RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDE MED PÅRØRENDE INDEN FOR SOCIAL- OG ÆLDREOMRÅDET I ISHØJ KOMMUNE

Center for Voksne og Velfærd
RETNINGSLINJER FOR SAMARBEJDE
MED PÅRØRENDE INDEN FOR
SOCIAL- OG ÆLDREOMRÅDET I
ISHØJ KOMMUNE
CENTER FOR VOKSNE OG VELFÆRD 2022

Hvorfor retningslinjer for samarbejde med pårørende?
Når man er pårørende til en borger, der har brug for hjælp og støtte fra kommunen, kan det være vigtigt at vide, hvordan kommunen samarbejder med de pårørende, hvad kommunen kan understøtte de pårørende med, og hvilke informationer om borgeren kommunen må dele med de pårørende.
For de fleste borgere, spiller de pårørende en central rolle. De pårørende er derfor en vigtig ressource og samarbejdspartner for kommunen, når en borger har brug for hjælp og støtte.
Pårørende er dog ikke kun en samarbejdspartner i forhold til den enkelte borger.
Pårørende er også en gruppe, som der skal tages hånd om. Som pårørende kan
der også være mange spørgsmål, der trænger sig på. Det kan være svært at få
svar på de mange spørgsmål, og man kan få følelsen af, at man står alene.
Pårørende risikerer at blive nedslidte, fordi de ofte påtager sig mange forskellige
roller og opgaver.
Formålet med retningslinjerne er derfor at tydeliggøre, hvordan vi inden for social og ældreområdet i Ishøj Kommune samarbejder og understøtter de pårørende, samt at tydeliggøre, hvilke indsatser og tilbud, kommunen har til pårørende.
Hvem er retningslinjerne rettet mod?
Retningslinjerne henvender sig til pårørende til borgere, der modtager hjælp og
støtte fra tilbud under Center for Voksne og Velfærd. De er samtidig også relevante for både medarbejdere og borgere.
En pårørende kan være borgerens forældre, børn, børnebørn, søskende,
ægtefælle, samlever eller en anden person, som borgeren ønsker, skal være
informeret eller inddraget i hele eller dele af sit liv.
Hvor er retningslinjerne gældende?
Retningslinjerne dækker hele Center for Voksne og Velfærds område i Ishøj
Kommune, dvs. plejecentre, hjemmeplejen og hjemmesygeplejen samt indsatser
og tilbud på det specialiserede socialområde for voksne.
De forskellige områder kan have lokale pårørendeindsatser- og tilbud.
Retningslinjerne er overliggeren for alle tilbud under Center for Voksne og Velfærd, hvor der er samarbejde med pårørende.

Hvornår skal de pårørende inddrages?
Borgeren kan vælge, at de pårørende skal være inddraget i deres sag og ønske at
konsultere dem om vigtige beslutninger. I andre tilfælde kan borgeren have et
ønske om, at de pårørende blot orienteres eller holdes ude af en given situation
eller problemstilling. Alt afhængig af, hvilken problemstilling eller udfordring,
borgeren har, kan de pårørende inddrages tidligt i et forløb, fx i forhold til borgere med en demensproblematik.

Kommunikation med og til de pårørende?
De enkelte tilbud bør i videst omfang informere pårørende ved ændringer, fx
organisatoriske ændringer som åbnings- og besøgstider, lovændringer, der har
betydning for beboerne og borgerne. Kommunikationen kan fx være i form af
løbende nyhedsbreve, samarbejdsmøder, referater fra beboermøder som sendes
ud pr. mail eller hænges op på tilgængelige steder. Ligeledes er der en forventning om dialog med de pårørende.
Der vil være forskelle i behovet for kommunikation og dialog, fx kan der være mere brug for løbende dialog med de pårørende til borgere i botilbud og plejehjem end pårørende til borgere, der får hjælp fra hjemmeplejen. I dialogen med de pårørende er det også vigtigt med fokus på de pårørendes velbefindende, da pårørende kan være i risiko for at blive nedslidte, da det at være pårørende til en svækket, syg eller handicappet borger, kan være forbundet med både mental og fysik stress.

Tavshedspligten
I dialogen mellem medarbejdere og pårørende, er det vigtigt at understrege, at
medarbejderne har tavshedspligt. Alle borgere har ret til at holde personlige
oplysninger for sig selv, og de ansatte må derfor ikke videregive fortrolige
oplysninger til de pårørende, heller ikke selv om de pårørende ønsker at blive
informeret om borgerens sag. Et brud på tavshedspligten er strafbart ifølge både
forvaltningslovens § 27 og straffelovens § 152. Der kan være situationer, hvor
tavshedspligten kan være en udfordring i forhold til at videregive relevante
informationer til en borgers pårørende. I sådanne tilfælde er det vigtigt, at de
pårørende bliver vejledt i, hvilke muligheder, der er for at blive inddraget i
borgerens sag, herunder mulighed for vægemål, fuldmagt og samtykker.
Der kan være tilfælde, hvor der er uenigheder eller forskellige ønsker mellem de
pårørende og borgeren, eller mellem de pårørende og medarbejderne i forhold til borgerens behov. I de tilfælde er det borgerens ønsker og behov, som kommer
først. Foreligger der fuldmagt, er en borger under værgemål eller umyndiggjort, er der andre regler i forhold til tavshedspligt og pårørendeinddragelse.

Hvordan kan de pårørende inddrages?
Ved opstart af en indsats, fx flytning til plejebolig eller botilbud, tilbyder Ishøj
Kommune som udgangspunkt vejledning til borgeren og dennes pårørende. Her
kan der bl.a. orienteres om, hvilke handlemuligheder kommunen har, og hvor man kan få hjælp og støtte som pårørende, samt hvilke opgaver, der fortsat forventes varetaget af de pårørende. Der skal være en klar arbejdsfordeling mellem at være pårørende og at være medarbejder eller frivillig. Pårørende skal ikke tage sig af opgaver som personlig pleje eller være sagsbehandler for borgerne, mens der kan være andre opgaver, fx socialt samvær, som pårørende forventes at varetage.

Fokus på det gode pårørendesamarbejde
Ishøj Kommune tilbyder løbende sine medarbejdere kompetenceudvikling i det
gode samarbejde med pårørende. Dette kan være i form af efteruddannelse,
kurser, temadage eller som sparring kolleger og ledere imellem. De pårørende er
en vigtig del af borgerens liv, hvorfor samarbejdet med de pårørende er et
kontinuerligt fokusområde i alle tilbud og indsatser, der hører under Center for
Voksne og Velfærd.

Muligheder for at få hjælp som pårørende efter serviceloven
Serviceloven er den lov, der primært arbejdes inden for på social- og
ældreområdet. Serviceloven rummer en række muligheder for hjælp eller støtte
rettet mod pårørende:
 Aflastning eller afløsning, servicelovens § 84
 Ledsagelse, servicelovens § 97
 Hjælp til personlig pleje og eller praktisk hjælp, servicelovens § 83
 Modtagelse af plejevederlag ved pasning af døende, servicelovens § 119
 Mulighed for selv at blive ansat som hjælper, servicelovens § 95, 96

Tilbud i Ishøj Kommune rettet mod pårørende
Socialområdet:
Individuelle samtaler for pårørende til borgere med en misbrugsproblematik
Det kan være svært at være pårørende til et menneske med et overforbrug af
rusmidler. Derfor vil man som pårørende kunne opleve et behov for støtte og
afklaring. Som pårørende til et menneske med et rusmiddelbrug tilbydes op til 5
anonyme individuelle samtaler. Hvis behovet for samtaler overstiger dette, kan der tilbydes et pårørendeforløb.

Kontakt Pitstop på tlf. 20 69 28 33, eller pr. mail: pitstop@ishoj.dk
Samtalecafé for pårørende til borgere med misbrugsproblematik
Samtalecaféen er et åbent tilbud til alle, der har rusmiddelbrug inde på livet. Det
kan være aktive eller tidligere rusmiddelbrugere, pårørende eller andre, der er
berørt af overforbrug af rusmidler.
Kontakt Pitstop på tlf. 20 69 28 33, eller pr. mail: pitstop@ishoj.dk
Social- og ældreområdet:

Borgerrådgiveren
Borgerrådgiverens hovedopgave er dialog og rådgivning om konkrete sager.
Kontakt borgerrådgiveren på tlf. 61 91 68 00 eller pr. mail:
borgerraadgiver@ishoj.dk

Ældreområdet
Demenscafé
Er du pårørende til en person med demens, kan du have glæde af at dele
erfaringer med andre pårørende, få viden om demens og hvordan du praktisk og
følelsesmæssigt klarer udfordringerne i hverdagen. Pårørendegruppen ledes af
demenskonsulenter.
Kontakt demenskoordinatorerne på tlf. 23 28 59 94 eller 21 39 95 50

Sorg- og Livsmodsgruppe
Sorg- og Livsmodsgruppe er for pårørende der har mistet, og har brug for at bære sorgen i fællesskab med andre. Gruppeforløbet består af otte mødegange i Vejleå Kirkens lokaler og gruppeledere er kommunale medarbejdere og præster.
Kontakt koordinator af grupperne på tlf. 21 70 75 96 eller agy@km.dk

Frivillige tilbud rettet mod ældre og udsatte borgere i Ishøj Kommune:

Navigator
Frivillige støtter sårbare borgere i deres kontakt med systemet. Det kan fx være for at skabe overblik over aftaler, ledsage til lægen mm. Navigator er forankret under Røde Kors.
Kontakt Navigator på tlf. 23 99 20 13.

Røde Kors Ishøj
Røde Kors har flere aktiviteter og tilbud i Ishøj. Se mere her: http://ishoej.drk.dk/

Forældrerådet: Netværk for forældre til børn med handicap
Kontakt Henriette Flindt Madsen på henriettemadsen4@gmail.com

Facebookgruppe: ”Forældre med handicappede børn i Ishøj og Vallensbæk
kommuner”.

Åbningstider og kontakter for tilbud inden for social- og ældreområdet:
Omsorgscenter Kærbo og plejecenter Torsbo
Kontakt administrationen på tlf. 43 57 96 13 (hverdage fra 8.30-15.30), mail:
kaerbo-torsbo@ishoj.dk, hjemmeside: www.kaerbo.dk

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen
Kontakt hjemmeplejen og hjemmesygeplejen på tlf. 43 57 77 06, mail:
hjemmeplejen@ishoj.dk

Visitationen
Kontakt visitationen på tlf. 43 57 69 91 (hverdage fra 8.30-10 & 14-15), mail:
cvv@ishoj.dk

Forebyggelseskonsulenter
Kontakt forebyggelseskonsulenterne på tlf. 23 74 06 93

Demenskonsulenter
Kontakt demenskonsulenterne på tlf. 23 28 59 94 eller 21 39 95 50
Rådgivnings- og Vejledningscenter (støtte og rådgivning til udsatte borgere i
eget hjem)
Kontakt på mail: RVC@ishoj.dk

Pitstop (stof- og rusmiddelbehandling)
Kontakt Pitstop på tlf. 20 69 28 33, mail: Pitstop@ishoj.dk, hjemmeside
www.pitstop.ishoj.dk

Spindehuset (selvstændige boliger med § 85-støtte)
Kontakt Spindehuset på tlf. 40 15 61 91, mail: spindehuset@ishoj.dk

Nyttige links/hjemmesider for dig, som er pårørende:
www.aeldresagen.dk/paaroerende
www.alzheimer.dk/paaroerende
www.handicap.dk/paaroerende
www.sind.dk/paaroerende
www.psykiatrifonden.dk/paaroerende
www.danskhandicap.dk/medlemsorganisationer
www.misbrugsportalen.dk