Indlæg vedr. pårørende politik.

Åbent brev til de politiske partier i Ishøj Byråd.

Socialdemokratiet, Venstre, Ishøj Listen, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten

Vi er i Seniorrådet bekymrede over, at Ishøj kommune ikke har en pårørendepolitik, som en lang række andre kommuner har!

Pårørende til syge medborgere – familie og andre nære personer – spiller en betydningsfuld rolle i de fleste menneskers liv. Pårørende er med til at forme vores liv. De er en del af vores historie og identitet og har naturligt et ønske om at følge vores liv tæt. Derfor bør Ishøj Kommune sætte stort fokus på pårørendesamarbejdet med en decideret pårørendepolitik.

Pårørende skal opleve sig mødt med forståelse og støtte samtidig med, at deres erfaringer, viden og ressourcer inddrages til glæde og gavn først og fremmest for borgeren, men også for pårørende og evt. plejepersonale.

Pårørendepolitikken skal sikre, at:

– vi styrker og udvikler det gode samarbejde til glæde og gavn for borgere, deres pårørende og kommunens personale,

– pårørendes erfaringer, viden og ressourcer inddrages som grundlag for, og videreudvikling af det gode samarbejde til glæde og gavn for borgeren,

– pårørende inddrages i væsentlige initiativer der har betydning for borgeren, når borgeren ønsker det og/eller borgeren har vanskeligheder ved at kommunikere ønsker og behov,

– pårørende mødes med en forståelse for deres rolle som pårørende og understøttes i denne.

Seniorrådet ønsker svar/udtalelse fra alle Byrådets partier, om hvordan de stiller sig til en pårørendepolitik i Ishøj.

Det kan kun gå for langsomt, og det skal naturligvis være inden kommunalvalget i november, og vi ønsker skriftligt svar på denne mail: ishoj.seniorraad@gmail.com.

På forhånd tak!

Når der bliver flere ældre skal der tilføres flere penge.

Seniorrådsformand: Når der bliver flere ældre, skal der tilføres flere penge

ISHØJ: Det kommer ikke helt ud af det blå, når NB-Nyt skriver, at Ishøj Kommune sparer på ældreområdet. Det mener Peter Møller, formand for Seinorrådet i Ishøj.

Han peger på, at antallet af ældre i Ishøj stiger voldsomt, mens kommunens udgifter til de ældre ikke gør:

– Det er jo en voldsom stigning i antallet af ældre, og den kan jeg altså ikke se, at der er taget højde for. Det kan jeg godt være bekymret for, siger Peter Møller.

I Ishøj Kommunes befolkningsfremskrivning vokser befolkningen over 80 år fra 718 i 2021 til 1264 i 2028. » Antallet af 80+ årige forventes at stige med 76 pct. svarende til 546 personer i prognoseperioden«, står der i rapporten.

– Fordi antallet af ældre stiger så voldsomt, som det gør i kommunen, så kan jeg ikke få øje på, at der bliver tilført penge til området, siger Peter Møller.

– Vi har i Ishøj været glade for, at der ikke har været lavet besparelser på området. Det nytter ikke, at man ikke laver besparelser. Men når der kommer flere ældre til, så skal der altså tilføres yderligere midler til områrder. Ellers vil den enkelte ældre være dårligere stillet end sidste år og forrige år, siger seniorrådsformanden.

Han anerkender, at de, som bliver 80 ikke nødvendigvis er plejekrævende, men forklarer, at det også koster kommunen at sikre sig, at de ældre kan klare sig selv længere:

– Det kræver så, at der er super muligheder for genoptræning, og at man sætter endnu mere fokus på sundhed. Der er desværre mange ældre, der ikke får sine 20 min motion. Dem må man også kigge på og få sat endnu bedre i system. Jo bedre levestandarden er, desto mindre dårlige bliver de ældre. Hvordan man gør det, det kræver penge og personale og forøgede midler. Vi kan ikke rigtige få nogen af delene, så det bliver et problem, der kommer til at vokse de næste år, siger Peter Møller.

Han anerkender, at Ishøj i mange år har haft et ry for at være et godt sted at blive gammel, men det ry bliver sværere at opretholde:

– Her er der et eller andet som halter. Vi skal have et plejecenter mere, eller en udbygning af de faciliteter der er, for de ældre. Vi er meget hårdt ramt med mangel på fast personale i hjemmeplejen. Der er dagligt nye afløsere, og det gør nogle mennesker utrygge, og det kan man godt forstå. Nogen får besøg af hjemmeplejen mange gange hver dag. Det kunne vi godt tænke os, at man kiggede på, siger Peter Møller og siger, at man uden tvivl kommer til at mangle plejehjemspladser indenfor en årrække.

Høringssvar vedr. punkt 5 på Seniorrådsmøde den 26.1.21. Beslutning om rammer for aktivitetscentret på Kærbo

Høringssvar vedr. punkt 5 på Seniorrådsmøde den 26.1.21. Beslutning om rammer for aktivitetscentret.
Generelt vil Seniorrådet gerne rose informationen om arbejdet i aktivitetscentret som det er nu. Der var mange gode ting, der blev arbejdet med.
Seniorrådet kan tilslutte sig høringssvaret fra Richard Bast, Brugerbestyrelsen på Kærbo.  Seniorrådet er enige heri på alle punkter.
Seniorrådet er ikke enige i beslutningen, om at beboerne på Kærbo og borgere 60+ ikke mere vil kunne deltage i aktiviteter sammen. Det er med til at give en god kemi og livskvalitet med dette mix af mennesker forskellige steder i livet.
Seniorrådet kan ikke anbefale at flytte aktiviteter fra Egely og blande dem med de andre aktiviteter, da Seniorrådet ikke tror denne målgruppe vil deltage på anden vis. Endvidere er det ikke Seniorrådets vurdering, at målgruppen, vil deltage i aktivitet der kræver kontingent. Dog er denne  form for aktivitet temmelig dyr rent personaleressourcemæssigt.
Vedr. de to forslag, kan Seniorrådet godt se fordele og ulemper ved, men er enige om, at ulemperne vejer helt klart tungest.
Seniorrådet har talt med flere borgere 60+ der er meget utilfredse med denne ændring. Blandt andet fordi der er et stærkt sammenhold i de forskellige grupper og de ønsker på ingen måde at blive adskilt. Det kan give en følelse af at være på et A eller et B hold, altså om man er rask eller ej.
Seniorrådet ønsker forsat, at aktivitetscentret fysisk skal være beliggende på Kærbo, det kunne evt. være i en ny tilstødende bygning. Seniorrådet er klar over pladsproblemerne, men ønsker det bliver prioriteret.
Seniorrådet anerkender pladsmanglen og kan godt se fordelene ved at noget flyttes fysisk væk fra Kærbo, som f.eks. at flytte foredragene til Kulturium. Som regel bliver et foredrag afholdt over to gange på en dag,
Seniorrådet foreslår derfor, at et foredrag afholdes i aktivitetscentret på Kærbo og et i Kulturium, så vil alle have mulighed for at deltage, også dem der ikke kan få transport til Kulturium.
Seniorrådet har tidligere ønsket at deltage i arbejdet med kortlæggelse af aktivitetstilbud. Dette var desværre ikke en mulighed på pågældende tidspunkt. Seniorrådet ønsker forsat at have en repræsentant med i arbejdet, nu som en del af den videre proces.  Formand Peter Møller vil gerne deltage i dette arbejde.

f. Seniorrådet
Peter Møller
Formand

Hørings svar fra Brugerbestyrelsen på Kærbo

Høringssvar.

Grundet Covid 19, har brugerbestyrelsen, efter at have læst referat fra Social- og Sundhedsudvalget
konfereret over telefonen. Allerhelst ville vi have holdt et møde med brugerne, men da vi gennem vores
arbejde på Kærbo, (nogle af os er tillige gruppeledere) kender deres holdning godt nok til at konkludere
følgende:
Med udgangspunkt i forholdene før nedlukning, og den efterfølgende nødplacering af nogle hold, må vi
konstatere, at dette ikke har fungeret optimalt, og at man derfor flere gange har udtalt ønske om, at komme
tilbage til Kærbo så hurtigt, det kan lade sig gøre. Hvilket vi godt forstår.
Dette blev også bekræftet af Ole Bjørstoft på et bestyrelsesmøde i Glashuset, og det samme kunne man læse
i Sydkysten avis fra Merete Amdisen.
Vi har altid været meget rummelige på Kærbo, og vægtet det sociale og faglige lige meget, og med et godt
samarbejde mellem ledelse – personale og gruppeledere haft et velfungerende aktivitetscenter, som er blevet
rost, når vi har været på besøg, på andre centre, eller de har besøgt os.
Med udflytning af de mest velfungerende brugere, vil man forringe standarten på holdene, og det er den
klare holdning, at dem som ville ønske at være andre steder, havde valgt dette, og ikke Kærbo. Også at vi
stiller værktøj og andet til rådighed uden at det koster noget, heller ikke kontingent, så alle kan være med.
Det er ikke uden grund, at det er attraktivt at komme i aktivitetscentret. Der er en god kontakt med brugere
og beboere, som kan besøge holdene, og få en oplevelse, og en snak, til opmuntring i hverdagen.
Dette samspil er vigtig, idet de kender hinanden. Dette giver sig udslag i tilslutningen, når vi afholder
arrangementer som fester – julemarked – foredrag – oplæsning eller andre tiltag, (op til 90 personer) hvor
aktivitetscenter brugere – daghjem – og beboere mødes i et fællesskab som er vigtigt for den daglige trivsel.
Med hensyn til Fof foredragene, kan der måske være en fordel med Kulturium, men det vil gå ud over
beboerne på Kærbo!
Vi kan ikke påtage os plejedelen, det er de professionelles opgave, men det er sikkert at vi er med til at
borgerne, ikke sidder derhjemme, med dårligt helbred til følge.
Vi har til eksempel set, at en bruger der var ramt af sygdom, efter genoptræning glad er kommet tilbage på
holdet, eller man spørger om hvornår næste arrangement er, og glæder sig dertil.
Alle er enige om at deres skattekroner er godt givet ud, og at pengene kommer flere gange igen, ved sparede
indlæggelser, og plejepladser.
Nogle har udtalt at, de vil skrive læserbreve, og lave underskrift indsamling, hvilket viser deres engagement.
Vi foretrækker i første omgang dialog, og håber på en saglig vurdering!
Dette er en sammenfatning af brugerbestyrelsen konklusioner, som medlemmerne har godkendt, og bedt
undertegnede sende til høring.

Med venlig hilsen.
Ricard Bast.

Presse skrivelse fra Formanden

Seniorrådet i Ishøj ønsker 100% gennemsigtighed!
Efter de frygtelige omsorgssvigt på plejecenter Kongsgården i Århus, hvor det ramte Else Marie. På plejehjem Huset Nyvang i Randers, hvor Niels Christian så skammeligt blev ignoreret, og i plejecenter Grønnehaven i Helsingør, hvor en totalt afstumpet sosu-hjælper på engelsk svinede en sagesløs dement 83- årig kvinde til, skal vi naturligvis også gribe i egen barm. Hvordan er situationen for et værdigt og godt seniorliv i Ishøj? Både på plejecentrene Kærbo og Torsbo, og i hjemmeplejen!
Vi har i Seniorrådet stor tillid til de ansatte i både hjemmeplejen og på plejecentrene, for vi har ikke grund til andet, men hvordan ser de ældre selv, og deres pårørende, på kvaliteten af plejen? Hvordan er kulturen på plejecentrene, hvordan er hverdagen, er der hænder nok o.s.v?
Det vil vi gerne høre lidt om, og det er både de gode og de mindre gode oplevelser. Gode oplevelser vil vi samle sammen og videresende dem til de rigtige modtagere.
Hvis der derimod er beklagelser, ser det lidt anderledes ud. Seniorrådet må og kan ikke behandle enkeltsager. Så det vi kan gøre er, at vi sender dem videre til relevante politikere og administration i Ishøj kommune, og vi vil derigennem også følge op på dem, og arbejde på at få forbedret forholdene.
Vi håber naturligvis på en masse positive tilbagemeldinger, men er der nogle dårlige – og man skal ikke være bekymret for repressalier – skal der naturligvis rettes op på dette øjeblikkeligt, i alles interesse, og det vil Seniorrådet hjælpe til med!
Alle henvendelser til Seniorrådet skal være navngivne, vi kan ikke gøre noget ved anonyme henvendelser. Send dit syn på standarden på plejecentrene Kærbo og Torsbo, og på hjemmeplejen til ishoj.seniorraad@gmail.com.