SAMARBEJDE MED ÆLDRESAGEN

Den 21. marts 2018 mødtes Samarbejdsgruppen fra Seniorrådet i Ishøj og Ældre Sagen i Ishøj for første gang.

Var der basis for et organiseret samarbejde? Kunne de to organisationer samarbejde til gavn for alle Ishøj kommunes seniorer/ældre? Er det et samarbejde der skal satses på?

Til alle 3 spørgsmål var der kun ét svar: Et rungende JA!

Samarbejdsgruppen består af Karin (Mortensson) Ældre Sagen, Jan (Schiøtz) Ældre Sagen, Per (Nørskov) Ældre Sagen/Seniorrådet, Bjarne (Gosvig) Seniorrådet og Peter (Møller) Seniorrådet.

Dagsorden:
1. Temamøder om samfundsudviklingen
2. Værdighedspolitikken i Ishøj kommune
3. Eventuelt

Ad 1.
Der var en god og konstruktiv drøftelse om mulighederne for at afholde temamøder i fælles regi, og for alle interesserede Ishøjborgere – dog i særdeleshed rettet mod ældre medborgere.

Der var hurtigt enighed om, at vi vil satse på at afholde nogle temamøder om aktuelle spørgsmål som opstår i forbindelse med samfundsudviklingen.

Møderne skal være oplysende, til gavn og glæde for vores borgere, samtidig med, at det skal være en synliggørelse og profilering af Seniorrådet og Ældre Sagen i Ishøj.

Vi forstiller os 1-4 temamøder årligt, eller efter behov og afholdt i lokaler beliggende i Ishøj som hovedregel.

Møderne afholdes for alle borger i Ishøj, men hovedvægten af temaerne, skal henvende sig til ældre borgere i Ishøj.

Møderne skal som udgangspunkt være gratis for deltagerne.

Der serveres kaffe og småkager under møderne, hvis det er muligt.

Vi ønsker ikke at skemalægge møderne, da det for meste skal være aktuelle ideer til som opstår spontant.

Alle: Borgere, medlemmer i Ældre Sagen eller Seniorrådsmedlemmer der får en god idé til et tema, kan henvende sig til et medlem i Samarbejdsgruppen, hvorefter idéen trykprøves gennem mails til de øvrige medlemmer af gruppen.

Når gruppen bliver enige om at afvikle et temamøde, afholder gruppen et planlægningsmøde for at finde ud af det praktiske for afviklingen. Herunder bl.a. tid, sted, for afviklingen, økonomi, oplægsholder, fortæring under mødet, profilering af temaet osv.

Det skal under normale omstændigheder og som udgangspunkt ikke tage mere end 2 måneder fra idéens vedtagelse til temamødets afholdelse.

Temamøder afholdes med praktisk hjælp fra gruppen – og gerne andre, om muligt.

De første mulige temaemner blev ligeledes berørt:

1. Fremtidstestamenter, Fremtidsfuldmagt eller som Ældre Sagen kalder det, Pårørendefuldmagt. 3 navne på samme begreb.
Det kan dreje sig om økonomi, fast ejendom og andre personlige forhold, og der vil helt naturligt rejse sig en masse spørgsmål som: Hvad er en fuldmagt? Værgemål eller fuldmagt? Hvornår er en fuldmagt gyldig? Hvem kan man vælge som fuldmægtig? Hvad er virkningen af at oprette en fuldmagt? Hvornår træder en fuldmagt i kraft? Hvor længe gælder en fuldmagt?
På et temamøde om dette begreb vil vi få alle spørgsmål belyst og drøftet.

2. Udligningsreformen.
Såfremt de nye udligningstal står til trone, kan det blive et endog meget stort problem for Ishøj kommunes økonomi. For hvor eksperterne pegede på at øge udligningen med mellem 28 og 55 millioner om året, lægger regeringen tilsyneladende op til en endnu større ekstraregning på 56 millioner kroner.
”Jeg er meget chokeret. Det er en omvendt Robin Hood-løsning. Jeg synes, det er asocialt. Det er ikke sådan, man laver udligning – man efterlader ikke nogen på perronen”, udtaler Ole Bjørstorp.

Ad 2.
Værdighedspolitikken.
Man taler og læser meget om værdighedspolitik eller velfærdspolitik i denne tid, og her har de 2 samarbejdsorganisationer noget forskellige indfaldsvinkler, men med samme mål: Bedst mulig værdighed og velfærd for alle.
Seniorrådet har ret og krav på at få oplysninger, samt blive hørt, om alle seniorpolitiske emner fra socialudvalg og byråd. Borgmesteren har således netop udsendt et udkast til velfærdspolitik, med bl.a. meget fine visioner. Dette udkast bliver behandlet og drøftet på næste Seniorudvalgsmøde den 16. april, og vil herefter blive drøftet i samarbejdsgruppen.
Det der bliver lidt spændende nu er, om kommunens udkast til velfærdspolitikken indeholder de punkter der er krav om i Bekendtgørelsen om velfærdspolitikker for ældreplejen:
Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen
§ 1. Kommunalbestyrelsen skal inden for det første år i den kommunale valgperiode vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.
Stk. 2. Værdighedspolitikken skal indeholde de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje i den enkelte kommune med udgangspunkt i den personlige hjælp, omsorg og pleje m.v., som ydes efter lov om social service til personer over folkepensionsalderen.
§ 2. I værdighedspolitikken skal kommunalbestyrelsen som minimum beskrive, hvordan kommunens ældrepleje kan understøtte følgende områder i forhold til plejen og omsorgen af den enkelte ældre:
1) Livskvalitet.
2) Selvbestemmelse.
3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
4) Mad og ernæring.
5) En værdig død.
6) Pårørende.
§ 3. Kommunalbestyrelsen skal sørge for at inddrage ældrerådet, jf. § 30 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, samt øvrige relevante parter i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen.
Stk. 2. Når værdighedspolitikken er vedtaget, skal den offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Ældre Sagen har via deres hovedorganisation modtaget en række dokumenter fra bl.a. Sundheds-og Ældreministeriet. Disse dokumenter er offentlige, og nu delt i samarbejdsgruppen. Af interessante oplysninger/tal kan bl.a. nævnes:

A: En værdig død. Til at skabe rammer for, at døende på plejehjem og i eget hjem kan få en god og værdig afslutning på livet. Det kan bl.a. ske ved at planlægge og afsætte personalemæssige ressourcer og involvere civilsamfundet, fx med inddragelse af frivillige fra vågetjenester.
På den baggrund afsættes der 60 mio. kr. årligt, som understøtter kommunernes arbejde for, at ældre, som kommunen har kontakt med fx via hjemmepleje og sygepleje, får en god og værdig død.
Pengene udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet. Seniorrådet vil følge op på dette, bl.a. hvor meget tildeles Ishøj kommune, og hvordan bliver pengene brugt?

B: Aflastning af pårørende. Der er på finansloven afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem med henblik på at styrke kommunernes indsats med aflastning af pårørende. Som led i initiativet indføres en forpligtigelse for kommunerne til i deres værdighedspolitikker at beskrive, hvorledes kommunerne understøtter pårørende. Det vil således blive et krav i bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, at kommunerne fremover i deres værdighedspolitikker som minimum skal beskrive seks områder i stedet for fem. Ændringen vil træde i kraft i 2018.
Pengene udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet.

C: Bedre bemanding i ældreplejen. Med henblik på at skabe mere tryghed og værdighed for ældre borgere, fremgår det af finanslovsaftalen for 2018 at der er prioriteret 500 mio. kr. årligt til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen, på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Det er op til kommunerne, hvordan de konkret vil anvende midlerne, under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, at midlerne i videst muligt omfang anvendes til: – Ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen, på plejehjem m.v. – Opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen, på plejehjem m.v. Udmøntningen via en statslig pulje indebærer, at: – Kommunerne primo 2018 skal indsende en selvstændig redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne til en bedre bemanding. Seniorrådet vil følge op på dette.
Ad 3.
Eventuelt

På næste møde drøftes nødvendigheden af en skriftlig samarbejdsaftale mellem Seniorrådet og Ældre Sagen.

Nyt møde 25.4. kl. 10.00

På samarbejdsgruppens vegne
Således opfattet af referent
Peter Møller