ISHØJ SOM DEMENS VENLIG KOMMUNE

Voksne og Velfærd
ISHØJ vil være en demensvenlig kommune og en del af et DEMENSVENLIGT DANMARK.
Politisk er der ønske om at arbejde hen imod at blive en demensvenlig Kommune, og det er besluttet at skabe ”DEN FÆLLES DEMENSVEJ” i Ishøj Kommune. Det betyder, at
kommunen ønsker at være synlig i forhold til, hvad borgerne tilbydes og hvilken service og indsats medarbejderne kan tilbyde.
Demensalliancen
Ishøj Kommune har tilsluttet sig Demensalliancen som er et samarbejde med DSR, FOA, Ergoterapi foreningen, Ældresagen samt Pensam. Demensalliancens formål er ALDRIG
ALENE OM DEMENS OG ”SAMMEN OM ET DEMENSVENLIGT DANMARK, HVOR
INGEN ER ALENE MED DEMENS” Demensalliancen ønsker at samle alle 98 kommuner i Danmark og pt. er der ca. 50 kommuner, der har meldt sig under Demensalliancen. Læs
mere her: https://www.demensalliancen.dk/
Når man melder sig under Demensalliancen, skal man arbejde målrettet med indsatser, som
kommunen selv udpeger og der følges op på, hvor langt kommunen er kommet og der videns deles på tværs i landet.
Ishøj kommune er aktivt startet med kompetenceudvikling og organisering af demensområdet. Alle SOSU-assistenter og hjælpere vil de næste år blive tilbudt demens kursus og der vil løbende følges op på medarbejdernes basisviden om demens. For at sikre fagligheden lokalt, har Ishøj kommune valgt at oprettet et tværfagligt vejlederteam, hvor der lokalt på plejecentre og i hjemmeplejen vil være demensvejledere, der kan støtte og
sikre den faglige ledelse. Demensvejlederne har netop i efteråret 2021 gennemgået et særligt demens kursus, og vil sammen med teamlederne og kommunens Demenskonsulent arbejde
for, at demensramte borgere tilbydes den bedst mulige støtte og hjælp. Der afholdes flere møder årligt på tværs i kommunen med fokus på vidensdeling, og arbejdet henimod at alle
borgerne i kommunen på sigt tilbydes en ensartet faglig indsats.
Ishøj kommune har netop vundet prisen for bedste pårørendeindsat i Danmark 2021. Prisen blev givet for etablering af daghøjskole for pårørende ”Pas på dig selv – aflastning gennem styrkelse af det mentale overskud, for pårørende til mennesker med demens i Ishøj”, via midler fra Sundhedsstyrelsens pulje til aflastning og frirum til mennesker med demens og deres pårørende. Læs evt. indlæg i sydkysten.
https://sn.dk/Sydkysten/Ishoej-faar-pris-for-demensarbejde/artikel/1475648
Tilbud til demensramte og deres pårørende
En etableret Demens pårørendegruppe er netop omdannet til netværksgruppe hvor 2 frivillige, sammen med demenskonsulenten skaber rammer for nuværende kendte pårørende og pårørende som har mistet, men stadigvæk har behov for at forblive i det netværk, som de har været en del af gennem flere år.
Der starter udover ovenstående en ny pårørendegruppe op d. 1. november 2021.
Demens Café genskabes efter Coronatiden i en ny form. Demens caféen har tidligere afholdt møde på Torsbo plejecenter. Den nye Café vil fremover afholde møder i Brohuset og  forventes opstart i december 2021.
Vi er så heldige, at vi d. 29. oktober 2021 opstarter en lille gruppe af demensfrivillige pt. 5 personer, som ønsker at bidrage med forskelligt i samarbejde med demenskonsulenten.
Udover dette samarbejder demenskonsulenterne med Roklubben, som har et tilbud til demensramte en gang om ugen, Ro4livet. Deltagerne deltager i et træningsforløb af 10
gange ved at melde sig ind i roklubben for 250kr. Der er uddannet 3 frivillige i Roklubben, som står for alt det praktiske ift. træning og de sociale samvær, som er en naturlig del af
tilbuddet.
https://ishoj.dk/borger/kultur-og-fritid/idraet/malrettede-bevaegelsestilbud-forvoksne/ro4livet-i-ishoj-roklub-for-borgere-med-demenssygdom/
Vi har samarbejde med biblioteket hvor der netop har været åben rådgivning, og dette vil blive gentaget.
Vi har afholdt lancering af det nye demenssymbol i uge 19, i samarbejde med Folkebevægelsen for et demensvenlig Danmark.
https://www.demensvenligt danmark.dk/
Organisering
Der er pt. en fastansat demenskonsulent. Derudover er der de næste to år en demensfaglig medarbejder, der er projektleder på ”Pas på dig selv” der sammen med demenskonsulenten
udfører arbejdsopgaver, som er beskrevet i den Nationale Handlingsplan for demens og forløbsprogrammet. Forløbsprogrammet beskriver opgavefordeling og ansvar i forbindelse med udredning, behandling og opfølgning af mennesker med demenssygdom i hhv. kommune, hospital og almen praksis. https://www.regionh.dk/tilfagfolk/Sundhed/Tvaersektorielt-samarbejde/kronisksygdom/Forl%C3%B8bsprogrammer/Documents/RegionH_forl%C3%B8bsprogram_for_de
mens_rev_2021_FINAL_FINAL-a.pdf
Ishøj kommune er godt på vej mod ”Den fælles Demensvej” og demensvenlighed og vi fortsætter arbejdet.
Med venlig hilsen
Kate Espe
Demenskonsulent, Ishøj Kommune.
kates@ishoj.dk telefon 4357 7603