne skriver et brev til borgmesteren herom.

Vedr. den nye hjemmeside, så er Seniorrådet nu kommet med. Sekretæren og formanden drøfter det der ellers skal med på hjemmesiden.

Peter fortalte, at han er blevet kontaktet af Sydkysten vedr. at Ishøj har et stort stigende antal af borgere over 80 år og det forventes forsat at stige. Dog følger der ikke penge med til området. Det har medført at Peter efterfølgende har udtalt sig til avisen herom.

Beslutning

Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.

Beslutning

Velkommen til Thomas Petersen, som er med for at orientere om kommunens tanker vedr. det kommende Seniorrådsvalg. Ingelise og Bjarne har tidligere afholdt møde med Thomas for at drøfte Seniorrådets tanker og ønsker.

Thomas har udarbejdet en kommunikationsplan for Seniorrådsvalget i uge 32 (vedhæftet), herudover havde Thomas udarbejdet et udkast til tidsplan for Seniorrådsvalget (vedhæftet), og et udkast til tilmeldingsblanket for kandidater (vedhæftet). Materialet blev gennemgået og drøftet.

Tidsplanen blev gennemgået, og der er enighed i at gå videre med denne. Seniorrådet er glade for, at kunne bruge Thomas som bindeled. Thomas udarbejder en sag til SSU på baggrund af denne tidsplan.

Der er frist for at stille op til valget den 15. september 2021 og frist for at udarbejde stemmesedler er den 1. oktober 2021. Vedr. tilmeldingsblanketten tilføjes kommunens logo og byvåben. Thomas får materialet trykt på rådhusets trykkeri. Herudover et punkt til opstiller fødselsdag.

Der var yderligere drøftelse af selve valgdagen, hvor der også er kommunal- og regionsvalg. Man skal gerne kunne stemme til Seniorrådsvalget i samme omgang som til kommunal- og regionsvalget, så man ikke skal igennem to gange.

Der var drøftelse af det at fremsende valgseddelen elektronisk. Seniorrådet mener ikke det er realistisk, men ønsker den sendes med almindelig post.

Det aftales, at Thomas samler materialet med oversigt over de forskellige kandidater. Her skal stå lidt om den selv, deres mærkesager mv. Endvidere aftales det at kandidaterne indkaldes til en slags informationsmøde, hvor de orienteres om det videre forløb og hvilke forventninger der er til kommende rådsmedlemmer. Det er Thomas der indkalder til informationsmødet. Det aftales, at der til informationsmøde tages billeder af medlemmerne til folderen over kandidaterne.

Thomas foreslog også, at hver kandidat får mulighed for at stille op til et opslag til TV Ishøj om dem selv.

På informationsmøde aftales det, at nuværende formand for Seniorrådet deltager og fortæller om hvad Seniorrådet bidrager med og fortæller nærmere om formålet med rådet.

Vedr. tilmelding, vil Thomas sørge for at der kommer information herom på Hjemmesiden, Sydkysten og evt. også på TV Ishøj.

Vedr. valgtilforordnede for Seniorrådet, så indgå de på sammen vilkår vedr. diæter mv. som andre valgtilforordnede.

Seniorrådet har et ønske om, at stemmeseddel, valgborde og stemmeurner for Seniorrådsvalget har den samme farve. Der var ønske om, at der kommer billede af de opstillede til Seniorrådet på stemmeseddelen. Endvidere blev det påpeget at, det er vigtigt der er stor kontrast i skrift og farve på stemmeseddel, f.eks. gul og sort, så det er nemt tilgængeligt for alle.

Per fortalte, at der medlemmer af Ældresagen, som er klar til at hjælpe som tilforordnede. Det aftales, at de tilforordnede indkaldes til informationsmøde om regler mv., inden selve valgdagen.

Seniorrådet var meget glade for Thomas arbejde og hjælp indtil videre.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for servicelovens § 94, selvudpeget hjælper. Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94. Servicelovens § 94 giver borgere, der er visiteret til hjemmepleje efter servicelovens § 83, mulighed for selv at udpege en person til at forestå den praktiske hjælp og støtte, der er visiteret til. Af kvalitetsstandarden fremgår parametre som målgruppe, formål, indhold mv. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som fagprofessionelle indsigt i, hvad Ishøj Kommune tilbyder, når man som borger tildeles hjemmepleje med selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94.

Kvalitetsstandarden fremlægges til drøftelse med efterfølgende høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringsfristen sættes til d. 15. maj 2021. Der fremlægges således endeligt forslag til kvalitetsstandard for servicelovens § 94 til juni.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94.

Lovgrundlag

Servicelovens § 94: En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, og om betaling m.v.

Indstilling

12. april 2021, pkt. 42:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for servicelovens § 94 og sender standarden til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15. maj 2021.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 42:

Tiltrådt. Sagen sendes i høring i Seniorrådet og i Handicaprådet med høringsfrist d. 15.5. 2021.

Beslutning

Punkt 66 Godkendelse af kvalitetsstandard for § 94, selvudpeget hjælper. Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021, på trods af høringsfrist 15. maj 2021. Seniorrådet er opmærksom herpå.

Seniorrådet har ingen kommentarer til standarden.

Bilag

Beslutning

Seniorrådet bød velkommen til Elena Tundrea, der er ansat som projektleder vedr. demens i Ishøj Kommune. Elena præsenterede sig selv og sin baggrund for at arbejde med demens. Elena brænder for arbejdet med demens, herunder at kunne bruge teori i praksis. En af Elenas opgaver er, at hjælpe med aflastning til pårørende til hjemmeboende demensramte, med særlig fokus på borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Det gælder både til familier vi kender i systemet og ikke endnu kender.

Elena vil gerne synliggøre, at de er her for at hjælpe, at der er dette tilbud om hjælp. Hun kigger på den enkelte hvilke ressourcer man har og hvad man kan og ønsker. Elena kører bl.a. på hjemmebesøg, og er pt. synlig i centret, hvor hun fortæller om sit arbejde. Endvidere vil hun gøre sig synlig via f.eks. dagstilbud som Egely og via de mange frivilliges fællesskab. Elena er også i tæt samarbejde med kollegaer i kommunen, som f.eks. de koordinerende sygeplejersker. Herudover har hun fast telefontid, hvor hun altid er til at træffe.

Det aftales at Elenas materiale som er uddelt til rådet, ligges op på vores Ishøj på Facebook af Per, som er medadministrator.

Elena fortalte at den 18. juni 2021 kl. 15.30 er der en forestilling på Ishøj Teater, hvor der er demens dialog teater.

Seniorrådet havde spurgt ind til Parkinson og dette projekt henvender sig ikke til familier der er berørt heraf. Men hun har faktisk kontakt til en familie med Parkinson, her er man berørt af en adfærd hos den pårørende som kan ligne demens, derfor har hun inkluderet denne familie i projektet også.

I forhold til kompetencer fortalte Elena, at hun ikke kan visitere som f.eks. de koordinerende sygeplejersker. Men tilføjede, at hun som tæt samarbejdspartner kan drøfte sagen med de rette, det kan være visitationen, hjemmeplejen, hospitalerne og pårørende, så vi kan hjælpe hinanden.

Seniorrådet er glade for at høre den fokus Elena har på pårørende. Der er ingen pårørendepolitik i kommunen, men der fokus herpå. Elena sagde, at det handler om at skabe relationer til mennesker og familier, herunder de pårørende. Der var drøftelse af relationer til pårørende.

Seniorrådet takkede for besøget. Det aftales at Elena inviteres om et halvt år igen, hvor hun vil fortælle nærmere om arbejdet.

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om overordnede konklusioner fra national samt lokal statusrapport for velfærdsteknologi udgivet af KL.

Sagsfremstilling

KL har udgivet statusrapport for velfærdsteknologi i kommunerne 2020 (se bilag). Rapporten giver en fælleskommunal status på erfaringer og udbredelsen af velfærdsteknologi. Derudover er der udarbejdet en rapport fra KL der indeholder et øjebliksbillede på brugen af velfærdsteknologiske løsninger i Ishøj Kommune (se bilag).

Overordnede konklusioner

Ishøj Kommune har i 2020 haft en nedgang i både afprøvning og implementering af velfærdsteknologi grundet covid-19. Jf. statusrapporten fra KL tegner dette billede sig nationalt for alle landets kommuner, da der har været fokus på at sikre drift og implementering af corona-retningslinjer. Rapporten viser, at der er stor stigning i anvendelsen af virtuelle videomøder dels internt i kommunerne, dels med eksterne samarbejdspartnere. Dette gør sig også gældende i Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune. Næste skridt i Ishøj er at understøtte borgerrettede opgaver virtuelt. Størstedelen af de danske kommuner har oplevet, at den øgede anvendelse af virtuelle møder er gået stærkt, men har været velfungerende. De fleste kommuner forventer at fortsætte med samme kadence for virtuelle videomøder fremadrettet.

I Center for Voksne og Velfærd er der fokus på implementering af virtuel understøttelse af indsatser. Der har dog hidtil været komplikationer grundet IT-infrastrukturen i Ishøj Kommune, som nu er afhjulpet, og administrationen forventer opstart i løbet af 2021.
I rapporten opgøres de teknologier der har haft de største gevinster i 2020 samt hvilke teknologier der har de største potentialer:
Teknologier der har haft de største gevinster:

 • Træningsløsninger
 • Skærmbesøg
 • Mobilitet
 • Hygiejne
 • Medicinhåndtering

Teknologier der er størst forventninger til:

 • Skærmbesøg
 • Medicinhåndtering
 • Træningsløsninger
 • Telemedicin

Nationalt forventes yderligere fokus på udviklingen af skærmbesøg og virtuelle møder. Tillige forventes det, at teknologier indenfor medicinhåndtering er modne nok til, at kommunerne vil arbejde med dette område.

Indstilling

8. marts 2021, pkt. 30:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 30:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Punkt 68 Orientering om velfærdsteknologi i kommunerne: National og lokal statusrapport 2020. Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Der fremlægges endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Kvalitetsstandarden sendes til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring har været i høring i Seniorrådet.

Seniorrådet havde følgende høringssvar: “Under punktet Borgernes pligter og rettigheder. Der står bl.a. at det forventes, at borgeren stiller de nødvendige materialer til håndvask og bortskaffelse af affald til rådighed for personalet. Seniorrådet ønsker at der står, at det er medarbejdernes ansvar at bortskaffe affaldet efter den ekstra rengøring. Seniorrådet ønsker præciseret, hvad der skal ske med affaldet.”

Administrationens kommentar til Seniorrådets bemærkning vedrørende affald: Med affald menes der almindeligt husholdningsaffald, som borgeren normalt selv bortskaffer i de affaldsmuligheder, der er til rådighed.

Der er derfor ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden.

Endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring er vedhæftet.

Indstilling

12. april 2021, pkt. 41:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring, og sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 41:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Byrådet.

Beslutning

Punkt 69 Godkendelse af endelig kvalitetsstandard for ekstra rengøring. Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.

Bilag

Beslutning

Punktet er udskudt til mødet den 8. juni 2021.

Beslutning

Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.

Beslutning

Punktet er udskudt til mødet den 8. juni 2021.

Beslutning

Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.

Beslutning

Velkommen til Inge Sørensen og Cæcilie Færch vedr. information fra Ishøj fællesantenne til Stofa.

Seniorrådet blev orienteret kort om historikken for Ishøj Fællesantenne og overgangen til Stofa. Overgangen til Stofa sker pr. 1. juni 2021 og herefter kan man ikke gøre brug af Ishøj Fællesantenne. Man skal derfor træffe et valg, enten at tilmelde sig Stofa eller en anden udbyder, ellers går ens fjernsyn i sort pr. 1. juni 2021.  Man skal altså aktivt gøre noget, men vælger man Stofa, sker overgangen af fjernsynet automatisk den 1. juni 2021.

Ishøj Fællesantenne har de sidste fire år været udbudt af Kabel plus. Det er byrådet der har besluttet at sælge fællesantennen og dermed kommer dette skift, da Ishøj Fællesantenne og Kabel plus ikke længere vil være en mulighed.

Kommunen prøver at gøre meget opmærksom herpå. Alle borgere har modtaget skriftlig information herom, det er på Hjemmesiden, tv Ishøj oplyser herom og de forskellige råd orienteres lige ledes.

Seniorrådet fortæller, at de har oplevet, at det ikke er nemt at forstå det brev der er sendt ud til borgerne og er bange for flere ikke har fanget budskabet.

Der var drøftelse om alt efter hvor man bor, kan der være forskellige muligheder. Der er også forskel på hvilke muligheder man kan have i forhold til udbyder af fjernsyn og internet. F.eks. hvis man bor i en ældrebolig, så kan man kun vælge Stofa som leverandør.

Kommunen har talt med Stofa, som har lovet at alle der har bestilt et modem via Stofa, får det tilsendt inden den 1. juni 2021 og man kan ellers hente det i butikken. Igen påpeges det, at man ikke er forpligtet til at vælge Stofa, men man kan undersøge andre muligheder og man betaler selvfølgelig kun til Stofa, hvis man tilkøber hos dem.

Bjarne har ikke været tilfreds med servicen han modtog, da han var i Stofas butik. Peter derimod, har oplevet god service, dog pr. telefon med Stofa og kan derfor anbefale man ringer hertil.

Kommunens ønske med denne information og alt information herom, er for at sikre at alle borgere fanger budskabet og ved hvad de skal gøre. Hvilken løsning man vælger, er op til den enkelte. Alle skal være opmærksom på, at man skal gøre noget, for at forsat have adgang til f.eks. tv.

Seniorrådet ville gerne vide, hvad der sker i forhold til adgange i Seniorlokalerne som nu har kabel plus?

Beslutning

Brohuset:

Seniorrådet havde besøg af Lars Vesterskov Andreasen, byggeteknisk chef og via teams deltog også byplanlægger Søren Aakjær. De deltog for at orientere Seniorrådet om status på Brohuset og orientere om planer for udendørs arealerne ved Brohuset.

Søren fortalte Seniorrådet om planerne for udendørs arealerne ved Brohuset. Udendørs arealerne er en del af etape fire, som er den sidste etape af Brohusets ombygning. Søren påpegede, at det kun er skitser og den foreløbige plan, processen er stadig i gang. Søren fortalte bl.a. om den rampe, der vil komme fra stationsstien og ned til Brohuset.

Vedr. parkering kunne Søren fortælle, at der vil komme 6-8 handicap parkeringspladser, hvoraf to af dem, vil være ekstra store.

Seniorrådet var glade for at høre, der var tænkt træning ind i ”haven” der skal være i Brohuset. Seniorrådet kunne dog godt tænke sig, at man havde tænkt endnu mere træning ind. Seniorrådet ønsker at besøge, Brøndbys udendørs træningshave, og vil gerne invitere nogle fra kommunen med, så der måske kan tænkes endnu mere træning ind. Ingelise bringer det op på mødet i Tilgængelighedsudvalget og hører her om Laura Andreasen ny projektkoordinator hos Vej og Park vil med ud og se Brøndby udendørs træningsfaciliteter, gerne sammen med Nathalie Pedersen, leder for træning og rehabilitering. Bjarne har efterfølgende aftale møde i Brøndby den 25. maj 2021 kl. 13.00.

Lars var bl.a. med for at give en status på Brohuset, hvor langt er vi og Lars kan fortælle nærmere om status på indendørs arealerne i Brohuset.

Lars fortalte, at man efter planen er færdig med etape 1 ved udgangen af maj måned og at man i juni måned kan begynde at rykke foreningerne ind i Brohuset. Etape 1 har overholdt budgettet og er endda færdig lidt før ventet.

Seniorrådet har en del frustrationer, som de gerne vil have der bliver svaret på. Lars fortalte, at han ikke er rette person til at svare, men at de skal stille spørgsmålene de nu har til f.eks. Helle Madsen, og at det er politiske beslutninger der er taget i forhold til hvem der skal være hvor mv.

Etape 2 er genoptræning og den have som tidligere er nævnt sammen med Søren. Det endelig materiale vedr. haven, skal være klar den 27. maj 2021. Herefter går man i gang med nedrivning og så skal genoptræningssalen og behandlingsrum bygges. Når etape 3, går i gang bliver det bl.a. med et jobcenter, beskæftigelsescenter og borgerservice mv.

Seniorrådet er generelt utilfredse med informationerne der har været til foreningerne. De føler sig ikke informeret godt nok og føler ikke de er inddraget nok i processen. Kun ved at presse på, har de set lokalerne, men de føler ikke de er blevet hørt, f.eks. er lokale størrelsen ikke svarende til foreningernes ønske. Foreningerne har efterspurgt depot plads, men de ved ikke om det bliver muligt mv. Til sidst har foreningerne ikke hørt hvornår de skal rykke ind i Brohuset.

Seniorrådet ville gerne vide hvad der sker i forhold til plads til dem og Seniorlokalerne. Svaret er, at de skal kontakte Center for voksne og velfærd herom.

Lars tilføjede, at man forventer at etape 2 er færdig august 2022, etape 3 inkl. jobcenter efteråret 2023 og ude arealerne forventes først færdig foråret 2024.

Vedr. Brohuset pt.:

Seniorrådet ville gerne påpege nogle ting, der ønskes ændret med det samme ved Brohuset.

Elevatoren til lægehuset, den er hverken stor nok, eller fungere godt nok. Lars kunne fortælle, at elevatoren i Brohuset snarest skiftes, så det skulle komme i orden.

Seniorrådet opfordrede til at tjekke om gelænderet på trappen er i orden efter gældende standarder og ikke for glat. Endvidere opfordrede Seniorrådet til, at der kom en form for klistremærke på den store glasdør ved indgangen til lægerne, da man ellers kan risikere at gå ind i den.

Til sidst, er Seniorrådet meget utilfredse med de nuværende parkeringsforhold ved Brohuset. For det første er én handicap parkeringsplads slet ikke nok. Endvidere er der slet ikke pladser nok. Seniorrådet vil gerne have flere pladser, gerne tættere på indgangen til lægerne. Seniorrådet foreslår, at man fjerner Hjemmeplejens biler, da de ikke behøver at holde tæt på. Lars kunne svare at man er i gang med at kigge på de nuværende parkeringsforhold ved Brohuset, man er opmærksom på, at de ikke er optimale. Dog kan han pt. ikke sige noget om hvilke ændringer der vil ske nu og her. Men han tager problemstillingen med videre.

Seniorrådet takkede Søren og Lars for at deltage i mødet. Lars tilbød, at deltage igen om et halvt års1 tid, hvor han vil orientere om hvor langt man er kommet i Brohuset. Seniorrådet takkede ja hertil.

Referat for Seniorrådets møde onsdag 21. april 2021 kl. 13.00

Lokation: Mødet afholdt på Rådhuset.

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

38. Godkendelse af referat fra 9. marts 2021

Beslutning

Seniorrådet havde tidligere modtaget en henvendelse fra en pårørende til en borger der gør brug af vaskeordningen. Den pårørende beskriver usikkerhed i forhold til priserne fra Berendsen og i forhold til når Hjemmeplejen laver fejl i forhold til afhentning og borgerne i den forbindelse bliver opkrævet ekstra. Den pårørende efterlyser konkret prisliste og at det bliver nemmere at komme i kontakt med Berendsen.

Seniorrådet ønskede i den forbindelse, at høre om det er et reelt problem, om man er opmærksom over priserne for ekstra tilkøb. Får man en specifikation af det man betaler for?

Seniorrådet har modtaget svar fra Berendsen. De fortæller, at hvis de går forgæves hos borgerne, så er det kommunen der bliver opkrævet herfor og ikke borgerne selv. Endvidere oplyser de, at man kan få en prisliste ved tilkøb af ekstra ydelser. Hvis man som borger er i tvivl, oplyser Berendsen, at man altid kan få fat i deres kundeservice, eller evt. sende dem en mail og bede om at blive ringet op.

Berendsen fortæller, at man kan tilkøbe en separat pose og her betaler man efter posens indhold.

Seniorrådet efterlyser stadig en liste over hvilke ydelser der kan tilkøbes hos Berendsen, herunder en klar prisliste over hvilke ydelser der koster hvad og hvornår. Listen var ikke vedhæftet svaret som Seniorrådet har modtaget.

Det aftales, at Seniorrådet hører Lisbeth Halvorsen og Louise Kusk om hvornår de evaluere vaskeordningen? Seniorrådet ønsker herefter, at de deltager i et Seniorrådsmøde med orientering om evaluering, evt. gerne med en repræsentant fra Berendsen, som kan svare på spørgsmål.

Referatet blev godkendt.

39. Orientering formand og næstformand

Beslutning

Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde er rykket.

Peter har den 25. marts modtaget en mail fra en bekymret borger, der mener at kommunen er i gang med at tage nødkald fra borgerne og dermed trygheden. Seniorrådet sender spørgsmålet videre til leder af hjemmeplejen og vender tilbage til kommende møde.

Peter orienterede om, at dialogmødet vedr. rammer for aktivitetscentret gik rigtig fint, og det fortsætter med at være et tilbud for beboere og udefrakommende også kan deltage, så aktivitetscentret lukkes ikke. Foredrag vil fremover blive afholdt i Kulturium. Referatet fra mødet, er at finde under Social- og Sundhedsudvalgets seneste mødereferat.

Seniorrådet har stadig flere spørgsmål, bl.a. hvad man gør når alt åbner op igen, flytter man så flere og flere ting over i Kulturium, sådan at det ender med at de fleste aktivitet afholdes der.

Seniorrådet ville også gerne vide om der er planer for aktivitetscentret på Torsbo, eller de fortsætter som tidligere?

Seniorrådet ser frem til at arbejdet i de nye bruger bestyrelser kan gå i gang, så de også kan arbejde videre hermed.

Endvidere blev det drøftet om det kan passe, at de nye fleks eller aflastningspladser der skal være i Brohuset, om det kun bliver til dagspladser?

Herudover var der bekymring om, hvor meget plads der snart er retur til foreningerne i Brohuset?

Peter orienterede Seniorrådet om, at han er blevet kontaktet af Kultur og Fritid vedr. brugen af Seniorlokalerne, mere bestemt kontoret. De ønskede, at der blev plads til bridgeklubbens ejendele i skab på kontoret. Der er enighed i, at det ene skrivebord godt kan undværes på kontoret og der dermed kunne blive plads. Seniorrådet ville gerne have en status på Seniorlokalerne?

Besøg af Elena, nyansat demenskonsulent er udskudt til mødet den 11. maj 2021.

Orientering om overgang til Stofa er udskudt til mødet den 11. maj 2021.

Seniorrådet har haft mulighed for at kigge nærmere på kommunens nye hjemmeside. De synes det er rigtig dejligt og tiltrængt at kommunen får ny hjemmeside. Dog efterlyser Seniorrådet, at Seniorrådet er på den nye hjemmeside. Efterfølgende har Peter fået oplyst at det er en fejl som vil blive rettet. Der er dog stor glæde over, at kvalitetsstandarderne nu er at finde på Hjemmesiden.

Der var kort drøftelse af kvalitetsstandard for pårørende. Det aftales, at det sættes på som punkt til kommende møde. Der skal først følges op på, om vi i kommunen har en sådan kvalitetsstandard.

40. Orientering diverse udvalg

Beslutning

Tilgængelighedsudvalget: På kommende møde i tilgængelighedsudvalget, skal udendørsarealerne ved Brohuset gennemgås. Seniorrådet synes der er for lang vej at gå fra parkeringspladserne til lægehuset, særligt hvis man er dårlig gående. Endvidere efterlyses mere end én handicap parkering, gerne tre og gerne tæt på indgang til lægehuset og ikke hvor man skal forbi en masse holdende cykler. Til sidst synes Seniorrådet ikke det kan være rigtigt, at Hjemmeplejens biler skal holde tættest på indgangen til lægerne. Seniorrådet vil gerne have, at en fra kommunale ejendomme deltager og fortæller om status på Brohuset og udendørsarealerne omkring Brohuset.

Folkeoplysningsudvalget: Der er ingen ny status.

41. Økonomi

Beslutning

Der er ikke ny økonomiopfølgning, det kommer til maj mødet.

42. Seniorrådsvalg

Beslutning

Bjarne og Ingelise har været til møde med Thomas Petersen, udviklingskonsulent på rådhuset. De fortæller, at det var godt møde og at Thomas var meget lydhør overfor Seniorrådets plan. Det blev blandt andet drøftet muligheden for at Seniorrådets valgbord står før de kommunale valgborde, sådan at der bliver fokus på Seniorrådsvalget. Endvidere skulle Seniorrådets valgmateriale være en anden farve, så det skilles ud.

Det kan blive et problem at finde de valgtilforordnede, måske ældresagen kan bidrage. Man modtager diæter som andre valgtilforordnede. Per undersøger vedr. Ældresagen.

Endvidere skal vi finde ud af hvordan vi gør i forhold til afstemning på plejehjemmene.

Seniorrådet er enige i, at vi er politisk upartiske og skal holde fast i dette.

Stemmesedlerne skal sendes separat ud til de stemmeberettiget. Seniorrådet forventes at ville hjælpe hermed. I forbindelse med udskrivning af listerne over hvem der skal modtage stemmesedler, skal der tjekkes ordentlig af. Ved sidste valg, fik flere borgere ikke tilsendt stemmesedlen, så kommunen opfordres til at tjekke op på listerne.

Det er aftalt, at Thomas deltager på kommende Seniorrådsmøde den 11. maj 2021.

43. Orientering om årsrapport for træningscentret

Resume

Orienteringspunkt

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for Træningscentret. Rapporten fremlægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet. Adelingsleder Nathalie Pedersen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for træningscentret. Træningscentret dækker over de to træningscentre; træningscentret på Kærbo i Ishøj og Pilehavehus i Vallensbæk. Årsrapporten skal ses i lyset af COVID-19, som har betydet, at der i marts/april 2020 var lukket for fremmøde i træningscentret. Indledende samtaler og opfølgning på genoptræningsforløb blev derfor løst telefonisk. Samtidig var der også en del borgere, der selv valgte at aflyse deres tid i træningscentret. Borgere i risiko for uopretteligt funktionstab har modtaget genoptræning i hele perioden med COVID-19.

Datagrundlag
Data til årsrapportens tal fra 2020 er udelukkende fra håndregistreringer blandt terapeuterne. Den leverede tid er lig med den faktiske tid, som terapeuten bruger sammen med borgeren. Heri er ikke medregnet transporttid fra Træningscenteret og til borgerens hjem eller anden lokalitet, administrativt arbejde som dokumentation i omsorgssystemet eller koordinering internt eller eksternt i kommunen ift. det aktuelle borgerforløb. Dette bruger terapeuterne tid på ud over den leverede tid.

Årsrapporten 2020 viser

 • At der over forår og sommer har været tilbudt opstart af og opfølgning på genoptræning over telefonen så vidt, det har været muligt.
 • At der i perioder har været fokus på at mindske fremmødet i træningssalene for at mindske risiko for smitte. Det har medført færre borgere pr. hold og færre fremmøder pr. forløb.
 • At der har været stort fokus på at tilbyde genoptræning ved fysisk fremmøde til borgere med størst behov. Deraf har Træningscenteret også løbende foretaget vurderinger af, hvilke borgere der kan genoptræne ved at selvtræne under supervision fra en terapeut og dermed ses færre gange af en terapeut.
 • At der er et fald i antal henvendelser og et fald i leveret tid (timer).
 • Fald i antal henvendelser skyldes primært færre genoptræningsplaner fra hospitalerne.
 • Faldet i leveret tid (timer) tilskrives fortrinsvis COVID-pandemien, som har medført en stigning i visitering til individuelle tilbud, hvilket skyldes, at der i hele pandemien har været visiteret markant flere borgere til individuel træning efter første vurderingssamtale for at mindske smitterisikoen.
 • I 2020 var fordelingen af genoptræningsforløb 61 % til Ishøj og 39 % til Vallensbæk.
 • Inden for flere diagnosegrupper ses en stigning i antallet af henvendelser. Der ses højest stigning inden for neurologi (senhjerneskade), geriatri (den ældre medicinske borger), hoftebrud/ny hofte samt ben/ankel/fod.

Årsrapporten er vedhæftet.

Indstilling

8. marts 2021, pkt. 22:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager årsrapporten til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 22:

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Umiddelbart en god og udførlig rapport, fra et år der på mange måder har været præget af Covid-19. Det kan være grunden til faldet i henvendelser. Samarbejdet med Vallensbæk fortsætter lidt endnu, men kan se det primært er Ishøj borgere der gør brug heraf.

Bilag

44. Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder for træningscentret

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har revideret Træningscentrets kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne forelægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Træningscentrets kvalitetsstandarder er blevet revideret. Revideringen gælder følgende kvalitetsstandarder:

 • Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter servicelovens § 86, stk. 1
 • Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter servicelovens § 86, stk. 2.
 • Kvalitetsstandard for træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg – sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse
 • Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140

Af kvalitetsstandarderne fremgår parametre som målgruppe, formål, indhold, tildelingskriterier mv. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som fagproffesionelle indsigt i, hvad Ishøj Kommune tilbyder, når man som borger visiteres til et forløb ved Træningscentret.

Ændringer
Der er alene tale om sproglige ændringer og præciseringer. Der er dermed ikke ændret på indholdet i ydelserne. Derudover er lovgivningen i klagevejledningen opdateret i alle kvalitetsstandarderne.

I Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven § 86, stk. 1 er flg. ændringer foretaget:

 • I afsnittet ”Omfang og varighed” er beskrivelse af de konkrete forløb taget ud for at korte afsnittet ned. I stedet henvises til ”Ydelseskatalog for genoptræning i Ishøj Kommune”.
 • I afsnittet ”Tildeling” er der ændret i teksten under overskriften ”Afgørelse”.

Oprindelig sætning: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Borgeren får tillige en skriftlig afgørelse tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på træning vil blive begrundet skriftligt i afgørelsen.
Sætningen er ændret til: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Hvis borgeren ønsker at få en skriftlig afgørelse på, at genoptræning bevilliges, vil afgørelsen blive tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på genoptræning vil blive begrundet i en skriftlig afgørelse.

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven § 86, stk. 2

 • I afsnittet ”Tildeling” er der ændret i teksten under overskriften ”Afgørelse”.

Oprindelig sætning: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Borgeren får tillige en skriftlig afgørelse tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på træning vil blive begrundet skriftligt i afgørelsen.

Sætningen er ændret til: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Hvis borgeren ønsker at få en skriftlig afgørelse på, at genoptræning bevilliges, vil afgørelsen blive tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på genoptræning vil blive begrundet i en skriftlig afgørelse.

Kvalitetsstandard for træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg – sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse

 • Ingen ændringer fraset lovgivningen i klagevejledningen.

Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140

 • Ingen ændringer fraset lovgivningen i klagevejledningen.

Vedhæftet er de reviderede kvalitetsstandarder.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 140

Sundhedsloven § 119

Servicelovens § 86, stk. 1 og 2

Indstilling

8. marts 2021, pkt. 23:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender de reviderede kvalitetsstandarder og sender sagen til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 23:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Seniorrådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarden.

Bilag

45. Godkendelse af kvalitetsstandard for forløbsprogrammerne

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for forløbsprogrammerne under Træning og Rehabilitering i Ishøj Kommune. Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for sundhedstilbud til borgere på forløbsprogrammerne for kræft, KOL, diabetes og hjerteforløb efter Sundhedsloven § 119.

Af kvalitetsstandarden fremgår parametre som målgruppe, formål, indhold, tildelingskriterier mv. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som fagproffesionelle indsigt i, hvad Ishøj Kommune tilbyder, når man som borger visiteres til et forløbsprogram.

Kvalitetsstandarden fremlægges til drøftelse med efterfølgende høring i Seniorrådet. Høringsfristen sættes til d. 15. april 2021. Der fremlægges således endeligt forslag til kvalitetsstandard for forløbsprogrammerne til maj.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for forløbsprogrammerne.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119
Indstilling

8. marts 2021, pkt. 24:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandarden og sender sagen til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15. april 2021.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 24:

Tiltrådt. Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15.4. 2021.

Beslutning

Seniorrådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarderne, andet end det ser rigtig fint ud.

Bilag

46. Ankestatistik for Ishøj Kommune 2020

Resume

Orienteringssag

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 omhandlende alle sager på socialydelse- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Voksne og Velfærd.
Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune, på de områder hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Der skelnes derfor ikke mellem, om en sag er indbragt af en Ishøj borger eller Vallensbæk borger.
Der er forskel på antal modtagne sager og antal afgjorte sager. På grund af sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen kan en sag godt være modtaget i et år, og afgøres i det efterfølgende år. I 2020 har Ankestyrelsen modtaget 127 klagesager og afgjort 128 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på socialydelse- og beskæftigelsesområdet.

En nærmere forklaring af Ankestyrelsens begreber, er gengivet bilag (Ankestatistik 2020).

Der har i 2020 været indsendt 127 klagesager fra Ishøj Kommune, det udgør et fald i forhold til tidligere år, hvor der tilbage i 2017 f.eks var 150 indsendte klagesager.
Af nedenstående tabel fremgår det hvordan antallet af afgjorte klagesager i
2020 er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har henholdsvis stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen.

aktivlov Pensions-love Sygedag-pengelov Servicelov øvrige I alt
Stadfæstelser 15 7 4 51 0 77
Ændringer 2 0 1 6 0 9
Hjemvisninger 5 1 0 17 2 25
Afvisninger 3 3 0 11 0 17
I alt 25 11 5 85 2 128

Omgørelsesprocententen for Ishøj Kommune på 31 % er lidt højere end for landet som helhed, hvor den er 29 %.

Tabel: Omgørelsesprocent 2020 fordelt efter lovgivning – beskæftigelsesområdet indgår under øvrige

Omgørelses-procent Aktivlov Pensions-love Sygedag-pengelov Servicelov øvrige I alt
Ishøj Kommune 32 12 20 31 100 31
Landstotal 29 17 18 36 32 29

På servicelovens område har Ishøj Kommune dog en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocent vedr. serviceloven

– Alle sager

2018 2019 2020
Hele landet 36,0 40,9 36,3
Ishøj Kommmune 33,8 37,9 31,1

På aktivlovens område har Ishøj Kommune en større omgørelsesprocent end landsgennemsnittet, men omgørelsesprocenten er faldet fra 48,4 % i 2018 til 31,8 % i 2020.

Omgørelsesprocent vedr. aktivloven

-Alle sager

2018 2019 2020
Hele landet 34,9 32,2 28,9
Ishøj Kommmune 48,4 42,9 31,8

Som følge af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, har der kun været påklaget
2 sager på beskæftigelsesområdet i 2020.

Den iværksatte tværgående indsats for at styrke kvaliteten i kommunens afgørelser generelt, ser således ud til at have haft effekt. Dette ønskes at fortsætte.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 76-79b

Indstilling

8. marts 2021, pkt. 29:

Forslag til beslutning:

Social- og sundhedsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Handicaprådet samt Udsatterådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 29:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Handicaprådet samt Udsatterådet.

Beslutning

Der har været færre klagesager i 2020, Seniorrådet tænker dog ikke det er retvisende og vil gerne se det forsat falder.
Bilag

47. Godkendelse af forretningsorden

Beslutning

Der var en kort drøftelse af de steder, hvor der står ”på nuværende tidspunkt”, de steder skal rettes til konkret tidspunkt. Peter retter.

48. Orientering Status på vaccinationsindsats

Beslutning

Status er set og irrelevant idet den er fra start marts.
Bilag

49. Drøftelse af tilgængelighed, primært manglende bænke i kommunen

Sagsfremstilling

Seniorrådet ønsker drøftelse af tilgængelighed, primært manglende bænke i kommunen. For nogle år siden fik Seniorrådet lovning på opsættelse af flere bænke ved stisystemerne, desværre døde dette projekt. Der mangler bænke rigtig mange steder, hvor man kan tage et hvil. Nu også ved den nye kunststi fra stationen til Arken. Der mangler også bænke ved stationen.

Beslutning

Bjarne fortalte, at han på et møde 9. september 2014 blev lovet, at der skulle opstilles 20-25 bænke rundt i Ishøj, men de er endnu ikke kommet. Så der rykkes derfor igen …

Det aftales, at det tages op i tilgængelighedsudvalget. Bjarne videresender referatet fra 2014.

Erik kunne oplyse, at man har planer om i hvert fald, at sætte 15 borde / bænkesæt op i strandparken, da Seniorværkstedet har fået denne ordre.

Seniorrådet er enige om, at det er rigtig vigtigt, særligt ved strandparken, da rigtig mange familier har det som udflugtssted.

50. Pårørendepolitik, v/ Bjarne

Beslutning

Bjarne ville gerne høre om vi i kommunen har en pårørendepolitik, om der er en kvalitetsstandard herfor. Sekretæren spørger i Voksne og Velfærd.

Det aftales, at Bjarne til næste gang vil undersøge hvad man gør i andre kommuner.

51. Hvad gør man med Parkinsonssyge? v/ Bjarne

Beslutning

Der er i Seniorrådet enighed om, at der ikke tales nok om Parkinson og særligt når det rammer så mange borgere som det gør.

Det aftales, at Leif tager fat i den lokale Parkinson forening og hører hvor mange der er ramt her i Ishøj Kommune.

Endvidere aftales det igen, at det nævnes for demenskoordinatoren på kommende møde, for at høre om hun kender til arbejdet med Parkinson her i kommunen.

52. Den nye folder v/ Bjarne

Beslutning

Bjarne og Erik havde et udkast med af den nye folder. Der er enighed i, at det er blevet et rigtig pænt resultat og et flot stykke arbejde der er lavet.

Der var kort drøftelse af udfordringer der havde været med folder og brugen af billeder mv. Endvidere blev det drøftet hvor folderen skulle være tilgængelig henne. Det aftales der trykkes 400 eksemplarer.

Endvidere blev folderen til valget drøftet, der er kommet et tilbud herpå. Der er enighed i, at det er godt at få andre til at lave den folder.

53. Nyt genoptræningscenter i Brohuset? v/ Bjarne

Sagsfremstilling

Nyt genoptræningscenter i Brohuset, hvor langt er man? Hvad med udendørs faciliteter?

Beslutning

Bjarne ville gerne vide, om nu når man flytter træningscentre til Brohuset, har man så nogle planer om ude træningsfaciliteter også?

Det blev forslået, at man kan lave mulighed for træning på turen til stranden.

54. Pensionist skovtur og julefrokost og uddeling af ældreprisen v/ Bjarne

Beslutning

Seniorrådet ville gerne høre om der er nogen status på den årlige skovtur, afholdes den eller rykkes til efterårsfest eller andet? Og hvilke planer har man med Julefrokost og uddeling af ældreprisen?

55. Drøftelse svar Danske Ældreråd vedr. diæter v/ Bjarne

Sagsfremstilling

Drøftelse af Danske Ældrerådssvar på forespørgsel om hvordan diæterne ydes til medlemmerne, skal det være af det årlige rådighedsbeløb, eller skal det ydes som et ekstra tilskud.

Beslutning

Bjarne har spurgt Danske Ældreråd, hvad de anbefaler i forhold til diæterne, om det kan passe at de er en så stor del af budgettet. Danske Ældreråd har forslået at Seniorrådet udarbejder et mere præcist budget og gør opmærksom på situationen.
Seniorrådet er opmærksom på, at I flere andre Senior- / Ældreråd har man et separat budget til diæterne.

56. Orientering om opkvalificering af medarbejdere, Ishøj som demensvenlig Kommune

Resume

beslutningspunktspunkt

I december 2020 fremlagde administrationen en status på arbejdet med Ishøj som demensvenlig Kommune. Der er arbejdet videre med dette og der fremlægges en orientering om fokus i 2021 og fremefter.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Ishøj som demensvenlig kommune fortsætter og der lægges op til et kompetenceløft af alle medarbejdere på ældreområdet i Ishøj, sådan at alle medarbejdere opkvalificeres inden for demensområdet. Således vil der i 2021/2022 være fokus på undervisning af medarbejdere. Det betyder, at ca. 250 medarbejderne fra plejecentrene og hjemmeplejen alle sendes på uddannelse. Konkret betyder det, at:

2021

 • 22 medarbejdere, der er udvalgt til at modtage en mere dybdegående og længerevarende undervisning med fokus på vejledning og faglig dialog sendes af sted på uddannelse efter sommerferien i indeværende år. Disse medarbejdere opkvalificeres sådan, at de kan agere ressourcepersoner og vejledere for deres kollegaer

Sideløbende med uddannelsen etableres et netværk i Center for Voksne og Velfærd, hvor de 22 ressourcepersoner mødes med Ishøj Kommunes demenskonsulent samt andre relevante parter. Dette netværk opstartes medio 2021, og skal være med til løbende at opkvalificere og vedligeholde demenskompetencerne på ældreområdet i Ishøj Kommune. Demensnetværket skal overordnet set:

– Fastholde og sikre den fælles demensvej i ‘Et demensvenligt Ishøj’

– Sikre ens demensfaglighed på tværs og lokalt ved den gode demensindsats

– Være kommunens vidensbank repræsenteret af medarbejdere overalt i kommunen

– Fastholde de fagligt dygtige medarbejdere

2022-

 • Ca. 220 sosu-personaler uddannes inden for demens på et 3 dages fagligt AMU-kursus, som Ishøj Kommune sammensætter sammen med AMU.
 • Der afholdes samtidig relevant uddannelse for det pædagogiske personale på plejecentrene samt relevante sygeplejersker og teamledere. Dette drejer sig om ca. 15 personer. Disse forskellige uddannelsestiltag planlægges i 2021.
 • Teamlederne på ældreområdet indgår i et netværk på tværs af ældreområdet, således at der kan videndeles og sparres på tværs ift. demensarbejdet. Dette kan fx være med fokus på magt og overgange fra eget hjem til plejecenter m.fl.

2023-

 • Der vil ca. én gang årligt blive afholdt uddannelse for nye medarbejdere – denne planlægning vil ske i samarbejde mellem demenskonsulenten og relevante nøglemedarbejdere og ledere

Social- og Sundhedsudvalget vil løbende blive informeret om arbejdet med Ishøj som demensvenlig kommune. Et arbejde der hænger tæt sammen med udarbejdelsen af Ishøj Kommunes demensstrategi, der lige nu afventer opstart igen efter sommeren 2021.

Økonomi

Udgifterne til kompetenceudviklingen i 2021 afholdes inden for det eksisterende budget i Center for Voksne og Velfærd.

I forhold til udgifterne til kompetenceudviklingen i 2022 forslår administrationen, at ældreområdet sparer op til denne kompetenceudvikling af personalet på ældreområdet, således at der i forbindelse med overførsel af midler afsættes 250 t. kr. til formålet.

Indstilling

12. april 2021, pkt. 40:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der i forbindelse med overførsel af midler afsættes 250 t. kr. til formålet i 2022.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 40:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet synes det er en rigtig god ting. Man Kan aldrig for undervisning / uddannelse nok.

Dog er Seniorrådet enige i, at det ikke kan være rigtigt at områderne ikke tilføres penge til afholdes af undervisningen. Der burde gives tillægsbevilling hertil.

Herudover havde Seniorrådet også et ønske om, at Parkinson kom med i denne undervisning, eller man blev undervist mere om Parkinson.

57. Orientering om årsrapport for forløbsprogrammerne

Resume

Orienteringspunkt

Der er udarbejdet årsrapport for Forløbsprogrammerne. Årsrapporten fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for forløbsprogrammerne. 

Forløbsprogrammerne er et tilbud til borgere med kroniske sygdomme, herunder kræft, KOL, diabetes samt rygestopforløb. 

Forløbsprogrammerne varetages af sundhedskonsulenterne i Forebyggelse og Rehabilitering under Center for Voksne og Velfærd. 

Af årsrapporten fremgår det, hvor mange borgere, der har været henvist til forløbsprogrammerne, hvilke sygdomme og diagnoser borgerne har haft, hvor mange der har fuldført og afbrudt et forløb, samt hvilke tendenser der ses inden for forløbsprogrammerne og hvilke fokus- og indsatsområder, der vil være i 2021.

De overordnede konklusioner fra årsrapporten:

 • I 2020 blev der henvist 165 borgere, i 2019 var tallet 158 (fratrukket fejlhenvisninger).
 • I 2020 var der i gennemsnit 1dag fra henvisningerne blev modtaget til første telefoniske kontakt, i 2019 var tallet 0,92.
 • I 2020 betjener sundhedscenteret funktionen omkring rygestopvejledning, hvilket I 2019 var udliciteret til apoteket.
 • I 2019 fremgik forløbsprogrammet ”Lænderyg” i rapporten, hvilket den ikke gør i 2020, da dette forløbsprogram nu bliver afholdt i Træningscenteret.
 • I 2020 fordelte henvisningerne sig jævnt over året, hvilket de også gjorde i 2019.
 • I 2020 blev flest henvist rygestop, derefter til cancer- og diabetesforløbsprogram. I 2019 blev flest henvis til cancer- og diabetesforløbsprogram.
 • I 2020 blev flest henvist fra egen læge og hospital, hvilket også gjorde sig gældende i 2019.

Årsrapporten for forløbsprogrammerne er vedhæftet.

Indstilling

12. april 2021, pkt. 48:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager årsrapporten til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 48:

TIltrådt.

Beslutning

Årsrapporten er taget til efterretning.

Bilag

58. Orientering om årsrapport for ernæringsterapi

Resume

Orienteringspunkt

Der er udarbejdet årsrapport for ernæringsterapi. Årsrapporten fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for ernæringsterapi. Ernæringsterapi er et tilbud under Træning og Rehabilitering i Center for Voksne og Velfærd til borgere, der er i målgruppen herfor, fx borgere med utilsigtet vægttab eller småtspisende borgere. Af årsrapporten fremgår det, hvor mange borgere, der har været henvist til ernæringsterapi, hvilke diagnoser/udfordringer, borgerne har haft, hvor mange der har fuldført og afbrudt et forløb, samt hvilke tendenser der ses inden for ernæringsterapien og hvilke fokus- og indsatsområder, der vil være i 2021.

De overordnede konklusioner fra årsrapporten:

 • I 2020 blev der henvist 44 borgere. I 2019 var tallet 31.
 • I 2020 gik der i gennemsnit 0,8 dage mellem henvisningerne blev modtaget til første telefoniske kontakt. I 2019 var tallet 1,5.
 • I 2020 var der flest henvisninger flest i januar og juni og færrest i maj og november. I 2019 var der flest i juni og august og færrest i januar og april. Det ser derfor ikke ud til at være en gennemgående variation i sæsonudsving.
 • I 2020 blev flest borgere henvist med baggrund i en geriatrisk problemstilling, hvilket ligeledes gjorde sig gældende i 2019.
 • I 2020 blev flest borgere henvist fra kommunens fysio – og ergoterapeuter, hvilket ligeledes gjorde sig gældende i 2019.

Årsrapporten for ernæringsterapi er vedhæftet.

Indstilling

12. april 2021, pkt. 47:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager årsrapport for ernæringsterapi til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 47:

Tiltrådt.

Beslutning

Årsrapporten er taget til efterretning.

Bilag

59. Høring 50.99 Genbrugshjælpemidler

Beslutning

Materialet ser rigtig fint ud. Seniorrådet har ingen kommentarer til høringen.

Bilag

60. Eventuelt

Beslutning

Nu da Lise stopper som repræsentant for Seniorrådet, indbydes Jan Diemer til Seniorrådet, da han er 1. suppleant. Peter kontakter Jan. Efterfølgende er Jan kontaktet. Han indtræder i Seniorrådet ved førstkommende møde.

Per orienterede om, at Ældresagen var blevet bedt om at hjælpe til ved Byrådsvalget og skulle i den forbindelse høre om Seniorrådet også var interesseret heri. Det aftales, at Seniorrådet ikke hjælper til i forhold til byrådsvalget. Seniorrådet er upartisk, og det vil være svært til et kommunalvalg.

Per gav Seniorrådet muligheden for at deltage i foredrag om IT, sikkerhed, regler mv. med Ældresagen den 28. september 2021 kl. 8.00 på Vandrehjemmet. Peter ønskede at deltage.

Seniorrådet drøftede overgangen til Brohuset. Seniorrådet ville gerne høre mere om hvordan det udvikler sig og høre om planerne mv. Derfor ønsker Seniorrådet at invitere en repræsentant fra kommunale ejendomme med til kommende møde.

Endvidere vil Seniorrådet fortsat være opmærksom på sagen vedr. Lokalplan 1.80, Seniorrådet har stadig fokus herpå.

Peter fortalte, at han ikke stiller op til kommende Seniorrådsvalg, da han ved udgangen af 2021 fraflytter kommunen.

Seniorrådet tog afsked med Lise som flytter til anden kommune. Seniorrådet har alle været meget glade for Lises arbejde i Seniorrådet og særligt hendes store faglighed. Seniorrådet vil savne Lise og ønsker hende og lykke.

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 9. marts 2021 kl.13.00

Lokation: Mødet afholdes virtuelt

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

27. Godkendelse af referat af møde den 9. februar 2021

Beslutning

Referatet blev godkendt.

28. Orietering formand og næstformand

Beslutning

Peter har lige modtaget Seniorrådets vedtægter underskrevet retur. Peter sender forretningsordenen rundt til rådets medlemmer, til godkendelse på det kommende Seniorrådsmøde. Herefter skal den sendes til orientering ved byrådet.

Efter sidste Seniorrådsmøde, sendte vi brev til bl.a. teknik og bygningsudvalget. Der er nu kommet svar, fra udvalgsformand Poul Jørgensen. Svaret læses op for Seniorrådet, som er glade for hurtig tilbagemelding. I brevet opfordres man til at gøre brug af app’en Ishøj Borgertip, når man f.eks. opdager ujævne fliser mv. Endvidere orienterede Poul Jørgensen om, at de i den nærmeste fremtid vil udbedre disse skader.

Seniorrådet opfordrer til at gøre brug af app’en, så skaderne hurtig kan blive udbedret. Vedhæft gerne et foto ved anmeldelse og hav gerne et målebånd med, så man kan se hvor stor ujævnheden er. Når man gør brug af anmeldelse app’en, skal kommunen hurtigt kigge nærmere på sagen.

Seniorrådet drøftede kort Corona situationen i Ishøj. Det er bekymrende at smitte tallene forsat er så høje.

Seniorrådet har modtaget en indbydelse til at en repræsentant kan deltage i virtuelt dialogmøde vedr. ændringerne i aktivitetscentret den 15. marts 2021 kl. 11.00-12.00. Det aftales, at Peter deltager i mødet.

Peter er i gang med at aftale et møde med Alberte Bryld Burgaard, Velfærdsdirektør. Efter Peter har mødtes med Alberte, vil hun deltage i et kommende Seniorrådsmøde.

Kommunen har ansat en ny demens koordinator Elena Custura. Det er et projekt med midler fra Sundhedsstyrelsen, der hedder ’’Pas på dig selv- aflastning af pårørende til menneske med demens i Ishøj Kommune’’.. Elena vil gerne mødes med Seniorrådet og ønsker og Seniorrådets hjælp til bl.a. at rekruttere familier der er berørt af demens. Peter har aftalt at Elena deltager på aprilmødet.

Erik ønsker, at der er mere fokus på Parkison, der er flere områder der arbejdes rigtig godt med og derfor ønskes også at Parkinson bliver prioriteret.

Peter har modtaget mail fra Danske Ældreråd. Man har som Ældre- og Seniorråd mulighed for at få et login til deres side, hvor de pt. har udgivet tre nye publikationer som man kan gøre brug af lokalt. Nu er der bl.a. en skabelon til pressemeddelelse ved valg, en folder der kan bruges ved valg mv. Peter har oprettet et login og sendt det til medlemmer af Seniorrådet.

Bjarne kunne fortælle, at han er blevet valgt ind som suppleant i Danske Ældreråds bestyrelse. Alle 13 stemmeberettigede kommuner har stemt.

Det aftales at Seniorrådsmødet den 13. april, flyttes til den 20. april 2021.

Seniorrådet efterlyser svar vedr. deres spørgsmål om Berendsen.

29. Orientering fra diverse udvalg

Beslutning

Erik fortæller, at der ikke har været nyt møde i folkeoplysningsudvalget.

Seniorrådet drøftede, at man i klubhuse f.eks. ved udendørsidræt, er begyndt at åbne toiletterne, hvilket er rigtig fint.

Ingelise fortæller, at der i kommende uge er møde i medborgerudvalget.

30. Økonomi

Beslutning

Det ser fint ud, i 2021 har vi indtil videre kun brugt penge på diæter.

31. Status på folder/pjece

Beslutning

Seniorrådet er meget tilfredse med de indlæg som det er nu til folderen.

Bjarne fortæller, at han mangler et indlæg fra Dina Munk, vedr. Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen og fra Palle betjent vedr. sikkerheden i Ishøj.  Bjarne fortalte, at det har været svært for Palle, at få lov at skrive et indlæg, idet det skal godkendes flere steder først.

Der var endvidere et forslag, om et indlæg vedr. offerrådgivningen. Lise vender tilbage, hvis det bliver aktuelt.

Seniorrådet drøftede bl.a. størrelsen på folderen, om det er bedst med A4 eller A5. Det at aftales, at Erik undersøger prisen for denne folder, både i forhold til hvis det bliver en A4 eller A5 folder.

Seniorrådet drøftede bl.a. billeder til folderen og generelt blev brug af billeder drøftet.

Det aftales, at Seniorrådet kun bruger egne billeder til folderen. Så kan man i pjecen skrive det er Seniorrådets billeder. Bjarne og Peter giver tilladelse til at Seniorrådet bruger deres billeder.

Til bagsiden aftales det, at bruges fællesbilledet af Seniorrådet. Til forsiden forslås det, at Peter finder et godt billede af rådhuset, gerne om aftenen, som kan bruges hertil.

Erik står for opsætningen af folderen. Næste skridt i processen, er at Bjarne og Erik afholder møde om folderen og orienterer Seniorrådet herefter.

32. Godkendelse af kvalitetsstandard for ekstra rengøring

Resume

Godkendelsespunkt

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Sagen forelægges til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforlig 2021 620.000 kr. årligt til Ekstra Rengøring for borgere i hjemmeplejen. Målgruppen er borgere, som er visiteret til varig praktisk hjælp efter servicelovens § 83, hvis hjemmet har behov for en grundig rengøring for at kunne udføre vedligeholdende rengøring fremadrettet. Det forventes at ca. 320 borgere falder ind under ordningen.

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Kvalitetsstandarden beskriver parametre som målgruppe, formål, form og indhold, tildeling og ventetid.
Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget og sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83

Indstilling

8. februar 2021, pkt. 11:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15. marts 2021.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. februar 2021, pkt. 11:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet er taget til efterretning.

Under punktet Borgernes pligter og rettigheder, står bl.a. at det forventes at borgeren stiller de nødvendige materialer til håndvask og bortskaffelse af affald til rådighed for personalet. Seniorrådet ønsker der står , at det er medarbejderens ansvar at bortskaffe affaldet, efter den ekstra rengøring. Det skal præciseres hvad der skal ske med affaldet.

Sekretæren sender høringssvaret videre.

Bilag

33. Forslag til plejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo

Resume

Godkendelsespunkt

Der er udarbejdet forslag til plejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo. Forslaget fremlægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet samt Bruger- Pårørenderådet på Kærbo/Torsbo.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune vedtog i forbindelse med budgetforlig 2021, at der skal oprettes en plejehjemsbestyrelse på kommunens to plejehjem, Kærbo og Torsbo. Administrationen har med udgangspunkt i KL`s holdningspapir udarbejdet et forslag til ramme for etablering af en plejehjemsbestyrelse for Kærbo/Torsbo. I holdningspapiret oplistes syv initiativer, som skal være med til at styrke ældreplejen. Blandt de syv initiativer er et forslag om at gøre det obligatorisk for alle plejehjem at nedsætte en bestyrelse, hvor pårørende, brugere og personer fra lokalområdet er repræsenteret og derigennem kan påvirke hverdagen på plejehjemmene.
Af forslaget fremgår bemanding og overordnede rammer for plejehjemsbestyrelsen. Det fremgår ligeledes, at der lægges op til en proces, hvor bestyrelsens medlemmer inviteres ind i arbejdet med at definere, hvordan bestyrelsen skal arbejde og hvilke opgaver og fokusområder bestyrelsen skal have indflydelse på.

Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslaget, og sender forslaget i høring i Seniorrådet og Bruger-Pårørenderådet på Kærbo/Torsbo.

Vedhæftet er forslag til plejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo samt holdningspapir fra KL.

Endelig godkendelse af etablering af plejehjemsbestyrelse for Kærbo og Torsbo foretages af Byrådet.

Indstilling

8. februar 2021, pkt. 12:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til en plejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo, og godkender, at sagen sendes i høring i Seniorrådet og Bruger-Pårørenderådet på Kærbo/Torsbo med høringsfrist d. 15.3. 2021.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. februar 2021, pkt. 12:

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet forslag til sammensætning og forslaget sendes i høring Seniorrådet, Bruger-Pårørenderådet samt Ældresagen.

Beslutning

Der var forslag om en fællesplejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo. Det sker i forbindelse med sammenlægningen af ledelsen på de to plejecentre.

Seniorrådet synes det er en god idé med en fælles plejehjemsbestyrelse og ikke en for hvert plejecenter.

Seniorrådet vil gerne indstille Bjarne som deres repræsentant i den nye plejehjemsbestyrelse.

Der er valgt repræsentant fra Ældresagen kunne Per oplyse.

Seniorrådet håber, at pårørende der brænder for de ældre på plejecentrene vil deltage i bestyrelsen. Det er vigtigt, at det er engagerede pårørende. For hvis det kommer til at fungere, skal det nok blive rigtig godt.

Seniorrådet er opmærksom på, at en ny plejehjemsbestyrelse, på mange måder er et nyt ord, for de gamle bruger- og pårørende råd. Dog nu med en repræsentant fra Ældresagen.

Sekretæren sender høringssvaret videre.

Bilag

34. Drøftelse af oplæg til god ind- og udflytning på plejehjem

Resume

Orienteringspunkt:

På Kærbo og Torsbo er man i gang med en proces om den gode ind- og udflytning. Processen har indtil videre resulteret i dialogværktøjet “Indflytnings- og ressourcesamtalen”. Sagen fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

En god begyndelse er afgørende for den fremadrettede trivsel, når den ældre medborger flytter på plejehjem. For at optimere ind- og udflytning på Kærbo og Torsbo samt harmonisere arbejdsgangene omkring ind – og udflytning på plejecentrene har man nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har til at opgave at komme med gode ideer, erfaringer og arbejdsgange, der understøtter den gode ind- og udflytning.

Arbejdsgruppen har udviklet “indflytnings- og ressourcesamtalen”, som er et dialogværktøj, der bruges i det første møde mellem den nye beboer, pårørende og plejecentret. I indflytnings- og ressourcesamtalen er fokus i høj grad på de ønsker og behov, beboeren har for sit ophold på plejecentret. Der drøftes derfor emner, som kost og ernæring, traditioner, kulturelle og religiøse forhold m.m. Der er også mulighed for at drøfte, hvilke tanker man har gjort sig om livets afslutning. Indflytnings- og ressourcesamtalen vil blive afprøvet på 2 afdelinger på Kærbo og Torsbo og derefter udbredt til øvrige afdelinger på plejecentrene. Udkast til ressourcesamtalen er vedhæftet.

Ud over initiativet omkring ressource- og indflytningssamtalen vil arbejdsgruppen også beskæftige sig med andre tiltag, som er vigtige i den gode ind- og udflytning, fx:

 • Kvalificering af den informationspjece som uddeles til beboere og pårørende ved indflytning.
 • Revidering af Kærbo/Torsbo’s hjemmeside med informationer omkring indflytning og livet på plejecentrerne.
 • Gennemgang og ensretning af dokumenter og arbejdsgange vedrørende udflytning og hjælp til pårørende.
 • Opkvalificering af personalet i relationelt dialogværktøj, hvor fokus er på dialog og forventningsafstemning i relation til samarbejdet med pårørende

Vedhæftet er notat om “Den gode indflytning” samt udkast til Indflytnings- og ressourcesamtalen.

Indstilling

8. februar 2021, pkt. 13:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. februar 2021, pkt. 13:

Social- og Sundhedsudvalget er positiv for indhold og ramme/temaer for indflytningssamtale, men der ønskes, at det sættes op i et andet format, ex. pjece med temaer.

Beslutning

Oplæget er taget til efterretning.

Det er en rigtig spændende og fin folder der er udarbejdet. Seniorrådet er dog spændte på, om der kan leves op til de gode intentioner vedr. ind- og udflytninger.

Endvidere synes Seniorrådet, at det er et fint arbejdsskema der er udarbejdet.

Seniorrådet vil gerne høre Plejecenterleder Lene Bonde Stürup, om man besøger de borgere i eget hjem, der tilbydes plejehjemsplads? Det kunne være den kommende kontaktperson der besøger borgeren, på den måde, kender man lidt til borgerens fortid og kan f.eks. snakke om tidligere bolig og indretning. Seniorrådet synes det ville være en rigtig god idé. Sekretæren skriver til Lene og spørger ind hertil.

Bilag

35. Kort orientering vedr. GPS til demensramte

Sagsfremstilling

Der er ønsket et tilbagemelding på følgende:

 1. Hvor mange der tager imod tilbuddet om GPS.
 2. En opfølgning på de eventuelle fordele og ulemper, der opleves

ad 1) Der er aktuelt 12 borgere som har en GPS, to af disse borgere har 2 stk. GPS, da der er behov for døgndækning. 3 er hjemmeboende borger og 9 er borgerem der bor på plejecenter.

ad 2) Fordele er:
For hjemmeboende borgerne, at de bibeholder deres oplevelse af frihed. Hjemmeboende borger udtrykker stor taknemmelighed for at kunne beholde deres hverdag og selvbestemmelsesret til at bevæge sig frit omkring, og at kunne tilkalde hjælp via GPS, hvis behovet skulle opstå.
For borgerne på plejecentret kan borgerne tilbydes følgeskab af en medarbejder, når alarmen ‘lyder’, fordi borger forlader plejecentret for at gå tur. Det er således også her en sikkerhed og tryghed for både demensramte, pårørende og ansatte.

Ulemper kan være:
En GPS løsning kan ikke sikre, at borger ikke bliver væk. Hvis borger ikke har GPS på sig, hvis GPS løber tør for strøm og hvis borger af en eller anden grund skaffer sig af med GPS. Kommunen forsøger at i mødekomme dette, ved at lease sig til eks. et nydeligt ur i dame og herre modeller, som borgerne bedre kan leve med frem for en GPS tracker, som bliver væk eller ikke rigtig giver mening for borgeren om som borgeren derfor nemmere lægger fra sig.

Behovet for GPS revurderes løbende som beskrevet i kvalitetsstandarden.

Beslutning

På sidste Seniorrådsmøde, stillede Seniorrådet nogle spørgsmål vedr. GPS til demensramte. Svarene er modtaget i dette punkt.

Seniorrådet drøftede kort hvor mange der tager imod tilbuddet og fordele og ulemperne herved.

En af de gode ting, er muligheden for hvis man som beboer på et plejecenter ønsker at gå en tur, så bliver det opdaget, og man har mulighed for at sende en medarbejder af sted sammen med borgeren og på den måde sikre man sig, at borgeren ikke bliver væk på turen.

Seniorrådet vil gerne takke for den hurtige og fine tilbagemelding.

36. Seniorrådsvalg – køreplan

Beslutning

Peter orienterede om, at alle har fået sendt køreplanen som den er nu. Vedtægterne er godkendt, så der kan arbejdes videre med udgangspunkt i dem.

Peter, Ingelise og Bjarne aftaler at mødes i valg udvalget den 17. marts 2021 kl. 11.00. Her vil de bl.a. kigge på de nye skabeloner fra Danske Ældreråd.

Erik havde nogle foldere, der er brugt ved de sidste valg. Gruppen melder ud, hvis de skal bruges til inspiration.

Punktet taget op på hvert møde resten af året.

37. Eventuelt

Beslutning

Per orienterede om, at man i Ældresagen gerne vil have nogle punkter der kan tages op i forbindelse med kommunal- og regionsvalg. Seniorrådet drøftede hvad de ældre lægger vægt på her i Ishøj. Det kunne være normeringer på plejecentre, hjemmeplejen mv.

 

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 9. februar 2021 kl. 13.00

Lokation: Mødet afholdes virtuelt

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

18. Godkendelse af referat af møde den 26. januar 2021

Beslutning

Referatet blev godkendt.

19. Orientering formand og næstformand

Beslutning

Seniorrådet vil gerne have, at deres høringssvar om beslutning om rammer for aktivitetscentret bliver offentlig tilgængeligt. Flere har efterlyst Seniorrådets høringssvar, bl.a. på Seniorrådets hjemmesiden. Peter taler med Leif herom.

Sagen om rammer for aktivitetscentret blev drøftet, der har været rigtig mange skrivelser på bl.a. Facebook, hvor der også er usikkerhed i hvad der er op og ned. Mange borgere tror fejlagtigt, at man vil lukke aktivitetscentret helt, og den tvivl er i første omgang vigtig at manne til jorden.

Seniorrådet vil gerne opfordre til, at man fra kommunens side laver en official skrivelse med hvad man har af planer for aktivitetscentret, at man f.eks. ikke påtænker at lukke det, hvis det er sådan det er, bl.a. for at få lukket rygterne der florerer, gerne på kommunens hjemmeside. Der er kommenteret flere ting på f.eks. vores Ishøj, men Seniorrådet synes at borgerne fortjener et officielt svar herpå.

Det aftales at Peter skriver et indlæg til Sydkysten, med Seniorrådets holdning til beslutningen om rammer for aktivitetstilbud.

Seniorrådet vil gerne have, at deres høringssvar om beslutning om rammer for aktivitetscentret bliver offentlig tilgængeligt. Det aftales endvidere at Seniorrådets høringssvar sendes som kopi til Social- og Sundhedsudvalget. Det er pt. sendt til Helle Madsen og medarbejder Ane Jessen.

Peter har modtaget en besked fra en pårørende til en borger der gør brug af Berendsen vaskeservice.

Den pårørende beskriver megen usikkerhed i forhold til priserne fra Berendsen, og i forhold til Hjemmeplejens fejl, med ikke at have gjort tøjet klar til afhentning og dermed skal borgeren betale en merbetaling herfor. Den pårørende har oplevet at det ikke har været muligt at skaffe en konkret prisliste på ekstra ydelser hos Berendsen og fra kommunen har det ikke været muligt at få svar på hvis ansvar det er og hvem der skal betale mv. Endvidere opleves der problemer med at få den rette hjælp, når man er i kontakt med Berendsen, hvis man kommer igennem til dem.
Seniorrådet ønsker en klar liste over hvilke ydelser der kan tilkøbes hos Berendsen, herunder en klar prisliste over hvilke ydelser der koster hvad og hvornår.

Bjarne kunne fortælle, at han selv gør brug af Berendsen vaskeservice, og synes det fungere rigtig godt, men har heller ikke et overblik over de ekstra ydelser som kan tilkøbes, og fortæller at man ofte bliver nødt til at tilkøbe en ekstra ydelse.

Seniorrådet ville godt vide om der reelt er et problem. Om mange borgere ikke opdager uklarheden om priserne, da det kører over betalingsservice. Man skal selvfølgelig have en specifikation af det man betaler for, men får man det? Medarbejderne der står for vaskeordningen i kommunen, må kunne hjælpe med en forklaring herpå og svarer på spørgsmål for at afhjælpe usikkerheden. Seniorrådet ønsker tilbagemelding på kommende Seniorrådsmøde.

Der var drøftelse af vaccine til medarbejdere på henholdsvis plejecentrene og hjemmeplejen. Seniorrådet synes det er forkert og et problem, at man som medarbejder takker nej til vaccine, når man arbejder med sårbare udsatte borgere. Derfor opfordrer Seniorrådet til, at man som arbejdsgiver oplyser sine medarbejdere godt om vaccine, gerne får dem til at tage en drøftelse med deres læge ved tvivl, inden evt. et nej til en vaccine. Der har været en sag med en medarbejder, der i første omgang takkede nej tak til vaccinen, men som efterfølgende fortrød bl.a. efter en snak med egen læge og nu er blevet vaccineret. Det er vigtigt med en god og ordentlig information til medarbejderne og gerne en opfordring til at takke ja. Seniorrådet ønsker en tilbagemelding på hvad man i kommunen gør, for at få så mange som muligt til at takke ja til vaccinen.

Peter orienterede om at på hjemmesiden, www.ishoj.dk/coronahjælp kan man finde rigtig god information om Covid-19, vacciner mv.


Bjarne forslog, at ny leder af aktivitetscentret inviteres med til et kommende Seniorrådsmøde. Det aftales, at det er en rigtig god idé, måske til mødet i april eller maj måned.

20. Orientering fra diverse udvalg

Beslutning

Erik fortalte, at der har været online møde i folkeoplysningsudvalget. Erik fortalte kort om mødet og de emner der blev taget op, bl.a. vedr. vaccinen for Covid-19.

På forrige Seniorrådsmøde, blev det aftalt, at der skulle udarbejdes en skrivelse vedr. tilgængeligheden rundt omkring i kommunen, særligt ved Kærbo. Det aftales, at dette skriv, sendes til sekretæren og formanden, som vil sørge for at det sendes til rette personer.

21. Økonomi

Beslutning

Der er ingen ny økonomi opdatering.

22. Orientering om tilsynsrapport for Hjemmeplejen samt handleplan

Resume

Orienteringspunkt
BDO har foretaget uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

BDO har på vegne af Ishøj Kommune d. 6. og 7. november 2020 foretaget uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og de almene faglige standarder inden for pleje og praktisk hjælp bliver overholdt. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynet bemærker

 • at indførelsen af 4 ugers dispensering af medicin kan være en udfordrende opgave, som fordrer en stærk disciplin hos medarbejderne og ekstra indsats i forhold til opbevaring af en større mængde medicin.

Tilsynet anbefaler

 • at der rettes et målrettet fokus på udarbejdelsen af handlingsanvisninger for både Service- og Sundhedslovsområdet.
 • at der iværksættes udvikling i forhold til medarbejdernes indsats under medicinhåndteringen. Herunder, at der arbejdes med, at der altid er cpr.nr. og navn på borgernes doseringsæsker, at der sættes anbrudsdato på salver, dråber og anden medicin, der har begrænset holdbarhed efter åbning, at der arbejdes med dokumentation af administreret ikke-dispenserbar medicin, samt at der er fokus på adskillelse af aktuel og ikke aktuel medicin.
 • at der arbejdes med at sikre større tilfredshed hos borgerne, som modtager personlig pleje, så borgernes behov og de visiterede ydelser leveres efter Ishøj Kommunes kvalitetsstandarder. Herunder, at der sikres de nødvendige faglige kompetencer i opgaveløsningen, kontinuitet i leveringen, samt at vikarer er bekendte med indsatsen hos borgeren.
 • at der i forhold til oplysninger fra borgerne er behov for en indsats omkring adfærd og kommunikationsform. Herunder, at der udarbejdes kodeks for god kommunikation og adfærd i mødet med borgerne.

Ledelsen i Hjemmeplejen er ved at indarbejde anbefalingerne i den daglige drift, og har derfor lavet en handlingsplan for, hvordan man konkret vil arbejde med anbefalingerne.

Vedhæftet er tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen samt handlingsplan.

Indstilling

11. januar 2021, pkt. 4:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport samt handleplan til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2021, pkt. 4:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet har modtaget det samlet tilsynsresultat for tilsynet i den kommunale hjemmepleje, samt handleplan for fund ved uanmeldt tilsyn.

Der er nogle problemstillinger ved medicinhåndteringen, kommunikation og respekt, og dokumentation. Men Seniorrådet synes,  at det er en rigtig fin handlingsplan der er udarbejdet, med gode fokusområder, samt den information om, at der allerede inden tilsynet, var planlagt kompetenceudvikling.

Vedr. medicinsanering som Seniorrådet tidligere har drøftet, så har man i hjemmeplejen allerede et ønske om at højne kvaliteten ved at have fokus herpå.

Seniorrådet ville også have spurgt ind til utilsigtede hændelser, men det har man allerede taget højde for i handlingsplanen, hvilket er rigtig godt.

Seniorrådet synes det hele ser fornuftigt ud og er tilfredse med handlingsplanen. Seniorrådet ønsker at følge processen og vil gerne informeres om tingene føres ud i livet.

Bilag

23. Seniorrådsvalg

Beslutning

Peter fortalte, at Seniorrådets vedtægter har været til behandling på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 8.2. med følgende kommentarer:

Paragraf 8: Hvis et medlem fraflytter kommunen, kan vedkommende sidde valgperioden ud. Denne paragraf kan ikke godkendes. Det kan den bl.a. ikke, da det er samme vilkår som f.eks. for medlemmer i kommunalbestyrelsen. Seniorrådet er ærgerlige over dette.

Endvidere var der yderligere kommentar til paragraf 10 stk. 4, vedr. valgbestyrelsen. Vi vil bestræbe os for at arbejdsgangen for vores valgbestyrelse ikke bliver for administrativ tung. Det må ikke tage mere tid, end for valgbestyrelsen til kommunal- og regionsvalget.

Vi vil kunne se Social- og Sundhedsudvalgets bemærkninger, når referatet fra mødet udkommer. Herudover forventer Seniorrådet, at vedtægterne kan godkendes i Byrådet.

Seniorrådets valgbestyrelse har afholdt møde, hvor de har drøftet og udarbejdet et udkast til køreplan for kommende Seniorrådsvalg. Der arbejdes videre herpå og der skal styr på flere ting, men det vil hjælpe arbejdet rigtig meget. Køreplanen sendes ud til rådet og der ønskes tilbagemeldinger herpå. Der var videre drøftelse heraf og vedr. det, at der skal brugere flere til at hjælpe til ved valghandlingen.

Som det er nu, stiller hverken Ingelise eller Erik op til kommende valg. Lise genopstiller heller ikke, da hun fraflytter kommunen.

Nye kandidater melder sig til og laver et lille skriv om sig selv og om ønsket for at repræsentere Seniorrådet. Herefter laves der igen en oversigt over alle opstillede.

Seniorrådsvalg gøres til et fast punkt på møderne indtil vat er overstået.

24. Orienteringsfolder v. Bjarne Gosvig

Beslutning

Der er snart valg og i den forbindelse vil Seniorrådet gerne udarbejde en lille orienteringsfolder om Seniorrådet og dets arbejde. Der har tidligere været planer om at udarbejde et blad om Seniorrådet, men det er aftalt det udskydes til efter valget.

Medlemmerne i Seniorrådet opfordres til at skrive kortere indlæg, gerne om Seniorrådets arbejde og vilkår, men evt. også om andre gode tiltag som Ældresagen og Seniorværkstedet.  Bjarne vil samle bladet og det aftales, at Seniorrådets egne billeder bruges hertil. Evt. forslag om at bruge et billede af Brohuset også, da meget frivilligt arbejde samles her. Fristen er en god måneds tid.

Brugen af billeder blev drøftet og vigtigheden af, at få godkendelse til at bruge et billede.  Per har via Ældresagen booket Peter Skou til at hjælpe med brugen af billeder. Peter vil gerne være med her.

Sekretæren prøver at finde ud af, om det er muligt om Seniorrådet kan få noget information, oplæring i bl.a. brugen af billeder i forhold til GPDR.

25. Orientering Bekey v./Ole Gyldengren

Beslutning

Ole Gyldendal, projektleder i kommunen deltog online i mødet, for at orientere nærmere om BeKey. Ole fortalte lidt om nærmere om BeKey og at man i flere kommuner bruger det og er glade for brugen heraf.

Ole fortalte, at man er i gang med udarbejdelse af hvem der i første omgang skal tilknyttes BeKey.  Når dette arbejde er gjort, bliver der sendt varslingsbreve ud til de pågældende borgere og arbejdet påbegyndes herefter. Arbejdet er ikke påbegyndt endnu. Det vil dreje sig om ca. 250 borgere og vedr. også borgere der modtager privat hjemmehjælp.

Seniorrådet fortalte, at borgene er utrygge som det er nu, at så mange har adgang til deres nøgler.

Ole orienterede om at BeKey kører via Bluetooth, og der derfor ikke er risiko for at der sker noget hvis strømmen går, og man er heller ikke afhængelig af f.eks. 4g net eller wi-fi. Endvidere fortalte Ole, at medarbejderne kun får adgang til de borgere de skal besøge i løbet af dagen og kun i arbejdstiden og for at komme ind til borgeren skal man være ved borgeren, man kan altså ikke komme til at åbne en dør hos en borger, man ikke er fysisk ved. Medarbejdere skal bruges sin egen personlige adgang til at komme ind hos borgeren og kan derfor kun komme ind hvor de skal og man kan ved behov via en log se hvem og hvornår borgere er besøgt. Det vil kun være medarbejderne der har adgang til den elektroniske adgang, borgerne selv, modtager selv tre nøgler til egen dør.

Udvalgte medarbejdere, vil have adgang til systemet og til at give medarbejderne adgang til forskellige borgere og det vil teknisk være muligt at give f.eks. en vagtlæge adgang til en enkelt borger, hvis vedkommende downloader appen og få adgang af hjemmeplejens medarbejdere.  Seniorrådet ville gerne høre, hvad man gør hvis nu en ambulance skal akut ind hos en borger, svaret var her, at det vil være på samme måde som man gør nu.

Seniorrådet synes det lyder rigtig godt og mener det vil give en helt anden tryghed for borgerne, end de har i dag.

Ole fortalte lidt om hvilke andre kommuner der gør brug af BeKey, herunder flere vestegnskommuner og Københavns kommune. Seniorrådet fik mulighed for at høre erfaringer fra leder af hjemmeplejen på Amager, der også var med til implementeringen af BeKey i Københavns Kommune. Annette fortalte, at de frygtede flere børnesygdomme, men at det gik nemmere end forventet. Medarbejderne skulle vænne sig til hvordan de skulle holde deres iPad, foran borgerens adgangsbrik for at komme ind hos borgerne, men det gik heldigvis ret hurtigt. Et andet lille problem, der allerede hurtigt blev ændret, var at når man åbner en dør, så skriver iPad ‘en nu hvilken borgers dør man åbner, så man på den måde dobbelttjekker man går ind rette sted. Annette kunne endvidere orientere om, at de er rigtig glade for systemet og borgerne føler sig meget mere trygge også i forhold til frygt for tricktyverier, hvor folk f.eks. siger de kommer fra hjemmeplejen. Nu ved man de skal kunne komme ind via appen, en adgang som både gælder til en hoveddør og en evt. opgangsdør. Annette fortalte, at medarbejderne altid har iPad ‘en med, det er også her de ser deres køreliste og informationer om borgerne, og hvis der er bøvl med en iPad, er der en låne iPad man kan gøre brug af. Ole fortalte endvidere, at i Ishøj står kommunen for udgiften både i forhold til de kommunale og private leverandører, så det ikke er pengene der afgør om man bliver tildelt denne løsning. Til sidst tilføjede Ole, at hvis en borger får tildelt BeKey f.eks. en torsdag, så burde det allerede være klar til at bruge i løbet af fredagen.

Seniorrådet ser det som en kæmpe gevinst for borgerne med det nye elektroniske nøglesystem.

26. Eventuelt

Beslutning

Bjarne ville gerne rose kommunen i forbindelse med vaccinationen for borgerne. Han synes det har fungeret rigtig godt, folk har været søde og hjælpsomme og tidsplanen har passet rigtig fint. Endvidere var der kort drøftelse af vacciner og at vaccine et og to skal være den samme

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 26. januar 2021 kl. 13.00

Lokation: Mødet afholdes virtuelt

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Godkendelse af referat fra mødet 24. november 2020

Beslutning

Referatet blev godkendt.

2. Orientering formand og næstformand

Beslutning

Peter orienterede om, at Bjarne er indstillet til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Ishøj har én stemme til valget. Valget bliver bekendtgjort den 16. marts 2021.

Danske Ældreråd har indtil videre, aflyst alle formand- og næstformandsmøder grundet Corona.

På Social- og Sundhedsudvalgsmøde har man besluttet, at alle borgere over 65 år, der ikke selv har mulighed for transport til vaccinationstedet, tilbydes gratis befordring. Det synes Sneiorrådet er et rigtig godt tilbud.

Peter orienterde om, at på kommende Seniorrådsmøde, vil tilsynsrapport og handleplan fra hjemmeplejens tilsyn være på som punkt.

Peter fortalte, at han har holdt telefonfonmøde med ny formand for Vallensbæk Ældreråd, Niels Erik Tulstrup. De har meget ens holdninger og ønsker til Seniorrådet. Ældrerådet i Vallensbæk fungere stort set som Seniorrådet her i Ishøj. Vallensbæk ældreråd modtager dog modsat Ishøj, kr. 40.000 som en kasserer administrerer. De 40.000 er til daglig drift. Derudover er der afsat penge til diæter.

Peter har mødt og talt med Alberte Burgaard som er ny velfærdsdirektør i Ishøj Kommune. Det var en god snak og de har aftalt at mødes og tale om Seniorrådet. Herefter vil hun gerne deltage i et Seniorrådsmøde.

Der har tidligere været snak om, at ikke alle har modtaget den udsendte pensionist håndbog. Men nu skulle alle have modtaget den.

Lise havde fundet en pensionisthåndbog fra 1981. Seniorrådet synes det kunne være sjovt at se hvordan de var dengang i forhold til nu.

Seniorrådet er meget forarget over, at mange medarbejdere på plejecentrene også her i Ishøj, ikke vil lade sig vaccine. Seniorrådet ville ønske, at alle ville tage imod vaccinen. Bjarne fortalte, at han har talt med flere medarbejdere i Hjemmeplejen, som heller ikke ønsker vaccinen. Det synes Seniorrådet er beklageligt.

Seniorrådet ville gerne sende en generel opfordning til kommunen, om at få rettet fliser og fortorve rundt omkring inden nogen kommer alvorligt til skade. Særlig udacceptabel er fliserne ved Kærbo, det bør have første prioritet at få lavet disse. Der er flere steder, hvor tingene ikke er som ønsket. Blandt andet ved Solvej, hvor der nu ikke er noget fortov, og på Banestien. Seniorrådet vil gerne opfordre alle til at anmelde disse steder via kommunens app eller via kommunens hjemmeside. Det aftales, at der på Seniorrådets Facebookside, bliver lagt et link op til, hvor man kan anmelde disse sager hos kommunen.

Endvidere aftales det, at medlemmerne tager punktet op i Tilgængelighedsudvalget. Det aftales, at Ingelise udarbejder et udkast til et skriv til kommunen herom. Skrivet sendes både til Merete Amdisen og borgmesteren og forhåbentligt bliver der strakts gjort noget for at udbedre skaderne.

3. Orientering diverse udvalg

Beslutning

Tilgængelighedsudvalget har modtaget en fil med udkast til den ny kulturlegeplads ved Bredekærgård. Det aftales den sendes rundt til orientering til medlemmerne.

Erik orienterede om, at der afholdes møde i Folkeoplysningsudvalget senere i dag 26. januar 2021.

4. Økonomi

Beslutning

Seniorrådet ønsker, at ubrugte midler videreføres fra 2020 til 2021. Primært grundet at Seniorrådet pga. Corona har, måtte udskyde deltagelse i diverse kurser og møder i Danske Ældreråd og KL.

Kontigent til Danske ældreråd for 2021 er betalt i 2020 som aftalt.

Sekretær undersøger de 950 kr. der allerede er trukket til IT, i 2021.

Kort drøftelse af diæter, sekretær følger op.

5. Beslutning om rammer for aktivitetscenteret

Resume

I september 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kommissorium for kortlægning af aktiviteter for 60+ borgere i Ishøj Kommune. På denne baggrund fremlægges kortlægningen. Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af kortlægningen tager stilling til de fremtidige rammer for aktivitetscenteret beliggende på Omsorgscenteret Kærbo.

Sagsfremstilling

Baggrund for kortlægningen

Siden marts 2020 har brugerne ikke kunne deltage i aktiviteter på aktivitetscenteret, da det har været lukket ned på grund af situationen med COVID-19. Af samme grund er vilkårene for socialt samvær og færden ændret, og vil være anderledes i fremtiden på grund af COVID-19. I denne sammenhæng er der behov for et overblik over, hvilke aktiviteter der er på aktivitetscenteret for 60+ borgere, samt hvilke sammenlignelige aktiviteter der findes i foreningslivet i Ishøj for samme målgruppe.

Derudover har plejecenteret et ønske om, at beboerne på Kærbo får mulighed for at deltage i flere meningsfulde hverdagsaktiviteter og arrangementer i tilknytning til aktivitetscenteret på Kærbo.

Forslag til ændrede rammer

På baggrund af kortlægningen fremlægger administrationen:

 • To forslag til ændrede rammer for aktivitetscenteret
 • Forslag til den videre proces
 • Forslag til fremtidig lokation for større arrangementer.

Forslag 1 – justeringer indenfor de eksisterende fysiske og organisatoriske rammer

Aktivitetscenteret fortsætter dets organisering og målgruppefokus i den form, der gjorde sig gældende før COVID-19, således at pensionister med forskellige funktionsniveauer og behov vil være en del af aktivitetscenteret. Der foreslås en forholdsmæssig fordeling af antal brugere og aktiviteter set i lyset af erfaringerne med COVID-19.

Som en del af dette forslag vil en række af de pensionister, der i dag kommer på aktivitetscenteret, komme til at mangle en aktivitet. Derfor vil der være behov for en indsats i forhold til at hjælpe disse pensionister ind i andre fællesskaber og aktiviteter, da de grundet den forholdsmæssige fordeling ikke længere kan komme på Kærbo.

Forslag 2 – ændret målgruppe for aktivitetscenteret

Målgruppen for aktivitetscenteret ændres, således at aktivitetscenteret får fokus på sårbare pensionister, der ikke ellers vil være opsøgende og inkluderet i det eksisterende foreningsliv. Aktiviteterne planlægges og afvikles med udgangspunkt i funktionsniveauet hos plejehjemsbeboere, borgere i daghjem samt sårbare pensionister udefra.

Som en del af dette forslag vil en række friske pensionister ikke længere være en del af aktivitetscenteret, og de skal derfor understøttes i at bruge det eksisterende foreningsliv, idet de har ressourcerne og mobiliteten til det.

Den videre proces

Ved begge forslag må der forventes en overgangsperiode. I den forbindelse er der mulighed for, at de pensionister, der ikke længere kan være en del af aktivitetscenteret, kan etablere en folkeoplysende paraplyforening, der kan rumme flere forskellige aktiviteter. En sådan proces kan understøttes af Center for Kultur og Fritid samt Team Frivillighed og Lokalsamfund. Denne løsning kan kun finde sted, hvis pensionisterne er interesseret i at engagere sig i foreningsarbejdet.

Se vedhæftede kortlægning for uddybning af forslagene samt den videre proces.

Frist for indsendelse af høringssvar er den 27. januar 2021.

Indstilling

14. december 2020, pkt. 140:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at sagen sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Brugerbestyrelsen på Kærbo samt Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 140:

TIltrådt. Sagen sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Brugerbestyrelsen på Kærbo samt Folkeoplysningsudvalget. Høringsfrist fastsættes til d. 28. januar 2021. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at invitere til et dialogmøde forinden endelig stillingtagen.

Beslutning

Generelt vil Seniorrådet gerne rose informationen om arbejdet i aktivitetscentret som det er nu. Der var mange gode ting, der blev arbejdet med.

Seniorrådet kan tilslutte sig høringssvaret fra Richard Bast, Brugerbestyrelsen på Kærbo. Seniorrådet er enige heri på alle punkter.

Seniorrådet er ikke enige i beslutningen, om at beboerne på Kærbo og borgere 60+ ikke mere vil kunne deltage i aktiviteter sammen. Det er med til at give en god kemi og livskvalitet med dette mix af mennesker forskellige steder i livet.

Seniorrådet kan ikke anbefale at flytte aktiviteter fra Egely og blande dem med de andre aktiviteter, da Seniorrådet ikke tror denne målgruppe vil deltage på anden vis. Endvidere er det ikke Seniorrådets vurdering, at målgruppen, vil deltage i aktivitet der kræver kontingent. Dog er denne form for aktivitet temmelig dyr rent personaleressourcemæssigt.

Vedr. de to forslag, kan Seniorrådet godt se fordele og ulemper ved, men er enige om, at ulemperne vejer helt klart tungest.

Seniorrådet har talt med flere borgere 60+ der er meget utilfredse med denne ændring. Blandt andet fordi der er et stærkt sammenhold i de forskellige grupper og de ønsker på ingen måde at blive adskilt. Det kan  give en følelse af at være på et A eller et B hold, altså om man er rask eller ej.

Seniorrådet ønsker forsat, at aktivitetscentret fysisk skal være beliggende på Kærbo, det kunne evt. være i en ny tilstødende bygning. Seniorrådet er klar over pladsproblemerne, men ønsker det bliver prioriteret.

Seniorrådet anerkender pladsmanglen og kan godt se fordelene ved at noget flyttes fysisk væk fra Kærbo, som f.eks. at flytte foredragene til Kulturium. Som regel bliver et foredrag afholdt over to gange på en dag, Seniorrådet foreslår derfor, at et foredrag afholdes i aktivitetscentret på Kærbo og et i Kulturium, så vil alle have mulighed for at deltage, også dem der ikke kan få transport til Kulturium.

Seniorrådet har tidligere ønsket at deltage i arbejdet med kortlæggelse af aktivitetstilbud. Dette var desværre ikke en mulighed på pågældende tidspunkt. Seniorrådet ønsker forsat at have en repræsentant med i arbejdet, nu som en del af den videre proces.  Formand Peter Møller vil gerne deltage i dette arbejde.

Punktet blev videre drøftet.

Det aftales, at så snart der kendes til et punkt med hørringssvar, skl det sendes til medlemmerne.

Bilag

6. Godkendelse af kvalitetsstandard GPS til demensramte borgere

Resume

Godkendelsessag

Administrationen forelægger udkast til kvalitetsstandard for plejesystemer (gps system) til demensramte borgere.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger udkast til kvalitetsstandard for plejesystemer (gps system) til demensramte borgere i Ishøj Kommune. Der har ikke tidligere været udarbejdet en kvalitetsstandard for pejlesystemer.

Efter den nye magtanvendelseslovgivning pr. 1/1 2020 er det nu muligt, uden at indberette og registrere en magtanvendelse, at tildele og anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi til borgere med demens, så længe borger eller dennes værge ikke modsætter sig. Følgende gør sig gældende:

 • Målgruppen er demensramte borgere, der ofte forlader deres bolig, har svært ved at orientere sig eller hvor det vurderes, at der er risiko for, at de udsætter sig selv eller andre for fare, når de forlader deres bolig eller daghjem.
 • Formålet er at øge borgernes personlige frihed og tryghed til at bevæge sig frit rundt samt sikre deres mulighed for at få hjælp, hvis de forlader deres bolig. En GPS må aldrig erstatte omsorg, pleje eller socialpædagogisk indsats.
 • Det er demenskoordinator i Center for Voksne og Velfærd, der har kompetence til at bevillige tilbud om GPS system ud fra en faglig vurdering og dialog med hjemmeplejen og plejecentrene i Ishøj Kommune, alt efter, om borgeren er hjemmeboende eller bor i en plejebolig.
 • Der samarbejdes om det konkrete forløb med borgeren samt dennes pårørende og netværk.
 • Pejlesystemerne tilbydes i forskellige udformninger.
 • Det er Ishøj Kommune, der betaler abonnement.

Sagen sendes i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.

Lovgrundlag

SEL kap 24: § 136e giver mulighed for at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi overfor personer med demens for at sikre tryghed, værdighed og omsorg. Hvis borger, værge eller fremtidsfuldmægtig ikke modsætter sig anvendelsen, kan et sådan tiltag iværksættes med det samme, og uden at det skal indberettes som en magtanvendelse. Hvis borger eller værge modsætter sig brugen, er det stadig muligt at anvende teknologien, såfremt kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dette. Afgørelsen kan gøres tidsubegrænset.

Indstilling

14. december 2020, pkt. 143:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at sende kvalitetsstandard for plejesystemer i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringsfrist fastsættes til 1.2. 2021.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 143:

Tiltrådt. Sagen sendes i høring i Seniorrådet. Høringsfristen fastsættes til 1.2. 2021.

Beslutning

Seniorrådet vil gerne rose kvalitetsstandarden, den er velskrevet og lever op til måden det fungerer i virkeligheden.

Seniorrådet synes, at det er et rigtig fint tilbud og ønsker en tilbagemelding på, hvor mange der tager imod det. Endvidere ønsker Seniorrådet at få en opfølgning på de eventuelle fordele og ulemper der opleves.

Seniorrådet har taget kvalitetsstandarden til efterretning.

Bilag

7. Vedtægter og Forretningsorden

Beslutning

Til Seniorrådets vedtægter er tilføjet, at hvis man som medlem af Seniorrådet i en valgperiode fraflytter kommunen, vil man kunne sidde perioden ud. Kommunens jurist har godkendt at dette kan tilføjes.

Seniorrådet var alle enige i denne tilføjelse.

Seniorrådet vedtægter er sendt til godkendelse i kommunen.

Der var kort drøftelse af hvorvidt, man er berettiget til kørsel, hvis man ikke bor i kommunen.

8. Seniorrådsvalg

Beslutning

Seniorrådet har erfaret, at det er et rigtig stort arbejde at forberede det kommende Seniorrådsvalg til november på en ordentlig måde.

Der blev nedsat et lille udvalg som skal stå for Seniorrådets planlægning af valget. Herefter kobles
resten af Seniorrådet sig på. Udvalget består af Peter, Bjarne og Ingelise. Seniorrådet har en tæt dialog med formanden fra Ældrerådet i Albertslund, her afholder de valg på denne måde det fremadrettet skal foregå i Ishøj. Der var endvidere drøftelse heraf.

9. (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

10. Orientering om kommunikationsplan for udskiftning af nøglesystem

Resume

Orienteringssag

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet d. 9. november at udskifte nøglesystem hos modtagere af hjemmehjælp, og ønskede, at administrationen udarbejdede en kommunikationsplan for borgerinformation. Kommunikationsplanen forelægges her.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune overgår til elektronisk nøglesystem hos modtagere af hjemmehjælp. Bekey låsesystem er et system, hvor dørene kan åbnes digitalt via mobiltelefon eller Ipad. Systemet styres centralt, og der kan gives og lukkes adgange for både kortere og længere perioder. Dermed kan f.eks. borgerens læge på sikker vis få en midlertidig adgang til borgerens hjem uden, at der skal komme en medarbejder og lukke lægen ind. Det sparer både tid for læge og medarbejder.

Følgende kommunikationsplan er udarbejdet for den kommende proces vedr. implementering af nyt elektronisk nøglesystem.

 • 4. januar: Første varslingsbrev udsendes med information til borgerne om implementering af nyt nøglesystem.
 • 18. januar: Andet varslingsbrev udsendes med information til borgerne om implementering af nyt nøglesystem. Ishøj Kommune kommunikerer på hjemmeside samt Facebook om nyt nøglesystem.
 • 25. januar: Tredje varslingsbrev udsendes med information til borgerne om implementering af nyt nøglesystem.

Primo februar 2021 implementeres nyt elektronisk nøglesystem.

Indstilling

14. december 2020, pkt. 151:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om kommunikationsplan til efterretning. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 151:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet.

Beslutning

Punktet blev drøftet.

Seniorrådet havde fået en henvendelse om, at kommunen er i gang med at sende varslingsbreve ud til borgerne om Bekey. Seniorrådet vil gerne høre, om breve er sendt og er de sendt til alle, eller hvordan kommer det til at fungere og fra hvornår?

Endvidere har Seniorrådet flere spørgsmål om det kommende nøglesystem, hvordan det vil fungere, hvad hvis strømme går, hvad med sikkerheden, hvad hvis der er brug for adgang af læge mv.?

Det aftales, at Ole Gyldengren inviteres til kommende Seniorrådsmøde, sådan at Seniorrådet kan få svar på nogen af de mange spørgsmål.

11. Tilgængelighed i Brohuset

Resume

Orienteringssag

Kommunen har modtaget henvendelser fra borgere og politikere vedr. tilgængelighed på Brohuset, og derfor bliver der her orienteret om status på tilgængelighed i Brohuset, herunder konkrete opmærksomhedspunkter påpeget af kommunes tilgængelighedspanel.

Sagsfremstilling

Da Brohuset er et hus med borgerrettede servicefunktioner har tilgængelighed været et fokuspunkt siden projektets start. Afklaring af tilgængelighedstiltag, udover minimumskrav, er foregået i dialog med både eksterne rådgivere samt nuværende og fremtidige brugere af huset.

Herudfra har kommunen prioriteret følgende tiltag: Niveaufri adgang til alle borgerettede funktioner, ledelinjer i gulvet, tydelig skiltning, farvevalg (kontrastfarver og lyse gulve), belysning, brede døråbninger, akustikpanel og teleslynge. Herudover har kommunen prioriteret, at der i projektets etape 2 bliver etableret en rampe fra Banestien.

I processen har også kommunens Tilgængelighedspanel, bestående af to repræsentanter fra Handicaprådet, to repræsentanter fra Seniorrådet og to repræsentanter fra kommunens administration, været inddraget. Seneste møde blev afholdt d. 12. oktober. Referatet fra mødet samt en fyldestgørende oversigt over panelets bidrag, og hvilke tiltag disse har medført ind til videre, er vedlagt som bilag.

Her kan det fremhæves, at panelet har sat fokus på tilgængelighedstiltag som gang- og dørbredde, farvevalg og sikring af nok parkeringspladser. Herudover er der et fokus på liften i Brohuset. Det skyldes, at knappen, der sikrer at liften er i bevægelse er svær at holde inde samt en usikkerhed om, hvorvidt liften kan rumme alle typer el-scootere. Status er, at der derfor nu er bestilt en bøjle, der påmonteres eksisterende knapper, så der kommer lavere betjeningshøjde og en nedsætning af trykstyrken. Administrationen undersøger fortsat om liften kan rumme alle typer el-scootere og er desuden ved at indhente et tilbud på en anden type lift med impuls-tryk (automatisk), som netop er kommet på markedet.

Indstilling

14. december 2020, pkt. 138:

Forslag til beslutning:
Social- og sundhedsudvalget tager orienteringen om tilgængelighed i Brohuset til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 138:

TIltrådt. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Det kunne oplyses, at liften i Brohuset nu i fokus og man vil sørge for det kommer til at virke, også for alle slags el scottere.

Seniorrådet efterlyser parkeringspladser ved Brohuset. Hjemmeplejen har deres biler holdene tæt på, der er enighed om, de godt kan holde længere væk, så der er bedre plads til patienter/gæster.

Seniorrådet ønsker at tilgængeligheden for borgere i Brohuset, bliver nemmere.

Seniorrådet er enige om, at udfordringer om tilgængelighed ikke tages alvorligt nok. Seniorrådet opfordrer til at arbejde mere med de problemstillinger i Tilgængelighedsudvalget.

Bilag

12. Principper for tilgængelighed ved kommunale byggeprojekter

Resume

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme (CEJ) har i de seneste år haft et øget fokus på at sikre tilgængeligheden i forbindelse med kommunens egne byggeprojekter. Med henblik på at tydeliggøre over for borgere, brugere og eksterne samarbejdspartnere, hvordan kommunen arbejder med tilgængelighed ifm. byggeprojekter, er der nu udarbejdet ”Principper for tilgængelighed” (vedlagt).

Dokumentet beskriver kommunens interne arbejdsproces i forbindelse med byggeprojekter, hvor Ishøj Kommune er bygherre, og hvor det drejer sig om tilgængelighed indvendigt i bygningen. Dokumentet beskriver desuden, hvordan kommunen træffer beslutninger angående niveauet for tilgængelighed samt, hvem der inddrages i beslutningerne.

Principperne for tilgængelighed er udarbejdet på baggrund af CEJ’s erfaringer fra de sidste to års øgede fokus på tilgængelighed. På den baggrund er der blandt andet udarbejdet en tjekliste med de opmærksomhedspunkter, som kommunens tilgængelighedspanel (bestående af to repræsentanter fra Handicaprådet, to repræsentanter fra Seniorrådet og to repræsentanter fra kommunens administration) har været særligt opmærksomme på igennem de sidste to år. Tjeklisten gennemgås, når et nyt byggeprojekt startes op, og kommunen efterstræber at imødekomme tjeklisten i det omfang, det giver mening i forhold til bygningens anvendelse.

Der lægges op til en arbejdsgang, hvor graden af tilgængelighed for det enkelte byggeprojekt fremover besluttes af de relevante politiske fagudvalg. Beslutning om tilgængelighed fremlægges politisk ved byggeprojektets opstart som en del af den sag, hvor også økonomi og tidsplan for byggeprojektet vedtages.

Principperne udvides med tiden til også at inkludere tilgængeligheden for udendørsarealer mv.

Indstilling

14. december 2020, pkt. 139:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om principper for tilgængelighed til efterretning. Safen sendes til orientering i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 139:

TIltrådt. Det er afgørende for Social- og Sundhedsudvalget, at tilgængelighedspanelet indrages tidligt i forløbet i relation til anlægs- og byggeprojekter. Sagen sendes til handicaprådet og Seniorrådet til høring og yderligere input. Høringsfrist fastsættes til d. 10 februar 2021.

Beslutning

Seniorrådet og Handicaprådet har tidligere opfordret til en oversigt med principperne for tilgængelighed for kommunale byggeprojekter. Seniorrådet synes det ser fint ud og så længe de overholdes er det rigtig godt.

Bilag

13. Orientering om status på arbejdet med Ishøj som demensvenlig kommune

Resume

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2020 blev det besluttet, at Ishøj Kommune skulle deltage i demensalliancens kommuneprogram i 2020. Hermed gives en kort status på dette arbejde.

Sagsfremstilling

Demensalliancens kommuneprogram blev afholdt over to dage i august samt to dage i november. På disse dage har medarbejdere og ledere fra demensområdet deltaget og arbejdet med at skabe ideer og retning for den videre demensindsats i Ishøj. Således har en arbejdsgruppe bestående af demenskonsulenten, ledere fra plejecentrene og hjemmeplejen samt enkelte medarbejdere haft fokus på:

 • hvordan vi opkvalificerer medarbejderne på ældreområdet
 • hvordan vi skaber de bedste demensindsatser i Ishøj
 • hvordan vi skaber et demensvenlig samfund i Ishøj i samarbejde med det lokale Ishøj, erhvervslivet og alle de aktive frivillige

Alt dette har udmøntet sig i tanker om én fælles demensvej i Ishøj – en vej som, hvor de første skridt har fokus på opkvalificering af medarbejderne på ældreområdet i Ishøj og efterfølgende skridt vil have fokus på indsatser på flere niveauer og samarbejde med det lokale Ishøj.

 • Ishøj Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune og det betyder, at kommunen skal være synlig i forhold til, hvad borgerne tilbydes og hvilken service og indsats, det forventes af vores medarbejdere tilbyder og yder.
  Vi ønsker derfor at skabe en DEMENSVEJ.
 • Ishøj Kommune skal sikre sig, at ALLE ledere og medarbejdere kender og forstår den personcentrede omsorg og har viden om, hvad en demenssygdom betyder og gør ved et menneske. Der skal derfor tilbydes en basis grundviden til alle. Udover ALLE medarbejder skal der udpeges ressourcepersoner, der udover basis grundviden opkvalificeres, således at de kan varetage den demensfaglige ‘ledelse‘ i hverdagen.
 • Det betyder, at fra plejecentrene skal ca. 144 medarbejdere uddannes, hvoraf 17 skal være ressourcepersoner, fra hjemmeplejen skal ca. 120 SOSU-medarbejdere uddannes, hvoraf 5 skal være ressourcepersoner. Udover dette kan der være udvalgte medarbejdere fra andre områder, der tilbydes at deltage – for at sikre sammenhængende borgerforløb.

Denne opkvalificering af medarbejdere hænger sammen med de pejlemærker og fokusområder, der blev fremlagt i forbindelse med strateginotatet på demensområdet i Ishøj på mødet i marts 2020. Således bindes de forskellige dele af arbejdet på og med demensområdet sammen og dette arbejde vil fortsætte i 2021 helt i tråd med den nationale handlingsplan for demens.

Notat om første skridt på ‘den fælles demensvej’ er vedhæftet.

Indstilling

14. december 2020, pkt. 144:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 144:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Det er taget til efterretning. Demensvejen i Ishøj er god og lovende, det er rigtig godt at alle medarbejdere, hermed alle faggrupper får ekstra uddannelse om ældre og demens.

Der er enighed i, at det er godt arbejde og det er mange gode ting der arbejdes med. Seniorrådet vil gerne følge arbejdet tæt. Seniorrådet har stor tillid til demenskoordinatorens arbejde.

Bilag

14. Orientering om opfølgning på forebyggende hjemmebesøg

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges en kort opfølgning på, hvor mange af de nye 75-årige borgere i målgruppen for et forebyggende besøg, der selv henvender sig efter ændring til udsendelse af breve uden fastlagt tidspunkt.

Sagsfremstilling

Den endelige kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg blev besluttet i Social- og Sundhedsudvalget på mødet i maj 2020.
I denne forbindelse blev det besluttet at sende breve til alle nye 75-årige i Ishøj Kommune uden et fastlagt tidspunkt (åbne breve), da der før i tiden oplevedes mange aflysninger og forgæves besøg hos denne forholdsvise friske målgruppe. Mange af borgerne var således ikke hjemme, når medarbejderene kom på besøg og mange havde ikke et reelt behov for et besøg. Denne målgruppe opleves således som væsentligt friskere end for år tilbage og mange af dem er også en del af det aktive foreningsliv i Ishøj. Mange af dem vil derfor have ressourcer til selv at kontakte kommunen ved behov.
Den nye praksis med åbne breve er afprøvet i august, september og oktober 2020 og her fremlægges en kort opfølgning og evaluering:

 • 44 borgere har modtaget et åbent brev uden fastlagt tidspunkt
 • 6 har ønsket besøg
 • 3 har ringet tilbage og haft en snak med de forebyggende koordinatorer uden at ønske et besøg på nuværende tidspunkt

Det er således en lille del af målgruppen, der aktivt har forholdt sig til tilbuddet om et forebyggende besøg, og det kan der være mange årsager til. Først og fremmest er der stadig nogle ældre, der grundet covid-19, ikke ønsker at få besøg i deres hjem. Herudover har de forebyggende koordinatorer en forventning om, at de borgere der virkelig ønsker, og har behov for et besøg, kontakter dem. Ydermere er det oplevelsen, af en del af de ældre i Ishøj, hænger deres breve op på fx. deres køleskab, sådan at de ved, hvor kontaktoplysningerne er, hvis de skulle få behov for hjælp på et senere tidspunkt. Det skal dog bemærkes, at ikke alle ældre ser deres post i e-boks. Endelig oplever de forebyggende koordinatorer, at der kommer henvendelser fra naboer og andet netværk i de hjem, hvor borgerne har et behov for hjælp, men ikke selv har overskuddet til at kontakte Ishøj Kommune.
Der er ikke lavet en særskilt indsats ift. at få fat i de borgere, der ikke har reageret på de udsendte breve. En sådan indsats pr. telefon fx ville kræve et stort arbejde, da borgernes telefonnumre ikke fremgår af de tilgængelige systemer og desuden ville denne opfølgningstid gå fra besøg og tid til de mere sårbare borgere, der kan have mere behov.

Sagen sendes til orientering hos Handicaprådet og Seniorrådet.

Indstilling

14. december 2020, pkt. 145:

Forslag til Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 145:

TIltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at de borgere som ikke melder tilbage kontaktes af administrationen for at få afklaret årsag til manglende tilbagemelding. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status til marts 2021. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Seniorrådet er bekymret for, at kun seks borgere ud af 44 ønsker at tage imod tilbud om et forebyggende

Hjemmebesøg. Seniorrådet foreslår, at man laver en stikprøve hos de borgere der ikke har taget imod tilbuddet, så man ved hvorfor og hvad man kan gøre anderledes for at de evt. vil tage imod tilbuddet en anden gang. Der var drøftelse herom, blandt med medlemmernes egne erfaringer.

Seniorrrådet kan godt se flere ting der kunne ændres. Måske skulle brevet ikke sendes via e-boks, men som et alm. brev. Endvidere burde man ringe og følge op med borgerne.

Seniorrådet foreslår, at man modtager en folder med oversigt over ens muligheder. Generelt opfordrer Seniorrådet til mere synlighed herom, det kan også være via kommunens annonce i lokalavisen.

15. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for de fleksible omsorgspladser

Resume

Godkendelsespunkt
Der fremlægges revideret kvalitetsstandard for de fleksible omsorgspladser. Sagen sendes efterfølgende til orientering  i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2021 blev det besluttet, at ophold på en fleksibel omsorgsplads fra d. 1. januar 2021 skulle være uden egenbetaling. Derfor er kvalitetsstandarden for de fleksible omsorgspladser tilrettet herefter.

Vedhæftet er forslag til revideret kvalitetsstandard for de fleksible omsorgspladser.

Indstilling

14. december 2020, pkt. 146:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede kvalitetsstandard og sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 146:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet synes det er glædeligt, at man har lyttet og fjernet egen betaling for ophold på de fleksible omsorgspladser.

Bilag

16. Orientering om tilsynsrapport for de fleksible omsorgspladser på Kærbo

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på de fleksible omsorgspladser på Kærbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

BDO har på vegne af Ishøj Kommune d. 9. oktober 2020 foretaget uanmeldt tilsyn på de fleksible omsorgspladser på Kærbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og de almene faglige standarder inden for pleje og praktisk hjælp bliver overholdt. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets vurderer:

 • At der er behov for at styrke dokumentationen, herunder at sætte mål og delmål for beboerne samt udarbejdelse af helbredstilstande for beboerne.
 • At medicinområdet overordnet er på et meget tilfredsstillende niveau.
 • At borgerne er tilfredse med træningstilbuddet og kvaliteten af denne.
 • At borgerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • At borgerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp
 • At borgerne er særdeles tilfredse med madens kvalitet, rammerne for måltidet og det sociale samvær under måltiderne.
 • At borgerne er meget tilfredse med kommunikationen og kontakten til medarbejderne.
 • At de fysiske rammer ikke på alle områder matcher målgruppen.
 • At der ledelsesmæssigt arbejdes med at sikre rette kompetencer på de fleksible pladser via undervisning og udarbejdelse af kompetenceskemaer for alle medarbejdere.

Tilsynet bemærker:

 • At medarbejderne ikke oplever at have adgang til terapeuternes dokumentation, samt at træningstilbuddet ofte først kommer i gang, når borgerne har været på opholdet gennem længere tid.
 • At medarbejderne oplever, at der generelt er sammenhæng mellem kompetencer og borgernes behov for pleje og behandling, men at det kan være vanskeligt at modtage og omsætte viden, der tillæres under meget travle forhold.
 • At medarbejderne oplever, at der ikke er de store muligheder for at have indflydelse på maden til småtspisende borgere.

Tilsynet anbefaler:

 • At der udvikles på journalføringen, så der skabes en dokumentationsform, som giver et tydeligt billede af borgernes rehabiliteringsforløb, herunder formål, mål og tidsperspektiv for opholdet.
 • At der iværksættes undervisning, så kravene i forhold til udarbejdelse af helbredstilstande kvalificeres.
 • At der ledelsesmæssigt reflekteres over, om rammer og tilbud på de fleksible pladser matcher målgruppen
 • At der i forhold til medicinhåndteringen arbejdes med, at denne altid til enhver tid følger retningslinjerne på området.

Ledelsen på de fleksible omsorgspladser er ved at indarbejde anbefalingerne i den daglige drift.

Vedhæftet er tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på de fleksible omsorgspladser på Kærbo.

Indstilling

14. december 2020, pkt. 150:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for de fleksible omsorgspladser på Kærbo til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 150:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet har ingen kommentarer til tilsynsrapporten for de fleksible omsorgspladser på Kærbo. Rapporten er rigtig fin og positiv.

Seniorrådet ønsker at Lene, leder af Kærbo, skal deltage i et kommende Seniorrådsmøde for at kunne besvare og forklare nærmere om den utilfredsstillende tilsynsrapport for Kærbo. Det aftales, at Seniorrådet tager punktet på igen til et kommende møde, hvor hvert medlem byder ind med eventuelle spørgsmål til tilsynsrapportten og den dertilhørende handlindsplan, så der kan komme konkrete spørgsmål til Kærbo og Lene.

Bilag

17. Eventuelt

Beslutning

Der var en kort drøftelse af, om nogen har kendskab til kommunens whistleblowerordning.

Borgere der fylder 80 år i Ishøj kommune, modtager et brev og et gavekort på 150 kr. fra kommunen. Det synes Seniorrådet er for lidt og faktisk ligegyldigt.

Seniorrådet er enige om, at det fungerer ok, at holde online møder, men glæder sig til næste gang man kan møde fysisk. Mødet den 9. februar 2021 afholdes også online.

 

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 24. november 2020 kl. 10.00

Lokation: Hjemmeplejen, Vejlebrovej 47

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

102. Godkendelse af referat fra møde den 20. oktober 2020

Beslutning

Referatet blev godkendt.

103. Orientering formand og næstformand

Beslutning

Orientering formand;

Peter orienterede om, at man får mulighed for at hente sin pensionist håndbog for 2021 hos borgerservice eller på biblioteket. Seniorrådet vil gerne opfordre til, at man i disse tider, sender pensionistbogen rundt til borgerne i stedet for (dog kun 1 pr. husstand). Kommunen burde have penge til det i år, da der er blevet sparet rigtig meget på diverse pensionistaktiviteter pga. coronasituationen.

Seniorrådet vil gerne opfordre til at pensionisthåndbogen for 2022 laves i et andet format, gerne større, som f.eks. i A5 størrelse. Endvidere mener Seniorrådet, at siderne med kalender godt kan spares væk.

Peter orienterede om, at der i Vallensbæk ældreråd er valgt ny formand. Den nye formand er Niels Erik Tulstrup. Peter har aftalt at mødes med Niels for at finde ud af, hvordan vi kan arbejde sammen og trække på hinanden som Seniorråd/Ældreråd.

Temamødet med Ældresagen omkring tricktyverier m.m. er udskudt på ubestemt tid, grundet Corona situationen.

Danske Ældreråd afholder snart valg til bestyrelsen. Der er frist den 29. januar 2021 for opstilling, hvis man ønsker at stille op kan man henvende sig til Peter. Der skal endvidere vælges ny formand, da nuværende formand ikke genopstiller. Seniorrådet er enige i, at det ville være godt med en kandidat her fra Ishøj.

Peter har fra Danske Ældreråd modtaget en oversigt med overblik over de sidste nye besøgsrestriktioner på plejehjemmene. Det er meget de samme som vi kender i forvejen, men det gode er bl.a., at man nu må have besøg af to gæster.

Danske Ældreråd holder et “webinar” (online møde) den 10. december 2020 kl. 11.00-12.00. Det har fokus på ældre menneskers risiko for ensomhed. Det koster 250 kr. pr. medlem at deltage. Seniorrådet synes ikke det er rimeligt, at det koster penge at deltage i dette online kursus. Peter skal have besked, hvis et af medlemmerne ønsker at deltage.

Seniorrådet har fået muligheden for at betale kontingentet til Danske Ældreråd for 2021 allerede nu i 2020. Der er enighed i, at det er en god idé.

På sidste Seniorrådsmøde opfordrede Seniorrådet til, at de burde være en del af arbejdsgruppen, der skal arbejde med kortlæggelse af aktivitetstilbud for borgere +60. Seniorrådet blev oplyst, at der desværre ikke er tid til at de deltager i arbejdsgruppen, som allerede er i gang med andre relevante parter. Seniorrådet synes ikke det er i orden, at de som lovpligtigt udvalg ikke er med inden over så vigtige ting, for borgere over 60 år. Seniorrådet ønsker stadig og har en forventning til at de kan blive repræsenteret i det fremtidige arbejde med kortlæggelse af aktivitetstilbud til borgere 60+. Det aftales, at Bjarne Gosvig næstformand i Seniorrådet kan deltage i gruppen.

Der er valg til Seniorrådet, sammen med kommunalvalget. Seniorrådet vil gerne vide nærmere om, hvordan det kommer til at foregå rent praktisk og ønsker at være en del af processen. Seniorrådet vil gerne have det på plads i løbet af foråret. Der var videre drøftelse heraf. Peter vil prøve, at undersøge hvordan det har været foregået i andre kommuner.

På sidste møde, var der en kort drøftelse af cykelpiloterne, hvordan man finder oplysningerne herom hvis man f.eks. ønsker at blive cykelpilot. De oplysninger finder man bl.a. i pensionisthåndbogen og på kommunens Hjemmeside.

Næstformand Bjarne, havde ingen orientering til mødet.

104. Orientering diverse udvalg

Beslutning

Ingelise fortalte, at hun har været til møde i tilgængelighedsudvalget. Der er dog ikke noget nyt om udgangen til stoppesteder.

Vedr. cykel chikaner, så er der regler for hvordan de skal være. Ingelise vil kigge nærmere herpå.

Vedr. fliserne ved Kærbo, så er de stadig ikke lavet. Seniorrådet ønsker de skader der er på fliserne, bliver  udbedret hurtigst muligt. Seniorrådet ønsker en status herpå.

Endvidere har Seniorrådet hørt en del utilfredshed med elevatoren til lægen i Brohuset. Det er ikke holdbart, at man skal holde knappen inden hele turen og det er heller ikke så rart i disse tider med Covid-19.

105. Økonomi

Beslutning

Seniorrådet undrer sig over, at der i budgettet er sat kr. 5000 af til diæter, men der bliver brugt mange flere penge hertil. Det ønsker Seniorrådet reguleret til kommende år.

Endvidere ønsker Seniorrådet at de ubrugte midler i 2020 kan overføres til 2021.

106. Pulje til aflastning af pårørende og demensramte

Resume

Orienteringssag

Ishøj Kommune har modtaget postivt tilsagn fra Sundhedsstyrelsen og modtager derfor over de næste 3 år kr. 1.952.925 til at drive projektet for.

Sagsfremstilling

Som orienteret på sidste Social- og Sundhedsudvalgsmøde i oktober har administrationen udarbejdet en ansøgning om midler til et 3 årligt projekt, hvor pårørende med demens inde på livet kan tilegne sig viden, redskaber og mestringsstrategier, der kan styrke deres mentale overskud. Projektet skal være med til at understøtte Ishøj Kommunes arbejde med at blive en demensvenlig kommune og hænger herudover sammen med et af de pejlemærker: ‘Fokus på pårørende’, der bliver en del af den kommende demensstrategi i Ishøj Kommune. Administrationen har nu modtaget positiv tilsagn fra Sundhedsstyrelsen, hvilket betyder at følgende iværksættes:

Planlægning af projektet

 • Ansættelse af medarbejder til at udvikle og drive projektet i samarbejde med Ishøj Kommunes demenskonsulent. Det er forventningen, at denne medarbejder kan starte i Ishøj Kommune d. 1/1-2021.
 • Intern kommunikation om projektet, så alle involverede og relevante parter internt i organisationen klædes på og inddrages.
 • Ekstern kommunikation om projektet, fx. indslag på Tv-Ishøj/Facebook samt dialog/møder med involverede og relevante samarbejdspartnere og lokale aktører.
 • Dialog i mindre grupper med demensramte og pårørende. Det var planen at afholde et større opstartsseminar, men grundet den nuværende situation med covid-19, planlægges mindre møder og dialog i mindre grupper.
 • Planlægning af hvornår og hvordan daghøjskole og udflugter for demensramte kan løbe af stablen i 2021 i lyset af covid-19 situationen. Dette planlægges løbende ift. de gældende restriktioner i 2021.

Administrationen har været i dialog med Sundhedsstyrelsen i relation til den nuværende Corona situation og har drøftet, at der er elementer i den indsendte projektbeskrivelse/tidsplan, der naturligt rykker sig tidsmæssigt ind i 2021.

Social- og Sundhedsudvalget fremlægges en kort status på projektets forløb og fremgang i august 2021.

Økonomi

Ishøj Kommune modtager over de næste 3 år kr. 1.952.925 fra Sundhedsstyrelsen til at drive projektet for. Midlerne skal bruges til ansættelse af en demensfaglig medarbejder, frikøb af sosu-medarbejdere og fysioterapeuter, honorar til en demensfaglig psykolog, forplejning samt revision. Det samlede budget for ansøgningen er kr. 2.369.454, hvoraf Ishøj Kommunes egenfinansiering beløber sig til kr. 416.529. Egenfinansieringen dækker over eksisterende medarbejdere, der skal byde ind i projektet, udgifter til kørsel i kommunens minibus samt tryk af materialer.

Indstilling

9. november 2020, pkt. 122:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 122:

Tiltrådt.

Beslutning

Der er enighed i, at det er et rigtig vigtigt projekt. Det drøftes kort og tages til efterretning.

Seniorrådet ønsker at vide nærmere om, hvilken medarbejder man påtænker at ansatte for puljemidlerne. Kate fortalte under hendes besøg (Punkt 114), at man gerne vil ansætte en demens konsulent med projektleder erfaring.

107. Godkendelse af kvalitetsstandard for kontinensklinikken

Resume

Godkendelsespunkt
Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for kontinensklinikken. Sagen forelægges til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kontinensklinikken blev etableret i 2018 og ligger i læge- og sundhedshuset på rådhusets etage 5. Kontinensklinikken er et tilbud til alle Ishøjborgere med kontinensproblemer. I praksis er det primært ældre borgere, der gør brug af kontinensklinikken.

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for kontinensklinikken. Af kvalitetsstandarden beskrives parametre som målgruppe, formål, form og indhold, tildeling, ventetid, egenbetaling m.fl. Formålet med kvalitetsstandarden er at give borgere såvel som medarbejdere viden om kontinensklinikkens ydelser og serviceniveau samt kriterier for tildeling.

Kvalitetsstandarden forelægges til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for kontinensklinikken.

Indstilling

9. november 2020, pkt. 125:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for kontinensklinikken og sender sagen til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 125:

TIltrådt.

Beslutning

Seniorrådet synes det er en rigtig fin kvalitetsstandard. Den lever op til det der skal stå i en kvalitetsstandard for en kontinensklinik.

Det er dog ærgerligt, at der kan gå op til ti dage, før man skal reagere på en henvendelse. Der er enighed i, at det er rigtig lang tid, når man står og har et behov for en tilbagemelding og reaktion.

Endvidere var der drøftelse af, om alle borgere kender til dette tilbud. Det er vigtigt, at alle der har behov for information og viden herom, ved hvor de skal henvende sig. Tilbuddet med kontinensklinikken skal være mere synligt.

Seniorrådet foreslog, at man fremstiller et opslag, som kunne hænge hos lægerne, sådan at man bliver gjort opmærksom på muligheden. Herudover forslog Seniorrådet at der kommer et opslag herom i Ishøj nyt.

Bilag

108. Orientering om status på kontinensklinikken

Resume

Orienteringspunkt
Kontinensklinikken blev oprettet i 2018 som et tilbud til Ishøj Kommunes borgere. Der blev ved oprettelsen afsat 300.000 kr. årligt fra værdighedsmilliarden. Der er udarbejdet status for Kontinensklinikken. Status forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Kontinensklinikkens tilbud
Kontinensklinikkens målgruppe er alle Ishøjborgere fra 18 år, men i praksis er det primært ældre borgere, der henvises. Tilbuddet er til både kvinder og mænd.

I Kontinensklinikken arbejder kontinenssygeplejerske og kontinensfysioterapeut sammen om at udrede borgere for urin- og afføringsinkontinens, hyppige vandladninger/vandladningstrang, nedsynkningsgener fra underlivsorganer samt problematikker med forstoppelse og diarré. Derudover gives råd og vejledning fx i forbindelse med cancerbehandling og deraf følgende gener i tarme og underliv.
De fleste borgere, der søger om bleer, bliver desuden tilbudt et udredningsforløb inden en evt. blebevilling.

Henvisning til Kontinensklinikken
Borgere kan selv ansøge om en udredning via ansøgningsskema på Ishøj Kommunes hjemmeside. Derudover kan personale ansøge på borgers vegne via Cura, og privatpraktiserende læger kan sende en henvisning via det elektroniske journalsystem.

Kontinensklinikken i tal
Kontinensklinikken har åbent 1½ dag om ugen. Der er afsat 4 tider af 1½ times varighed om ugen i klinikken til den første udredning og undersøgelse af borgere. Derefter dokumenteres indsatsen på den enkelte borger og der følges op på nye henvendelser samt kommunikeres med samarbejdspartnere.

Borgerne ses typisk 1-3 gange i klinikken, hvorefter der kan gives forskellige andre kommunale tilbud.

I hele 2019 har der været 69 borgere til udredning i Kontinensklinikken.

Fremtidigt perspektiv og potentiale
Det er antagelsen, at der er et større behov end det behov, der afspejler sig i antal henvisninger til Kontinensklinikken. Der er en forventning om, at der vil komme flere henvisninger ved et øget fokus på området internt men mere bredt i kommunen samt med kommunens privatpraktiserende læger. Derudover ses et potentiale og formål i at etablere kontakt til kommunens sundhedspleje, som har kontakt til nybagte mødre, der ofte kan opleve problemer med inkontinens efter graviditet og fødsel.
Ligeledes arbejdes der på et tøttere samarbejde med de praktiserende læger.

Der er fokus på effektmåling af Kontinensklinikken, og aktuelt undersøges andre kommuners måleparametre for at hente inspiration.

Vedhæftet er status på kontinensklinikken.

Indstilling

9. november 2020, pkt. 126:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om Kontinensklinikken til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 126:

Taget til efterretning.

Beslutning

Punkterne 107 og 108 er skrevet sammen under punkt 107.

Bilag

109. Privat leverandør af hjemmehjælp (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

110. Orientering om tilsynsrapport for Torsbo

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

BDO har på vegne af Ishøj Kommune d. 10. september 2020 foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og de almene faglige standarder inden for pleje og praktisk hjælp bliver overholdt.

BDO vurderer overordnet, at Torsbo er et meget velfungerende plejecenter, som tilbyder beboerne gode og trygge rammer, både hvad angår personlig og praktisk hjælp, men også i forhold til den kommunikation, der pågår mellem personale og beboere, som opleves som værdig og respektfuld. BDO vurderer endvidere, at medarbejderne i alle henseender med faglig indsigt og på en refleksiv måde kan redegøre for det arbejde, de udfører.

Nedenfor er oplistet tilsynets vurderinger, bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets vurderinger:

 • At leder sætter relevante tiltag i værk, som kan understøtte den ønskede kvalitetsudvikling på Torsbo.
 • At dokumentationen er meget tilfredsstillende, og lever op til gældende lovgivning og retningslinjer på området.
 • At medicinhåndteringen er på et særdeles tilfredsstillende niveau.
 • At beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • At den praktiske hjælp er af tilfredsstillende kvalitet.
 • At beboerne er særdeles tilfredse med madens kvalitet, rammerne for måltidet og det sociale samvær under måltiderne.
 • At beboerne er særdeles tilfredse med kommunikationen og kontakten til medarbejderne.
 • At beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af aktiviteter og træning, og beboerne oplever at modtage relevante aktivitets- og træningstilbud.
 • At de fysiske rammer er tilpasset målgruppen på meget tilfredsstillende måde.
 • At der arbejdes relevant med at sikre beboernes personfølsomme data.
Tilsynets bemærkninger:

 • Tilsynet bemærker, at pn medicin (medicin efter behov) ikke er adskilt fra aktuel medicin, og at der kan opnås bedre sikkerhed ved at adskille medicinen ved hjælp af poser eller bokse.
 • Tilsynet bemærker, at der er findes store mængder uaktuel medicin i separate kasser – retningslinjerne på området angiver, at medicin, der ikke længere bruges, skal bortskaffes med borgerens samtykke.

Tilsynets anbefalinger:

 • Tilsynet anbefaler, at det sikres, at besøgsplaner udfyldes, så de kan anvendes som det redskab, de er tiltænkt. Særlig opmærksomhed kan rettes mod beskrivelser af beboernes mestring, motivation og ressourcer, ligesom der skal sikres opfølgning på observationer og opdatering af planerne.
 • Tilsynet anbefaler, at det sikres, at medarbejderne kender og overholder retningslinjerne for håndhygiejne i forbindelse med håndtering af vasketøj.
 • Tilsynet anbefaler, at der sættes fagligt fokus på retningslinjer om afspritning mellem handskeskift.
 • Tilsynet anbefaler, at der arbejdes efter aftalte planer, så der altid sikres korrekt sidestilling for konkret beboer.

Ledelsen på Torsbo er i gang med at indarbejde tilsynets anbefalinger i den daglige drift.
Vedhæftet er tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Torsbo.

Indstilling

Forslag til beslutning: 9. november 2020, pkt. 129:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Torsbo til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 129:

TIltrådt.

Beslutning

Seniorrådet har overordnet kigget på rapporterne. For Torsbo ser det rigtig fint ud. Der er ikke det store hertil.

Seniorrådet synes det er vigtig for alle tilsyn, at man skal finde ud af hvornår og hvordan der følges op på tilsynets vurderinger og anbefalinger.

Dog har Seniorrådet modtaget en del kritikpunkter vedr. Torsbo. Det drejer sig primært om utilsigtede hændelser. Man mener ikke disse bliver anmeldt som de skal.

Seniorrådet drøftede herefter utilsigtede hændelser generelt. Det aftales, at man på mødet i januar ønsker at høre nærmere om proceduren for utilsigtede hændelser i Hjemmeplejen og på plejecentrene her i Ishøj kommune.

Bilag

111. Orientering om tilsynsrapport for Kærbo samt handleplan

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på Kærbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

BDO har på vegne af Ishøj Kommune d. 4. september 2020 foretaget uanmeldt tilsyn på Kærbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og de almene faglige standarder inden for pleje og praktisk hjælp bliver overholdt.

BDO vurderer samlet set, at Kærbo leverer meget tilfredsstillende kvalitet i kerneopgaverne personlig støtte og pleje samt praktisk hjælp og medicinhåndtering samt, at medarbejderne inden for nævnte områder med faglig indsigt og på en refleksiv måde kan redegøre for indsatserne.
Tilsynet vurderer, at der på dokumentationsområdet er behov for væsentlige indsatser for at få højnet og kvalitetssikret dokumentationspraksis. Tilsynet skriver i relation hertil, at Kærbos ledelse fortæller, at en række administrative indsatsområder har været sat på pause under Covid–19 epidemien, men at der i forhold til seneste tilsyn er iværksat tiltag i relation til dokumentationspraksis. Det er tilsynets vurdering, at der stadig udestår indsatser på dokumentationsområdet. På den baggrund har Kærbos ledelse udarbejdet en handleplan, som beskriver, hvordan der skal arbejdes med de anbefalinger, der er fremkommet fra BDO ifm. tilsynsrapporten (se bilag). Af handleplanen fremgår det hvordan der arbejdes med de konkrete anbefalinger. Handleplanen er vedhæftet som bilag.

Nedenfor er oplistet tilsynets vurderinger, bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets vurderinger:

 • Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen er på et særdeles tilfredsstillende niveau.
 • Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp, og at de oplever at modtage den hjælp, som de har behov for.
 • Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med kommunikationen og kontakten til medarbejderne og oplever, at medarbejderne møder dem med respekt og venlighed.
 • Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med kvaliteten af aktiviteter og træning, og at beboerne oplever delvist at modtage relevante aktivitets- og træningstilbud.
 • Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er tilpasset målgruppen på meget tilfredsstillende vis, og at der arbejdes relevant med at sikre beboernes personfølsomme data.
 • Tilsynet vurderer, at ledelsen sikrer, at de rette kompetencer er til stede på omsorgscentret på meget tilfredsstillende måde.
 • Tilsynet vurderer, at der i kvalitetsarbejdet er fokus på relevante faglige indsatser, og at medarbejderne kan redegøre for kvalitetsarbejdet, men i praksis fungerer dette ikke optimalt, idet tilsynet konstaterer mangler i forhold til området.
 • Tilsynet vurderer samlet kvalitetsarbejdet som tilfredsstillende.
 • Tilsynet vurderer, at dokumentationen ikke er tilfredsstillende, og på flere områder ikke lever op til gældende lovgivning og retningslinjer på området.
 • Tilsynet vurderer, at døgnrytmeplanerne ikke er handlingsanvisende for alle SEL-indsatser, som beboeren modtager.
 • Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser faglig frustration i forhold til dokumentationssystemets funktionalitet og oplæring i samme.
 • Tilsynet vurderer, at omsorgscentret finder det nødvendig med dobbeltdokumentation
Tilsynets bemærkninger:

 • Tilsynet bemærker, at der ved tilsynet er gennemgået dokumentation i forhold til servicelovsområdet med fund af en række kritiske mangler.

Tilsynets anbefalinger:

 • Tilsynet anbefaler, at der er fokus på at få dokumenteret afvigelser og ændringer i borgerens tilstand rettidigt.
 • Tilsynet anbefaler, at det sikres, at Cura-omsorg fungerer, og at medarbejderne opnår tilstrækkelig viden i systemets funktionalitet og krav til dokumentationen.
 • Tilsynet anbefaler, at der iværksættes udvikling i forhold til måltidets rammer og medarbejdernes roller, så der sættes øget fokus på arbejdet tilrettelæggelse, medarbejdernes kommunikation og det gode måltid.
 • Tilsynet anbefaler, at der i forhold til en konkret beboer arbejdes med, hvorledes der fagligt sikres en god kommunikation og støtte til beboer.
 • Tilsynet anbefaler, at det sikres, at en konkret beboers pleje tilrettelægges med udgangspunkt i beboers situation og velbefindende, så der sikres tryghed i plejen.
 • Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på, at medarbejderne kender og overholder hygiejniske retningslinjer for brug af værnemidler og korrekt anvendelse af handsker, afspritning af hænder efter handskebrug, og rengøring af inventar, der har indgået i plejen og håndtering af vasketøj.
 • Tilsynet anbefaler, at der sikres tilstrækkelig mundhygiejne for en konkret beboer.

Vedhæftet er tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Kærbo samt handleplan.

Indstilling

9. november 2020, pkt. 130:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport samt handleplan til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 130:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet er enige i, at det ikke ser godt ud på Kærbo efter tilsynet. De vil derfor gerne have, at plejecenterleder Lene Stürup deltager i Seniorrådsmøde i januar, så de kan hører nærmere om hvordan man vil handle på de ting tilsynet har påpeget.

Seniorrådet er bekymret over vurderinger og anbefalinger, men vil ikke gøre mere før et evt. møde med plejecenterleder Lene Stürup. Her kan Lene få lov at uddybe og fortælle om tiltag og handleplanerne. Lene er inviteret til møde den 26. januar 2021.

Bilag

112. Orientering om status på Boblberg.dk

Resume

Orienteringspunkt:

I september 2017 indgik Ishøj Kommune et samarbejde med Boblberg.dk. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, hvor borgerne kan danne relationer og fællesskaber på baggrund af behov og fælles interesser. Dette er med til at forbedre borgernes livskvalitet samt fysiske og mentale sundhed.

Her fremlægges en kort status.

Sagsfremstilling

Status på samarbejdet med Boblberg.dk i Ishøj Kommune pr. 2. oktober 2020:

 • På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets ønske om fremme antallet af ældre medborgere som brugere på portalen har dette været et fokuspunkt siden marts 2020. Derfor har Boblberg.dk bl.a. besøgt Torslundecaféen, julemarkedet på Kærbo aktivitetscenter samt Ældre Sagens Herreværelset og besøgsvenner for at udbrede kendskabet og brugen af Boblberg.dk til Ishøj Kommunes ældre medborgere. Der er i dag 465 brugere, der er +65, hvilket er en stigning på 278 personer siden marts 2019.
 • Der er i alt 2.113 brugere af Boblberg.dk i Ishøj Kommune, hvilket svarer til 11,62 % af alle borgere over 14 år i Ishøj. Målsætningen ligger på 1-3 %, hvilket betyder, at antallet af brugere er tilfredsstillende. Antallet af brugere er steget med 1.182 brugere siden marts 2019.
 • 84,13 % af brugerne, får svar på deres bobler (opslag). Målsætningen herfor er mindst 50 % og dette er derfor ligeledes tilfredsstillende.
 • 93,5 % af brugerne fra Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette er et tegn på, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring for at danne relationer.
 • Gennemsnitsalderen på Boblberg.dk er 39,43 år i Ishøj i dag, hvor den var den var 37,8 år i marts 2020.
 • De mest søgte emner i Ishøj Kommune er venskab/ensomhed, gåture/vandreture, træning, psykisk sårbarhed samt tilflytter.
 • Boblberg.dk har i samarbejde med Røde Kors udviklet teknologierne JuleVenner, SnakSammen, SprogLand og SikkerSnak.
 • Boblberg.dk udbreder fortsat kendskabet til portalen via besøg hos lokale aktører samt via cases til sociale medier. Team Frivillighed og Lokalsamfund støtter op om dette arbejde.

Indstilling

9. november 2020, pkt. 131:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om Boblberg.dk til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 131:

Tiltrådt.

Beslutning

Der er enighed i, at det lyder som et rigtig fint værktøj. Det er godt så mange benytter sig af det. Seniorrådet studsede over der er forholdsvis mange ældre der bruger det, men synes det er rigtig godt. Boblberg har været introduceret i flere af de frivillige organisationer, hvilket er rigtig godt.

Bilag

113. Undersøgelsen for tilfredshed på hjemmehjælp og madservice

Beslutning

Seniorrådet er glade for muligheden til at gennemlæse hele rapporten. Desværre er der nogen ting i den udleveret rapport som ikke kan læses, da hele teksten ikke er med i rapporten.

Nogle af Seniorrådsmedlemmerne har spørgsmål om bl.a. kommunikationen mellem kontoret i Hjemmeplejen og det udekørende personale, da beskederne ikke altid når ud til rette. Der var også utilfredshed over de mange forskellige personaler der kommer i ens hjem. Det aftales, at medlemmerne i første omgang selv kontakter leder af Hjemmeplejen. Hvis der er mere generelle ting der skal drøftes, aftales det at Hjemmeplejelederen inviteres til et kommende møde.

114. Besøg Kate Espe (Demenskonsulent)

Beslutning

Seniorrådet havde besøg af Kate Espe demenskonsulent. Kate fortalte om hendes baggrund og vej til at ende som demenskonsulent her i Ishøj kommune. Mødet startede med at forventningsafstemme, hvad Seniorrådet ville høre nærmere om og herefter fortalte Kate nærmere om demens, så kendskabet hertil blev større for alle. Alle medlemmer fik slides med det gennemgået materiale.

Man arbejder i Ishøj rigtig meget med demens og arbejder for en rød tråd i arbejdet hermed. Man vil kompetenceløfte hele kommunen på demensområdet.

Seniorrådet ønsker at vide nærmere om, hvilken medarbejder man påtænker at ansatte for puljemidlerne. Kate fortalte under hendes besøg, at man gerne vil ansætte en demens konsulent med  projektledererfaring.

115. Eventuelt

Beslutning

Der er en Parkinson klub i Ishøj. Der er ønske fra Seniorrådet om, at det bliver lettere at finde disse klubber. Denne klub kan man bl.a. få kendskab til, hvis man er medlem af Parkinsonforeningen. (www.parkinson.dk).

Seniorrådet synes det er glædeligt, at der er kommet bænke i bycentret og ønsker gerne flere bænke.

Vedr. Arken walk, så er det en rigtig god idé. Dog ønsker Seniorrådet der er bænke og skraldespande på ruten, og evt. nogle borde og bænke hvor der er plads hertil. Seniorrådet ønsker, at der ved stationen er oplyst hvor langt der er fra stationen til Arken, da det kan være en strabadserende gåtur for nogle.

Seniorrådet ville gerne rose formand Peter Møller for at styre mødet, overholde tiden og god ro og orden.