FLEXTUR/FLEXHANDICAP I ISHØJ KOMMUNE

Formanden udtaler:

Et enigt Seniorråd har i mere end 1 1/2 år arbejdet på at få Ishøj Byråd til at indføre Flex Trafik kørsel i kommunen.
Emnet har været behandlet på en række seniorrådsmøder med mange skriverier, samt møde med borgmester og kommunaldirektør.
Det glæder Seniorrådet rigtig meget, at Byrådet nu har indført Flex Trafik kørsel I kommunen fra 1. juli 2018. Der er stort behov for dette – ikke mindst …for borgerne i kommunens yderområder.
Denne sag er et bevis på at hårdt og vedholdende arbejde betaler sig.
Sagen har været en tur op ad en stejl bakke i modvind.
Seniorrådet ser med stor glæde frem til ordningens igangsættelse.
Seniorrådet agter at følge sagen meget nøje.
Husk man er altid velkommen til at kontakte Seniorrådet, hvis man har behov for at drøfte et emne, når det vedrører 60 +.
Seniorrådet er Iøvrigt noget pikeret over sagsbehandlingen i kommunen! Hvorfor har Seniorrådet intet fået at vide om kommunens planer om indførsel af Flex kørsel? Vi kunne måske have bidraget til et endnu bedre resultat!
Hvad er Movia-Flextur:
En befordringsform hvor Du bliver kørt fra din gadedør og til bestemmelsesstedet (fra kantsten til kantsten).
Movias-Flextur kan benyttes i tidsrummet fra kl. 06.00-kl. 23.00, dog skal turen bestilles 2 timer før kørsel.
Der betales enten til chaufføren eller via betalingsordning.

Hvornår kan man bruge Movia-Flextur:
Movias-Flextur kan kun anvendes i de kommuner, som er tilsluttet ordningen.
Den kommune man kører fra og den kommune man skal køre til skal være tilsluttet Flextur, men man kan godt køre igennem kommuner som ikke er tilsluttet ordningen.

Hvem kan bruge Movias-Flextur:
Normalt alle borgere i de kommuner som er tilsluttet, men andre målgrupper kan være omfattet af ordningen.
Movias-Flextur er ikke kun forbeholdt personer som har fået bevilliget enten rollator eller kørestol. Denne målgruppe er berettiget til Movias-Handicapbefordring. Til denne ordning betaler man et medlems kontingent på kr. 300 årligt plus man betaler et beløb for antal kørte kilometer. Alle turene betales via betalingsservice i brugerens bank.
Samtlige kommuner i Movias driftsområde er tilsluttet Handicapbefordring
Derfor kan man blive befordret i alle kommuner på hele Sjælland og Lolland-Falster. Denne ordning har ingen tidsbegrænsning.

Medtagelse af ledsager i Movia-Flextur:
I Flextur kan man medtage én ledsager til samme pris, som man selv betaler.
I Movias handicapbefordring kan du medtage én eller to ledsagere. Prisen for ledsagere er halv pris for én og dobbelt pris, når man medtager to ledsagere.

 

Teknik og bygningsudvalgets beslutning og Flextrafik:

35. Flextur i Ishøj Kommune
Resume
Administrationen undersøgte i foråret 2017 muligheden for busbetjening af Torslunde for to buslinjer. Da det er dyrt at indsætte en ekstra bus, foreslås det i stedet, at Ishøj Kommune tilslutter sig Movias Flexturordning fra den 1. juli 2018.
Sagsfremstilling
Administrationen undersøgte i foråret 2017 muligheden for busbetjening af Torslunde for to buslinjer, buslinje 116 fra Reerslev til Høje Tåstrup st. og buslinje 127, som kører mellem Tåstrup st. og Ishøj st. via Ishøj Landsby. For en passende dækning af Torslunde ville der for begge linjer være tale om at indsætte en ekstra bus, hvilket Movia estimerede til en ekstra årlig udgift på ca. 1 mio. kr. ekskl. moms, for hver af de to linjer.

Det foreslås i stedet, at Ishøj Kommune tilslutter sig Movias Flexturordning. Flextur er et supplement til den almindelige kollektive trafik. Det er et tilbud til alle borgere om at blive kørt fra adresse til adresse mod en egenbetaling. Ordningen benyttes især i områder og på tidspunkter, hvor de normale busruter ikke dækker.

Movia har udarbejdet et estimat af den potentielle årlige udgift til Flextur, hvis kommunen tilslutter sig ordningen. Movia har estimeret udgiften på baggrund af udgiften til Flextur i 2017 i de kommuner, som er mest sammenlignelige med Ishøj Kommune. Den estimeret til en årlig udgift på 300.000 – 350.000 kr. ekskl. moms.

Med indførelse af Flextur vil Kommunen tilmed kunne spare penge, hvis selvhjulpne borgere henvises til Flextur i stedet for at få tildelt visiteret kørsel til eksempelvis læge og genoptræning.

Flexturordningen kan træde i kraft fra den 1. juli 2018.
Økonomi
Årlig udgift til Flextur er estimeret til ca. 300.000 – 350.000 kr.

Udgiften til Flextur i 2018 beløber sig til ca. 150. 000 kr.
Indstilling
Teknik- og Bygningsudvalget indstiller,
at Ishøj Kommune tilslutter sig Flextur gældende fra den 1. juli 2018.
at udgiften til Flextur i 2018, ca. 150.000 kr., afholdes af kassebeholdningen.
at budgettet for den kollektive trafik fra 2019 forhøjes med 350.000 kr.
Beslutning
Til første “at” tilføjes “for borgerne lavest mulige takst” – Lennart Hartmann Nielsen afventer stillingtagen.
Sidste “at” rettes til – at budgettet for den kollektive trafik fra 2019 på 350.000 kr. årligt, fremsættes som budgetønske.

Tiltrådt.

Flexhandicap

Flexhandicap er et tilbud til bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede.

Flexhandicap er en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede samt blinde og stærkt svagsynede får samme tilbud som alle andre. Det kan for eksempel være besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter.

Kørselsordningen dækker hele Movias område, det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer. Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet.

Som bruger af Flexhandicap kan du køre 104 enkeltture i perioden 1. januar til 31. december. Hvis du får behov for at køre mere end 104 ture i et kalenderår, skal du søge via din kommune, som i særlige tilfælde har mulighed for at visitere til flere ture. Hvis du ikke har brugt alle turene den 31. december, kan de resterende ture ikke overføres til det næste år.

Sådan bliver du medlem af Flexhandicap

For at blive medlem af kørselsordningen skal du henvende dig i din kommune, som visiterer dig til kørslen.

Kør gratis med Movias servicebusser

Som medlem af Flexhandicap kan du køre gratis med alle Movias servicebusser. Chaufføren hjælper dig med at komme ind og ud. Der er indstigning i gadeniveau, og alle servicebusser har ramper til kørestole.
For at få et servicebuskort, som du kan bruge i servicebusserne, skal du indsende et pasfoto til Flextrafik. Kortet skal fornyes hvert år til januar ved henvendelse til Flextrafik administration.

Særligt for kørestolsbrugere

Din kørestol må være op til 140 cm lang, og den samlede vægt for bruger samt kørestol må være max 400 kg. Elektriske kørestole kan vi desværre ikke transportere på trapper, men hvis du med chaufførens hjælp kan skifte til en transportstol, stiller vi en til rådighed for dig. Kørestole bliver og skal være forsvarligt fastspændt i bussen. Alle passagerer skal spændes fast med sikkerhedssele.
Flextrafik transporterer ikke bårer og tager heller ikke køretøjer med forbrændingsmotor med.

Op og ned ad trapper

Busserne er indrettet med en trappemaskine, som gør det nemt at komme op og ned ad trapper med en manuel kørestol. Når du bruger trappemaskinen, skal du være spændt fast med mavebælte. Trappetransport kan ske op til 5. sal, og af hensyn til sikkerheden er der nogle krav, som skal være opfyldt:

  • Din kørestol skal have en hjulbredde på mindst 37 (indvendig) og højst 73 cm (udvendig)
  • Hvis der er monteret bøjler, anti-vip eller lignende bag på kørestolen, skal det kunne afmonteres uden brug af værktøj
  • Du og din kørestol må ikke veje mere end 160 kg tilsammen
  • Trinhøjden på trappen må ikke overstige 20 cm, og trindybden skal være mindst 11 cm
  • Trappeafsatsen skal være minimum 120 cm på hver led
  • Der må ikke være løse tæpper på trappen.