SENIORRÅDET 2022

SENIORRÅDS VALG 2021

Ishøj Kommunes Seniorråd d. 16.11. 2021
Borgerinformation om medlemmerne

PER NØRSKOV

Mit navn er Per Nørskov. Jeg har været medlem af seniorrådet i nogle år, og det har jeg ikke har
fortrudt, derfor ønsker jeg også at genopstille til seniorrådet.
At sidde i seniorrådet er for mig en meget spændende opgave. En opgave der til tider kan være krævende, og koster noget tid, men jeg ved hvad jeg går ind til, da jeg allerede i dag er en del af seniorrådet.
Jeg er i dag formand for Ældresagen Ishøj og dette arbejde harmonere fantastisk godt med at være repræsentant i seniorrådet.
Vi har meget glæde af hinanden som udmønstres på flere måder, hvor den mest synlige for borgerne i Ishøj er, at vi afholder nogle temamøder sammen, som altid har hovedvægten på +60 årige. Det næste tema møde afholdes Brohuset, den 5 nov. Som omhandler ældrepolitikken i Ishøj de næste 4 år, set ud fra politikkerne i vores kommune.
I hverdagen er jeg at finde næste alle steder hvor de moden borger er at finde,
Jeg er medlemskab af Ældresagen ishøj, seniorværkstedet, Ishøj pensionistforening, Hygge bio, Lokalhistorisk forening, og så har jeg min gang i Ældresagen 3 cafeer alle overstående steder hvor jeg kan hente inspiration om hvordan vores +60 føler de har det i hverdagen som borgen i Ishøj
Jeg er administrator på flere FaceBook sider, der omhandler seniorer i Ishøj. Seniorrådet, Ældres netværk, Vores Ishøj og Ældresagen Ishøj, alle siderne er et bindeled til alle borgerne i Ishøj som ønsker at være oplyst om hvad der sker i vores kommune.

Bjarne Ove Boje

Mit navn er Bjarne Ove Boje. Jeg er 71 år gammel, gift og far til tre voksne børn. Min hustru og jeg har været ishøjborgere siden 2013.
Jeg er uddannet folkeskolelærer og har i alle årene været ansat i Brøndby kommunes Skolevæsen.
Herfra blev jeg, som tjenestemand, pensioneret i 2013.
I slutningen af 1960-erne og begyndelsen af 1970-erne var jeg ansat som beskæftigelses medarbejder i et omsorgscenter for ældre medborgere i Københavns kommune.
Min interesse for ældrepolitik er selvsagt blevet en naturlig del af min hverdag. Jeg deltager gerne i Ishøj kommunes tilbud om virke i foreningslivet.
Jeg er lige nu næstformand i en af kommunens store foreninger, Ishøj Seniorværksted. Derudover er jeg deltagende i cykelklubben, café 60+. På det politiske plan er jeg en del af ForeningsUnions bestyrelse.
Jeg vil gerne i fremtiden være med til at præge ældrepolitikken i Ishøj kommune.
Af mærkesager tænker jeg:
 Et solidt foreningsliv med særlig vægt på seniorer. Et endnu mere blomstrende liv i Brohuset og ude i kommunen.
 I kommende sociale og private boligbyggerier skal der markant være indrettet boliger specielt rettet mod seniorer, med fælles grønne områder og lokaler.
Jeg ser frem til et konstruktivt samarbejde med andre foreninger og råd, der retter sig mod de ældre i vores kommune. Her tænker jeg pt. på Ældresagen i Ishøj, Ishøj pensionistforening og alle andre foreninger rettet mod vores ældre borgere.
Ellis Andersen
Mit navn er Ellis Andersen, jeg har efter grundig overvejelse besluttet at stille op til Seniorrådet.
Jeg er 67 år, er gift og har boet flere forskellige steder i Ishøj, gennem mere end 40 år.
Vi har 2 voksne børn og 3 børnebørn, der alle bor i kommunen. Vi havde i 10 år min demente mor boende hos os indtil hun døde.
Jeg flyttede hertil som ung, fordi jeg fik arbejde som lærer på Vejlebroskolen. Planen var dengang kun at bo her et par år, men jeg blev så glad for at bo her, at jeg er her endnu!
Efter 17 år som lærer i kommunen, søgte jeg nye udfordringer. Først i Københavns amt, og derefter de sidste 15 år, at mit arbejdsliv, som skoleleder på Selsmoseskolen i Taastrup, der er en pendant til Strandgårdsskolen.
Jeg mener at Ishøj kommune er et godt sted at bo, meget bedre end sit rygte, det fortæller jeg gerne til alle jeg kommer i nærheden af.
Vi bliver flere og flere ældre i kommunen, da mange af os flyttede hertil som unge, og stadig bor her.
Derfor mener jeg det er vigtigt, at have fokus på, at kommunen også er et godt sted at være når man bliver ældre, uanset ens etniske og kulturelle baggrund.
Jeg ser kommunen som god for både børn og voksne. Jeg mener at kende forholdene godt, først som ansat igennem 17 år, derefter som forælder til skolesøgende børn, og nu som bedstemor og sidst, men ikke mindst, som pårørende til en af kommunens svageste borgere.
Min mor benyttede Torsbo Dagcenter, og hun var flere gange i aflastning, på både Kærbo og Torsbo. De sidste mange år havde hjemmeplejen sin daglige gang i vores hus, flere gange i døgnet.
På den måde har jeg lært kommunen at kende, på godt og ondt, dog mest godt!
Selv om jeg oplever Ishøj kommune, som en på mange måder en god kommune, vil der er altid være plads til forbedringer og nye tiltag, der sætter borgeren i centrum.
Birgit Nielsen
Mit navn er Birgit Nielsen. Jeg er 72 år – enke – har 2 børn og 4 børnebørn.
Jeg har fra jeg var 14 år og til mit 72 år – været aktiv.
Jeg har været aktiv i partiforeninger, været medlem af Ishøj Byråd i 28 år, her var jeg i 9 år socialudvalgsformand, været formand for Børn- og Ungeudvalget. Endvidere var jeg formand for Klima- og miljøudvalget. Jeg sidder i Ishøj Forsynings bestyrelse. Jeg var i 15 år Fællestillidsrepræsentant for HK i Københavns Amt. Endvidere har jeg været formand for en Andelsforening i mange år og senest har jeg været næstformand i Kirkehavens bestyrelse.
I dag sidder jeg i Organisationsbestyrelsen for Ishøj Boligselskab. Så jeg har en bred erfaring indenfor det politiske- faglige og boligpolitiske område. Jeg stiller op til Seniorrådet for at stille denne erfaring til rådighed.
Jeg vil arbejde for at Seniorrådets arbejde bliver endnu mere bredt ud og kendt mere for alle kommunens borgere. Bl.a. ved, at der afholdes flere lokale møder rundt om i Ishøj.
For selvom der i dag bliver kommunikeret på hjemmeside, Facebook m.m. – er der alt for mange borgere som ikke læser dette, derfor skal vi komme mere ud, der hvor borgerne bor.
Med venlig hilsen Birgit Nielsen
Bjarne Gosvig
Mit navn er Bjarne Gosvig. Jeg genopstiller til min 4. periode som medlem af Seniorrådet fordi:
• Jeg interesserer mig for lokalsamfundet og vores ældre, og jeg vil gerne fortsætte arbejdet for at skabe bedst mulige vilkår for ældregruppen. Der skal lyttes til de ældre, som skal tages med på råd over eget liv.
• Opførelse af nyt plejehjem, plejehjemsbestyrelse skal etableres. Hjemmeplejen skal have nødvendige ressourcer, oftere og bedre rengøringshjælp, pårørende politik skal vedtages, forholdene for syge og handicappede skal optimeres og faldulykker skal minimeres. Der skal tilbydes frisk god gammeldags mad til de ældre.
• Pengene skal følge med antallet af ældre, ligesom der skal være penge til opfyldelse af kvalitet-standarderne. Der bliver flere ældre fremover, og derfor skal der nødvendigvis flere penge til ældreområdet. Flere af de nuværende medlemmer genopstiller ikke, og derved går der megen viden tabt. Det er vigtigt, at der er en kontinuerlig videns erfaring omkring seniorrådsarbejdet, da man ellers kan risikere, at rådet ikke får tilstrækkelig indflydelse i henhold
til lovgivningen. Det tager tid, at opnå den nødvendige viden for seniorrådets virke.
Jeg har en stor viden og indsigt om ældres vilkår og lovreglerne samt praktisk erfaring med  sundhedsvæsnet. Bl.a. efter en kræftoperation i tarmen, som jeg er erklæret rask for, men som har medført følgevirkninger. Endvidere gennem min kones sygedomsforløb i et kræft-helvede, som hun desværre døde af i oktober 2020.
Jeg har været formand og næstformand det meste af min tid i Seniorrådet. Siden indtrædelsen i Seniorrådet har jeg været medlem af Region Hovedstadens ældreråd og Vestegnens ældreråd.
Herudover er jeg suppleant til Danske Ældreråds bestyrelse og er udpeget til den kommende plejehjemsbestyrelse.
Alt dette har givet mig stor erfaring med Seniorrådets arbejde og virke. Jeg har deltaget i et utal af kurser, konferencer mv. om ældreområdet.
Jeg har boet i Ishøj siden 1974 og har altid været med i lokalsamfundet. Bl.a. været medlem af Byrådet i 8 år og formand for Teknisk udvalg samt formand for Skatteankenævnet. Herudover medlem af Menighedsrådet i 12 år, herunder formand for kirkebyggeudvalget i 4 år. Et udvalg, der stod for opførelsen af Ishøjs smukke Vejleå Kirke.
Jeg er 76 år men ikke dement ifølge lægerne. Jeg har været politimand i 41 år, primært som kriminalassistent i Glostrup politikreds, samt underviser på Politiskolen i mine sidste 11 år i politiet.
Ishøj gør meget for ældregruppen og er en god by at være ældre i, men det kan altid gøres bedre.

Leif Christoffersen,
er 75 år. Uddannet Forsorgs og Omsorgspædagog. Har været ansat 34 år ved Ishøj kommunes daginstitutioner, heraf 30 år som institutions leder. Har nu været med i Seniorrådet siden 2009. Er administrator af Seniorrådets hjemmeside samt Facebook gruppen ”Vi på 60+ i Ishøj” I 2025 er borgerne i Ishøj blandt de borgere i Danmark, som oplever den højeste livskvalitet, ifølge kommunens velfærdspolitik. Her spiller seniorrådet naturligvis en vigtig rolle for at Ishøj når det mål. Seniorrådet skal ligeledes arbejde for en Pårørende politik hvor man oplever sig mødt med forståelse og støtte samtidig med at deres erfaringer, viden og ressourcer inddrages til glæde og gavn først og fremmest for borgeren, men også for pårørende. Jeg er af seniorrådets indstillet til at deltage i en arbejdsgruppe under socialudvalget for udarbejdelse af en pårørende politik. Jeg er selv pårørende til en ægtefælle med Parkinson og det er hårdt. Så pårørende politikken vil jeg arbejde for, bliver bedre så den bliver en del af kommunens velfærdspolitik. Andelen af ældre borgere i Ishøj Kommune er stigende, og forventningen er, at der inden for de næste ti år vil ske en stigning i antallet af +80-årige på 76 % i forhold til i dag. Det betyder, at behovet for personale på plejehjemsområdet samt i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen er tilsvarende er stigende. Dette er derfor et helt naturligt arbejde for seniorrådet.