Referater fra Seniorrådets møder 2018

Referat for Seniorrådets møde mandag 26. november 2018 kl. 10.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

68. Seniorrådets budget
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag
Punkt_68_Bilag_1_Seniorraadets_oekonomi_pr_12112018_BilagID_26716.pdf

69. Orientering fra Seniorrådet
Sagsfremstilling
Brandsikkerhed på plejecentre i kommunen?
Møderække for 1. halvår 2019.
4. februar kl. 13.00
8. april kl. 13.00
3. juni kl. 13.00
Beslutning
Seniorrådet spørger til brandsikkerheden på Kærbo og Torsbo. Administrationen oplyser, at der afholdes regelmæssige brandøvelser samt at Center for Ejendomme i øvrigt har styr på diverse vedrørende brandsikkerheden på plejecentrene.
Møderække 2019: Møderækken blev godkendt. Næstformand Peter Møller deltager i det omfang, det kan lade sig gøre, på formøderne.
Pensionistkort: Seniorrådet spørger til, hvordan man får et pensionistkort? Man kan få et pensionistkort ved henvendelse til Borgerservice. Kortet giver fx rabatter til en række aktiviteter i DK, men også i udlandet. Seniorrådet spørger til, om der ikke kan gøres opmærksom på pensionistkortet på kommunens hjemmeside. Administrationen vil gå videre med dette.
Vestegnstræf: Medlemmer fra Seniorrådet har været til Vestegnstræf i Glostrup. Her deltog 11 kommuners seniorråd. Man har derfor spurgt til mødekandencen i de andre seniorråd og har fået oplyst, at de mødes 11 gange årligt. Vestegnstræffet afholdes to gange årligt. I 2022 skal det afholdes i Ishøj.

70. Meddelelser generelt
Sagsfremstilling
Status på den sygeplejefaglige akutfunktion pr. oktober 2018 er vedhæftet.
Ishøj Kommune har sammen med redegørelsen over forbrug af midler fra Værdighedsmilliarden i 2019 også indsendt redegørelse over forbrug af midler fra puljen til Bedre bemanding i ældreplejen i 2019. I 2019 modtager Ishøj Kommune kr. 1.464.000, som fordeles mellem Hjemmeplejen og kommunens to plejecentre til ansættelse af personale.
Beslutning
Administrationen oplyste, at man aktuelt er ved at undersøge mullighederne for, at man kan indgå i et tværkommunalt samarbejde om akutfunktionen, da det er meget sårbart som det fungerer pt. Seniorrådet spørger til, hvad der ligger i ordet “akut”? Administrationen oplyser, at der ikke er sat definition på, men at det er hurtigst muligt. Seniorrådet spørger endvidere til, hvordan der skal betales for transport/sørges for transport såfremt akutfunktionen ligger i en anden kommune? Man skal være opmærksom på. at det ikke er borgerne, der kommer til at stå for dette.
Pensionistjulefrokoster 2018: Administrationen oplyser, at stort set alle pladser er udsolgt. Der er pt. kun ledige pladser om lørdagen.
Bilag
Punkt_70_Bilag_1_Status_paa_akutfunktion_Ishoej_Kommune_oktober_2018_BilagID_26698.pdf

71. Valgperiode for Seniorrådet
Resume
Seniorrådet ønsker, at valg til Seniorrådet ændres, således at der er valg til Seniorrådet samtidig med kommunalvalget. Sagen forelægges byrådet til godkendelse.
Sagsfremstilling
Seniorrådet har forespurgt, hvorvidt valg til Seniorrådet kan ændres således, at der er valg til Seniorrådet samtidig med, at der er kommunalvalg. I dag vælges medlemmer til Seniorrådet forskudt, hvorfor der afholdes valg i april måned hvert andet år, hvor halvdelen af Seniorrådet er på valg den ene gang, og den anden halvdel den anden gang. Det nye Seniorråd konstitueres den 1. juni det pågældende år. Der er planlagt valg til Seniorrådet i april måned 2019, hvor 4 af seniorrådets medlemmer er på valg.

Der bruges en del ressourcer og økonomi på valg til Seniorrådet. Dels skal der betales for porto, da der i forbindelse med valget sendes brev til alle kommunens borgere over 60 år, dels bruges der mange medarbejderressourcer på at sende breve samt administrere valget. Såfremt valg til Seniorrådet ændres, vil der være en ressourcemæssig og økonomisk besparelse samtidig med, at det også vil være nemmere for borgerne, hvis valget afholdes samtidig med kommunalvalget.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. oktober 2018 blev Seniorrådets forespørgsel drøftet. Der var enighed om, at det vil være mere hensigtsmæssigt, at valg til Seniorrådet følger kommunalvalgene. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler derfor, at ved valget i april 2019, vælges de nye seniorrådsmedlemmer for en 2,5 årig periode i stedet for en fireårig periode. Således vil de nyvalgte medlemmer af Seniorrådet sidde fra d. 1. juni 2019 – 31. december 2021. De medlemmer, der ikke er på valg i april 2019, skal ligeledes sidde indtil d. 31. december 2021, hvorfor deres valgperiode forlænges fra 1. juni 2021 til 31. december 2021. Der vil derfor være valg til Seniorrådet igen samtidig med kommunalvalget 2021.

Administrationen indstiller derfor, at byrådet følger Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling om, at valg til Seniorrådet ændres, således at der foretages valg i april 2019 og igen i 2021 samtidig med kommunalvalget, samt at valgperioden for seniorrådsmedlemmerne indtil da løber som beskrevet ovenfor.
De nuværende vedtægter for Seniorrådet er vedhæftet.
Indstilling

6. november 2018, pkt. 251:
Forslag til beslutning:
Byrådet godkender, at valg til Seniorrådet ændres sådan, at valget fra 2021 følger kommunalvalgene, samt at vedtægter for Seniorrådet revideres som følge heraf.

Ishøj Byråd, 6. november 2018, pkt. 251:
Tiltrådt.

Beslutning
Seniorrådet fremsatte forslaget om at ændre valgperioden som led i et besparelsesforslag, men med det nuværende forslag til valgprocedure er der ikke nogen besparelse at indhente. Seniorrådet er ikke enige i beslutningen samt processen ifm. ændring af valgperioden for Seniorrådet. Seniorrådet vil komme med forslag til vedtægtsændringer, som skal behandles på byrådet i det nye år.

72. Beslutning om brug af midler fra Værdighedsmilliarden i 2019
Resume
Siden 2016 har Ishøj Kommune modtaget midler fra Værdighedsmilliarden, som har til formål at skabe gode og værdige ældreliv. Her følger en redegørelse over, hvordan midlerne foreslås fordelt i 2019. Redegørelsen fremlægges ligeledes for Sundheds- og Ældreministeriet den 1. november 2018 med forbehold for politisk godkendelse.
Sagsfremstilling
Redegørelsen foreslår en videreførelse af følgende seks indsatsområder:
Klippekortsordning
Aktivitetscenteret Egely
Understøttelse af tiltag på frivilligområdet
Velfærdsteknologi
Kontinensklinik
Gode indflytninger for demensramte til plejebolig
Det foreslås ligeledes at igangsætte et nyt indsatsområde:
Udvikling af nye initiativer med fokus på sundhed, ulighed og ensomhed.
Det overordnede fokus for alle indsatser under Værdighedsmilliarden i 2019 vil være forankring, således at initiativerne gøres så bæredygtige og selvkørende som muligt.
Notat med redegørelsen samt pixieudgave er vedlagt som bilag.
Økonomi
Ishøj Kommune får i 2019 tildelt kr. 3.048.000 fra Værdighedsmilliarden. Det foreslås at opjustere følgende indsatser:
Klippekortsordning
Understøttelse af initiativer på frivilligområdet
Velfærdsteknologi
Opjustering af indsatserne finansieres ved en nedjustering af følgende indsatser:
Aktivitetscenteret Egely
Kontinensklinik
Gode indflytninger for demensramte til plejebolig
Det skal bemærkes, at midlerne fra Værdighedsmilliarden overgår til bloktilskud fra 2020, og der skal således i løbet af 2019 foretages en politisk prioritering af, hvor mange af initiativerne der skal fortsætte og hvordan. I juni 2019 forelægges en status på initiativerne under Værdighedsmilliarden for Social- og Sundhedsudvalget.
Indstilling

12. november 2018, pkt. 122:
Forslag til indstilling:
Social- og Sundhedsudvalget godkender redegørelsen for anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden i 2019.
Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. november 2018, pkt. 122:
Godkendt.
Beslutning
Seniorrådet efterspørger en højere grad af inddragelse og tidligere i processen. Seniorrådet ønsker at de i højere grad bliver brugt som sparringspartner, fx om hvordan værdighedsmilliarden skal udmøntes. Seniorrådet oplever, at de ikke bliver medinddraget, men i stedet bliver informeret, når beslutninger er truffet. Adminstrationen er lydhøre over for Seniorrådets ønsker og vil bringe dette videre til Team Frivillighed og Lokalsamfund, som står for varetagelse af midlerne fra værdighedsmilliarden.
Bilag
Punkt_72_Bilag_1_Notat_Redegoerelse_for_anvendelse_af_midler_fra_Vaerdighedsmilliarden_i_2019_BilagID_26705.pdf
Punkt_72_Bilag_2_Pixieudgave_Redegoerelse_for_anvendelse_af_midler_fra_Vaerdighedsmilliarden_i_2019_BilagID_26707.pdf

73. Overgangen til nyt omsorgssystem Cura
Resume
Ishøj Kommune er overgået til det nye omsorgssystem Cura, som afløser det tidligere omsorgssystem Care.
Sagsfremstilling
Ishøj Kommune er d. 2. oktober 2018 kl. 10.00 overgået til det nye omsorgssystem Cura. I den forbindelse blev det gamle omsorgssystem Care lukket d. 24. september 2018 kl. 11.00. I overgangsperioden blev de sædvanlige kommunikationsgange ændret således, at beredskabsplanen for Care-nedbrud blev taget i brug. Eksempelvis foregik al kommunikation med læger, hospitaler og kommuner telefonisk, hvilket de respektive samarbejdspartnere forinden var blevet orienteret om.
Det nye omsorgssystem Cura samler al information om den enkelte borger og gør det derved nemmere for personalet at dele viden med hinanden og på tværs af faggrupper. Cura bygger på Fælles Sprog III, som skal sikre, at der dokumenteres mere ensartet. Dette understøtter mere kvalitet i arbejdet, hvilket gavner borgerne.
For den enkelte borger har overgangen til Cura den konsekvens, at man som borger ikke kan logge på borgerportalen på kommunens hjemmeside/borger.dk og se sine egne oplysninger. Der arbejdes i fællesskab med andre kommuner på en mere tidssvarende løsning – denne forventes færdigudviklet i 2019. Desuden kan overgangen til Cura have haft den konsekvens, at nogle borgere kan have oplevet, at deres kommunale aftale er blevet flyttet eller aflyst. I overgangsperioden blev MedCom, der formidler kontakt mellem hospitaler og kommune, lukket, og Træningscenteret kunne derfor ikke modtage genoptræningsplaner. Træningscenteret kunne derfor ikke overholde ventetider på genoptræningen. I hjemmeplejen/sygeplejen kan aftaler være blevet flyttet. Det kan eksempelvis dreje sig om medicindoseringer og omsorgsbesøg.
Indstilling

8. oktober 2018, pkt. 114:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober 2018, pkt. 114:
Taget til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.

74. Orientering om frivillighedsområdet
Sagsfremstilling
Der fremlægges et notat, som synliggør, hvilke initiativer der retter sig mod ældre og mod voksne i øvrigt på det frivillige sociale område i Ishøj, samt hvilke snitflader der er til Kultur og Fritid. Se vedhæftede notat.
Oversigt over tilbud til pårørende på frivilligområdet fremlægges til orientering. Se vedhæftede notat.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag
Punkt_74_Bilag_1_Orientering_om_initiativer_og_snitflader_paa_det_frivillige_sociale_omraade_oktober_2018_BilagID_26713.pdf
Punkt_74_Bilag_2_Tilbud_til_paaroerende_paa_frivilligomraadet_oktober_2018_BilagID_26714.pdf

75. Evt.
Beslutning
Orientering om bruger/styregruppemøde af seniorlokalerne. Mødet afholdes d. 13. december 2018.
Fællesspisning arrangeret af Ældre Sagen: Over 60 personer deltog, og det var en stor succes. Stor tak til medarbejdere fra CVV for hjælpen ved arrangementet.
Fest for borgere der fylder 75 år. I nogle kommuner, er der en fest for borgere, der fylder 75 år. Kunne man have det i Ishøj?
Forslag om borgermøde for ældre medborgere arrangeret af Seniorrådet.
Velkommen til nye ishøjborgere over 60 år. Kunne det være en ide, at der var et sådan arrangement?

 

 

Referat for Seniorrådets møde mandag 8. oktober 2018 kl. 10.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

62. Orientering fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget
Sagsfremstilling
Evaluering af frivilligfesten.
Genoptræningspladser og købet af NEXT.
Budget 2019.
Fællesmøde med TBU.
Beslutning
Frivilligfesten:
Der var ca. 140 deltagere til festen. Der var i alt 32 ud af 40 foreninger repræsenteret. Det var en god fest, hvor der blev sagt tak for hjælpen til nogle af de mange frivillige i Ishøj. Festen vil blive evalueret, hvor man bl.a. vil evaluere på, om man fik alle med.
Genoptræningspladser og køb af NEXT:
Formanden for Social- og Sundhedsudvalget orienterede om, at man planlægger at NEXT skal rumme to forskellige slags genoptræningspladser: Pladser for borgere, der udskrives fra hospitalet og som “kun” har fysiske skader, der skal genoptrænes samt pladser for borgere, der er syge og har et plejebehov. Derudover er det tanken, at der skal være en sal, der kan rumme op til 200 mennesker. Salen kan bl.a. bruges af foreninger m.m., hvilket dog vil indebære, at det røde hus vil blive afviklet.
seniorrådet spørger til, hvornår man forventer, at NEXT kan tages i brug? Det er endnu for tidligt at sige.
Fællesmøde med TBU:
Det blev aftalt, at Seniorrådet kommen med en kort beskrivelse af formål og indhold af et fællesmøde.
Vedr. budget 2019:
Budget for 2019 er vedtaget med få ændringer. For SSUs område er besparelserne på medicinområdet i Pitstop taget af. derudover er besparelsen i hjemmeplejen blevet halvveret. Seniorrådet bemærker, at de kommentarer til budgettet, som Seniorrådet havde fremsendt i forbindelse med budgethøring, ikke har ført til ændringer.
Øvrige meddelelser:
Ishøj Kommune (Team Frivillighed og Lokalsamafund) har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Folkehjælp om fortsættelse af Seniorvenner.
Steno Apotek har adpurgt Ishøj Kommune, om man vil stille en kontrolgruppe til rådighed i forbindelse med projekt om diabetes. Ishøj Kommune har sagt ja til at deltage. Derudover blev det oplyst, at atsvaret for diabetes og KOL-behandling fremover vil ligge hos den praktiserende læge og ikke hospitalerne.
Nyt omsorgssystem: Man er aktuelt ved at implementere omsorgssystemet CURA på hele ældreområdet.
Wi-Fi på Kærbo: Man vil i løbet af efteråret gå i gang med at etablere Wi-Fi på Kærbo.
Flere seniorrådsmøder: Seniorrådet har anmodet om, at man kan afholde flere møder, gerne 11/år som de stående udvalg. Det har været drøftet politisk, hvor man har vurderet, at der ikke ses et behov for flere officielle møder, da Seniorrådet har samme antal møder som de øvrige råd i kommunen. Man er velkommen til at holde flere uofficielle møder i Seniorrådet, men der kan ikke stilles sekretariatsbistand til rådighed. Seniorrådet misbilliger, at der ikke kan afholdes flere officielle møder, og henviser bl.a. til, at seniorråd i mange andre kommuner har 10-11 møder om året.

63. Orientering fra administrationen
Sagsfremstilling
Seniorrådets budget.
Dato for indstillinger til Ældreprisen samt formøde om indstillede til prisen.
Forskel på pulje, bloktilskud og satspuljer. Administrationen vil give en kort forklaring på de forskellige tilskudsmidler.
Orientering om brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmepleje og madservice. Administrationen vil bede et medlem fra Seniorrådet om at være med i en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til nyt design for tilfredshedsundersøgelsen.
Årshjul Seniorrådet: Sekretariatet vil til decembermødet komme med forslag til årshjul for møderne i 2019.
Orientering om medborgerforum.
Beslutning
Oversigt over Seniorrådets budget, forbrug og budgetposter blev omdelt på mødet. Det blev samatidg oplyst, at udgifterne til Ældreprisen tages fra Seniorrådets budget.
Uddeling af Ældrepris: Ældreprisen bliver uddelt d. 8. november. Deadline for indstillinger er fredag d. 2. november. Der vil i uge 41 blive lavet pressemeddelelse om prisen.
Helle Madsen gennemgik kort henholdsvis pulje, bloktilskud og satspulje og hvad forskellen på dem er:
Bloktilskud: Bloktilskud er et samlet tilskud til kommunen, som udbetales en gang om året. Parametre for tildeling af bloktilskud er bl.a. socioøkonomiske forhold, herunder befolkningssammensætningen i de enkelte kommuner. Bloktilskud er ikke øremærket særlige indsatser eller projekter og kommunen kan selv bestemme, hvordan midlerne forbruges. I 2018 fik Ishøj Kommune 710 mio. kr. Det er Økonomi- og Indenrigsministeriet, der udbetaler bloktilskud.
Pulje: Pulje er typisk mdiler der kommer fra styrelser og ministerier, og som er øremærket en særlig indsats. Pulje løber typisk i kort tid, fx 1-3 år år, hvorefter midlerne bortfalder og kommunen selv skal dække udgifter til en eventuel videreførelse af indsatsen.
Satspulje: Satspuljen er en del af finansloven, og udmøntes som en del af finanslovsaftalen mellem Regeringen og satspuljepartierne. Satspuljen er målrettet udsatte målgrupper, og går typisk til projekter, der omhandler disse målgrupper. Satspuljemidler gives typisk til projekter, der løber 1-3 år. Der er krav om løbende afrapportering, så man kan følge, hvad pengene er blevet brugt til.
Brugertilfredsaundersøgelse: Bjarne Gosvig indstilles til at indgå i arbejdsgruppen.
Sekretariatet vil indkalde til møde, hvor forslag til årshjul drøftes. Et årshjul kan være med til at give en rød tråd i Seniorrådets møder. Jan Diemer og Bjarne Gosvig deltager i mødet.
Sekretariatet redegjorde kort for forløbet vedr. medborgerforummet. Sekretæren kunne oplyse, at der ikke havde været afholdt møder i Medborgerforum i 2018 samt at perioden for medborgerforum er udløbet, hvorfor der er ved at blive nedsat et nyt medborgerforum. Inge-Lise er Seniorrådets repræsentant.

64. Orientering fra Seniorrådet
Sagsfremstilling
Kvalitetsstandarder for akutpladser?
Forsikringsforhold for frivillige.
Konference d. 24. september.
Turen til Svedala.
Demensplejehjem i Ålborg.
Temadag i samarbejde med Ældre Sagen om demens.
Hverdagen som pårørende (Helsingør Kommune).
Brugerråd seniorlokalerne.
Dispensationsansøgning til Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmøde i november og efterfølgende Byrådsmøde i december om ændring af valgperioden for Seniorrådet.
Beslutning
Akutpladser: I forbindelse med, at man vil gøre pladserne mere målrettede, vil der blive udarbejdet kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne vil blive fremlagt Seniorrådet i starten af 2019 sammen med de øvrige kvalitetsstandarder inden for ældreområdet.
Forsikringsforhold: Redegørelse af forsikringsforhold for frivilllige i Ishøj Kommune blev omdelt på mødet. Seniorrådet havde yderligere spørgsmål: Seniorrådet ønskede at vide: Ved de frivillige om de er forsikret? Hvor mange er ikke forsikret? Hvad koster det at forsikre dem, der ikke er forsikret? Administrationen vil undersøge Seniorrådets spørgsmål nærmere og komme med en tilbagemelding herpå. Per Nørskov vil undersøge, hvordan de griber det an i Ældre Sagen.
Konference: det havde været en god konference med gode oplæg.
Svedala: Seniorrådet havde ros til turen til Svedala.
Demensplejehjem: Seniorrået har hørt tale om et demensplejehjem og synes at det lød som et spændende initiativ. Formand efor Social- og Sundhedsudvalget oplyste, at der ikke er planer om at oprette nyt plejehjem i Ishøj. Der er oprettet en demenslandsby i Ålborg og ikke et demensplejehjem. Der kan læses mere om demensbyen ved at følge dette link: https://www.tv2nord.dk/artikel/nu-flytter-beboerne-ind-danmarks-foerste-demenslandsby-aabner-i-aalborg
Temadag: Punktet udgik.
Hverdagen som pårørende: Formanden for Seniorrådet vil sende pjece ud til Seniorrådet om hverdagen som pårørende. Det blev i forlængelse heraf aftalt, at der laves en oversigt over pårørendetilbus i Ishøj Kommune. Jan Diemer gjorde opmærksom på, at der havde været afholdt huskeuge i uge 38. Der var enighed om, at det lyder som et spændende initiativ og noget man fra administrationens side vil være opmærksomme på fremadrettet.
Brugerråd af seniorlokalerne: Team Frivillighed og Lokalsamfund vil koordinere yderligere vedr. oprettelse af brugerråd.
Dispensation til at ændre valgperiode: Formanden for Social- og Sundhedsudvalget orienterede om, at man på udvalgsmøde samme dag ville drøfte Seniorrådets ønske om ændret valgperiode. Derefter skal sagen behandles på byrådsmøde. En ændring af valgperioden medfører, at vedtægter for Seniorrådet skal revideres.

65. Efterretningssager
Resume
Der fremlægges klagesager for august 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Klagesagerne forelægges til orientering.
Sagsfremstilling
Borgerservice:
Enkeltydelser (Aktivloven § 81): 1
Klager til det politiske niveau:
Hjemmehjælp (Serviceloven § 83): 2
Indstilling

10. september 2018, pkt. 107:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 10. september 2018, pkt. 107:
Taget til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.

66. Nøgletal
Sagsfremstilling
Der fremlægges nøgletal for udvalgte områder.
Indstilling

10. september 2018, pkt. 108:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 10. september 2018, pkt. 108:
Taget til efterretning.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag
Punkt_66_Bilag_1_Noegletal_Ishoej_pr_17082018_BilagID_25930.pdf
Punkt_66_Bilag_2_Antal_pladser_ventelister_i_kommunale_institutioner_jan_september_noegletal_2018_BilagID_25931.pdf
Punkt_66_Bilag_3_Noegletal_hjemmeplejen_8_2018_01092018_BilagID_25933.pdf

67. Evt.
Beslutning
Et medlem af Seniorrådet ønskede at vide, hvorvidt der er kvalitetsstandarder for reaktionstid ved nødkald? Administrationen oplyste, at det er der ikke.
Man er aktuelt i gang med at planlægge julefrokosterne for 2018. Invitationerne vil blive formidlet på samme måde som med skovturen.
Genoptræning: Det blev foreslået, at man medtænker en udendørs genoptræningsbane ved opførelse af nyt genoptræningscenter.
Egenbetaling på akutpladser; Seniorrådet spørger til, hvorvidt der er egenbetaling på akutpladser? Ja, der er egenbetaling til servicepakker, som dækker de mest basale fornødenheden, fx kost, personlige pleje-artikler m.m. Seniorrådet ønsker at høre mere herom, hvorfor det blev besluttet, at der skal forelægges en orienteringssag på næste møde i Seniorrådet.

 

 

 

Referat for Seniorrådets møde mandag 10. september 2018 kl. 15.30

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

59. Orientering fra formanden for Seniorrådet
Sagsfremstilling
Formanden ønsker på vegne af Seniorrådet at drøfte følgende:
Orientering om zoner
Hospitalsområdet, herunder betaling, hjemtagelse og akut-området
Udvidelse af plads i dagcentret
Tur til Svedala
Beslutning
Orientering om zoner: punktet udgik.
Hospitalsområdet: Seniorrådet rejste problematikken omkring behandling på sygehuset og kommunal medfinansiering. Det opleves, at man som patient bliver indkaldt over flere omgange i stedet for at lægge behandlingerne samme dag. Det er dels besværligt for patienterne og dels er det dyrt for kommunerne. Seniorrådet foreslog derfor, at man i regi af Social- og Sundhedsudvalget udarbejder en skrivelse til Region Hovedstaden, hvori der kommes med konkrete eksempler på problematikken. Det blev endvidere drøftet, om et sådan brev skulle udarbejdes i regi af vestegnekommunerne, evt. hovedstadskommunerne og på kommunalbestyrelses- eller borgmesterniveau. Først og fremmest skal de medlemmer fra Seniorrådet, der har oplevet uhensigtsmæssige planlagte behandlinger, komme med konkrete eksempler herpå. Det vil på den baggrund blive drøftet, hvordan man vil tage dialogen med Region Hovedstaden.
I forlængelse af punkt omkring hospitalsområdet informerede administrationen om den nye afregningsmodel, som betyder, at det bliver dyrere for kommunerne, når 0-2-årige og over 80-årige indlægges. Den nye afregninsmodel har ført til øgede udgifter for kommunerne, selvom dette ikke, ifølge Region Hovedstaden, var intentionen. Ishøj Kommune har i samarbejde med de øvrige hovedstadskommuner skrevet til Region Hovedstaden herom.
Plads i dagcentret: Seniorrådet spurgte til udfordringen med plads i dagcentret på Kærbo, som bliver mere presserende qua den stigende andel ældre, der kommer i Ishøj Kommune. Derudover påtænker man, at aktiviteterne på Egely skal integreres på Kærbo, hvilket vil give yderligere pladsudfordringer. Administrationen er klar over pladsudfordringen i dagcentret, og man arbejder på at finde en løsning herpå. I forlængelse heraf blev de kommende planer for ældreområdet kort beskrevet, hvilket bl.a. betyder, at man vil flytte træningscentret fra Kærbo til Vejlebrovej 45 (NEXT). I samme ombæring kigger man også på rammerne for dagcentret.
Svedala: Formanden for Seniorrådet gav et kort resume af turen til Svedala, som havde været inspirerende og spændende.

60. Drøftelse af budget 2019
Sagsfremstilling
Seniorrådet ønsker at drøfte det foreslåede sparekatalog ifm. budget 2019.
Beslutning
Seniorrådet spurgte til, hvorfor netop Social- og Sundhedsudvalgets område skal spare så meget sammenlignet med de andre udvalgs områder? Alle centre har været underlagt den samme besparelsesramme, men da social- og sundhedsområdet er det område, der har det største budget, er det også det område, der skal spare det største beløb. Men procentvis skal der ikke spares mere end på de andre områder. I forlængelse heraf var der drøftelser om, hvorvidt “salamimetoden” er den mest hensigtsmæssige måde at udmønte besparelser på?
Derudover blev der spurgt ind til besparelse på de 20 dyreste enkeltsager. Seniorrådet spørger til, om man ikke kan indhente større besparelser end de foreslåede 600.000 kr.? Administrationen oplyser, at det er en meget tung målgruppe, som kræver dyre foranstaltninger. Det er derfor ikke en målgruppe, som man nemt kan spare penge på. Det er derfor vurderingen, at der kan spares 600.000 kr. på de 20 sager.
Administrationen informerede om, at Ishøj Kommune har fået 2 mio. kr. mere i særtilskud, end der var regnet med. Dermed har Ishøj Kommune fået 22 mio. kr. Midlerne er kommet fra Hovedstadspuljen.
Skovtur og julefrokost: Seniorrådet spurgte ind til de foreslåede besparelser, og understregede i den forbindelse, at begge arrangementer bringer stor værdi til pensionisterne i Ishøj Kommune. Det er derfor vigtigt, at de bibeholdes.

61. EVT.
Beslutning
Seniorrådet spurgte til manglende kaffemaskine i Seniorlokalerne samt ny opvaskemaskine. Der blev drøftet, hvorvidt der skal nedsættes en brugerbestyrelse for Seniorlokalerne, hvor brug af lokalerne, indkøb af kaffe m.m. skal drøftes. Sekretariatet finder ud af, hvem der bruger lokalerne og videreformidler mailadresser til formand og næstformand for Seniorrådet.

 

 

Referat for Seniorrådets møde mandag 20. august 2018 kl. 10.00
Sagspunkter der blev behandlet på mødet:

49. Meddelelser fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget
Beslutning
Formanden for Social- og Sundhedsudvalget redegjorde for budgettet.
Orientering om analyse på plejeområdet.
Orientering om besparelse på skovtur og julefrokost.

50. Høring af budget 2019
Sagsfremstilling
Høring af budgetforslag for budget 2019. Materialet sendes til Seniorrådet torsdag d. 16. august.
Beslutning
Der er høringsfrist d. 31. august 2018.Der er førstebehandling af budgettet og sparekataloget d. 27. august. Seniorrådet mødes og kommer med et samlet høringssvar til adminsitrationen senest d. 30. august 2018.
Bilag
• Punkt_50_Bilag_1_Hoeringsbrev_fra_BGM_hoeringsberettigede_budget_2019_BilagID_25026.pdf
• Punkt_50_Bilag_2_Budgetredegoerelse_2019_BilagID_25027.pdf
• Punkt_50_Bilag_3_Sparekatalog_vers_140818_til_udsendelse_BilagID_25046.pdf

51. Meddelelser og spørgsmål fra formand og næstformand
Sagsfremstilling
Valg til Seniorrådet: Drøftelse af valgprocedure til Seniorrådet.
Uddeling af ældrepris: Der vil blive uddelt ældrepris og handicappris d. 8. november 2018 kl. 16-18.
Beløb ældrepris: drøftelse af muligheden for at ændre beløbet til 5000 kr. i stedet for de nuværende 3000 kr.
Belægning i bycentret: Nogle borgere klager over, at belægningen i bycentret er glat. Drøftelse af løsningsmuligheder herpå.
Konference Danske Ældreråd
Omlægning af rute 127
Dato for møde i samarbejdsudvalg
Fællesmøde med teknik- og miljøudvalget: Uddybning af temaer for fællesmøde.
Beslutning
Valg til Seniorrådet: Administrationen har undersøgt, hvordan man afholder valg i andre kommuner. Langt størstedelen afholder valg samtidig med kommunalvalgene. Det betyder også, at valgdeltagelsen er markant højere end i de kommuner, hvor man ikke holder valg samtidig med kommunalvalgene. På den baggrund indstiller Seniorrådet, at valg til Seniorrådet ændres, så en valgperiode følger den for de kommunale udvalg. Dette medfører ændringer af Seniorrådets vedtægter, hvorfor administrationen til næste møde vil komme med udkast til redigerede vedtægter. Det skal i samme ombæring undersøges, hvorvidt de medlemmer, der er på valg til næste år kan sidde indtil næste kommunalvalg, da det indebærer, at de sidder i en samlet periode på 6 år.
Dato for ældrepris: Ok.
Belægning i Bycentret og på parkeringspladsen: Seniorrådet er blevet kontaktet af flere borgere angående belægningen, som er så glat, at mange er faldet. Administrationen oplyser, at det er Centerforeningen, der har ansvaret for Bycentret og parkeringsplads. Det blev derfor besluttet, at det er en problematik, som Tilgængelighedsudvalget tager op.
Beløb ældrepris: Seniorrådet ønsker, at beløbet ændres til kr. 5000. Handicaprådet vil blive orienteret herom.
Konference: Hele Seniorrådet ønsker at deltage. Sekretær sørger for at få tilmeldt Seniorrådet.
Buslinje 127: Seniorrådet forespurgte til forsøgsperioden på 3 måneder angående buslinje 127. Der skulle efterfølgende foretages en evaluering af forsøget, som Movia skulle stå for. Seniorrådet vil gerne høre mere herom. Administrationen undersøger dette og melder tilbage.
Fællesmøde: Det blev besluttet, at der berammes et fællesmøde, hvor man drøfter samarbejdsflader og samarbejdsform mellem Seniorrådet og udvalget.
52. Meddelelser fra administrationen og øvrige udvalg i kommunen
Sagsfremstilling
Orientering om blomster på vegne af seniorrådet til begravelsen af næstformand for Handicaprådet.

Orientering om ny næstformand i Handicaprådet.

Ishøj Kommune ansøgte den 9. maj 2018 om midler via puljen ‘Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse’ hos Sundhedsstyrelsen. Ishøj Kommune har desværre fået afslag på denne ansøgning. I alt har ni ud af 37 ansøgte projekter modtaget midler. Puljens størrelse var på kr. 28,3 mio. I alt blev der blandt de 37 projekter ansøgt om kr. 103,9 mio. Begrundelsen for afslag var en for lille målgruppe, som i Ishøj Kommunes projekt var estimeret til at rumme 35-40 borgere, der grundet væsentlig funktionsnedsættelse og ensomhed har behov for ledsagelse til sociale aktiviteter.
Ishøj Kommune ansøgte den 1. marts om midler via puljen ‘Tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger’ hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ishøj Kommune er blevet bevilget kr. 582.617, hvilket var det ansøgte beløb. Midlerne skal gå til at anlægge en demensvenlig have på Torsbo og indgår i det samlede budget, hvor Byrådet har bevilget kr. 1,5 mio., og en pårørende har doneret kr. 250.000. Midlerne fra styrelsen vil gå til en sanseskov, dyrehold, et kolonihavehus og et aktivitetsrum, hvor der blandt andet skal være en legeplads til beboernes pårørende og omkringliggende institutioner, der kan besøge Torsbo.
Social- og Sundhedsudvalget er tidligere blevet informeret om, at en privat donor har doneret kr. 500.000 til Torsbo, hvoraf de 250.000 kr. er øremærket demenshaven. Det er besluttet, at disse midler skal gå til et orangeri. Ud fra faglige drøftelser har arbejdsgruppen udarbejdet to forslag til orangeriet. Donor har fået fremlagt de to forslag til orangeriet – ét der holdte sig inden for størrelsen af den oprindelige donation og et, der var dyrere. Doner har selv valgt, at der skal arbejdes videre med den dyreste model, som vil gøre orangeriet mere handicap- og demensvenligt samt pænere og mere holdbart. Der doneres derfor yderligere kr. 150.000.

Seniorrådets budget: Der blev på sidste møde i Seniorrådet efterspurgt en oversigt over, hvad Seniorrådet kan bruge penge på, og hvor mange penge Seniorrådet har. Seniorrådet har pr. år 50.300 kr. Fra 2017-2018 har der været en overførsel på 15.000 kr. Der er ca. 40.000 kr. tilbage i 2018
Administrationen har lavet følgende budgetposter:
• Lønninger
• Repræsentation varekøb
• Øvrige varekøb
• Uddannelse
• Rejser
• Øvrige tjenesteydelser
• Rådgivning, revision og bistand
• IT

Kursus i brug af I-pads: Sekretær for Seniorrådet vil gerne lave et minikursus i brugen af I-pads til seniorrådets medlemmer, såfremt dette ønskes. Formålet skal være,at Seniorrådets medlemmer bliver bekendte med brugen af dagsordenssystemet, hvormed medlemmerne nemt kan hente dagsordenen ned på deres I-pads.

Status på frivilligfest.

Deltagere på skovturen 2018 samt mulighed for udsendelse af breve via e-boks.

Beslutning
Seniorrådet takkede administrationen for, at der var indkøbt blomster på vegne af dem.
Handicaprådet omkonstitueres mandag d. 20. august. Efterfølgende skal omkonstitueringen godkendes af Byrådet.
Orientering om fælleskabspulje: Taget til efterretning.
Orientering om demenshave: Taget til efterretning.
Seniorrådets budget: Seniorrådet godkendte budgetposterne. Administrationen vil til næste møde komme med forslag til beløb til de forskellige poster.
Kursus i Ipads og dagsorden: Seniorrådet vil gerne undervises i brugen af Ipads og dagsordenssystemet. Sekretær for Seniorrådet finder en dato inden næste møde i Seniorrådet.
Frivilligfest: Seniorrådet efterspurgte status på frivilligfesten. Der er aktuelt ved at blive udarbejdet invitation, program m.m. Der vil i løbet af den kommende uge blive udsendt information om festen.
Skovturen: Administrationen har undersøgt deltagerantallet på årets skovtur. Der er lidt færre deltagere i år, sammenlignet med sidste år. Men til sammenligning med 2016, er der ikke den store forskel. Det tyder dermed på, at det ikke har medført færre tilmeldinger, at der ikke har været sendt breve ud om skovturen. Seniorrådet opfordrer til, at man får kommunikeret bredt ud om julefrokost samt næste års skovtur. Derudover foreslog Seniorrådet, at man informerer om skovturen samt julefrokosten i pensionisthåndbogen.

53. Retningslinjer for sekretariatsbistand til Seniorrådet
Sagsfremstilling
Seniorrådet har efterspurgt retningslinjer for sekretariatsbistand til Seniorrådet. Administrationen har udarbejdet udkast til retningslinjer til drøftelse i Seniorrådet. Retningslinjen er vedhæftet.
Beslutning
Godkendt.
Bilag
• Punkt_53_Bilag_1_Retningslinjer_for_sekretariatsbistand_til_Seniorraadet_d_BilagID_24940.pdf

54. Tur til Svedala
Sagsfremstilling
Program for Seniorrådets tur til Svedala er vedhæftet.
Beslutning
Godkendt. Husk pas.
55. Beslutning om videreførsel af klippekortsordning på plejehjem
Resume
Ishøj Kommune fik i april 2017 bevilget kr. 3.050.793 til anvendelse i 2017 og 2018 fra puljen ‘Klippekort til plejehjemsbeboere’ fra Sundheds- og Ældreministeriet. Indsatsen gør det muligt for plejehjemsbeboere at få en halv times ekstra hjælp om ugen, som kan bruges efter eget ønske. Fra 2019 overgår midlerne til bloktilskud. Administrationen ønsker, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om og hvordan ordningen kan videreføres i 2019 og eventuelt fremefter. NB. sagen har ikke været behandlet på Social- og Sundhedsudvalget forud for frigivelse af dagsorden til seniorrådets møde.
Sagsfremstilling
Baggrund og resultater
I aftalen om finanslov for 2017 blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 til landets kommuner til klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. Plejehjemsbeboerne kan med klippekortet selv være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp kan gå til. Formålet med indsatsen er, at beboere på plejehjem fortsat skal opleve at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem. Gennem puljen kan de få, hvad der svarer til en halv times ekstra hjælp om ugen til en selvvalgt aktivitet, der ligger ud over den normale pleje og omsorg.
Ordningen er en stor succes for beboerne på kommunens plejecentre. Beboerne har givet udtryk for at have haft mange gode oplevelser, som har givet livet ekstra indhold. Klippene bruges ofte på aktiviteter, som man umiddelbart tænker som en ’opgave’ for familien eller pårørende, men ofte er det rart for borgeren ikke at være afhængig af familien. Eksempler på aktiviteter under ordningen er:
• Afholdelse af venindefrokost
• Besøge barndomshjem, flyvergrillen, ægtefælle, caféer m.m.
• Komme med til konfirmation
• Købe tøj
• Få læst højt af dagens nyheder
• Indrette bolig og købe møbler
• Der er en del, som har valgt at bruge klip på at have en ledsager med til lægebesøg, som egentlig ikke krævede en medarbejder, men fordi at borgeren synes, at det er rart at have en med
På Torsbo har alle 24 beboere taget i mod tilbuddet om klippekort, og på Kærbo er det mellem 70-75 ud af 76-84 beboere (svinger grundet ægteparboliger), der har taget i mod tilbuddet. Begge steder varierer det, hvor ofte en beboer gør brug af tilbuddet, da det kan afhænge af helbred, hvor selvhjulpen man er, og om man har et netværk af familie og venner, der hjælper en.
På Kærbo har der været ansat to pædagoger og en pædagogmedhjælper, alle på 30 timer, til at varetage ordningen. På Torsbo har der været ansat en pædagog på 30 timer til at varetage ordningen. En kort afrapportering til ministeriet for 2017 er vedhæftet.
Ordningen i 2019
Midlerne overgår til bloktilskud pr 1/1-2019. Derfor ønsker administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvordan ordningen skal fortsætte. Der fremlægges her fire forskellige scenarier:
Scenarie 1:
Ordningen fortsætter som hidtil med en pulje på 1,5 mio. kr. årligt.
Scenarie 2:
Ordningen videreføres med en pulje på kr. 995.000 årligt, som dækker lønudgifter til en pædagog(medhjælper) på Torsbo på 28 timer og to pædagog(medhjælpere) på Kærbo på 30 timer. Herigennem vil beboerne begge steder modtage en halv times ekstra hjælp om ugen, som kan benyttes frit til selvvalgte aktiviteter. Det vil være muligt for beboerne at ’samle klip sammen’, således at de kan spare op til en aktivitet, der tager lidt længere tid. Aktivitetscentret på Kærbo og aktiviteter i daghjemmene på begge plejecentre tænkes også ind i indsatsen ift. aktiviteter og muligheder. Hermed videreføres ordningen ud fra samme ramme men med lidt mindre tid til hver beboer, da det på Kærbo hidtil har været muligt at tilbyde mere end en halv time pr. uge.
Scenarie 3:
Ordningen videreføres med en pulje på kr. 750.000 årligt, som skal dække begge centre. Udgangspunktet vil være at tilbyde en halv time hver 10-14. dag med selvvalgte aktiviteter. Med dette scenarie foreslås at udnytte den faglige synergi både med personale og aktiviteter på de to plejecentre. Det kan oplyses, at der er over 40 aktiviteter på Kærbos Aktivitetscenter, som kan indgå.
Scenarie 4:
Ordningen ophører ved udgangen af 2018 og videreføres ikke.
Indstilling

15. august 2018, pkt. 87:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at de skitserede scenarier drøftes og der tages stilling til anbefaling af scenarier. Sagen sendes til byrådet med forslag om økonomien indarbejdes i budget 2019.
Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2018, pkt. 87:

Beslutning
Orientering om, at Social- og Sundhedsudvalget har indstillet til Byrådet, at man fortsætter med scenarie 2. Taget til efterretning.
Bilag
• Punkt_55_Bilag_1_Afrapportering_for_2017_Klippekort_paa_plejehjem_BilagID_24939.pdf

56. Efterretningssager
Resume
Der fremlægges klagesager for juni og juli 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Klagesagerne forelægges til orientering.
Sagsfremstilling
Center for Voksne og Velfærd
Tandbehandling § 82: 1
Merudgifter § 100: 2
Borgerservice:
Ressourceforløb (LAS § 68): 1
Kontanthjælp (LAS § 11): 3
Uddannelseshjælp (LAS § 23): 1
Indstilling

15. august 2018, pkt. 98:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2018, pkt. 98:

Beslutning
Taget til efterretning.

57. Nøgletal
Resume
Der fremlægges nøgletal for udvalgte områder og præsenteres en ny skabelon til brug for fremtiden.
Indstilling

15. august 2018, pkt. 99:
Forslag til beslutning
Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2018, pkt. 99:

Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag
• Punkt_57_Bilag_1_Udkast_til_ny_noegletalsskabelon_09082018_BilagID_24942.pdf
• Punkt_57_Bilag_2_Antal_pladser_ventelister_i_kommunale_institutioner_jan_august_noegletal_2018_BilagID_24943.pdf
• Punkt_57_Bilag_3_Noegletal_hjemmeplejen_7_2018_01032018_BilagID_24947.pdf

58. Evt.
Beslutning
Der var ikke noget til evt.

 

 

 

Referat for Seniorrådets møde mandag 25. juni 2018 kl. 13.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

33. Orientering fra socialudvalgsformand Merete Amdisen
Beslutning
Orientering om budget 2019:
Formanden informerede om, at der for nuværende er en forventning om, at Ishøj Kommune skal spare på budget 2019, hvorfor der også vil blive kigget på mulige besparelser på Social- og Sundhedsudvalgets område, herunder også ældreområdet. Årsagerne er bl.a., at der er lavet nye beregningsmodeller i forhold til statens tilskud til kommunerne, pris- og lønfremskrivning samt at det socioøkonomiske index stiger i Ishøj, hvormed tilskuddet til økonomisk trængte kommuner bliver mindre og mindre. Social- og Sundhedsudvalget vil meget gerne sparre med Seniorrådet om den kommende proces for budget 2019.

34. Orientering fra direktør for Velfærd og Undervisning Lisbet Lentz
Sagsfremstilling
Nøgletal punkt 44 kan eventuelt tages under dette punkt.

Seniorrådets budget og forbrug gennemgås ud fra vedhæftede bilag.

Beslutning
Seniorrådet ønsker at få overblik over, hvordan Seniorrådets budget kan bruges. Der vil blive udarbejdet retningslinjer for brug af budgettet i løbet af sensommeren.
Der var spørgsmål til ventelister og ventetid på kommunens plejehjem: Det blev oplyst, at der leves op til plejehjemsgarantien. Ventelisten er stabil.
Spørgsmål til administrationen:
Hvor meget har beboerne til rådighed efter betaling af faste udgifter? Der er et politisk vedtaget rådighedsbeløb, hvormed man kan få tilskud, hvis man ligger herunder. Bilag om rådighedsbeløb sendes med ud med referatet. (sag 32 på Social- og Sundhedsudvalgets møde).
Bilag
Punkt_34_Bilag_1_Regnskab_Seniorraad_Juni_2018_2_BilagID_24232.pdf

35. Orientering fra seniorrådsformand Bjarne Gosvig og Næstformand Peter Møller
Beslutning
Spørgsmål fra Seniorrådet:

Flextrafik:
Seniorrådet har været med til at igangsætte arbejdet med flextrafik i Ishøj Kommune. Det er derfor en stor glæde, at Seniorrådet nu konstaterer, at flextrafik nu er kommet i gang, dog ville rådet gerne have været orienteret herom. I forlængelse heraf blev det understreget, at flextrafik ikke forringer eksisterende kørselsordninger, men er tænkt som en forbedring af kørslen i kommunen.
Vedr. barnevogne og flextrafik:
Det er ikke muligt at medtage barnevogne og klapvogne, da vognen ikke er en liftbil. Det er Movias vognkapacitet, der er afgørende herfor, og således ikke en beslutning truffet af Ishøj Kommune.
Kørsel til genoptræning:
Det er Ishøj Kommunes egen kørselsafdeling, der kører borgerne til genoptræning. Administrationen er aktuelt i gang med at undersøge, hvorvidt anden udbyder (fx flextrafik) kan komme på banen.
Møde med Teknink- og Bygningsudvalget:
Seniorrådet ønsker, at der holdes et fællesmøde med Teknik- og Bygningsudvalget til efteråret.
Udsendelse af information om pensionistskovturen:
Det er administrationen, der har besluttet, at information om skovturen i år ikke er blevet sendt ud med posten. Såfremt det viser sig, at der er markant færre borgere, der deltog i år sammenlignet med tidligere år, vil det blive taget op til genovervejelse, om der skal sendes breve ud. Ellers er det fremadrettet via Sydkysten samt i pensionisthåndbogen, at dato for pensionistskovturen meldes ud. Der spørges til, hvorvidt der kan formidles om skovturen via e-boks? Administrationen vil kigge nærmere på, hvorvidt man kan bruge andre kommunikationskanaler fremadrettet og om man kan sende til udvalgte målgrupper via e-boks. Det blev understreget, at beslutningen om ikke at sende breve ikke er en spareøvelse fra Ishøj Kommunes side. Seniorrådet opfordrer i forlægelse heraf til, at man overvejer, hvordan man kommunikerer om julefrokosten 2018.
Læge på plejehjem:
Der er indgået samarbejde med en af lægerne fra sundhedscentret om at være plejehjemlæge på Thorsbo og Kærbo. Der er indgået aftale om 80 timer om året. Borgerne kan vælge, om de vil skifte til plejehjemslægen eller bibeholde egen læge.
Meddelelser fra formand og næstformand:
Orientering om deltagelse i konferencen i Nyborg arrangeret af Danske Ældreråd.
Det nye lægehus: Alle tilgængelighedsudvalgets kommentarer, som stammer fra input fra Handicapråd og Seniorråd, er blevet taget med i indretningen af lægehuset.
Tættere samarbejde mellem Seniorrådet og Ældre Sagen: Der er afholdt et møde indtil videre. Næste arrangement er om flextur d. 22. august. Temaet er ”hvad er flextur”? Der vil være deltagere fra Movia og kommunen, som vil fortælle og svare på spørgsmål.
Orientering om besøg af Ældreministeren d. 11. juni 2018.
Spørgsmål om forslag til velkomstmøder for nye pensionister i kommunen: Pensionisthåndbogen indeholder de væsentligste informationer om at være pensionist i Ishøj Kommune. Det blev drøftet, hvorvidt Seniorrådet kan være igangsætter og tovholder på et sådan tilbud, evt i samabejde med Ældre Sagen og Ældres Netværk.

36. Orientering fra øvrige udvalg
Beslutning
Der var intet under dette punkt.

37. Meddelelser og spørgsmål fra seniorrådet
Beslutning
Der skal ses bort fra det vedhæftede dokument. Punktet udgik. Se punkt 35.
Bilag
Punkt_37_Bilag_1_Seniorraad_juni_2018_meddelelser_og_spoergsmaal_BilagID_24198.pdf

38. Årsrapport 2017 – Træningscentret
Resume
Områdeleder for træning Marianne Damsbo Brix har udarbejdet en årsrapport for træningscentret, der giver et overblik over nøgletal og udvikling på træningsområdet. Hermed fremlægges rapporten for 2017.
Sagsfremstilling
Siden kommunalreformen har der været en stigning i antal årlige genoptræningsforløb. Rapporten for 2017 viser, at der mod forventning har været en gennemsnitlig nedgang på genoptræningsforløb på 10 %. Dette skal dog ikke ses som et udtryk for, at udviklingen er vendt. Implementeringen af Sundhedsplatformen på hospitalerne har således spillet en rolle i forhold til denne nedgang. Det forventes, at antallet af genoptræningsforløb vil stige igen i 2018 – dog betinget at den muligt kommende strejke og/eller lockout. Rapporten viser også, at lovbestemte kvalitetsstandarder ift. ventetider i høj grad overholdes. Således ligger de gennemsnitlige ventetiderne under de lovbestemte kvalitetsstandarder. Dette skal tilskrives de ekstra midler på området, som blev bevilget af hhv. Ishøj og Vallensbæk Byråd, der gjorde det muligt at tilføre ressourcer til træningscentret.
Jf. Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts, hvor det blev besluttet at nedsætte to arbejdsgrupper på træningsområdet, har arbejdsgruppe 1 påbegyndt arbejdet med at se på kvalitetsstandarderne, kapacitetsmuligheder og transport ifm. træning.
Beslutning
Kort orientering om træningscentret: Træningscentret står for genoptræning af borgere, der har været indlagt (hospitalet visiterer) samt borgere, der har behov for genoptræning, men som ikke har været indlagt (kommunen visiterer). 85 % af borgerne henvises fra hospitalet. Pr. 1. juli 2018 må ventetiden maksimalt være 7 dage fra udskrivning til borgeren har været til indledende samtale om kommende genoptræningsforløb. Pr. 1. juli 2018 kan borgerne frit vælge, om de vil benytte privat eller kommunal genoptræning. Dog skal KL indgå aftale med private udbydere, førend borgerne kan benytte sig heraf. Der er endnu ikke tegnet kontrakt med nogle private udbydere.
Bilag
Punkt_38_Bilag_1_Aarsrapport_traeningscenter_2017_BilagID_23099.pdf

39. Tilsyn på plejehjemmene Kærbo og Torsbo
Resume
Det kommunale tilsyn har udført uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Torsbo og Omsorgscentret Kærbo i 2017. Begge tilsyn blev udført af ekstern konsulent Nete Britt Jorck.
Sagsfremstilling
Tilsynets vurdering lyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag på begge plejehjem i vid udstrækning lever op til såvel krav i lovgivningen, kvalitetsstandarder samt almene omsorgs- og sundhedsfaglige standarder. Tilsynet beskriver, at det var en stor fornøjelse at møde så engagerede medarbejdere og ledere på begge plejecentre, der aktivt efterlever værdighedspolitikkens rammer for gode og værdige ældreliv.
På Omsorgscentret Kærbo var den samlede vurdering af målepunkterne ‘helt opfyldt’. Der var herudover et enkelt forbedringspunkt, som ikke er omfattet af målepunkterne vedr. hygiejne ift. arbejdsdragt, hvilket er drøftet med ledelsen og herefter udbedret.
På Plejehjemmet Torsbo var den samlede vurdering af målepunkterne ‘godkendt med få bemærkninger’. Dette betyder, at der ikke er konstateret betydelige mangler i forhold til de lovgivningsmæssige forhold, men at der er fundet enkelte områder, hvor den leverede ydelse eller det skriftlige grundlag ikke er helt tilfredsstillende. Der er indgået en dialog med ledelsen vedr. udbedring af dette.
Punktet sendes til Seniorrådet.
Indstilling

9. april 2018, pkt. 49:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporterne til efterretning og sender punktet til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2018, pkt. 49:
Taget til efterretning med de faldne bemærkninger om opfølgning på punkterne fra Torsbo. Punktet sendes til Seniorrådet til orientering.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag
Punkt_39_Bilag_1_Uanmeldt_tilsyn_2017_Plejehjemmet_Torsbo_BilagID_23094.pdf
Punkt_39_Bilag_2_Uanmeldt_tilsyn_2017_Omsorgscentret_Kaerbo_BilagID_23095.pdf

40. Status på initiativer under Værdighedsmilliarden 2017
Resume
Hermed fremlægges den årlige status på initiativer under Værdighedsmilliarden.
Sagsfremstilling
Ishøj Kommune modtager årligt midler fra Værdighedsmilliarden. De tildelte midler i 2017 udgjorde kr. 2.892.000. Disse midler var i 2017 fordelt på fem tiltag. Disse er:
Klippekortsordning til hjemmehjælpsmodtagere
Aktivitetscenter for borgere med anden etnisk baggrund end dansk – Egely
Ældres Netværk – blandt andet etablering af sorg- og livsmodsgrupper
Afprøvning og ibrugtagning af nye velfærdsteknologiske løsninger
Kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af værdighedspolitikken
Status viser overordnet, at de igangsatte initiativer er velfungerende, og at de alle stadig er under udvikling ift. de behov, der løbende opleves hos både borgere og medarbejdere.
Punktet sendes til Seniorrådet.
Indstilling

9. april 2018, pkt. 51:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender status på initiativer under Værdighedsmilliarden 2017 og sender punktet til orientering i Seniorrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. april 2018, pkt. 51:
Social- og Sundhedsudvalget ønsker som et pilotprojekt en afprøvning af skylletoiletter til forebyggelse af urinvejsinfektioner. Dette medtages under nye velfærdsteknologiske løsninger. Der ønskes en status på Egely-projektet med angivelse af antal og proces for indflytning og sammentænkning af aktiviteter på Kærbo, som fremlægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj 2018. Derudover ønskes der en årsrapport for Egely-projektet til fremlæggelse for Social- og Sundhedsudvalget i december 2018.
Beslutning
Seniorrådet ønsker dybere indsigt i de forskellige initiativer, ishøj Kommune har igangsat under Værdighedsmilliarden. På Seniorrådets møde i november 2017 blev der forelagt status på Værdighedsmilliarden, hvor de forskellige indsatser blev uddybet. Bilaget fra dette møde kan findes via dette link: http://www.ishoj.dk/system/files/sbsys_ishoj/Publication1631/Bilag/Punkt_54_Bilag_1_Redegoerelse_for_anvendelse_af_midler_fra_Vaerdighedsmilliarden_2018_BilagID_19612.pdf

Taget til efterretning.
Bilag
Punkt_40_Bilag_1_Aarlig_status_paa_brugen_af_midler_fra_Vaerdighedsmilliarden_2017_BilagID_23097.pdf

41. Indkøbsordning i hjemmeplejen
Resume
Den 13. juni 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at indgå aftale om indkøbsordning med Intervare. Indkøbsordningen er for svage borgere, som er visiteret til indkøb via Serviceloven. Der blev efterfølgende indgået en kontrakt med Intervare gældende fra 1. september 2016. Kontrakten giver Ishøj Kommune mulighed for at forny kontrakten i op til 2×12 måneder. Borgerne i Ishøj og administrationen er tilfredse med ordningen.
Sagsfremstilling
Der er pr. 1. april 2018 107 borgere visiteret til ordningen. Borgerne i Ishøj Kommune udtrykker tilfredshed med ordningen. Et enkelt mindre problem, der har været nævnt, er en lidt kort holdbarhed på visse varer. Intervare har deres egen interne procedure i forhold til holdbarhed og regelmæssige tjek, som sikrer, at der er den nødvendige holdbarhed på de varer, der leveres til borgerne.
Nogle borgere oplever, at varerne er for dyre. Københavns Kommune har foretaget en prisanalyse i november 2017 på 150 standardvarer fra Intervare, som viste, at Intervares priser var et par procenter billigere end Føtex. Plejepersonalet udtrykker stor tilfredshed med ordningen og melder, at det er let at afgive en bestilling via deres Ipad, samt at personalet hos Intervare er søde og hjælpsomme. På baggrund af dette foreslår administrationen, at aftalen med Intervare forlænges med 2×12 måneder.
Indstilling

14. maj 2018, pkt. 58:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender, at administrationen forlænger kontrakten med Intervare i 2×12 måneder. Punktet sendes til Handicaprådet og Seniorrådet til orientering.

Social- og Sundhedsudvalget, 14. maj 2018, pkt. 58:
Godkendt og sendes til Handicaprådet og Seniorrådet til orientering.
Beslutning
Taget til efterretning.

42. Beslutning om videreførelse af klippekortsordningen i hjemmeplejen
Resume
Fra 2015 har borgere med et vist plejebehov, der modtager hjemmehjælp, fået tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp hver uge, hvor de selv kan bestemme, hvad den halve time skal bruges til. Da det økonomiske grundlag for at videreføre ordningen har forandret sig, ønsker administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvordan ordningen skal forløbe fremadrettet.
Sagsfremstilling
Baggrund og historik
I forbindelse med finansloven for 2015 blev der afsat to puljer på henholdsvis 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsordning. Med ordningen får borgeren en ekstra halvtimes hjemmehjælp om ugen, som de selv kan bestemme, hvad skal bruges til. De afsatte midler blev udmøntet til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, som blev fordelt på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Ishøj modtog samlet set 637.278 kr. i 2015 og 2016. Fra 2017 og frem overgik midlerne til kommunernes bloktilskud. Her benævnes denne pulje klippekort 1.
I juni 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at udvide klippekortsordningen med midler fra Værdighedsmilliarden, så ordningen nu også kunne tilbydes borgere med mindre plejebehov og borgere, der skønnes at have særlig gavn af ordningen uanset plejebehov. Denne pulje benævnes her klippekort 2. I 2017 modtog hjemmeplejen 670.000 kr. fra Værdighedsmilliarden. I 2018 er det tal 300.000 kr.
Målgruppe og aktiviteter
De borgere, der har ret til ordningen i dag, er modtagere plejepakke 2, 3 eller 4. Modtagere af disse tre plejepakker er de borgere, der har den største funktionsnedsættelse og dermed det største plejebehov. De har ret til en halv times klip pr. uge uanset livssituation eller netværk. 63 ud af 92 borgere fra denne målgruppe modtog klip i 2017. Derudover kan borgere med mindre plejebehov, der modtager andre ydelser (startpakke, praktisk hjælp, plejepakke 1 mm.) ud fra en individuel visitering modtage klip. 29 borgere modtog klip ud fra en individuel visitering i 2017. Nogle borgere modtog pga. særlige omstændigheder flere klip end en halv time pr. uge. I alt gjorde 92 borgere brug af ordningen i 2017.
Ordningen benyttes til byture med indkøb, gåture, ture på café, kirkegården, svømmehal, biblioteket, Tivoli og til aktiviteter i hjemmet såsom hyggeligt samvær, højtlæsning, bagning og oppyntning til højtider. Borgeren kan også benytte klip til ekstra rengøring i hjemmet.
Ishøj Kommune søger i foråret 2018 en ny pulje – Fællesskabspuljen – som primært har til formål at støtte ensomme ældre borgere i at deltage i civilsamfundet. Borgere, der benytter den nuværende klippekortsordning, kan muligvis fremadrettet få deres behov for ledsagelse til sociale aktiviteter dækket via den nye pulje, hvis Ishøj Kommune får andel i midlerne. Der var ansøgningsfrist den 9. maj 2018, og administrationen afventer nu svar på ansøgningen.
Konklusion
Administrationen er i forbindelse med omorganisering og budgetgennemgang 2018 blevet opmærksom på, at en fortsættelse af af den del af ordningen, der var finansieret via Finansloven (de midler, der nu er overgået til bloktilskud) ikke er blevet genfremlagt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på opretholdelse af aktivitetsniveauet svarende til 2017. I budget 2018 er der således udelukkende afsat 300.000 kr. til ordningen fra Værdighedsmilliarden.
På baggrund af de afsatte midler i 2018 er det derfor ikke muligt at viderefører klippekortsordningen med den udvidede målgruppe, som indbefatter borgere med mindre plejebehov. Med et budget på 300.000 kr. i 2018 fra Værdighedsmilliarden vil det primært være de mest sårbare hjemmehjælpsmodtagere, som bør prioriteres. Administrationen vil i den forbindelse udarbejde en kommunikationsstrategi for borgere, der ikke fremadrettet vil være omfattet af ordningen. Det drejer sig om cirka 25-30 borgere. Her vil der være fokus på det brede samarbejde mellem hjemmeplejen, visitatorer, frivillighedsområdet samt borgeren og dennes pårørende. Der vil blive kigget på muligheden for revisitation, og de borgere, der har det mindste plejebehov, vil blive henvist til den brede vifte af frivilliginitiativer, Ishøj Kommune har.
Ønskes ordningen videreført i 2019, kan finansieringen ske via midler fra Værdighedsmilliarden.
Indstilling

11. juni 2018, pkt. 74:

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2018, pkt. 74:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender, at:
aktivitetsniveauet for klippekortsordningen i 2018 tilpasses budgettet svarende til 300.000 kr.,
at administrationen udarbejder nye visiteringskriterier for klippekortsordningen, hvori sårbare hjemmehjælpsmodtagere tilgodeses,
samt at ordningen videreføres i 2019 med midler fra Værdighedsmilliarden.
Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet til orientering.
Beslutning
Taget til efterretning.

43. Frivilligfest
Sagsfremstilling
Det er blevet besluttet at afholde en frivilligfest på frivillig fredag den 28. september 2018.
Der er her vedlagt et oplæg, som beskriver rammerne for festen.
Det kan nævnes at budgettet vil være kr. 50.000, og det foreslås at midlerne tages fra Seniorrådets, Handicaprådets og Udsatterådets budgetter.
Beslutning
Seniorrådet vil gerne drøfte internt, hvorvidt de vil give penge til frivilligfesten. Såfremt der ydes penge, skal det understreges, at bidraget kun er i indeværende år. Seniorrådet giver snarest muligt en tilbagemelding.
Der spørges til, hvorvidt beløbet vil ændre sig, såfremt der kommer flere deltagere end de estimerede 80-100. Det blev understreget, at beløbet til festen er fast, men der er ikke loft på antal deltagere. Seniorrådet foreslog ydermere, at beløbet på 50.000 kr. deles i fire, hvormed Social- og Sundhedsudvalget også bidrager med 12.500 kr.

Seniorrådet har efterfølgende godkendt, at de i 2018 gerne vil bidrage med 12.500 kr. til afholdelse af en frivilligfest.
Bilag
Punkt_43_Bilag_1_Oplaeg_om_Frivilligfest_2018_BilagID_24101.pdf

44. Nøgletal
Sagsfremstilling
Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder. Nøgletal er vedhæftet.
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag
Punkt_44_Bilag_1_Antal_pladser_ventelister_i_kommunale_institutioner_jan_juni_noegletal_2018_BilagID_24197.pdf

45. Efterretningssager
Sagsfremstilling
Der fremlægges klagesager for april 2018 på seniorrådsmødet. Klagesagerne foreligges til orientering – se vedhæftede bilag.
Lovgrundlag
Støtte til køb af bil (Servicelovens §114): 1 sag
Hjælpemidler (Servicelovens §112): 1 sag
Beslutning
Taget til efterretning.
Bilag
Punkt_45_Bilag_1_Klager_til_seniorraadsdagsorden_juni_2018_BilagID_24209.pdf

46. Eventuelt
Beslutning
Orientering fra formanden vedr. blad om Ishøj Seniorråd, der bl.a. fortæller om Seniorrådets virke samt giver nyttige informationer til seniorer i kommunen. Bladet vil være tilgængeligt forskellige steder i kommunen, fx borgerservice, idrætscentret m.m.

Fraværende:
Jan Diemer.
Tillægssager

47. Beslutning om videreførelse af klippekortsordningen i hjemmeplejen
Resume
Fra 2015 har borgere med det største plejebehov, der modtager hjemmehjælp, fået tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp hver uge. Da det økonomiske grundlag for at videreføre ordningen har forandret sig, foreslå administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvordan ordningen skal videreføres.
Sagsfremstilling
Baggrund og historik
I forbindelse med finansloven for 2015 blev der afsat to puljer på henholdsvis 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsordning. Med ordningen fik borgerne en ekstra halv times hjemmehjælp om ugen, som de selv kunne bestemme brugen af. De afsatte midler blev udmøntet til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, som blev fordelt på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Ishøj Kommune modtog samlet set 637.278 kr. i 2015 og 2016. Fra 2017 blev midlerne udmøntet som bloktilskud.
I juni 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at udvide klippekortsordningen med midler fra Værdighedsmilliarden, så ordningen kom til at omfatte borgere med mindre plejebehov og borgere, der skønnes at have særlig gavn af ordningen uanset plejebehov. I 2017 modtog hjemmeplejen 670.000 kr. fra Værdighedsmilliarden. I 2018 er der afsat 300.000 kr. til ordningen fra Værdighedsmilliarden.
Aktuel målgruppe og aktiviteter
De borgere, der har ret til ordningen i dag, er:
modtagere af plejepakke 2, 3 eller 4. Modtagere af disse tre plejepakker er de borgere, der har den største funktionsnedsættelse og dermed det største plejebehov. De har ret til en halv times klip pr. uge uanset livssituation eller netværk. 63 ud af 92 borgere fra denne målgruppe modtog klip i 2017
borgere med mindre plejebehov, der modtager andre ydelser (startpakke, praktisk hjælp, plejepakke 1 mm.). De kan ud fra en individuel visitering modtage klip. 29 borgere modtog klip ud fra en individuel visitering i 2017.
I alt gjorde 92 borgere brug af ordningen i 2017.
Ordningen benyttes til byture med indkøb, gåture, ture på café, kirkegården, svømmehal, biblioteket, Tivoli og til aktiviteter i hjemmet såsom hyggeligt samvær, højtlæsning, bagning og oppyntning til højtider. Borgerne kan også benytte klip til ekstra rengøring i hjemmet. Enkelte benytter ordningen til ledsagelse til eksempelvis fysioterapi.
Administrationen er ved gennemgang af budget 2018 blevet opmærksom på, at en fortsættelse af bevillingen til ordningen ikke er blevet genfremlagt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at opretholde aktivitetsniveauet svarende til 2017. I budget 2018 er der således udelukkende afsat 300.000 kr. til ordningen fra Værdighedsmilliarden.
Med et budget på 300.000 kr. er det derfor ikke muligt at videreføre ordningen som hidtil, hvor både modtagere af plejepakke 2, 3 og 4 samt individuelt visiterede borgere modtager klip. Administrationen foreslår derfor, at ordningen videreføres, så det primært er de mest sårbare borgere og dem, med det største plejebehov, der forsat vil være omfattet af ordningen.
Administrationen vil i den forbindelse udarbejde en kommunikationsstrategi for borgere, der ikke fremadrettet vil være omfattet af ordningen. Det drejer sig om cirka 25-30 borgere, som har et mindre plejebehov, og som selv vurderes at kunne skabe netværk. Her vil der fremadrettet være fokus på det brede samarbejde mellem hjemmeplejen, visitatorer, frivillighedsområdet samt borgeren og dennes pårørende. For de borgere, hvor ordningen bortfalder, vil der blive foretaget en revisitation med mulighed for at inddrage andre bevillingsområder, og den brede vifte af frivilliginitiativer, Ishøj Kommune har, vil blive inddraget, hvor det giver mening.
Såfremt ordningen skal videreføre i 2019, kan finansieringen ske via midler fra Værdighedsmilliarden. Administrationen lægger forslag til brug af Værdighedsmilliard efter sommerferien til Social- og Sundhedsudvalget.
Ishøj Kommune har den 9. maj 2018 søgt en ny pulje – Fællesskabsklippekortspuljen – som primært har til formål at støtte ensomme ældre borgere i at deltage i civilsamfundet. Borgere, der i dag er omfattet af klippekortsordningen, kan muligvis fremadrettet få deres behov for ledsagelse til sociale aktiviteter dækket via den nye pulje, såfremt Ishøj Kommune får andel i midlerne.
Indstilling

11. juni 2018, pkt. 76:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender, at:
aktivitetsniveauet for klippekortsordningen i 2018 tilpasses budgettet svarende til 300.000 kr.,
at administrationen udarbejder nye visiteringskriterier for klippekortsordningen, hvor sårbare hjemmehjælpsmodtagere tilgodeses, jf. intentionerne ved klippekortsordningen.
Ændringen er gældende fra den 1. juli 2018.
Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet til orientering.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2018, pkt. 76:
Godkendt.

48. Nyt tema til Værdighedspolitikken
Resume
Som en del af finanslovsaftalen på ældreområdet for 2018 blev det besluttet, at aflastning af pårørende skal prioriteres og beskrives i kommunernes Værdighedspolitikker. Dette skal være med til at sikre, at ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, får gode vilkår. I den forbindelse er der udarbejdet et nyt tema om pårørende, som tilføjelse til den eksisterende Værdighedspolitik. Temaet skal være en permanent del af Værdighedspolitikken.
Sagsfremstilling
Det nye tema omhandler understøttelse af pårørende. Der er blandt andet fokus på, at pårørende besidder en særlig viden. Denne viden kan bidrage til, at deres nærmeste får de bedst mulige forløb og indsatser, som tager hensyn til, hvad der skaber livskvalitet for dem. De pårørende har ligeledes ret til at blive hørt og involveret i sager om deres nærmeste, der hvor det giver mening. Også dette bidrager til at skabe de bedst mulige forløb og indsatser for borgerne.
En revideret udgave af Værdighedspolitikken er vedlagt.
Indstilling

11. juni 2018, pkt. 77:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede værdighedspolitik.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2018, pkt. 77:
Godkendt.
Bilag
Punkt_48_Bilag_1_Vaerdighedspolitik_2018_BilagID_24270.pdf

 

 

Referat af møde: 16. april 2018 kl. 13:00

17. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Orientering fra socialudvalgsformand Merete Amdisen
Beslutning
Merete Amdisen har meldt afbud til mødet.

18. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Orientering fra chef for Voksen og Velfærd Helle Madsen
Sagsfremstilling
– Den nye organisering
– Varslet konflikt – nødberedskab. Orientering om, hvilke opgaver, der er omfattet af en e.v.t. konflikt.
– Nyt om lægehuset
– Klagesager
– Venteliste for kommunens plejehjemspladser
Beslutning
Svedala:
Helle orienterer om, at handicaprådet har talt om, at de ikke tænker at tage til venskabsbyen Svedala. De foretrækker en kortere tur her i Danmark.
Seniorrådet ønsker fortsat at tage turen til Svedala. Det aftales at rådet kommer med nogle forslag til en dato for turen samt en prioritering af, hvad de helst vil se i Svedala. Rådet foreslår, at Rikke fra hjemmeplejen, Dina fra Torsbo og Susanne fra Kærbo inviteres med, da det også kan have deres interesse at se, hvordan man tager sig af ældrepleje i Svedala.

Ny organisering:
Hele fortæller, at Byrådet besluttede den ny struktur for Ishøj Kommune i marts 2018. Denne ændring medfører bl.a. at Ældre og Rehabilitering er blevet slået sammen med Center for Social Service med Helle Pernille Madsen som centerchef.
Helle orienterer om, at alle ledere og medarbejdere har været til møde med hende og Lis-bet Lentz, som er direktør for velfærd og undervisning, inden placeringen af de enkelte teams/medarbejdere blev foreslået. Helle fortæller at der skal være
fælles-MED i morgen, hvorfor hun ikke kan sige mere. Fælles-MED skal se på indkomne høringsforslag, hvorefter organiseringen slås endeligt fast.

Rådene samles i ét sekretariat:
Helle fortæller at rådene (seiorrådet, handicaprådet og udsatterådet) fremadrettet samles i et sekretariat, som tager sig af sekretariatsfunktionen for rådene. Dette for at sikre den røde tråd. Det vil blive Lisbeth Halvorsen eller Julie Dalum, der skal være sekretær for senior-rådet. Det vil i fremtiden være Helle, der deltager på seniorrådsmøderne sammen med socialudvalgsformand Merete Amdisen.

Hvis der kommer konflikt:
Helle fortæller at der jo har været forhandlet i mange timer dog uden forlis. Hjemmeplejen (dagplejen) er udpeget i forbindelse med en evt. strejke. Helle fortæller at der har været talt med FOA og forhandlet et nødberedskab på plads til f.eks. anretning og servering af mad, hjælp til at spise, sårpleje, medicin m.v. Det vil være sådan noget som rengøring, opvask m.v. der må slækkes på og der vil blive henstillet til at eventuelle pårørende hjælper til med disse ting. Plejehjemmene er ikke omfattet en evt. strejke.

Nyt lægehus i Ishøj:
Der kommer 3 nye læger i et lægehus i Ishøj, som placeres på Ishøj Rådhus, etage 5 nord. Her vil også blive placeret kontinensklinik og der vil blive foretaget sundhedscheck for særligt sårbare borgere.
Fra maj 2018 flytter hjemmeplejen midlertidigt i turistkontorets lokaler på 2. sal og turistkontoret flytter på 3. sal.
Kommunen har købt det tidligere posthus i By Centret, her skal hjemmeplejen ligge fremadrettet og tilgængeligheden vil blive øget.
Distriktpsykiatrien skal ligge på 5 nord i bagerst ende.

Renovering af 6. sal:
Fra maj måned påbegyndes renovering af Rådhusets 6. sal.

Klagesager:
Der her ikke været nogle klager.

Venteliste til plejeboliger:
Der er 28 på venteliste, heraf er 3 udenbysborgere.
Pladserne tildeles efter konkrete vurderinger.

Akutboliger:
Helle fortæller at hun har været til møde om akutboliger. Der ønskes opført flere akutboliger i forbindelse med Kærbo.

Seniorrådets budget:
Rådet har 50.000 kr. til rådighed for resten af året – fik overført 15.000 kr. fra 2017.

Bilag
• Antal pladser- ventelister i kommunale institutioner jan apr nøgletal 2018
• Budget og forbrug pr. 31. marts 2018 seniorrådet PDF

19. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Orientering fra formand og næstformand for Seniorrådet Bjarne Gosvig og Peter Møller
Sagsfremstilling
-Behov for undervisning i brug af I pad
-Blad AD-Media
-Samarbejde med Ældresagen
-Besøg på Torsbo
Beslutning

Undervisning i brug af I-pad:
Rådet fortæller at de har brug for at blive undervist i brugen af I Pads. Rådet synes ikke, de kan trække på de frivillige, der kan noget med IT og I pads, da det har nok at se til
Rådet spørger om kommunen kan bevilge og betale for noget undervisning. Helle oplyser, at det skal betales af rådet eget budget. Seniorrådsmedlem Erik Schlichting kontakter
Erhvervsrådet, som kører ud og underviser.

Blad AD-Media
Formand Bjarne Gosvig orienterer om, at bladet er ved at blive sat op. Flere har lavet artikler (om ensomhed, om Kærbo, om arbejdet som lokalbetjent, om seniorrådets arbejde
m.v.) og der vil blive taget fotos rundet omkring i Ishøj og af rådet. Bladet er på 16 sider og rådet har tilkøbt 4 sider for 2000 kr. + moms. Oplaget er på 2500 stk. Rådet har fået
8 timer til rådighed med fotografen. Formand Bjarne Gosvig og næstformand Peter Møller tager med fotografen rundt i Ishøj og får taget billeder af udvalgte steder og rådet foto-
efter seniorrådsmødet den 16. april.

Frivillighedsråd i Kalundborg
Næstformand Peter Møller har været i Kalundborg, hvor de for et år siden stiftede et frivillighedsråd. Der holdes generalforsamling 1 gang årligt, hvor der vælges en bestyrelse.
Der er et stort samarbejde med Røde Kors, Ældresagen og alverdens foreninger. Der er udfærdiget en frivilligpolitik.
Alle var meget begejstrede for samarbejdet. Der er blevet ansat en frivilligkoordinator.

Samarbejde med Ældresagen:
Der har været afholdt møde den 21. marts 2018 med repræsentanter fra Seniorrådet og Ældresagen (Karina og Jan fra Ældresagen og Bjarne Gosvig, Peter Møller og Per Nørskov fra seniorrådet). Per er dobbetrepræsentant,
da han er aktiv i både seniorrådet og Ældresagen.
Seniorrådsmedlem Per Nørskov fortæller at det de talte om på mødet, var at få holdt nog-le temamøder sammen, da målgruppen af borgere er den samme. Bl.a. et tema om manglende mulighed for at hæve
penge i banken i By Centret som før i tiden, der er det aftalt at der kommer en ud fra Den Danske Bank og fortæller om muligheder. Per Nørskov fortæller, at der også blev talt om, at få en fra Ishøj Kommune
ud og fortælle om, hvad det betyder, hvis Ishøj Kommune kommer til at skulle svar 54 mill. på udligningsmidlerne.

Rundvisning på Torsbo
Bjarne og Dina har været i dialog omkring en rundvisning med frokost på Torsbo.
Seniorrådet har ikke kunnet de foreslåede datoer, hvorfor Dina nu har sendt nogle dato-forslag. Seniorrådet kan heller de 3 foreslåede datoer, hvor der nu skrives til Dina og foreslås den 4. juni.
Programmet vil blive rundvisning og fortælling 10,30 – 12,00 og prøvespisning kl. 12,00 – 13,30 og kaffe, te og kage undervejs. Der meldes tilbage om dato.

Ventetid på sagsbehandling:
Seniorrådsmedlem Bente Nielsen spørger til sagsbehandlingstiden på bevillig af kørestol. Hun har fået henvendelse fra en borger på Kærbo, som er ked af sagsbehandlingstiden.
Det aftales at Bente ringer til Helle om den konkrete borger og at Helle følger op på sagen. Helle fortæller at man er ved at revidere standarter for sagsbehandlingstider. Der skal skrives til borger med en forklaring, hvis ikke en
sagsbehandlingstid kan overholdes.

20. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Orientering fra øvrige udvalg, hvor seniorådet er repræsenteret
Beslutning

Ventetid på sagsbehandling:
Seniorrådsmedlem Bente Nielsen spørger til sagsbehandlingstiden på bevillig af kørestol. Hun har fået henvendelse fra en borger på Kærbo, som er ked af sagsbehandlingstiden.
Det aftales at Bente ringer til Helle om den konkrete borger og at Helle følger op på sagen. Helle fortæller at man er ved at revidere standarter for sagsbehandlingstider. Der skal skrives til borger med en forklaring, hvis ikke en
sagsbehandlingstid kan overholdes.

Rådgivning fra seniorrådsrepræsentant på Torsbo stopper:
Jan Diemer fortæller, at han har aftalt med det øvrige seniorråd, at han stopper den rådgivende funktion på Torsbo, da der ikke kommer nogle henvendelser.

21. J.nr. 27.00.00-P23-1-18 Maja Aller
Kvalitetsstandarder
Beslutning
Rådet tager de 5 kvalitetsstandarder til efterretning.
Bilag
• Kvalitetsstandard SEL § 85
• Kvalitetsstandard SEL § 97
• Kvalitetsstandard SEL § 100
• Kvalitetsstandard SEL §101
• Kvalitetsstandard SUL § 141

22. J.nr. 27.48.04-P07-1-16 Thomas Stenrød Paulsen
Notat vedrørende mulighed for udvidelse af Ledsagerordning
Resumé
Social- og Sundhedsudvalget behandlede 12. februar 2018 notat om udvidet Ledsager-ordning. Social- og Sundhedsudvalget fremførte herved ønske om at få beregnet de økonomiske konsekvenser ved en evt. visitering til henholdsvis 5, 7½, 10 og 15 timers ledsagelse om måned for borgere over 67 år.
Sagsfremstilling
Administrationen har set nærmere på de 20 borgere, som fremgår af notatet, og foretaget en beregning af, hvor store udgifterne forventes at være fordelt på henholdsvis 5, 7½, 10 og 15 timer jf. drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget. En gennemsnitlig timepris udgør kr. 222.
Tabel 1: Udgiften for 20 borgere pr. år på forskellige antal timer med ledsagerordning
5 timer 7,5 timer 10 timer 15 timer
Udgift pr. år efter forskelligt antal timer Kr. 267.000 Kr. 400.000 Kr. 534.000 Kr. 800.000
Muligheder ved ny pulje til Fællesskabsklippekort
Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en ny pulje, som har til formål at styrke ensomme ældre hjemmehjælpsmodtageres mulighed for civilsamfundsdeltagelse gennem tilbud om fælleskabsklippekort. Fællesskabsklippekortet kan blandt andet bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen ledsager borgere til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund. Der er afsat 28,3 mio. kr. til puljen, som er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021. Kommunerne kan ansøge om puljen inden 25. april 2018.
Sammenfatning
Administrationen foreslår, at Ishøj Kommune ikke udvider Ledsagerordningen på nuværende tidspunkt.
Administrationen anbefaler, at der foretages en gennemgang af, hvorvidt gruppen på de førnævnte 20 borgere kan modtage støtte efter klippekortsordningen eller andre ordninger, samt at Social- og Sundhedsudvalget giver accept til, at Ishøj Kommune ansøger puljen til fællesskabsklippekort.
Lovgrundlag
Serviceloven § 97 og § 184

12. marts 2018, pkt. 33:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Ishøj Kommune ansøger puljen til fælles-skabsklippekort, således at målgruppen af borgere over 67 år kan få mulighed for ledsagelse. Udvidelse af Ledsagerordningen er derfor betinget af, at Ishøj Kommune får andel i puljemidlerne.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 33:
Godkendes og sendes til Handicap- og Seniorrådet til orientering.
Beslutning
Sagen om udvidet ledsager ordning har været på Social og sundhedsudvalget og på Handicaprådet. Der er ingen penge til det – forslaget vil blive taget op sammen med budgettet.
Seniorrådet er ærgerlig over, at der ikke kan findes penge til udvidet ledsagerordning.
Jan spørger efter beregning fra hjemmeplejen på, hvad klippekortsordningen har været brugt på her i Ishøj. Punktet kommer på dagsordenen igen, når det er gjort op.
Helle fortæller at der er søgt om midler til klippekortsordning via fællesskabspuljen, hvor der er frist primo maj.

Bilag
• Notat februar 2018_endelig

23. J.nr. 00.01.00-Ø34-1-16 Julie Mørkeberg Dalum
Evaluering – Netværk for familier med demens
Resumé
Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 13. juni 2016 en puljeansøgning til Sundhedsstyrelsen. Der blev ansøgt om midler til at opstarte et initiativ omkring aflastning af pårørende til demensramte gennem netværk med andre familier ramt af demenssyg-domme. Projektet er nu afsluttet, og den endelige evaluering fremlægges hermed.
Sagsfremstilling
Gennem projektet blev familier med demens tilbudt at deltage i aktiviteter til hele familien, så de kunne komme ud og få oplevelser sammen. I samarbejde med forenings- og frivillighedslivet i Ishøj blev der tilbudt mange aktiviteter, herunder dansearrangementer, ture ud i naturen og teaterforestillinger. Målet har været, at de pårørende ville føle sig aflastet ved at komme ud af huset og få gode oplevelser med deres syge familiemedlem og desuden møde andre i samme situation. Det har været vigtigt, at aktiviteterne ikke var tilrettelagt særligt for demensramte, men var ‘normale’ aktiviteter, så familierne ikke følte, de kun var der i kraft af sygdommen. Foreninger og frivillige er i processen blevet klædt på til at imødekomme demensramte familier og deres behov. Det har således også været et mål, at lokalsamfundet i Ishøj blev mere bekendt med demenssygdomme og kunne være med til at nedbryde fordomme. Projektet blev afsluttet den 30. november 2017.
På baggrund af kvantitative mål og løbende samtaler med de deltagende familier er projektet nu blevet evalueret. Evalueringen viser, at projektet overordnet har været en succes. Der har været flere deltagere og arrangementer end målsat, og der har været afholdt dobbelt så mange undervisningsforløb for frivillige og foreninger end beregnet. Dette vidner om et stort lokalt engagement og et ønske fra familierne om at deltage. Deltagerne (de pårørende, som er projektets primære målgruppe) fortæller, at de har opnået ny viden om det at være pårørende til demensramte, og de har fået et nyt netværk med andre familier i samme situation. Derudover har de fået følelsen af at være almindelige familier, der lavede aktiviteter sammen, som de også gjorde, inden sygdommen ramte.
Administrationen drøfter i forbindelse med organisationsændringen, hvor det giver bedst mening at forankre projektet for fremtiden, da det skal fortsætte på frivillige hænder.

12. marts 2018, pkt. 35:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 35:
Taget til efterretning og sendes til Seniorrådet til orientering.
Beslutning
Projektet aflastning af pårørende til demente borgere forankres nu i frivillighedsteamet. Dette er et ønske fra Social og Sundhedsudvalget.
Seniorrådet er lorne ved, at lade det gå over på frivillige hænder, da de mener at det må kræve uddannelse at “arbejde” med demente.
Helle fortæller at det bliver et samspil imellem kommune og lokale kræfter i lighed med “demensrejseholdet”. Der har via demensrejseholdet være uddannelse af personale
der ud over har kommunen de 2 demenskoordinatorer og der er blevet uddannet frontpersonale).
Frivillighedsteamet vil have en koordinerende funktion. Der vil bl.a. blive tale om, at lave aktiviteter for de pårørende. Seniorrådet spørger til, hvad man gør, hvis der ikke er pårørende.
Helle fortæller at man, som hidtil, vil prøve at komme i kontakt med dem via kommunens forebyggende konsulenter og demenskoordinatorerne.
Rådet ønsker at følge sagen, da de er stærkt betænkelige ved at overlade dette til de frivillige og de ønsker, at de frivillige der melder sig også får tilbudt uddannelse.

Bilag
• Pårørendepuljen – afslutningsrapport

24. J.nr. 00.01.00-Ø34-1-17 Julie Mørkeberg Dalum
Klippekort på plejehjem – afrapportering
Resumé
Den 13. marts 2017 godkendte Social- og Sundhedsudvalget ansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende klippekort til beboere på plejehjem. Hermed fremlægges en kort midtvejsstatus.
Sagsfremstilling
Klippekort til beboere på plejehjem er et toårigt projekt, hvor Ishøj Kommune modtager midler i både 2017 og 2018. Der blev bevilget kr. 1.505.000 i 2017, og beløbet vil være tilsvarende i 2018. Via klippekort på plejecentrene bliver det muligt for beboerne at deltage i flere aktiviteter uden for plejecentrene og få hjælp og støtte til aktiviteter i egen bolig. Indsatsen understøtter beboernes oplevelse af at være herre i eget liv, og at de herigennem opnår en højere livskvalitet.
Pr. 1. april skal der fremlægges en kort midtvejsrapport til Sundheds- og Ældreministeriet.

12. marts 2018, pkt. 36:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager rapporten om klippekort til beboere på plejehjem til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 36:
Taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at få suppleret et afsnit om eventuelle udfordringer ved ordningen. Sendes til Seniorrådet til orientering.
Beslutning
Seniorrådsmedlem Bente Nielsen fortæller at de ansatte og borgerne er glade for ordningen på Kærbo.
Seniorrådsmedlem Jan Diemer synes at de hele tiden har hørt, at klippekortordningen ikke bliver brugt optimalt, da mange gerne vil bruge dem de kender.
Formand Bjarne Gosvig fortæller, at der jo er en stor administrativ opgave forbundet med klippekortordningen og at han og formand for social og sundhedsudvalget Merete Amdisen har lavet et skrive om det. Det har været trykt i Danske Kommuner.
Bjarne spørger, om vi har hørt noget ud fra det skriv. Helle vil spørge Merete om det. Seniorrådet fortæller at de har hørt, at Middelfart har været fremhævet i forbindelse med brug af klippekortordningen. Merete Amdisen kender til det. Merete spørges
om Middelfarts system.
Taget til efterretning af seniorrådet.

Bilag
• Afrapportering for 2017 – Klippekort på plejehjem

25. J.nr. 00.01.00-Ø34-2-17 Nina Dyrby Fabricius
Demensrejseholdet – afrapportering
Resumé
Ishøj Kommune har i 2017 kørt et projekt med fokus på demensramte beboere på plejehjem og uddannelse af nøglepersoner via Sundhedsstyrelsens demensrejsehold. Projektet, der var støttet af midler fra Sundhedsstyrelsen, er nu afsluttet.
Sagsfremstilling
Projekt ‘Demensrejseholdet’, der har kørt på plejecentrene Kærbo og Torsbo, er nu afsluttet, og der foreligger en afsluttende rapport, som er vedhæftet. Formålet med projektet har været:
• At opkvalificere medarbejdernes kompetencer til at imødekomme demensramte beboeres individuelle behov for pleje
• At beboere med demens vil opleve en stigende livskvalitet
• At medarbejderne vil opleve et forbedret arbejdsmiljø, fordi de i endnu højere grad har de rette kompetencer til at yde pleje og omsorg for beboere med demens eller demenslignende symptomer
Som det fremgår af rapporten, er der arbejdet intensivt med disse punkter gennem 2017, og der er stor tilfredshed med den opnåede opkvalificering af personalet samt udviklingen i metoder og arbejdsgange i relation til den enkelte borger – metoder og arbejdsgange, der nu er en implementeret del af dagligdagen på plejecentrene.

12. marts 2018, pkt. 37:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager den afsluttende rapport om demensrejseholdet til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 37:
Taget til efterretning og sendes til Seniorrådet til orientering.
Beslutning
Chef for Voksne og Velfærd Helle Madsen fortæller at demensrejseholdet har været en omfattende kompetenceudvikling af medarbejdere. Der er uddannet nøglepersoner, som skal lære videre fra sig.
Seniorrådet ønsker at få punktet på, når de skal til møde med Rikke i hjemmeplejen (hjemmeplejeudvalget).
Bilag
• Afrapportering – demensrejseholdet – til SSU

26. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Udkast til velfærdspolitik i høring
Beslutning
Chef for voksne og velfærd Helle Madsen fortæller at velfærdspolitikken kommer til at bestå af 6 politiker, hvor der før var mere end 20 politiker.
Velfærdspolitikken er en overordnet politik, som fordre at der udfærdiges strategier på de enkelte områder. Dette skulle gøre hver enkelt strategi
mere nærværende. Seniorrådet vil skulle være med til at udfærdige en ældrestrategi (for målgruppen ældre og sårbare borgere). Seniorrådet vil
modtage en invitation til dette efter sommerferien, når politikken har været i Social og Sundhedsudvalget og på Byrådsmøde.

En anden strategi der er skal udfærdiges er en sundhedsstrategi, da Ishøj ud fra undersøgelser ligger lavt på sundhed.

Seniorrådsmedlem Erik Schlichting fortæller at Lisbet Lentz har holdt et godt oplæg vedrørende velfærdspolitikken på Folo. Rådet vil invitere Lisbet
til at komme og holde oplægget for dem.

Rådet spørger til om værdighedspolitikken hænger sammen med velfærdspolitikken. Helle fortæller at det gør den ikke.
Værdighedspolitikken er helt sin egen og den hænger sammen med værdighedsmidlerne, som kan søges i ministeriet.

Tages til efterretning på det foreliggende.

Bilag
• Udkast Velfærdspolitik marts 2018

27. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Udkast til ny kulturpolitik i høring
Beslutning
Taget til efterretning
Bilag
• Høringsbrev vedr. revidering af Ishøj Kommunes Kulturpolitik
• Revidering af Kulturpolitik – Høringsversion 19032018
• Sagsfremstilling – KU 19 marts 2018

28. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Pulje til bedre bemanding i ældreplejen ansøgt
Sagsfremstilling
Ishøj Kommune har ansøgt om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til bedre bemanding i ældreplejen. Ishøj Kommune er tildelt kr. 1.440.000, der fordeles mellem hjemmeplejen og plejecentrene til ansættelse af nyt personale. Desuden er der afsat en mindre sum, kr. 140.000, til administration. Vedhæftet findes de indsendte ansøgninger.

Beslutning
Ishøj kommune her i forbindelse med finansloven søgt om 1,4 mill. i alt til bemanding til hjemmeplejen, Kærbo og Torsbo. Der er nu åbnet for, at der også kan bruges en mindre sum til administration (140.000 kr. ).
Puljen skal fordeles med 500.000 kr. til hjemmeplejen, 800.000 kr. til plejecentrene og 140.000 kr. til administration. Der afventes svar på ansøgningen.
Helle Madsen fortæller, at der særligt er behov for ekstra hænder til spisesituationer om aftenen f.eks. på Torsbo. I beløbet til hjemmeplejen, går noget af beløbet nok til natdelen.

Taget til efterretning på det foreliggende.
Bilag
• Bilag 1 Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2018 – Ishøj Kommune
• Bilag 2 Redegørelsesskema den lokale indsats for sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet – Ishøj Kommune

29. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Kulturelle/foreningstilbud for borgere i Ishøj på 60+
Sagsfremstilling
En drøftelse af kulturelle/foreningsbaserede tilbud til +60-årige i Ishøj
Beslutning
Taget til efterretning.
Rådet er glade for, at have fået listen.
Bilag
• Aktivitets Overblik 2017 2018
• Foreningsliste 60+ fra Kultur og Fritid 6. april 2018

30. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Datoer for kommende møder drøftes
Sagsfremstilling
-De fremtidige mødedatoer drøftes
-Referat af mødet om temaer for Seniorrådet imellem formand Bjarne Gosvig, næstformand Peter Møller, direktør Lisbet Lentz og udvalgsformand Merete Amdisen 29. januar 2018 er vedhæftet
-Stabschef Rikke Hamberg Hesselø er inviteret med på mødet i august 2018, hvor hun gennemgår nøgletal på ældreområdet

Beslutning
Seniorrådet spørger om møderne også efter sommerferien kan foregå fra kl. 13-15 – rådet holder formøde fra kl. 12-13 med frokost.

Da chef for Voksne og Velfærd Helle Madsen godt kan der og Socialudvalgsformand Me-rete Amdisen også godt kan, så længe det er mandage videreformidles dette ønske til Julie Dalum eller Lisbeth Halvorsen.
Der er planlagt møder følgende datoer:

25. juni (Lisbet deltager – Helle er på ferie)
20. august
8. oktober
26. november inklusive julefrokost

Der vil blive indkaldt via outlook-kalenderen.
Bilag
• Referat temaer for seniorråd 2018 ud fra møde 29. Januar 2018 Bjarne, Peter, Lisbet og Merete

31. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Deltagelse ved repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 7. maj 2018
Beslutning
Seniorrådsmedlem Jan Diemer deltager på repræsentantskabsmødet den 7. maj med ledsager fra Ishøj Kommune.
Seniorrådet har indsendt et forslag til Danske Ældreråd om, at de stiller ledsagelse til rådighed for de 4-5 synshandicappede personer det drejer sig om på landsplan. Der afventes svar på forslaget.

32. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Eventuelt
Beslutning
Der skal arbejdes videre med et nyt navn til samarbejdsudvalg (aktivitetsgruppen) i maj 2018.

Der er møde i samarbejdsudvalget med hjemmeplejen den 16. maj 2018.
========================================================================================

 

 

Referat for Seniorrådets møde mandag 19. februar 2018 kl. 13.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Orientering fra SSU ved udvalgsformand Merete Amdisen
Sagsfremstilling
-Orientering om demenshave på Torsbo, herunder donering af 500.000 kr.
-Orientering om puljemidler på ældreområdet, herunder:
-Aflastning af pårørende
-Bedre behandling i ældreplejen
-En værdig død
-Frit valg / genoptræning
Beslutning
Socialudvalgsformand Merete Amdisen informerer om, at kommunerne ifølge en kan bestemmelse har mulighed for, at ydes ledsagelse til borgere med varige handicaps på over 67 år.
(Til de under 67 årige ydes der ledsagelse via Servicelovens §97).
Ishøj kommune har valgt ikke at gøre brug af denne kan bestemmelse til de over 67 årige. Det ville koste 450.000 kr. for de 20 Ishøjborgere det drejer sig om. Merete fortæller, at der er ved at blive udfærdiget et indstilling for SSU, hvoraf det fremgår, hvordan man så vill lægge op til at hjælpe de 20 borgere.

Socialudvalgsformand Merete Amdisen orienterer om, at der er ændrede kvalitetsstandater under udarbejdelse bl.a. på Servicelovens §85, §97 og §100.

Der har været foretaget en brugertilfrdshedsundersøgelse på madservice og hjemmehjælp – se de vedhæftede bilag – Evaluering af hjemmehjælp 2017 og evaluering af madservice 2017.
Merete Amdisen fortæller, at svarprocenten har været lav – 40% har svaret. Dog er det positivt, at der har svaret er tilfredse med ydelserne.
På landsplan har 29% f.eks. svaet at de er meget tilfredse med personlig pleje og I Ishøj har 47% svaret at de er meget tilfredse.
Merete Amdisen fortæller endvidere, at SSU har være på Kærbo og prøvesmagt maden og der var enighed om, at maden var god og at den så indbydende ud.

Socialudvalgsformand Merete Amdisen orienterer om, at der er ved at blive kigget på forebyggende indsatser. Dette i forbindelse med den kommunale medfinianciering ved hospitalsindlæggelser. I den forbindelse bliver der kigget på, hvilke lidelser der bevirker de hyppigste indlæggelser.
60% af indlæggelserne skyldes luftvejssygdomme, 25% skyldes brud og 15% skyldes dehydrering.

Merete Amdisen fortæller, at der en en statslig pulje på 1,4 millioner (pulje til bedre bemanding) som Ishøj kan søge om. Når den er politisk behandlet på SSU kommer den på seniorrådsdagsordenen.
Mødedeltagerne enes om, at det er en god idé, når der søges puljemidler, at fokusere på egne lokale mål.
Seniorrådet beder om, at få et overblik over, hvordan puljemidlerne bliver brugt.

Slutteligt orienterer Meret om, at der er en borger, hvis hustru, der har været på Torsbo, som har doneret 500.000 kr. til Torsbo. Giveren ønsker at nogle af pengene skal bruges
til køkkenfaciliteter og han har sagt god for, at nogle af pengene bliver brugt til den demenshave, som det er besluttet at anlægge.

Bilag
Punkt_1_Bilag_1_Evaluering_af_hjemmehjaelp_2017_2_BilagID_21971.pdf
Punkt_1_Bilag_2_Evaluering_af_madservice_2017_1_BilagID_21972.pdf

 

2. Orientering fra forvaltningen ved Helle Madsen
Sagsfremstilling
Seniorrådet ønsker drøftelse af nøgletal / hjemmeplejen (vedhæftet)
Seniorrådet ønsker orientering om klagesager
Beslutning
Centerchef for Center for Social Service Helle Maden oplyser, at det er stabschef for sundhed Rikke Hesselø, der udarbejder nøgletallene på ældreområdet måned for måned.
Der er enighed om, at Rikke Hesselø deltager på seniorrådsmødet i august 2018 og gennemgår nøgletallene.
På mødet blev der kigget på nøgletallene for januar måned (se vedhæftede bilag) og Helle Madsen orienterede om, at det er firmaet Aleris, som er Ishøj Kommunes private
leverandør af hjemmeplejeydelser.

Ud fra spørgsmål fra Seniorrådet orienterer Helle Madsen om, at der foreligger en statistik over utilsigtede hændelser. Helle Madsen fortæller, at hun vil finde tallene frem og
disse vil blive drøftet på et senere møde f.eks. på mødet med hjemmeplejeudvalget i april 2018.

Inden punktet var der en præsentationsrunde, da det er første Seniorrådsmøde, hvor Helle Madsen deltager.
Helle Madsen fortalte at hun har været i Ishøj Kommune siden 2006 og at hun er centerchef i Social Service (voksenområdet) og de også er udførere for Vallensbæk Kommune.

Der blev set på nøgletal for antal pladser og ventelister i institutioner (plejeboliger, plejehjem, beskyttede boliger m.v.)for januarmåned – se vedhæftede bilag.
Helle Madsen bekræfter ud fra spørgsmål fra seniorrådet, at talle kun er for Ishøj Borgere og at ventelister opgøres hvert halve år.
Det aftales at Seniorrådet får tallene i en mere uddybende udgave.

Seniorrådet har ønsket orientering om klagesager.
Helle Madsen fortæller, at der har været 1 klage på ældreområdet i 2018, som omhandlede hjemmepleje (rengøring af fodpaneler). Helle fortæller at der går måneder imellem, at
der er klager på ældreområdet.

Bilag
Punkt_2_Bilag_1_Noegletal_hjemmeplejen_1_2018_010212018_BilagID_21800.pdf
Punkt_2_Bilag_2_Rapportudgave1UTHIshoejKommune2017_BilagID_22071.pdf

 

3. Orientering fra Senioirrådsformand Bjarne G. og næstformand Peter M.
Sagsfremstilling
-Afholdt møde imellem formand for Seniorrådet Bjarne Gosvig, næstformand for seniorrådet Peter Møller, direktør for velfærd og undervisning Lisbet Lentz og formand for Social og S Sundhedsudvalget Merete Amdisen vedrørende årsplan for seniorrådet.
-Fået møbler fra rådhuset til Seniorlokalerne
-Orientering om seniorrådets hjemmeside

Beslutning
Formand for Seniorrådet Bjarne Gosvig orienterer om, at han og næstformand Peter Møller har holdt møde med Socialudvalgsformand Merete Amdisen og direktør for velfærd og undervisning Lisbet Lentz vedrørende temaer for seniorrådet i 2018. Bjarne fortæller at det var et godt møde. Merete Amdisen ridser op, hvad der blev talt om. Referat fra mødet er vedhæftet.
Ud over det der er nævnt i referatet, er det aftalt, at Rikke Hesselø fortæller om nøgletal på ældreområdet på Seniorrådsmødet i august 2018 og at nye kvalitetsstandarder for Servicelovens §85, 97 og 100 kommer til høring på mødet den 16. april 2018.

Formand Bjarne Gosvig fortæller, at de nye møbler, som stod i kælderen på Ishøj Rådhus (rundt bord, 6 stole, et skab og en brochureholder) er kommet – Seniorrådsmedlem Erik Schlichting var nede og tage imod møblerne. Rådet aftaler at finde en dag, at tage ned og ryde op i lokalet, som de synes virker lidt proppet nu.

Seniorrådet ønsker en orientering om, hvad der sker med flexturordningen.
Socialudvalgsformand Merete Amdisen fortæller at der arbejdes på flexturordningen for den Vestlige del af kommunen og at der lægges op til at ordningen bliver ud fra et visiteret behov.
Flexturordningen er en del af budgetforliget. Merete fortæller endvidere at Byrådet har kontakt til bylaugene og forbindelse med ordningen og de ser også på de forskellige inputs de får fra
forskellige råd og udvalg herunder Seniorrådets input.
Seniorrådsmedlem Erik Schlichting, som er en af seniorrådets repræsentanter i tilgængelighedspanelet fortæller, at de også har talt om flexturordning der. Socialudvalgsformand Merete Amdisen gør opmærksom på, at tilgængelighedspanelet også har mulighed for at komme med en anbefaling .
Merete Amidsen fortæller, at hun nok skal orientere yderligere om flexturordningen, når hun ved noget mere eller invitere en medarbejder med, der kan svare på spørgsmål om emnet.

Formand Bjarne Gosvig og næstformand Peter Møller fortæller at de tager til formandsskabsmøde i Danske Ældreråd (i Næstved) den 7. marts 2018.

Næstformand Peter Møller fortæller, at han fortsat sørger for at lægge relevante ting på Seniorrådets hjemmeside.

Formand Bjarne Gosvig orienterer om, at Seniorrådet har holdt møde med og besluttet at udgive en poblikation af et blad med AD-medier – se punkt 7.

Bilag
Punkt_3_Bilag_1_Referat_temaer_for_seniorraad_2018_BilagID_21926.pdf

 

4. Orientering fra øvrige udvalg, hvor seniorrådet har en repræsentant
Beslutning
Medlem af Seniorrådet Erik Schlichting er med i Folkeoplysningsudvalget. Han opluyser, at det er begrænset hvad der sker der, som berør seniorrådet.

Erik Schlichting orienterer om, at der er kommet kommissoruim for tilgængelighedspanelet – kommissoriet er vedhæftet som bilag.
Erik fortæller, at tilgængelighedsudvalget har haft en drøftelse om, at de synes DOMEA bruges for meget i forbindelse med nybyggeri af lejligheder i Ishøj.
Panelet er af den opfattelse, at DOMEA ikke hører de forskellige råd og organer inden de godkender byggerierne.
Socialudvalgsformand Merete Amdisen fortæller, at kommunen ikke har indsigelsesmulighed, når der er tale om private firmaer. Det er private, der sælger grundene til boligselskaberne og kommunen har kun noget at skulle have sagt via lokalplanen og skal altså ikke i udbudsmaterialet.

Bilag
Punkt_4_Bilag_1_Kommissorium_vedr_tilgaengelighedspanel_januar_2018_BilagID_21925.pdf

 

5. Besøg på Torsbo
Sagsfremstilling
Der er planer om besøg med rundvisning og frokost for seniorrådet på Torsbo i løbet af marts 2018.
Beslutning
Seniorrådet er i dialog med Dina, om at finde en dato.

 

6. Fastsættelse af dato for samarbejdsudvalg
Sagsfremstilling
Der skal findes en dato for at mødes med diverse foreninger, orgationer, netværk m.v., som har med 65+ borgere at gøre.
Beslutning
Seniorrådet fortæller at de plejer at holde samarbejdsudvalgsmøde med de personer i Ishøj, der er i foreninger, organisationer, netværk m.v. for +65 årige borgere.
Det besluttes, at der lægges en dato for mødet, når der er fastsat en dato for, hvornår næste folder, hvori rådet orienterer udkommer.

 

7. Blad til promovering af seniorrådet m.v.
Beslutning
Formand Bjarne Gosvig orienterer om, at Seniorrådet har holdt møde med og besluttet at udgive en poblikation af et blad med AD-medier. Publikationen skal fortælle, hvad Seniorrådet laver og hvordan det er sammensat. I publikationen vil der oså komme information om emner, der vedrører 60+-borgere. Seniorrådet har indgået aftale med AD-medier, Århus om udgivelse af publikationen, der vil blive produceret uden udgift for Seniorrådet. Publigationen trykkes i A4-format på glittret papir i 2.500 eksemplarer. Publikationens udgivelse er afhængig af, at der bliver tegnet annoncer i bladet ligesom antal sider også er afhængig af antal annoncer. Mindste sideantal er 4.
Ad-medier stiller en journalist til rådighed til at hælpe med at skrive artiklerne til bladet. Endvidere stilller de en fotograf til rådighed for optalelse af billeder til bladdet. Seniorrådet godkender artikler og billeder inden udgivelse af bladet.
Seniorrådet har rettighederne til alle artikler og billler.
Bladet forventes at udkomme primo maj 2018.
Seniorrådet sørger for distributionen af bladet. AD-medier sender brev med informationer ud til mere end 100 mulige annoncører fra Ishøj og kontakter disse pr. telefon efterfølgende.
Alt er uden udgift for Seniorrådet.
Bladet fremtæder meget professionelt og indbydende fortæller formand Bjarne Gosvig og AD-medier har produceret et lignende blad til 68 ældreråd/seniorråd i Danmark.
Socialudvalgsformand Merete Amdisen oplyser, at rådet skal sørge for, at der står i bladet at det udgives af Ishøj Seniorråd, da kommunen ikke må lægge navn til et blad, der er finacieret via annoncer.

 

8. Samarbejde med Ældresagen
Beslutning
Seniorrådsmedlem Per Nørskov fortæller at det kan være relevant med temamøder sammen med Ældresagen, da nogle af de emner, som borgerne i Ishøj efterspørger hos Ældresagen og Seniorrådet er de samme.
Per Nørskov er også aktiv i Ældresagen og har taget nogle drøftelser med dem vedrørende nogle muligheder for samarbejde.
Det aftales at seniorrådsmedlem Jan Diemer, Seniorrådsformand Bjarne Gosvig og seniorrådets næstformand Peter Møller går videre med, at prøve at få indgået nogle aftale om fællesmøder med Ældresagen f.eks.
i form af temaer 3-4 gange om året.

 

9. Procedure for høringsprocesser
Sagsfremstilling
Evt. møde med borgmester Ole Bjørstorp.
Beslutning
Seniorrådet fortæller, at de synes de kommer for sent ind i forbindelse med de forskellige høringer og at de ofte har svært ved at nå at læse det omfattende materiale, der ofte ligger i forbindelse med høringerne.
Socialudvalgsformand Merete Amdisen fortæller, at der er nogle procedurer og rækkefølger, der skal overholdes f.eks. at Seniorrådet ikke kan blive hørt før polikerne i udvalgene.
Helle Madsen fortæller, at høringer i Handicaprådet foregår på den måde, at punktet, som rådet skal høres, i sættes på dagsorden til et ordinært møde sammen med de eventult tilhørende bilag. Punktet drøftes
og ridses op af formanden. Derefter skriver sekretæren høringssvaret sammen med referatet fra mødet.
Seniorrådet synes det er en god idé at gøre det på samme måde for Seniorrådet fremover.

 

10. Evaluering af værdighedsmilliarden
Beslutning
Socialudvalgsformand fortæller at punktet var på SSU den 9. oktober og blev drøftet på det førstkommende Seniorrådsmøde herefter.
Nedenstående står i referatet af Seniorrådsmødet punkt 54 af 9. oktober 2017:

“Der etableres en inkontinensklinik, da inkontinens kan føre til social isolation og da det inkontinens kan opleves uværdigt, hvis ikke den bliver udredt og behandlet. Udredning og behandling vil blive kombineret med træning, der som sidegevinst også bevirker, at man kommer med ud i nogle fællesskaber. Ældrechef Per Tostenæs fortæller at man håber, at inkontinensklinikken kommer til at ligge i det nye træningscenter, men at det til en start nok koommer til at ligge på etage 2 på Ishøj Rådhus.
Seniorrådet påpeger, at man skal huske på, at der skal være mulighed for kørsel til klinikken for borgerne.
Seniorrådet påpeger endvidere, at de synes de skulle have været hørt inden socialudvalget traf en beslutning om inkontinensklinikken.
Per Tostenæs fortæller at proceduren er sådan, at de skal høres mellem fagudvalgets og byrådets beslutning. Seniorrådets opfattelse er, at de er for sent. De fortæller endvidere, at de ikke er blevet hørt/indkaldt i tilgængelighedsudvalget.
Seniorrådet overvejer at arrangere et møde med socialudvalget og borgmesteren angående prucedure for samarbejdet.
Ældrechef Per Tostenæs fortæller endvidere at man vil udvide demensinsatsen ved at styrke overgangen fra eget hjem til plejehjem herunder samarbejdet med de pårørende.
Seniorrådet tilkendegiver at de er positivt indstillet overfor indsatsområderne om inkontinens og demens”.

Centerchef for Social Service Helle Madsen og Socialudvalgsformand Merete Amdisen fortæller, at man med hensyn til etablering af inkontinensklinik overvejer at tænke det ind i et nyt lægehus.

 

11. Velfærdspolitikken
Beslutning
Velfærdspolitiken skal på SSU til marts 2018. Merete Amdisen fortæller at der er ved at blive lagt sidste hånd på politiken og at den erstatter en del andre politiker.

12. Arrangement for frivillige i Ishøj
Sagsfremstilling
Kan eventuelt arrangeres i samarbejde imellem forvaltningen og seniorrådet.
Beslutning
Seniorrådet har talt om at anerkende frivillige i Ishøj med f.eks. en fest. Seniorrådet fortæller at det gjorde man for år tilbage med succes.
Socialudvalgsformand Merete Amdisen foreslår, at man eventuelt kunne slå festen sammen med uddeling af ældrepris/handicappris og holde den som en slags pokalfest.
Mødedeltagerne taler om, at det kunne være en idé også at kunne indstille en forening til en pris og ikke kun enkeltpersoner.
Rådet beslutter at bruge foråret til at retænke uddeling af priser og hvordan vi anerkender frivillige.
Merete Amdisen refererer i de øvrige råd, at der er talt om at retænke uddeling af priser og arrangement for frivillige.

Seniorrådets næstformand Peter Møller orienterer om, at han skal til Kalundborg i morgen i deres frivilligråd. Han spørger om man har tænkt på at have et frivilligråd i Ishøj.
Socialudvalgsformand Merete Amdisen synes, at det er en god idé at høre, hvilken inspiration Peter Møller får fra frivillighedsrådet. Dog skal der tænkes på ikke at få for
mange råd, der dækker det samme – vi har også medborger- og demografiforum i Ishøj, som dækker de frivillige.

13. Fællestur i 2018
Sagsfremstilling
Drøftelse om fællesturen for Handicaprådet, Social og Sundhedsudvalget og Seniorrådet til Svedala.
Beslutning
Socialudvalgsformand Merete Amdisen orienterer om, at der er sat en medarbejder på opgaven. Medarbejderen er i gang med at undersøge, hvad der kunne være at se på i Svedala, som har interesse for både Seniorrådet, Handicaprådet og Social og Sundhedsudvalget.

Centerleder for Social Service Helle Madsen fortæller, at noget af det, som medarbejderen har meldt tilbage om, der kunne være interessant at prioritere i er:
– Demensinitiativer
– Pårørendestøtte til sårbare borgere
– Dagcentralen (svarer til vores dagcenter)
– Sikrede boliger for 70+ årige med større tilægængelighed
– Pensionistrådet (svarer til vores Seniorråd)
– Udkørende bibliotek “Bogen kommer”
– Boligstøtte – dagtilbud
– “Spira” – projekt sammen med arbejdsmarkedetsområdet

Seniorrådet spørger, om emnet velfærdsteknologi kunne være en idé. Dette vil Helle Madsen undersøge.

 

14. Overførsel af 15.000 kr. fra 2017 – 2018
Beslutning
Seniorrådet har søgt om at få overført 15.000 kr. fra budget 2017 til 2018.
Sagen er til behandling og skal afgøres i Byrådet.

 

15. Oversigt over Seniorrådets regnskab
Beslutning
Seniorrådet beder om, at få større indsigt i deres budet og forbrug.
Centerchef for Social Service Helle Madsen foreslår, at der på fremtidige møder er et fast punkt på om Seniorrådets økonomi, hvor der er vedhæftet en oversigt over hvor mange midler rådet har til rådighed og
hvad der er forbrugt måned for måned.
Det aftales

at ovenstående effektueres fremover.

16. Eventuelt
Beslutning
Seniorrådsmedlem Jan Diemer rejser spørgsmål om, hvorvidt Ishøj Kommune har et trafiksikkerhedsråd.
Dette må undersøges og hvis vi har, må det undersøges, hvem der er medlemmer i rådet.