Seniorrådets møder 2018

Seniorrådet

Referat af møde: 16. april 2018 kl. 13:00

Pkt. Side
17 Orientering fra socialudvalgsformand Merete Amdisen
18 Orientering fra chef for Voksen og Velfærd Helle Madsen
19 Orientering fra formand og næstformand for Seniorrådet Bjarne Gosvig og Peter Møller
20 Orientering fra øvrige udvalg, hvor seniorådet er repræsenteret
21 Kvalitetsstandarder
22 Notat vedrørende mulighed for udvidelse af Ledsagerordning
23 Evaluering – Netværk for familier med demens
24 Klippekort på plejehjem – afrapportering
25 Demensrejseholdet – afrapportering
26 Udkast til velfærdspolitik i høring
27 Udkast til ny kulturpolitik i høring
28 Pulje til bedre bemanding i ældreplejen ansøgt
29 Kulturelle/foreningstilbud for borgere i Ishøj på 60+
30 Datoer for kommende møder drøftes
31 Deltagelse ved repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 7. maj 2018
32 Eventuelt

17. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Orientering fra socialudvalgsformand Merete Amdisen
Beslutning
Merete Amdisen har meldt afbud til mødet.

18. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Orientering fra chef for Voksen og Velfærd Helle Madsen
Sagsfremstilling
– Den nye organisering
– Varslet konflikt – nødberedskab. Orientering om, hvilke opgaver, der er omfattet af en e.v.t. konflikt.
– Nyt om lægehuset
– Klagesager
– Venteliste for kommunens plejehjemspladser
Beslutning
Svedala:
Helle orienterer om, at handicaprådet har talt om, at de ikke tænker at tage til venskabsbyen Svedala. De foretrækker en kortere tur her i Danmark.
Seniorrådet ønsker fortsat at tage turen til Svedala. Det aftales at rådet kommer med nogle forslag til en dato for turen samt en prioritering af, hvad de helst vil se i Svedala. Rådet foreslår, at Rikke fra hjemmeplejen, Dina fra Torsbo og Susanne fra Kærbo inviteres med, da det også kan have deres interesse at se, hvordan man tager sig af ældrepleje i Svedala.

Ny organisering:
Hele fortæller, at Byrådet besluttede den ny struktur for Ishøj Kommune i marts 2018. Denne ændring medfører bl.a. at Ældre og Rehabilitering er blevet slået sammen med Center for Social Service med Helle Pernille Madsen som centerchef.
Helle orienterer om, at alle ledere og medarbejdere har været til møde med hende og Lis-bet Lentz, som er direktør for velfærd og undervisning, inden placeringen af de enkelte teams/medarbejdere blev foreslået. Helle fortæller at der skal være
fælles-MED i morgen, hvorfor hun ikke kan sige mere. Fælles-MED skal se på indkomne høringsforslag, hvorefter organiseringen slås endeligt fast.

Rådene samles i ét sekretariat:
Helle fortæller at rådene (seiorrådet, handicaprådet og udsatterådet) fremadrettet samles i et sekretariat, som tager sig af sekretariatsfunktionen for rådene. Dette for at sikre den røde tråd. Det vil blive Lisbeth Halvorsen eller Julie Dalum, der skal være sekretær for senior-rådet. Det vil i fremtiden være Helle, der deltager på seniorrådsmøderne sammen med socialudvalgsformand Merete Amdisen.

Hvis der kommer konflikt:
Helle fortæller at der jo har været forhandlet i mange timer dog uden forlis. Hjemmeplejen (dagplejen) er udpeget i forbindelse med en evt. strejke. Helle fortæller at der har været talt med FOA og forhandlet et nødberedskab på plads til f.eks. anretning og servering af mad, hjælp til at spise, sårpleje, medicin m.v. Det vil være sådan noget som rengøring, opvask m.v. der må slækkes på og der vil blive henstillet til at eventuelle pårørende hjælper til med disse ting. Plejehjemmene er ikke omfattet en evt. strejke.

Nyt lægehus i Ishøj:
Der kommer 3 nye læger i et lægehus i Ishøj, som placeres på Ishøj Rådhus, etage 5 nord. Her vil også blive placeret kontinensklinik og der vil blive foretaget sundhedscheck for særligt sårbare borgere.
Fra maj 2018 flytter hjemmeplejen midlertidigt i turistkontorets lokaler på 2. sal og turistkontoret flytter på 3. sal.
Kommunen har købt det tidligere posthus i By Centret, her skal hjemmeplejen ligge fremadrettet og tilgængeligheden vil blive øget.
Distriktpsykiatrien skal ligge på 5 nord i bagerst ende.

Renovering af 6. sal:
Fra maj måned påbegyndes renovering af Rådhusets 6. sal.

Klagesager:
Der her ikke været nogle klager.

Venteliste til plejeboliger:
Der er 28 på venteliste, heraf er 3 udenbysborgere.
Pladserne tildeles efter konkrete vurderinger.

Akutboliger:
Helle fortæller at hun har været til møde om akutboliger. Der ønskes opført flere akutboliger i forbindelse med Kærbo.

Seniorrådets budget:
Rådet har 50.000 kr. til rådighed for resten af året – fik overført 15.000 kr. fra 2017.

Bilag
• Antal pladser- ventelister i kommunale institutioner jan apr nøgletal 2018
• Budget og forbrug pr. 31. marts 2018 seniorrådet PDF

19. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Orientering fra formand og næstformand for Seniorrådet Bjarne Gosvig og Peter Møller
Sagsfremstilling
-Behov for undervisning i brug af I pad
-Blad AD-Media
-Samarbejde med Ældresagen
-Besøg på Torsbo
Beslutning

Undervisning i brug af I-pad:
Rådet fortæller at de har brug for at blive undervist i brugen af I Pads. Rådet synes ikke, de kan trække på de frivillige, der kan noget med IT og I pads, da det har nok at se til
Rådet spørger om kommunen kan bevilge og betale for noget undervisning. Helle oplyser, at det skal betales af rådet eget budget. Seniorrådsmedlem Erik Schlichting kontakter
Erhvervsrådet, som kører ud og underviser.

Blad AD-Media
Formand Bjarne Gosvig orienterer om, at bladet er ved at blive sat op. Flere har lavet artikler (om ensomhed, om Kærbo, om arbejdet som lokalbetjent, om seniorrådets arbejde
m.v.) og der vil blive taget fotos rundet omkring i Ishøj og af rådet. Bladet er på 16 sider og rådet har tilkøbt 4 sider for 2000 kr. + moms. Oplaget er på 2500 stk. Rådet har fået
8 timer til rådighed med fotografen. Formand Bjarne Gosvig og næstformand Peter Møller tager med fotografen rundt i Ishøj og får taget billeder af udvalgte steder og rådet foto-
efter seniorrådsmødet den 16. april.

Frivillighedsråd i Kalundborg
Næstformand Peter Møller har været i Kalundborg, hvor de for et år siden stiftede et frivillighedsråd. Der holdes generalforsamling 1 gang årligt, hvor der vælges en bestyrelse.
Der er et stort samarbejde med Røde Kors, Ældresagen og alverdens foreninger. Der er udfærdiget en frivilligpolitik.
Alle var meget begejstrede for samarbejdet. Der er blevet ansat en frivilligkoordinator.

Samarbejde med Ældresagen:
Der har været afholdt møde den 21. marts 2018 med repræsentanter fra Seniorrådet og Ældresagen (Karina og Jan fra Ældresagen og Bjarne Gosvig, Peter Møller og Per Nørskov fra seniorrådet). Per er dobbetrepræsentant,
da han er aktiv i både seniorrådet og Ældresagen.
Seniorrådsmedlem Per Nørskov fortæller at det de talte om på mødet, var at få holdt nog-le temamøder sammen, da målgruppen af borgere er den samme. Bl.a. et tema om manglende mulighed for at hæve
penge i banken i By Centret som før i tiden, der er det aftalt at der kommer en ud fra Den Danske Bank og fortæller om muligheder. Per Nørskov fortæller, at der også blev talt om, at få en fra Ishøj Kommune
ud og fortælle om, hvad det betyder, hvis Ishøj Kommune kommer til at skulle svar 54 mill. på udligningsmidlerne.

Rundvisning på Torsbo
Bjarne og Dina har været i dialog omkring en rundvisning med frokost på Torsbo.
Seniorrådet har ikke kunnet de foreslåede datoer, hvorfor Dina nu har sendt nogle dato-forslag. Seniorrådet kan heller de 3 foreslåede datoer, hvor der nu skrives til Dina og foreslås den 4. juni.
Programmet vil blive rundvisning og fortælling 10,30 – 12,00 og prøvespisning kl. 12,00 – 13,30 og kaffe, te og kage undervejs. Der meldes tilbage om dato.

Ventetid på sagsbehandling:
Seniorrådsmedlem Bente Nielsen spørger til sagsbehandlingstiden på bevillig af kørestol. Hun har fået henvendelse fra en borger på Kærbo, som er ked af sagsbehandlingstiden.
Det aftales at Bente ringer til Helle om den konkrete borger og at Helle følger op på sagen. Helle fortæller at man er ved at revidere standarter for sagsbehandlingstider. Der skal skrives til borger med en forklaring, hvis ikke en
sagsbehandlingstid kan overholdes.

20. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Orientering fra øvrige udvalg, hvor seniorådet er repræsenteret
Beslutning

Ventetid på sagsbehandling:
Seniorrådsmedlem Bente Nielsen spørger til sagsbehandlingstiden på bevillig af kørestol. Hun har fået henvendelse fra en borger på Kærbo, som er ked af sagsbehandlingstiden.
Det aftales at Bente ringer til Helle om den konkrete borger og at Helle følger op på sagen. Helle fortæller at man er ved at revidere standarter for sagsbehandlingstider. Der skal skrives til borger med en forklaring, hvis ikke en
sagsbehandlingstid kan overholdes.

Rådgivning fra seniorrådsrepræsentant på Torsbo stopper:
Jan Diemer fortæller, at han har aftalt med det øvrige seniorråd, at han stopper den rådgivende funktion på Torsbo, da der ikke kommer nogle henvendelser.

21. J.nr. 27.00.00-P23-1-18 Maja Aller
Kvalitetsstandarder
Beslutning
Rådet tager de 5 kvalitetsstandarder til efterretning.
Bilag
• Kvalitetsstandard SEL § 85
• Kvalitetsstandard SEL § 97
• Kvalitetsstandard SEL § 100
• Kvalitetsstandard SEL §101
• Kvalitetsstandard SUL § 141

22. J.nr. 27.48.04-P07-1-16 Thomas Stenrød Paulsen
Notat vedrørende mulighed for udvidelse af Ledsagerordning
Resumé
Social- og Sundhedsudvalget behandlede 12. februar 2018 notat om udvidet Ledsager-ordning. Social- og Sundhedsudvalget fremførte herved ønske om at få beregnet de økonomiske konsekvenser ved en evt. visitering til henholdsvis 5, 7½, 10 og 15 timers ledsagelse om måned for borgere over 67 år.
Sagsfremstilling
Administrationen har set nærmere på de 20 borgere, som fremgår af notatet, og foretaget en beregning af, hvor store udgifterne forventes at være fordelt på henholdsvis 5, 7½, 10 og 15 timer jf. drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget. En gennemsnitlig timepris udgør kr. 222.
Tabel 1: Udgiften for 20 borgere pr. år på forskellige antal timer med ledsagerordning
5 timer 7,5 timer 10 timer 15 timer
Udgift pr. år efter forskelligt antal timer Kr. 267.000 Kr. 400.000 Kr. 534.000 Kr. 800.000
Muligheder ved ny pulje til Fællesskabsklippekort
Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en ny pulje, som har til formål at styrke ensomme ældre hjemmehjælpsmodtageres mulighed for civilsamfundsdeltagelse gennem tilbud om fælleskabsklippekort. Fællesskabsklippekortet kan blandt andet bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen ledsager borgere til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund. Der er afsat 28,3 mio. kr. til puljen, som er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021. Kommunerne kan ansøge om puljen inden 25. april 2018.
Sammenfatning
Administrationen foreslår, at Ishøj Kommune ikke udvider Ledsagerordningen på nuværende tidspunkt.
Administrationen anbefaler, at der foretages en gennemgang af, hvorvidt gruppen på de førnævnte 20 borgere kan modtage støtte efter klippekortsordningen eller andre ordninger, samt at Social- og Sundhedsudvalget giver accept til, at Ishøj Kommune ansøger puljen til fællesskabsklippekort.
Lovgrundlag
Serviceloven § 97 og § 184

12. marts 2018, pkt. 33:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Ishøj Kommune ansøger puljen til fælles-skabsklippekort, således at målgruppen af borgere over 67 år kan få mulighed for ledsagelse. Udvidelse af Ledsagerordningen er derfor betinget af, at Ishøj Kommune får andel i puljemidlerne.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 33:
Godkendes og sendes til Handicap- og Seniorrådet til orientering.
Beslutning
Sagen om udvidet ledsager ordning har været på Social og sundhedsudvalget og på Handicaprådet. Der er ingen penge til det – forslaget vil blive taget op sammen med budgettet.
Seniorrådet er ærgerlig over, at der ikke kan findes penge til udvidet ledsagerordning.
Jan spørger efter beregning fra hjemmeplejen på, hvad klippekortsordningen har været brugt på her i Ishøj. Punktet kommer på dagsordenen igen, når det er gjort op.
Helle fortæller at der er søgt om midler til klippekortsordning via fællesskabspuljen, hvor der er frist primo maj.

Bilag
• Notat februar 2018_endelig

23. J.nr. 00.01.00-Ø34-1-16 Julie Mørkeberg Dalum
Evaluering – Netværk for familier med demens
Resumé
Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 13. juni 2016 en puljeansøgning til Sundhedsstyrelsen. Der blev ansøgt om midler til at opstarte et initiativ omkring aflastning af pårørende til demensramte gennem netværk med andre familier ramt af demenssyg-domme. Projektet er nu afsluttet, og den endelige evaluering fremlægges hermed.
Sagsfremstilling
Gennem projektet blev familier med demens tilbudt at deltage i aktiviteter til hele familien, så de kunne komme ud og få oplevelser sammen. I samarbejde med forenings- og frivillighedslivet i Ishøj blev der tilbudt mange aktiviteter, herunder dansearrangementer, ture ud i naturen og teaterforestillinger. Målet har været, at de pårørende ville føle sig aflastet ved at komme ud af huset og få gode oplevelser med deres syge familiemedlem og desuden møde andre i samme situation. Det har været vigtigt, at aktiviteterne ikke var tilrettelagt særligt for demensramte, men var ‘normale’ aktiviteter, så familierne ikke følte, de kun var der i kraft af sygdommen. Foreninger og frivillige er i processen blevet klædt på til at imødekomme demensramte familier og deres behov. Det har således også været et mål, at lokalsamfundet i Ishøj blev mere bekendt med demenssygdomme og kunne være med til at nedbryde fordomme. Projektet blev afsluttet den 30. november 2017.
På baggrund af kvantitative mål og løbende samtaler med de deltagende familier er projektet nu blevet evalueret. Evalueringen viser, at projektet overordnet har været en succes. Der har været flere deltagere og arrangementer end målsat, og der har været afholdt dobbelt så mange undervisningsforløb for frivillige og foreninger end beregnet. Dette vidner om et stort lokalt engagement og et ønske fra familierne om at deltage. Deltagerne (de pårørende, som er projektets primære målgruppe) fortæller, at de har opnået ny viden om det at være pårørende til demensramte, og de har fået et nyt netværk med andre familier i samme situation. Derudover har de fået følelsen af at være almindelige familier, der lavede aktiviteter sammen, som de også gjorde, inden sygdommen ramte.
Administrationen drøfter i forbindelse med organisationsændringen, hvor det giver bedst mening at forankre projektet for fremtiden, da det skal fortsætte på frivillige hænder.

12. marts 2018, pkt. 35:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 35:
Taget til efterretning og sendes til Seniorrådet til orientering.
Beslutning
Projektet aflastning af pårørende til demente borgere forankres nu i frivillighedsteamet. Dette er et ønske fra Social og Sundhedsudvalget.
Seniorrådet er lorne ved, at lade det gå over på frivillige hænder, da de mener at det må kræve uddannelse at “arbejde” med demente.
Helle fortæller at det bliver et samspil imellem kommune og lokale kræfter i lighed med “demensrejseholdet”. Der har via demensrejseholdet være uddannelse af personale
der ud over har kommunen de 2 demenskoordinatorer og der er blevet uddannet frontpersonale).
Frivillighedsteamet vil have en koordinerende funktion. Der vil bl.a. blive tale om, at lave aktiviteter for de pårørende. Seniorrådet spørger til, hvad man gør, hvis der ikke er pårørende.
Helle fortæller at man, som hidtil, vil prøve at komme i kontakt med dem via kommunens forebyggende konsulenter og demenskoordinatorerne.
Rådet ønsker at følge sagen, da de er stærkt betænkelige ved at overlade dette til de frivillige og de ønsker, at de frivillige der melder sig også får tilbudt uddannelse.

Bilag
• Pårørendepuljen – afslutningsrapport

24. J.nr. 00.01.00-Ø34-1-17 Julie Mørkeberg Dalum
Klippekort på plejehjem – afrapportering
Resumé
Den 13. marts 2017 godkendte Social- og Sundhedsudvalget ansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende klippekort til beboere på plejehjem. Hermed fremlægges en kort midtvejsstatus.
Sagsfremstilling
Klippekort til beboere på plejehjem er et toårigt projekt, hvor Ishøj Kommune modtager midler i både 2017 og 2018. Der blev bevilget kr. 1.505.000 i 2017, og beløbet vil være tilsvarende i 2018. Via klippekort på plejecentrene bliver det muligt for beboerne at deltage i flere aktiviteter uden for plejecentrene og få hjælp og støtte til aktiviteter i egen bolig. Indsatsen understøtter beboernes oplevelse af at være herre i eget liv, og at de herigennem opnår en højere livskvalitet.
Pr. 1. april skal der fremlægges en kort midtvejsrapport til Sundheds- og Ældreministeriet.

12. marts 2018, pkt. 36:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager rapporten om klippekort til beboere på plejehjem til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 36:
Taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at få suppleret et afsnit om eventuelle udfordringer ved ordningen. Sendes til Seniorrådet til orientering.
Beslutning
Seniorrådsmedlem Bente Nielsen fortæller at de ansatte og borgerne er glade for ordningen på Kærbo.
Seniorrådsmedlem Jan Diemer synes at de hele tiden har hørt, at klippekortordningen ikke bliver brugt optimalt, da mange gerne vil bruge dem de kender.
Formand Bjarne Gosvig fortæller, at der jo er en stor administrativ opgave forbundet med klippekortordningen og at han og formand for social og sundhedsudvalget Merete Amdisen har lavet et skrive om det. Det har været trykt i Danske Kommuner.
Bjarne spørger, om vi har hørt noget ud fra det skriv. Helle vil spørge Merete om det. Seniorrådet fortæller at de har hørt, at Middelfart har været fremhævet i forbindelse med brug af klippekortordningen. Merete Amdisen kender til det. Merete spørges
om Middelfarts system.
Taget til efterretning af seniorrådet.

Bilag
• Afrapportering for 2017 – Klippekort på plejehjem

25. J.nr. 00.01.00-Ø34-2-17 Nina Dyrby Fabricius
Demensrejseholdet – afrapportering
Resumé
Ishøj Kommune har i 2017 kørt et projekt med fokus på demensramte beboere på plejehjem og uddannelse af nøglepersoner via Sundhedsstyrelsens demensrejsehold. Projektet, der var støttet af midler fra Sundhedsstyrelsen, er nu afsluttet.
Sagsfremstilling
Projekt ‘Demensrejseholdet’, der har kørt på plejecentrene Kærbo og Torsbo, er nu afsluttet, og der foreligger en afsluttende rapport, som er vedhæftet. Formålet med projektet har været:
• At opkvalificere medarbejdernes kompetencer til at imødekomme demensramte beboeres individuelle behov for pleje
• At beboere med demens vil opleve en stigende livskvalitet
• At medarbejderne vil opleve et forbedret arbejdsmiljø, fordi de i endnu højere grad har de rette kompetencer til at yde pleje og omsorg for beboere med demens eller demenslignende symptomer
Som det fremgår af rapporten, er der arbejdet intensivt med disse punkter gennem 2017, og der er stor tilfredshed med den opnåede opkvalificering af personalet samt udviklingen i metoder og arbejdsgange i relation til den enkelte borger – metoder og arbejdsgange, der nu er en implementeret del af dagligdagen på plejecentrene.

12. marts 2018, pkt. 37:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager den afsluttende rapport om demensrejseholdet til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 37:
Taget til efterretning og sendes til Seniorrådet til orientering.
Beslutning
Chef for Voksne og Velfærd Helle Madsen fortæller at demensrejseholdet har været en omfattende kompetenceudvikling af medarbejdere. Der er uddannet nøglepersoner, som skal lære videre fra sig.
Seniorrådet ønsker at få punktet på, når de skal til møde med Rikke i hjemmeplejen (hjemmeplejeudvalget).
Bilag
• Afrapportering – demensrejseholdet – til SSU

26. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Udkast til velfærdspolitik i høring
Beslutning
Chef for voksne og velfærd Helle Madsen fortæller at velfærdspolitikken kommer til at bestå af 6 politiker, hvor der før var mere end 20 politiker.
Velfærdspolitikken er en overordnet politik, som fordre at der udfærdiges strategier på de enkelte områder. Dette skulle gøre hver enkelt strategi
mere nærværende. Seniorrådet vil skulle være med til at udfærdige en ældrestrategi (for målgruppen ældre og sårbare borgere). Seniorrådet vil
modtage en invitation til dette efter sommerferien, når politikken har været i Social og Sundhedsudvalget og på Byrådsmøde.

En anden strategi der er skal udfærdiges er en sundhedsstrategi, da Ishøj ud fra undersøgelser ligger lavt på sundhed.

Seniorrådsmedlem Erik Schlichting fortæller at Lisbet Lentz har holdt et godt oplæg vedrørende velfærdspolitikken på Folo. Rådet vil invitere Lisbet
til at komme og holde oplægget for dem.

Rådet spørger til om værdighedspolitikken hænger sammen med velfærdspolitikken. Helle fortæller at det gør den ikke.
Værdighedspolitikken er helt sin egen og den hænger sammen med værdighedsmidlerne, som kan søges i ministeriet.

Tages til efterretning på det foreliggende.

Bilag
• Udkast Velfærdspolitik marts 2018

27. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Udkast til ny kulturpolitik i høring
Beslutning
Taget til efterretning
Bilag
• Høringsbrev vedr. revidering af Ishøj Kommunes Kulturpolitik
• Revidering af Kulturpolitik – Høringsversion 19032018
• Sagsfremstilling – KU 19 marts 2018

28. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Pulje til bedre bemanding i ældreplejen ansøgt
Sagsfremstilling
Ishøj Kommune har ansøgt om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til bedre bemanding i ældreplejen. Ishøj Kommune er tildelt kr. 1.440.000, der fordeles mellem hjemmeplejen og plejecentrene til ansættelse af nyt personale. Desuden er der afsat en mindre sum, kr. 140.000, til administration. Vedhæftet findes de indsendte ansøgninger.

Beslutning
Ishøj kommune her i forbindelse med finansloven søgt om 1,4 mill. i alt til bemanding til hjemmeplejen, Kærbo og Torsbo. Der er nu åbnet for, at der også kan bruges en mindre sum til administration (140.000 kr. ).
Puljen skal fordeles med 500.000 kr. til hjemmeplejen, 800.000 kr. til plejecentrene og 140.000 kr. til administration. Der afventes svar på ansøgningen.
Helle Madsen fortæller, at der særligt er behov for ekstra hænder til spisesituationer om aftenen f.eks. på Torsbo. I beløbet til hjemmeplejen, går noget af beløbet nok til natdelen.

Taget til efterretning på det foreliggende.
Bilag
• Bilag 1 Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2018 – Ishøj Kommune
• Bilag 2 Redegørelsesskema den lokale indsats for sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet – Ishøj Kommune

29. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Kulturelle/foreningstilbud for borgere i Ishøj på 60+
Sagsfremstilling
En drøftelse af kulturelle/foreningsbaserede tilbud til +60-årige i Ishøj
Beslutning
Taget til efterretning.
Rådet er glade for, at have fået listen.
Bilag
• Aktivitets Overblik 2017 2018
• Foreningsliste 60+ fra Kultur og Fritid 6. april 2018

30. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Datoer for kommende møder drøftes
Sagsfremstilling
-De fremtidige mødedatoer drøftes
-Referat af mødet om temaer for Seniorrådet imellem formand Bjarne Gosvig, næstformand Peter Møller, direktør Lisbet Lentz og udvalgsformand Merete Amdisen 29. januar 2018 er vedhæftet
-Stabschef Rikke Hamberg Hesselø er inviteret med på mødet i august 2018, hvor hun gennemgår nøgletal på ældreområdet

Beslutning
Seniorrådet spørger om møderne også efter sommerferien kan foregå fra kl. 13-15 – rådet holder formøde fra kl. 12-13 med frokost.

Da chef for Voksne og Velfærd Helle Madsen godt kan der og Socialudvalgsformand Me-rete Amdisen også godt kan, så længe det er mandage videreformidles dette ønske til Julie Dalum eller Lisbeth Halvorsen.
Der er planlagt møder følgende datoer:

25. juni (Lisbet deltager – Helle er på ferie)
20. august
8. oktober
26. november inklusive julefrokost

Der vil blive indkaldt via outlook-kalenderen.
Bilag
• Referat temaer for seniorråd 2018 ud fra møde 29. Januar 2018 Bjarne, Peter, Lisbet og Merete

31. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Deltagelse ved repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd den 7. maj 2018
Beslutning
Seniorrådsmedlem Jan Diemer deltager på repræsentantskabsmødet den 7. maj med ledsager fra Ishøj Kommune.
Seniorrådet har indsendt et forslag til Danske Ældreråd om, at de stiller ledsagelse til rådighed for de 4-5 synshandicappede personer det drejer sig om på landsplan. Der afventes svar på forslaget.

32. J.nr. 16.00.08-A00-902054-09 Maja Aller
Eventuelt
Beslutning
Der skal arbejdes videre med et nyt navn til samarbejdsudvalg (aktivitetsgruppen) i maj 2018.

Der er møde i samarbejdsudvalget med hjemmeplejen den 16. maj 2018.
========================================================================================

 

 

Referat for Seniorrådets møde mandag 19. februar 2018 kl. 13.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Orientering fra SSU ved udvalgsformand Merete Amdisen
Sagsfremstilling
-Orientering om demenshave på Torsbo, herunder donering af 500.000 kr.
-Orientering om puljemidler på ældreområdet, herunder:
-Aflastning af pårørende
-Bedre behandling i ældreplejen
-En værdig død
-Frit valg / genoptræning
Beslutning
Socialudvalgsformand Merete Amdisen informerer om, at kommunerne ifølge en kan bestemmelse har mulighed for, at ydes ledsagelse til borgere med varige handicaps på over 67 år.
(Til de under 67 årige ydes der ledsagelse via Servicelovens §97).
Ishøj kommune har valgt ikke at gøre brug af denne kan bestemmelse til de over 67 årige. Det ville koste 450.000 kr. for de 20 Ishøjborgere det drejer sig om. Merete fortæller, at der er ved at blive udfærdiget et indstilling for SSU, hvoraf det fremgår, hvordan man så vill lægge op til at hjælpe de 20 borgere.

Socialudvalgsformand Merete Amdisen orienterer om, at der er ændrede kvalitetsstandater under udarbejdelse bl.a. på Servicelovens §85, §97 og §100.

Der har været foretaget en brugertilfrdshedsundersøgelse på madservice og hjemmehjælp – se de vedhæftede bilag – Evaluering af hjemmehjælp 2017 og evaluering af madservice 2017.
Merete Amdisen fortæller, at svarprocenten har været lav – 40% har svaret. Dog er det positivt, at der har svaret er tilfredse med ydelserne.
På landsplan har 29% f.eks. svaet at de er meget tilfredse med personlig pleje og I Ishøj har 47% svaret at de er meget tilfredse.
Merete Amdisen fortæller endvidere, at SSU har være på Kærbo og prøvesmagt maden og der var enighed om, at maden var god og at den så indbydende ud.

Socialudvalgsformand Merete Amdisen orienterer om, at der er ved at blive kigget på forebyggende indsatser. Dette i forbindelse med den kommunale medfinianciering ved hospitalsindlæggelser. I den forbindelse bliver der kigget på, hvilke lidelser der bevirker de hyppigste indlæggelser.
60% af indlæggelserne skyldes luftvejssygdomme, 25% skyldes brud og 15% skyldes dehydrering.

Merete Amdisen fortæller, at der en en statslig pulje på 1,4 millioner (pulje til bedre bemanding) som Ishøj kan søge om. Når den er politisk behandlet på SSU kommer den på seniorrådsdagsordenen.
Mødedeltagerne enes om, at det er en god idé, når der søges puljemidler, at fokusere på egne lokale mål.
Seniorrådet beder om, at få et overblik over, hvordan puljemidlerne bliver brugt.

Slutteligt orienterer Meret om, at der er en borger, hvis hustru, der har været på Torsbo, som har doneret 500.000 kr. til Torsbo. Giveren ønsker at nogle af pengene skal bruges
til køkkenfaciliteter og han har sagt god for, at nogle af pengene bliver brugt til den demenshave, som det er besluttet at anlægge.

Bilag
Punkt_1_Bilag_1_Evaluering_af_hjemmehjaelp_2017_2_BilagID_21971.pdf
Punkt_1_Bilag_2_Evaluering_af_madservice_2017_1_BilagID_21972.pdf

 

2. Orientering fra forvaltningen ved Helle Madsen
Sagsfremstilling
Seniorrådet ønsker drøftelse af nøgletal / hjemmeplejen (vedhæftet)
Seniorrådet ønsker orientering om klagesager
Beslutning
Centerchef for Center for Social Service Helle Maden oplyser, at det er stabschef for sundhed Rikke Hesselø, der udarbejder nøgletallene på ældreområdet måned for måned.
Der er enighed om, at Rikke Hesselø deltager på seniorrådsmødet i august 2018 og gennemgår nøgletallene.
På mødet blev der kigget på nøgletallene for januar måned (se vedhæftede bilag) og Helle Madsen orienterede om, at det er firmaet Aleris, som er Ishøj Kommunes private
leverandør af hjemmeplejeydelser.

Ud fra spørgsmål fra Seniorrådet orienterer Helle Madsen om, at der foreligger en statistik over utilsigtede hændelser. Helle Madsen fortæller, at hun vil finde tallene frem og
disse vil blive drøftet på et senere møde f.eks. på mødet med hjemmeplejeudvalget i april 2018.

Inden punktet var der en præsentationsrunde, da det er første Seniorrådsmøde, hvor Helle Madsen deltager.
Helle Madsen fortalte at hun har været i Ishøj Kommune siden 2006 og at hun er centerchef i Social Service (voksenområdet) og de også er udførere for Vallensbæk Kommune.

Der blev set på nøgletal for antal pladser og ventelister i institutioner (plejeboliger, plejehjem, beskyttede boliger m.v.)for januarmåned – se vedhæftede bilag.
Helle Madsen bekræfter ud fra spørgsmål fra seniorrådet, at talle kun er for Ishøj Borgere og at ventelister opgøres hvert halve år.
Det aftales at Seniorrådet får tallene i en mere uddybende udgave.

Seniorrådet har ønsket orientering om klagesager.
Helle Madsen fortæller, at der har været 1 klage på ældreområdet i 2018, som omhandlede hjemmepleje (rengøring af fodpaneler). Helle fortæller at der går måneder imellem, at
der er klager på ældreområdet.

Bilag
Punkt_2_Bilag_1_Noegletal_hjemmeplejen_1_2018_010212018_BilagID_21800.pdf
Punkt_2_Bilag_2_Rapportudgave1UTHIshoejKommune2017_BilagID_22071.pdf

 

3. Orientering fra Senioirrådsformand Bjarne G. og næstformand Peter M.
Sagsfremstilling
-Afholdt møde imellem formand for Seniorrådet Bjarne Gosvig, næstformand for seniorrådet Peter Møller, direktør for velfærd og undervisning Lisbet Lentz og formand for Social og S Sundhedsudvalget Merete Amdisen vedrørende årsplan for seniorrådet.
-Fået møbler fra rådhuset til Seniorlokalerne
-Orientering om seniorrådets hjemmeside

Beslutning
Formand for Seniorrådet Bjarne Gosvig orienterer om, at han og næstformand Peter Møller har holdt møde med Socialudvalgsformand Merete Amdisen og direktør for velfærd og undervisning Lisbet Lentz vedrørende temaer for seniorrådet i 2018. Bjarne fortæller at det var et godt møde. Merete Amdisen ridser op, hvad der blev talt om. Referat fra mødet er vedhæftet.
Ud over det der er nævnt i referatet, er det aftalt, at Rikke Hesselø fortæller om nøgletal på ældreområdet på Seniorrådsmødet i august 2018 og at nye kvalitetsstandarder for Servicelovens §85, 97 og 100 kommer til høring på mødet den 16. april 2018.

Formand Bjarne Gosvig fortæller, at de nye møbler, som stod i kælderen på Ishøj Rådhus (rundt bord, 6 stole, et skab og en brochureholder) er kommet – Seniorrådsmedlem Erik Schlichting var nede og tage imod møblerne. Rådet aftaler at finde en dag, at tage ned og ryde op i lokalet, som de synes virker lidt proppet nu.

Seniorrådet ønsker en orientering om, hvad der sker med flexturordningen.
Socialudvalgsformand Merete Amdisen fortæller at der arbejdes på flexturordningen for den Vestlige del af kommunen og at der lægges op til at ordningen bliver ud fra et visiteret behov.
Flexturordningen er en del af budgetforliget. Merete fortæller endvidere at Byrådet har kontakt til bylaugene og forbindelse med ordningen og de ser også på de forskellige inputs de får fra
forskellige råd og udvalg herunder Seniorrådets input.
Seniorrådsmedlem Erik Schlichting, som er en af seniorrådets repræsentanter i tilgængelighedspanelet fortæller, at de også har talt om flexturordning der. Socialudvalgsformand Merete Amdisen gør opmærksom på, at tilgængelighedspanelet også har mulighed for at komme med en anbefaling .
Merete Amidsen fortæller, at hun nok skal orientere yderligere om flexturordningen, når hun ved noget mere eller invitere en medarbejder med, der kan svare på spørgsmål om emnet.

Formand Bjarne Gosvig og næstformand Peter Møller fortæller at de tager til formandsskabsmøde i Danske Ældreråd (i Næstved) den 7. marts 2018.

Næstformand Peter Møller fortæller, at han fortsat sørger for at lægge relevante ting på Seniorrådets hjemmeside.

Formand Bjarne Gosvig orienterer om, at Seniorrådet har holdt møde med og besluttet at udgive en poblikation af et blad med AD-medier – se punkt 7.

Bilag
Punkt_3_Bilag_1_Referat_temaer_for_seniorraad_2018_BilagID_21926.pdf

 

4. Orientering fra øvrige udvalg, hvor seniorrådet har en repræsentant
Beslutning
Medlem af Seniorrådet Erik Schlichting er med i Folkeoplysningsudvalget. Han opluyser, at det er begrænset hvad der sker der, som berør seniorrådet.

Erik Schlichting orienterer om, at der er kommet kommissoruim for tilgængelighedspanelet – kommissoriet er vedhæftet som bilag.
Erik fortæller, at tilgængelighedsudvalget har haft en drøftelse om, at de synes DOMEA bruges for meget i forbindelse med nybyggeri af lejligheder i Ishøj.
Panelet er af den opfattelse, at DOMEA ikke hører de forskellige råd og organer inden de godkender byggerierne.
Socialudvalgsformand Merete Amdisen fortæller, at kommunen ikke har indsigelsesmulighed, når der er tale om private firmaer. Det er private, der sælger grundene til boligselskaberne og kommunen har kun noget at skulle have sagt via lokalplanen og skal altså ikke i udbudsmaterialet.

Bilag
Punkt_4_Bilag_1_Kommissorium_vedr_tilgaengelighedspanel_januar_2018_BilagID_21925.pdf

 

5. Besøg på Torsbo
Sagsfremstilling
Der er planer om besøg med rundvisning og frokost for seniorrådet på Torsbo i løbet af marts 2018.
Beslutning
Seniorrådet er i dialog med Dina, om at finde en dato.

 

6. Fastsættelse af dato for samarbejdsudvalg
Sagsfremstilling
Der skal findes en dato for at mødes med diverse foreninger, orgationer, netværk m.v., som har med 65+ borgere at gøre.
Beslutning
Seniorrådet fortæller at de plejer at holde samarbejdsudvalgsmøde med de personer i Ishøj, der er i foreninger, organisationer, netværk m.v. for +65 årige borgere.
Det besluttes, at der lægges en dato for mødet, når der er fastsat en dato for, hvornår næste folder, hvori rådet orienterer udkommer.

 

7. Blad til promovering af seniorrådet m.v.
Beslutning
Formand Bjarne Gosvig orienterer om, at Seniorrådet har holdt møde med og besluttet at udgive en poblikation af et blad med AD-medier. Publikationen skal fortælle, hvad Seniorrådet laver og hvordan det er sammensat. I publikationen vil der oså komme information om emner, der vedrører 60+-borgere. Seniorrådet har indgået aftale med AD-medier, Århus om udgivelse af publikationen, der vil blive produceret uden udgift for Seniorrådet. Publigationen trykkes i A4-format på glittret papir i 2.500 eksemplarer. Publikationens udgivelse er afhængig af, at der bliver tegnet annoncer i bladet ligesom antal sider også er afhængig af antal annoncer. Mindste sideantal er 4.
Ad-medier stiller en journalist til rådighed til at hælpe med at skrive artiklerne til bladet. Endvidere stilller de en fotograf til rådighed for optalelse af billeder til bladdet. Seniorrådet godkender artikler og billeder inden udgivelse af bladet.
Seniorrådet har rettighederne til alle artikler og billler.
Bladet forventes at udkomme primo maj 2018.
Seniorrådet sørger for distributionen af bladet. AD-medier sender brev med informationer ud til mere end 100 mulige annoncører fra Ishøj og kontakter disse pr. telefon efterfølgende.
Alt er uden udgift for Seniorrådet.
Bladet fremtæder meget professionelt og indbydende fortæller formand Bjarne Gosvig og AD-medier har produceret et lignende blad til 68 ældreråd/seniorråd i Danmark.
Socialudvalgsformand Merete Amdisen oplyser, at rådet skal sørge for, at der står i bladet at det udgives af Ishøj Seniorråd, da kommunen ikke må lægge navn til et blad, der er finacieret via annoncer.

 

8. Samarbejde med Ældresagen
Beslutning
Seniorrådsmedlem Per Nørskov fortæller at det kan være relevant med temamøder sammen med Ældresagen, da nogle af de emner, som borgerne i Ishøj efterspørger hos Ældresagen og Seniorrådet er de samme.
Per Nørskov er også aktiv i Ældresagen og har taget nogle drøftelser med dem vedrørende nogle muligheder for samarbejde.
Det aftales at seniorrådsmedlem Jan Diemer, Seniorrådsformand Bjarne Gosvig og seniorrådets næstformand Peter Møller går videre med, at prøve at få indgået nogle aftale om fællesmøder med Ældresagen f.eks.
i form af temaer 3-4 gange om året.

 

9. Procedure for høringsprocesser
Sagsfremstilling
Evt. møde med borgmester Ole Bjørstorp.
Beslutning
Seniorrådet fortæller, at de synes de kommer for sent ind i forbindelse med de forskellige høringer og at de ofte har svært ved at nå at læse det omfattende materiale, der ofte ligger i forbindelse med høringerne.
Socialudvalgsformand Merete Amdisen fortæller, at der er nogle procedurer og rækkefølger, der skal overholdes f.eks. at Seniorrådet ikke kan blive hørt før polikerne i udvalgene.
Helle Madsen fortæller, at høringer i Handicaprådet foregår på den måde, at punktet, som rådet skal høres, i sættes på dagsorden til et ordinært møde sammen med de eventult tilhørende bilag. Punktet drøftes
og ridses op af formanden. Derefter skriver sekretæren høringssvaret sammen med referatet fra mødet.
Seniorrådet synes det er en god idé at gøre det på samme måde for Seniorrådet fremover.

 

10. Evaluering af værdighedsmilliarden
Beslutning
Socialudvalgsformand fortæller at punktet var på SSU den 9. oktober og blev drøftet på det førstkommende Seniorrådsmøde herefter.
Nedenstående står i referatet af Seniorrådsmødet punkt 54 af 9. oktober 2017:

“Der etableres en inkontinensklinik, da inkontinens kan føre til social isolation og da det inkontinens kan opleves uværdigt, hvis ikke den bliver udredt og behandlet. Udredning og behandling vil blive kombineret med træning, der som sidegevinst også bevirker, at man kommer med ud i nogle fællesskaber. Ældrechef Per Tostenæs fortæller at man håber, at inkontinensklinikken kommer til at ligge i det nye træningscenter, men at det til en start nok koommer til at ligge på etage 2 på Ishøj Rådhus.
Seniorrådet påpeger, at man skal huske på, at der skal være mulighed for kørsel til klinikken for borgerne.
Seniorrådet påpeger endvidere, at de synes de skulle have været hørt inden socialudvalget traf en beslutning om inkontinensklinikken.
Per Tostenæs fortæller at proceduren er sådan, at de skal høres mellem fagudvalgets og byrådets beslutning. Seniorrådets opfattelse er, at de er for sent. De fortæller endvidere, at de ikke er blevet hørt/indkaldt i tilgængelighedsudvalget.
Seniorrådet overvejer at arrangere et møde med socialudvalget og borgmesteren angående prucedure for samarbejdet.
Ældrechef Per Tostenæs fortæller endvidere at man vil udvide demensinsatsen ved at styrke overgangen fra eget hjem til plejehjem herunder samarbejdet med de pårørende.
Seniorrådet tilkendegiver at de er positivt indstillet overfor indsatsområderne om inkontinens og demens”.

Centerchef for Social Service Helle Madsen og Socialudvalgsformand Merete Amdisen fortæller, at man med hensyn til etablering af inkontinensklinik overvejer at tænke det ind i et nyt lægehus.

 

11. Velfærdspolitikken
Beslutning
Velfærdspolitiken skal på SSU til marts 2018. Merete Amdisen fortæller at der er ved at blive lagt sidste hånd på politiken og at den erstatter en del andre politiker.

12. Arrangement for frivillige i Ishøj
Sagsfremstilling
Kan eventuelt arrangeres i samarbejde imellem forvaltningen og seniorrådet.
Beslutning
Seniorrådet har talt om at anerkende frivillige i Ishøj med f.eks. en fest. Seniorrådet fortæller at det gjorde man for år tilbage med succes.
Socialudvalgsformand Merete Amdisen foreslår, at man eventuelt kunne slå festen sammen med uddeling af ældrepris/handicappris og holde den som en slags pokalfest.
Mødedeltagerne taler om, at det kunne være en idé også at kunne indstille en forening til en pris og ikke kun enkeltpersoner.
Rådet beslutter at bruge foråret til at retænke uddeling af priser og hvordan vi anerkender frivillige.
Merete Amdisen refererer i de øvrige råd, at der er talt om at retænke uddeling af priser og arrangement for frivillige.

Seniorrådets næstformand Peter Møller orienterer om, at han skal til Kalundborg i morgen i deres frivilligråd. Han spørger om man har tænkt på at have et frivilligråd i Ishøj.
Socialudvalgsformand Merete Amdisen synes, at det er en god idé at høre, hvilken inspiration Peter Møller får fra frivillighedsrådet. Dog skal der tænkes på ikke at få for
mange råd, der dækker det samme – vi har også medborger- og demografiforum i Ishøj, som dækker de frivillige.

13. Fællestur i 2018
Sagsfremstilling
Drøftelse om fællesturen for Handicaprådet, Social og Sundhedsudvalget og Seniorrådet til Svedala.
Beslutning
Socialudvalgsformand Merete Amdisen orienterer om, at der er sat en medarbejder på opgaven. Medarbejderen er i gang med at undersøge, hvad der kunne være at se på i Svedala, som har interesse for både Seniorrådet, Handicaprådet og Social og Sundhedsudvalget.

Centerleder for Social Service Helle Madsen fortæller, at noget af det, som medarbejderen har meldt tilbage om, der kunne være interessant at prioritere i er:
– Demensinitiativer
– Pårørendestøtte til sårbare borgere
– Dagcentralen (svarer til vores dagcenter)
– Sikrede boliger for 70+ årige med større tilægængelighed
– Pensionistrådet (svarer til vores Seniorråd)
– Udkørende bibliotek “Bogen kommer”
– Boligstøtte – dagtilbud
– “Spira” – projekt sammen med arbejdsmarkedetsområdet

Seniorrådet spørger, om emnet velfærdsteknologi kunne være en idé. Dette vil Helle Madsen undersøge.

 

14. Overførsel af 15.000 kr. fra 2017 – 2018
Beslutning
Seniorrådet har søgt om at få overført 15.000 kr. fra budget 2017 til 2018.
Sagen er til behandling og skal afgøres i Byrådet.

 

15. Oversigt over Seniorrådets regnskab
Beslutning
Seniorrådet beder om, at få større indsigt i deres budet og forbrug.
Centerchef for Social Service Helle Madsen foreslår, at der på fremtidige møder er et fast punkt på om Seniorrådets økonomi, hvor der er vedhæftet en oversigt over hvor mange midler rådet har til rådighed og
hvad der er forbrugt måned for måned.
Det aftales

at ovenstående effektueres fremover.

16. Eventuelt
Beslutning
Seniorrådsmedlem Jan Diemer rejser spørgsmål om, hvorvidt Ishøj Kommune har et trafiksikkerhedsråd.
Dette må undersøges og hvis vi har, må det undersøges, hvem der er medlemmer i rådet.