REFERATER FRA SENIORRÅDETS MØDER 2020

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 24. november 2020 kl. 10.00

Lokation: Hjemmeplejen, Vejlebrovej 47

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

102. Godkendelse af referat fra møde den 20. oktober 2020

Beslutning

Referatet blev godkendt.

103. Orientering formand og næstformand

Beslutning

Orientering formand;

Peter orienterede om, at man får mulighed for at hente sin pensionist håndbog for 2021 hos borgerservice eller på biblioteket. Seniorrådet vil gerne opfordre til, at man i disse tider, sender pensionistbogen rundt til borgerne i stedet for (dog kun 1 pr. husstand). Kommunen burde have penge til det i år, da der er blevet sparet rigtig meget på diverse pensionistaktiviteter pga. coronasituationen.

Seniorrådet vil gerne opfordre til at pensionisthåndbogen for 2022 laves i et andet format, gerne større, som f.eks. i A5 størrelse. Endvidere mener Seniorrådet, at siderne med kalender godt kan spares væk.

Peter orienterede om, at der i Vallensbæk ældreråd er valgt ny formand. Den nye formand er Niels Erik Tulstrup. Peter har aftalt at mødes med Niels for at finde ud af, hvordan vi kan arbejde sammen og trække på hinanden som Seniorråd/Ældreråd.

Temamødet med Ældresagen omkring tricktyverier m.m. er udskudt på ubestemt tid, grundet Corona situationen.

Danske Ældreråd afholder snart valg til bestyrelsen. Der er frist den 29. januar 2021 for opstilling, hvis man ønsker at stille op kan man henvende sig til Peter. Der skal endvidere vælges ny formand, da nuværende formand ikke genopstiller. Seniorrådet er enige i, at det ville være godt med en kandidat her fra Ishøj.

Peter har fra Danske Ældreråd modtaget en oversigt med overblik over de sidste nye besøgsrestriktioner på plejehjemmene. Det er meget de samme som vi kender i forvejen, men det gode er bl.a., at man nu må have besøg af to gæster.

Danske Ældreråd holder et “webinar” (online møde) den 10. december 2020 kl. 11.00-12.00. Det har fokus på ældre menneskers risiko for ensomhed. Det koster 250 kr. pr. medlem at deltage. Seniorrådet synes ikke det er rimeligt, at det koster penge at deltage i dette online kursus. Peter skal have besked, hvis et af medlemmerne ønsker at deltage.

Seniorrådet har fået muligheden for at betale kontingentet til Danske Ældreråd for 2021 allerede nu i 2020. Der er enighed i, at det er en god idé.

På sidste Seniorrådsmøde opfordrede Seniorrådet til, at de burde være en del af arbejdsgruppen, der skal arbejde med kortlæggelse af aktivitetstilbud for borgere +60. Seniorrådet blev oplyst, at der desværre ikke er tid til at de deltager i arbejdsgruppen, som allerede er i gang med andre relevante parter. Seniorrådet synes ikke det er i orden, at de som lovpligtigt udvalg ikke er med inden over så vigtige ting, for borgere over 60 år. Seniorrådet ønsker stadig og har en forventning til at de kan blive repræsenteret i det fremtidige arbejde med kortlæggelse af aktivitetstilbud til borgere 60+. Det aftales, at Bjarne Gosvig næstformand i Seniorrådet kan deltage i gruppen.

Der er valg til Seniorrådet, sammen med kommunalvalget. Seniorrådet vil gerne vide nærmere om, hvordan det kommer til at foregå rent praktisk og ønsker at være en del af processen. Seniorrådet vil gerne have det på plads i løbet af foråret. Der var videre drøftelse heraf. Peter vil prøve, at undersøge hvordan det har været foregået i andre kommuner.

På sidste møde, var der en kort drøftelse af cykelpiloterne, hvordan man finder oplysningerne herom hvis man f.eks. ønsker at blive cykelpilot. De oplysninger finder man bl.a. i pensionisthåndbogen og på kommunens Hjemmeside.

Næstformand Bjarne, havde ingen orientering til mødet.

104. Orientering diverse udvalg

Beslutning

Ingelise fortalte, at hun har været til møde i tilgængelighedsudvalget. Der er dog ikke noget nyt om udgangen til stoppesteder.

Vedr. cykel chikaner, så er der regler for hvordan de skal være. Ingelise vil kigge nærmere herpå.

Vedr. fliserne ved Kærbo, så er de stadig ikke lavet. Seniorrådet ønsker de skader der er på fliserne, bliver  udbedret hurtigst muligt. Seniorrådet ønsker en status herpå.

Endvidere har Seniorrådet hørt en del utilfredshed med elevatoren til lægen i Brohuset. Det er ikke holdbart, at man skal holde knappen inden hele turen og det er heller ikke så rart i disse tider med Covid-19.

105. Økonomi

Beslutning

Seniorrådet undrer sig over, at der i budgettet er sat kr. 5000 af til diæter, men der bliver brugt mange flere penge hertil. Det ønsker Seniorrådet reguleret til kommende år.

Endvidere ønsker Seniorrådet at de ubrugte midler i 2020 kan overføres til 2021.

106. Pulje til aflastning af pårørende og demensramte

Resume

Orienteringssag

Ishøj Kommune har modtaget postivt tilsagn fra Sundhedsstyrelsen og modtager derfor over de næste 3 år kr. 1.952.925 til at drive projektet for.

Sagsfremstilling

Som orienteret på sidste Social- og Sundhedsudvalgsmøde i oktober har administrationen udarbejdet en ansøgning om midler til et 3 årligt projekt, hvor pårørende med demens inde på livet kan tilegne sig viden, redskaber og mestringsstrategier, der kan styrke deres mentale overskud. Projektet skal være med til at understøtte Ishøj Kommunes arbejde med at blive en demensvenlig kommune og hænger herudover sammen med et af de pejlemærker: ‘Fokus på pårørende’, der bliver en del af den kommende demensstrategi i Ishøj Kommune. Administrationen har nu modtaget positiv tilsagn fra Sundhedsstyrelsen, hvilket betyder at følgende iværksættes:

Planlægning af projektet

 • Ansættelse af medarbejder til at udvikle og drive projektet i samarbejde med Ishøj Kommunes demenskonsulent. Det er forventningen, at denne medarbejder kan starte i Ishøj Kommune d. 1/1-2021.
 • Intern kommunikation om projektet, så alle involverede og relevante parter internt i organisationen klædes på og inddrages.
 • Ekstern kommunikation om projektet, fx. indslag på Tv-Ishøj/Facebook samt dialog/møder med involverede og relevante samarbejdspartnere og lokale aktører.
 • Dialog i mindre grupper med demensramte og pårørende. Det var planen at afholde et større opstartsseminar, men grundet den nuværende situation med covid-19, planlægges mindre møder og dialog i mindre grupper.
 • Planlægning af hvornår og hvordan daghøjskole og udflugter for demensramte kan løbe af stablen i 2021 i lyset af covid-19 situationen. Dette planlægges løbende ift. de gældende restriktioner i 2021.

Administrationen har været i dialog med Sundhedsstyrelsen i relation til den nuværende Corona situation og har drøftet, at der er elementer i den indsendte projektbeskrivelse/tidsplan, der naturligt rykker sig tidsmæssigt ind i 2021.

Social- og Sundhedsudvalget fremlægges en kort status på projektets forløb og fremgang i august 2021.

Økonomi

Ishøj Kommune modtager over de næste 3 år kr. 1.952.925 fra Sundhedsstyrelsen til at drive projektet for. Midlerne skal bruges til ansættelse af en demensfaglig medarbejder, frikøb af sosu-medarbejdere og fysioterapeuter, honorar til en demensfaglig psykolog, forplejning samt revision. Det samlede budget for ansøgningen er kr. 2.369.454, hvoraf Ishøj Kommunes egenfinansiering beløber sig til kr. 416.529. Egenfinansieringen dækker over eksisterende medarbejdere, der skal byde ind i projektet, udgifter til kørsel i kommunens minibus samt tryk af materialer.

Indstilling

9. november 2020, pkt. 122:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 122:

Tiltrådt.

Beslutning

Der er enighed i, at det er et rigtig vigtigt projekt. Det drøftes kort og tages til efterretning.

Seniorrådet ønsker at vide nærmere om, hvilken medarbejder man påtænker at ansatte for puljemidlerne. Kate fortalte under hendes besøg (Punkt 114), at man gerne vil ansætte en demens konsulent med projektleder erfaring.

107. Godkendelse af kvalitetsstandard for kontinensklinikken

Resume

Godkendelsespunkt
Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for kontinensklinikken. Sagen forelægges til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kontinensklinikken blev etableret i 2018 og ligger i læge- og sundhedshuset på rådhusets etage 5. Kontinensklinikken er et tilbud til alle Ishøjborgere med kontinensproblemer. I praksis er det primært ældre borgere, der gør brug af kontinensklinikken.

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for kontinensklinikken. Af kvalitetsstandarden beskrives parametre som målgruppe, formål, form og indhold, tildeling, ventetid, egenbetaling m.fl. Formålet med kvalitetsstandarden er at give borgere såvel som medarbejdere viden om kontinensklinikkens ydelser og serviceniveau samt kriterier for tildeling.

Kvalitetsstandarden forelægges til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for kontinensklinikken.

Indstilling

9. november 2020, pkt. 125:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for kontinensklinikken og sender sagen til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 125:

TIltrådt.

Beslutning

Seniorrådet synes det er en rigtig fin kvalitetsstandard. Den lever op til det der skal stå i en kvalitetsstandard for en kontinensklinik.

Det er dog ærgerligt, at der kan gå op til ti dage, før man skal reagere på en henvendelse. Der er enighed i, at det er rigtig lang tid, når man står og har et behov for en tilbagemelding og reaktion.

Endvidere var der drøftelse af, om alle borgere kender til dette tilbud. Det er vigtigt, at alle der har behov for information og viden herom, ved hvor de skal henvende sig. Tilbuddet med kontinensklinikken skal være mere synligt.

Seniorrådet foreslog, at man fremstiller et opslag, som kunne hænge hos lægerne, sådan at man bliver gjort opmærksom på muligheden. Herudover forslog Seniorrådet at der kommer et opslag herom i Ishøj nyt.

Bilag

108. Orientering om status på kontinensklinikken

Resume

Orienteringspunkt
Kontinensklinikken blev oprettet i 2018 som et tilbud til Ishøj Kommunes borgere. Der blev ved oprettelsen afsat 300.000 kr. årligt fra værdighedsmilliarden. Der er udarbejdet status for Kontinensklinikken. Status forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Kontinensklinikkens tilbud
Kontinensklinikkens målgruppe er alle Ishøjborgere fra 18 år, men i praksis er det primært ældre borgere, der henvises. Tilbuddet er til både kvinder og mænd.

I Kontinensklinikken arbejder kontinenssygeplejerske og kontinensfysioterapeut sammen om at udrede borgere for urin- og afføringsinkontinens, hyppige vandladninger/vandladningstrang, nedsynkningsgener fra underlivsorganer samt problematikker med forstoppelse og diarré. Derudover gives råd og vejledning fx i forbindelse med cancerbehandling og deraf følgende gener i tarme og underliv.
De fleste borgere, der søger om bleer, bliver desuden tilbudt et udredningsforløb inden en evt. blebevilling.

Henvisning til Kontinensklinikken
Borgere kan selv ansøge om en udredning via ansøgningsskema på Ishøj Kommunes hjemmeside. Derudover kan personale ansøge på borgers vegne via Cura, og privatpraktiserende læger kan sende en henvisning via det elektroniske journalsystem.

Kontinensklinikken i tal
Kontinensklinikken har åbent 1½ dag om ugen. Der er afsat 4 tider af 1½ times varighed om ugen i klinikken til den første udredning og undersøgelse af borgere. Derefter dokumenteres indsatsen på den enkelte borger og der følges op på nye henvendelser samt kommunikeres med samarbejdspartnere.

Borgerne ses typisk 1-3 gange i klinikken, hvorefter der kan gives forskellige andre kommunale tilbud.

I hele 2019 har der været 69 borgere til udredning i Kontinensklinikken.

Fremtidigt perspektiv og potentiale
Det er antagelsen, at der er et større behov end det behov, der afspejler sig i antal henvisninger til Kontinensklinikken. Der er en forventning om, at der vil komme flere henvisninger ved et øget fokus på området internt men mere bredt i kommunen samt med kommunens privatpraktiserende læger. Derudover ses et potentiale og formål i at etablere kontakt til kommunens sundhedspleje, som har kontakt til nybagte mødre, der ofte kan opleve problemer med inkontinens efter graviditet og fødsel.
Ligeledes arbejdes der på et tøttere samarbejde med de praktiserende læger.

Der er fokus på effektmåling af Kontinensklinikken, og aktuelt undersøges andre kommuners måleparametre for at hente inspiration.

Vedhæftet er status på kontinensklinikken.

Indstilling

9. november 2020, pkt. 126:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om Kontinensklinikken til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 126:

Taget til efterretning.

Beslutning

Punkterne 107 og 108 er skrevet sammen under punkt 107.

Bilag

109. Privat leverandør af hjemmehjælp (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

110. Orientering om tilsynsrapport for Torsbo

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

BDO har på vegne af Ishøj Kommune d. 10. september 2020 foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og de almene faglige standarder inden for pleje og praktisk hjælp bliver overholdt.

BDO vurderer overordnet, at Torsbo er et meget velfungerende plejecenter, som tilbyder beboerne gode og trygge rammer, både hvad angår personlig og praktisk hjælp, men også i forhold til den kommunikation, der pågår mellem personale og beboere, som opleves som værdig og respektfuld. BDO vurderer endvidere, at medarbejderne i alle henseender med faglig indsigt og på en refleksiv måde kan redegøre for det arbejde, de udfører.

Nedenfor er oplistet tilsynets vurderinger, bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets vurderinger:

 • At leder sætter relevante tiltag i værk, som kan understøtte den ønskede kvalitetsudvikling på Torsbo.
 • At dokumentationen er meget tilfredsstillende, og lever op til gældende lovgivning og retningslinjer på området.
 • At medicinhåndteringen er på et særdeles tilfredsstillende niveau.
 • At beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • At den praktiske hjælp er af tilfredsstillende kvalitet.
 • At beboerne er særdeles tilfredse med madens kvalitet, rammerne for måltidet og det sociale samvær under måltiderne.
 • At beboerne er særdeles tilfredse med kommunikationen og kontakten til medarbejderne.
 • At beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af aktiviteter og træning, og beboerne oplever at modtage relevante aktivitets- og træningstilbud.
 • At de fysiske rammer er tilpasset målgruppen på meget tilfredsstillende måde.
 • At der arbejdes relevant med at sikre beboernes personfølsomme data.
Tilsynets bemærkninger:

 • Tilsynet bemærker, at pn medicin (medicin efter behov) ikke er adskilt fra aktuel medicin, og at der kan opnås bedre sikkerhed ved at adskille medicinen ved hjælp af poser eller bokse.
 • Tilsynet bemærker, at der er findes store mængder uaktuel medicin i separate kasser – retningslinjerne på området angiver, at medicin, der ikke længere bruges, skal bortskaffes med borgerens samtykke.

Tilsynets anbefalinger:

 • Tilsynet anbefaler, at det sikres, at besøgsplaner udfyldes, så de kan anvendes som det redskab, de er tiltænkt. Særlig opmærksomhed kan rettes mod beskrivelser af beboernes mestring, motivation og ressourcer, ligesom der skal sikres opfølgning på observationer og opdatering af planerne.
 • Tilsynet anbefaler, at det sikres, at medarbejderne kender og overholder retningslinjerne for håndhygiejne i forbindelse med håndtering af vasketøj.
 • Tilsynet anbefaler, at der sættes fagligt fokus på retningslinjer om afspritning mellem handskeskift.
 • Tilsynet anbefaler, at der arbejdes efter aftalte planer, så der altid sikres korrekt sidestilling for konkret beboer.

Ledelsen på Torsbo er i gang med at indarbejde tilsynets anbefalinger i den daglige drift.
Vedhæftet er tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Torsbo.

Indstilling

Forslag til beslutning: 9. november 2020, pkt. 129:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Torsbo til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 129:

TIltrådt.

Beslutning

Seniorrådet har overordnet kigget på rapporterne. For Torsbo ser det rigtig fint ud. Der er ikke det store hertil.

Seniorrådet synes det er vigtig for alle tilsyn, at man skal finde ud af hvornår og hvordan der følges op på tilsynets vurderinger og anbefalinger.

Dog har Seniorrådet modtaget en del kritikpunkter vedr. Torsbo. Det drejer sig primært om utilsigtede hændelser. Man mener ikke disse bliver anmeldt som de skal.

Seniorrådet drøftede herefter utilsigtede hændelser generelt. Det aftales, at man på mødet i januar ønsker at høre nærmere om proceduren for utilsigtede hændelser i Hjemmeplejen og på plejecentrene her i Ishøj kommune.

Bilag

111. Orientering om tilsynsrapport for Kærbo samt handleplan

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på Kærbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

BDO har på vegne af Ishøj Kommune d. 4. september 2020 foretaget uanmeldt tilsyn på Kærbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og de almene faglige standarder inden for pleje og praktisk hjælp bliver overholdt.

BDO vurderer samlet set, at Kærbo leverer meget tilfredsstillende kvalitet i kerneopgaverne personlig støtte og pleje samt praktisk hjælp og medicinhåndtering samt, at medarbejderne inden for nævnte områder med faglig indsigt og på en refleksiv måde kan redegøre for indsatserne.
Tilsynet vurderer, at der på dokumentationsområdet er behov for væsentlige indsatser for at få højnet og kvalitetssikret dokumentationspraksis. Tilsynet skriver i relation hertil, at Kærbos ledelse fortæller, at en række administrative indsatsområder har været sat på pause under Covid–19 epidemien, men at der i forhold til seneste tilsyn er iværksat tiltag i relation til dokumentationspraksis. Det er tilsynets vurdering, at der stadig udestår indsatser på dokumentationsområdet. På den baggrund har Kærbos ledelse udarbejdet en handleplan, som beskriver, hvordan der skal arbejdes med de anbefalinger, der er fremkommet fra BDO ifm. tilsynsrapporten (se bilag). Af handleplanen fremgår det hvordan der arbejdes med de konkrete anbefalinger. Handleplanen er vedhæftet som bilag.

Nedenfor er oplistet tilsynets vurderinger, bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets vurderinger:

 • Tilsynet vurderer, at medicinhåndteringen er på et særdeles tilfredsstillende niveau.
 • Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp, og at de oplever at modtage den hjælp, som de har behov for.
 • Tilsynet vurderer, at beboerne er særdeles tilfredse med kommunikationen og kontakten til medarbejderne og oplever, at medarbejderne møder dem med respekt og venlighed.
 • Tilsynet vurderer, at beboerne er tilfredse med kvaliteten af aktiviteter og træning, og at beboerne oplever delvist at modtage relevante aktivitets- og træningstilbud.
 • Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er tilpasset målgruppen på meget tilfredsstillende vis, og at der arbejdes relevant med at sikre beboernes personfølsomme data.
 • Tilsynet vurderer, at ledelsen sikrer, at de rette kompetencer er til stede på omsorgscentret på meget tilfredsstillende måde.
 • Tilsynet vurderer, at der i kvalitetsarbejdet er fokus på relevante faglige indsatser, og at medarbejderne kan redegøre for kvalitetsarbejdet, men i praksis fungerer dette ikke optimalt, idet tilsynet konstaterer mangler i forhold til området.
 • Tilsynet vurderer samlet kvalitetsarbejdet som tilfredsstillende.
 • Tilsynet vurderer, at dokumentationen ikke er tilfredsstillende, og på flere områder ikke lever op til gældende lovgivning og retningslinjer på området.
 • Tilsynet vurderer, at døgnrytmeplanerne ikke er handlingsanvisende for alle SEL-indsatser, som beboeren modtager.
 • Tilsynet vurderer, at medarbejderne udviser faglig frustration i forhold til dokumentationssystemets funktionalitet og oplæring i samme.
 • Tilsynet vurderer, at omsorgscentret finder det nødvendig med dobbeltdokumentation
Tilsynets bemærkninger:

 • Tilsynet bemærker, at der ved tilsynet er gennemgået dokumentation i forhold til servicelovsområdet med fund af en række kritiske mangler.

Tilsynets anbefalinger:

 • Tilsynet anbefaler, at der er fokus på at få dokumenteret afvigelser og ændringer i borgerens tilstand rettidigt.
 • Tilsynet anbefaler, at det sikres, at Cura-omsorg fungerer, og at medarbejderne opnår tilstrækkelig viden i systemets funktionalitet og krav til dokumentationen.
 • Tilsynet anbefaler, at der iværksættes udvikling i forhold til måltidets rammer og medarbejdernes roller, så der sættes øget fokus på arbejdet tilrettelæggelse, medarbejdernes kommunikation og det gode måltid.
 • Tilsynet anbefaler, at der i forhold til en konkret beboer arbejdes med, hvorledes der fagligt sikres en god kommunikation og støtte til beboer.
 • Tilsynet anbefaler, at det sikres, at en konkret beboers pleje tilrettelægges med udgangspunkt i beboers situation og velbefindende, så der sikres tryghed i plejen.
 • Tilsynet anbefaler, at der sættes fokus på, at medarbejderne kender og overholder hygiejniske retningslinjer for brug af værnemidler og korrekt anvendelse af handsker, afspritning af hænder efter handskebrug, og rengøring af inventar, der har indgået i plejen og håndtering af vasketøj.
 • Tilsynet anbefaler, at der sikres tilstrækkelig mundhygiejne for en konkret beboer.

Vedhæftet er tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Kærbo samt handleplan.

Indstilling

9. november 2020, pkt. 130:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport samt handleplan til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 130:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet er enige i, at det ikke ser godt ud på Kærbo efter tilsynet. De vil derfor gerne have, at plejecenterleder Lene Stürup deltager i Seniorrådsmøde i januar, så de kan hører nærmere om hvordan man vil handle på de ting tilsynet har påpeget.

Seniorrådet er bekymret over vurderinger og anbefalinger, men vil ikke gøre mere før et evt. møde med plejecenterleder Lene Stürup. Her kan Lene få lov at uddybe og fortælle om tiltag og handleplanerne. Lene er inviteret til møde den 26. januar 2021.

Bilag

112. Orientering om status på Boblberg.dk

Resume

Orienteringspunkt:

I september 2017 indgik Ishøj Kommune et samarbejde med Boblberg.dk. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, hvor borgerne kan danne relationer og fællesskaber på baggrund af behov og fælles interesser. Dette er med til at forbedre borgernes livskvalitet samt fysiske og mentale sundhed.

Her fremlægges en kort status.

Sagsfremstilling

Status på samarbejdet med Boblberg.dk i Ishøj Kommune pr. 2. oktober 2020:

 • På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets ønske om fremme antallet af ældre medborgere som brugere på portalen har dette været et fokuspunkt siden marts 2020. Derfor har Boblberg.dk bl.a. besøgt Torslundecaféen, julemarkedet på Kærbo aktivitetscenter samt Ældre Sagens Herreværelset og besøgsvenner for at udbrede kendskabet og brugen af Boblberg.dk til Ishøj Kommunes ældre medborgere. Der er i dag 465 brugere, der er +65, hvilket er en stigning på 278 personer siden marts 2019.
 • Der er i alt 2.113 brugere af Boblberg.dk i Ishøj Kommune, hvilket svarer til 11,62 % af alle borgere over 14 år i Ishøj. Målsætningen ligger på 1-3 %, hvilket betyder, at antallet af brugere er tilfredsstillende. Antallet af brugere er steget med 1.182 brugere siden marts 2019.
 • 84,13 % af brugerne, får svar på deres bobler (opslag). Målsætningen herfor er mindst 50 % og dette er derfor ligeledes tilfredsstillende.
 • 93,5 % af brugerne fra Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette er et tegn på, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring for at danne relationer.
 • Gennemsnitsalderen på Boblberg.dk er 39,43 år i Ishøj i dag, hvor den var den var 37,8 år i marts 2020.
 • De mest søgte emner i Ishøj Kommune er venskab/ensomhed, gåture/vandreture, træning, psykisk sårbarhed samt tilflytter.
 • Boblberg.dk har i samarbejde med Røde Kors udviklet teknologierne JuleVenner, SnakSammen, SprogLand og SikkerSnak.
 • Boblberg.dk udbreder fortsat kendskabet til portalen via besøg hos lokale aktører samt via cases til sociale medier. Team Frivillighed og Lokalsamfund støtter op om dette arbejde.

Indstilling

9. november 2020, pkt. 131:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om Boblberg.dk til efterretning.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2020, pkt. 131:

Tiltrådt.

Beslutning

Der er enighed i, at det lyder som et rigtig fint værktøj. Det er godt så mange benytter sig af det. Seniorrådet studsede over der er forholdsvis mange ældre der bruger det, men synes det er rigtig godt. Boblberg har været introduceret i flere af de frivillige organisationer, hvilket er rigtig godt.

Bilag

113. Undersøgelsen for tilfredshed på hjemmehjælp og madservice

Beslutning

Seniorrådet er glade for muligheden til at gennemlæse hele rapporten. Desværre er der nogen ting i den udleveret rapport som ikke kan læses, da hele teksten ikke er med i rapporten.

Nogle af Seniorrådsmedlemmerne har spørgsmål om bl.a. kommunikationen mellem kontoret i Hjemmeplejen og det udekørende personale, da beskederne ikke altid når ud til rette. Der var også utilfredshed over de mange forskellige personaler der kommer i ens hjem. Det aftales, at medlemmerne i første omgang selv kontakter leder af Hjemmeplejen. Hvis der er mere generelle ting der skal drøftes, aftales det at Hjemmeplejelederen inviteres til et kommende møde.

114. Besøg Kate Espe (Demenskonsulent)

Beslutning

Seniorrådet havde besøg af Kate Espe demenskonsulent. Kate fortalte om hendes baggrund og vej til at ende som demenskonsulent her i Ishøj kommune. Mødet startede med at forventningsafstemme, hvad Seniorrådet ville høre nærmere om og herefter fortalte Kate nærmere om demens, så kendskabet hertil blev større for alle. Alle medlemmer fik slides med det gennemgået materiale.

Man arbejder i Ishøj rigtig meget med demens og arbejder for en rød tråd i arbejdet hermed. Man vil kompetenceløfte hele kommunen på demensområdet.

Seniorrådet ønsker at vide nærmere om, hvilken medarbejder man påtænker at ansatte for puljemidlerne. Kate fortalte under hendes besøg, at man gerne vil ansætte en demens konsulent med  projektledererfaring.

115. Eventuelt

Beslutning

Der er en Parkinson klub i Ishøj. Der er ønske fra Seniorrådet om, at det bliver lettere at finde disse klubber. Denne klub kan man bl.a. få kendskab til, hvis man er medlem af Parkinsonforeningen. (www.parkinson.dk).

Seniorrådet synes det er glædeligt, at der er kommet bænke i bycentret og ønsker gerne flere bænke.

Vedr. Arken walk, så er det en rigtig god idé. Dog ønsker Seniorrådet der er bænke og skraldespande på ruten, og evt. nogle borde og bænke hvor der er plads hertil. Seniorrådet ønsker, at der ved stationen er oplyst hvor langt der er fra stationen til Arken, da det kan være en strabadserende gåtur for nogle.

Seniorrådet ville gerne rose formand Peter Møller for at styre mødet, overholde tiden og god ro og orden.

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 20. oktober 2020 kl. 13.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

90. Godkendelse af referatet forrige møde

Beslutning

Referatet godkendt. Der var undren over opsætningen, linjeskift mv. Sekretæren kigger på det til næste gang.

Det aftales, at der under eventuelt skal aftales Seniorrådsmøder 2021.

 

91. Orientering formand og næstmand

Beslutning

Peter fortalte om det afholdte ældre topmøde. Det aftales, at Peter sender linket med Ældre Sagens orientering.

Peter fortalte endvidere, at han har deltaget i formandskursus i Danske Ældreråd, hvor formandsrollen blev drøftet. Det var et rigtig godt kursus, hvor der var 13-14 formænd fra forskellige Seniorråd. I mange Seniorråd er der stor uenighed med store samarbejdsproblemer til følge, Peter ville derfor gerne rose vores Seniorråd for det gode samarbejde. Det aftales, at Peter sender slides rundt fra mødet.

Peter har lavet opslag med ønsket om gennemsigtighed på Kærbo og Torsbo. Der er ingen der har reageret herpå. Der er enighed i, at det er godt Seniorrådet gør opmærksom på sig selv, men vi ikke mere gør mere her.

Der er enighed i Seniorrådet om, at der ikke på Seniorrådet hjemmeside eller Facebook side må være opslag med politiske synspunkter og debatter. Seniorrådet er ikke partipolitisk, men vil gerne kalde sig Ældrepolitisk .

Den 26. november 2020 kl. 16.00-18.00 afholder Ældresagen og Seniorrådet temamøde omkring tricktyverier mv., hvor Palle (lokal betjent) kommer og fortæller. Der var enighed i, at det var en god idé at få nævnt lidt om offerrådgivningen på mødet også. Det er Ældresagen der er tovholder herpå temamødet. Der mangler endnu afklaring om lokale, men hvis det f.eks. afholdes i 45B, kan 50 personer deltage, hvor det vil blive efter først til mølle princippet. Seniorrådet drøftede hvordan budskabet bliver spredt bedst muligt. Her var flere bud som, Facebook, tv Ishøj og evt. via kommunens annonce i Sydkysten. Der var forslag om, at lave et interview herom til Sydkysten omkring en uge inden. Det aftales, at Per indkalder til møde, så de nærmere ting kan komme på plads. Dette temamøde er efterfølgende blevet udsat på ubestemt tid pga. de nye restriktioner fra myndighederne.

Det aftales, at Seniorrådet ønsker at invitere demenskoordinator Kate Espe med til kommende Seniorrådsmøde.

Seniorrådet vil gerne vide mere om Parkinson og hvilke tilbud kommunen har og hvordan man finder ud af det. Den viden ønsker man, da Seniorrådet har hørt, at Parkinson efterhånden er meget udbredt og rammer flere og flere. Det aftales, at Kate demenskoordinator kan fortælle nærmere herom. Seniorrådet ønsker at vide hvilke tilbud der er til borgere med Parkinson og hvordan man bliver gjort opmærksom på disse tilbud.

Seniorrådet ønskede møde med Dina Munk leder af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen. Det aftales, at man ved konkrete evt. personlige spørgsmål, selv kontakter Dina herom og efterfølgende drøfter punkterne i Seniorrådet og her finder ud af, om noget skal tages generelt op.

Der var et ønske om, at når man begge parter i et hjem får Hjemmepleje, så kunne det være rigtig godt med en og samme sagsbehandler, det vil gøre mange ting nemmere, både for borger og formentlig også for både plejepersonale og sagsbehandler.

Der var ønske om, at hilse på kommunens nye velfærdsdirektør Alberte Burgaard. Det aftales, at Seniorrådet inviterer hende til mødet i februar 2021, så hun lige er nået at lande i kommunen.

Den 24. november 2020 er der planlagt julefrokost i Seniorrådet. Seniorrådet ønsker at bibeholde julefrokosten, men uden at invitere udefra kommende med. Sekretæren taler med kantinen om maden til julefrokosten.

Lise orienterede om, at hun stadig er i gang med at kigge nærmere på medicinområdet på plejehjemmene, og pt. er ved at skabe kontakt til Dansk sygeplejeråd og Styrelsen for patientsikkerhed.

Peter orienterede om, at man kan tilmelde sig en side der hedder seniorkalenderen, som er gratis. Her får du både danmarkshistorie, underholdning og kognitiv træning og så er det gratis at tilmelde sig.

Seniorrådet ville lige huske sig selv på, at de til foråret skal drøfte vedtægter og forretningsorden. Det aftales, at det tages på et separat møde.

 

92. Orientering diverse udvalg

Beslutning

Der var været møde i Tilgængelighedsudvalget og der skal snart være endnu et møde. Under punktet blev drøftet det at cykelpiloterne ikke kan komme rundt alle steder her i kommunen.

Endvidere blev det drøftet, at man ikke ser cykelpiloterne meget rundt i bybilledet. Der blev talt om, at en af grundene hertil er, at det er for svært at booke og i det hele taget finde informationen herom. Seniorrådet vil gerne have det mere synligt og ønsker at hjælpe til, hvis der kan gøres noget. Det aftales, at sekretæren hører medarbejderen der står herfor om hun har nogen idéer mv.

Der afventes nyt møde i Integrationsudvalget, de har været aflyst i denne Corona tid.

Bruger-, pårørende møder på henholdsvis plejecentret Kærbo og Torsbo har ligeledes været aflyst.

Møderne i Folkeoplysningsudvalget er aflyst grundet manglende punkter på dagsorden.

 

93. Økonomi

Beslutning

Der er pt. ikke den store udvikling/ændring i økonomien. Sekretæren sender økonomi oversigter rundt til udvalget.

 

94. Leverandør af hjemmehjælp (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

95. Godkendelse af kommissorium vedr. kortlæggelse af aktivitetstilbud

Resume

Godkendelsespunkt

På grund af covid-19 er rammerne for aktivitetscentret på Kærbo samt borgernes færden på plejecentrene ændret. På den baggrund ønsker administrationen at lave en kortlægning af aktiviteter på Kærbo samt i relevante dele af forenings- og netværkslivet i Ishøj med henblik på at undersøge muligheder for målgruppen 60+.

Sagsfremstilling

Punktet forelægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen har udarbejdet kommissorium for kortlægningen, hvor det fremgår, at formålet er at skabe transparens omkring aktiviteter for borgere 60+ på Kærbo samt i relevante dele af forenings- og netværkslivet. Kortlægningen skal bidrage til at kunne imødekomme fremtidige udfordringer omkring aktiviteter for målgruppen i relation til håndteringen af covid-19. Endvidere skal kortlægningen bidrage med viden om, hvordan der kan skabes mulighed for, at beboerne på plejeafdelingerne kan udnytte aktivitetscenterets rammer i højere grad. Baggrunden for dette er, at plejehjemsbeboerne på Kærbo har et ønske om og behov for at deltage i flere arrangementer og aktiviteter i tilknytning til aktivitetscenteret.

Den endelige kortlægning forelægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i december 2020.

Derudover igangsættes en dialog med de respektive tovholdere omkring aktiviteter.

Kommissorium er vedhæftet som bilag.

Indstilling

14. september 2020, pkt. 104:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget godkender kommissorium for kortlægning af aktivitetstilbud for borgere 60+.

Sagen sendes til Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2020, pkt. 104:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet synes det er en god idé, at kortlægge aktivitetstilbud på Kærbo. Seniorrådet synes det vil være godt de er repræsenteret her, og vil gerne høre om det kan nås. Seniorrådet vil gerne pege på Seniorrådets næstformand til at deltage heri. Sekretæren undersøger om det er muligt, at en repræsentant fra Seniorrådet deltager.

 

Bilag

Punkt_95_Bilag_1_Kommissorium_vedr_kortlaegning_af_aktiviteter_for_60_borgere_august_2020_BilagID_37230.pdf

96. Drøftelse af anvendelse af sommerpakke-midler til plejehjemsbeboere

Resume

Drøftelsespunkt

I forbindelse med covid-19 er der afsat kr. 40 mio. til dagsture for plejehjemsbeboere, hvoraf Ishøj Kommune modtager kr. 120.000. Midlerne er en del af sommerpakken, der dels skal understøtte dansk turisme, oplevelsesøkonomi og kulturinstitutioner, og dels være med til at genoprette de sociale og faglige fællesskaber, der har været sat på pause pga. covid-19.

Sagsfremstilling

Tiden med covid-19 er særlig svær for mange ældre, der er/har været afskåret fra besøg og socialt samvær. Mange ældre har oplevet begrænsninger og savner gode oplevelser under sundhedsfaglige trygge rammer. Som en del af sommerpakken er der derfor afsat midler til flere dagsture til plejehjemsbeboere i alle kommuner, således at de kan få positive udendørsoplevelser i 2020.

Midlerne kan dække udgifter forbundet med dagsture, som fx transport, bespisning, entrébilletter eller ekstra udgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer. Herudover kan midlerne fx bruges til at ansætte ungarbejdere eller personer, der er blevet ledige pga. covid-19.

Forslag til udflugter

Plejehjemsbeboerne på Kærbo og Torsbo har meget forskellige behov og funktionsniveau. Derfor foreslås det, at der tilrettelægges forskellige typer af udflugter og aktiviteter tilpasset målgrupperne. Det foreslås endvidere, at det faste personale deltager i udflugterne, således at der skabes tryghed for beboerne ved velkendte ansigter. Samtidig vil det forstærke oplevelsen, når denne kan genkaldes og erindres efterfølgende af personale og beboere sammen.

Administrationen foreslår følgende mulige aktiviteter for plejehjemsbeboerne på Kærbo og Torsbo:

Udflugter udenbys

Det estimeres, at 30-40 plejehjemsbeboere vil have glæde af en heldagstur. Det kunne fx være en bustur til Birkegårdens Haver eller Samlermuseet på Møn, hvor beboerne får mulighed for at gå rundt og opleve seværdighederne på stedet og spise frokost i restauranten. Derudover vil selve busturen være en del af oplevelsen, hvor beboerne får mulighed for at nyde smuk natur på vejen.

Udflugter lokalt

Det estimeres, 20-30 plejehjemsbeboere vil have glæde af en dagstur af et par timers varighed. Det kunne fx være en guidet bustur rundt i Ishøj, der afsluttes med et måltid mad og musikalsk underholdning på Vandrerhjemmet. En anden mulighed kunne være en udflugt til et af Ishøjs naturskønne områder eller lokationer, hvor der fx tilberedes mad over bål, opleves dyreliv eller studeres gamle landbrugsredskaber. Disse udflugter og aktiviteter kan evt. planlægges i samarbejde med Bredkærgård, Naturcenteret og andre lokale aktører.

Udflugter i små grupper

Det estimeres, at plejehjemsbeboere vil have glæde af en udflugt sammen med deres nære pårørende eller få andre beboere samt plejepersonale. Disse plejehjemsbeboere trives bedst i små grupper. Samtidig har flere beboere efterspurgt positive oplevelser med deres nære pårørende udenfor plejecenteret. Dette kunne fx være en køretur til et naturskønt område, frokost og socialt samvær i små grupper af 3-4 personer. Her kan plejecentrets bus evt. benyttes.

Afrapportering

Afrapportering af midlerne består af en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet. Der skal redegøres for, hvilke aktiviteter der er gennemført i forhold til formålet og på hvilke plejehjem. Herudover skal det beskrives om alle kommunens plejehjem har fået gavn af midlerne. Udgangspunktet er, at alle beboere skal have mulighed for at få tilbud om en dagstur, medmindre helt særlige forhold taler herimod.

Covid-19 hensyn

Udflugter og aktiviteter vil planlægges ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer, og afviklingen vil afhænge af smittetryk og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der vil ikke ske en sammenblanding af beboerne fra henholdsvis Torsbo og Kærbo, og der vil i de konkrete situationer ske en vurdering af om beboerne fra de forskellige afdelinger kan deltage i udflugter og aktiviteter sammen eller opdelt efter afdelinger.

Lovgrundlag

Aftaleteksten kan læses via dette link: https://em.dk/media/13770/aftaletekst-sommerpakke.pdf

Økonomi

Ishøj Kommune modtager kr. 120.000 til dagsture for plejehjemsbeboere. Der vil planlægges udflugter og aktiviteter løbende i 2020, og derfor vil midlerne anvendes løbende. Midlerne forventes brugt på transport, mad, entré, underholdning samt løn til plejepersonale, som kan vikariere for det faste personale, når de skal deltage i udflugterne.

Indstilling

14. september 2020, pkt. 105:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til anvendelse af sommerpakke-midlerne.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2020, pkt. 105:

Tiltrådt.

Beslutning

Drøftelse af pakke der bl.a. er sat af til flere ture til plejehjemsbeboere og ældre til gode oplevelser og socialt samvær.

Ishøj Kommune er blevet bevilliget 120.000 kr. hertil. Seniorrådet ønsker at pengene bruges som tilsigtet og vil gerne se regnskab for hvad pengene er blevet brugt til.

Seniorrådet ønsker gerne løbende orientering om hvad pengene bruges til, da det er vigtigt for Seniorrådet at pengene bruges rigtigt.

 

97. Orientering om tilfredshedsundersøgelse på hjemmehjælp og madservice

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmepleje og madservice, og forelægger på baggrund af undersøgelsen en række mål til politisk godkendelse (se bilag).

Sagsfremstilling

Den 6. marts udsendte administrationen i Center for Voksne og Velfærd spørgeskemaer til knap 600 ældre borgere, der modtager enten hjemmepleje eller madservice. Undersøgelsen har til formål at tegne et billede af hjemmeplejemodtagernes oplevelse og vurdering af kvaliteten i Ishøj Kommunes hjemmepleje og madservice. Dermed kan undersøgelsen danne grundlag for et fortsat målrettet arbejde med at udvikle og forbedre Ishøj Kommunes tilbud.
Den samlede målgruppe består af i alt 580 borgere, hvoraf 204 har besvaret og returneret spørgeskemaet, hvormed der er opnået en svarprocent på 35 %.
Brugertilfredshedsundersøgelsen fungerer samtidig som læring og et udviklingsværktøj for hjemmeplejeområdet.

Samlet tilfredshedsscore

På en skala fra 1-5 gives for den kommunale leverandør en samlet tilfredshedsscore på 4.

På en skala fra 1-5 gives for den private leverandør en samlet tilfredshedsscore på 4,1.

77 % af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den personlige pleje.

64 % af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp.

73 % af respondenterne angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse med madservice.

Politiske anbefalinger

På baggrund af brugertilfredshedsundersøgelsen foreslår administrationen at:

Der arbejdes for opfyldelsen af nedenstående opstillede mål i den kommende to-årige periode 2020-2022.

Det undersøges om kommunikationen vedr. fritvalgsordningen er tydelig nok for borgerne, eller om der skal udarbejdes præciserende kommunikationsmateriale.

Der gennemføres evalueringsproces af spørgeskemaet i samarbejde med Seniorrådet og Bruger-pårørenderåd på kommunens plejecentre..

Forslag til mål for perioden 2020-2022

Flere respondenter skal angive, at de har kendskab til det frie valg mellem privat og kommunal leverandør.

Stigningen fra sidste måling i 2017 på 5 % i andelen af respondenter der angiver, at de er meget utilfredse med den personlige pleje skal minimeres og årsagsforklares.

Den procentvise andel af respondenter der angiver, at de er utilfredse eller meget utilfredse med den praktiske hjælp skal under 10 %.

Hjemmeplejen afdækker mulighederne for effektivisering i vagtplanniveauer, for at sikre, at borgerne modtager hjemmehjælp til aftalt tid.

En større procentvis andel af de respondenter der modtager madservice, skal angive, at der følger et godt og varieret udvalg af grønsager med.

Indstilling

14. september 2020, pkt. 106:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager resultater af brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmepleje og madservice til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget godkender politiske anbefalinger samt opstillede mål for den kommende to-årige periode 2020-2022.

Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2020, pkt. 106:

TIltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget foreslår, at der ses på anden måde i forhold til at udsende spørgeskemaerne. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status fra administrationen omkring målsætninger til septemper 2021.

Beslutning

Der var gennemgang af de forskellige svar og procenter. Seniorrådet ville gerne høre om dem der ikke var tilfredse, der er også høje procent herfor.

Seniorrådet ønsker at se svarene for undersøgelsen af madkvaliteten og de andre områder, gerne hele undersøgelsens resultater.

Seniorrådet synes også den praktiske hjælp skal prioriteres og man skal som mål også have de utilfredse her under 5 procent og ikke 10 procent.

Seniorrådet vil gerne påpege, at det er af stor vigtighed, at man ikke ser så mange forskellige hjælpere. Det skal prioriteres.

Ved en kommende undersøgelse ønsker Seniorrådet at blive medinddraget i processen.

 

Bilag

Punkt_97_Bilag_1_Bilag_BilagID_37232.pdf

Punkt_97_Bilag_2_Afrapportering_Brugertilfredshedsundersoegelse_hjemmepleje_og_madservice_BilagID_37233.pdf

98. Orientering om årsberetning om magtanvendelse på voksenområdet

Resume

Ifølge Lov om Social Service skal Social- og Sundhedsudvalget årligt forelægges en beretning vedr. anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed. Derfor fremlægges opgørelse på magtanvendelsessager i 2019.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal årligt forelægges en beretning vedr. anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed. Af bilag 1 fremgår det, at der har været 7 indberetninger om fysisk magtanvendelse i 2019. Der har således været få magtanvendelsessager, hvor der er sket indberetning. Sagerne vedrører fortrinsvis, at personalet har forsøgt at afværge borgeren i at krænke/genere andre beboere, eller i at udsætte sig selv for fare.

1. januar 2020 trådte nye regler vedr. magtanvendelse i kraft. De nye regler og dertilhørende nye arbejdsgange blev Social- og Sundhedsudvalget informeret om på mødet i april 2020.

Ændringerne angår regler om husordener, magtanvendelsesreglernes formål, fysisk guidning, afværge-hjælp, fastholdelse, låsning og sikring af yderdøre og vinduer, tryghedsskabende velfærdsteknologi, kortvarig fastholdelse i personlige hygiejnesituationer, registrering og indberetning samt klageadgang.

I forbindelse med indførelse af de nye regler, der tillader udvidet brug af magt, er der iværksat et undervisningsforløb på tværs af driftssteder under Center for Voksne og Velfærd. Det er derfor forventningen, at der fremadrettet vil være flere indberetninger, så der gives et mere retvisende billede af den magt, der anvendes over for kommunens borgere.

Næste årsberetning for 2020 fremlægges Social- og Sundhedsudvalget primo 2021.

Lovgrundlag

Lov om Social Service (nr. 123 af 22/11/2019)

Indstilling

14. september 2020, pkt. 107:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager årsberetningen vedr. magtanvendelse 2019 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet samt Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. september 2020, pkt. 107:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet har taget årsberetningen om magtanvendelse på voksenområdet til efterretning. Seniorrådet tilføjer, at det er vigtigt med magtanvendelse under ansvar.

 

Bilag

Punkt_98_Bilag_1_Bilag_1_Opgoerelse_magtanvendelse_i_2019_BilagID_37236.pdf

Punkt_98_Bilag_2_Notat_vedr_magtanvendelse_til_SSU_sep_2020_BilagID_37237.pdf

99. Orientering om afrapportering af projekt Den Gode Hverdag

Resume

Orienteringspunkt
Der er udarbejdet afrapportering for investeringsprojektet Den Gode Hverdag. Punktet fremlægges af afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen, Træning og Rehabilitering samt forløbskoordinator Vivi Kvist Blendstrup. Sagen sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Projekt Den Gode Hverdag er et investeringsprojekt under Investeringspuljen i Ishøj Kommune. Projektperioden løb fra d. 1. maj 2018 – 30. april 2020. Der er derfor udarbejdet afrapportering for projektet, hvori projektets resultater beskrives.

Formål:
Projektets formål har været at afklare, hvordan Servicelovens §83a (hverdagsrehabilitering) kan organiseres og implementeres i Ishøj Kommune. Projektets formål har endvidere været at undersøge, hvorvidt en målrettet rehabiliteringsindsats kan nedsætte behovet for kompenserende og varig hjemmehjælp efter Servicelovens §83 og dermed forebygge, at udgifter til hjemmehjælp stiger proportionalt med stigningen i antallet af ældre borgere i kommunen.

Indsatsen:
Borgere i projektet blev tilbudt et kort og tidsafgrænset (op til 12 uger) hverdagsrehabiliteringsforløb. Et hverdagsrehabiliteringsforløb er en tværfaglig indsats, som koordineres af en forløbskoordinator og involverer relevante fagpersoner og samarbejdspartnere. I et samarbejde mellem borgeren og forløbskoordinatoren blev der sat konkrete mål for forløbet med udgangspunkt i de daglige gøremål, som var blevet svære for borgeren at udføre. Den efterfølgende indsats tog således udgangspunkt i de opstilede mål, i form af råd, vejledning og afprøvning af konkrete dagligdagssituationer samt inddragelse af relevante fagpersoner og samarbejdspartnere.

Målgruppe:
Målgruppen for projektet var borgere, der søgte om hjemmehjælp for første gang eller henvendte sig med et nyopstået behov for hjemmehjælp. I alt har 133 borgere søgt om hjemmehjælp i projektperioden og er blevet henvist til et hverdagsrehabiliteringsforløb. 123 borgere er afsluttet, og for disse borgere gælder:

Resultater:

53 % af borgerne har efter endt forløb ikke behov for hjemmehjælp

33 % af de borgere, som stadig har behov for hjælp efter endt forløb, har behov for mindre hjælp end før forløbet. Heraf har 75 % halvt så mange eller under halvt så mange besøg, som ved starten af rehabiliteringsforløbet

76 % af de borgere, der afsluttede hverdagsrehabiliteringsforløbet uden behov for hjemmehjælp, er fortsat selvhjulpne et år til halvandet efter endt hverdagsrehabiliteringsforløb

56 % af de borgere, der afsluttede forløbet med behov for hjemmehjælp, modtager samme mængde hjælp et år til halvandet efter endt hverdagsrehabiliteringsforløb

63 % af de borgere, der har været igennem et hverdagsrehabiliteringsforløb, har en bedre egenvurderet livskvalitet ved slutningen af forløbet

39 % af borgerne, der har været i et hverdagsrehabiliteringsforløb, oplever en forbedring i forhold til deres oplevelse af ensomhed før rehabiliteringsforløbet.

Sammenfatning:
Projektet har vist, at den hverdagsrehabiliterende tilgang kan være med til at udskyde behovet for hjemmehjælp og dermed også behovet for plejehjemspladser for borgere i alderen 80+. Derudover kan indsatsen bidrage til, at gennemsnitsalderen for, hvornår en borger første gang modtager hjemmehjælp, udskydes. Endelig viser projektet, at indsatsen kan bidrage til mere livskvalitet og værdighed hos den enkelte borger, da tabte færdigheder genvindes og borgeren dermed bliver mere selvhjulpen.

Vedhæftet er afrapportering for projekt Den Gode Hverdag.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83a

Økonomi

Projektet blev bevilget 1.337.000 kr., hvoraf 288.063 kr. blev brugt i 2018. De resterende 1.088.937 kr. blev videreoverført til 2019-20.

Eventuelle besparelser opnås først to år efter projektets afslutning, hvorfor det endnu ikke er muligt at dokumentere de samlede besparelser. Dog svarer gevinsten ved projektet indtil videre til omkostningerne.

Indstilling

7. oktober 2020, pkt. 112:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om afrapportering for projekt Den Gode Hverdag til efterretning. Sagen sendes til efterretning i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2020, pkt. 112:

Status taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget ønsker fornyet status til maj 2021. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Projekt den gode hverdag blev drøftet. Seniorrådet ønsker at arbejdet med hverdagsrehabilitering burde fortsætte kontinuerligt og ikke bare være et projekt. Herudover var der ingen kommentarer til orienteringen.

 

Bilag

Punkt_99_Bilag_1_Afrapportering_projekt_Den_Gode_Hverdag_110920_BilagID_37723.pdf

100. Besøg plejecenterleder Lene, bl.a. vedr. Covid-19

Beslutning

Lene leder for plejecentrene Torsbo og Kærbo blev budt velkommen.

Seniorrådet havde inviteret Lene, da de var bekymret for restriktioner og test mv. bliver overholdt og ønskede en opdatering herpå.

Lene fortalte, at deres sygeplejersker er blevet oplært i at teste medarbejderne selv. Det fungerer rigtig godt, men tager tid. Medarbejderne bliver som det er nu testet hver 14. dag, hvilket er det der anbefales pt. Det er regionen der leverer materialerne og afhenter prøverne. Plejecentrene har etableret pode stationer også er der lavet et rul, så alle bliver testet. Det samme er tilfældet for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Så det fungerer rigtig godt og det går generelt hurtigt nu med at få svar.

Det er regionens Corona testbus der kommer tjekker beboerne ved mistanke. Lene fortalte, at hvis borgere er indlagte, bliver de testet inden hjemsendelse. Det er ikke samme henvisning man kan gøre brug af hvis man bor i ældrebolig. Hvis man bor i en ældrebolig, er det betegnet som egen bolig og ved mistanke, skal man kontakte egen læge og de vil sende Corona test bussen ud for at teste. Seniorrådet vil gerne opfordre til at også dem i ældreboligerne kan blive tjekket, når beboerne ellers bliver tjekket.

Som det er nu, er ingen hverken beboere eller medarbejdere smittet.

Hvis en borger eller medarbejder konstateres smittet, lukker man alt ned og får alle tjekket, indtil der er negative svar.

Vedr. besøgsrestrektionerne, så løber de som det er nu til den 1. november 2020. Det er sådan, at alle beboere må vælge 1 nærmeste pårørende de kan få besøg af indendørs. Når de ankommer, ringer de på og bliver hentet og fulgt ind til beboeren. Det anbefales at der bruges mundbind, det samme gælder med besøg udendørs. Efter besøget sørger medarbejderne for at spritte af.

Aktivitetscentret er åbnet, men kun med tilbud til egne beboere og borgere fra ældreboliger får også tilbud for at deltage med afstand.

Plejecentrene planlægger at afholde en høstfest for egne beboere. Det vil være en høstfest med musik og markedsagtig stemning. Beboerne vil komme opdelt i et begrænset tidsrum til festen.

Lene fortalte, at sammenlægning med Kærbo og Torsbo går godt og giver god mening. Det er godt der bliver arbejdet på samme måde begge steder. Endvidere bliver personaleressourcerne brugt bedre og man har stor glæde af vidensdeling. Der arbejdes bl.a. også om deling bussen.

Køkkenet på henholdsvis Kærbo og Torsbo blev drøftet.

Der blev spurgt ind til om har registreret hvor mange borgere der er med Parkinson. Lene svarede, at det har man ikke.

Seniorrådet takkede Lene for besøget, de var meget glade for at hun ville deltage.

Seniorrådet havde spurgt ind til aflastnings- og flexpladserne. Lene henviste her til Helle Madsen.

 

101. Eventuelt

Beslutning

Det aftales at ordinære Seniorrådsmøder i 2021 afholdes den 2. tirsdag i hver måned. Forslag til mødedatoer herunder:

* 12. januar 2021 kl. 13.00-15.00

* 9. februar 2021 kl. 13.00-15.00

* 9. marts 2021 kl. 13.00-15.00

* 13. april 2021 kl. 13.00-15.00

* 11. maj 2021 kl. 13.00-15.00

* 8. juni 2021 kl. 13.00-15.00

* 10. august 2021 kl. 13.00-15.00

* 14. september 2021 kl. 13.00-15.00

* 12. oktober 2021 kl. 13.00-15.00

* 9. november 2021 kl. 13.00-15.00

* 14. december 2021 kl. 10.00-12.00 (Julefrokost efterfølgende)

Seniorrådet ville gerne vide om man har sagt Seniorlokalerne op og i bekræftende fald hvornår det gælder fra. Hvis lokalerne ikke er sagt op, er det så planen at lokalerne skal siges op.

Formanden takkede for god ro og orden og opfordrede til fortsat Corona forsigtighed

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 15. september 2020 kl. 13.00

Lokation: Mødelokale Arken

 

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

82. Godkendelse af referat 25. august 2020

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

Lise tilføjede, at hun er i gang med at finde nærmere ud af medicinen på plejehjemmene, herunder

medicin gennemgang med henblik på sanering, bl.a. med styrelsen for patientsikkerhed.

 

83. Orientering formand og næstformand

Beslutning

Orientering formand:

Peter fortalte at godkendelse af Lokalplan 1.80 og er udsat og de indsigelser der indtil videre er modtaget, vil blive gemt til lokalplanen tages op igen, efter Corona. Kort drøftelse heraf.

Peter orienterede om, at Høstfesten som ønsket er blevet aflyst. Kort drøftelse heraf.

Danske Ældreråd og Ældresagen skal på konference i Ældreministeriet. Her skal drøftes, hvor ældreplejen skal bevæge sig hen. Der er enighed om, at det bliver spændende at høre mere herom

og hvad der drøftes.

I næste uge, deltager Peter i kursus arrangeret af Danske ældreråd. Det handler om, udvikling af personlige kompetencer i forbindelse med at lede ældrerådssamarbejdet. Det er Velux fonden der

bekoster dette kursus.

Peter fortalte om Legionella. Legionella er en forholdsvis udbredt sygdom og er alvorlig med en dødelighed på 10-15 %. Sygdommen er en bakterie, der primært trives

i varmtvandsanlæg, f.eks. på indersiden af vandrør. Symptomerne er oftest høj feber, hoste, som ved f.eks. Corona.

Peter har undersøgt, at man i Ishøj Kommune er meget opmærksom herpå og faktisk kører et projekt på nu fjerde år, i forhold til bl.a. svømmehallen og plejehjem. Ishøj kommune har sat penge

og ressourcer af hertil. Seniorrådet er enige om, at det er rigtig godt.

Seniorrådet ønsker en tilbagemelding på hvordan det er gået med projektet når det er færdigt.

Til sidst er Seniorrådet enige om, at kommunen burde fortælle mere om hvilke projekter de arbejder med og gøre det synligt, det her projekt er et godt eksempel herpå.

 

84. Orientering diverse udvalg

Beslutning

Der er ikke den store tilbagemelding, da mange møder mv. er sat i bero grundet Corona.

Lise fortalte, at hun har været i kontakt med Torsbo, her har de det rigtig godt. Der var en medarbejder der var smittet, men der har ikke været andre der blev smittede i den forbindelse

hvilket har været rigtig godt.

Per fortalte lidt om vaccinationerne for influenza, som plejer at blive udbudt i samarbejde med lægerne og Ældresagen her i Ishøj. I år kan lokalerne på plejehjemmene ikke bruges, derfor bruger

man Kultursalen.

 

85. Økonomi

Beslutning

Det er fint som det ser ud nu. Der er ikke brugt mange penge, det skyldes primært situationen med Corona og mange ting i den forbindelse har været aflyst.

Det aftales, at fremover sendes økonomi oversigterne til Seniorrådet før mødet, så eventuelle spørgsmål kan forbedredes.

Seniorrådslokalerne blev drøftet. Seniorrådet vil gerne høre nærmere om planen hermed og om der er mulighed for plads til Seniorrådets ting i nye lokaler i Brohuset.

86. Ældrepris, Handicappris og Frivilligpris

Beslutning

De tre priser bliver uddelt online. Tv Ishøj laver et indslag ved uddelingen af priserne.

Peter fortalte, at der har været møde for at finde vinderne af de tre priser.

 

87. Besøg “Viima – intelligent rengøring”

Beslutning

Henrik Ravn og Lise Støttrup fra Viima, som hører under DFD cleaning (De forende dampvaskerier).

Ishøj kommune har en aftale med Viima i forhold til den praktiske hjælp til borgerne i Ishøj Hjemmepleje. Borgere der er tilknyttet rengøring i Hjemmeplejen, modtager et skaft og fremfører

som er hos dem, så længe man er visiteret og modtager rengøring. Medarbejderen der kommer og gør rent, har så mopper og klude med som de bruger i rengøringen. Materialerne lejes af DFD

Viima og her vaskes de mv.

Henrik Ravn fortalte om Viima og lidt om DFD som er en gammel familieejet virksomhed, men i dag en stor virksomhed, der har kunder i hele Skandinavien. Herudover fortalte Henrik lidt

nærmere om deres produkter og nærmere om de produkter man har aftale om I Ishøj. Endvidere fortalte Henrik om, dokumentationen af produkterne.

I Ishøj har medarbejderne været rigtig glade for overgangen til Viima, det har været med til at højne arbejdsmiljøet, da det er nemme produkter at gøre brug af uden kemikalier. Herudover har

alle borgere de samme remedier mv.

 

88. Synlighed af Seniorrådet

Beslutning

Seniorrådet drøftede hvordan de kunne blive mere synlige for borgerne i kommunen.

Seniorrådet ønskede at være synlige uden for nettet også. Det blev endvidere drøftet, om borgerne ved hvordan man kommer i kontakt med Seniorrådet.

Seniorrådet er enige i, at det kunne være en god idé, at være synlige i caféer der afholdes, som f.eks. caféen i Tranestuen. Endvidere var der forslag om, at være synlige i forbindelse med

hyggebio og når der afholdes foredrag for kommunens seniorer. Endvidere bliver det godt, når der igen kan afholdes tema møder mv.

Der var enighed i, at det fungerede godt i forhold til skovturene sidste år, der kom feedback til Seniorrådet. Man kan f.eks. gøre det til julefrokosterne også.

Det aftales, at man vil prøve at se fremad, hvad kan vi gøre nu for at blive synlige og ikke sammenligne med tidligere. Der er enighed i, at synligheden er Seniorrådet er vigtig. Punktet

drøftes igen på et af de kommende møder.

89. Eventuelt

Beslutning

Seniorrådet har fået henvendelse vedr. en bekymring af lukning af køkkenet på Torsbo. Man er blevet orienteret om, at køkkenet på Torsbo lukker i weekender, hvilket man er ærgerlig over. Nu

skal man bestille maden i god tid fra Kærbo.

Endvidere er der en bekymring på, om man har planer om, at lukke køkkenet på Torsbo permanent. Seniorrådet kunne godt tænke sig en tilbagemelding herpå.

Situationen vedr. Corona i Ishøj blev drøftet. Herudover blev retningslinjerne bl.a. for karantæne også drøftet. Der er enighed om, at situationen med de forhøjet smittetal er særdeles bekymrende.

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 25. august 2020 kl. 13.00

Lokation: Mødelokale Kæmpen, 2. sal Rådhuset

 

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

69. Orientering formand og næstformand

Beslutning

Forløbet vedr. lokalplan 1.80 blev drøftet. Seniorrådet ønsker at blive orienteret, så snart der sker nyt i sagen.

På plejecentret Torsbo er en medarbejder blevet smittet med Corona. Det har medført test af alle medarbejdere og beboere. Indtil der er svar på testene, har alle været isoleret. Heldigvis har alle test vist sig, at være negative. Der er sendt pressemeddelelse ud herom.

Seniorrådet drøftede den kommende høstfest, som kommunen afholder.  Seniorrådet ønsker ikke at deltage i høstfesten med så mange mennesker og forslår den aflyses. Det aftales, at evaluering af høstfeste sættes på som punkt på kommende møde (Høstfesten er efterfølgende blevet aflyst, se kommunens Hjemmeside).

Peter har talt med bestyrelsesmedlem Flemming Eilstrup fra Danske Ældreråd. Flemming ville gerne spørge ind til Danske Ældreråds mærkesager, som økonomi, forebyggelse, det nære sundhedsvæsen og udbredelse af nye boligformer. Seniorrådet er enige om, at det er rigtig gode mærkesager, men også bekymret for, om det mere er fine ord og om det er realistiske mål for alle kommuner. Seniorrådet synes det er godt Danske Ældreråd arbejder videre med disse mærkesager og håber det kan føres ud i livet.

Peter fortalte, at han har deltaget i møde med Regionsældreråd. Her var 26 ud af 29 udvalg repræsenteret, flertallet af de repræsenterede havde en sundhedsfaglig baggrund. Peter var meget tilfreds med mødet. Det var overlæge Trine Sander Pedersen, fra Geriatrisk område der holdt oplæg på dagen. Geriatrisk område undersøger og behandler sygdomme hos ældre mennesker på tværs af sygdomme, faktisk hele pakken hos den ældre patient. Et af punkterne på mødet, handlede om det minut tyranni der foregår rundt omkring i Hjemmeplejerne, det ønsker man at gøre op med. Endvidere blev der talt om “ældrebyrden” (et meget nedværdigende udtryk), og at antallet af borgere 80+ vil næsten blive fordoblet fra 2020 til 2030. Til sidst blev medicin drøftet, muligheden for at får tjekket sin medicin så man ikke få noget der er overflødigt eller ikke har behov at tage mere mv. Området medicinsanering blev drøftet og det aftales, at punktet sættes på som punkt til kommende Seniorrådsmøde.

Seniorrådet skal have planlagt vedtagelse af vedtægter og forretningsorden. Der er enighed i, at det skal tages på et separat Seniorrådsmøde og tages op igen primo 2021.

Seniorrådet har tidligere talt om, at besøge et Living Lab i Københavns kommune. Det er en udstilling med diverse hjælpemidler, hvor man ville kunne få et indblik i hvilke muligheder der er i forhold til hjælpemidler. Desværre er udstillingen pt. lukket på ubestemt tid, men Peter har aftalt med dem, at han vender tilbage i løbet af det nye år.

Kommunernes Landsforening (KL) afholder den 29. september 2020 den årlige ældrekonference. Peter kan desværre ikke deltage, men fortæller at det var et rigtig fint møde sidste år. Indbydelsen er sendt rundt til medlemmerne og hvis man ønsker at deltage, skal man give besked til Peter.

 

70. Godkendelse af referat fra Seniorrådsmøde 16. juni 2020

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

71. Orientering diverse udvalg

Beslutning

Referatet fra sidste møde i tilgængelighedsudvalget sendes rundt til Seniorrådet.

Medborgerudvalgsmødet er aflyst. Der er integrationstraf 1. oktober 2020, denne indbydelse sendes til suppleant Bjarne, i så fald han ønsker at deltage (Udgiften betales af medborgerudvalget).

Der er møde i Folkeoplysningsudvalget dags dato.

Peter orienterede om rundvisningen i Brohuset. Mange deltog og blev vist rundt og fik oplyst planerne, så det var rigtig godt. Der er “follow up” møde den 2. september 2020, her er det også for tilgængelighedsudvalget. Der var enighed om, at der stadig er en del tvivl spørgsmål, f.eks. det om der vil være mulighed for at låne lokale, eller om de er lejet ud største delen af tiden mv.

 

72. Økonomi

Beslutning

Peter fortalte, at han har talt med formændene fra henholdsvis Brøndby og Albertslund Seniorråd. Her har de blandt andet drøftet økonomi. Seniorrådet i Albertslund har et budget, der er sammenligneligt med det budget vi har i Ishøj. I Brøndby er det anderledes, de har nogen flere penge , de har blandt andet 140.000 kr. til at udgive tre blade om deres Seniorråd om året.

Seniorrådet havde stillet Maibritt Pedersen, der sidder med økonomi under Center for Voksne nogle spørgsmål. Peter havde fået svar på spørgsmålene og gennemgik dem med Seniorrådet.

Seniorrådet kommer ikke til at fremgå separat i budgetbøgerne, men bliver gemt inden under sundhedsområdet.
Vedr. Diæter, så er det ikke normalt rådene der selv afholdes diæterne. Men da budgetterne er lagt efter udgifterne, vil det betyde at hvis vi skal flytte udgifterne, så vil budgetterne også blive nedskrevet. Kontingentet til danske ældreråd for 2020, er blevet betalt i 2019, hvorfor denne udgift ikke kommer i år. Udgifterne til den ene computer i seniorlokalerne bruges ikke af Seniorrådet,  men i stedet af neuro-teamet. Det er derfor aftalt at de overtager computeren og abonnementet i den forbindelse.

Sekretær Anette, følger op på de manglende diæter til kommende Seniorrådsmøde.

Seniorrådet vil anmode om, at de penge der ikke bliver brugt grundet Corona overføres til næste år.

Seniorrådets kommentarer til Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024:

Seniorrådet indstiller, at man for at bibeholde færdigheder hos beboerne på plejehjemmene i Ishøj Kommune, afsætter midler til at ansætte medarbejdere med pædagogisk og/eller ergoterapeutisk baggrund, som kan lave forskellige aktiviteter for de ældre beboere på Kærbo og Torsbo, hvormed livskvalitet og færdigheder vedligeholdes og styrkes.

73. Godkendelse af justering i tilbudsvifte for madservice

Resume

Godkendelsespunkt

Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 14. august 2018, at administrationen skulle udarbejde en analyse af pleje- og omsorgsområdet i Ishøj Kommune med det formål at belyse serviceniveau og økonomistyring. På baggrund af arbejdet med analysen besluttede SSU den 9. september 2019, at der skulle arbejdes på en justering af tilbudsviften inden for madserviceordningen.

Sagsfremstilling

Benchmarking med fem øvrige vestegnskommuner viser, at Ishøj Kommune tilbyder en bredere tilbudsvifte inden for madservice end de øvrige kommuner. På den baggrund foreslår administrationen, at valgmulighederne i madserviceordningen reduceres, så Ishøj Kommunes tilbudsvifte matcher de tilbud, der tilbydes i de øvrige vestegnskommuner. Derudover vil en reducering af tilbudsviften betyde mindre madspild samt frigive ressourcer til at højne madkvaliteten generelt. Reduktion af antallet af hovedretter vil medføre en udgiftsreduktion på ca. 150.000 kr., som hermed kan bruges på at højne kvaliteten. Herudover er der udarbejdet en sammenligning af de nuværende madservicepriser med udvalgte Vestegnskommuner.

Økonomi

Evt. besparelser vil blive brugt på at højne kvaliteten af maden.

Indstilling

12. august 2020, pkt. 82:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 • at der foretages en reduktion af antallet af hovedretter i madserviceordningen pr. 1. januar 2021.
 • at de samlede udgiftsreduktioner anvendes på at højne kvaliteten i madserviceordningen.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 82:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status til dec. 2020. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Seniorrådet ønsker at få en status på, hvor langt man er med den planlagte tilfredshedsundersøgelse, hvor maden også skulle vurderes?

Madens kvalitet og kvantitet blev drøftet. Umiddelbart er det ikke de bedste tilbagemeldinger Seniorrådet hører vedr. maden.

Seniorrådet er ikke enige i, at fordi vi har en bedre service her i Ishøj, så skal det forringes, og ville gerne sige, at måske er service for lav andre steder.

 

Bilag

74. Godkendelse af forslag til udmøntning af strategiske pejlemærker inden for ældreområde

Resume

Beslutningspunkt:
Forslag fremsættes til, hvordan der kan tilføres flere plejeboliger til kommunen uden at bygge nyt plejecenter. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgene til godkendelse i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet samt til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune oplever et stadigt stigende behov for plejeboliger til ældre borgere med omfattende pleje- og omsorgsbehov. På Byrådsseminaret d. 18. juni 2020 blev præsenteret muligheder for at tilføre flere plejeboliger til Ishøj Kommune. På baggrund heraf ønskede Byrådet at gå videre med følgende tre muligheder:

 • Ældreboligerne på Kærbo og Torsbo omlægges til plejeboliger i takt med, at boligerne bliver ledige.
 • Træningscentret på Kærbo omlægges til plejeboliger, når der er etableret en ny træningssal i Brohuset.
 • Der udarbejdes en analyse af årsager til, at nogle ældreboliger, særligt i Åparken, er svære at udleje.

I det vedhæftede notat samt bilag uddybes mulighederne for omlægning af Torsbos og Kærbos ældreboliger til plejeboliger samt omdannelse af træningscentret på Kærbo til plejeboliger. Der er udarbejdet et særskilt kommissorium for undersøgelse af udlejningsproblematikken i Åparken. Kommissoriet er ligeledes vedhæftet.

Omlægning af ældreboliger samt ombygning af træningscentret på Kærbo:
Det kræver få ændringer af ældreboligerne på Kærbo og Torsbo, før de er egnede som plejeboliger. Der skal blandt andet etableres kaldeanlæg samt liftsystem. På Torsbo skal der desuden etableres en forbindelse mellem de nuværende ældreboliger og plejehjemsdelen, så de kommende plejeboliger bliver en integreret del af plejehjemmet. Administrationen vil undersøge forskellige scenarier for, hvordan der kan etableres en forbindelse. Scenarierne vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i løbet af efteråret 2020.

For begge plejehjem betyder det, at vakante ældreboliger fremadrettet ikke udlejes som ældreboliger, men løbende konverteres til plejeboliger, når der er ledige boliger.

I forbindelse med køb af Brohuset etableres et nyt og større træningscenter i regi af Brohuset. Derved kan træningscentret på Kærbo ombygges til 5 nye plejeboliger.

I alt er det muligt på sigt at tilføre 44 plejeboliger til Ishøj Kommune ved at implementere de oplistede tiltag.

Tidsperspektiv
Den gradvise omlægning af vakante ældreboliger forventes at blive en proces, som strækker sig over en årrække, da boligerne kun bliver ledige ved naturlig afgang eller fraflytning. Hvad angår ombygning af træningscentret på Kærbo, forventes dette at ske i 2022 med indflytning i plejeboligerne primo 2023.

Personaleforhold:
Der vil på sigt være behov for at opnormere på personalesiden, da plejeboligbeboere har et stort plejebehov, som ikke kan rummes med den nuværende personalenormering. Det faktiske behov afhænger af, hvor hurtigt ældreboligerne omdannes til plejeboliger. Ligeledes vil der være behov for en opnormering, når der er etableret 5 nye plejeboliger i det nuværende træningscenter på Kærbo.

Vedhæftet er notat om forslag til udmøntning af strategiske pejlemærker inden for ældeområdet samt bilag 1 “plejeboligbehovet i Ishøj Kommune” samt bilag 2 “kommissorium vedrørende tomgangslejligheder i Åparken”. Endvidere er vedhæftet slides fra Byrådsseminaret d. 18. juni 2020.

Økonomi

Økonomisk overslag:
Der vil samlet set være udgifter på mellem 500.000 – 800.000 kr. til omlægning af nuværende ældreboliger på Kærbo og Torsbo, samt 6 millioner kr. til etablering af tre fællesrum på Kærbo. Derudover skal medregnes udgift til etablering af forbindelse mellem de nuværende ældreboliger på Torsbo og Torsbos plejehjemsdel.
Det foreslås, at der afsættes en årlig pulje på 800.000 kr.  i perioden 2021-2025 til istandsættelse og lettere ombygning af ældreboligerne. En mulighed kunne være, at puljen finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje.
Hvad angår økonomi for ombygning af træningscentret på Kærbo, vil der blive fremlagt en særskilt sag herom på et senere tidspunkt.

Indstilling

12. august 2020, pkt. 86:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der træffes principbeslutning om:

 • At ældreboliger på Kærbo og Torsbo omdannes til plejeboliger, efterhånden som boligerne bliver ledige, og at der derfor fremadrettet ikke udlejes ældreboliger på Torsbo og Kærbo
 • At det undersøges, hvilke muligheder, der er, for at etablere en forbindelsesgang mellem de nuværende ældreboliger på Torsbo og plejehjemsdelen
 • At træningscentret på Kærbo omdannes til plejeboliger, når den nye træningssal i Brohuset står klar.
 • At der fremlægges en særskilt sag, hvad angår de økonomiske forhold vedrørende omlægning af ældreboliger til plejeboliger samt omdannelse af træningscentret på Kærbo
 • At der i et selvstændigt spor arbejdes med at afdække de faktiske forhold vedrørende udlejningsproblematikken særligt i Åparkens ældreboliger.
 • At der afsættes en årlig pulje på 800.000 kr. til omlægning af ældreboliger til plejeboliger i perioden 2021-2025, med mulig finansiering fra Økonomi- og Planudvalgets pulje.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 86:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sagen sendes til Byrådet og at sagen sendes til Seniorrådet til orientering. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at det understreges, at der bliver behov for personaleressourcer i takt med at ældreboligerne omlægges til plejeboliger.

Beslutning

Seniorrådet drøftede punkter og ønskede nærmere information herom. Blandt andet ønsker Seniorrådet, at vide hvordan ventelisterne er her i Ishøj i forhold til ældreboliger og plejehjem.

Seniorrådet ville gerne høre og drøfte dette punkt nærmere og finde mere ud af fordele, ulemper,  tankerne herom og konsekvenserne heraf.

Det aftales, at Seniorrådet ønsker at invitere Merete Amdisen til møde herom. (Efterfølgende er der aftalt møde den 14. september 2020 med Merete Amdisen og Helle Madsen centerchef center for voksne og Velfærd).

 

Bilag

75. Efterretning: Lokal retningslinje for genåbning af plejecentrene i Ishøj Kommune

Resume

Efterretningssag

I marts 2020 blev der af styrelsen for patientsikkerhed indført besøgsrestriktioner på alle plejehjem, med undtagelse af besøg i kritiske situationer, som terminale borgere. Dette betød, at Ishøj Kommune lukkede for besøgende, pårørende, aktiviteter og gæster udefra efter regeringens udmelding om COVID-19 i Danmark.
Sundheds- og ældreministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem mv. gældende fra den 2. juli 2020. Den nye bekendtgørelse ophæver de generelle besøgsrestriktioner, så alle besøg på både ude- og indendørsarealer nu er tilladt. Plejecentrene skal sikre, at besøg såvel indendørs som udendørs sker under hensynstagen til sundhedsstyrelsens anbefalinger om opretholdelse af sikker afstand, god håndhygiejne og besøget foregår i borgerens egen bolig, have eller på plejecentrenes udendørs arealer. Og i særlige tilfælde på besøgsstationer indendørs. Det anbefales fortsat at besøg afholdes udendørs, når dette er muligt.
Vedlagte retningslinje (se bilag) beskriver, hvordan alle besøg, fra mandag den 6. juli finder sted på henholdsvis Kærbo og Torsbo.

Indstilling

12. august 2020, pkt. 91:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager retningslinje for besøg på plejecentre til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 91:

TIltrådt.Sagen sendes til seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet ønsker at vide, på hvilke baggrund. Endvidere ønsker Seniorrådet at man følger de overordnede retningslinjer og ønsker gerne at se disse.

Taget til efterretning.

 

Bilag

76. Drøftelse vedr. prisuddeling

Sagsfremstilling

Årets Frivilligfest er aflyst på grund af COVID-19. Derfor skal det besluttes, hvordan Ældreprisen, Handicapprisen og Den sociale frivilligpris skal uddeles. Rådene bedes derfor drøfte, hvordan årets uddeling af disse priser skal finde sted.

Handicaprådet, Udsatterådet samt Seniorrådet drøfter prisuddelingen. 19. august 2020, pkt. 42:

 

Handicaprådet, 19. august 2020, pkt. 42:

 

Beslutning

Vedr. prisuddelingen, så er det i orden for Seniorrådet, at vente til næste år med uddeling af priserne. Dog hvis det vedtages der er prisuddeling, foreslår Seniorrådet det skal gøres online, så andre kan se prisuddelingen.

Indstilling inden den 8. september 2020. Seniorrådet har en kandidat de ønsker at pege på, så længe prisuddelingen finder sted.

 

77. Orientering om kommende tilsyn på ældreområdet

Resume

Orienteringspunkt:
Ishøj Kommune, Center for Voksne og Velfærd har indgået aftale med BDO om uanmeldt tilsyn på kommunens plejehjem samt Hjemmeplejen. Sagen fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune skal hvert år foretage mindst et uanmeldt tilsyn på kommunens plejehjem. Tilsynsbesøget skal medvirke til, at kommunen løbende kan foretage en systematisk opfølgning på indsatsen over for beboerne/borgerne og holde øje med, at de får den hjælp, de har behov for og krav på, og at hjælpen har den kvalitet, som kommunen har besluttet. Kommunen kan antage et privat firma til at foretage tilsynet, men skal selv tage stilling til, om indsatsen er god nok. Ishøj Kommune, Center for Voksne og Velfærd, har indgået aftale med BDO om at foretage uanmeldt tilsynsbesøg på Kærbo, Torsbo og i Hjemmeplejen i perioden 15. august – 30. september 2020. Det er aftalt med BDO, at der vil være særligt fokus på borgernes/beboernes trivsel, medicinering, daglige aktiviteter og omgangstone. Det er desuden aftalt med BDO, at de vil have samtaler med beboere, pårørende, personale og ledelse, således at der opnås et nuanceret billede af hverdagen på kommunens plejehjem samt i Hjemmeplejen.
BDO udarbejder besøgsrapporter for alle tre enheder som forelægges SSU til politisk behandling efterfølgende.

Indstilling

12. august 2020, pkt. 93:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om kommende uanmeldte tilsyn på ældreområdet til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 93:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Der er enighed om, at det er godt med tilsyn på ældreområdet og særlig en god idé med uanmeldte tilsyn.

Seniorrådet ville gerne høre nærmere om firmaet BDO, der stå for tilsynene, hvilke kompetencer de har for at kunne udføre dette.

Seniorrådet ønsker at se rapporterne for afholdt tilsyn.

 

78. Status for nyt nødkaldssystem

Resume

Orienteringspunkt

Da Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet d. 8.6. 2020 godkendte at udskifte det eksisterende nødkaldssystem, har administrationen udarbejdet et overblik over brugen af det eksisterende system.

Sagsfremstilling

Samlet har 273 borgere nødkaldsapparater, hvoraf 72 borgere benytter apparatet. Således har 201 borgere ikke benyttet deres nødkald i mere end 6 måneder.
Administrationen har foretaget en gennemgang af borgerlisterne, og en del af de borgere der ikke havde benyttet deres nødkald er umiddelbart skrevet op til nyt nødkald.
Administrationen har foretaget partshøring af 120 borgere, som ikke bruger deres nødkald. I partshøringen opfordres borgerne til at rette henvendelse til administrationen, hvis borgeren fortsat mener at have behov for et nødkald.
I dialogen informeres borgerne om muligheden for at få et telefonnummer til Tryghedscentralen i stedet for at have et nødkald.
På nuværende tidspunkt er der i Ishøj Kommune:

 • 140 borgere der skal have et nyt nødkald
 • 11 borgere har godkendt løsningen med at ringe til et telefonnummer i stedet for at benytte et nødkaldsapparat

 

Alle borgere der skal have et nyt nødkald, eller telefonnummer til Tryghedscentralen får besøg af personale fra depotet. De borgere der skal have et telefonnummer til Trykhedscentralen modtager hjælp til opsætning af deres telefon. De borgere der ikke længere skal have nødkald, får en afgørelse, med klagevejledning og et besøg af personale fra depotet, der nedtager det gamle apparat.

 

Indstilling

12. august 2020, pkt. 94:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 94:

TIltrådt.

Beslutning

Samlet har 273 borgere nødkald, hvoraf 72 borgere benytter apparatet. Således har 201 borgere ikke benyttet det i mere end 6 måneder. Ud af de 201 borgere har man lavet en partshøring af de borgere og de borgere skal rette henvendelse hvis de fortsat mener at have behov for nødkaldet.

Seniorrådet drøftede orienteringspunktet. Seniorrådet ønskede nærmere information om det vil være meget anderledes for borgerne med det nye system.

 

79. Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen i Coronaperioden – orientering Hjemmeplejen

Beslutning

Punkt 79 og 80 er slået sammen. Seniorrådet har modtaget en samlet information fra kommunen herom.

Seniorrådet modtog et udkast fra den 24. august 2020 med en daglig status på covid-19 smittede i Ishøj kommune og en rapport fra den 18. august 2020 med en status på covid-19 i Ishøj Kommune.

Seniorrådet ville gerne se oversigten fra den 25. august 2020, så de kunne sammenligne med den fra 18. august 2020.

 

80. Plejecentrene i coronaperioden

Beslutning

Samme svar, som under punkt 79.

 

81. Eventuelt

Beslutning

Seniorrådet fik uddelt materiale fra Social- og indenrigsministeriet vedr. hjælp til stemmeafgivning. Det aftales dette sættes på som punkt til kommende Seniorrådsmøde.

Per fortalte, at han har haft kontakt til en teatergruppe, der gratis ville komme og lave teater på Kærbo og Torsbo. Per synes det har kostet mere tid, en nødvendigt, da det har været svært at finde tid på plejehjemmene til at mødes med teatergruppen. Der er enighed om, at det er en god ide med gratis arrangementer udendørs og Seniorrådet ville ønske det var nemmere at få arrangeret.

Vedr. online kursus til Seniorrådet, så har Per talt med ældresagen herom og det skal nok komme i orden.

Sekretær Anette undersøger om der var mulighed for at Seniorrådet kunne få lidt viden om persondata i forhold Facebook mv.

Det aftales, at der til kommende Seniorrådsmøde, skal et punkt på, der hedder “Synlighed Seniorråd”.

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 16. juni 2020 kl. 11.30

Lokation: Mødelokale Arken

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

49. Godkendelse af referat fra møde 21/4-20 og 2/6-20

Beslutning

Vedr. referat fra Seniorrådsmøde den 21. april 2020;

Besøg og forvisning af Viima produkter (produkter Hjemmeplejen benytter til brug af rengøring i private hjem) ved Henrik Ravn, er udskudt til Seniorrådsmøde i september.

Det aftales at formand og næstformand sætter sig sammen og udarbejder et forslag til budget.

Seniorrådet har et ønske om, at besøge det showroom der er med Velfærdsteknologi i Gentofte. Det aftales, at formand Peter Møller aftaler tid hertil.

Seniorrådet havde forespurgt kommunen om man har en Parkinson koordinator, på samme måde som demenskoordinatoren? Det har man ikke i kommunen, men man kan henvende sig til demenskoordinatoren og kan få rådgivning herom. Der er flere medarbejdere i kommunen som har gode kompetencer inden for Parkinson området. Endvidere er Seniorrådet opmærksom på, at der bl.a. er en Parkinson forening i Ishøj. Seniorrådet undrede sig over, at der ikke er mere fokus på Parkinson, eftersom det er meget udbredt.

Det aftales, at deltagerne i diverse temadage, sender slides fra dagen rundt til de andre medlemmer af Seniorrådet.

Vedr. referat fra Seniorrådsmøde den 2. juni 2020;

Erik har til orientering skrevet til tilgængelighedsudvalget vedr. lokalerne i Brohuset.

Per har stadig bolden vedr. undervisning i online mødeaktivitet via Ældre Sagen.

Seniorrådet efterlyser kvalitetsstandarder for pårørende. Seniorrådet ser dem gerne til høring.

50. Orientering formand og næstformand

Beslutning

Orientering formand;

Vigtigheden af hvem man får sendt mails til, er den rigtige, at man f.eks. ikke kommer til at videresende mails der ikke vedrører vedkommende. Der var snak om mails, hvis man f.eks. er med på en mail cc eller bcc, skal man ikke svare er, så er man med til orientering.

Formanden orienterede om organisationsændringen i kommunen, herunder det at Kultur og Fritidsområdet, fremover skal hører under Teknik og Miljø. Endvidere blev Seniorrådet orienteret om, at Lisbeth Lentz fratræder sin stilling som direktør for Velfærd og Undervisning i kommunen og går på pension. Der er nu et udvalg i gang med at finde en afløser.

Danske Ældreråd har sendt en håndbog ud til medlemmerne. Der er enighed i, at den primært henvender sig til nye medlemmer, men er rigtig fin at have.

Den 21. september 2020 invitere Danske Ældreråd til kursus for formænd, der bl.a. handler om personligt lederskab, Kurset er gratis og formand Peter deltager.

Seniorrådet er orienteret om, at kommunen arbejder på at udvikle en ny Hjemmeside. Den nye Hjemmeside forventet opstart primo 2021.

Lægehuset i centeret på anden sal, overgik pr. 1. januar 2020 til at leje lokalerne direkte af centret og ikke som tidligere via kommunen.

Ishøj Kommune har haft forpligtende samarbejde med Vallensbæk kommune. Man er ved, at indgå aftale om, at det samarbejde skal stoppe. Men det frivillige samarbejde mellem de to kommuner, kan umiddelbart fortsætte. Det frivillige samarbejde omhandler bl.a. genoptræningsområdet.

Orientering næstformand;

Det blev kort vendt, om man alligevel skulle gå i gang med blad via ADmedier. Der er enighed i, at dette udskydes. Det aftales videre, at der snarest muligt, skal udarbejdes et mini blad med informationer fra og om Seniorrådet. Alle opfordres til at byde ind med indhold. Bjarne og Erik tager teten på bladet.

Det ønskes, at der holdes fast i temamødet med Ældresagen om Sikkerhed.

51. Orientering div. udvalg

Beslutning

Tilgængelighedsudvalget;

Der er møde i Tilgængelighedsudvalget den 25. juni 2020, bl.a. vedr. Brohuset og det nye byggeri ved Kærbo. Referatet sendes efterfølgende rundt til medlemmerne af Seniorrådet.

52. Seniorrådets økonomi ved Maibritt Pedersen

Beslutning

Maibritt havde udarbejdet diverse oversigter over økonomien ud til Seniorrådet sætter stor pris på den synlig det giver med disse oversigter.

Budgettet blev gennemgået og drøftet. Maibritt sender budget oversigten til Seniorrådet.

Seniorrådet var glade for Maibritts deltagelse og gennemgang af økonomien, det er med til at skabe et godt overblik.

Seniorrådet påpegede, at de ikke gør brug af computere og telefoner i Seniorrådet og derfor ikke ønsker at betale hertil.  Maibritt tager denne information med videre.

Endvidere blev udgifterne til frivillighedsfesten drøftet. Seniorrådet ønsker ikke bidrage økonomisk til frivillighedsfesten, da der ikke er økonomi hertil. Sekretær Anette tager denne information videre til rette vedkommende.

Seniorrådet stillede spørgsmålstegn ved, om det kan være rigtigt, at diæterne trækkes fra Seniorrådets budget. Maibritt vil undersøge hvad man gør andre steder og vil vende tilbage.

Seniorrådet spurgte ind til deres undring, om hvorfor Seniorrådet ikke særskilt står nævnt i den røde budget bog. Maibritt kigger nærmere herpå, men oplyser, at der er kommet ny kontoplan og derfor kan tingene stå anderledes nu.

Seniorrådet ville gerne have en uddybning af betaling til fastnet, kabelplus, tdc og div. abonnementer. Maibritt og Anette går videre hermed.

53. Orientering om årsrapport for ernæringsterapi

Resume

Orienteringspunkt

Træning og Rehabilitering i Ishøj Kommune varetager kommunens tilbud for ernæringsterapi. Her præsenteres årsrapporten for 2019. Teamleder Nathalie Hjort Pedersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Borgere, som har et utilsigtet vægttab og nedsat appetit fx i forbindelse med sygdom, kan modtage ernæringsterapi i Ishøj Kommune. Ernæringsterapi er diætvejledning ved klinisk diætist, hvor borgerne får hjælp til at sammensætte deres kost, så vægttabet stabiliseres eller vægten øges. Tilbuddet kræver henvisning.

Årsrapporten viser at:

  • I 2019 har der været henvist 31 borgere til ernæringsterapi.
  • Borgerne er i gennemsnit blevet telefonisk kontaktet af en sundhedskonsulent 1,5 dage efter modtagelse af henvisningen.
  • Henvisningerne fordeler sig jævnt over året, dog med lidt månedlige udsving.
  • Henvisningerne fordeler sig på følgende måder ift. diagnoser: Geriatri (dvs. behandling og rehabilitering af ældre patienter) 55 %, kræft 13 %, KOL 3 % og andet 29 %. Andet dækker bl.a. over ortopædkirurgiske, hjerterelaterede og reumatologiske (dvs. sygdomme i bevægeapparatet) diagnoser.
  • Henvisningerne kommer både fra fysioterapeuter og ergoterapeuter (12 stk.), egen læge (6 stk.), hverdagsrehabilitering og hjemmevejledere (6 stk.), hjemmeplejen (3 stk.), plejepersonale (2 stk.), andre (1 stk.), samt borgere som selv henvender sig (1 stk.).

Træning og Rehabilitering forventer at antallet af henvisninger i indeværende år kommer til at overstige antallet fra 2019. I første kvartal af 2020 havde Træning og Rehabilitering således modtaget i alt 14 henvisninger til ernæringsterapi. Det er 9 flere end på samme tidspunkt i 2020. Årsagen til stigningen i antal henvisninger kan blandt andet forklares med et større samarbejde mellem fysio- og ergoterapeuterne i Træningscenteret og diætisten i Sundhedscenteret.

Gruppen af henviste borgere rummer en stor diversitet og dermed også en stor kompleksitet, når effekten af tilbuddet skal vurderes. De 31 borgere repræsenterer fx både terminale syge borgere og syge borgere, der skal rehabiliteres efter kirurgiske indgreb. Ernæringsterapien og den deraf følgende diætbehandling tilrettelægges efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, der lægger vægt på et individualiseret forløb med udgangspunkt i borgerens behov og kliniske situation. Den kliniske diætist sætter derfor i samråd med borgeren eller plejepersonalet et fælles mål for diætbehandlingen.

Ni borgere blev afsluttet i enighed. Det sker, når borgeren opnår vægtøgning, eller viser sig at være i stand til selv at fortsætte diætbehandlingen på egen hånd, og dermed har forståelse for principperne og målet med kostens sammensætning.

Seks borgere overgår til plejehjem/-centre. Med dette forstås, at den kliniske diætist igangsætter ernæringsterapien ved at udarbejde en plan sammen med plejepersonalet. Denne plan er en rettesnor for plejepersonalet i det daglige pædagogiske arbejde med at opmuntre og motivere borgeren til at indtage nok mad til at dække deres ernæringsbehov.

De fem borgere, der er afsluttet efter eget ønske, ønsker ikke at fortsætte med vejledningen, indtil det aftalte mål er opnået. De ønsker ikke forløb, blot en enkelt vejledning, der kan bidrage med viden omkring, hvordan de skal agere fremadrettet.

De to borgere, der er afsluttet af andre årsager, har ikke behov for ernæringsfaglig udredning. Det kan fx være borgere, der har haft utilsigtet vægttab som følge af tab af ægtefælle. Her er de henvist videre til fx sorg- og livsmodsgruppe.

Der er ikke udarbejdet statistisk sammenligningsgrundlag mellem kommunerne, hverken på Vestegnen eller på nationalt niveau. Det skyldes, at der ikke foreligger nogle nationale retningslinjer for henvisninger til ernæringsterapi i kommunalt regi og dermed heller ikke noget validt sammenligningsgrundlag, i det kommunerne løser opgaven meget forskelligt. Dette ses blandt andet ved, at de kliniske diætister er organiseret meget forskelligt i kommunerne.

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Indstilling

11. maj 2020, pkt. 47:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. maj 2020, pkt. 47:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet til efterretning.

Beslutning

Årsrapport for ernæringsterapi er taget til efterretning og det ser rigtig fint ud. 31 henviste borgere er ikke mange, derfor er det godt med udbredelse af kendskab hertil, hvor det er relevant.

Bilag

54. Orientering om årsrapport for forløbsprogrammer

Resume

Orienteringspunkt

Træning og Rehabilitering tilbyder forløbsprogrammer med udgangspunkt i forskellige kroniske sygdomme. Her præsenteres årsrapporten for forløbsprogrammerne i 2019. Teamleder Nathalie Hjort Pedersen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Sundhedskonsulenter og fysio- og ergoterapeuter i Træning og Rehabilitering varetager i samarbejde med Vallensbæk Kommune de tre store forløbsprogrammer for borgere med henholdsvis KOL, diabetes og kræft. Desuden tilbydes diætistvejledning til borgere med prædiabetes, forløb til borgere med lænderygsmerter samt hjerteforløbsprogram. Sidstnævnte er udliciteret til Albertslund Kommune. Formålet med indsatserne er at styrke borgernes evne til at mestre hverdagslivet med en kronisk sygdom.

Årsrapporten viser at:

  • Sundhedscenteret har i 2019 modtaget 197 henvisninger til forløbsprogrammer heriblandt 39 henvisninger til psykologhjælp, overvægt, stress osv., som Sundhedscenteret ikke tilbyder.
  • Størstedelen af de modtagne henvisninger omhandler KOL, diabetes og kræft.
  • Borgerne er i gennemsnit blevet telefonisk kontaktet af en sundhedskonsulent 0,92 dage efter modtagelse af henvisningen.
  • Henvisningerne fordeler sig jævnt over året dog med lidt månedlige udsving.
  • 45 % af de henviste borgere er nydiagnosticerede og har fået stillet diagnosen for under 6 måneder siden. 47 % fik diagnosen for mere end 6 måneder siden. 8 % blev henvist med prædiabetes.
  • Henvisningerne kommer primært fra egen læge (108 stk.) eller hospital (65 stk.) mens en mindre andel (23 stk.) kommer fra henholdsvis træningscenter, jobcenter, andre steder, eller ved at borgerne selv henvender sig.

Træning og Rehabilitering forventer at antallet af henvisninger i indeværende år kommer til at overstige antallet fra 2019. I første kvartal af 2020 havde Træning og Rehabilitering således modtaget i alt 82 henvisninger, hvilket er 50 flere end på samme tid i 2019. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at tilbuddet omkring rygestop fra årsskiftet er hjemtaget til kommunen, hvor imod tilbuddet tidligere har været udliciteret. Træning og Rehabilitering har det seneste år ændret strategi i forhold til indsatsen omkring forløbsprogrammer. Tidligere er borgerne henvist direkte til et specifikt forløbsprogram med udgangspunkt i deres diagnose. Fokus var dengang i høj grad på at undervise borgerne i sygdomslære. Nu er der i langt højere grad en sundhedspædagogisk tilgang, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov og ønsker for ændring af livsstil, når deres forløb planlægges.

Der er ikke udarbejdet noget statistisk sammenligningsgrundlag mellem kommunerne hverken på Vestegnen eller på nationalt niveau. Dette skyldes, at arbejdet med forløbsprogrammerne rodfæster sig i retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Disse retningslinjer fortolkes meget forskelligt fra kommune til kommune. En sammenligning vil derfor ikke kunne foretages på validt grundlag. Sundhedsdatastyrelsen arbejder for nuværende på at udvikle et spørgeskema, som kan bruges til dialogstøtte i kontakten med borgere, som har en kronisk sygdom. Dette spørgeskema målrettes i første omgang til borgere med diabetes 2 og iskæmisk hjertesygdom. Spørgeskemaet genererer data kaldet PRO-data.

Ved første møde med borgeren afholdes en afklarende samtale. Samtalen har til formål sammen med den enkelte borger at afdække, hvilke behov/ønsker og mål borgeren har for egen sundhed. Effekten af denne indsat vurderes ved den afsluttende og opfølgende samtale, der finder sted 3-6 måneder efter den afklarende samtale. Sundhedscenteret forventer at benytte PRO-spørgeskemaet i disse samtaler så snart det frigives til nationalt brug. Det er forventningen, at data fra spørgeskemaet kan sige noget om effekten af indsatsen.

Træning og Rehabilitering har indtil videre valgt at fokusere på at generere aktivitetsdata for de forskellige sundhedstilbud. For nuværende findes der som nævnt ikke nogen nationale data til sammenligning med andre kommuner. Ved forespørgsel i netværket af de andre kommuner i Sydklyngen (Vestegnen og Sydamager) har to kommuner henholdsvis Vallensbæk og Tårnby Kommuner meldt tilbage angående deres antal af henvisninger til forløbsprogrammer i 2019. Heraf ses det, at Vallensbæk Kommune har modtaget 121 henvisninger til forløbsprogrammer, hvilket svarer til 0,00726 henvisninger per indbygger, mens Tårnby Kommune har modtaget 346 henvisninger, hvilket svarer til 0,00804 henvisninger per indbygger. Til sammenligning har Ishøj Kommune haft 0,00856 henvisninger per indbygger.

Årsrapporten er vedhæftet som bilag.

Ordforklaring til side 7 i årsrapporten: Dyslipidæmi er ændret eller øget niveau af fedtstoffer i blodet som fx kolesterol. PCOS er en forkortelse for Poly Cystisk Ovarie Syndrom, som er en hormonel forstyrrelse hos kvinder grundet blærer på æggestokken.

Indstilling

11. maj 2020, pkt. 48:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. maj 2020, pkt. 48:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet til efterretning.

Beslutning

Årsrapport for forløbsprogrammer er taget til efterretning. Seniorrådet synes arbejdet er rigtig interessant  og vigtigt. Det er godt med fokus på de forskellige kroniske sygdomme.

Bilag

55. Orientering om årsrapport for træningcenteret

Resume

Orienteringspunkt
Der er udarbejdet en årsrapport for Træningscenteret, der giver et overblik over nøgletal og udvikling på genoptræningsområdet. Afdelingsleder Nathalie Hjort Pedersen deltager under punktet, og præsenterer årsrapporten for 2019 i både Ishøj og Vallensbæk Kommune. Sagen sendes efterfølgende til orientering i seniorråd og handicapråd i begge kommuner.

Sagsfremstilling

Årsrapporten viser opgørelser over udviklingen i antal henvendelser til genoptræning, fordeling af hvilke diagnosegrupper samt udviklingen i leveret tid på de forskellige lovgivninger. Derudover vises ventetider på opstart af træning og kort om udviklingen af specialiseret genoptræning.

Af årsrapporten fremgår det at:

  • I 2019 var fordelingen af leveret tid 58 % til Ishøj og 42 % til Vallensbæk.
  • Der ses en stigning i antal henvendelser fra 2018 til 2019 på samlet set 0,8 %.
  • Der ses et fald i leveret tid (timer).

Opgørelse af leveret tid (timer) indeholder udelukkende den tid, hvor terapeuten er sammen med borgeren. Derudover bruges der tid til journalskrivning, koordinering med andre fagpersoner (fx bandagist, sagsbehandlere, hjemmepleje, hjerneskadekoordinator), udfærdigelse af selvtræningsprogram samt transport til og fra hjemmetræning, bassintræning i Ishøj Svømmehal mv., hvilket der ikke registreres tid på. Overgangen til pakkeforløb i sidste halvdel af 2018, hvor flere hold gik fra 60 min. til 45 min., vurderes at være en del af forklaringen på et fald i leveret tid.

Der er ikke en oplevelse i Træningscenteret af, at terapeuterne har fået mere tid til rådighed som følge af et fald i leveret tid (timer). Cura kræver fortsat mere administrationstid end det tidligere omsorgssystem, da systemet ikke er målrettet træning er der administrative udfordringer hermed.

Der ses følgende tendenser på træningsområdet i Ishøj og Vallensbæk:

  • Borgerne opleves at have et lavere funktionsniveau og forringet almentilstand. Dette giver et øget tidsforbrug på koordination samt transporttid hjem til borgerne, som ikke har kræfter til at komme til Træningscenteret.
  • At borgerne har et lavt funktionsniveau ved opstart af genoptræning giver en øget tendens til korte og afbrudte forløb pga. genindlæggelser og generelt manglende overskud til genoptræning.
  • Der ses en stigning i andelen af borgere, der visiteres til individuel træning. Dette underbygger oplevelsen af, at flere borgere har så lavt funktionsniveau, at de har behov for individuel træning. Denne ændring er markant fra 2018 til 2019.
  • Lovgivningen om kortere ventetid på genoptræning giver en tendens til flere udeblivelser fra den første vurderingssamtale, fordi borgerne ikke er fysisk og mentalt klar til at opstarte genoptræning inden for 7 dage efter udskrivelse.
  • Terapeuternes ressourcer og kompetencer efterspørges i stigende omfang som følge af et relevant og stigende fokus på tværfagligt samarbejde i vores organisation.

Punktet ”Opsummering og perspektivering” er tilføjet i starten af rapporten. Her er det muligt at danne sig et overblik over rapportens indhold samt bagvedliggende forklaringer til datamaterialet.

Datamaterialet til årsrapportens tal fra 2018 og 2019 er udelukkende baseret på terapeuternes håndregistreringer, da det hidtil ikke har været muligt at trække brugbare data fra omsorgssystemet. Dette forventer vi at kunne i løbet af 2020.

Vedhæftet er årsrapport 2019 for Træningscenteret.

Indstilling

11. maj 2020, pkt. 46:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. maj 2020, pkt. 46:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet til efterretning.

Beslutning

Årsrapport for træningscentret er taget til efterretning.

Seniorrådet er spændt på hvad der vil ske med samarbejdet mellem Vallensbæk og Ishøj kommune på træningsområdet.

Der var drøftelse af træningen der tilbydes i træningscentret. Der var bekymring over, at træningstiden er ændret, i nogle tilfælde halveret. Der er enighed om, at man har brug for ordentlig genoptræning og dermed er det også vigtigt, at træningstiden ikke forkortes.

Bilag

56. Orientering om nyt nødkaldssystem

Resume

Orienteringspunkt

Det nuværende nødkaldssystem i Ishøj Kommune kan ikke serviceres af kommunens IT-afdeling. Der indgås derfor samarbejde med Tryghedscentralen om at levere nødkald til Ishøj Kommune. Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune, Center for Voksne og Velfærd har været i dialog med Tryghedscentralen om at levere nødkald til de hjemmeplejeborgere, som har behov herfor. Tryghedscentralen betjener i forvejen 27 % af landets kommuner med nødkald, og er således en erfaren leverandør på markedet. Tryghedscentralen tilbyder som en del af pakken bemandet forvagt, hvilket vil sige, at der er personale fra Tryghedscentralen, der besvarer nødkald døgnet rundt. Erfaringer fra andre kommuner viser, at den bemandede forvagt medfører, at 40-55 % af kaldene kan afsluttes, og de resterende kald kanaliseres det rette sted hen, fx til sygeplejen eller den private leverandør.

Tryghedscentralen fakturerer kommunerne efter antallet af tilslutninger og ikke antallet af kald. Prisen er 41 kr. pr. tilsluttet nødkald pr. måned samt driftsomkostninger på 1500 kr./måned. Ishøj Kommune har ca. 300 borgere, der har brug for et nødkald. Derfor vil der være en samlet omkostning på 13.800 kr./måned inklusiv driftsomkostninger. Hertil vil der være et opstartsgebyr på 15.000 kr. Udgifter til nødkald tages inden for den eksisterende ramme i Center for Voksne og Velfærd.

Driften af nødkald kan iværksættes 9 uger efter, at kontrakten med Tryghedscentralen underskrives.

Vedhæftet er forslag til implementeringsplan fra Tryghedsgruppen.

Økonomi

Pris pr. måned: 13.800 kr./måned

Opstartsgebyr: 15.000 kr. (engangsbeløb).
Udgifterne tages inden for den eksisterende ramme i Center for Voksne og Velfærd.

Indstilling

8. juni 2020, pkt. 72:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 72:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet samt Seniorrådet.

Beslutning

Punktet er taget til efterretning. Seniorrådet ønsker opfølgning, når man ved nærmere om hvordan det kommer til at foregå med Tryghedscentralen. Seniorrådet håber man er opmærksom på, at det ikke tager for lang tid fra opkald til hjælpen bliver iværksat.

Bilag

57. Beslutning om deltagelse i demensalliancen

Resume

Beslutningspunkt

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse på mødet i marts 2020 fremlægges kriterierne for at blive en certificeret demensvenlig kommune.

Sagsfremstilling

Som opfølgning på Social- og Sundhedsudvalgets drøftelse vedr. demensnotat og Ishøj som demensvenlig kommune på mødet i marts 2020, har administrationen undersøgt kriterierne for at blive en certificeret demensvenlig kommune. En sådan certificering kræver, at man som kommune deltager i demensalliancens kommuneprogram. Demensalliancen er opstået i et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen i 2014, og deres vision er at arbejde for et demensvenligt DK. Demensalliancen sætter fokus på og arbejder ud fra den nationale demenshandlingsplan, som blev besluttet i 2017 på nationalt niveau.

Demensalliancens kommuneprogram kaldes også demensrummet, og beskrives som: et strategi- og innovationsrum for landets kommuner, som vil arbejde målrettet med demens, politisk og praktisk. Der er fokus på at skabe konkrete forbedringer og løft af livskvalitet for borgere, pårørende og personalet.

Demensalliancens kommuneprogram består af:

  • To årlige nationale demensrum (seancer), hvor deltagerne tager udgangspunkt i, og får sparring på deres lokale udfordringer, ønsker og behov på demensområdet. På disse seancer får man nyeste viden om demens, adgang til netværk, opdatering på best practise og råd og vejledning om de specifikke udvalgte udfordringer.
  • I 2020 ligger disse seancer d. 26-27 august og d. 10-11 november.
  • På den første seance skal man som kommune arbejde med 2 lokale udfordringer. På den anden seance vil der også være et element af lokalpolitisk deltagelse og inddragelse.
  • Man har som kommune 5 pladser på hver af de nævnte seancer, og det er helt op til Ishøj Kommune, hvem vi ønsker at sende afsted de forskellige dage.

Det foreslås, at deltagerne i de nævnte seancer udvælges sådan, at det skaber den bedst mulige grobund for videre arbejde og implementering af det arbejde, der vil foregå på seancerne. Det betyder, at Ishøj Kommunes demenskoordinator samt repræsentanter fra plejecentrene Kærbo og Torsbo samt hjemmeplejen vil være oplagte deltagere. Herudover kan der afhængigt af de valgte områder og udfordringer udvælges andre relevante deltagere.

Når man har deltaget i demensalliancens kommuneprogram kommer man på listen over demensvenlige kommuner i Danmark. Herudover bliver man inviteret til at give sit besyv med til den landspolitiske dagsorden inden for demens, når og hvor demensalliancen er involveret i sådanne debatter og dialoger.

Prisen for deltagelse i denne del af kommuneprogrammet er kr. 50.000, som dækker over deltagelse i de ovennævnte seancer samt forplejning og overnatning for 5 personer pr. gang i 2020. Der er deadline for tilmelding d. 27/5 kl. 12.00, men administrationen har talt med demensalliancens sekretariat og har fået en deadline d. 15/6 for tilbagemelding.

Se vedhæftede oplæg fra demensalliancen. Bemærk at dette oplæg ikke er opdateret efter corona, og således har gamle datoer og priser i.

Økonomi

Det forslås, at betalingen for deltagelse i demensalliancens kommuneprogram 2020 på kr. 50.000 tages fra det eksisterende budget på demens og frivillighedsområdet.

Indstilling

8. juni 2020, pkt. 67:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at deltage i demensalliancens kommuneprogram 2020 og at midlerne tages fra det eksisterende budget på demens og frivillighedsområdet.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 67:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Ishøj kommunen har meldt sig til at blive en certificeret demensvenlig kommune. Seniorrådet synes det lyder godt og vil meget gerne være en del af denne proces. Nina Fabricius teamleder for frivillighed og  forebyggelse for voksne vil have Seniorrådet med i tankerne, men fortæller at det i første omgang er primært for ledere og medarbejdere i kommunen. Der skal arbejdes med de udfordringer vi ser omkring i demens her i kommunen. Seniorrådet ønsker man har mere fokus på pårørende og hvordan det påvirker ens omgivelser mv.

Bilag

58. Drøftelse af forslag til indsatser for svækkede ældre i covid-19 perioden

Resume

Drøftelsespunkt

Regeringen har i forbindelse med covid-19-krisen udmøntet puljemidler til blandt andet ensomme og svækkede ældre. Ishøj Kommune modtager 340.000 kr. fra puljen. Administrationen har drøftet forslag til indsatser, som midlerne kan anvendes til. Sagen forelægges til drøftelse i udvalget, og sendes efterfølgende til drøftelse i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Plejehjemsbeboere har i en længere periode under covid-19-krisen ikke kunne få besøg af deres familier og pårørende. Samtidig har en del ældre medborgere valgt at isolere sig i eget hjem på grund af smitterisiko. Den store grad af isolation kan for nogle borgere føre til ensomhed, utryghed og bekymring. Derfor indgik regeringen og en række partier d. 17. april 2020 Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med covid-19. Af aftalen fremgår det, at der afsættes midler til en række initiativer, som skal forebygge ensomhed og sikre, at ældre på plejehjem og ældre beboere i eget hjem kan fastholde deres livskvalitet og mentale helbred så godt som muligt under covid-19. Med aftalen afsættes der derfor 165. mio. kr., som fordeles til en række private såvel som offentlige indsatser, der imødeser dette formål. Af aftalen fremgår det endvidere, at puljen til initiativ 1 “Midler til nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt for beboere på plejehjem under covid-19” fordeles til alle 98 kommuner efter en fordelingsnøgle. Puljen er på 100 mio. kr., hvoraf Ishøj Kommunes andel udgør 340.000 kr. Det fremgår af puljen, at midlerne skal bruges til at understøtte, at beboere på plejehjem, på en sundhedsmæssig forsvarlig måde, igen kan få besøg fra pårørende. Det kan være i form af udendørs telte til besøg, værnemidler til beboere og pårørende m.m. Der skal ved udgangen af 2020 fremlægges regnskab for forbruget af de tildelte midler.

Administrationen har drøftet, hvilke initiativer, der kan iværksættes for de afsatte midler. Administrationen har foreløbig følgende forslag til, hvordan midlerne kan udmøntes:

– leje af telte til besøg på kommunens plejehjem

– Indkøb af plexiglasskærme

– Ekstra personale til håndtering af besøg fra pårørende om lørdagen

– Sociale aktiviteter for beboerne på plejecentrene, som skal benyttes i både daghjem og i bomiljøerne.

– Sociale aktiviteter målrettet brugerne af Egely

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte forslagene og komme med yderligere forslag til, hvordan midlerne kan anvendes. Sagen sendes endvidere til Seniorrådet til drøftelse. På mødet i august vil administrationen fremlægge uddybende beskrivelse af, hvordan midlerne bliver anvendt.

Vedhæftet er Aftale om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med covid-19.

Indstilling

8. juni 2020, pkt. 69:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslag til initiativer for at forebygge ensomhed blandt ældre plejehjemsbeboere.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 69:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en opgørelse over hvad der er udmøntet. Sagen sendes til Byrådet til efterretning.

Beslutning

I forbindelse med covid-19-krisen har kommunen modtaget puljemidler til bl.a. ensomme og svækkede ældre borgere. I den forbindelse har man besluttet at bruge pengene på bl.a. til leje af telte, pleksiglasskærme og til ekstra personale om lørdagen. Seniorrådet synes det er gode initiativer, men ville ønske der også kom ekstra personale ind om søndagen også og at besøgene kunne være af længere tids varighed.

Bilag

59. Orientering om revideret tidsplan for demensstrategi

Resume

Orienteringspunkt

I marts 2020 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at igangsætte en strategiproces på demensområdet i Ishøj Kommune, som skal munde ud i en demensstrategi. Den oprindelige tidsplan for strategiprocessen var for optimistisk, og herudover er processen blevet forsinket på grund af covid-19. Derfor fremlægges en revideret tidsplan for strategiprocessen.

Sagsfremstilling

Af den reviderede tidsplan fremgår det, at der afholdes et møde med interessegruppen efter sommerferien og 1-2 møder efter dette. Interessegruppen er en bredt sammensættes gruppe, som skal give inputs til udarbejdelsen af en egentlig demensstrategi for Ishøj Kommune. Se vedhæftede bilag med den reviderede tidsplan for processen.

Den endelige demensstrategi for Ishøj Kommune fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget i februar 2021.

Indstilling

8. juni 2020, pkt. 70:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 70:

TIltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Nina Fabricus temaleder Frivillighed og Kate Espe ny demenskoordinator deltog i mødet og præsenterede den ny demensstrategi. Man er i gang med at finde områder indenfor demens, hvor der skal sættes fokus på.

Det aftales, at Seniorrådet gerne vil invitere Kate til et af de kommende møde i Seniorrådet. Her vil Kate fortælle nærmere om hvilke indsatser man arbejder med indenfor demens.

Der er generelt fokus på demens i kommunen, man ønsker at gøre livet bedre for borgere med demens, både tidligt og senere i forløbet, samt pårørende til demensramte, derfor er der stor fokus herpå.

Det ønskes at opkvalificere medarbejderne, man kan ikke få nok viden og området udvikler sig hele tiden.

Det blev drøftet, om der er nogen der arbejder specifikt med Parkinson i kommunen. Svaret er, at det er der ikke, men der er flere der kan hjælpe og har kendskab til området, så spørgsmål er velkommen. Herudover er der en meget aktiv Parkinson forening, der holder til i Ishøj. Sammenhæng mellem demens og Parkinson kunne Seniorrådet godt tænke sig at vide mere om.

Som nævnt tidligere ønsker kommunen, at være demensvenlig, et af tiltagene er at have meldt sig til demensalliancen.

Seniorrådet vil gerne deltage hvis der nedsættes en interessent. Nina fortæller, at der i den også vil sidde pårørende i.

Nina og Kate opfordrer til at Seniorrådet, endelig skriver ved spørgsmål.

Bilag

60. Orientering om planer og tiltag på demensområdet 2020

Resume

Demenskoordinator Lone Andersen og teamleder Nina Fabricius deltager under dette punkt, og orienterer om tankerne bag strateginotatet samt arbejdet på demensområdet i Ishøj.

Sagsfremstilling

Strateginotat om demensområdet – pejlemærker og fokuspunkter fremlægges til drøftelse. Notatet indeholder følgende:

  • Administrationens strategiske overvejelser i relation til fremtidige indsatser
  • Fokuspunkter for demensområdet i Ishøj Kommune
  • Visioner og mål for området
  • Præsentation af eksisterende tilbud i Ishøj på demensområdet

Notatet kobler an til overordnede fokusområder nationalt og kommunalt. Notatet indeholder også et forslag til, hvordan vi gennem en inddragende proces kan skabe ejerskab til en strategi for området samt de tiltag, der følger i kølvandet på denne.
Endelig demensstrategi fremlægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde i oktober 2020.

Strateginotatet samt pixiudgave af samme notat er vedhæftet.

21. april 2020, pkt. 42:

9. marts 2020, pkt. 20:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter strateginotat om demensområdet i Ishøj Kommune og sender forslag til pejlemærker samt tidsplan for den videre proces til høring i Seniorrådet med høringsfrist pr. 1. april 2020.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2020, pkt. 20:

Tiltrådt. Administrationen arbejder videre med at afdække Ishøj som certificeret demensvenlig kommune. Materialet sendes i høring i Seniorrådet. Der udarbejdes revideret tidsplan for proces med strategi for demensområdet.

Seniorrådet, 21. april 2020, pkt. 42:

Punktet udskydes til mødet den 19. maj 2020, efter aftale med Seniorrådet og Teamleder Nina Fabricius.

Beslutning

Ishøj Kommune har ansat en ny demenskoordinator Kate Espe, som har arbejdet indenfor demensområdet i rigtig mange år.

Nina og Kate fortalte, om en landsdækkende pulje de vil søge midler fra. De midler vil blive brugt til aflastning for demensramte.

Punktet her blev drøftet sammen med punktet før.

Bilag

61. Orientering om flytning til Brohuset

Resume

Der etableres et Forenings- og Netværksområde i Brohuset. I sommeren 2021 er det planen, at aktiviteter fra Foreningshuset 45B, Seniorlokalerne samt huset på Tranegilde Strandvej skal flytte over i Forenings- og Netværksområdet i Brohuset. Frem til sommeren 2021 vil Forenings- og Netværksområdet gennemgå en ombygning, således at det tilpasses til de nye behov.

Sagsfremstilling

Frivillighed og Lokalsamfund har igangsat en proces med brugerne af Seniorlokalerne og brugerne af huset på Tranegilde Strandvej i forhold til aktiviteternes flytning til Brohuset.

Processen indebærer dels en orientering om flytningen, og dels inddrages brugerne i afdækningen af, hvilke behov der er til faciliteter, lokaler mm. i Forenings- og Netværksområdet.

Processen ser således ud:

– Uge 16: Alle brugere orienteres telefonisk, hvorefter orientering samt spørgsmål fremsendes pr. mail. Se vedhæftede brev.

– Uge 18: Brugernes inputs samles og videreformidles til det byggeteam, som skal stå for ombygningen af Forenings- og Netværksområdet i Brohuset.

Center for Kultur og Fritid er varetager processen med brugerne af Foreningshuset 45B.

3. juni 2020, pkt. 14:

Rådet tager orientering til efterretning.

Handicaprådet, 3. juni 2020, pkt. 14:

Beslutning

Seniorrådet er enige i, at der ikke klare udmeldinger hvor Seniorrådet skal være og hvad der skal ske. Seniorrådet ønsker besked, da det også er en del af Seniorrådets målgruppen, der skal bruge lokalerne.

Seniorrådet havde ønske om, at komme over at se lokalerne. Per vil prøve at arrangere dette.

I de forskellige foreninger som Seniorrådet er en del af, ved man heller ikke helt hvad der skal ske endnu.

Drøftelse af processen og ønsket for de nye lokaler.

Seniorrådet ville gerne foreslå, at haven overdækkes, sådan at den også kan tages i brug til nogle møder.

Til lokalerne vil være et te køkken, ellers vil man skulle gøre brug af det store køkken i Brohuset.

Seniorrådet drøftede deres behov for fremtidig plads mv.

Bilag

62. Foreløbig skite for Forenings- og Netværksområdet i Brohuset

Resume

I maj 2020 blev Seniorrådet og Handicaprådet orienteret om flytningen af aktiviteter fra Seniorlokalerne og huset på Tranegilde Strandvej til Brohuset. Af orienteringen fremgik det, at de foreninger og netværk, som er brugere af Seniorlokalerne og huset på Tranegilde Strandvej, blev orienteret om flytningen til Brohuset i april 2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med orienteringen fik foreningerne og netværkene mulighed for at komme med inputs til, hvilket ønsker og behov, som de har til det fremtidige Forenings- og Netværksområde i Brohuset. På baggrund af de mange input fra foreninger og netværk samt en proces med kommunale aktøre har byggeteamet udarbejdet en skitse over den foreløbige plan for Forenings- og Netværksområdet i Brohuset. Se vedhæftede. Bemærk at der er tale om et udkast. Der vil komme nogle ændringer omkring adgangsforhold til depot og lokalet til IT-undervisning.

Der er mange muligheder for at mødes til aktiviteter, arrangementer og uformelle fællesskaber i Forenings- og Netværksområdet i Brohuset. Følgende fremhæves:

  • Der kommer et stort fællesområde, hvor det er muligt at være sammen i små og store grupper.
  • Der er en stor sal, hvor det vil være muligt at afholde faste aktiviteter og større arrangementer.
  • Der vil både være et anretter køkken, som svarer til det i Foreningshuset 45B og Seniorlokalerne, men også et stort fælleskøkken, hvor det er muligt at tilberede mad til fx undervisning og arrangementer. Fælleskøkkenet kan bookes. De to køkkener vil dele et fælles opvaskeområde.
  • Der vil blive etableret ét fælles kontor, hvor brugerne kan benytte opsatte arbejdspladser. Der vil derfor ikke være egne separate kontorer.
  • Der kommer et fælles udeareal med beplantning, borde og bænke.

I uge 22 blev denne skitse sendt ud til alle de foreninger og netværk, der er brugere af Seniorlokalerne og huset på Tranegilde Strandvej. Herefter havde foreninger og netværk indenfor en kort tidsfrist mulighed for at komme med kommentarer og inputs, som efterfølgende er bragt videre til byggeteamet. Foreninger og netværk inviteres til en snak om udnyttelsen af lokalerne efter sommerferien 2020, når den endelige disponeringsplan ligger klar.

Center for Kultur og Fritid varetager processen vedrørende brugerne af Foreningshuset på Vejlebrovej 45B.

Indstilling

Rådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Seniorrådet forstår ikke hvorfor man ikke kan få en skitse med mål på, så det efterlyses.

Bilag

63. Præsentation af ny plejecenterleder Lene Bonde Stürup

Beslutning

Seniorrådet bød Lene velkommen og præsenterede sig selv.

Herefter fortalte Lene nærmere om hendes baggrund før dette job, som ny plejecenterleder for henholdsvis Kærbo og Torsbo.

Lene er uddannet sygeplejerske, har en master i ledelse og sundhedsvidenskab. Lene har en masse erfaring fra den kommunale verden og været i Hjemmepleje  og som konsulent i mange år og været i store og små kommuner.

Lene vil være med til at sikre en harmonisering af de to plejecentre Kærbo og Torsbo. Hun vil være med til at sikre, at man som beboer på et af kommunens plejecentre oplever det samme serviceniveau, de samme regler mv., om man er tilknyttet det en eller andet plejecenter. Så en vigtig del af dette, er at få medarbejderne inddraget heri.

Lene er lige startet den 1. april 2020 og her har en del af fokussen været på Corona. Det er vigtigt, at skabe tryghed for beboere og medarbejdere.

Det vil være sådan, at lederne ansat på plejecentrene skal kunne arbejde på tværs af hinandens felter og på tværs på begge plejecentre.

Et af fokusområderne er borgernes ret til selvbestemmelse, og at man som borger skal mest muligt selv, længst muligt.

Lene vil bl.a. sikre inddragelse, involvering af beboere, sikre godt samarbejde med pårørende, sætte fagligheden fri hos personalet, sikre de rette kompetencer er til stede mv.

Lene tilføjede, at man også på plejecentrene modtager mere og mere komplekse borgere og her er det vigtigt, at man i personalet har de rigtige ressourcer. Her er det særlig vigtigt, at kigge på hvad plejecentrenes sygeplejersker har af opgaver, så deres ressourcer bruges der hvor det skal være en sygeplejerske. Sådan, at det også er attraktivt for sygeplejerskerne at have det job.

Lene fortalte, at det endnu er uvist hvornår man igen åbner op for aktivitetscentret på Kærbo. Men tilføjede, at man påtænker at åbne de for plejecentrets egne beboere snarest.

Det aftales, at Seniorrådet på et senere tidspunkt mødes med Lene igen og hører mere om visioner mv.

64. Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen i coronaperioden – orientering fra Hjemmeplejen

Beslutning

Punktet udskydes til kommende møde, der afventes en skriftlig orientering fra leder Dina Munk.

65. Drøftelse Borgermøde 10. august 2020 vedr. Lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret

Beslutning

Forløbet vedr. lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret. Seniorrådet er ikke blevet hørt i denne sag. Seniorrådet har efterfølgende, af flere omgange skrevet til kommunen og borgmesteren herom. Seniorrådet fortæller at de stadig ikke er blevet hørt og beboerne der bliver påvirket af byggeriet, ej heller ikke er hørt i sagen. Der modtages gerne en undskyldning i denne sag.

Det aftales, at hele Seniorrådet så vidt muligt deltager i Borgermødet den 10. august 2020. Husk navneskilt, så det er tydeligt, at Seniorrådet er repræsenteret.

66. Orientering om status på vaskeordning hos hjemmeboende borgere

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges status på vaskeordning for borgere i Hjemmeplejen. Status forelægges til orientering og sendes efterfølgende til Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 11. juni 2019 toårigt pilotprojekt om at tilbyde borgere i Hjemmeplejen og på plejecentrene vask ved privat leverandør (Berendsen Vaskeservice).

Pilotprojektets primære målsætninger var:

  • At frigive ressourcer til den borgernære pleje og omsorg
  • At mindske spildtid relateret til vask af borgernes tøj, herunder at vente på ledige maskiner i fællesvaskerierne, at hænge tøj op og lægge det sammen m.m.
  • At tilbyde borgerne en vaskeordning, der var pris- og kvalitetsbevidst og med et ensartet serviceniveau
  • At sikre arbejdsmiljøet for medarbejderne i Hjemmeplejen og på plejecentrene

D. 1. november 2019 overgik de borgere, der var visiteret til vask ved Hjemmeplejen til at få vasket ved Berendsen Vaskeservice. Derfor har borgerne nu fået vasket tøj ved Berendsen i mere end 6 måneder, hvorfor der foretages en status på vaskeordningen for denne gruppe borgere. Til efteråret vil der blive udarbejdet en tilsvarende status på plejecenterområdet.

Status er udarbejdet på baggrund af følgende fokusområder:

  • Spørgeskemaundersøgelse om tilfredshed med ordningen, hvor der er ringet til ti tilfældigt udvalgte borgere
  • Datamateriale på antal tilmeldte borgere i ordningen
  • Dialog med visitationen om deres oplevelse af vaskeordning, herunder klager fra borgerne
  • Dialog med Hjemmeplejen om deres oplevelse af ordningen i forhold til dels borgernes respons på ordningen dels det arbejdsmiljømæssige og ressourcemæssige perspektiv

Status på vask for borgere med tilknytning til Hjemmeplejen:

Tilfredshed med ordningen:
Der er foretaget spørgeskemainterview med ti tilfældigt udvalgte borgere. Her spørges til tilfredsheden med vaskeordningen. Spørgeskemaet viser, at 80 % af borgerne er tilfredse med vaskeordningen. Særligt tilfredse er borgerne med afhentning og levering af tøjet, tøjets sammenlægning og mængden og hyppigheden af tøj, der kan vaskes. 70 % af borgerne er tilfredse med prisen, og 0 % synes ordningen er dyr. Der hvor borgerne er mindst tilfredse, omhandler information om ordningen samt valgmuligheder og tilkøbsmuligheder i ordningen.

Antal borgere i ordningen:

Der blev i september 2019 sendt informations- og tilmeldingsbrev ud til til 84 borgere, der fik vasket ved hjemmeplejen:

  • 52,5 % af borgerne valgte at være med i vaskeordningen (44 borgere)
  • 44 % af borgerne valgte at sige nej til ordningen (37 borgere)
  • 3,5 % af borgerne havde så specielle hensyn at tage, at de stadig kunne få vasket ved Hjemmeplejen (3 borgere)

Visitationens oplevelse af vaskeordningen:
Visitationens oplevelse er, at nogle borgere i starten var bekymrede for ordningen, da de skulle overgå fra vask ved Hjemmeplejen til ekstern leverandør. Visitationen oplever ikke, at borgere der visiteres til hjemmehjælp stiller spørgsmålstegn ved ordningen. Det skyldes, at nye borgere ikke har oplevet at Hjemmeplejen vaskede for dem, og derfor at de ikke har skiftet fra en velkendt og tryg ordning til noget nyt.

Hjemmeplejens oplevelse af vaskeordningen:
For Hjemmeplejens medarbejdere har vaskeordningen ført til bedre arbejdsmiljø, samt frigivelse af ressourcer til at hjælpe flere borgere. Hjemmeplejens medarbejdere fortæller, at nogle borgere i starten var kritiske over for ordningen, men at det ikke længere er tilfældet, hvilket er i tråd med visitationens oplevelse.

I januar 2021 vil der blive foretaget midtvejsevaluering af vaskeordningen for Hjemmeplejen såvel som plejecentrene. Der vil i den forbindelse blive fremlagt beregninger på, hvor meget tid vaskeordningen har frigivet til den borgernære omsorg og pleje.

I vedhæftede notat uddybes status på vaskeordningen og af bilaget kan tilfredsheden med ordningen inden for forskellige parametre aflæses.

Indstilling

8. juni 2020, pkt. 73:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager status på vaskeordning for borgere med tilknytning til Hjemmeplejen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. juni 2020, pkt. 73:

TIltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet samt Handicaprådet.

Beslutning

Louise Jakobsen og Lisbeth Halvorsen fra Voksne og Velfærd deltog i Seniorrådsmøde for at orientere om status på vaskeordningen for hjemmeboende borgere. De fortalte, at der i overgangen til den ny vaskeordning har været en stor skepsis vedr. den ny ordning. Men efter ordningen er trådt i kraft, og er der generelt tilfredshed med ordningen. Lisbeth og Louise har ringet og talt med ti af de 52 tilmeldte borgere. De ti borgere var meget tilfredse med ordningen, der blev fremlagt kritik om informationen der er modtaget ved overgangen til ordningen og det er taget til efterretning. Som det er nu opleves der ikke kritik fra borgere, ej heller ikke ved opstart af nye borgere.  Borgerne er generelt tilfredse med kvaliteten af vask af tøjet. Borgerne er særligt tilfredse med chaufføren der henter og bringer tøjet. De borgere, der ikke ønskede vaskeordningen eller ikke var tilfredse med den, har fundet andre løsningerne.

Der er borgere, der efterspørge tilvalg, som f.eks. til silke og uld, men det bliver ikke en del af aftalen med kommunen, det skal man i det tilfælde, selv bestille ydelsen via firmaet. Flere og flere borgere benytter sig af, at man kan låne sengelinned og håndklæder gratis.

Man vil på et senere tidspunkt evaluere ordningen, her vil man måske også ringe rundt til borgerne, da de er med til at sikre en høj svarprocent. Det er ikke en billig løsning for kommunen, og skal derfor være en god løsning for borgerne, samt medføre ekstra ressourcer i Hjemmeplejen.  Det er hjemmeplejen og plejecentrene der betaler for denne løsning.

Bilag

67. Nye vedtægter og forretningsorden

Beslutning

Punktet udskydes og tages på et selvstændigt møde.

Det aftales at mødet afholdes den 19. august 2020 kl. 13.00-15.00 i Seniorlokalerne

68. Eventuelt

Beslutning

Seniorrådet er blevet spurgt ind til hvornår man påtænker at genåbne aktivitetscentret på Kærbo. Svaret er, at det stadig er lukket og man ikke ved hvornår det vil åbner igen.

Det

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 2. juni 2020 kl. 10.00

Lokation: Afholdes privat

 

Sagspukter der blev behandlet på mødet

45. Godkendelse af sidste referat

Beslutning

På mødet den 16. juni 2020, vil referatet fra mødet den 21. april 2020 og 2. juni 2020 blive godkendt.

46. Inddragelse af Seniorråd ifm. udmøntning af puljemidler

Beslutning

Seniorrådet har forskellige bud på på, hvad puljemidlerne kan bruges til.

Seniorrådet foreslår at en del af puljemidlerne bruges til ekstra ressourcer på plejecentrene. Her ønskes, at pengene bruges til at muliggøre besøg for beboerne i op til en time og gerne med muligheden for at besøge / få besøg indenfor. Evt. til skillevægge m.v., for at muliggøre besøget indenfor. Seniorrådet ønsker at beboerne skal kunne modtage besøg af op til en times varighed. Endvidere ville det øge fleksibiliteten hvis besøgene kunne afholdes indenfor også.

Seniorrådet foreslår, at der også bruges lidt puljemidler på underholdning til beboerne på plejecentrene. Gerne i form af musik underholdning .

Seniorrådet foreslår endvidere, at en del af pengene bliver sat af til ekstra kørsel til borgere der f.eks. skal til og fra kommunens plejecentre.

Et sidste bud, kan være at puljemidlerne bruges til at i en periode mindske egenbetalingen for aflastning / fleksible omsorgspladser.

47. Gennemgang i sagen om Lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret

Beslutning

Seniorrådet har indgivet indsigelse mod behandling af høringssag og orienteringsmøde af Lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret.

Lise Kay deltog under dette punkt online, med resume og drøftelse af sagen. Sagen op til Seniorrådets indsigelse blev gennemgået og drøftet.

Fristen for at sende indsigelser er nu ændret til den 17. august 2020. Endvidere afholdes der borgermøde den 10. august 2020.

Seniorrådet har modtaget et svar fra borgmesteren på indsigelsen. Det aftales, at Peter Møller på vegne af Seniorrådet sender svar til Borgmesteren.

Det aftales at Ingelise skriver til Tilgængelighedsudvalget for orientering om Lokalplan 1.80 Boliger ved Gadekæret.

Der er enighed i, at det ikke er i orden at Seniorrådet ikke er blevet hørt i første omgang. Seniorrådet er et lovpligtigt udvalg og skal høres i sager som disse.

Det aftales at Seniorrådsmedlemmer, så vidt muligt deltager i borgermødet den 10. august 2020. Dette sættes på som punkt på kommende Seniorrådsmøde den 16. juni 2020.

 

48. Eventuelt

Beslutning

Seniorrådet drøftede situationen i forhold til flytning til Brohuset. Seniorrådsrepræsentanterne har via deres virke i diverse foreninger modtaget tegning, med planen for de nye lokaler i Brohuset. Dette udkast blev drøftet, men der er enighed i, at man ikke ordentligt kan forholde sig hertil, da der ikke er mål på tegningen. Det gør det svært at vurdere hvor meget plads der i virkeligheden er.

Seniorrådet synes det kunne være fint med afdækning af haven, så den kan evt. kan bruges til møde mv.

Der er enighed om, at der ikke kan svares på holdning til skitsen, da den er uden mål og lokalerne ikke er set.

Seniorrådet undrer sig over, hvorfor de som Seniorråd, ikke har fået tilsendt udkastet med lokaler og hvorfor der ikke er et lokale til Seniorrådet på skitsen. Seniorrådet ønsker stadig mulighed for eget kontor, med mulighed for at der kan aflåses, når det ikke bruges.

Seniorrådet ønsker at høres, når lokale til Seniorrådet skal drøftes.

Det aftales, at Erik skriver til tilgængelighedsudvalget for at høre nærmere med lokalerne i Brohuset.

Seniorrådet drøftede besøg til beboere på plejecentre. For nogle beboere, ville det være hensigtsmæssigt, hvis det ikke kun er nærmeste pårørende der kan komme på besøg. Der er enighed i, at det kunne være godt hvis alle har mulighed for besøg, om det så er af pårørende eller en besøgsven. Det er stadig enighed i, at man ikke skal have besøg af for mange forskellige personer.

Seniorrådet er enige i, at det kunne være godt med undervisning i afholdes af møder online. Dette er særlig aktuelt nu og vil højst sandsynligt være det i fremtiden. Per undersøger muligheden for undervisning heri med Ældresagens medarbejdere.

Seniorrådet ville gerne vide, om det er muligt at se hvordan smitten med Covid-19 fordeler sig i Ishøj. Både i forhold til alder og herkomst mv. Seniorrådet ønsker dette på til kommende Seniorrådsmøde.

Kommende Seniorrådsmøde afholdes den 16. juni 2020 i aftalt mødelokale på rådhuset. Punkterne til mødet blev kort gennemgået. Da det er et langt møde aftales det, at starte allerede kl. 11.30. Der vil være flere medarbejdere fra forskellige områder i kommunen der deltager i forskellige punkter til kommende Seniorrådsmøde. Bl.a. deltager ny plejecenterleder Lene Bonde Stürup. Her vil Seniorrådet, gerne spørge ind til de rygter der høres om den aktuelle ledelsessituation på henholdsvis Kærbo og Torsbo,

Referrat for Seniorrådets møde tirsdag 21. april 2020 kl. 12.30

Lokation: Seniorlokalerne

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

31. Godkendelse af referat fra sidste møde (18.02.20)

Beslutning

Referatet blev godkendt.

32. Orientering fra formand og næstformand

Beslutning

Peter fortalte, at han løbende har afholdt online møder med Helle Madsen og Merete Amdisen. De har bl.a. været i dialog om antal af borgere indlagt med Covid-19.

Peter får hver dag tallene om indlagte og smittede med Covid-19 leveret fra regionen.

Seniorrådet ønsker stadig, at de på et kommende Seniorrådsmøde kan blive orienteret om brugen af facebook og brugen af billeder herpå. Sekretær Anette undersøger dette nærmere.

Danske Ældreråd har sendt Peter en oversigt over stemmeprocenten fra Seniorrådsvalget 2019. Det var et brev stemmevalg og procenten var på 35. Seniorrådet ville ønske procenten var højere. Danske Ældreråd vil offentliggøre tallene for alle kommuner i løbet af året.

Der var en drøftelse vedr. Seniorrådets hjemmeside. Nogle ting på Hjemmesiden, som f.eks. medlemsoversigten står med gråt. Det skulle være rettet, så det nu kan læses for alle.

Henrik Ravn fra Viima vil deltage på et kommende møde, for at demonstrere Viima produkterne.

Efter planen vil evaluering af vaskeordningen være et punkt på Seniorrådsmødet i juni.

Seniorrådet drøftede flytning af de forskellige foreninger til lokaler i Brohuset. Et af de problemerne er, at man ikke har set de kommende lokaler / hvor lokalerne skal være og hvor store de bliver. Der er lokaler der er klar til indflytning allerede i sommeren 2021 og andre lokaler er først klar i sommeren 2023. 45B er opsagt, men det er Seniorlokalerne ikke som det er nu. Hvis der er tvivl vedr. seniorlokalerne vil Leif og Peter have besked. Seniorrådet ønsker mere åbenhed om flytningen og besked om hvordan tidsplanen holder.

Danske Ældreråd havde sendt spørgeskema rundt til de forskellige Seniorråd. Peter modtog det en onsdag aften og Danske Ældreråd havde svarfrist allerede torsdag middag. Der var fire spørgsmål, der handlede om, hvorvidt der skulle åbnes op for besøg på plejehjemmene. I den forbindelse, besluttede Peter, at kontakte Lise, da hun er Seniorrådets repræsentant på plejehjemmene og de to svarede sammen på skemaet. Svar og skema bliver efter aftale sendt rundt til Seniorrådets medlemmer. De øvrige medlemmer var enige heri. Danske Ældreråd modtog 68 henvendelser ud af 98, så det er rigtig fint. 41 ud af de 68 mente det var tid til at lempe forbuddet, stadig med at følge de gældende sundhedsfaglige retningslinjer.  Seniorrådet påpeger, at det er en forudsætning der kun er adgang for de alle nærmeste pårørende , gerne at det er udendørs, aftalt på forhånd og at man måske ikke alle skal igennem hovedindgangen. Endvidere skal der sikres god hygiejne, afstand, rengøring mv. Det afhænger også af personale kapabiliteten, det er vigtigt der ikke bare lukkes op. Seniorrådet tænker, at en genaktivering af klippekort, vil være en god idé.

Seniorrådet er blevet gjort opmærksom på, at flere plejehjem har indkøbt tablets og på den måde hjælper borgere og pårørende med mødes digitalt, hvilket er rigtig fint. Endvidere er de blevet gjort opmærksom på, at der er flere andre aktiviteter og kreative løsninger sat i gang. Der bliver afholdt udendørskoncerter, fællessang, små spisegrupper mv.

Der var kommet forslag om, at sætte en artikel i Sydkysten vedr. Seniorrådets syn på Covid-19. Det var enighed i, at det droppes. Både på grund af, at situationen ændres fra dag til dag og da der står så meget herom. Det er enighed i, at hvis man ønsker at sætte en artikel i, kan man gøre det i eget navn.

33. Orientering fra diverse udvalg

Beslutning

Der var ikke noget nyt vedr. folkeoplysningsudvalget. På kommende møde er punktet vedr. lokaler på.

Der var kort drøftelse af de temadage flere af medlemmerne har deltaget i. Der var enighed om, at det har været nogle rigtig gode dage. De forskellige slides fra temadagene sendes rundt til medlemmerne.

Der ønskes stadig mulighed for, at kunne kontakte en leder fra Hjemmeplejen direkte, måske en dag om ugen.

Tilbagemeldingen fra plejehjemmene er, at det går godt og de ikke er ramt af ekstraordinær sygdom. Lise er i tæt skriftlig kontakt med lederne på plejehjemmene og bliver orienteret om hverdagen mv. De gør meget ud af, at borgerne har det godt. De prøver at holde kontakten til pårørende, går ture, laver ordlege, danser, spiser god mad og spiller spil og høre musik og andre gode ting.

Der er frist den 10. maj for tilmelding ved Kærbo til foredrag næste år. Der er normalt ved først til mølle det foregår. Seniorrådet håber, at Kærbo melder ud hvad der sker i den forbindelse. Lise vil spørge ind hertil.

Per orienterede om, at Ældresagens tilbyder at ringe borgere om som f.eks. er ensomme, eller har brug for nogen at snakke med. Som borger, skal man selv give ældresagen besked om man gerne vil ringes op. Der var drøftelse af, om hvor man som borger finder tilbuddet og om f.eks. de ensomme tager initiativ til at ringe ind og melde sig. Der er enighed i, at det er et godt tilbud, men bekymring for om det er den rigtige måde at gøre det på.

34. Økonomi

Beslutning

Seniorrådet modtog en rapport med økonomioversigten.

Der var spørgsmål til diæterne, der var enighed i, at det virker som et stort beløb der er brugt allerede i 2020. Der ønskes en oversigt over hvem der har modtaget hvad hvornår. Sekretær Anette følger op herpå.

Endvidere var der bekymring over IT udgifterne, hvad er det til? Sekretær Anette følger op herpå.

Seniorrådet ønsker at vide hvad Seniorlokalerne koster for Seniorrådet? Sekretær Anette følger op herpå.

Det aftales at Peter og Bjarne udarbejder et forslag til kommende budget. Måske har Bjarne allerede udarbejdet et udkast.

Seniorrådet ønsker økonomien udspecificeret.  Herunder gerne forklaring på udgifterne til Kabel plus. Seniorrådet ønsker at Maibritt Pedersen vil deltage i et kommende møde og fortælle nærmere herom.

 

35. Covid-19 – Coronavirus

Beslutning

Seniorrådet drøftede Coronavirus.

Bjarne havde givet ønsket om, at få status over syge borgere og personale. Peter havde via Helle Madsen fået at vide, at sygefraværet generelt er lavt for Hjemmeplejen og på plejehjemmene. Det er en af fordelene ved at holde afstand og en god hygiejne.

Hvis sygefraværet stiger, er der lavet en vikarordning. Man har skrevet til samtidige ansatte i kommunen og heraf har 50 medarbejdere meldt sig til at være vikar i hjemmeplejen ved behov. Det er alt fra skolelærere, kontormedarbejdere til kokke. Peter deltog i intromødet. Her var man desværre til at starte med, for mange medarbejdere samlet, men de blev hurtigt det op i to. Medarbejderne har selv fået valget om hvad de ønsker at hjælpe med i forhold til at gøre mad klar, gøre rent, nedre hygiejne mv. Herefter kørte medarbejderne med hjemmeplejens personale som føl. Seniorrådet er enige i, at det er en rigtig god idé og dejligt at folk vil og kan hjælpe.

Seniorrådet har forslag om, at hvis det bliver nødvendigt at få ekstra personale ind, så at nye medarbejdere bliver testet først og ikke risikere at være raske smittebærer på plejehjem eller i ældreplejen.

Tallene for syge og indlagte for kommunen og hovedstaden blev gennemgået og drøftet.

Seniorrådet var blevet orienteret om, at genoptræning er i gang i eget hjem og man har planer om at åbne op for små grupper i træningscentret. Der er enighed i, at det er godt der er fokus på træning.

Pittstop åbner op for 1 til 1 besøg, og samtaler i små grupper.

Peter er orienteret om, at vi i kommunen er godt stillet i forhold til værnemidler. På ungdomsskolen har de på deres 3D printer lavet visir som bruges i kommunen.

Seniorrådet drøftede igen problemstillingen med, at man som pårørende til en på plejehjem ikke har mulighed for at besøge vedkommende. Ældresagen og Merete Amdisen har været ind over konkret sag her i kommunen og der er sendt fint svar af sted.

Seniorrådet er enige i, at det ikke må gå for hurtigt med at åbne op og at vi som Seniorråd ikke skal være vagthunde herpå.

36. Tilfredshedsundersøgelse i Hjemmeplejen

Beslutning

Tilfredshedsundersøgelsen er på som punkt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde (SSU).

Fristen for besvarelse heraf er 1. juni 2020 og denne frist holdes der fat i, da man allerede har modtaget 200 besparelser ud af 600 mulige.

Der var drøftelse om misforståelserne i forbindelse med at SSU ikke har modtaget Seniorrådets forslag til tilfredshedsundersøgelsen. Seniorrådet havde drøftet undersøgelsen på mødet den 15. oktober 2019 og ved en misforståelse har sekretæren fra Seniorrådet ikke sendt drøftelsen videre.

Seniorrådet er et lovpligtigt udvalg og Seniorrådet forventer at referatet læses af administrationen og SSU medlemmerne.

37. Seniorrådsblad

Beslutning

Peter har efter flere forsøg fået fat i AD medier. Umiddelbart er de optimistiske i forhold til at få et blad på gaden allerede i september.

Seniorrådet drøftede situationen omkring bladet og synes bl.a. ikke at det at skaffe lokale annoncører kunne forsvares nu. Seniorrådet blev enige om, at vente til foråret 2022 med udgivelse af et nyt Seniorrådsblad.

Peter tager fat i AD medier, med information herom.

38. Koncept for frivilligfesten

Resume

Siden 2018 har Ishøj Kommune afholdt en frivilligfest en gang årligt for at hylde frivillige på det sociale område i Ishøj. Frivilligfesten afholdes på Frivillig Fredag den sidste fredag i september måned.

Sagsfremstilling

I 2018 var der 135 deltagere til festen, og i 2019 var der 175 deltagere til festen. Det må forventes at deltagerantallet for fremtiden vil ligge på samme niveau – muligvis højere. Eftersom prisen for frivilligprisen afregnes ud fra en kuvertpris, må der ses på et koncept for frivilligfesten fremover, således at festen kan afholdes inden for et budget på kr. 50.000.

I vedhæftede notat beskrives tre forskellige forslag til et koncept for frivilligfesten i fremtiden. I forbindelse med frivilligfesten vil det ligeledes være muligt for foreninger og initiativer, at reklamere for sit tiltag via en lille bog eller stand.

Indstilling

Rådet bedes drøfte forslagene til konceptet for frivilligfesten i fremtiden.

Beslutning

Forslagene blev drøftet. Seniorrådet er enige i, at de ville vælge forslag 2, hvis de skulle vælge et af de forslag.

Seniorrådet har desværre ikke økonomi til at bidrage med.

Bilag

39. Godkendelse af proces for udbud af hjemmeplejeydelser

Resume

Godkendelsessag

Den nuværende aftale med den eksterne leverandør Altiden, som Ishøj Kommune har indgået kontrakt med om levering af hjemmeplejeydelser, udløber d. 30. juni 2020. Der er derfor igangsat en proces om udbud af hjemmeplejeydelser. Sagen forelægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og sendes efterfølgende til godkendelse i Økonomi- og Planudvalget samt til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune leverer hjemmeplejeydelser efter serviceloven §§ 83 og 83 a til kommunens borgere. Kommunen skal som minimum tilbyde borgerne at vælge mellem to leverandører, hvoraf den ene kan være den kommunale hjemmepleje. Ishøj Kommune indgik i 2018 kontrakt med Altiden (daværende Aleris) om levering af hjemmeplejeydelser. Kontrakten udløber pr. 30. juni 2020, hvorfor der er igangsat en udbudsproces om levering af hjemmeplejeydelser til Ishøj Kommunes borgere.

Ved seneste udbudsproces i 2017/2018 varetog konsulentfirmaet Tolstrup og Hvilsted opgaven på vegne af Ishøj Kommune. Tolstrup og Hvilsted har indgående erfaring med udbudsopgaver og ved sidste udbudsforløb leverede de et tilfredsstillende stykke arbejde for Ishøj Kommune. Derfor har administrationen valgt igen at indgå et samarbejde med Tholstrup og Hvilsted om udbudsopgaven.

Tolstrup og Hvilsted har udarbejdet tilbud om varetagelse af udbuddet på vegne af Ishøj Kommune. Af tilbuddet fremgår procesplan for udbud samt pris for varetagelse af opgaven. Af tilbuddet fremgår endvidere, at Tolstrup og Hvilsted anbefaler Ishøj Kommune at starte med ny leverandør pr. 1. november 2020, dvs. fire måneder efter den nuværende kontrakts udløb. Årsagen er, at erfaring viser, at sommerferieperioden er et dårligt tidspunkt for opstart med ny leverandør. I perioden fra d. 30. juni – 31. oktober 2020 forlænges den eksisterende kontrakt med Altiden.

Det koster kr. 269.000 kr. for 2 klippekort á hver 100 timer at få Tolstrup og Hvilsted til at forestå udbudsprocessen. Såfremt der er klip tilbage efter udbuddet, kan disse bruges andre steder i Ishøj Kommune. Det er administrationens vurdering, at der er behov for ekstern konsulentbistand til denne komplekse udbudsopgave, hvormed det sikres, at udbuddet lever op til de lovkrav, der er til udbud.

Center for Borger, Økonomi og IT samt Center for Voksne og Velfærd finansierer udgiften til udbuddet.

Vedhæftet er tilbud samt procesplan fra Tolstrup og Hvilsted.

Økonomi

Der vil være en udgift på kr. 269.000, som foreslås finansieret af videreførsler fra 2019/2020.

Indstilling

9. marts 2020, pkt. 30:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender, at udbudsprocessen varetages af Tolstrup og Hvilsted samt beslutter, at sagen sendes til godkendelse i Økonomi- og Planudvalget med anbefaling om frigivelselse af kr. 269.000 af midler fra videreførsler til udbud af hjemmeplejeydelser. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2020, pkt. 30:

Tiltrådt. Sagen oversendes til Økonomi- og Planudvalget.

Beslutning

Kommunens aftale med den eksterne leverandør Altiden vedr. hjemmeplejeydelser udløber 30.  juni 2020, med ønske om forlængelse til 31. oktober 2020.

Kommunen ønsker at bruger Tolstrup og Hvilested til at varetage den kommende udbudsproces.

Seniorrådet synes det virker som mange penge og undrer sig over hvorfor de skal bruge flere klip.

Seniorrådet ville gerne vide, hvem der i sidste ende tager stilling til hvilken leverandør der skal vælges? Om det er firmaet og om der er fagfolk fra kommunen med indover.

Punktet tages til efterretning.

Bilag

40. Normering på Ishøj kommunes plejecentre sammenlignet med andre kommuner

Resume

Orienteringssag

Administrationen har undersøgt normeringen på Kærbo og Torsbo og lavet en sammenligning med analyse fra VIVE over normeringer på danske kommunale og private plejecentre/plejehjem – 2019.

Sagsfremstilling

VIVE har på foranledning af Ældre Sagen udarbejdet en analyse over normeringer på danske kommunale og private plejecentre/plejehjem – 2019 (se bilag). Analysen fra VIVE omfatter kun kommuner, hvor der minimum er 3 plejecentre. Det betyder, at Ishøj Kommune ikke er omfattet af kriterierne for analysen, og derfor ikke har deltaget. I analysen fra VIVE opgøres normeringen udelukkende i forhold til plejepersonale eller personale, der har direkte borgerkontakt. Således indgår ledelse, administration og rengøring mv. ikke i normeringen.

Analysen fra VIVE viser følgende:

  • Der er relativt flere medarbejdere på dagvagt og færre på nattevagt i 2019 end i 2017
  • Der er stor variation i normeringer på de enkelte plejecentre – især på nattevagter
  • Der gives en markant vækst i antal ufaglærte medarbejdere
  • To ud af tre ansatte er på deltid

Administrationen har undersøgt normeringer på Torsbo og Kærbo og lavet en sammenligning (se bilag) med resultaterne af VIVEs analyse for 2019.

Administrationens sammenligning viser, at både Torsbo og Kærbo har en bedre normering end landsgennemsnittet på dagvagt såvel som aften- og nattevagt.

Indstilling

9. marts 2020, pkt. 29:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, og sendes til efterretning i Byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2020, pkt. 29:

Tiltrådt.

Beslutning

Hvis Seniorrådet kigger på tallene, ser de fornuftige. Ishøj er med i den gode ende og markant bedre normering end landsgennemsnittet. Men der er enighed i, at tallene kan være svære at gennemskue. De er enige om, at så gode er normeringerne ikke i Ishøj, der er også skåret ned herpå. Der var drøftelse af normeringer.

Seniorrådet var glade for at se tallene, men enige om de kan være svære at bruge og at en sådan analyse ikke siger noget om kvaliteten i forhold til de opgaver der skal udføres.

Bilag

41. Godkendelse af Retningslinje 2020-2021 og Handleplan 2020-2021 for Velfærdsteknologi

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen forelægger udkast til Social- og Sundhedsudvalget Retningslinje for Velfærdsteknologi 2020-2021 samt udkast til Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet udkast til Retningslinje for Velfærdsteknologi 2020-2021 samt udkast til Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021, som fastsætter rammer og retning for arbejdet med Velfærdsteknologi for social- og ældreområdet i Ishøj Kommune (se bilag).

Formålet med Retningslinje for Velfærdsteknologi 2020-2021 er at:

  • Opstille målsætninger som kan imødekomme velfærdspolitikkens vision
  • Udvikle bedre service og robusthed for borgere i Ishøj Kommune
  • Skabe systematik og overblik i arbejdet med velfærdsteknologi

Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021 beskriver de indsatser der skal bidrage til den velfærdsteknologiske transformation som Ishøj gennemfører 2020-2021. Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021 skal sikre den rette prioritering af konkrete indsatser og udmøntning af målsætningerne i retningslinjen for velfærdsteknologi.

Indstilling

9. marts 2020, pkt. 27:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende Retningslinje for velfærdsteknologi 2020-2021 samt Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021 til høring i Seniorrådet, Udsatterådet samt Handicaprådet med høringsfrist d. 15. april.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2020, pkt. 27:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet har læst og gennemgået retningslinjen og handlingsplanen for Velfærdsteknologi 2020-2021. Der er enighed i, at det er flotte intentioner. Seniorrådet er enige i, at politikere og administration skal holdes fast herpå.
Det er vigtigt for fremtiden. Det kan være med til at gøre livet nemmere for dem der har brug for det.

Seniorrådets høringssvar er, at det er rigtig fint og lyder godt. Seniorrådet ønsker at blive orienteret løbende om hvordan det går og hvad status er. Seniorrådet ønsker der er fokus på at holde fast i de skrevne ord.

Seniorrådet ved der er et showroom med velfærdsteknologi i Gentofte. Seniorrådet vil gerne se det og vil booke en tid hertil.

Bilag

42. Orientering om planer og tiltag på demensområdet 2020

Resume

Demenskoordinator Lone Andersen og teamleder Nina Fabricius deltager under dette punkt, og orienterer om tankerne bag strateginotatet samt arbejdet på demensområdet i Ishøj.

Sagsfremstilling

Strateginotat om demensområdet – pejlemærker og fokuspunkter fremlægges til drøftelse. Notatet indeholder følgende:

  • Administrationens strategiske overvejelser i relation til fremtidige indsatser
  • Fokuspunkter for demensområdet i Ishøj Kommune
  • Visioner og mål for området
  • Præsentation af eksisterende tilbud i Ishøj på demensområdet

Notatet kobler an til overordnede fokusområder nationalt og kommunalt. Notatet indeholder også et forslag til, hvordan vi gennem en inddragende proces kan skabe ejerskab til en strategi for området samt de tiltag, der følger i kølvandet på denne.
Endelig demensstrategi fremlægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde i oktober 2020.

Strateginotatet samt pixiudgave af samme notat er vedhæftet.

Indstilling

9. marts 2020, pkt. 20:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter strateginotat om demensområdet i Ishøj Kommune og sender forslag til pejlemærker samt tidsplan for den videre proces til høring i Seniorrådet med høringsfrist pr. 1. april 2020.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2020, pkt. 20:

Tiltrådt. Administrationen arbejder videre med at afdække Ishøj som certificeret demensvenlig kommune. Materialet sendes i høring i Seniorrådet. Der udarbejdes revideret tidsplan for proces med strategi for demensområdet.

Beslutning

Punktet udskydes til mødet den 19. maj 2020, efter aftale med Seniorrådet og Teamleder Nina Fabricius.

Bilag

43. Orientering om kvalitetsstandard og arbejdsgang for forebyggende hjemmebesøg

Resume

Beslutningspunkt

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg forelægges i en revideret version. Ydermere fremstilles en kort orientering om, hvordan vi i Ishøj Kommune arbejder med at udføre forebyggende hjemmebesøg.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2019 blev kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg besluttet. I det konkrete arbejde i praksis har der siden vist sig at være nogle udfordringer i forhold til omsorgssystemet Cura, samt et ønske om at prioritere opmærksomheden på én af de beskrevne målgrupper for borgere med særlige behov. Derfor fremlægges forslag til kvalitetsstandarden med følgende justeringer:

  • En præcisering af, at der ikke tilbydes besøg til de borgere, hvor det er muligt for os at have viden om, at de i forvejen modtager praktisk hjælp fra Ishøj Kommune.
  • Hos de borgere, hvor der er et udredningsforløb i gang, eller der allerede foreligger en diagnose på en demenssygdom, overtager Ishøj Kommunes demenskoordinator de forebyggende hjemmebesøg i hjemmet. Dette gælder også for en eventuel ægtefælle.
  • At der sendes breve til alle nye 75-årige uden fastlagt tidspunkt. Det betyder, at de selv aktivt skal henvende sig for at aftale et besøg. Denne praksis er ny og ønskes afprøvet, da medarbejderne oplever at bruge meget tid på at planlægge faste besøg, hvorefter de ofte bliver aflyst eller, at borgerne ikke er hjemme. Denne nye metode ønskes afprøvet og evalueres efter 3 måneder, for at følge op på, hvor stor en del af målgruppen, der tager imod tilbuddet om besøg, når de selv aktivt skal henvende sig.
  • Hvis der bor et ægtepar på adressen og begge er i målgruppen for besøg, så sendes et samlet brev uden fastlagt tidspunkt til deres adresse. Er der et ønske om at få et individuelt besøg aftales dette.

I forhold til den konkrete udførelse af de forebyggende hjemmebesøg, fremlægges desuden en kort orientering om, hvordan vi i Ishøj Kommune arbejder med at udføre forebyggende hjemmebesøg. Overordnet set beskriver den at:

  • Forebyggelseskoordinatorerne har fokus på at opspore og forebygge ensomhed og mistrivsel
  • Forebyggelseskoordinatorerne motiverer gennem deres samtaler borgerne til deltagelse, øget egenomsorg og fokus på egne ressourcer
  • Forebyggelseskoordinatorerne er for mange borgere bindeled til andre instanser i Ishøj Kommune samt brobygning til lokalsamfundet i Ishøj

Se vedhæftede reviderede kvalitetsstandard samt notat.

 

Lovgrundlag

Servicelovens § 79a

Indstilling

10. februar 2020, pkt. 13:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til høring i Seniorrådet med høringsfrist pr. 1. marts 2020.

Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2020, pkt. 13:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet kan godkende kvalitetsstandarden for forebyggende Hjemmebesøg. Det kan de, med de rettelser der er tilføjet.

Seniorrådet ville gerne høre, hvor mange man forventer vil tage imod tilbuddet? Seniorrådet var nysgerrige på, at hvordan det skal gå, når borgerne selv skal tage initiativet.

Seniorrådet imødeser en evaluering af kvalitetsstandarden i 2021.

 

Bilag

44. Eventuelt

Beslutning

Seniorrådet ville gerne høre om der er en konsulent vedr. Parkinson eller fokus herpå som på samme  måde som vedr. demensområdet? Hvis man lider af Parkinson, er der så en eller et sted i kommunen man kan henvende sig?

Seniorrådet Hjemmeside trænger til en opdatering, bl.a. afholder Seniorrådet 11 møder årligt som det er nu. Derfor aftales det, at alle medlemmerne, læser siden igennem og melder tilbage til Leif og Peter med rettelser.

Ros til formanden fra Seniorrådet. Seniorrådet sætter stor pris på de orienteringer og tilbagemeldinger de altid får.

Næste møde er den 19. maj 2020

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 18. februar 2020 kl. 13.00

Lokation: Mødelokale Arken

 

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

19. Godkendelse af referat fra sidste møde

Beslutning

Der var ingen kommentarer til forrige referat.

Det ønskes, at referatet bliver opstillet mere let læseligt fremover.

 

20. Orientering fra formand og næstformand

Beslutning

Formand Peter Møller fortalte, at han har modtaget en henvendelse fra ældrerådet i Høje Taastrup. De ville gerne høre hvordan ventelisterne til pleje- og ældreboliger er i omegnskommunerne. Peter har svaret, men vil også dele tallene med Seniorrådet.

Der står pt. 24 borgere på venteliste til plejeboligerne. I 2019 er der 50 borgere der har søgt om at komme på venteliste og 6 borgere har fået afslag til at komme på ventelisten.

Seniorrådet kunne være bekymret for, om i kommunen har taget højde for vi bliver ældre og ældre i forhold til antallet af pladser.

Peter er inviteret til repræsentantskabsmøde med danske ældreråd. Det aftales at Peter deltager.

Peter fortalte, at der er kommet svar vedr. sommerfesten og julefrokosterne.

Til sommerfesten 2018 deltog 964 borgere i turen til Skævinge Kro og på den korte tur deltog 105 fra plejehjemmene. Til sommerfesten 2019 deltog 707 borgere i turen til Lyngkroen, Nykøbing Sjælland og på den korte tur deltog 88 fra plejehjemmene.

Til julefrokosten 2018 i Ishøj Kultur Café deltog 1318 borgere over 6 dage. Til julefrokosten 2019 i Ishøj Idrætscenter deltog 900 borgere over 3 dage.

Der er enighed, at det er en alt for stor nedgang i deltagere der har været. Seniorrådet vil gerne hjælpe med at få deltagerantallet op, hvilket både gælder for sommerfesten og julefrokosten.

Der var drøftelse af, evt. grunde / forklaringer på denne nedgang. Seniorrådet ville gerne høre nærmere om, hvor mange der har fået sendt indbydelse ud eller hvor man bliver oplyst herom og i det hele taget, hvor mange ældre der er, i forhold til antal deltagende. Der ønskes også besked om, hvilke rammer der er til at arrangere et sådant arrangement. Seniorrådet ønsker så mange som muligt deltager. Fordele og ulemper blev drøftet.

Seniorrådet ønskede, at Dorte og Maja deltager i næste Seniorrådsmøde for en drøftelse herom.

 

21. Orientering fra diverse udvalg

Beslutning

Der var ikke nyt fra de forskellige udvalg.

 

22. Økonomi

Beslutning

Der er undring i forhold til IT/telefoni udgifterne for 2019, Seniorrådet ønsker forbruger her bliver uddybet.

Endvidere vil Seniorrådet gerne finde ud af, om de har udgifter ifht. Seniorlokalerne.

Der er enighed i, at Seniorrådet stadig ønsker at få kigget på budgettet. Bjarne vender tilbage med udkast til drøftelse.

23. Opfølgning vedr. snerydning

Beslutning

Seniorrådet har modtaget besked om, at der kommer en sag op på SSU, der skal lægge op til en drøftelse i af hvorvidt der skal ændres på praksis om tilbagebetaling såfremt der ikke kommer sne, eller at det skal ses som en forsikringsordning, eller at man skal lave om på opkrævning af beløbet så det bliver månedligt.

Seniorrådet afventer efterfølgende svar herom og der er enighed i, at det er en god idé det taget op på SSU.

 

24. Opfølgning vedr. fliser på Kærbo

Beslutning

Der var drøftelse af belægningerne omkring Kærbo og rundt omkring på stierne i kommunen. F.eks. ved Voldstien, er der lagt nye fliser, så arbejdet er i gang. Seniorrådet ville gerne høre Park og Vej om status herpå.

Per fortalte om, at der i Ishøj er en app der hedder Ishøj Borgertip, her kan man f.eks. melde ind at fliser er i stykker et konkret sted og så vil kommunen tage hånd om sagen.

Der er enighed i, at det vil være oplagt at skrive herom i det kommende Seniorrådsblad.

 

25. Høring Akutfunktionen

Beslutning

Høringssvar fra Seniorrådet:

Generelt vil Seniorrådet gerne påpege, at der er gjort et fantastisk flot og grundigt stykke arbejde med udarbejdelse af denne kvalitetsstandard.

Overordnet indeholder kvalitetsstandarden alt det væsentlige.

Under Tildeling: Seniorrådet kunne godt bruge information om, hvordan man som ny borger (ikke kendt borger i hjemmesygeplejen) f.eks. via 1813 kommer i kontakt med Akutfunktionen,

Hjemmesygeplejen, og hvor hurtigt?

Seniorrådet kunne godt tænke sig, at Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejens nye ”flyer” med ”Ring rigtigt” blev vedhæftet kvalitetsstandarden, da det er vigtig information i forhold til akutfunktionen.

Under Form og Indhold første afsnit, står at ”Opgaverne skal leveres med kort varsel døgnet rundt”, dette ønskes præciseret!

Under Form og Indhold:” Sikker mundtlig kommunikation”… Gerne en nærmere præcisering af hvordan man sikrer det!

Under Organisering, omfang og varighed, ”visse opgaver i akutteamet kan delegeres til social-og

sundhedsassistenter ” Her er det vigtigt med en retningslinje og præcisering af, hvilke opgaver det drejer sig om der kan delegeres.

Ønsker svar på hvad man gør, hvis de fleksible omsorgspladser slipper op?

Under Kompetencekrav til udfører, der står at akutte og komplekse sygeplejeopgaver, som hovedregel varetages af sygeplejersker med minimum 2 års klinisk erfaring – Ordet –som hovedregel- bør slettes, idet det er vigtigt at det altid er sådan.

Under Kompetencekrav til udfører, står der, at grundlæggende sygeplejeopgaver i akutfunktionen, kan varetages af Social- og Sundhedsassistenter med min. 2 års klinisk erfaring og som har erhvervet sig udvidede kompetencer. Ønsker specificering af hvilke kompetencer det drejer sig om, og inden for hvilke områder, ud over medicinområdet. Vigtigt at det overholdes og kompetencerne vedligeholdes.

Under Kvalitetssikring, Seniorrådet ønsker præciseret hvor lang tid man kan tilhøre akutfunktionen.

Under Borgerens pligter og rettigheder, her er det vigtigt at borgeren bliver orienteret om hvordan affaldet bortskaffes korrekt, hvis borgeren har mulighed for det, ellers må hjemmesygeplejen sørge for at bortskaffe affaldet.

Seniorrådet ønsker at få tilsendt bilaget ”Kompetence og delegering i CVV, Ishøj Kommune, april 2019”.

Under udarbejdelse og opfølgning må der gerne stå både navn og titel på den der har udarbejdet standarden. Og det ønskes også at der står hvornår standarden skal revideres.

 

26. Temamøder med Ældresagen

Beslutning

Der er sket en masse misforståelser i forbindelse med planlægning af den kommende temadag. Den udskydes derfor til uge 37 eller uge 39. Vi afventer pt. Ældre Sagen og tager det op igen på kommende Seniorrådsmøde. Der var drøftelse herom.

27. Seniorrådets facebookside

Beslutning

Der var en kort drøftelse af brugen af Seniorrådets facebookside. Der var i den forbindelse også en drøftelse af det at publicere billeder.

Der er enighed om, at brugen af facebooksiden, som udgangspunkt skal være til og om seniorer i Ishøj.

Det aftales, at Seniorrådet vil høre om måske en fra kommunen kan komme ud og fortælle lidt nærmere om persondataforordningen og brugen af billeder.

28. Nyt Seniorrådsblad

Beslutning

Seniorrådet har afholdt møde med AD medier og planen er, at bladet skal udkomme inden sommerferien.

Brevet AD medier har lavet udkast til blev drøftet. Der er enighed i, at der ikke må stå at det er Ishøj Kommune der er afsender på brevet.

Bjarne havde lavet lister over mulige sponsorer til det kommende blad. Listerne blev gennemgået og drøftet.

Der var forslag om, at interviewe borgere vedr. deres kendskab til Seniorrådet og sætte det i Seniorrådsbladet.

29. Medicindosering Sygeplejeklinikken

Beslutning

Maria Nordlund ansat som udviklingssygeplejerske deltog i Seniorrådsmøde, for at fortælle nærmere om Sygeplejeklikken og hvilke borgere og opgaver der skal være tilknyttet her.

En af de første ting Maria gerne ville påpege var, at Sygeplejeklinikken ikke er opstået med henblik på at kunne spare penge.

Endvidere ville Maria gerne påpege, at borgere der ikke har mulighed for at komme op i sygeplejeklinikken, altid vil få besøg i hjemmet. Det er sygeplejerskerne der vurderer om man er egnet til at modtage sit besøg i Sygeplejeklinikken eller i hjemmet.

Borgere der selv kan handle ind mv., vil kunne komme i sygeplejeklinikken og få doseret sin medicin. Ofte sygeliggør man borgerne ved at blive i hjemmet.

En af fordelene ved sygeplejeklinikken for medarbejderne er arbejdsmiljøet, her er de rigtige remedier, lys mv.

Alle vores sygeplejersker kan være i sygeplejeklinikken, men det er stadig vores sygeplejerske med speciale i sår, der er den primære indtil videre.

Der var en god drøftelse af Sygeplejeklikken.

 

Bilag

30. Eventuelt

Beslutning

Ingen kommentarer.

 

 

for Seniorrådets møde tirsdag 21. januar 2020 kl. 13.00

 

Lokation: Mødelokalet Arken

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Beslutning

Referat fra Seniorrådsmøde den 26. november 2019:

Seniorrådsblad: Der er kommet forslag til datoer for mødet med AD medier. Mødet afholdes den 10. februar 2020 kl. 11.00 i Seniorlokalerne.

Julefrokost, sommerfest, snerydning og havehjælp: Der rykkes for svar på punkterne vedr. julefrokost, sommerfest, snerydning og havehjælp.

Økonomi: Der rykkes for svar vedr. hvorfor Seniorrådets økonomi ikke figurerer som et særskilt punkt på budgettet.

Seniorrådet fremførte forslag om, at de ønskede og tilbød sig til, i en eller anden form at deltage i ansættelsen af en ny leder for Kærbo og Torsbo. Forslaget blev godt taget imod, men umiddelbart er man ikke klar hertil.

Vedr. referat fra Seniorrådsmøde den 09. december 2019:

Vaskeordning: Lise har fulgt op med status på vaskeordningen på henholdsvis, Kærbo, Torsbo og i Hjemmeplejen. Det går bedre på plejehjemmene, men de oplever desværre, at vasketøjet bliver leveret forkert, f.eks. tøj til Torsbo ender på Kærbo osv. Servicemedarbejderne der er i gang med oplæring til begge plejehjemmene, bruger en del tid på at få tøjet leveret rigtigt. I Hjemmeplejen opleves manglende information fra Berendsen til borgerne. Det aftales, at Lise undersøger erfaringer med Berendsen

vaskeservice fra andre kommuner.

I den forbindelse vil Seniorrådet gerne påpege, at information fra kommunen til borgerne vedr. vaskeordningen, som forslået på mødet 9. december 2019 vil være en rigtig god idé, og gerne ses ført ud i livet.

Seniorrådet ønsker en evaluering af vaskeordningen på Seniorrådsmødet den 16. juni 2020.

 1. Orientering formand og næstformand

Beslutning
Formand Peter Møller:

Peter orienterede om, at Danske Ældreråd har inviteret til temadag om samarbejdsrelationer og forebyggelse. Deltagelse 950 kr. pr. person for en hel dag kl. 9.00-15.00. Det aftales, at Lise, Erik og Bjarne deltager og melder tilbage til Peter hvilken dag man ønsker at deltage.

I Albertslund Ældreråd, er Bente Clausen blevet valgt som ny formand, grundet sygdom hos den tidligere formand.

Danske Ældreråd arbejder i år med fire mærkesager, da ældre som de siger, ikke fylder meget på finansloven. De fire mærkesager er, at sikrer økonomi til en værdig ældrepleje, forebyggelse, et nært sundhedsvæsen og nye boligformer til de ældre. Alle punkter kan Seniorrådet bakke op om. Det aftales, at Peter sender denne information fra Danske Ældreråd rundt til Seniorrådsmedlemmerne.

Seniorrådet ønsker deres informationer på kommunens hjemmeside opdateret snarest. Blandt andet skal informationen om træffetid slettes. Linket til Seniorrådets medlemmer skal virke, der skal så korrekt mailadresse til Seniorrådet, og endvidere behøver der ikke mere står om Seniorrådsvalget 2019.

Seniorrådet er inviteret til åbningsreception af det nye lægehus i Brohuset fredag den 31. januar 2020 kl. 13.00-15.00.

Seniorrådet har modtaget en indbydelse fra CTKU, Center for tværprofessionel kompetenceudvikling. De afholder Ældrekonference. Konferencen er i Århus og koster omkring 2.100 kr. pr. deltager, alt efter antal.

Det aftales, at Peter sender indbydelse rundt, så man kan læse nærmere herom. Men der er enighed i, at det er mange penge, så man skal overveje om det er vigtigt.

Endvidere er Seniorrådet indbudt til regions ældremøde i Hillerød den 5. februar 2020. Seniorrådet kan ikke deltage denne dag.

Seniorrådet har modtaget en besked fra byggeteknisk service, om at der er problemer med el kørestole parkering ved Seniorrådslokalerne. Seniorrådet har sendt besked ud herom til brugerne.

Næstformand Bjarne Gosvig:

Ingen yderligere information.

 

 1. Orientering div. udvalg

Beslutning

Kærbo og Torsbo;

Seniorrådet har fået tilsendt referater fra møder i brugerråd på henholdsvis Kærbo og Torsbo. Endvidere er information om Seniorrådet blevet trykt i henholdsvis Kærbo bladet og Torsbo avisen.

Stillingen efter en ny leder for Kærbo og Torsbo er slået op. Man søger en person med sygeplejefaglig baggrund. Lise har gennemlæst stillingsopslaget og synes det er en rigtig god annonce.

Stillingen forventes besat pr. 1. april 2020.

Medborgerudvalget;

Ingelise fortalte, at Seniorrådet har mulighed for at få en stand til kommunens byhave festival. Det blev drøftet. Det aftales, at der skal undersøge nærmere herom, f.eks. en information om hvor mange der forventes at deltage, hvad der forventes hvis man har en stand mv. Det tages op igen efter næste møde i medborgerudvalget.

 

 1. Økonomi

Beslutning

Peter delte oversigt over økonomien ud til medlemmerne. De blev kort gennemgået og økonomien blev drøftet. Fremover er det meningen, at oversigt som denne bliver delt ud på hvert møde.

Der er undren over IT udgiften, hvad den dækker over. Spørgsmål bliver sendt til økonomi.

Det aftales, at der skal kigges nærmere på økonomien og budgettet. Budgettet for Seniorrådet er kr. 53.000,- for 2020.

 1. Opfølgning vedr. julefest og sommerfest

Beslutning

Seniorrådet ønsker en status på hvor mange der har været tilmeldt henholdsvis julefrokosten og sommerfesten i 2018 og 2019. Seniorrådet har en formodning om deltagerantallet er faldet, og ønsker at bidrage til at få det ændret.

Seniorrådet drøftede julefrokostarrangementet. Der var generelt enighed i, at det var et godt arrangement. De fysiske rammer var gode og der var særlig flot pyntet op. Underholdningen er der delte meninger om, men fint med underholdning. Folk var lige ærgerlige over, at der kun fulgte en drinks billet med og ikke to som vanligt.

Endvidere er Seniorrådet ked af, at borgerne ikke har mulighed for at blive hentet og bragt til julefrokosten.

Vedr. Sommerfesten, så er der enighed i, at der mangler en oplevelse af kulturel karakter.

Til sidst er Seniorrådet usikker på, hvor stor en indvirkning prisen har på deltagerantallet.

Seniorrådet vil gerne tilbyde deres hjælp til at prøve at få antallet af deltagere op.

 1. Opfølgning vedr. snerydning

Beslutning

Seniorrådet rykker for svar på, om borgerne får deres egenbetaling retur, hvis der ikke bliver brug for snerydning.

 1. Tilgængelighed og seniorlokalerne, forhåbentlig besøg Lars Vestergaard

Beslutning

Præsentation af byggeteknisk chef Lars Vesterskov Andreasen. Lars sidder bl.a. med byggeri i kommunen, drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, kommunens forsikringer mv.

Lars var inviteret til Seniorrådsmødet fordi Seniorrådet bl.a. ønskede information om Brohuset, tilgængelighed og seniorlokalerne.

Kommunen købte Brohuset den 1. januar 2019 og allerede den 1. april 2019 flyttede de første ind i Brohuset. Lars gennemgik den planlagte disponeringsplan. Der var drøftelse heraf.

Seniorrådet udtrykte bekymring for, om der var de rette muligheder og den rette mængde plads til det behov der er. Lars fortalte, at ens behov skal tages i de forvaltninger foreningerne høre under, det kan være Kultur og Fritid eller Center for Voksne og Velfærd.

Seniorrådet ville høre nærmere om gangstierne rundt omkring i kommune, der er rigtig mange steder hvor de er i stykker eller ligger skævt og medfører en farer bl.a. for ældre og dårligt gående.

Seniorrådet, blev oplyst, at det er Vej og Park der står herfor og skal tages med dem. Lars tilføjede, at Vej og Park vil deltage i det årlige samlet møde i tilgængelighedsudvalget.

Seniorrådet takkede Lars for hans deltagelse og information om Brohuset.

Seniorrådet drøftede behovet for at skulle se bygningerne i Brohuset. Der var drøftelse af Seniorrådets bekymringer i forhold til ønsker og behov. Der var drøftelse af, om der var behov for at nedfælde plads behovet, sådan at det fandtes på skrift. Det aftales, at vente til efter Seniorrådet har set Brohuset.

Tages op som punkt på kommende møde.

 

 1. Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder – Genoptræning

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen har udarbejdet forslag til reviderede kvalitetsstandarder på træningsområdet. Kvalitetsstandarderne forelægges Social- og Sundhedsudvalget, og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden er endvidere sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Følgende kvalitetsstandarder forelægges Social- og Sundhedsudvalget (se vedlagte bilag):
1. Genoptræning efter sundhedsloven § 140
2. Vedholdende træning til voksne efter serviceloven § 86, stk. 2
3. Genoptræning af voksne efter serviceloven §86, stk.1
4. Træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg – sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse
Ændringer i kvalitetsstandarder på træningsområdet angår flg.:

– § 119 er udvidet med KOL og Lændeområdet. Dette betyder ikke ændringer i tilbuddet til Ishøjs borgere. Ændringen er udelukkende lavet for at kunne timeafregne med Vallensbæk Kommune.
– Holdtræning til det geriatriske (alderdomsrelaterede) område er sat op fra 45 min. til 60 min.
– I-CURA holdet er slettet i ydelseskataloget, fordi Ishøj ikke har holdet længere (se bilag for: Ydelseskatalog for genoptræning Ishøj Kommune § 140).
Kvalitetsstandarder samt ydelseskatalog er vedhæftet som bilag.
Høringsfrist fastsættes til 15/2 2020 således, at Social- og Sundhedsudvalget endeligt kan godkende kvalitetsstandarderne på udvalgets møde i marts 2020.

 

Indstilling

 1. december 2019, pkt. 147:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende reviderede kvalitetstandarder på træningsområdet til høring i Handicap- og Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 147:

Tiltrådt.

Beslutning

Der er enighed om, at de forskellige kvalitetsstander er rigtig flot skrevet og kommer omkring rigtig mange ting. Lise mener ikke der er noget der mangler i forhold til lovgivning mv.

Dog kunne Seniorrådet ønske sig, der måske stod noget om antal på hvor mange der kan være på hvert hold, i forhold til de fysiske rammer og antal trænere. Flere af medlemmerne har erfaringer med, at det kan have betydning for forløbet, hvis holdet er for stort. Seniorrådet drøftede forskellige hold og behovet på holdene.

Seniorrådet vil gerne opfordre til at kommunen får lagt alle kvalitetsstandarderne på kommunens Hjemmeside, sådan at man som borger nemt har mulighed for at se dem, det er ikke muligt som det er i dag.

Bilag

 1. Godkendelse af kvalitetsstandard for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget og sendes efterfølgende til høring i Handicaprådet med høringsfrist d. 15/2 2020. Kvalitetsstandarden er endvidere sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden angår målgruppen for borgere med erhvervet hjerneskade over 18 år. Der er typisk tale om borgere, som har skader som følge af blodprop, hjerneblødning, tumorer, iltmangel, infektioner, traumer som følge af cykelstyrt, overfald, trafikulykke mv. Målgruppen inkluderer også borgere med hjernerystelse. I kvalitetsstandarden tydeliggøres følgende parametre: Målgruppe, formål, indhold, tildeling/visitation etc. Kvalitetsstandarden skal tydeliggøre det kommunale serviceniveau over for borgerne, og skal samtidig bruges i visitationsøjemed. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Handicaprådet. Det foreslås, at høringsfristen sættes til d. 15. februar 2020, hvormed begge råd kan nå at behandle kvalitetsstandarderne på et rådsmøde. Social- og Sundhedsudvalget godkender endeligt kvalitetsstandard på udvalgsmødet i marts 2020.
Kvalitetsstandarderne er vedhæftet.

Lovgrundlag

Kvalitetsstandarden er sammensat af flere lovgivningsområder, som kan komme i betragtning i det enkelte borgerforløb (se kvalitetsstandard).

Indstilling

 1. december 2019, pkt. 148:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende kvalitetsstandard for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade til høring i Handicap- og Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 148:

Tiltrådt.

Beslutning

Endnu en gang en rigtig fin kvalitetsstandard.

Der var dog undring over, hvorfor der er brugerbetaling på hjælpemidler, det skal man umiddelbart ikke andre steder?

Bilag

 1. Godkendelse af kvalitetsstandarder for havehjælp, snerydning og fleksible omsorgspladser

Resume

Godkendelsespunkt
Forslag til kvalitetsstandard for havehjælp og snerydning samt revideret kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser forelægges Social- og Sundhedsudvalget, og sendes til høring i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Som følge af budgetforliget for budget 2020 er der udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for havehjælp, ligesom kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser er tilrettet hvad angår egenbetaling. Egenbetaling bliver, som følge af budgetforliget, i 2020 nedjusteret til 75 kr./dag frem for de nuværende 129 kr./dag. Der er endvidere udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for snerydning.

Kvalitetsstandarder afspejler det kommunale serviceniveau og skal således give borgerne information om, hvilket serviceniveau de kan forvente ved levering af havehjælp og snerydning samt ved ophold på en fleksibel omsorgsplads. Samtidig skal kvalitetsstandarderne bruges som et redskab i visitationen ved ansøgning om havehjælp, snerydning samt ophold på fleksibel omsorgsplads.
Kvalitetsstandarderne sendes til høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 15. februar 2020 således, at kvalitetsstandarderne endeligt kan godkendes på Social- og Sundhedsudvalgets møde i marts 2020.

Kvalitetstandarderne er vedhæftet.

Indstilling

 1. december 2019, pkt. 149:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende kvalitetsstandard for havehjælp, snerydning og fleksible omsorgspladser til høring i Seniorrådet med høringsfrist d.15. februar 2020.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 149:

Tiltrådt. Dog indføres samme formuegrænse som ved Kvalitetsstandard Havehjælp. Form og indhold ændres til snerydning.

Beslutning

Kvalitetsstandard fleksible omsorgspladser:

Seniorrådet havde en bekymring for, hvad der sker i mellemtiden, hvis borgeren kommer på venteliste?

Egenbetaling for ophold står til 75 kr. pr. døgn, hvilket Seniorrådet finder rimeligt. Andet steds står der 124 kr. pr. døgn, for ophold? Seniorrådet håber, at prisen er de 75 kr. som beskrevet her, under alle ophold på de fleksible omsorgspladser, og ønsker svar herpå.

Seniorrådet finder transportudgifterne uforholdsmæssigt høje, dette ønsker ændret.

Havehjælp:

Seniorrådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarden for havehjælp.

Seniorrådet var blevet kontaktet af en borger der har en undring over hvorfor han i en ældrebolig ikke automatisk får hjælp til at klippe hækken indvendig, når den klippes udvendig?

Punktet havehjælp bliver taget op på kommende møde.

Snerydning:

Seniorrådet undrede sig over, hvorfor der er brugerbetaling på snerydning og eksempelvis ikke havehjælp?

Ellers har Seniorrådet ingen kommentarer hertil.

Bilag

 1. Godkendelse af kvalitetsstandard for akutfunktionen

Resume

Godkendelsespunkt
Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for akutfunktionen under Hjemmesygeplejen i Ishøj Kommune. Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Akutfunktionen i Ishøj Kommune tilbyder sygeplejefaglig indsats døgnet rundt til alle akutte situationer. Det kan eksempelvis være akut opstået sygdom, akut forværring af sygdom, herunder både somatisk og psykisk eller ved akut nedsat funktionsevne. Den sygeplejefaglige indsats ydes i tæt samarbejde med egen læge, akutberedskabet – 1813/112 eller den psykiatriske udrykningstjeneste. I april 2017 udsendte Sundhedsstyrelsen kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, hvormed akutfunktionens rammer, opgaver, kompetencer og ansvar blev præciseret. Kvalitetsstandard for akutfunktionen i Ishøj Kommune lever op til kravene i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard, men er tilrettet praksis i Hjemmesygeplejen. I kvalitetsstandarden beskrives form og indhold af ydelserne under akutfunktionen i Ishøj Kommune.
Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 21. februar 2020.
Kvalitetsstandarden er vedhæftet.

Indstilling

 1. januar 2020, pkt. 2:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandard for akutfunktionen og godkender at sende standarden til høring i Seniorrådet.

 

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2020, pkt. 2:

Tiltrådt. Sendes i høring i Seniorrådet.

Beslutning

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for akutfunktionen. Det aftales, at alle medlemmer så vidt muligt får gennemgået den inden mødet den 18. februar 2020, hvor der udarbejdet høringssvar hertil.

Bilag

 1. Status på Boblberg.dk

Resume

Ishøj Kommune har et samarbejde med Boblberg.dk. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, hvor man kan oprette opslag (også kalder bobler). Herigennem kan man møde medborgere med samme interesser og behov, såsom nogen at træne med, strikke med, øve sprog med, lave mad med eller blot nogen med samme ønske om at starte nye venskaber. Her fremlægges en status på Boblberg.dk i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Status på Boblberg.dk i Ishøj:

 • Pr. 10. september 2019 var der 1.489 brugere i Ishøj. Antallet af brugere er steget med 558 brugere siden marts 2019.
 • Der er pt. +22.500 bobler/opslag på landsplan.
 • 81,67 % af brugerne får svar på deres bobler/opslag.
 • 92,2 % af brugerne i Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette viser, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring i forhold til at danne relationer.
 • Gennemsnitsalderen for brugere af Boblberg.dk i Ishøj er 38,24 år.
 • Eksempler på temaer i bobler i Ishøj er veninder, tilflytter, rejsepartner, kajak fællesskab, ensomhed, lære dansk, træningsmakker, hundelufter, enlig mor, kreativt fællesskab mm.
 • Boblberg.dk gør reklame for sig selv:
 • I løbet af det sidste halve år har Boblberg.dk i Ishøj deltaget i Kulturnatten, Fællesskabsdagen, haft stand på biblioteket mm.
 • Boblberg.dk deltager i diverse messer, konferencer og arrangementer landet over.
 • Administrationen arbejder på at udbrede kendskabet til/brugen af Boblberg.dk til fx ældre borgere via foreninger, netværk og arrangementer.
 • Boblberg.dk vil fortsat gerne ud til foreninger, arrangementer o.lign. og fortælle om portalen.
 • Udvikling og samarbejder:
 • Boblberg.dk har indgået forskellige forskningssamarbejder, som fx ‘Seniorers brug af Boblberg.dk’ og ‘Værdien af Boblberg.dk’.
 • Boblberg.dk deltager i diverse udviklingsprojekter, som fx udvikling af fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper til pårørende til demensramte.
 • Boblberg.dks samarbejde med Røde Kors betyder fx udviklingen af julevenner.
 • Boblberg.dk er ved at udvikle et forenings- og aktivitetsmodul.BeslutningBilag
 • Sagen er taget til efterretning. Seniorrådet er enige i, at Boblberg er gode til at promovere sig selv. De har små 1500 brugere i Ishøj kommune.
 • Vedhæftet er status i Ishøj pr. 10. september 2019.
 1. Evaluering af Viima

Resume

Orienteringspunkt

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om en status for brugen af Viima som rengøringsmetode i hjemmeplejen. I det følgende kan læses, hvordan rengøringssystemet virker, og hvordan det bruges i Ishøj samt konklusionerne fra evalueringen. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Viima i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune indgik i juni 2016 en samarbejdsaftale med De forenede Dampvaskerier, som inkluderer leje og vask af Viima-artikler. Formålet med at indgå samarbejdsaftalen var at skabe bedre kvalitet af rengøringen hos borgerne, sikre bedre udnyttelse af medarbejdernes ressourcer samt at forbedre arbejdsmiljøet.

Ishøj Kommune betaler månedlig for leje og vask af rengøringsredskaberne. Der betales per del, som bruges og prisen kan derfor variere lidt fra måned til måned afhængig af, hvor mange rengøringer hjemmeplejen gennemfører. Foreløbig er der betalt 107.517 kroner i 2017, 122.121 kroner i 2018 og 133.500 kroner i de tre første kvartaler af 2019. Hjemmeplejen servicerer ca. 700 borgere, hvoraf 447 borgere modtager hjælp til rengøring.

Evaluering af Viima

I november 2019 blev der gennemført en evaluering af Viima. I alt blev 8 borgere, 4 medarbejdere og 1 leder adspurgt om deres oplevelse med Viima. Det var ønsket at interviewe flere borgere, men det var svært at finde nok kandidater. Dels har nogle borgere ikke kunne overskue at deltage i undersøgelsen, og dels har nogle borgere ikke været kognitivt i stand til at deltage.

De overordnede konklusioner fra evalueringen er:

 • Nogle borgere sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten af rengøringen og betvivler, om bakterier fjernes. Eksempelvis oplever nogle borgere, at gulvene er klistrede og stribede efter rengøring med Viima. Andre borgere fremhæver, at de mangler duften af et rent hjem.
 • Ledelsen fremhæver, at det er positivt, at Viima fremmer et ergonomiske sundt arbejdsmiljø, at medarbejderne undgår at indånde forskellige kemikalier samt at redskaberne altid er tilgængelige ude i hjemmene.
 • Medarbejderne fortæller, at det er en ulempe at skulle transportere kludene ud til borgerne samt at returnere de beskidte klude til hjemmeplejen.På baggrund af evalueringen anbefaler administrationen at forsætte samarbejdet med De Forenede Dampvaskerier omkring leje og vask af Viima-artikler. Desuden anbefales, at der gennemføres en evaluering af Viima hvert andet år med henblik på at belyse og imødekomme eventuelle problematikker.IndstillingForslag til beslutning:Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 152:BeslutningSeniorrådet synes ikke evalueringen er god nok, på baggrund af de 8 borgere, men synes det er godt der tages hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø også. Det aftales, at undersøge om en person fra Viima kan komme forbi et Seniorrådsmøde og vise der produkter som bruges i Hjemmeplejen, så Seniorrådet kender til det.
 • Bilag
 • Evaluering af Viima projektet blev drøftet. Man har ud af 447 bruger, valgt at spørge 8 indtil produktet. Ikke alle 8 borgere var tilfredse, men man anbefaler alligevel at fortsætte hermed.
 • Tiltrådt.
 • Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget godkender anbefalingen om at forsætte samarbejdet med De Forenede Dampvaskerier omkring leje og vask af Viima-artikler. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.
 • 9. december 2019, pkt. 152:
 • Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.
 • Med baggrund i medarbejdernes oplevelse af, at kludene er tunge og besværlige at transportere frem og tilbage, vil ledelsen i hjemmeplejen gå i dialog med medarbejderne for at se på mulige løsninger for at imødekomme denne problematik.
 1. Temamøde om tryghed i samarbejde med Ældresagen

Beslutning

Der har været udfordringer i forhold til at få stablet dette temamøde på benene.

Det aftales, at Bjarne skal få udmeldt nogen datoer, gerne primo, medio marts, og de må også gerne komme med et lille udkast til mødet.

Når dato forslagene er i hus, findes den bedste dag og lokalerne bookes og den endelige planlægning kan påbegyndes.

 

 1. Fliserne ved Kærbo er de ordnet

Beslutning

Seniorrådet ønsker at Vej og Park deltager i kommende Seniorrådsmøde. Det opleves, at fliserne ved Kærbo og rundt omkring i kommunen trænger til en renovering og der ønskes status herpå.

 1. Seniorrådsrepræsentanter Kærbo og Torsbo fremadrettet

Beslutning

Der var drøftelse om, hvordan Seniorrådet fremadrettet skal kunne træffes på Kærbo og Torsbo. Det aftales at Lise evt. 15 min. eller efter et brugerpårørende møde enten på Kærbo og Torsbo, kan være til rådighed.

De tider vil evt. blive sat op på plejehjemmenes opslagstavler. Endvidere er informationen om kontakt til Seniorrådet generel kommer i henholdsvis Kærbo bladet og Torsbo avisen.

 

 1. Svar fra Hjemmesygeplejen vedr. medicinsodering

Beslutning

Vedr. medicindosering

Seniorrådet rykker for svar vedr. borgere der skal i sygeplejeklinikken for at få doseret deres medicin.

Bekymringen går på, at det ikke er alle borgere der har mulighed herfor.

Det er aftalt med Hjemmesygeplejen, at de deltager på kommende Seniorrådsmøde og orientere herom.

 

 1. Evt.

Beslutning

Mimrekort: Der var en kort drøftelse af mimrekort. Der er enighed om, at det behøver Seniorrådet ikke at gå ind i, da Dansk Ældreråd vil gå aktivt ind i denne kamp.

Ring rigtig til Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen: Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen har været nødt til at adskille akuttelefonen og nødkaldstelefonen, for at sikre sig at borgerne får den rigtige medarbejder til at tage sig af henvendelsen og sikre sig der iværksættes den korrekte hjælp. Sygeplejen vil sørge for at de rette borger får det nye akutnummer eller man vil få det rette nummer oplyst ved henvendelse.

Stafet for livet: Den 22. og 23. august 2020, er der stafet for livet i Ishøj. Her kan man tilmelde sig som fighter hvis man enten har kræft eller har overlevet kræft, tilmelding sker på www.stafetforlivet.dk.

Tilbud til formænd: Peter har modtaget en mail fra Danske Ældreråd, som har udarbejdet et tilbud til formændene. Er man interesseret tilbyder de en gratis dag, med emner som personlig lederskab, det involverende møde mv. Enighed det er en god idé.

Julemad Kærbo: Seniorrådet har modtaget henvendelser på, at borgere og pårørende der har fået juleanden fra Kærbo, ikke har været tilfredse med maden.

Afsl and utning ved formPeter Møller.

Referat for Seniorrådets møde mandag 9. december 2019 kl. 13.00

 

Lokation: Mødelokale Arken

 

 

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

 1. Vaskeordning

Beslutning

På møde deltog Centerchef Helle Madsen og Visitator Louise Jakobsen.

Louise har som visitator været med i vaskeordningsprojektet og udarbejdelse af kvalitetsstandarderne herfor.

I forbindelse med implementeringen af projektet, har hun arbejdet tæt sammen med Hjemmeplejen herom. Helle fortalte nærmere om vaskeordningen og påpegede at det er en politisk beslutning, at dette pilotprojekt skal opstarte og i første omgange løbe for to år. Det er bl.a. besluttet, da man i Hjemmeplejen har brugt meget spildtid på at vaske tøj for borgere, der ikke havde vaskemaskine i eget hjem. Det er dog besluttet, at det gælder alle borgere, både i eget hjem og på plejehjemmene. Der er udarbejdet kvalitetsstandarder herfor. Den nye vaskeordning, vil også være med til at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne i hjemmeplejen.

Der er en egenbetaling ved brug af vaskeordningen. Egenbetalingen er på kr. 150,00 månedligt. Prisen er beregnet ud fra ca. pris, man i gennemsnit bruger i strøm, vaskepulver mm.. Tøjet vil blive vasket, hentet og bragt hver uge. Herudover kan man tilkøbe rens med mere og andre tilkøbs ydelser. Borgerne har ikke tidligere betalt for hjemmeplejens tid de har brugt til denne ydelse, hvilket også skal tages med i betragtningen.

Den tid der går fra vaskeordningen, skal gå til den borgernære pleje.

Flere borgere har været vant til en stor service og fleksibilitet hos medarbejderne, men der kan ikke mere findes tid hertil. Umiddelbart kan medarbejdere heller ikke hjælpe med ophæng af vasketøj. Hvis det ønskes, skal det visiteres via visitationen.

De borgere der har modtaget hjælp til vasketøj, er primært borgere der på anden vis har været tilknyttet hjemmehjælp. Flere borgere har ikke været visiteret til hjælp til vasketøj, men har fået hjælpen via den plejepakke de har fået tildelt. Der er nu mere fokus på, hvad der hører indover de forskellige pakker. Der har ikke tidligere været en konkret standard på vasketøj.

Helle ville gerne pointere, at der ikke er mange borgere der har været utilfredse over vaskeordningen og dem der har, er visitationen i tæt dialog med. Visitationen vil gerne i dialog med borgerne, hvis der er utilfredshed eller andet.

Seniorrådet spurgte ind til, om man kunne lave en differentieret ordning for borgere i eget hjem, i forhold til borgere i plejebolig/plejehjem? Helle svarede, at det vil man vurdere efter en evaluering af projektet. Man har ligeledes på plejehjemmene eftersøgt mere tid hos borgerne og ved at ikke skulle vaske for borgene, kan man forhåbentligt skabe mere tid.

Seniorrådet er bekymret for, at nogle borgere vil få en stor merudgift, da de vil komme til at mangle tøj, når de kun får vasket en gang ugentligt.

Seniorrådet var lidt bekymret over at plejehjemmene og hjemmeplejen trækkes i budget efter vaskeordningen er trådt i kraft. Kan det så give den ekstra tid til borgerne? Helle fortalte, at det er op til de enkelte enheder hvor pengene fra vaskeordningen skal findes, det er ikke som udgangspunkt i tiden til de varme hænder.

Det blev fortalt, at der har været lidt indkøringsvanskeligheder og man på plejehjemmene er blevet nødt til at vaske for enkelte borgere. Borgerne har ikke haft nok tøj til, at kunne vente på Berendsen vasker.

Helle orienterede om, at man kigger på ordningen, om der er steder, hvor den vil være svær at praktisere, som f.eks. på flekspladserne, men at man stadig prøver det af.

Der er enighed i, at vaskeordningen for især borgere i Hjemmeplejen umiddelbart er en rigtig god idé, bl.a. set i forhold til at skulle frigøre ressourcer til den borgernære pleje.

Der er enighed i, at der altid vil være skepsis og udfordringer, ved indkøring af et så stort projekt. Seniorrådet ser frem til, at hører evalueringen om hvad borgerne og medarbejderne synes om projektet ved første evaluering.

Seniorrådet ønskede at vide, hvordan erfaringen er andre steder, er borgerne der tilfredse med deres vaskeordning? Helle fortalte, at det for de fleste er lykkedes at finde et niveau der fungerer. På samme måde vil man i Ishøj lave en konkret vurdering hos den enkelte, for at få ordningen til at lykkedes og dermed fungere for den enkelte.

Louise orienterede om, at alle borgere har fået et informationsbrev vedr. vaskeordningen, hvor der står de er velkommen til at kontakte visitationen ved spørgsmål.

Formand Peter foreslog, at lave en lille skrivelse til alle borgere, hvori der står en kort besked om “Hvordan går det med din vaskeordning? Vi vil gerne høre din mening, kontakt os gerne på …” eller lignede og med besked om nr. og tid, hvor man kan kontakte visitationen. Helle og Louise synes det lød som en god idé og vil gå videre hermed.

Seniorrådet vil gerne vide mere om økonomien i forbindelse med vaskeordningen, om hvad det har af betydning for henholdsvis plejehjemmenes økonomi og Hjemmeplejen økonomi. Der ønskes yderligere dialog herom.

Det aftales, at Lise løbende skal følge og høre om hvordan ordningen fungere de forskellige steder.

Endvidere vil Lise følge op med plejehjem fra anden kommune, for at høre deres erfaringer med ordningen.

Helle orienterede om, at man vil lave en evaluering af ordningen allerede efter et halvt års tid og herefter ønsker Seniorrådet at have dette på som punkt og gerne besøg af Helle og Louise igen hvor de fortæller herom.

 1. Andet

Beslutning

Sammenlægning af ledelsen på Kærbo og Torsbo:

Susanne leder af Kærbo stopper efter eget ønske den 19. december 2019. I starten af det nye år vil stillingen blive slået op, med en forhåbentlig besættelse pr. 1. april 2020.

Seniorrådet ville gerne være med i ansættelsesprocessen, evt. som observatør. Seniorrådets repræsentant i bruger/pårørende udvalget på henholdsvis Kærbo og Torsbo vil gerne deltage og repræsentere Seniorrådet. Helle er enig i, at det er et godt forslag og vil tage det med videre.

 

Pensionist julefrokosterne:

Flere af Seniorrådets medlemmer har deltaget i julefrokosterne og har generelt haft en rigtig god oplevelse. Der er bred enighed i, at lokalerne har været rigtig fine og der har været rigtig flot pyntet op. Det har været fint med de runde borde og at maden kom rundt på bordene. Underholdningen delte vandene, men flere var glade herfor. Generelt var der rigtig god stemning mellem de 900 der havde tilmeldt sig.

Seniorrådet er kede af, at færre deltager i år. Et par ting Seniorrådet er lidt kede af, er at der f.eks. i år, kun var én drikke kupon og nogle drikkevarer var steget gevaldigt. Det med at billetprisen stiger, er svært at gennemskue konsekvensen af, for hvor meget er det reelt billetprisen vil stige, inkl. gebyret.

 

Åbent hus Pittstop:

Formand Peter deltog i åbent hus hos Pittstop. Her var der ikke mange der deltog, men det var et rigtig fint arrangement.

 

Program for Seniorrådet den 19. december 2019:

Kl. 10.30-11.30 er der åbent hus i Brohuset hos Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen.

Kl. 13.00 er der afskedsreception for Susanne Jørgensen der stopper som leder på plejehjemmet Kærb

Referat fra 2019 kl. 10:00Seniorrådets møde Møde: 26. november
Sted: Rådhuset 2. sal, mødelokale Højsletten

 

 

 

 

 

 

Pkt. Side
101 Godkendelse af referat fra sidste møde 3
102 Meddelelser fra formand, næstformand og diverse udvalg 3
103 Lukket punkt Seniorråd 4
104 Justering af prisen på julefrokoster og sommerudflugter fra 2020 4
105 Orientering vedr. snerydning hos pensionister 5
106 Økonomi Seniorrådet 7
107 Seniorrådslokalerne 8
108 Planlægning af Seniorrådsmøder fra marts 2020 og Temadage 8
109 Evt. 8
110 Caféerne og Klippekort 8

 

 

 

 

 

 

101. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Anette Wilhelmsen

Godkendelse af referat fra sidste møde

Beslutning

Referatet fra Seniorrådsmøde den 15. oktober 2019 blev godkendt.

 

 

102. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Anette Wilhelmsen

Meddelelser fra formand, næstformand og diverse udvalg

Sagsfremstilling

Herunder;

– Status på brugerundersøgelse vedr. Hjemmepleje og madservice

– Møde på pitstop

– Spisning på Kærbo

– Temadag med Ældresagen

Beslutning

Meddelelser fra formanden:

Punkterne vedr. tilgængelig og caféerne mangler på dagsorden. Tilgængelighed tages under meddelelser.

Formanden orienterede om, at når man går ind i Seniorrådets referater og prøver at åbne bilagene, så er de ikke til at åbne. Dette ønskes i orden. Seniorrådet ønsker en tilbagemelding herpå.

Seniorrådet ønsker en status på, brugerundersøgelse for hjemmehjælp og madordning.

Seniorrådet afholder ekstraordinært møde den 9. december 2019 kl. 13.30-14.30. Helle Madsen og Pia Juel Olsen deltager i mødet kl. 14.00-14.30. Der var en kortere drøftelse af vaskeordningen og planen for mødet.

Det tidligere besøg hos Pitstop blev drøftet. Der var enighed i, at det var et rigtig godt besøg, der var meget spændende og oplysende. Den 4. december afholder Pitstop åbent hus, hvor Seniorrådet er inviteret.

Seniorrådet har endvidere været på besøg på Kærbo for at smage maden der serveres. Seniorrådet var glade for maden og synes den smagte rigtig fint. Næstformanden har lavet et opslag på facebook herom. På opslaget er der kommet rigtig mange reaktioner, hvilket forhåbentlig også vil medvirke til, at mange borgere vil bruge tid på, at svare på en kommende brugerundersøgelse om bl.a. maden.

Der var drøftelse af Seniorrådets og ældresagens kommende temadag vedr. Tryghed. Planen er, at den afholdes i uge 4 eller 5 2020. Når politiet vender tilbage med dag de kan, bookes lokalet og herefter tages den aftalte køreplan i brug.

Meddelelser fra næstformanden:

AD medier har ringet vedr. at nu, hvis Seniorrådet er interesseret, nu er tid til at udarbejde næste Seniorrådsblad. Det aftales, at der findes en dag, hvor Seniorrådet kan mødes med AD medier i Seniorrådets kontor. Her skal Seniorrådet komme med input og senere selv udarbejde artiklerne. Drøftelse heraf. Der ønskes tilbagemelding på de udmeldte datoer.

Meddelelser fra diverse udvalg:

Vedr. Tilgængelighedsudvalget. Der er kommet svar på nogle af spørgsmålene, dette sendes ud på mail til alle medlemmerne. Der ønskes stadig mere viden om arbejdet i tilgængelighedsudvalget, bl.a. i forhold til Brohuset.  Endvidere modtager medlemmerne ikke referat fra møderne i udvalget. Det aftales at Lars Vesterskov indbydes til Seniorrådets møde i januar 2020.

 

 

103. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Anette Wilhelmsen

Lukket punkt Seniorråd

Beslutning

Lukket punkt.

 

 

104. J.nr. 16.07.12-G01-802553-08 Nina Dyrby Fabricius

Justering af prisen på julefrokoster og sommerudflugter fra 2020

Resumé

Beslutningspunkt

Der ønskes en justering af prisen på Ishøj Kommunes sommerudflugter og julefrokoster for pensionister fra kr. 199 til kr. 200, sådan at det manuelle salg bliver lettere at gennemføre og håndtere.

 

Sagsfremstilling

Det blev i forbindelse med budgetforliget 2019 besluttet at hæve prisen på Ishøj kommunes sommerudflugter og julefrokoster til kr. 199. Billetsalget til de to arrangementer sker hovedsagligt online gennem Ticketmaster, hvor den enkelte borger selv køber den eller de billetter, som de skal bruge. Der er dog stadig en gruppe af pensionister i Ishøj, som ikke har mulighed for eller kunnen til at købe deres billet online, og derfor har administrationen bibeholdt muligheden for at kunne møde op personligt og købe en billet for denne gruppe borgere. Dette manuelle billetsalg sker i nogle få timer på udvalgte dage.

I det manuelle billetsalg har prisen på de kr. 199 vist sig at være besværlig og tidskrævende at håndtere i praksis ift. byttepenge og det foreslås derfor, at prisen på sommerudflugter og julefrokoster hæves til kr. 200 fra 2020.

 1. november 2019, pkt. 135:

Forslag til beslutning

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at hæve prisen til kr. 200 på sommerudflugter og julefrokoster fra 2020.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. november 2019, pkt. 135:

Tiltrådt.

Beslutning

Prisen hævet fra 199 til 200 kr. er taget til efterretning.

Der var dog undring over, at på billetterne står prisen til 179 kr., med et gebyr på 20 kr. Hvad er prisen nu, i forhold til gebyret?

I forhold til julefrokosten og sommerudflugten, så savnes ”, det var en god del af dagen.

Seniorrådet ville gerne vide hvor mange der deltager i år, i forhold til de tidligere år, både i forhold til pitstop, sted for afholdelse og pris. Det aftales det tages op på kommende møde.

 

 

105. J.nr. 27.00.00-A26-1-19 Thomas Petersen

Orientering vedr. snerydning hos pensionister

Resumé

Orienteringspunkt

I forbindelse med tildeling af hjælp til snerydning i vinteren 2018/2019 er det blevet klart for administrationen, at borgere gennem flere år har fået snerydning uden at opfylde kriterierne. Det er først muligt nu at ændre tildelingen af hjælp for den kommende vinter.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 15. dec. 2011 tiltrådte udvalget følgende kriterier for, at snerydning kan ydes til pensionister:

 • Borgeren eller andre personer på adressen skal af helbredsmæssige grunde være ude af stand til at foretage snerydningen selv
 • Borgeren skal være berettiget til hjemmehjælp
 • Borgeren er økonomisk trængende og er berettiget til helbredskort, hvilket betyder, at borgeren har likvid formue under 87.700 kr.
 • Egenbetalingen er 893 kr. (2018-priser) for hele perioden

I forbindelse med tildeling af hjælp til snerydning i vinteren 2018/2019 er det blevet klart for administrationen, at borgere gennem flere år har fået snerydning uden at opfylde kriterierne. Denne opdagelse kom for sent til at stoppe tildelingen for denne vinter, og derfor er det først nu muligt at ændre tildelingen af hjælp for den kommende vinter 2019/2020.

Administrationen har gennemgået samtlige tildelinger af hjælp til snerydning for sidste vinter. Af de 23 borgere, der fik hjælpen i 2018/2019, er kun 5 borgere berettigede til hjælpen. Det betyder, at 17 borgere ikke længere vil modtage hjælpen, mens 1 borger er afgået ved døden. Flere af borgerne har modtaget hjælpen i flere år.

Bortset fra en enkelt borger med formue på 0,145 mio. kr. har halvdelen af de borgere – der ikke er berettigede – formue mellem 0,3 – 1 mio. kr. Den resterende halvdel har formuer for mellem 1 – 7,5 mio. kr.

Ansøgningstidspunktet for nye sager vedrørende hjælp til snerydning følger i den kommende periode, så det er pt. for tidligt at konkludere om, der er flere borgere, der søger og er berettiget til hjælpen.

Budgetterne er uændret over tid – kun reguleret for prisregulering.

Park og Vej er udførende på opgaven. Administrationen i Park og Vej vurderer, at udgiften pr. borger vil være i størrelsesordenen 3000 kr – 5000 kr. for en typisk vinter. Pga. særligt milde vintre har administrationen vurderet, at størrelsesordenen på udgiften har været minimal og derfor valgt ikke at afregne med Center for Voksne og Velfærd de sidste par år.

Forbrug og budget i Center for Voksne og Velfærd i perioden 2016-2018 fremgår af følgende figur:

 Årets priser 2016 2017 2018
Forbrug Budget Forbrug Budget Forbrug Budget
Udgifter 13.805 189.530 0 193.950 0 198.500
Indtægter -23.031 -83.370 -16.569 -85.220 -20.818 -87.300
Sum -9.226 106.160 -16.569 108.730 -20.818 111.200
Antal borgere 31 23 23

Såfremt antallet af borgere, der får hjælp til snerydning fremover ligger på omkring 5 personer, må den forventede udgift ligge i størrelsesordenen 15000 kr. – 25000 kr. for en typisk vinter, hvor Park og Vej fremsender regning.

Administrationen vil i forbindelse med første budgetopfølgning 2020 og budgetopfølgning 2020 og budgetlægning 2021 komme med forslag til budgetændring.

 1. november 2019, pkt. 137:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. november 2019, pkt. 137:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der udarbejdes kvalitetsstandarder for sne- og havehjælp.

Beslutning

Der er enighed i, at det er godt der er ryddet op heri. Der er nu kun fem borgere der modtager snerydning.

Seniorrådet undrede sig over, at når der ikke har været udgifter de seneste år, og om borgere der har betalt til ordningen får pengene retur?

Bilag

 

 

106. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Anette Wilhelmsen

Økonomi Seniorrådet

Beslutning

Formand Peter Møller fortalte at han har været til møde med økonomi vedr. Seniorrådets budget og han nu har fået et rigtig godt overblik herover.

Økonomi status pr. 25. november 2019, viser at vi har en budget på 65.000 kr., heri er der et mindre forbrug på 14.000 kr. overført fra 2018 til 2019. Vi har indtil videre brugt ca. 55.000 kr., men mangler udgifterne fra frivillighedsfesten, de sidste diæter og befordringsudgifter, samt forplejning og dermed ender vi nok ud i et mindre merforbrug.

Fremadrettet vil økonomi være fast punkt på Seniorrådets møder og på hvert møde, vil en opdateret økonomi rapport blive fremlagt.

Der er enighed i, vi skal have udarbejdet et budget.

Seniorrådet undrer sig over, hvorfor Seniorrådets budget ikke er særskilt i kommunens budgetbøger, og ønsker svar herpå.

 

 

107. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Anette Wilhelmsen

Seniorrådslokalerne

Beslutning

Der er fra kommunens side spurgt ind til, hvor meget og hvem der benytter sig af Seniorrådslokalerne. Der er enighed, at rigtig mange gør brug heraf, blandt andet frivillige foreninger vedr. demens, Parkinson, Neo m.fl. Det sker, da kommunen overvejer andre muligheder for vores lokaler og her vil Seniorrådet gerne påpege, at de ønsker som minimum den samme plads og muligheder som nu. Endvidere vil Seniorrådet gerne forsat have eget kontor.

 

 

108. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Anette Wilhelmsen

Planlægning af Seniorrådsmøder fra marts 2020 og Temadage

Beslutning

De kommende Seniorrådsmøder planlægges så vidt muligt 3. tirsdag i hver måned, med undtagen af juli og december. Sekretæren booker medlemmer og mødelokale i Outlook snarest.

Planlagte Seniorrådsmøder 2020;

 • 21. januar 2020 kl. 13.00-15.00
 • 18. februar 2020 kl. 13.00-15.00
 • 17. marts 2020 kl. 13.00-15.00
 • 21. april 2020 kl. 13.00-15.00
 • 19. maj 2020 kl. 13.00-15.00
 • 16. juni 2020 kl. 13.00-15.00
 • 18. august 2020 kl. 13.00-15.00
 • 15. september 2020 kl. 13.00-15.00
 • 20. oktober 2020 kl. 13.00-15.00
 • 24. november 2020 kl. 10.00-12.00 (Julefrokost kl. 12.30)

På januar mødet, ønskes deltagelse af Lars Vesterskov, vedr. Tilgængelig og Seniorrådslokalerne.

Forskellige ønsker til temaer på kommende møder er bl.a. besøg på Hjælpemiddel depotet, besøg på Torsbo med ny ledelse, evt. med spisning.

Endvidere skal vi have en evaluering af caféerne, det årlige budget møde mv.

 

 

109. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Anette Wilhelmsen

Evt.

Beslutning

Der blev orienteret om, at Vej og Park formentlig allerede i dette år, vil sørge for at fliserne ved Kærbo bliver ordnet.

Der var drøftelse vedr. vigtigheden af, at Seniorrådets egne medlemmer skal repræsentere Seniorrådet, bl.a. ude på plejehjemmene og at Seniorrådet ikke skal repræsenteres igennem andre. Dette tages op igen på kommende Seniorrådsmøde.

Vedr. sammenlægningen af ledelsen på plejehjemmene Kærbo og Torsbo, er Seniorrådet blevet oplyst, at stillingen som overordnede leder bliver slået op. Seniorrådet vil meget gerne være en del af denne proces, gerne som en del af ansættelsesudvalget, evt. kun tilstede som observatør.

Seniorrådet havde hørt, at alle borgere der skal have doseret medicin, skal komme op i Sundhedsklinikken og have det doseret. Seniorrådet mente ikke, at det kunne være rigtigt at alle borgere skal dette, da nogle vil være for svage hertil. Det aftales, at Dina Munk, leder af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen skal høres herom. Medicindosering skal på som punkt til kommende Seniorrådsmøde.

Adgang for borgere på plejehjem og i ældreboliger til kommunens pensionist julefrokost blev drøftet. Kommunen tilbyder ikke kørsel eller ledsager til kommunens julefrokost for beboere på plejehjem eller ældreboliger. De borgeres tilbud, er at deltage i de respektive plejehjems interne julefrokoster. Seniorrådet var enige om, at alle borgere skal have samme muligheder og det grænser sig til diskriminering, at de ikke har muligheden herfor. Bl.a. er det ikke samme underholdning til plejehjemmenes julefrokost, som til kommunens pensionist julefrokost. Borgerne skal benytte sig af flex trafik hvis de vil af sted. Seniorrådet vil gerne udtrykke deres undring og bekymring herover.

Seniorrådet drøftede svar fra regionen. Der var enighed i, at det var rigtig fint, at de har brugt tid på at svare og Seniorrådet har taget svaret til efterretning.

 

 

110. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Anette Wilhelmsen

Caféerne og Klippekort

Beslutning

Nina Fabricius teamleder Frivillighed og Forebyggelse og Annette Nordal teamleder Hjemmeplejen deltog i Seniorrådsmøde, for at orientere om ændringerne vedr. caféerne. Det er blevet besluttet at man fremover, hvis man har brug for hjemmehjælp for at kunne komme i café, skal man være visiteret til klippekort og bruge sine klip hertil.

Hjemmeplejen har tidligere deltaget i caféerne som en del af caféerne, men de er der fremover kun for at hjælpe borgere der er i caféerne. Så der vil ikke fremover være nødvendigvis være en medarbejder fra hjemmeplejen tilstede når der afholdes café. Hvis man i caféen oplever en borger er blevet dårligere og har brug for hjælp, kan man kontakte visitationen med sin bekymring og de vil vurdere om der er behov for hjælp mv. I samarbejde vil de frivillige i caféerne og medarbejderne fra hjemmeplejen hvilke borgere der kunne have brug for hjælp, for at kunne fortsætte i caféerne. Hvis man som borger har brug for, at få hjælp til at komme i café, skal være visiteret til klippekort og man skal så bruge klippekort på at komme i caféen. Det kan for nogle borgere betyde, at de ikke nødvendigvis har klip nok, til at komme i café hver gang der er café.

Nina fortalte, at man i sin tid oprettede caféerne i forbindelse med modtagelse af penge fra ældremilliarden og herefter brugte man puljemidler fra værdighedsmilliarden til caféerne, samt at Hjemmeplejen har betalt løn. Puljerne udløber nu og derfor er denne politiske beslutning taget. Nogle caféer vil kunne mærke forandringen og andre vil ikke. Nina tilføjede, at de har budt ind til løbende dialog med caféerne, men at det stadig er visitationen og kun dem, der kan vurdere om borgerne har ret til klippekort.

Seniorrådet spurgte ind til, hvis nu fem borgere har brug for hjemmehjælp, hvordan fordeles så borgerne klip? Annette svarede, at det man administrativt vil sørge for at fordele klippekortene. Annette tilføjede, at de selvfølgelig vil gøre hvad de kan, særligt for de borgere hvor det at komme i caféen er deres eneste sociale tid. Endvidere tilføjede Annette, at man stadig vil prøve, at sende de kendte medarbejdere i caféerne.

Nina oplyste, at hendes medarbejdere vil deltage oftere i caféerne den kommende tid for at evaluere denne ændring. De opfordres til at lave en skriftlig evaluering heraf. Nina oplyste, at de umiddelbart ikke laver en skriftlig evaluering, men gerne deltager i et Seniorrådsmøde, hvor hun vil orientere deres evaluering. Der er enighed i, at det vil være en god idé. Det aftales endvidere at Per og Ældresagen følger op herpå.

Seniorrådet ville gerne høre om når puljer bliver til bloktilskud, må kommunen så selv bestemme hvor pengene skal bruges? Det er sådan, at kommunerne selv har ret til at bruge bloktilskud som ønsket.

Seniorrådet vil gerne påpege, at der i budgettet er penge fra værdighedsmilliarden der ikke ser ud til at være brugt, og evt. kan bruges hertil.

Der var generel drøftelse af klippekortsordningen.

Endvidere var der kort drøftelse, af betalingen man er nødsaget til at betale, ved afholdelse af caféen i Torslunde.

Bjarne Gosvig
Per Nørskov
Erik Schlichting
Peter Møller

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 15. oktober 2019 kl. 13.00

Lokation: Rådhuset 2. sal, mødelokale Arken

 

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

89. Godkendelse af seneste referat

Beslutning

Velkomst ved Peter.

Når dagsorden og referatet er klar på hjemmesiden, er det aftalt at Sekretæren giver medlemmerne

besked herom.

Referatet blev godkendt. Det er aftalt, at der umiddelbart ikke nævnes navne på Seniorrådets medlemmer

under de enkelte punkter.

 

90. Godkendelse af høringssvar

Beslutning

Godt møde sidst med Maibritt Pedersen og Helle Madsen.

Drøftelse af ændringer fra medlemmerne. Det aftales, at rettelserne skrives und og sekretæren sender

udkastet rundt til endelig godkendelse inden fredag den 18/10.

 

91. Orientering: Udskydelse af Brugerundersøgelse Hjemmepleje og Madservice

Resume

Orienteringspunkt

Udskydelse af Brugerundersøgelse Hjemmepleje og Madservice

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at implementere vaskeprojekt i Hjemmeplejen forinden der igangsættes brugerundersøgelse af Hjemmepleje og Madservice. Dette forventes igangsat 1. kvartal 2020 af hensyn til borgerne. Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret på udvalgsmødet d. 7/10 2019 og godkendte meddelelsen. Se bilag for undersøgelsesmateriale.

 

Indstilling

Seniorrådet tager orientering om udskydelse af brugerundersøgelse af Hjemmepleje og Madservice til efterretning.

Beslutning

Vi havde kort drøftelsen om skemaet på forrige møde. Seniorrådet var tidligere blevet lovet, at være

”prøvekaniner” i forhold til spørgeskemaet og er da ærgerlige over de ikke er blevet hørt inden det er

færdig udarbejdet.

Der er enighed i, at skemaet er for langt og vil være uoverskueligt for mange. Det er et skema til primært

ældre borgere der modtager hjemmepleje. Mange borgere vil måske ikke få besvaret skemaet, hvis det

virker uoverskueligt og andre borgere vil have behov til hjælp for at kunne udfylde det. Seniorrådet kan

være bekymret for svarprocenten på et sådant skema og vil man kunne få et reelt billede af virkeligheden.

Seniorrådet foreslår, at det kunne være en god idé med fokus interview, her vil man også kunne få et mere

uddybende svar.

Seniorrådet vil gerne tilbyde deres hjælp og være med indover udarbejdelsen af spørgeskemaet.

Der var yderligere drøftelse af spørgeskemaet. Seniorrådet ønsker at punktet tages op igen.

 

Bilag

92. Orientering: beslutning om videreførelse af plejehjemslæge i 2020

Resume

Orienteringspunkt

Den nuværende aftale vedrørende plejehjemslæge udløber med udgangen af 2019, og der er fra 2020 ikke afsat centrale midler i økonomiaftalen til at fortsætte ordningen. Da de fasttilknyttede plejehjemslæger opleves til gavn for beboere såvel som medarbejdere, anbefales det, at ordningen fortsætter i 2020, ved at Ishøj Kommune selv finansierer udgifterne hertil. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Der har i perioden 2016-2019 været afsat midler til fasttilknyttede plejehjemslæger, som en del af bloktilskuddene til kommunerne. Der er imidlertid ikke afsat midler ifm. økonomiaftalen til at forlænge aftalen i 2020. Det vil derfor være den enkelte kommune, der skal afholde udgiften til plejehjemslæge i 2020, såfremt ordningen ønskes fortsat. KL arbejder for en permanent ordning for fasttilknyttede plejehjemslæger, og det er forhåbningen, at dette kan ske allerede fra 2021. Således vil det kun være i 2020, at kommunerne selv skal finansiere udgiften til plejehjemslæge.

I Ishøj Kommune koster det 80.000 kr./årligt at have en plejehjemslæge tilknyttet Torsbo og Kærbo. Der er stor tilfredshed med plejehjemslægen på begge plejecentre. Det er en stor fordel, at der fast kommer en læge, som regelmæssigt kan tilse beboerne og som hurtigt kan følge op på eventuelle sygdomme. På personalesiden er der også stor tilfredshed med plejehjemslægen, som bruges til faglig sparring omkring konkrete borgere og mere generelle problemstillinger.

Det anbefales derfor, at ordningen med plejehjemslæge fortsætter i 2020, og at udgifterne hertil fordeles mellem Torsbo og Kærbo inden for den eksisterende budgetramme.

Økonomi

Der er en udgift på 80.000 kr. i 2020 til finansiering af plejehjemslæge tilknyttet de to plejecentre. Udgiften vil fordeles forholdsmæssigt mellem Kærbo og Torsbo.

Indstilling

7. oktober 2019, pkt. 124:

Forslag til beslutning.
Social – og Sundhedsudvalget godkender, at ordningen vedrørende plejehjemslæge fortsætter i 2020 og at finansieringen er som foreslået.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 124:

Tiltrådt.

Beslutning

Der er enighed om, at det umiddelbart er en rigtig god idé, at ordningen med plejehjemslæge videreføres.

Der er dog en bekymring for hvor midlerne hertil skal findes, da de skal tages af eksisterende økonomi. Det

er med til at udhule budgettet. Seniorrådet er bange for, at det vil blive på bekostning af varme hænder.

Seniorrådet ville gerne hører nærmere om, hvem lægen er og hører nærmere om ordningen, f.eks. hvor

ofte lægen er på plejehjemmet mv. Det aftales, at Lise vil hører ind til ordningen på kommende møder med

henholdsvis Kærbo og Torsbo.

Der var forslag om, at nogen af midlerne der er tilført via værdighedsmilliarden, kunne bruges til betaling af

denne ordning.

 

93. Orientering: fremtidigt samarbejde med Elderlearn

Resume

Orienteringspunkt

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 10. december 2018 at forlænge samarbejdet med initiativet Elderlearn for året 2019. Der foreligger en ny samarbejdsaftale for 2020 til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Elderlearn sætter ældre og sprogskolestuderende i kontakt med hinanden. Formålet med Elderlearn er at øge livskvaliteten og bekæmpe ensomhed blandt ældre ved at give de ældre borgere i Ishøj muligheden for at bidrage med frivilligt arbejde. Initiativet har ligeledes til formål at forbedre integration af udlændinge, give dem et øget kendskab til dansk kultur samt at forbedre deres danskkundskaber gennem samværet med ældre. De ældre og de sprogskolestuderende mødes hjemme hos den ældre, og har samtaler om fx det danske samfund, livshistorier og interesser.

En eventuel fortsættelse af samarbejdet med Elderlearn vil indebære en udvidelse af det oprindelige formål. Det betyder, at Elderlearn også vil benyttes i processen at rekruttere og opkvalificere sosu-elever og sosu-medarbejdere til Ishøj Kommune. Dette indebærer, at Elderlearn vil informere de frivillige fra Elderlearn om sosu-uddannelsen og muligheden for at være elev i Ishøj Kommune. Herudover vil sosu-elever og sosu-medarbejdere fra Ishøj få mulighed for at blive en del af Elderlearn, og herigennem blive opkvalificeret. Tillige vil Elderlearn have fokus på at engagere ældre og udlændinge fra Elderlearn i lokalsamfundet ved at bygge bro til initiativer i Ishøj.

Initiativet har kørt i Ishøj Kommune i to år, hvoraf det første år var som pilotprojekt. Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2019.

Der er opstillet følgende mål for samarbejdet i 2020:

 • Elderlearn laver 15 matches mellem ældre og udlændinge
 • Elderlearn matcher alle elever som henvises fra uddannelseskonsulenten, samt alle sosu-medarbejdere som henvender sig fra Ishøj Kommune. Elderlearn er dog ikke forpligtet til at matche mere end 15 par.
 • Elderlearn henviser relevante frivillige sprogskolestuderende fra Elderlearn til sosu-uddannelsen.
 • Elderlearn informerer alle frivillige om relevante lokale tilbud.
 • Elderlearn leverer en rapport, som evaluerer forløbet.

Ishøj Kommune vil formidle kontakt mellem Elderlearn og lokale aktører i Ishøj. Ligeledes vil Ishøj Kommune samarbejde med ældrelearn om rekruttering af sosu-elever. De resterende opgaver varetages af Elderlearn. Det indebærer blandt andet, at Elderlearn holder oplæg for sosu-elever, informerer relevante kommunale medarbejdere og andre lokale aktører, rekrutterer udlændinge via sprogskolerne, koordinerer og følger op på forløbene, udarbejder samtalemateriale mm.

Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag.

I efteråret 2020 fremlægges status på samarbejdet med Elderlearn for Social- og Sundhedsudvalget og der tages stilling til eventuelt samarbejde i 2021.

Økonomi

Prisen for samarbejde med Elderlearn i 2020 vil beløbe sig i kr. 50.000 eks. moms. Det foreslås, at samarbejdet finansieres via de ubrugte bloktilskudsmidler fra Værdighedsmilliarden. Restbeløbet af bloktilskudsmidlerne fra Værdighedsmilliarden udgør kr. 263.000, hvilket Social- og Sundhedsudvalget i juni 2019 besluttede at lægge i kassen.

Indstilling

7. oktober 2019, pkt. 123:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen med Elderlearn for 2020.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 123:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet kender ikke meget til ordningen og synes det er en svær ordning at forstå.

Der var yderligere drøftelse om ordningen med Elderlearn, både fordele og ulemper. Men vigtigt, at der

gøres noget for at rekruttere til plejen.

 

Bilag

94. Orientering om ventetid på Plejebolig

Resume

Orienteringspunkt

Transport- og boligministeriet har rettet henvendelse til Ishøj Kommune vedr. plejeboliggarantien.

Sagsfremstilling

Ventetid på Plejebolig

Transport- og boligministeriet har rettet henvendelse til flere kommuner, blandt andet Ishøj Kommune, i et ventetiden på en plejebolig i gennemsnit ligger over 45 dage eller mere (se bilag). Ishøj Kommunes gennemsnit er 79 dage. Plejeboliggarantien er på 60 dage.

Ishøj Kommune har oplevet et stigende pres på ansøgninger til plejeboliger. Se nedenstående tabel:

Antal Antal dage i g.snt.
 Venteliste 1.1 2018  38
 Visiteret i 2018  37
 Venteliste 31.12 2018  19
 Indflytninger 2018  30
 Venteliste medio september 2019  19
 Borgere der er omfattet af garanti med overskridelse  9  79
 Borgere der ikke er omfattet af garanti med overskridelse  7  112

 

Ved indgang til 2018 havde Ishøj Kommune 38 borgere på venteliste.

Ved pladsledighed tages der hensyn til det aktuelle behov hos den enkelte borger. Dette betyder, at der tages hensyn til om borgeren kan klare sig (længere end andre borgere på listen) i eget hjem ved hjælp af hjemmepleje og familie. Derfor kan der i nogle tilfælde opstå overskridelse af plejehjemsgarantien i større omfang end andre.

Ishøj Kommune har ikke kunne leve op til garantien i 2018 på grund af større søgning.

I 2019 har der være udfordringer med pladsledighed på grund af omlægning af pladser på Kærbo.

 

Indstilling

7. oktober 2019, pkt. 127:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. oktober 2019, pkt. 127:

Tiltrådt. Administrationen arbejder med forslag på kort og lang sigt for at afhjælpe situationen.

Beslutning

Der er i Seniorrådet en generel bekymring for at vi i Ishøj Kommune ikke kan overholde tidsfristen.

Der var drøftelse om, hvad man kunne gøre for at få ventetiden forkortet. Her blev der sat spørgsmålstegn

til, om det er bedre at gennem pladserne til Ishøj borgere, end at ”sælge” dem til andre kommuner.

Seniorrådet ville gerne hører nærmere om, hvad man har tænkt sig at gøre for at nedbringe denne ventetid

og hvad man vil gøre for at det ikke sker igen. Seniorrådet ønsker et tidsperspektiv herpå.

 

Bilag

95. Møde på Pitstop

Beslutning

Der er aftalt møde hos Pitstop for Seniorrådet den 4. november 2019 kl. 9.00-10.00. Det aftales, at man

giver Peter svar på om man deltager eller ej.

 

96. Drøftelse af temamøder, kursusdage osv.

Beslutning

Seniorrådet drøftede om fremtidige brug af temadage, kurser mm. for Seniorrådet. Er det noget, der forsat

skal gøres brug af, for vi nok ud af det mv.? Der er enighed i, at det er forskelligt hvilket udbytte man har,

alt efter hvor man har været hænde. Men der er enighed i, at Seniorrådet fortsat så længe der er økonomi

til det, skal deltage i relevante møder / kurser mm. Det aftales, at det er en god idé, at vurdere i fællesskab

fra gang til gang, også alt efter prisen.

Der er enighed i, at det er vigtigt for Seniorrådets medlemmer, at holde sig opdateret, ved at deltage i

relevante foredrag, temadage m.fl. Så der er enighed i, at hvis der er midler til det, så ønskes det at

fortsætte.

Der var drøftelser om de forskellige boformer man har mulighed for som ældre. Seniorrådet ville gerne

høre nærmere om muligheder specifikt her i Ishøj. Tidligere var det meningen at Seniorrådet skulle læse

korrektur på en folder herom for Ishøj. Sekretæren rykker herfor.

Der er indbudt til møde i Vestegnen, her deltager Lise og Bjarne.

 

97. Seniorrådets økonomi

Beslutning

Seniorrådet ønsker på hvert møde, at få et overblik over egen økonomi. Det har været svært, ja nærmest

umuligt at kunne gennemskue Seniorrådets økonomi 2019.

Seniorrådet  ønsker at få totalt overblik over egen økonomi, med beløb for hvilket tilskud der er givet til hvad, hvor meget frivillig festen har kostet Seniorrådet mv. Det aftales, at sekretæren skriver til rette personer for at skaffe Seniorrådet dette overblik.

 

98. Ældredag i Greve

Beslutning

Flere af Seniorrådets medlemmer har deltaget i ældredagen i Greve. Her var mange forskellige stande, lige

fra Røde Kors, Seniorrådet, Ældresagen, Politiet m.fl. Der var også private firmaer, som havde købt sig til en

stand. Prisen var på 10.000 og var sponsoreret. Der var enighed i, at dagen var rigtig fint sat sammen.

Endvidere var der drøftelse om det kunne afholdes på samme måde i Ishøj.

 

99. Meddelelser fra formand/næstforman og evt. udvalg

Beslutning

Der var drøftelse af de forskellige møder, temadage mm. som Seniorrådet har deltaget i.

I forbindelse med der snart er regionsmøde, blev det drøftet hvad en indlæggelse koster, hvor man kan se

det. Bjarne udarbejder et skriv i samarbejde med Lise til regionen herom. Borgmesteren i Greve har

tidligere udtalt, at hun ikke har mulighed for at se priser på enkelte indlæggelser, men får samlet beløb på

regning fra regionerne.

 

Det aftales, at sekretæren printer oversigt ud til Seniorrådet over kommende aktiviteter til næste møde.

Lise orienterede om, at hun har været til et rigtig fint møde ud på Torsbo, hvor hun fik en rigtig god

introduktion hertil. Det var en rigtig positiv oplevelse og Seniorrådet ser frem til samarbejdet med Torsbo.

 

Seniorrådet havde modtaget klage vedr. port /lågen på Torsbo er ude af drift og har været det af flere

omgange. Seniorrådet vil gerne henstille til at kommunen for styr på det, så beboerne kan komme til og fra

Torsbo som ønsket.

 

Den ny vaskeordning med Berendsen:

Seniorrådet har modtaget klage over den nye vaskeordning. Klagen går overordnede på, at Hjemmeplejen

ikke som tidligere kan være behjælpelig med vasketøj som tidligere. Seniorrådet kan ikke tage enkelt sager

op, men har fra flere hørt de er skeptiske om den nye ordning. I den forbindelse har Seniorrådet nogle

spørgsmål til den nye vaskeordning.

Seniorrådet vil gerne vide, hvad det koster, Kærbo, Torsbo og Hjemmeplejen at overgå til den nye

vaskeordning med Berendsen. Endvidere ønsker Seniorrådet, hvem der har ansvaret for denne nye

ordning, hvem der står for det og hvilken beregning der danner grundlag herfor.

Seniorrådet vil undersøge omkostningerne mm., på plejehjemmene og i Hjemmeplejen.

Seniorrådet vil evt. gerne have et ekstraordinært møde med de ansvarlige for ordningen.

 

100. Evt.

Beslutning

Der var ønske om, at tilgængelighedsudvalget kigger nærmere på Ishøj stien, bl.a. bag Kærbo. Her ligger

fliserne ikke pænt og man kan være uheldig at falde her, samtidig er der dårlig belysning. Der var drøftelse

heraf.

Seniorrådet har ønske om, at tilgængelighedsudvalget melder ud, evt. med faste møder, så medlemmerne

kan få status på ting de har taget op, som f.eks. adgang til Brohuset.

Vedr. maden på plejehjemmene, så er Seniorrådet gjort opmærksom på flere klager over maden.

Seniorrådet kunne godt tænke sig, at prøve maden af og gerne uanmeldt hvis det er muligt. Der var

drøftelse heraf.

Der var drøftelse af Brøndbys udendørs genoptræningsbane. Seniorrådet kunne ønske, at vi havde sådan et

tilbud i Ishøj. Bjarne tager kontakt til Brøndby herom.

Det aftales, at lise laver udkast til artikel til Kærbo, der skal handle om Seniorrådet.

Seniorrådet drøftede vigtigheden af en artikel i bladet Ældresagen. Der var enighed i, at det er vigtigt at

Seniorrådet er synlige her, da omkring 2500 af kommunens borger vil modtaget bladet. Dog var der

enighed, at 1000 kr. for en artikel er mange penge, så prisen den ønskes forhandlet.

Det aftales, at sekretæren sender skema vedr. befordring til formanden.

Det aftales, at sekretæren skal sørge for, at kommunen for rettet Seniorrådets oplysninger inden på

kommunens hjemmeside.

Der afholdes informationsmøde om Stafet for livet 2019 i Ishøj den 28. oktober 2019. Dette blev drøftet.

Temadag som afholdes af Seniorrådet blev drøftet. Den planlægges i tidsrummet kl. 16.-18, der er som

tidligere nævnt enighed i, at tricktyverier, tryghed mm. er et godt emne. Dette blev drøftet. Det aftales, at

næstformanden går videre hermed.

Situationen for samarbejdet med hjemmeplejen og caféerne blev kort drøftet. Dette er også på som punkt

på kommende Seniorrådsmøde.

Seniorrådets julefrokost blev drøftet. Det aftales, at formanden indbyder de aftalte hertil. Sekretæren har

bestilt mad mv. hos rådhusets kantine.

 

 

ooooooooooooooOOOOOOOOOOOoooooooo

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 10. september 2019 kl. 12.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

78. Godkendelse af referat

Beslutning

Referatet blev godkendt.

79. Godkendelse af forslag til kvalitetsstandard for praktisk hjælp efter servicelovens § 83, vaskeordning

Resume

Beslutningspunkt
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde d. 11. juni 2019, at Ishøj Kommune indgår et toårigt samarbejde med Berendsen Vaskeservice om vask af tøj for borgere med tilknytning til hjemmeplejen samt beboere på kommunens to plejecentre, Torsbo og Kærbo. Der er derfor udarbejdet kvalitetsstandard for vaskeordning efter servicelovens § 83. Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om, at Ishøj Kommune indgår i et toårigt pilotprojekt om vask af borgernes tøj ved Brendsen Vaskeservice, er der udarbejdet en kvalitetsstandard for vaskeordning. Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for vask, da denne ydelse tøj har været en del af de ydelser, som borgere, der er visiteret til stor pakke efter servicelovens § 83, har været berettiget til.

I kvalitetsstandarden beskrives formål med vaskeordning, målgruppe, ydelser m.m. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som medarbejdere viden om, hvad Ishøj Kommune tilbyder af ydelser inden for vaskeordning, visitationskriterier hertil samt hvem som er i målgruppen for vaskeordningen.

Af kvalitetsstandarden fremgår derfor følgende:

 • Målgruppen for vaskeordning er borgere med væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har moderat til svære begrænsninger i forbindelse med praktiske opgaver, mobilitet og/eller mentale funktioner.
 • Formålet med vaskeordningen er at sikre, at borgerne har rent tøj til rådighed.
 • Man kan som udgangspunkt få vasket 8 kg. tøj hver 14 dag. For ægtepar kan man få vasket 12 kg. hver 14 dag. Al vasketøj leveres tilbage ugen efter.
 • Tøjet afhentes og leveres af ekstern leverandør
 • Der er en brugerbetaling på 150 kr. om måneden. For ægtepar er brugerbetalingen 200 kr. om måneden.

Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes eftefølgende til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for vaskeordning.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83

Indstilling
14. august 2019, pkt. 99:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til kvalitetsstandard for vaskeordning og sender standarden til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.
Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 99:

Tiltrådt.

Beslutning

Den nye ordning for vask af tøj er indgået med Berendsen.

Seniorrådet har modtaget høringssvar til den nye kvalitetsstandard fra borger Jan Diemer. Det blev aftalt på fælles SSU og Seniorrådsmøde, at dette høringssvar indgår særskilt privat høringssvar. Seniorrådet skal altså herudover indgive deres høringssvar, hvis de ønsker det.

Seniorrådet deler flere af Jan Diemers bekymringer. Bl.a. at man som enkelt person hver 14. dag kan få vasket op til 8 kg tøj, linned mm., og som ægtepar kan man hver 14. dag få vasket op til 12 kg. tøj. Der er enighed i, at det er nødvendigt, at hver enkelt person kan få vasket op til 8 kg tøj, selvom man er et ægtepar.

Herudover er Jan Diemer bekymret over, at tøjet kun kan blive vasket på 40 grader og at alle i ældreboligerne automatisk bliver en del af ordningen. Seniorrådet læser ikke, at der kun vil blive vasket på 40 grader og håber ikke det er tilfældet. Endvidere læser Seniorrådet, at det er et tilbud man kan sige ja til, men man ikke skal være en del af.

Der var generel bekymring for det, kun at få vasket hver 14. dag.

Seniorrådet forstår kvalitetsstandarden, som et tilbud til borgere der bor i egen bolig, her under også ældreboliger, men ikke borgere på Kærbo og Torsbo.

Der var drøftelse af prisen for tøjvasken og der var enighed i det er i den høje ende. Flere af medlemmerne vil undersøge hvad man betaler andre steder.

Høringssvar fra Seniorrådet;

Seniorrådet tager i deres høringssvar udgangspunkt i, at denne ordning er et tilbud til borgere i eget hjem, herunder også borgere i ældreboligerne.

Seniorrådet ønsker at alle tilknyttet til ordningen, kan få vasket op til 8 kg. hver 14. dag, uanset man er ægtepar eller ej.

Endvidere synes Seniorrådet at prisen virker høj, og undrer sig herover.

Til sidst ønsker Seniorrådet at vide, hvornår denne aftale skal evalueres og hvordan man tænker at evaluere ordningen.

80. Godkendelse af endelig kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84

Resume

Sagen er oversendt fra Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 14. august 2019.
Beslutningspunkt:
Forslag til endelig kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84 har været sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Seniorrådet har indgivet høringssvar, mens Handicaprådet ikke har indgivet et høringssvar.

Seniorrådet havde følgende høringssvar:
Vedr. form og indhold: Her står der, at genoptræning ikke er en del af opholdet. Der skal stå, at genoptræning skal ordineres. Der burde stå, at der dagligt sker en vedligeholdelsesmobilisering.
Vedr. borgerens pligter og rettigheder: Her står der, at ved behov for kørsel med liftbus, er det med fuld egenbetaling for borgeren på 402 kr. tur/retur. Her er spørgsmålet om denne pris gælder for alle, også dem der bor lige ved siden af og om det kun er til denne aflastning? Seniorrådet synes det umiddelbart lyder dyrt. Endvidere var der en undren over, at f.eks. kørsel fra hospital til hjemmet, skal man ikke betale for, hvorfor så her?
Udarbejdelse og opfølgning: Seniorrådet ønskede, at kunne se hvem der har udarbejdet kvalitetsstandarden og hvornår den igen skal revideres.

Administrationens kommentarer til Seniorrådets høringssvar:

 • Vedr. form og indhold: Genoptræning må ikke forveksles med rehabilitering. Genoptræning er en specifik ydelse, som borgeren visiteres til – dette fremgår også af kvalitetsstandarden. Rehabilitering er en del af den daglige indsats for borgere, der har ophold på de fleksible omsorgspladser, hvilket også fremgår af kvalitetsstandarden.
 • Vedr. borgerens pligter og rettigheder: Liftbus er til borgere, der ikke kan benytte flextrafik, fordi de har særlige behov, fx at medbringe hjælpemidler som kørestol, el-scooter m.m. Det koster 402 kr. tur/retur, som er den takst, der er fastsat i Ishøj Kommunes kørselsafdeling. Taksten gælder således alle borgere. Taksten er billig sammenlignet med andre kommuner. Når en borger køres fra hospital til eget hjem, er det Regionen, der står for transporten, hvorfor den er gratis for borgeren.
 • Udarbejdelse og opfølgning: Det fremgår af kvalitetsstandarderne, hvornår de er godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, og hvornår de skal revideres. Der pågår ofte et samarbejde mellem flere medarbejdere om udarbejdelse af kvalitetsstandarderne, hvormed det ikke er muligt at anføre specifikke medarbejdernavne.

Med baggrund i ovenstående anbefaler administrationen, at den fremlagte kvalitetsstandard godkendes uden ændringer, samt at Seniorrådet får tilsendt den endelige kvalitetsstandard med administrationens kommentarer.

Vedhæftet er endelig kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84.

Lovgrundlag

Servicelovens § 84

Indstilling

14. august 2019, pkt. 96:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender endelig kvalitetsstandard efter sevicelovens § 84

Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 96:

Tiltrådt.

Beslutning

Høringssvaret er taget til efterretning.

Seniorrådet kan se, at flere ting fra deres høringssvar er medtaget i den endelige kvalitetsstandard, hvilket er rigtig positivt.

Endvidere blev det på det fælles SSU og Seniorrådsmøde påpeget, at der sættes stor pris på Seniorrådets relevante høringssvar. Bl.a. beskeden om reglerne for indgang hos borger med låsesmed blev påpeget.

Seniorrådet er blevet oplyst, at borgere altid vil få besked om der er egenbetaling på den plads de tilbydes, f.eks. ved et ophold på de fleksible omsorgspladser.

81. Godkendelse af forslag til kvalitetsstandard for praktisk hjælp efter servicelovens § 83, vaskeordning

Resume

Beslutningspunkt
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde d. 11. juni 2019, at Ishøj Kommune indgår et toårigt samarbejde med Berendsen Vaskeservice om vask af tøj for borgere med tilknytning til hjemmeplejen samt beboere på kommunens to plejecentre, Torsbo og Kærbo. Der er derfor udarbejdet kvalitetsstandard for vaskeordning efter servicelovens § 83. Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om, at Ishøj Kommune indgår i et toårigt pilotprojekt om vask af borgernes tøj ved Brendsen Vaskeservice, er der udarbejdet en kvalitetsstandard for vaskeordning. Der har ikke tidligere været en kvalitetsstandard for vask, da denne ydelse tøj har været en del af de ydelser, som borgere, der er visiteret til stor pakke efter servicelovens § 83, har været berettiget til.

I kvalitetsstandarden beskrives formål med vaskeordning, målgruppe, ydelser m.m. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som medarbejdere viden om, hvad Ishøj Kommune tilbyder af ydelser inden for vaskeordning, visitationskriterier hertil samt hvem som er i målgruppen for vaskeordningen.

Af kvalitetsstandarden fremgår derfor følgende:

 • Målgruppen for vaskeordning er borgere med væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har moderat til svære begrænsninger i forbindelse med praktiske opgaver, mobilitet og/eller mentale funktioner.
 • Formålet med vaskeordningen er at sikre, at borgerne har rent tøj til rådighed.
 • Man kan som udgangspunkt få vasket 8 kg. tøj hver 14 dag. For ægtepar kan man få vasket 12 kg. hver 14 dag. Al vasketøj leveres tilbage ugen efter.
 • Tøjet afhentes og leveres af ekstern leverandør
 • Der er en brugerbetaling på 150 kr. om måneden. For ægtepar er brugerbetalingen 200 kr. om måneden.

Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes eftefølgende til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for vaskeordning.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83

Indstilling

14. august 2019, pkt. 99:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til kvalitetsstandard for vaskeordning og sender standarden til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 99:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet er ved en fejl, sat dobbelt på dagsorden. Derfor udgår dette punkt.

82. Beslutning om ophør af bidrag til fælles rådgivnings- og aktivitetscenter på Vestegnen for demensramte

Resume

Beslutningpunkt

I august 2018 opstartede den fælles rådgivning på Vestegnen for demensramte og deres pårørende. Projektet er finansieret af satspuljemidler fra december 2017 til december 2019, og er et samarbejde med Hvidovre, Albertslund og Glostrup Kommuner samt Alzheimerforeningen. SSU godkendte Ishøj Kommunes deltagelse i oktober 2017. Projektets midler udløber ved udgangen af 2019, og det skal derfor besluttes, om Ishøj Kommune ønsker at være med til at finansiere et fortsat tilbud om rådgivning og aktiviteter for demensramte.

Sagsfremstilling

Rådgivnings- og aktivitetstilbuddet til demensramte og deres pårørende har til huse i Hvidovre Kommune i et eksisterende aktivitetscenter, og kom hurtigt til at hedde Daghøjskolen for yngre demente på Vestegnen. Målgruppen blev således indkredset til at være yngre demente og deres pårørende. Projektet løber i resten af 2019, og herefter stopper finansieringen fra Sundhedsstyrelsen. Det er således op til kommunene at beslutte, om de ønsker at videreføre tilbuddet efter 2019 og dermed finde finansiering til selvsamme.

Der har været afholdt forskellige aktiviteter og rådgivningstilbud siden daghøjskolens konkrete opstart i sensommeren 2018. Fælles for disse har dog været (med undtagelse af et enkelt arrangement), at der stort set ikke har deltaget borgere fra Ishøj Kommune – se vedlagte notat for uddybning. Nuværende status er således, at der ikke er borgere fra Ishøj, der benytter sig af Daghøjskolen. Dette skyldes både den fysiske afstand til tilbuddet i Hvidovre, men også, at der i organisationen Ishøj Kommune kun er kendskab til få relevante borgere. Albertslund og Glostrup Kommune har meldt ud, at de ikke ønsker at deltage i en videreførsel efter 2019. Langt de fleste af de borgere der får gavn af tilbuddet, er således bosiddende i Hvidovre Kommune. Herudover er det lykkes en del borgere fra Glostrup Kommune at drage nytte af de opstartede tiltag.

Økonomi

Hvis tilbudet skal videreføres, skal der findes lønmidler til en projektkoordinator samt midler til afholdelse af aktiviteter. Dette vil samlet set beløbe sig i alt kr. 600.000 fra 2020 og frem fordelt på de kommuner, der ønsker at deltage i videreførslen. Da det endnu ikke vides om Hvidovre Kommune ønsker at deltage i videreførslen, kan det ikke præcis angives, hvor meget Ishøj Kommune, vil skulle betale. Dette beløb estimeres dog til at være omkring kr. 100.000.

Indstilling

14. august 2019, pkt. 95:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Ishøj Kommune ikke bidrager til en videreførelse af tilbuddet til yngre demente efter projektafslutning ultimo 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 95:

Tiltrådt.

Beslutning

Flere af medlemmerne var med til åbningen af det fælles rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte. Der er enighed i, at det er et rigtig godt tilbud til demensramte. Desværre bliver det tilsyneladende ikke brugt at borgere i Ishøj og derfor er Seniorrådet enige i, at det er fint at ikke bidrage til ordningen fremover.

Seniorrådet er enige om, at det nok ikke bliver brugt, da kendskabet hertil ikke er der og det endvidere er for besværligt at fragte sig til Hvidovre, hvor centret er beliggende. Endvidere var der undring over, hvorfor det ikke bruges mere og hvilke muligheder der er for demensramte og pårørende, samt hvilke ønsker de har. Der var drøftelse heraf.

Seniorrådet ville gerne høre nærmere om, hvor mange borgere der har gjort brug af dette tilbud og om det er noget man er blevet tilbudt som demensramt eller som pårørende hertil.

Endvidere ville Seniorrådet opfordre til, at de penge man spare herpå, vil blive brugt på demensramte borgere i kommunen. Evt. ved at oprette kommunens eget rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte i Ishøj.

83. Drøftelse af mødet med SSU

Beslutning

Der var i Seniorrådet enighed i, at det var et rigtig godt møde der blev afholdt sammen med SSU mandag den 9. september 2019. Seniorrådet er glade for samarbejdet.

Det blev aftalt, at hvis Seniorrådet har spørgsmål, skal sekretær Anette sende dem til Helle Madsen, som vil være behjælpelig med at svare på den enten på skrift eller ved at deltage i et møde og evt. uddybe et svar. Både Helle Madsen og Formand for Social- og Sundhedsudvalget Merete Amdisen tilbød ved behov at deltage i Seniorrådsmøde nogle gange årligt.

Der var drøftelse om mulige besparelser for Social- og Sundhedsudvalget. Her blev blandt andet drøftet om det ville få betydning for plejepersonalet på Kærbo. Her svarede Merete Amdisen, at det vil det ikke og at Kærbo faktisk vil blive opnormeret i forhold til de nye pladser der etableres på Kærbo.

Alle budget forhandlinger mm. er fremskudt og derfor er Seniorrådets møde om økonomien 2020 også udsat til oktober. På mødet med SSU og Seniorrådet, blev den nye plan for vedtagelse af budgettet fremlagt. Det aftales, at Maibritt Pedersen på Helle Madsens opfordring, inviteres med til Seniorrådsmødet vedr. budget 2020. Mødes skal afholdes den 7. oktober 2019 kl. 10.00.

Bjarne foreslog, at Seniorrådet som særskilt opgave, udarbejder en skrivelse hvor der anmodes om forhøjet budget til Seniorrådet. I den forbindelse blev beløbet til ældreprisen drøftet.

Seniorrådet gennemgik kort punkterne fra visionsmødet på ældreområdet, som blev drøftet på fællesmøde for SSU og Seniorrådet. De tre emner der prioriteres er punktet pårørende, punktet flere ældre og færre hænder og punktet om rehabilitering. Det er i fælles skab af SSU og Seniorrådet besluttet, at netop de tre punkter prioriteret, men der samtidig skal være fokus på punkterne frivillige og velfærdsteknologi.

Seniorrådet påpegede til fællesmødet med SSU, i forhold til kvalitetsstandarderne for sygepleje, at de synes fristen for påbegyndelse af sygeplejen på op til 14 dage er for lang, og Seniorrådet vil gerne have der stod op til 1-3 dage. Det blev taget til efterretning.

84. Svar på henvendelse fra Danske Ældreråd

Beslutning

Danske Ældreråd har svaret på henvendelse fra Seniorrådet, hvilket Seniorrådet er rigtig glade for.

Ved akutfunktionen er der modtaget et fornuftigt svar, med henvisninger til gode links. Der var drøftelse heraf. Der er enighed i, at vedr. om det er en akut plads eller en midlertidig omsorgsplads mm, skal undersøges nærmere. Lise vil ved lejlighed gå videre hermed, hvilket Seniorrådet sætter stor pris på.

Seniorrådet mener ikke, at de kan bruge svaret fra Danske Ældreråd vedr. økonomien til det helt store. Der var drøftelse heraf.

Bilag

85. Referat af møde fra Kærbo

Beslutning

Seniorrådet havde modtaget en klage vedr. forskellige punkter på Kærbo. Klagen er modtaget fra en pårørende til en borger i ældreboligerne, hvilket først efterfølgende er kommet Seniorrådet for øre. Det var blevet aftalt, at Lise og Peter skulle aftale et møde med Leder af Kærbo Susanne Jørgensen. Lise og Peter har efterfølgende haft et rigtig godt møde med Susanne og vil meget gerne give svarene på klage punkterne videre til vedkommende.

Det aftales, at Ingelise tager fat i vedkommende og aftaler et møde med Lise, Peter og Susanne, for at få svar og dialog om de forskellige klage punkter.

Lise og Peter kunne fortælle, at flere af klage punkterne, var der en ganske god forklaring på, og nogle af punkterne var ikke et umiddelbart problem som først antaget. Der var drøftelse heraf.

Et af punkterne i klagen var vedr. opslagstavlen til beboerne kun var at finde et sted i huset. Men der er en særlig grund hertil fortalte Susanne, det er for, at man som borger skal bevæge sig / holde sig i gang, som også er en del af Kærbos grundlæggende værdier. For de borgere der ikke har mulighed herfor, vil de blive hjulpet på anden vis.

Et andet af punkterne var vedr. at caféen skulle være kontant løs. Men her kunne Susanne fortælle, at det endnu ikke er vedtaget og at der først skal søges om dispensation hertil, før det vil kunne indføres.

Endvidere var der drøftelse af hvornår en klage er en enkelt sag eller en generel klage og hvordan man opfatter en klage som anonym eller ikke.

86. Meddelelser fra formand og næstformand

Beslutning

Der var drøftelse om kommende møder. Peter havde sendt et skema rundt til Seniorrådsmedlemmerne med overblik over kommende møder. Det blev aftalt, at møder planlagt i de udvalg man er repræsenteret i også skal fremgå af skemaet, da man på den måde har mulighed for at byde ind med ting der evt. skal tages op.

Vedr. tilgængelighedsudvalget, så efterlyste Erik og Ingelise svar på henvendelser og dato for nyt møde., sidste møde var den 27. marts i år. Der er enighed i, at det er vigtigt snart at få talt sammen, der er bl.a. ting vedr. adgang til den nye lægeklinik i Brohuset der skal kigges på.

Vedr. frivillighedsfesten, fortalte Peter, at vinderne af priserne skal udvælges af Borgmesteren, Social- og Sundhedsudvalgsformand Merete Amdisen, formand for Seniorrådet Peter Møller, Kenneth Nielsen og formand for Handicapudvalget Helle og at vinderne findes den 23. september 2019.

Til Ældre konferencen i Kolding kører Erik. De fire medlemmer der skal af sted, mødes på “Rådhuspladsen” kl. 6.00.

Der var drøftelse af kommende møder og konferencer. Peter sender et opdateret skema rundt til Seniorrådsmedlemmerne.

87. Evt.

Beslutning

Det aftales, at det er en god idé, at Lise på bruger- og pårørende udvalgsmøde på Kærbo og fremtidigt Torsbo, fortæller om Seniorrådets arbejde mm. Det er godt med et bindeled herimellem.

Ingelise undrede sig over, at man kan deltage i madlavningskurser på Egely, på trods af, at der ikke må laves mad på Egely. Det aftales, at Anette sekretær, skriver med en undring heraf til kulturafdelingen.

Per fortalte, at han har været i dialog med en journalist fra Sydkysten. Han vil gerne skrive mere om Ishøj, men mangler at blive “fodret” med Ishøj materiale. Journalisten har allerede modtaget idéer til hvad og hvem han kan tage ud at interviewe og skrive om. Seniorrådet er enige i, at det lyder godt og vil gøre brug af dette, så vidt muligt.

Per havde et forslag til Temamøde for ældre i kommunen. Per foreslog en temadag vedr. tricktyverier mm., hvor politiet kommer ud og fortæller herom. Der var drøftelse heraf.

Temamøderne skal planlægges to måneder efter, at punktet er aftalt på Seniorrådsmødet. Der var enighed om, at det er et rigtig godt emne og aktuelt, også vedr. digitalt tyveri mm. Der er enighed om, at det er godt at nå der inden jul. Per og Bjarne går videre hermed.

Der var drøftelse om Seniorrådet skulle få en artikel i Ældresagens blad. Det kan nås endnu for i år. Der er dog enighed i, at 1000 kr. for en artikel virker dyrt og er for meget for Seniorrådet.

Seniorrådet er tilfredse og glade med opdateringen af Seniorrådet Hjemmeside. Der var forslag om, at på facebook siden lave en link til Hjemmesiden, f.eks. ved nyheder mm.

Bjarne og Erik vil kigge nærmere på den lille folder vedr. Seniorrådet. Bjarne vil udarbejde udkastet og Erik sætter det op. Billederne som er taget af Seniorrådet kan godt bruges.

Endvidere var der drøftelse af bladet om Seniorrådet. Det er hvert andet år, det kan blive lavet. Der er enighed det er godt snart at gå i gang, så det nås til 2020.

Referat for Seniorrådets møde med social- og sundhedsudvalget mandag 9. september 2019 kl. 17.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

73. Beslutning vedr. visioner på ældreområdet

Resume

Den 17. juni 2019 afholdte Ishøj Kommune visionsmødet om fremtidens ældreområde i Ishøj. Visionsmødet havde til formål at samle aktører på tværs af ældreområdet til en drøftelse af, hvordan vi sammen kan skabe gode ældreliv i Ishøj.

Sagsfremstilling

Til visionsmødet var cirka 60 personer samlet, og der var en bred repræsentation af borgere, frivillige, medarbejdere og politikere. På dagen var der dels et fagligt oplæg samt fem forskellige workshops. Temaerne for de fem workshops var følgende:

 • Flere ældre og færre hænder
 • Velfærdsteknologi
 • Hverdagsrehabilitering
 • Pårørende
 • Samarbejde mellem frivillige, lokalsamfund og kommune

I vedhæftede opsamling beskrives udsagn fra de forskellige aktører i de fem workshops, som har dannet grundlag for forslag til det videre arbejde på ældreområdet i Ishøj.

Her præsenteres forslag til det videre arbejde under de fem temaer:

 • Flere ældre og færre hænder:
  • Nedsættelse af en arbejdsgruppe, der sammen fx. skal komme med løsningsforslag til, hvordan de gode historier på ældreområdet kan formidles, hvordan der kan arbejdes med rekruttering, hvordan man sikrer gode læringsmiljøer mm.
 • Velfærdsteknologi:
  • Udvikling af et learning lab, hvor medarbejdere og borgere kan blive inspireret og få mulighed for at prøve kræfter med forskellige velfærdsteknologiske løsninger.
  • Være opsøgende på hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der kan skabe værdi for organisationen og borgerne i Ishøj samt udarbejdelse af en strategi for, hvordan vi kan arbejde systematisk og vidensbaseret med velfærdsteknologi i Ishøj.
 • Hverdagsrehabilitering:
  • Arbejde med organisatorisk forankring af hverdagsrehabilitering samt øge det tværfaglige og ledelsesmæssige fokus på indsatsen.
  • Formidling af formål og gode eksempler på hverdagsrehabilitering, således at der skabes en viden omkring, hvad hverdagsrehabilitering indebærer.
 • Pårørende:
  • Arbejde med at koble pårørende, som kan være en støtte for hinanden i lokalsamfundet. Fx med afset i pårørendegruppen på demensområdet.
  • Opfordre til at medarbejdere udarbejder et referat efter møder med pårørende, som skal være med til at skabe et overblik over opgaver og samarbejde.
 • Samarbejde med frivillige, lokalsamfund og kommune:
  • Arbejde med at udnytte naboskabets potentialer ved at støtte op om aktører og initiativer i nærmiljøerne, for at øge den mentale trivsel og sammenhængskræften i Ishøj.
  • Arbejde med at gøre fællesskaber og initiativer i Ishøj åbne og inkluderende, således at de kan rumme sårbare borgere.

De nævnte forslag vil kunne indgå i en kommende strategi for ældreområdet, som en naturlig forlængelse af Ishøj Kommunes Velfærdspolitik.

Indstilling
9. september 2019, pkt. 121:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslagene til det videre arbejde sammen med Seniorrådet, og udvælger tre hovedpunkter, som der arbejdes videre med i en strategi for fremtidens ældreområde i Ishøj Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. september 2019, pkt. 121:

Beslutning

Formand Merete Amdisen gennemgik bilaget med opsamling på visionsmødet på ældreområdet den 17. juni 2019. De fem forskellige temaer blev gennemgået og drøftet.

Det første tema er flere ældre og færre hænder. Der er enighed i, at vi skal være bedre til at fortælle de gode historier og fremhæve de gode ting ved faget.

Merete fortalte, at der er sket en ændring i Social- og Sundhedsuddannelserne, hvilket betyder man skal have en elevplads for at kunne komme ind på uddannelsen. Lisbeth fortalte endvidere, at alle elever nu skal vurdere deres egen elev tid/praktik og komme med feedback herpå. Denne feedback vil kunne bruges til, at se hvad der lægges vægt på mm. Der er enighed om, at det er et rigtigt godt tiltag.

Der er enighed i, at det er en god idé, at tage ud på uddannelsesstederne for at rekruttere personale. Merete vil arbejde videre med ovenstående tiltag for at øge chancerne for rekruttering.

Der er enighed i, det der er opsummeret fra visionsmødet om flere ældre og færre hænder.

Det andet tema er velfærdsteknologi, herunder træning og hjælpemidler. Dette skal være med til at skabe mere livskvalitet for den enkelte og er ikke tænkt som en besparelse af varme hænder.

Der er planer om, at udvikle et learnings lab, hvor der vil være mulighed for at afprøve de velfærdsteknologiske løsninger og muligheder og får kendskab til alt det nye. Det blev drøftet og der er enighed om, at det lyder rigtig godt.

Kommunen har endvidere ansat en velfærdsteknologisk konsulent til at finde ud af hvordan det vi har nu kan bruges og hvad der er af andet mm.

Der er enighed i, det der er opsummeret fra visionsmødet om velfærdsteknologien.

Tredje tema er hverdagsrehabilitering og her er det vigtigt, at vi har et fælles sprog og sammen er med til at fortælle de gode historier. Der er opstartet et pilotprojekt, hvor man i opstartsfasen vil sætte massivt ind med hjælp og se om den indsats få positiv konsekvens fremadrettet. Det er et tværfagligt projekt og der arbejdes med at få dokumenteret og evalueret dette. Seniorrådet, skal nok få tilbagemelding når projektet udløber.

Der er enighed i, det der er opsummeret fra visionsmødet om hverdagsrehabilitering.

Fjerde tema er pårørende og der er enighed i, at det er svært som pårørende og godt med fokus herpå. Her var forslag om gruppe eller støtte til pårørende, ikke kun for pårørende til demensramte. Herudover er det vigtigt, at der skal der laves referater eller aftaler på skrift efter et møde, for at undgå misforståelser og gøre det tydeligt hvad der blev aftalt mm.

Der er enighed i, det der er opsummeret fra visionsmødet om pårørende.

Det femte og sidste tema er samarbejde mellem frivillige, lokalsamfund og kommune. Der var drøftelse af området og det, at det nogle gange kan være en gråzone om hvad der er frivilligt arbejde og hvad der er kommunens arbejde. Der er enighed i, at man som frivillig skal være bekendt med opbakningen fra kommunen, hvor tiltagene er fælles.

Merete påpegede, at det er vigtigt, at kommunens indsats ikke bliver for passiv, man være vide at kommunens opbakning altid er der.

Her var et af fokuspunkterne, at være bedre til at udnytte nabofællesskabet og dets mange muligheder. Der er enighed i, at det er en udfordring at få fat i de borgere med det største behov. Det er vigtigt, at der er plads til nye i de eksisterende fællesskaber.

Der var drøftelse af, at de forebyggende besøg tilbydes til sårbare ældre allerede ved det 65. år. Da det er svært, at definere hvornår man er sårbar, har man i kommunen valgt, at det tilbud om forebyggende besøg, sendes til alle enlige i kommunen fra deres 65. år. Andre borgere vil først modtage tilbuddet fra det 75. år. Hvis man acceptere tilbuddet om et forebyggende besøg, vil man få besøg i hjemmet.

Der er enighed i, det der er opsummeret fra visionsmødet om samarbejde mellem frivillige, lokalsamfund og kommune.

Det er aftalt, at der skal vælges tre punkter ud, som skal prioriteres. De tre punkter som Seniorrådet og SSU valgte i samarbejde er;

1. Pårørende

2. Flere ældre og færre hænder

3. Hverdagsrehabilitering

De tre punkter prioriteres, men der skal arbejdes med punkterne om velfærdsteknologi og frivillige m.fl. Denne beslutning af taget i fællesskab mellem Seniorrådet og SSU.

Der er enighed i, at visionsmødet var en rigtig godt og vigtigt, for alle parter. Der opfordres til, at der om et par år igen bliver afholdt et sådan møde.

Bilag

74. Orientering budget proces 2020

Resume

Social- og Sundhedsministeriet har meddelt kommunerne, at økonomiforhandlingerne med KL først påbegyndes i sidste halvdel af august. Derfor kan bloktilskud og øvrige økonomiske rammer først forventes godkendt af Folketingets finansudvalg i september 2019. Ministeriet har samtidig meddelt, at der gives dispensation til fristen for vedtagelse af budget 2020, som flyttes til den 5. november 2019 mod nomalt den 15. oktober 2019.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsministeriet har meddelt kommunerne, at økonomiforhandlingerne med Kl først påbegyndes i sidste halvdel af august. Derfor kan bloktilskud og øvrige økonomiske rammer først forventes godkendt af Folketingets finansudvalg i spetember 2019. Ministeriet har samtidig meddelt, at der gives dispensation til fristen for vedtagelse af budget 2020, som flyttes til den 5. november 2019 mod nomalt den 15. oktober 2019.

 

Ishøj Kommune har revideret tidsplanen for budget 2020. Denne revideret tidsplan er vedlagt denne sag.

Ændringerne i tidsplanen betyder blandt andet, at høringsprocessen af de forskellige råd mv. samt MED er skubbet til uge 39-41.

Byrådets 2. behandling af budget 2020+overslagsår vil ske dne 5. november 2019.

Beslutning

Merete orienterede om budget 2020 og den ændrede tidsplan. Budget processen 2020 blev drøftet.

De forskellige råd, inkl. Seniorrådet skal høres i uge 39-41.

Besparelsen for social- og sundhedsområdet vil være 3. mio., måske mindre og vil ikke have indflydelse på normeringen af ”varme hænder”.

Der var spørgsmål til, om der hvis demensvejlederen stopper, så skal ansættes en ny? Her var svaret, at stillingen i så fald vil blive slået op.

Der blev spurgt ind til om der skulle være besparelser på Kærbo? Dette blev drøftet. Det blev fortalt, at der bliver opnormeret med 2. mio., sådan at man på Kærbo har personale til også at køre drift på de nye pladser der bliver etableret. Kærbo har været med i processen og budt ind på, hvad de mener de nye pladser vil koste i forhold til ekstra personale.

Der var spørgsmål til, om der kommer til at være forskel på pladserne på Kærbo og de nye pladser der kommer i Brohuset? Det er ikke endeligt vedtaget.

Der var drøftelse af rygter på Kærbo, bl.a. vedr. nedlæggelse af spisedelen. Der er enighed i, at der er mange rygter og ting blandes sammen. Man kunne svare på, at man har valgt, at værtinderne skal lave noget andet på Kærbo, det kan f.eks. være praktisk hjælp, hvilket er besluttet i brugerrådet på Kærbo. Der er stadig mulighed for at spise for sig selv, men man vil arbejde på, at mange kommer ned og spiser, både for at styrke det sociale og for motionens skyld.

Budget og spareforslag vil blive sendt til høring i Seniorrådet.  Der blev tilføjet, at administrationen står til rådighed for at gennemgå substansen i besparelsesforslagene.

Bilag

75. Godkendelse af endelig kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138

Resume

Sagen er oversendt fra Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 14. august 2019.

Godkendelsespunkt

Forslag til endelig kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138 har været sendt i høring i Seniorrådet, som havde følgende høringssvar:
“Under punktet Tildeling, står der at sygepleje iværksættes hurtigst muligt efter henvisning. Her ønskes at det står mere konkret – hvad der menes med hurtigst muligt.
Under punktet Form og indhold og under Sygeplejeydelser kan omfatte, der vil Seniorrådet gerne have tilføjet Decubitus Profylakse og til sidst etc., da listen kan fortsætte.
Under punktet Omfang og varighed, her ønskes der tilføjet, at sygeplejen tilbydes så længe der er behov herfor.
Under punktet Kompetencekrav til udfører, under afsnittet om delegering af sygepleje ydelser til Social-  og Sundhedshjælpere skal der tilføjes, at det sker under den autoriseredes ansvar.
Under punktet Tilsyn med kvaliteten, så fremlagde Seniorrådet et ønske om, at få et overblik over  utilsigtede hændelser, men det vil Seniorrådet vende tilbage til. Herudover drøftede Seniorrådet kort APV (Arbejdspladsvurdering) i borgerens hjem.”

Administrationens kommentarer til Seniorrådets høringssvar:

 • Tildeling: Der tilføjes, “dog inden for max 14 dage.”
 • Form og indhold: Decubitus Profylakse (liggesår) tilføjes listen af sygeplejeydelser.
 • Omfang og varighed: Der tilføjes “sygepleje tilbydes, så længe der vurderes at være et fagligt behov herfor”.
 • Kompetencekrav til udfører: Dette fremgår allerede af kvalitetsstandarden, hvor der henvises til dokumentet “Kompetence og delegering, Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune 2017”.

Kvalitetsstandarden er tilrettet ud fra ovenstående. Derudover er det tilføjet, at det kun er med hjemmel i nødrets/nødværgebestemmelserne i straffeloven, at borgerens hjem kan tilgås via låsesmed uden forudgående samtykke. Det er endvidere tilføjet, at borgere som er visiteret hertil, også kan anvende flextrafik ved transport til sygeplejeklinikken.

Vedhæftet er endelig kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138. Det er markeret med rødt, hvor der er foretaget rettelser og tilføjelser.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 138

Indstilling

14. august 2019, pkt. 97:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender endelig kvalitetsstandard for sundhedslovens § 138

Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 97:

Tiltrådt.

Beslutning

Kvalitetsstandarden for sygepleje efter Sundhedslovens § 138 har været til høring i Seniorrådet. Helle Madsen fortalte, at de var glade for Seniorrådets høringssvar, bl.a. i forhold til regler for at gå ind til borger med låsesmed.

Endvidere blev der orienteret om, at når man som borger bliver visiteret til en plads, f.eks. en fleksibel omsorgsplads, så vil man modtage et brev, hvor der bl.a. fremgår om der er egenbetaling eller ej.

Seniorrådet påpegede, i forhold til kvalitetsstandarderne for sygepleje, at de synes fristen for påbegyndelse af sygeplejen på op til 14 dage er for lang, og vil gerne have der stod op til 1-3 dage. Merete fortalte, at her går man efter lovgivningen, men at det er blevet taget til efterretning.

Bilag

76. Godkendelse af endelig kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken

Resume

Sagen er oversendt fra møde i Social- og Sundhedsudvalget til orientering i Seniorrådet.
Godkendelsespunkt

Endelig kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138 i sygeplejeklinikken forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138 har været sendt i høring i Seniorrådet, som havde følgende høringssvar:
“Der var generelt tilfredshed med udarbejdelsen af kvalitetsstandarden for sygeplejeklinikken. Under punktet ”Brugerbetaling”, ønskes der tilføjet at borgere også har mulighed for at benytte sig af flex trafik. Seniorrådet kom med forslag om, at kommunens tilbud om kørsel / busserne også kunne gælde for borgere der skal i sygeplejeklinikken. Under punktet ”Borgerens pligter og rettigheder”, står der at sygeplejen ville kunne gå ind til borgeren via en låsesmed på borgerens regning, hvis man ikke kan komme i kontakt med borgere eller pårørende. Her vil Seniorrådet gerne påpege, at man ikke må gå ind til borgeren med låsesmed uden en fuldmagt eller med politiet med ind over.”

Administrationens kommentarer:
Brugerbetaling: Det tilføjes, at borgere, som er visiteret hertil, også kan anvende flextrafik. Hvad angår kommunens tilbud om kørsel, er det en politisk beslutning, om at kørslen også skal gælde borgere, der skal til og fra sygeplejeklinikken.
Borgerens pligter og rettigheder: Det tilføjes, at det kun er med hjemmel i nødrets/nødværgebestemmelserne i straffeloven, at borgerens hjem kan tilgås via låsesmed uden forudgående samtykke.

Kvalitetsstandarden er tilrettet i henhold til ovenstående. Derudover er tilføjet, at sygeplejen iværksættes inden for maks. 14 dage fra henvisning samt, at sygepleje tilbydes, så længe der vurderes at være et fagligt behov herfor.

Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvorvidt kommunens kørselsordning også skal gælde borgere, der skal til og fra sygeplejeklinikken.

Endelig kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken er vedhæftet. Det er markeret med rødt, hvor der er lavet ændringer og tilføjelser.

 

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 138

Indstilling

14. august 2019, pkt. 98:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender endelig kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken

 

Social- og Sundhedsudvalget, 14. august 2019, pkt. 98:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet påpegede, i forhold til kvalitetsstandarderne for sygepleje, at de synes fristen for påbegyndelse af sygeplejen på op til 14 dage er for lang, og Seniorrådet vil gerne have der stod op til 1-3 dage. Det blev taget til efterretning.

Bilag

77. Eventuelt

Beslutning

Det blev aftalt, at hvis Seniorrådet har spørgsmål mm., skal sekretær Anette sende dem til Helle Madsen, som vil være behjælpelig med at svare på den enten på skrift eller ved at deltage i et møde og evt. uddybe et svar. Både Helle Madsen og Formand for Social- og Sundhedsudvalget Merete Amdisen tilbød ved behov at deltage i Seniorrådsmøde nogle gange årligt.

Der er modtaget et brev med kommentarer til kommunens nye tøjvaskeordning fra borger Jan Diemer. Det blev aftalt på fælles SSU og Seniorrådsmøde, at dette høringssvar indgår særskilt som privat høringssvar. Seniorrådet skal herudover indgive deres høringssvar, hvis de ønsker det.

Seniorrådet påpegede, at kommunes hjemmeside kører meget langsomt. Det vil man gå videre med.

Der blev spurgt ind til adressen og numre til Brohuset. Lisbeth fortalte, at der var ledige vejnumre og derfor er det ikke kun nr. 45, der skal hører til Brohuset. Lægerne skal bl.a. flytte ind i nr. 47. Der var kort drøftelse heraf.

Merete fortalte, at der er stor tilslutning til frivillighedsfesten. Seniorrådet er tilmeldt, med undtagen af Leif og Erik.

Der var enighed i, at det har været et rigtigt godt og givtigt møde.

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 20. august 2019 kl. 13.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

61. Godkendelse af referat fra sidste møde

Beslutning

Velkomst ved formand Peter.

Referatet blev godkendt.

62. Møde med Dina Munk om Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen

Beslutning

Dina Munk ny leder af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen blev budt velkommen. Der var gensidigt ønske om fremtidig dialog.

Dina fortalte, at Hjemmeplejen har skiftet navn til Hjemmepleje og Hjemmesygepleje, hvilket giver god mening, da vi i Ishøj har ydelser fra Serviceloven og Sundhedsloven samlet. Der er enighed i, at det er en fordel og vil sikre større muligheder for den enkelte.

Dina gennemgik Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejens organisations diagram. Under Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen er stabsfunktionen Udvikling og Økonomi. Maria Nordlund er ansat som udviklingssygeplejerske og har bl.a. til opgave at stå for kommunens tværgående udviklingsopgaver. Maria skal i gang med videreuddannelse som risiko manager, da hun står for indberette, udrede, forbedre kommunens utilsigtede hændelser. Jim Hansen er primært ansat til vagtplanlægning og udarbejdelse af analyser, få styr på de forskellige data. Under stabsfunktionen Administration og Planlægning er Anette (sekretær) ansat til diverse opgaver omhandlende personale administration, diverse ad hoc mm., herudover består staben af planlæggerne, der planlægger for personalet under Service- og Sundhedsloven.

Den personlige og praktiske hjælp hører under Serviceloven og disse ydelser visiteres via visitationen. Visitationen visiterer en pakke med et tidsinterval, men det er hjælperen der ude på besøget skal være med til at vurdere den konkrete tid indenfor den visiterede pakke. Det er ude hos borgere og i situationen hvor medarbejderen skal hjælpe borgeren, at man kan vurdere det reelle behov.  Ydelserne til Sundhedsloven, kommer primært fra hospitalerne, ellers hvis borgers læge ordinerer hjælp. Sygeplejerskerne kan selv visitere og vurdere tiden og omfanget af besøget, det gør de i første omgang ud fra erfaring, hvad tid de forskellige ydelser plejer at tage og herefter vurderes det individuelt.

Planlæggerne, planlægger arbejdsdagen for hvordan borgernes besøg, uanset lovgivningen, skal planlægges dels i forhold til kompetencer og i forhold til tider. Det er ikke lige til, der kommer hele tiden ændringer, både i forhold til borgerne, ydelserne og medarbejderne. Planlæggerne laver bl.a. kørerlisterne til dag-, aften- og nattevagterne.

Leif ville gerne høre om, når borgene aflyser et besøg, bliver det registret? Dina svarede, ja det gør det, det bliver noteret i vores system. Herefter blev aftenbesøg og ændringer hertil drøftet.

Der var drøftelse om travlheden i aftenvagten. Dina fortalte, at man via en pulje “Bedre bemanding”, har haft opnormeret aftenvagten, men en ekstra medarbejder. Desværre ophører denne pulje 15. september 2019.

Det er i hverdagen ca. 30 hjælpere på arbejde til den personlige og praktiske hjælp, der er i sygeplejegruppen 12 sygeplejersker og assistenter på arbejde. Om aftenen er de 5 hjælpere på arbejde og 4 medarbejdere i sygeplejegruppen, enten en sygeplejerske og tre assistenter eller to sygeplejersker og to assistenter.

Dina fortalte, at der er ca. 600 borgere Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen yder hjælp til. Det kan tydeligt mærkes, at kompleksiteten stiger. I nogle tilfælde kræver besøgene besøg af to medarbejdere, hvilket også kræver en del for planlæggerne.

Der var drøftelse om kommunens besparelser. Dina fortalte, at Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen umiddelbart ikke er rørt af besparelser i 2020.

Dina har været med i en plejehjemsanalyse. I den forbindelse, er det vigtigt, at borgere der har behov for en plejehjemsplads også bliver skrevet op hertil og man ikke venter, fordi man ved der ikke er plads pt. Dina kender ikke den umiddelbare ventetid, da det er myndigheden der står for dette, men vi er i Hjemmeplejen lidt med indover, da vi kender mange af borgerne og deres behov rigtig godt.

Erik ville gerne vide lidt om, hvor mange af borgerne der har en fast hjælper tilknyttet. Dina fortalte, at der er noget der bruges meget tid på og som prioriteres højt, men det er rigtig svært. Dog vil nogle vil nogle af borgerne, som måske kun modtager praktisk hjælp eller kun let personlig hjælp, måske føle at det ikke prioriteres på samme måde. Dina fortalte endvidere, at noget af det Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejens nye ledelse vil, er at holde mere fast i man er delt op i distrikter og her indenfor arbejder i små teams hos den enkelte borger, hvilket forhåbentlig vil give en følelse af, at det er de samme man ser i hjemmet. Dette vil også være en fordel for medarbejderne i forhold til sparring.

Lise ville høre nærmere om delegering af opgaver. Dina fortalte, at det er lidt forskelligt hvordan det foregår, nogle kompetencer gives til alle medarbejdere og nogle gives til en konkret opgave hos den enkelte borger. Det gøres bl.a. ved tavle undervisning, og nogle kompetencer gives ved at lære opgaven ude hos den enkelte borger.

Endvidere fortalte Dina, at Annette Lund er ny teamleder for Social- og Sundhedshjælperne i dag, aften og nat.  Der vil efter ferien igen blive søgt efter en teamleder for sygeplejerskerne og assistenterne, både i dag, aften og nat, sygepleje klinikken og inkontinens klinikken. Det skal være en der er sygepleje uddannet.

Sygeplejeklinikken vil forsat fysisk være ved familielægerne. Samarbejdet her fungere rigtig godt, og der er et stort ønske om at flere borgere kommer til at gøre mere brug af klinikken, hvilket også vil gøre det mere fleksibelt for borgeren.

Leif ville gerne høre om, medarbejderne i systemet kan se borgerens diagnose. Dina svarede, at det kan ses i vores system CURA.
Dina fortalte endvidere, at i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen bruger vi uddannet personale, ved praktisk hjælp kan det være en uuddannet medarbejder. Aftenvagten har lidt problemer med lange synkroniseringstider i CURA, hvilket kan gøre det svært at få læst for borgerne inden besøget. I nogle tilfælde, kan det også være en borger spørger ind til borgeren for at en dialog i gang.

Hvis man som borger eller pårørende ikke er tilfreds med hjælpen fra Hjemmeplejen eller Hjemmesygeplejen, så ønsker Dina, at de som ledere bliver kontaktet direkte herom, hvilket ikke sker så ofte. Dina havde et forslag, som hun gerne ville høre Seniorrådets holdning til. Forslaget gik ud på, at hvis man f.eks. hver 2. torsdag, kunne ringe og komme direkte i kontakt med en leder og på den måde tage fat i sagens gerne med rette vedkommende. På den måde ville man måske undgå at en sag går i hårdknude, da de forskellige problemstillingen kræver synlighed, for vi kan ændre det. Der er enighed i Seniorrådet om, at det vil kunne være en rigtig god ide, også så man føler sig set og hørt. Godt med direkte kommunikation og mulighed for pårørende at kunne ringe når de har fri. Der var forslag om, at det skal annonceres og man kunne måske gøre det i avisen, under “der der sker i Ishøj” og i pensionisthåndbogen, eller via facebook eller visitationen.

Akutfunktionen og det sygeplejefaglige team er en integreret del af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen her i Ishøj. Det er forskelligt fra dag til dag sygeplejersker og assistenter der er en del af akutfunktionen og hjemmesygeplejen. Det er sådan, at der sidder en sygeplejerske på kontoret og passer nødkaldstelefonen, samtidig med vedkommende følger på ind- og udskrivelser, samt ændringer som f.eks. hvis læge eller hospital har lavet ændringer. Herudover kører en sygeplejerske og to assistenter ud for akutteamet. Tidligere havde man en nødkaldstelefon med ud, hvilket var meget forstyrrende, der er enighed i, at dette er bedre for arbejdsmiljøet. Om aftenen og natten er det anderledes og de kører rundt med nødkaldstelefonerne, dog med en mindre fyldt køreliste.

Dina fortalte, at man i kommunen er i kontakt med Høje Taastrup kommune vedr. den fremtidige akutfunktion. Så hvordan fremtiden bliver vedr. akutfunktionen er ikke i sikker og fordele og ulemper ved de forskellige løsninger blev drøftet. Der er en bekymring for, at yderligere rekrutteringsproblemer kan forekomme ved en udflytning af akutfunktionen.

Kontinents klinikken hører umiddelbart ikke under Hjemmesygeplejen, men vi har en sygeplejerske tilknyttet to dage ugentligt, sammen med medarbejder fra træningsenheden. Her sikre man, at får den rigtige ble og evt. træningsforløb. Her får de henvendelser fra hele kommunen og ikke kun dem der er tilknyttet Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen.

Erik var nysgerrig på de nye pladser i Brohuset, om det er nye akutpladser. Dina fortalte, at det bliver otte rehabiliteringspladser.  Der var drøftelser om hvilke pladser vi har i kommunen og hvordan vi bruger dem, og om det er akutpladser eller fleksible omsorgspladser. Dina fortalte, at det er de koordinerende sygeplejersker der visitere til kommunes forskellige pladser.

Seniorrådet ønsker fortsat at vide, hvilke pladser der er hvad og hvornår det er henholdsvis en akutplads eller en fleksibel omsorgsplads man visiteres til. Det det primært handler om, er betalingen.

Seniorrådet spurgte ind til, om man oplever personalemangel i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen og om man har et vikarkorps tilknyttet.  Der er ikke et vikarkorps i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen, det er svært, da vi i perioder ikke kan tilbyde nok vagter, fortalte Dina. Dina tilføjede, at det generelt er svært at rekruttere sygeplejersker, men det er ikke kun i Ishøj, det er et generelt problem. Dina fortalte, at de har tænkt på at tage på sygeplejeskolerne for at rekruttere og talt med Rikke Hesselø hvordan vi kan få fat i sygeplejersker. Nogen søger måske ikke ind i Hjemmesygeplejen, da der ikke er stor viden om arbejdet her og kompleksiteten. Dina tilføjede, at man også kan kalde hjemmesygeplejerskerne for forløbskonsulenter, de følger borgerne. Der er enighed i, at det er en god ide at tage fat i sygeplejeskole, Lise har god erfaring hermed.

Per ønskede, at vide om man kan bruge klippekort til cafébesøg? Der skulle være ændringer og det man ønsker fra de frivilliges side, er at dem der kommer i caféerne nu, fremadrettet også har mulighed for at være her.  Dina nogen bruger klip nu, og man er i gang med at kigge på hvad kommunens opgave er, samt de frivilliges opgaver er. Per tilføjede, at der altid vil være frivillige til stede, men de har ikke umiddelbart mulighed for at f.eks. hjælpe på toilet. Dina svarede, at det ikke vil blive ændret. Seniorrådet vil gerne vide nærmere om caféerne fremadrettet. Nina Fabricius vil som aftalt deltage i kommende Seniorrådsmøde, hvor hun vil drøfte caféerne og den fremadrettede drift.

Der var en kort drøftelse af klippekortsordningen. Dina fortalte, at det er visitationen, der visitere borgerne til klippekortordningen. Dina tilføjede, at rigtig mange borgere stadig er visiterede til klippekortsordningen.

Der var efterspørgsel fra Seniorrådet om, at det var nemmere at finde rundt på kommunens hjemmeside, for bl.a. at finde kvalitetsstandarder mm., som skal være tilgængeligt for alle.

Det aftales, at Seniorrådet og Dina kan holde et møde, uden for møderækken hvor Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen bl.a. besøges.

63. Budget 2020, hvor der er høring i perioden uge 39-41

Beslutning

Helle Madsen havde tilbudt at hun eller Maibritt Pedersen kunne deltage i kommende møde og fortælle nærmere om budget 2020. Det aftales, at Anette (sekretær) indbyder Maibritt Pedersen til dette møde.

64. Frivillighedspris

Beslutning

Der var kort drøftelse af frivillighedsprisen mm. Det aftales, at Anette (sekretær) taler nærmere med Peter efter møde herom. Herefter vil Seniorrådet hører nærmere.

Der er frivillighedsfest den 27. september 2019.

65. Svar på spørgsmål om Kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser?

Beslutning

Seniorrådet har på et tidligere møde, spurgt ind til kvalitetsstandarden for de fleksible omsorgspladser. Det aftales at Anette (sekretær) undersøger hvem der vil kunne være behjælpelig med at svar herpå.

66. Svar på spørgsmål om egenbetaling ved ophold på akutpladser og midlertidige pladser

Beslutning

Seniorrådet har på et tidligere møde, spurgt ind til egenbetalingen ved ophold på akutpladser og midlertidige pladser, men mangler svar herpå. Det aftales at Anette (sekretær) finder ud af hvem der vil kunne være behjælpelig med at svare herpå.

67. Svar på uddybning af værdighedsmilliarden

Beslutning

Seniorrådet har på et tidligere møde, spurgt ind til værdighedsmilliarden, men mangler svar herpå. Det aftales at Anette (sekretær) finder ud af hvem der vil kunne være behjælpelig med at svar herpå.

68. Klage fra pårørende til beboer på Kærbo

Beslutning

Seniorrådet har modtaget en anonym generel klage vedr. plejejemmet Kærbo. Klagen blev drøftet og gennemgået.

Lise har i referatet fra sidste borger- og pårørende møde, læst at det kontantløse Kærbo, kun gælder for brugerne i caféen.

Der er enighed i, at leder af Kærbo, Susanne Jørgensen, skal informeres om klagen og punkterne heri.

Det aftales, at Lise booker møde med Susanne Jørgensen, leder af Kærbo, mødet afholdes sammen med Peter og med henblik på at emnerne i klagen drøftes.

Bilag

69. Visitkort til formand og næstformand + ID kort til alle i Seniorrådet

Beslutning

Sekretæren Anette har den 22. august bestilt visitkort til formand og næstformand, samt id kort til alle i Seniorrådet.

70. Meddelelser fra formand og næstformand

Beslutning

Peter orienterede om, at Seniorrådets hjemmeside er opdateret med billeder og mails.

71. Godkendelse af retningslinjer for den sociale frivilligpris

Resume

I forbindelse med Ishøj Kommunes Frivilligfest indstiftes der en ny pris på det frivillige socialområde i Ishøj.

Sagsfremstilling

Formålet med uddelingen af Ishøj Kommunes sociale Frivilligpris er at påskønne det frivillige sociale arbejde i Ishøj. Prisen uddeles én gang årligt i forbindelse med Ishøj Kommunes Frivilligfest, der afholdes den sidste fredag i september.

Der nedsættes en komité bestående af Borgmesteren, formanden for Social- og Sundhedsudvalget, formanden for Seniorrådet samt næstformanden for hhv. Handicaprådet og Udsatterådet. Denne komité beslutter hvem af de indstillede kandidater, der skal modtage prisen.

Retningslinjer vedr. uddeling af prisen er vedlagt som bilag.

Økonomi

Prisen består af et gavekort på kr. 3.000 samt en buket blomster.

Indstilling

11. juni 2019, pkt. 78:

Social- og Sundhedsudvalget godkender retningslinjer vedr. uddeling af Ishøj Kommunes sociale Frivilligpris.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 78:

Social- og Sundhedsudvalget godkender retningslinjerne.

Beslutning

Der var kort drøftelse af frivillighedsprisen mm. Det aftales, at Anette (sekretær) taler nærmere med Peter efter møde herom. Herefter vil Seniorrådet hører nærmere.

Der er frivillighedsfest den 27. september 2019.

Bilag

72. Eventuelt

Beslutning

Lise orienterede om, at på Socialudvalgets dagsorden, er kvalitetsstandarden for kommunens ny vaskeprojekt. Lise ønskede den kom til høring igen, så den igen kunne drøftes. Seniorrådet er enige i, at der vil være en meget stor udgift der pålægges borgerne, da tøjet umiddelbart skal være væk til vask i 14 dage.

Bjarne har lavet en skrivelse til dansk ældreråd. Der er enighed i, at det er rigtig fint skrevet. Det aftales, at Lise læser korrektur herpå.

Erik orienterede om, at tilgængelighedsudvalget vil kigge på det nye lægecenter i Brohuset.

Deltagelse i kommende ældrekonference mfl. blev drøftet.

Til konferencen i Allerød, deltager Peter, Bjarne, Erik og Per.

Den 17. september 2019 i Kolding, deltager Peter, Bjarne, Erik og Per. Anette (sekretær), sørger for lån af Brobizz.

Den 30. september 2019 deltager hele Seniorrådet.

 

 

 

 

 

 

 

Referat for Seniorrådets møde tirsdag 25. juni 2019 kl. 13.00
Print sidenDel siden

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

43. Godkendelse af referat fra sidste møde
Beslutning
Ingen kommentarer til referatet og referatet blev godkendt.

Der var drøftelse om fremtidigt lokale til Seniorrådet og lokaler til de forskellige formål generelt. Det blev aftalt, at der kun meldes noget ud når vi ved noget med sikkerhed.

Det aftales, at Lise overtager Jans nøgle og nøglebrik til Vejlebrovej 105.

Det aftales, at sekretæren melder det nye seniorråd til udvalget. Endvidere undersøger sekretæren hvordan der skal meldes ind til de forskellige udvalg.

44. Afrunding af konstitutionen, herunder udvalg og tovholdere
Beslutning
Det aftales, at der fremover kommer et fast punkt på kommende Seniorrådsmøder der hedder beretning fra diverse udvalg.

Der var derefter drøftelse om, der er et kommissorium for de forskellige udvalg. Der er der for medborger udvalget fortalte Ingelise, men umiddelbart ikke til andre udvalg.

Lise er Seniorrådets repræsentant i brugerrådet på Kærbo og Torsbo og vil derfor gerne præsentere sig. Peter skriver til Kærbo og Torsbo herom.

Ingelise fortalte, at Tilgængelighedsudvalget har afholdt møde, hvor de bl.a. var på rundvisning i det nye lægecenter. Ingelise fortalte, at de mangler ledelinjer, men det undersøges stadig. Endvidere var der drøftelse af beliggenheden af det nye lægecenter i Brohuset. Der er et ønske og en forventning fra seniorrådet om, at det vil blive nemt at kunne komme til lægen i Brohuset. Det aftales at Inge Sørensen fra kommunen kontaktes, for at gøre opmærksom på seniorrådets bekymring for adgangen til lægerne i Brohuset.

Det foreslås, at der nedsættes et medieudvalg. Der er enighed herom og medlemmerne bliver formand Peter, næstformand Bjarne og Per.

Der er enighed i, at det kunne være godt med flere læserbreve, men hvis man vil sende et læserbrev på vegne af Seniorrådet, skal det altid cleares af Seniorrådet, ellers er det kun med eget navn.

Det påpeges, at når man bruger billeder, så skal man huske at skrive hvem der har taget billedet. Ved brug af de officielle billeder, skal vi huske at notere Peter Kay som fotograf.

Der er enighed i, at samarbejdet med Ældresagen og Seniorrådet er rigtigt godt, bl.a. emner som testamente og flex trafik har været rigtig godt og relevant. Det aftales, at det fungere godt i udvalget, med to fra Seniorrådet, formand og næstformand, to fra Ældresagen og Per der er med i begge lejre.

Det aftales, at når man er repræsentant i et udvalg, så skal man orientere om udvalget arbejde på kommende Seniorrådsmøder, så alle medlemmer har mulighed for at komme med input hertil.

Der var drøftelse af Seniorrådets lokaler og brugen heraf. Endvidere efterspørges en ny større kaffemaskine, der er tidligere godkendt indkøb heraf. Sekretæren undersøger dette og venter tilbage.

45. Høring af kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84
Resume
Beslutningspunkt:
Forslag til kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84 fremlægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet

Sagsfremstilling
Center for Voksne og Velfærd har udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84. Ophold på en fleksibel omsorgsplads gives til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Målgruppen kan være alle over 18 år, men det vil i praksis dreje sig om ældre. Varigheden af opholdet er afhængig af formålet. Det kan dreje sig om et ophold lige fra et par dages varighed til et par måneders varighed. Formålet med ophold på en fleksibel omsorgsplads er at støtte borgere, der har et særligt behov for omsorg, pleje og træning i at forbedre almentilstanden med henblik på at komme tilbage til egen bolig.
Af kvalitetsstandarden for fleksible omsorgspladser beskrives følgende parametre med det formål at præcisere form og indhold af ydelsen:

Lovgrundlag
Målgruppe
Indhold i ydelsen
Visitationskriterier
Egenbetaling
Kvalitetsstandarden fremlægges til drøftelse og sendes efterfølgende i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Kvalitetsstandarden er vedhæftet.

Indstilling

8. april 2019, pkt. 48:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser og sender standarden til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 48:

Tiltrådt. Under punktet ventetid skal tidsfaktoren “i god tid” præciseres. Sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringsfrist er d. 2. maj.

Beslutning
På denne høring har fristen været den 2. maj 2019 og derfor er der ikke mulighed for Seniorrådet at svare herpå. Seniorrådet ville gerne have haft muligheden herfor.

Det er derfor under al kritik, at først få en så vigtigt område til høring efter fristen.

Seniorrådet vil gerne påpege, at det ikke er i orden og ikke skal ske igen.

Punktet er på igen til dette møde, nu med forlænget høringsfrist.

Igen ville Seniorrådet gerne påpege, at begrebet “god tid” i forbindelse med høringsfrister, ønskes præciseret. Seniorrådet ønsker en længere tid end de f.eks. tre dage her.

Høringssvar fra Seniorrådet:

· Vedr. Form og indhold:

Her står der, at genoptræning ikke er en del af opholdet. Der skal står, at genoptræning skal ordineres. Der burde stå, at der daglig sker en vedligeholdelses mobilisering.

· Vedr. Borgerens pligter og rettigheder:

Her står der, at ved behov for kørsel med liftbus, er det med fuld egen betaling for borgeren på 402 kr. tur/retur. Her er spørgsmålet om denne pris gælder for alle, også dem der bor lige ved siden af og om det kun til denne aflastning? Seniorrådet synes det umiddelbart lyder dyrt. Endvidere var der en undren over, at f.eks. kørsel fra hospital til hjemmet, den skal man ikke betale for, hvorfor så her?

· Udarbejdelse og opfølgning:

Seniorrådet ønskede, at kunne se hvem der har udarbejdet kvalitetsstandarden og hvornår den igen skal revideres.

Bilag
Punkt_45_Bilag_1_Kvalitetsstandard_Fleksible_omsorgspladser_BilagID_30086.pdf
46. Orientering om egenbetaling ved ophold på akutpladser og på midlertidige kommunale pladser
Resume
Beslutningspunkt
Der redegøres for reglerne om opkrævning af egenbetaling på kommunale akutpladser efter sundhedsloven og midlertidige pladser efter serviceloven. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelses og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling
Flere kommuner landet over har opkrævet betaling for kost og vask af tøj og linned fra borgere, der er indlagt på en kommunal akutplads. Det er imidlertid blevet indskærpet fra kammeradvokaten, at denne brugerbetaling er ulovlig, da reglerne om hjemmesygepleje efter § 138 i sundhedsloven ikke indeholder hjemmel for kommunerne til at opkræve egenbetaling hos borgere, der modtager hjemmesygepleje, og således heller ikke hos borgere, der opholder sig på en kommunal akutplads. Er der derimod tale om midlertidige pladser efter servicelovens § 84, er der mulighed for at opkræve egenbetaling. I Ishøj Kommune har praksis været, at de eksisterende døgnpladser er oprettet og visiteret efter servicelovens bestemmelser. Ishøj Kommune har derfor ikke opkrævet ulovlig egenbetaling.

Sondring mellem de to pladstyper:
En kommunal akutfunktion efter SUL § 138 er et tilbud til borgere med omfattende pleje- og behandlingsmæssige behov og som samtidig kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer, der ligger ud over de kompetencer, der normalt er til stede i den kommunale hjemmesygepleje. I disse tilfælde kan der ikke opkræves egenbetaling ved brug af pladsen.

Ophold på en fleksibel omsorgsplads gives efter servicelovens § 84 stk. 2 om midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg, pleje, rehabilitering og aflastning efter servicelovens bestemmelser. I disse tilfælde kan kommunen opkræve egenbetaling.

I vedhæftede notat beskrives henholdsvis akutpladser og midlertidige pladser/fleksible omsorgspladser, forskellene mellem de to pladstyper samt mulighed for at opkræve egenbetaling.

Ishøj Kommune opkræver aktuelt 127 kr. i egenbetaling for ophold på en kommunal døgn/aflastningsplads. Egenbetalingen dækker kost, linned, vask m.m. Beregninger har vist, at såfremt der ikke opkræves egenbetaling vil det medføre en mistet indtægt på ca. 500.000 kr.

Det anbefales derfor, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at midlertidige pladser efter serviceloven fremadrettet benævnes “fleksible omsorgspladser”, og at der fortsat opkræves egenbetaling for kost, linned, vask. m.m.

Notat om egenbetaling er vedhæftet. Derudover er vedhæftet vejledning m.m. vedr. egenbetaling på akutpladser

Lovgrundlag
Servicelovens § 84, Sundhedslovens § 138

Indstilling

8. april 2019, pkt. 47:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender, at midlertidige pladser fremadrettet benævnes “fleksible omsorgspladser”, at der fortsat opkræves egenbetaling, samt sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 47:

Tiltrådt. Sendes til Seniorrådet.

Beslutning
Der var drøftelse af akutpladser og midlertidige døgnpladser. Seniorrådet er ærgerlige over egenbetalingen.

Seniorrådet efterlyste kriterier for hvornår det er en akutplads og hvornår det er en midlertidig kommunal plads. Samtidig ønskes kriterier for visitationen hertil.

Endvidere ønskede Seniorrådet at vide, om borgeren på skrift får besked om vedkommende tilbydes en akutplads eller en midlertidig kommunal plads. Det vil gøre en forskel for borgeren, om man skal betale for pladsen eller ej.

Til sidst ønskede Seniorrådet, at vide hvor mange der er visiteret til akutpladser efter loven om egen betaling er trådt i kraft.

Seniorrådet agter at få Dansk Ældreråds vurdering heraf.

Punktet sættes på igen på kommende seniorrådsmøde.

Bilag
Punkt_46_Bilag_1_Vejledning_akutpladser_BilagID_29252.pdf
Punkt_46_Bilag_2_Brev_til_kommunerne_vedr_vejledning_om_vederlagsfri_hjemmesygepleje_ved_BilagID_29253.pdf
Punkt_46_Bilag_3_Brev_til_KL_Tilbagebetaling_egenbetaling_kommunale_akutpladser_BilagID_29254.pdf
Punkt_46_Bilag_4_Bilag_1_Omlaegning_af_pladsers_paavirkning_af_egenbetalingen_paa_plejecentrene_2020_pL_BilagID_29256.pdf
Punkt_46_Bilag_5_egenbetaling_fleksible_omsorgspladser_II_BilagID_29257.pdf
47. Orientering om Ankestatistik fra Ankestyrelsen
Resume
Orienteringspunkt:
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2018 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune

Sagsfremstilling
Ishøj kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2018 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse, Center for Voksne og Velfærd. Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune, på de områder hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Der skelnes derfor ikke mellem, om en sag er indbragt af en Ishøj- eller Vallensbækborger.

Der er i bilag 2, tabel 1 vist Ankestyrelsens behandling af Ishøj Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet for hele 2018 og 2017. I 2018 har Ankestyrelsen afgjort 136 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I tabel 1 fremgår det, hvordan disse klager er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har henholdsvis stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen. En nærmere forklaring af Ankestyrelsens begreber, er gengivet bilag 1.

Notater vedr. Ankestyrelsens afgørelser for Ishøj og Vallensbæk på området under Center for Børn og Forebyggelse er vedhæftet dagsordenen.

Overordnet viser ankestatistikken følgende:

Der er sket et lille fald i det samlede antal klagesager fra 150 i 2017 til 136 i 2018.
Antallet af stadfæstelser er faldet, både antalsmæssigt, men også procentuelt fra 68% i 2017 til 64% i 2018.
Antallet af ændringer er ligeledes faldet fra 12% i 2017 til 7% i 2018.
Antallet af hjemvisninger steget støt, fra 21% i 2017 til 29% i 2018.
I Ishøj kommune ligger omgørelsesprocenten lidt højere end landsgennemsnittet. For hele landet er omgørelsesprocenten 30% i såvel 2017 som 2018, mens den for Ishøj Kommune var på 32% i 2017 og 36% i 2018.
På servicelovens område ligger omgørelsesprocenten i Ishøj Kommune under landsgennemsnit, henholdsvis 9% i 2017 og 2% i 2018.
Det er på aktivlovens område Ishøj Kommune har en meget høj omgørelsesprocent. Angående aktivloven vedrører det afgørelser fra Borgerservice. Aktuelt er der igangsat en indsats for at styrke kvaliteten i kommunens afgørelser generelt.
I samarbejde med Center for Ledelse og strategi har juristerne i kommunen planlagt tilrettede kursusforløb i ”den gode afgørelse”.

Lovgrundlag
Lovgrundlag. Retssikkerhedsloven, Kap. 11.

Indstilling

8. april 2019, pkt. 51:

Forslag til beslutning:
Social- og sundhedsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik for 2018 til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 51:

Tiltrådt. Sendes til Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning
Ankestatistikkens overordnede tal blev gennemgået og drøftet.

Der er enighed om, at man har taget de lidt dårlige tal til efterretning, og det at kommunen vil tilbyde kursusforløb i “den gode afgørelse” er rigtig godt.

Bilag
Punkt_47_Bilag_1_Bilag_2_BilagID_29258.pdf
Punkt_47_Bilag_2_Bilag_1_BilagID_29259.pdf
Punkt_47_Bilag_3_Notat_vedr_Ankestyrelsens_afgoerelser_2018_Ishoej_BilagID_29260.pdf
Punkt_47_Bilag_4_Notat_vedr_Ankestyrelsens_afgoerelser_2018_Vallensbaek_BilagID_29261.pdf
Punkt_47_Bilag_5_Ankenotat_2018_BilagID_29262.pdf
48. Orientering om status på Boblberg.dk
Resume
Orienteringspunkt:
Ishøj Kommune indgik et samarbejde med Boblberg.dk i september 2017 med henblik på at forbedre brugernes fysiske og mentale sundhed. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne for, at brugerne kan skabe relationer og fællesskaber på baggrund af interesser og oplevelser. Hermed fremlægges en kort status.

Sagsfremstilling
Status på Boblberg.dk i Ishøj Kommune pr. 6. marts 2019:

Der er 931 brugere af Boblberg.dk i Ishøj Kommune, hvilket svarer til 5,2 % af alle borgere over 14 år i Ishøj. Antallet af brugere er steget med 322 brugere siden september 2018. Målsætningen ligger på 1-3 %, således er antallet af brugere tilfredsstillende.
Der er +16.500 bobler/annoncer fra brugere i Ishøj, og 81,8 % af brugerne får svar på deres bobler/annoncer. Målsætningen herfor er mindst 50 % og derfor ligeledes tilfredsstillende.
88 % af brugerne fra Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette viser, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring i forhold til at danne relationer.
Gennemsnitsalderen for brugere på Boblberg.dk er 37,8 år i Ishøj.
Brugerne søger typisk efter venskaber, ligesindede med psykisk sårbarheder, hjælp til at lære dansk mm.
Boblberg.dk besøger fortsat relevante aktører i lokalområdet for at udbrede kendskabet til Boblberg.dk. Team Frivillighed og Lokalsamfund støtter op om denne indsats.
Boblberg.dk har udviklet fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper samt et foreningsmodul. Et aktivitetsmodul er under udvikling.
Boblberg.dk samarbejder med foreninger, universiteter mm. Boblberg.dk har for nylig indgået et samarbejde med Røde Kors, som bl.a. betyder at der udvikles nye tekniske løsninger målrettet til frivillige.
Økonomi
Den nuværende finansieringsmodel af Boblberg.dk udløber den 31. august 2019. Herefter vil midler fra Værdighedsmilliarden finansiere Boblberg.dk frem til den 31. august 2020.

Hvis aftalen skal opsiges skal det ske med seks måneders varsel.

Indstilling

8. april 2019, pkt. 52:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om Boblberg.dk til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 52:

Tiltrådt. SSU ønsker at der tages en dialog med Boblberg.dk om deltagelse af ældre medborgere, evt. via cafeerne. Sendes til Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning
Der var drøftelse af Boblberg.dk og oplysningerne af brugerne heraf. Boblberg.dk er en borger til borger portal. Per ville gerne hjælpe med udbredelsen af brugen heraf. Der er enighed i, at det er vigtigt at borgerne ved det eksistere og ved hvad man kan bruge det til for at det kan udbredes.

Seniorrådet ønsker at vide, hvor mange af de 931 brugere af Boblberg.dk i Ishøj der er 65 +.

Endvidere kunne Seniorrådet godt tænke sig at vide, hvad det vil koste at fortsætte med Boblberg.dk. Hvor stor en andel af den 555.000 kr. der er sat under værdighedsmilliarden er sat af til Boblberg.dk?

49. Orientering om evaluering af caféerne i Ishøj Kommune
Resume
Godkendelsespunkt
Hermed fremlægges en evaluering af caféerne i Ishøj Kommune. Den første café i Ishøj startede op i 2014 i et samarbejde mellem Ældre Sagen, hjemmeplejen i Ishøj, Boligforeningen AAB samt Omsorgscenteret Kærbo. Caféerne har til formål at modvirke ufrivillig ensomhed og isolation samt modvirke underernæring. Der er i dag fem caféer i Ishøj Kommune, som hovedsageligt er for ældre borgere.

Sagsfremstilling
Der er forskellige samarbejdsmodeller for de fem caféer, og følgende aktører bidrager til caféarrangementerne:

Maden til caféerne laves dels af frivillige og dels af kulturhusenes køkkener.
Frivillige hjælper til med borddækning, opvask, værtskab mm.
Hjemmeplejen yder støtte til svage, ældre borgere, der kan have behov for hjælp med fx at blive fulgt til/fra arrangementet, komme på toilettet eller spise. De bruger sammenlagt omkring 9 timerne ugentligt i caféerne.
Frivillighed og Lokalsamfund hjælper til med mindre opgaver, som kontakt til kommunikationsafdelingen, flyers, lokalt kendskab i forhold til personer mm. Derudover besøger Frivillighed og Lokalsamfund caféerne cirka 4 gange årligt med henblik på at pleje relationerne til frivillige og deltagere, sørge for at caféerne fortsat er åbne fællesskaber samt for at rådgive de frivillige om frivillighed.
Det vurderes, at caféerne kan fungere på frivillige hænder uden bidrag fra hjemmeplejen, da borgere med behov for støtte kan benytte sig af klippekortsordningen.

Vedlagt er evaluering af caféerne.

Indstilling

8. april 2019, pkt. 46:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen af caféerne til efterretning og godkender, at caféerne gradvist forankres på frivillige hænder i løbet af efteråret 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 46:

Tiltrådt. SSU ønsker tilbagemelding på antal sårbare ældre som deltager med klippekort.

Beslutning
Der var drøftelse om brugen af caféerne.

Der var bekymring om den fremtidige brug af caféerne, hvordan de skal fungere, om borgerne kan få hjælp hertil og de skal bruge klippekort hertil. Endvidere blev brugen af klippekort drøftet, herunder brugen af klippekort i caféerne.

Seniorrådet ønskede, at få mere at vide om klippekortsordningen. Hvor mange penge der bruges hertil, hvordan man visiteres hertil og om man kan overfører fra år til år hertil? Dette ønsker Seniorrådet bl.a. at drøfte på kommende møde med Dina Munk.

Seniorrådet vil gerne have svaret på, hvem der har ansvaret for caféerne, både nu og fremadrettet? Endvidere vil Seniorrådet gerne vide hvordan økonomien til caféerne er?

50. Orientering om seketærbistand til Seniorrådet
Sagsfremstilling
Den tiltrådte ramme for sekretærbistand til Seniorrådet er vedhæftet, således at nye seniorrådsmedlemmer kan orientere sig herom.

Beslutning
Rammen for sekretærbistand til Seniorrådet er vedhæftet. Ingen kommentarer hertil.

Bilag
Punkt_50_Bilag_1_Retningslinjer_sekretaerbistand_seniorraadet_BilagID_30111.pdf
51. Nøgletal
Indstilling

8. april 2019, pkt. 55:

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 55:

Taget til efterretning. Sendes til Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning
De forskellige nøgletal blev kort gennemgået og drøftet.

Seniorrådet udtrykte bekymring for at genoptrænings tiden er sat ned fra 60 min. til 45 min., er det nok tid til den korrekte genoptræning?

Seniorrådet drøftede tallene for de utilsigtede hændelser, som er stedet fra 2018 til 2019. Der var enighed om, at det kan være måden de registreres på. Seniorrådet ville gerne udtrykke deres bekymring herom.

Bilag
Punkt_51_Bilag_1_Noegletal_Ishoej_pr_20_03_2019_BilagID_29296.pdf
Punkt_51_Bilag_2_Noegletal_til_Social_og_Sundhedsudvalget_april_2019_BilagID_29297.pdf
Punkt_51_Bilag_3_Kommunalmedfinansiering_aconto_beregning_i_perioden_2019_2020_2_BilagID_29298.pdf
52. Orientering om evaluering af caféerne i Ishøj Kommune
Resume
Godkendelsespunkt
Hermed fremlægges en evaluering af caféerne i Ishøj Kommune. Den første café i Ishøj startede op i 2014 i et samarbejde mellem Ældre Sagen, hjemmeplejen i Ishøj, Boligforeningen AAB samt Omsorgscenteret Kærbo. Caféerne har til formål at modvirke ufrivillig ensomhed og isolation samt modvirke underernæring. Der er i dag fem caféer i Ishøj Kommune, som hovedsageligt er for ældre borgere.

Sagsfremstilling
Der er forskellige samarbejdsmodeller for de fem caféer, og følgende aktører bidrager til caféarrangementerne:

Maden til caféerne laves dels af frivillige og dels af kulturhusenes køkkener.
Frivillige hjælper til med borddækning, opvask, værtskab mm.
Hjemmeplejen yder støtte til svage, ældre borgere, der kan have behov for hjælp med fx at blive fulgt til/fra arrangementet, komme på toilettet eller spise. De bruger sammenlagt omkring 9 timerne ugentligt i caféerne.
Frivillighed og Lokalsamfund hjælper til med mindre opgaver, som kontakt til kommunikationsafdelingen, flyers, lokalt kendskab i forhold til personer mm. Derudover besøger Frivillighed og Lokalsamfund caféerne cirka 4 gange årligt med henblik på at pleje relationerne til frivillige og deltagere, sørge for at caféerne fortsat er åbne fællesskaber samt for at rådgive de frivillige om frivillighed.
Det vurderes, at caféerne kan fungere på frivillige hænder uden bidrag fra hjemmeplejen, da borgere med behov for støtte kan benytte sig af klippekortsordningen.

Vedlagt er evaluering af caféerne.

3. juni 2019, pkt. 37:

8. april 2019, pkt. 46:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen af caféerne til efterretning og godkender, at caféerne gradvist forankres på frivillige hænder i løbet af efteråret 2019.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 46:

Tiltrådt. SSU ønsker tilbagemelding på antal sårbare ældre som deltager med klippekort.

Seniorrådet, 3. juni 2019, pkt. 37:

Udskydes til møde den 25. juni 2019

Beslutning
Punktet udgår, er ved en fejl kommet på to gange. Er behandlet under punkt 49.

53. Beslutning om pilotprojekt: Vask af borgerens tøj ved Berendsen Vaskeservice
Resume
Beslutningspunkt

Administrationen foreslår, at Ishøj Kommune indgår i et toårigt pilotprojekt med Berendsen Vaskeservice om vask af tøj for borgere tilknyttet Ishøj Kommunes hjemmepleje og plejecentre. Motivationen er, at der skal frigives personaleressourcer til den borgernære pleje. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling
Administrationen er i dialog med Berendsen Vaskeservice om, at indgå i et pilotprojekt om vask af tøj for borgere tilknyttet Ishøjs hjemmepleje samt borgere på kommunens to plejecentre, Torsbo og Kærbo. Berendsen vasker i forvejen tøj for borgere i flere af landets kommuner (fx Vallensbæk, Høje Taastrup, Albertslund kommuner), hvilket har vist sig at frigive ressourcer til den borgernære pleje og omsorg. Ligeledes vil det betyde et langt mere attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne til en faggruppe, hvor der er rekrutteringsmæssige udfordringer samt at vasken opfylder hygiejne- og miljøkrav. Med investeringen i pilotprojektperiode på 2 år forventer administrationen at der kan høstes gevinster med optimerede arbejdsgange for den borgernære pleje.

Økonomi
Der er udarbejdet beregninger, der viser, at Ishøj Kommune kan opnå en økonomisk gevinst på ca. 1 mio. kr. årligt omsat til medarbejdertimer (svarende til 2,9 årsværk) ved at indgå i en vaskeordning ved Berendsen Vaskeservice. Den økonomiske gevinst kan således allokeres til flere borgernære opgaver i Hjemmeplejen og på plejecentrene. For at den økonomiske gevinst kan realiseres, er det nødvendigt, at Hjemmeplejen, Kærbo og Torsbo samlet investerer 1.324.000 kr. pr. år i en to-årig periode på, at borgernes tøj bliver vasket ved Berendsen Vaskeservice. Investeringen tages indenfor eksisterende budgetramme.

Det foreslås samtidig, at der indføres en brugerbetaling i Hjemmeplejen på 150 kr./måned som svarer til nuværende udgifter ved vask i eget hjem, samt at den eksisterende brugerbetaling på Kærbo og Torsbo på 190 kr./måned bibeholdes. Brugerbetalingen skal dække en del af udgiften til vask ved Berendsen Vaskeservice.

Administrationen foreslår derfor, at der indgås et samarbejde med Berendsen Vaskeservice om et toårigt pilotprojekt med opstart d. 1.09.19. Det anbefales endvidere, at det godkendes, at der i projektperioden opkræves brugerbetaling som angivet ovenfor. Administrationen vil evaluere pilotprojektet midtvejs i forløbet. Evalueringen vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i august 2020.

Vedhæftet er notat for pilotprojektet.

Økonomi
Investering Kærbo: 444.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.

Investering Torsbo: 175.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.
Investering Hjemmeplejen: 410.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.

Investering ældreboliger Kærbo: 164.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.
Investering ældreboliger Torsbo: 131.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.
Investering i alt: 1.324.000 kr. årligt.

Alle udgifter afholdes inden for de eksisterende budgetter.

Indstilling

11. juni 2019, pkt. 77:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der indgås i et toårigt pilotprojekt med Berendsen Vaskeservice, samt at der i projektforløbet indføres brugerbetaling for de borgere, der får vasket tøj ved Berendsen Vaskeservice, og at der fremlægges status august 2020.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 77:

Tiltrådt. Sendes til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Beslutning
Ishøj kommune har lavet en aftale med Berendsen vaskeservice, om vask af tøj for borgere i Hjemmeplejen, på Torsbo og Kærbo. Der er bruger betaling herpå og for borgere på plejehjemmene vil prisen for vask være uændret og for borgere i hjemmeplejen, vil prisen være prisen 150 kr. pr. måned.

Der er enighed om, at det lyder som en rigtig god idé.

Seniorrådet ville gerne vide mere om, hvad aftalen mere præcist indebærer, f.eks. hvor ofte man får vasket.

Seniorrådet ville gerne fremsige en bekymring, for at der står aftalen med Berendsen vaskeservice, vil give en besparelse på tre årsværk. Seniorrådet ønsker ikke, at det får ansættelsesmæssige konsekvenser for personale kvoten, de mener stadig der er brug for de hænder.

Der er enighed om, at det lyder til at være en rigtig god mulighed for borgerne og vil være med til at aflaste medarbejderne, så de kan bruge tiden på den personlige pleje.

Til sidst var der et ønske om, at det på sigt kan gælde komme til at gælde for andre borgere end dem der modtager hjælp fra kommunen.

Bilag
Punkt_53_Bilag_1_Bilag_1_Notat_Berendsen_Vaskeservice_BilagID_30465.pdf
54. Beslutning om forankring af initiativer fra Værdighedsmilliarden
Resume
Ishøj Kommune har siden 2016 modtaget 3.048.000 kr. årligt fra Værdighedsmilliarden. Midlerne løber til og med 2019, hvorefter de overgår til bloktilskud i 2020. Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til hvorledes initiativerne skal forankres.

Sagsfremstilling
I aftalen om finansloven for 2016 blev det besluttet at tildele 1 mia. kr. årligt fra 2016-2019 til arbejdet med værdige ældreliv i landets kommuner. Ishøj Kommune har således modtaget midler fra Værdighedsmilliarden (VM) siden 2016. Disse midler overgår til bloktilskud i 2020 og der skal i den forbindelse tages stilling til forankring af initiativerne under VM fra 2020 og frem. Status på de igangværende initiativer fremlægges som et selvstændigt punkt. Det overordnede billede viser, at initiativerne lever op til de fastsatte mål og at de alle dermed er med til at skabe gode og værdige ældreliv for Ishøj Kommunes ældre borgere. I forbindelse med overgangen til bloktilskud i 2020 foreslår administrationen at forankre seks af de syv eksisterende initiativer. Disse er:

Klippekortsordning med kr. 500.000
Kontinensklinik med kr. 320.000
Bekæmpelse af ensomhed via brobygning mellem forebyggelse og frivillighed med kr. 500.000
Velfærdsteknologi, herunder TeleKol med kr. 610.000
Fremme af mental sundhed blandt sårbare voksne, incl. Boblberg med kr. 555.000
Aktivitetscenter Egely med kr. 300.000
Samlet forslag kr. 2.785.000, restbeløb kr. 263.000 lægges i kassen.

Det foreslås desuden at initiativet omkring gode indflytninger for demensramte i plejebolig, der har fået midler fra VM i 2018 og 2019, overgår til den daglige drift og således bliver en del af den daglige praksis på kommunes to plejecentre.

Notat vedr. forankring er vedlagt som bilag.

Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet orienteres efterfølgende om fordelingen.

Økonomi
I 2019 var det tildelte beløb fra Værdighedsmilliarden kr. 3.048.000. Beløbet i 2020 fremskrives i forhold til den normale pris- og lønregulering. Finansloven tilskriver desuden, at Værdighedsmilliardmidlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Indstilling

11. juni 2019, pkt. 82:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til forankring af initiativer under Værdighedmilliarden, og at sagen sendes til byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 82:

Godkendt. Sagen sendes til Byrådet og til formidling i Seniorrådet.

Beslutning
Der var drøftelse af fordelingen af midlerne til værdighedsmilliarden.

Det var forslag om, at de 263.000 kr. som er restbeløb, ikke lægges i kassen, men f.eks. bruges til finansiering af f.eks. aftalen med Berendsen vaskeservice, eller til et grønt område ved Kærbo, eller til et udendørs genoptræningsanlæg. Nogle af pengene kunne også gå til ældreprisen.

Endvidere ønskede Seniorrådet en udspecificering af punktet “Fremme af mental sundhed blandt sårbare voksne”, incl. Boblberg.dk. Hvor meget går f.eks. til Boblberg.dk?

Der var en undring over, at der skal bruges 300.000 kr. til Egely, om det er en lønudgift de 300.000 kr. bruges til.

Punktet er taget til efterretning, men Seniorrådet ønsker uddybning af de forskellige punkter, samt mere viden herom.

55. Beslutning om ny kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg
Resume
Pr. 1/7-2019 træder ny lovgivning i kraft vedr. SEL § 79a. På denne baggrund forelægges Social- og Sundhedsudvalget en revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling
Ishøj Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere i kommunen efter servicelovens §79a. Pr. 1/7-2019 træder ny lovgivning i kraft på området og den nuværende kvalitetsstandard revideres herefter.
Den nye lovgivning tilskriver en ændring af målgrupperne for de forebyggende hjemmebesøg. Således skal Ishøj Kommune efter d. 1/7-2019 tilbyde forebyggende hjemmebesøg til følgende målgrupper:

Enlige borgere i deres fyldte 70. år.
Alle borgere i deres fyldte 75. år samt i deres fyldte 80. år.
Alle borgere, der er fyldt 82 år skal tilbydes mindst et årligt besøg.
Borgere i alderen 65 år til 81 år, som er en i særlig sårbar position.
Rettelserne i den nye kvalitetsstandard er markeret med rødt, således at de fremstår synlige. Rettelserne omhandler primært de nye målgrupper/aldersgrupper jvf. ny lovgivning samt en skærpelse af, at de forebyggende hjemmebesøg ikke automatisk tilbydes til borgere, der både modtager personlig og praktisk hjælp, medmindre der opstår et specifikt behov herfor. Herudover tilbydes forebyggende hjemmebesøg heller ikke automatisk til borgere, der personligt henvender sig og aktivt frabeder sig tilbud om besøg fremover.
Den nye lovgivning vil betyde en stigning i antallet af borgere, der skal modtage tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Således er der på nuværende tidspunkt i Ishøj forventeligt imellem 50-80 enlige borgere i deres fyldte 70. år, ligesom gruppen af +80 årige borgere vil stige med ca. 450 borgere over de næste 5 år jvf. befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2019-2026. I 2018 udførtes ca. 730 besøg fordelt på to medarbejdere. I forbindelse med overgangen til CuraOmsorg har der været udfordringer med systemibrugtagelsen. Dette betyder, sammen med den nye lovgivning, at der aktuelt er en stram tidsplan for at overholde retskravet på forebyggende hjemmebesøg.

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag
Sevicelovens § 79a

Indstilling

11. juni 2019, pkt. 84:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg og sender standarden til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 84:

Godkendes.

Beslutning
Pr. 1. juli 2019, træder ny lovgivning i kraft, der tilskriver forebyggende hjemmebesøg. Drøftelse heraf og enighed i, at det er gode tiltag.

Bilag
Punkt_55_Bilag_1_Revideret_kvalitetsstandard_Forebyggende_hjemmebesoeg_2019_BilagID_30485.pdf
56. Årshjul, forslag til temamøder resten af 2019
Sagsfremstilling
Forslag til temamøder 2019:

Tur til Brøndbys udendørs genoptræningsanlæg
Møde med Hjemmepleje v/Dina
Budget 2020
Møde og besøg på Kærbo
Møde og besøg på Torsbo
Velfærdsteknologi
Julefrokost
Beslutning
Det aftales, at det skal prioriteres på først kommende Seniorrådsmøde, at invitere Dina Munk, leder af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Ellers er der ønsker om, at høre nærmere om velfærdsteknologien i kommunen, orientering om Kærbo og Torsbo, tur til Brøndbys ude genoptræningsanlæg, besøg på hjælpemiddeldepotet m.fl.

57. Planlægning af fremtidig møderække
Beslutning
Det aftales at møderne i Seniorrådet så vidt muligt afholdes den 3. tirsdag i måneden kl. 13.00-15.00. Møderne afholdes så vidt muligt i Brohuset og gerne lokale 221.

Nedenstående møder aftales;

· Den 20. august 2019 Dina Munk leder af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen inviteres

· Den 27. august 2019 formøde til mødet med Socialudvalget

· Den 9. september 2019 møde med Socialudvalget

· Den 10. september 2019

· Den 15. oktober 2019

· Den 26. november 2019 møde inkl. julefrokost

· Den 21. januar 2020

· Den 18. februar 2020

58. Status på vores økonomi
Sagsfremstilling
Ældrekonference, skal vi deltage?

Beslutning
Der er enighed i, at det skal prioriteres at deltage i ældrekonferencen i Kolding. Formand Peter, Næstformand Bjarne, Lise, Peter og Erik ønsker umiddelbart at deltage. Det aftales, at man køre sammen derover og tager hjem samme dag.

Det forslås, at søge en særbevilling hertil. Endvidere skal det undersøges om det er muligt at låne bil og brobizz via kommunen.

Der var drøftelse om diæterne betales af Seniorrådets konto.

59. Meddelelser fra formand og næstformand
Sagsfremstilling
Jf. referat fra sidste møde i Seniorrådet skal Seniorrådet beslutte, hvorvidt de bakker op om, at ældreprisen fremadrettet uddeles samtidig med frivillligprisen og handicapprisen i slutningen af september måned ifm. frivilligfesten.

Legitimationskort og visitkort

Adresseliste

Indlæg på på pensionistskovturene

Opfølgning på visionsmøde den 17. juni

Beslutning
Formanden og næstformanden for Seniorrådet skal have nye visitkort. Hele Seniorrådet skal have ID / legitimationskort.

Sekretæren samler Seniorrådets oplysninger og sender dem til medlemmerne.

Hjemmesiden skal opdateres med Seniorrådets mail og måske telefon numre.

Dansk ældreråd, har modtaget besked om Seniorrådets valg af formand og næstformand.

60. EVT.
Beslutning
Der var drøftelse af skovturne i kommunen.

Seniorrådet har på skovturene, kort præsenteret Seniorrådet og dets arbejde. Seniorrådet fik positiv feedback herpå. Der er enighed i det er godt, at Seniorrådet er synlige.

Der kom bl.a. tilbagemeldinger på;

Ønske om at anlægge have ved fællesareal på Kærbo. Klager over hjemmehjælpen, herunder manglende dansk kundskaber og aflysninger eller bare ikke besøg om aftenen. Ønske om bedre tilgængelighed til busstoppested ved gadekæret og andre ønsker til den kollektive trafik om bl.a. adgang til Kærbo og kirkehaven med m.m. Endvidere var der forespørgsel om et fællesmøde, hvor man kan komme og snakke med Seniorrådet, det er taget til efterretning.

Vedr. at komme til 400S ved busstoppested Mosegårdsstien ved Gadekæret, så tager Ingelise som er repræsentant i Tilgængelighedsudvalget det videre og drøfter det med kommunen.

Det har på Seniorrådet virket til at færre har deltaget i år skovturene. Der var snak om årsagerne hertil, og der har bl.a. været tilbagemeldinger på prisen, den er steget og tilmeldingens proceduren er besværet. Endvidere synes Seniorrådet det var lidt dyrt for drikkevarer på skovturen.

Seniorrådet kunne godt tænke sig at vide, hvor mange der deltog i skovturen i år, ifht. sidste år.

Muligheden for et nyt Seniorrådsblad blev drøftet. Bjarne og Erik undersøger muligheden for endnu et Seniorrådsblad. Det aftales, at Blad fra AD medier skal på som punkt på kommende Seniorrådsmøde.

På sidste møde, blev facebooksiden kort drøftet. Det aftales, at den primært skal handle om Seniorrådet, men også gerne artikler mm. fra ældresagen, evt. med links hertil.

Der er pt. problemer med hjemmesiden. Leif er i gang med at undersøge muligheden for hjælp til at få det ordnet.

Ældreprisen blev drøftet. Det er en god idé, at prisen deles ud sammen med handicapprisen og f.eks. idrætsprisen. Det undrer Seniorrådet, at idrætsprisen er på 5000 kr. og ikke 3000 kr. som ældreprisen og handicapprisen. Endvidere undrer det det Seniorrådet, at kommunen betaler for idrætsprisen, men f.eks. ikke for ældreprisen. Vil der være mulighed for dette?

Seniorrådet ønsker en god sommer …