SENIORRÅDETS FORRETNINGSORDEN 2021

Forretningsorden for Seniorrådet Ishøj Kommune
Denne forretningsorden er forankret i Seniorrådets vedtægter § 9 stk. 2.
Overordnede regler
§ 1
1. Seniorrådet udfører primært sin virksomhed i møder.
2. Ethvert medlem af Seniorrådet har tavshedspligt i henhold til forvaltningslovens og straffelovens
bestemmelser, jfr. vedtægterne § 4 stk.3.
3. Seniorrådets arbejde ledes af formanden. I tilfælde af formandens fravær overtages dennes forpligtelser af næstformanden.
4. Formanden har ansvaret for, at Rådets beslutninger udføres, medmindre andet bestemmes.
Formanden/næstformanden er kontaktperson til Borgmesteren, Byrådet og forvaltningerne.
5. I sager, hvis afgørelse under ingen omstændigheder kan udsættes til et ordinært bestyrelsesmøde, vil beslutning kunne tages af formanden på Seniorrådets vegne.
Formanden er dog forpligtet til at orientere om, og drøfte sagen med de øvrige Rådsmedlemmer pr.
telefon eller pr. mail før en “formandsbeslutning” træffes. En sådan beslutning skal på det førstkommende Rådsmøde forelægges Rådet til godkendelse.
Møder
§ 2
1. Seniorrådet afholder årligt 11 ordinære møder, der udløser mødediæter efter gældende bestemmelser for ydelser i kommunens øvrige udvalg. Derudover udbetales diæter ved møder med bl.a.
Social- og sundhedsudvalget samt med borgmesteren.
2. Seniorrådets møder er lukkede.
3. De ordinære møder søges afholdt hver måned, med undtagelse af juli. Datoerne fastlægges hvert
år på novembermødet for det kommende år. Der kan blive indkaldt til ekstraordinære møder, hvis
det skønnes nødvendigt.
4. Møderne afholdes som udgangspunkt på Ishøj Rådhus.
5. Formanden fastsætter sammen med sekretæren dagsordenen, der foranlediger denne udsendt
via medlemmernes personlige mail 1 uge før mødets afholdelse.
§ 31. Formanden for Seniorrådet kan indkalde til andre møder, hvis denne skønner, at der er behov for
afholdelse af et møde i Rådet. Der indkaldes med mindst 7 dages varsel.
2. Ethvert medlem kan fremsætte anmodning om afholdelse af et møde i Seniorrådet, hvorefter
formanden skal indkalde til dette inden 14 dage efter anmodning om møde er modtaget af
formanden.
§ 4
Alle dagsordener godkendes ved mødets begyndelse. Medlemmerne af Rådet kan få optaget
supplerende punkter, som er af betydning, behandlet på det aktuelle møde.
§ 5
1. Formanden leder alle Seniorrådets møder. I formandens fravær ledes møderne af næstformanden.
2. Seniorrådets møder er beslutningsdygtig, når mindst 4 af Rådets medlemmer er til stede. Dog skal
formand eller næstformand være til stede.
3. Er et medlem forhindret i at møde, skal dette meddeles til formanden evt. sekretæren forud for
mødet og anføres i beslutningsreferatet.
4. Hvis Seniorrådet finder det nødvendigt, kan det besluttes at et af medlemmerne udfærdiger et
mere dybdegående referat fra de ordinære møder, og referand udpeges i så fald.
5. Seniorrådet træffer afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende. Skriftlig afstemning skal ske, hvis et medlem ønsker det.
6. Seniorrådets sekretær foranlediger, at referaterne fra de ordinære møder udsendes til
medlemmerne senest 8 dage efter mødet.
7. Enkelte medlemmer kan altid få særstandpunkter tilført referatet i kortfattet form.
8. Medlemmerne kan kun deltage i Seniorrådets afstemninger, når de er personligt til stede under
afstemningen.
9. Referater fra Seniorrådets ordinære møder er offentligt tilgængelige for borgerne via Ishøj
Kommunes hjemmeside. Sager af fortrolig karakter skal udelades af det offentlige tilgængeligt
referat.
Udvalg, arbejdsgrupper, og repræsentanter i øvrige kommunale udvalg
§ 6
1. Seniorrådet kan efter behov nedsætte udvalg/arbejdsgrupper til at arbejde med emneområder,
som ønskes særskilt belyst. For hvert udvalg/arbejdsgruppe udarbejder Seniorrådet et kommissorium eller arbejdsbeskrivelse, samt udpeger en “tovholder”.2. Et udvalg kan få bistand af forvaltningsansatte, eller anden ekspertise.
3. Seniorrådet er på nuværende tidspunkt repræsenteret i følgende kommunale udvalg:
Tilgængelighedsudvalget og Bruger/pårørenderåd på Kærbo og Torsbo.
4. Seniorrådet har på nuværende tidspunkt nedsat følgende arbejdsgruppe: Samarbejdsudvalg med
Ældre Sagen i Ishøj.
5. Seniorrådet er på nuværende tidspunkt repræsenteret i følgende udvalg uden for Ishøj kommune:
– Møder med Vestegnens ældreråd/seniorråd med 2 deltagere, Region Hovedstadens ældreråd
samt Danske Ældreråd.
§ 7
1. Formanden/næstformanden er til enhver tid pligtig til at holde Seniorrådets medlemmer
orienteret om alle rådets løbende sager, herunder om eventuelle eksterne forhandlinger, samt
indkomne skrivelser, og øvrige henvendelser til Rådet.
2. De af Seniorrådets medlemmer, der er udpeget til at repræsentere Rådet i forskellige nedsatte
udvalg i eller udenfor kommunen, udtaler sig under ansvar på Ishøj Seniorråds vegne, og er forpligtet
til, at informere Rådets øvrige medlemmer om dette arbejde, herunder foretagne drøftelser og
beslutninger på først kommende ordinære møde i Rådet.
3. Hvis de udvalgte Rådsmedlemmer ikke kan give møde til et indkaldt møde, og derfor overlader
deltagelsen til andet medlem at møde, skal sidstnævnte gøres bekendt med mødets indhold samt
have udleveret dagsordenen.
4. Forinden der afholdes møder i nedsatte udvalg, skal udvalgsmedlemmerne konferere punkternes
indhold til disse møder. Hvert udvalg skal vælge en “tovholder” blandt udvalgsmedlemmerne, som
forbindelsesled.
Formidling af bestyrelsens arbejde mv.
§ 8
1. Seniorrådet har i henhold til Seniorrådets vedtægter pligt til løbende at orientere kommunens
borgere om dets arbejde og de trufne beslutninger. Dette kan bl.a. ske ved information på
Seniorrådets hjemmeside samt Seniorrådets Facebookside.
2. Denne information varetages af formand og næstformand efter indbyrdes aftale.
3. Ethvert medlem kan fremsende information om Seniorrådets arbejde til lokalpressen via
læserbreve efter forudgående aftale og accept af formanden.
4. I forhold til offentligheden (stat, region, kommune og forvaltning såvel diverse medier) samt
deltagelse i Danske Ældreråds udvalg, regions- og kredsudvalg optræder Seniorrådet kun med en stemme, der tegnes af formanden og i dennes fravær af næstformanden, eller det af Rådets
medlemmer der er udpeget til det enkelte udvalg.
Ændring af forretningsordenen
§ 9
1. Seniorrådet fastsætter selv sin forretningsorden.
2. Ændring i eller tillæg til Seniorrådets forretningsorden skal vedtages på et ordinært Rådsmøde og
være udsendt i forvejen til Rådets medlemmer.
Ikrafttræden
Denne forretningsorden er vedtaget på Seniorrådets ordinære møde den 20. april 2021.
Forretningsordenen er sendt til orientering for Byrådets medlemmer i april 2021.

Seniorrådet Mail adresse er: ishoj.seniorraad@gmail.com
Formand i Seniorrådet Næstformand i Seniorråde