Referater: Seniorrådets møder efterår 2017

Referat for Seniorrådets møde mandag 27. november 2017 kl. 10.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

53. Evaluering af Værdighedsmilliard
Resume
Hermed fremlægges den årlige evaluering af brug af midler fra Værdighedsmilliarden.
Sagsfremstilling
Værdighedspolitikken og redegørelsen fra værdighedsmilliarden 2016 blev godkendt på byrådsmødet den 21. juni 2016. De tildelte midler fra værdighedsmilliarden i 2016 udgjorde kr. 2.844.000.
I oktober 2016 kom den første status på aktiviteterne samt redegørelse for aktiviteter i 2017. Denne redegørelse blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i november 2016.
Der er nu lavet den første årlige evaluering af de igangsatte aktiviteter. Denne vedlægges som bilag.
Nærværende evaluering viser udfordringer med brug af klippekortsordningen, der er et af de igangsatte og dermed evaluerede initiativer. Denne udfordring opleves, da en del af de borgere, der er omfattet af klippekortsordningen fravælger tilbuddet. På den baggrund foreslås det, at klippekortsordningen udvides til at omfatte andre målgrupper, der modtager hjemmehjælp. Således kan ubrugte klip og fravalg af ordningen fra borgere inden for ordningens nuværende målgruppe (modtagere af plejepakke 2, 3 og 4) bruges fleksibelt i forhold til andre målgrupper, der alene modtager praktisk bistand eller får hjælp til lettere personlig pleje.
Punktet sendes til Seniorrådet.
Indstilling

10. april 2017, pkt. 51:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender, evalueringen samt udvidelse af klippekortsordningen til nu at omfatte andre målgrupper.

Social- og Sundhedsudvalget, 10. april 2017, pkt. 51:
Tiltrådt.
Beslutning
Ældrechef Per Tostenæs fortæller at der skal aflægges regnskab for værdighedsmilliarden 1 gang årligt.
Klippekortsordning benyttes ikke i så høj grad som forventet, trods opfordringer til borgerne fra hjemmeplejen.
Tilbagemeldingerne på det lave grad af brug af klippekort formodes går på, at det er de dårligste borgere, der har fået tilbudt ordningen og de er godt dækket ind med hjælp i forvejen.
Det foreslås derfor at puljen reduceres.
Egely (aktivitetscenter for andre etniske grupper end danske) går rigtigt godt. Der er 50 brugere nu og det forslås at Egely fortsætter.
Det er hensigten, at Egely på sigt skal slås sammen med aktivitetscentret på Kærbo. Det er en politisk beslutning taget af byrådet, som ønsker integration – derfor er lokalet Egely kun
midlertidigt til udlån.
Seniorrådet fremfører at de har en anden holdning end byrådet, da de frygter at der så ikke er så meget plads til aktiviteter for de etniske danskere, som i forvejen har trangt med plads
på Kærbo. Seniorrådet foreslår at der bliver givet noget mere plads til aktiviteter, foredrag m.v. når det nye træningscenter skal bygges
Værdighedsmilliarden bliver defineret ud fra kommunens antal af ældre. Hver kommune definerer, hvad pengene skal bruges til.
Per Tostenæs fortæller endvidere, at de oprettede sorg og krisegrupper i samarbejde med præsten Asta er en succes.

54. Redegørelse over brug af midler fra Værdighedsmilliarden i 2018
Resume
Ishøj Kommune har modtaget midler fra Værdighedsmilliarden siden 2016. Her følger en kort status over, hvilke initiativer midlerne er gået til samt en redegørelse over, hvordan midlerne ønskes fordelt i 2018. Der foreslås en omfordeling af midlerne, så to nye tiltag kan igangsættes. Redegørelsen skal fremlægges for Sundheds- og Ældreministeriet den 1. november 2018.
Sagsfremstilling
I forbindelse med midler fra Værdighedsmilliarden for 2018 er der udarbejdet en kort status over brug af midlerne fra 2016 og 2017 samt en redegørelse over fordeling af midler i 2018.
Redegørelsen foreslår en videreførelse af de fem indsatsområder, der er arbejdet med siden 2016; klippekortsordning, aktivitetscenter Egely, Ældres Netværk, velfærdsteknologi og kompetenceudvikling. Der foreslås desuden to nye indsatsområder; etablering af en inkontinensklinik samt ansættelse af medarbejdere på plejecentrene, der skal hjælpe demensramte med overgangen fra egen bolig til plejebolig. De to nye indsatsområder finansieres ved nedjustering på klippekortsordningen, velfærdsteknologi og kompetenceudvikling.
Redegørelsen er vedlagt som bilag.
Indstilling

9. oktober 2017, pkt. 120:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender redegørelsen samt de nye tiltag under Værdighedsmilliarden.
Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. oktober 2017, pkt. 120:

Beslutning
Der etableres en inkontinensklinik, da inkontinens kan føre til social isolation og da det inkontinens kan opleves uværdigt, hvis ikke den bliver udredt og behandlet. Udredning og behandling vil blive kombineret med træning, der som sidegevinst også bevirker, at man kommer med ud i nogle fællesskaber. Ældrechef Per Tostenæs fortæller at man håber, at inkontinensklinikken kommer til at ligge i det nye træningscenter, men at det til en start nok kommer til at ligge på etage 2 på Ishøj Rådhus.
Seniorrådet påpeger, at man skal huske på, at der skal være mulighed for kørsel til klinikken for borgerne.
Seniorrådet påpeger endvidere, at de synes de skulle have været hørt inden socialudvalget traf en beslutning om inkontinensklinikken.
Per Tostenæs fortæller at proceduren er sådan, at de skal høres mellem fagudvalgets og byrådets beslutning. Seniorrådets opfattelse er, at de er for sent. De fortæller endvidere, at de ikke er blevet hørt/indkaldt i tilgængelighedsudvalget.
Seniorrådet overvejer at arrangere et møde med socialudvalget og borgmesteren angående procedure for samarbejdet.
Ældrechef Per Tostenæs fortæller endvidere at man vil udvide demensinsatsen ved at styrke overgangen fra eget hjem til plejehjem herunder samarbejdet med de pårørende.
Seniorrådet tilkendegiver at de er positivt indstillet overfor indsatsområderne om inkontinens og demens.
55. Orientering fra Social og Sundhedsformand Merete Amdisen
Beslutning
Socialudvalgsformand Merete Amdisen fortæller at Social- og Sundhedsudvalget at give udsatte borgere i Ishøj et sundhedscheck.
Målgruppen består af ca. 80 borgere, som også får vejledning på tandeftersyn.
Merete Amdisen oplyser endvidere at punktet Evaluering af værdighedsmilliarden også er på dagsorden på det Social og Sundhedsudvalgsmøde.

 

56. Orientering fra Seniorrådets formand, næstformand og udvalg
Sagsfremstilling
Indstilling af Erik Schlichting til folkeoplysningsudvalget
Beslutning
Formand for seniorrådet Bjarne Gosvig oplyser, at Erik Schlichting er indstillet som tilforordnet i Folkeoplysningsudvalget og at det er Jan Diemer der er suppleant.
Ingelise Jensen oplyser, at de er ved at behandle miljøpolitiken i medborger og demogratiforum.

 

57. Orientering fra Ældrechef Per Tostenæs
Beslutning
Ældrechef Per Tostenæs fortæller at den råudkastet om til den kommende velfærdspolitik er på dagsordenen på det kommende Social og Sundhedsudvalgs til 1. behandling.
Per Tostenæs Informerer endvidere om, at det nye fagsystem CURA går i luften ultimo april 2018. Systemet håndterer krav til dokumentation og skal bl.a. benyttes til journalskrivning i hjemmet sammen med borgeren.
Der er en detaljeret plan om oplæring af medarbejderne i CURA.

 

58. AD-medier
Beslutning
Formand Bjarne Gosvig fortæller at seniorrådet skal have møde med AD-media den 29. november 2017, for at se om de vil have dem til at lave en brochure for dem. De har set nogle af dem, de har lavet for andre kommuner og det er et utroligt flot stykke arbejde.
Ældrechef Per Tostenæs og Social og Sundhedsudvalgsformand Merete Amdisen fortæller at Ishøj Kommune ikke kan stå bag brochuren som afsender, da den er reklamefinancieret og kommunen ikke må pege på nogle firmaer frem for andre. Der ud over skal rådet være opmærksom på, at man selv står for distribuering af bruchurene.
Seniorrådet har ikke besluttet sig for noget endnu og vil blot tage til mødet den 29. november, for at høre, hvad de kan tilbyde og herefter vil de tænkt over det.

 

59. Seniorrådets nye hjemmeside
Beslutning
Der er kommet nye adgange til seniorrådets hjemmeside. Hjemmesiden fremkommer ved at google Ishøj Seniorråd hjemmeside.
Næstformand for seniorrådet Peter Møller og seniorrådsmedlem Ingelise står for at skrive på hjemmesiden og lægge billeder ind.
Leif Christoffersen står fortsat for seniorlokalerne og bookning af seniorlokalerne. Leif skal skrive til Ingelise eller Peter, når han
skal have lagt noget på hjemmesiden. Der kan fortsat bookes lokaler via seniorrådets hjemmeside.
Seniorrådet takker seniorrådsmedlem Jan Diemer for hans store koordineringsarbejde i forbindelse med at få de nye hjemmeside-
adgange til at fungere.

 

60. Ansøgning om overførsel af ikke brugte midler til 2018
Beslutning
Seniorrådet spørger til , om de har mulighed for at overføre ikke brugte midler til næste år.
Social og sundhedsudvalgsudvalgsformand Merete Amdisen fortæller at der skal udfærdiges en beskrivelse af, hvad der skal spares op til, for at få overført midler.
Seniorrådet oplyser at de overvejer at arrangere møder sammen med Ældresagen i forbindelse med overgangen fra arbejdslivet til pensionistlivet.
Merete Amdisen fortæller endvidere at regnskabet skal forelægges byrådet i april 2018, så en evt. anmodning/beskrivelse/forslag om overførsel af midler skal ligge
klar i februar 2018.

 

61. Forslag om årlig fest for de frivillige
Beslutning
Seniorrådet går i tanker om at arrangere et stort fællesarrangement for Ishøjs frivillige og eventuelt også med påhæng.
Der ud over har seniorrådet talt om at udfærdige et skriv med tak for det store arbejde .
Seniorrådet gør opmærksom på, at man skal passe på ikke at kræve for mange timer af de samme frivillige, så risikerer man at de brænder ud.
Der er fokus på, at der er risiko for depression og/eller misbrug ved overgang fra arbejdslivet til pensionistlivet og at det kan være vigtigt at komme
ud i nogle fællesskaber i forbindelse med overgangen.
I den forbindelse er der en fællesopgave for seniorrådet og kommunen. Dette sættes der fokus på i et samarbejde med Center for Sund Aldring.
Erik Schlichting oplyser at de i seniorværkstedet, af samme grund, har sat aldersgrænsen ned fra 60 til 50 år og de har desuden udvidet åbnings-
tiden.
Seniorrådet taler om, at det kunne være fint at få udfærdiget en folder, som kunne udleveres til borgerne, når de stopper på arbejdsmarkedet og at
tilbyde folk der stopper på arbejdsmarkedet en tur rundt i de forskellige foreninger for at høre, hvad de laver.
En idé kunne også være, at få et samarbejde med virksomhederne op at stå i forbindelse med at “hverve” frivillige samt at samarbejde med
pensionskasser.
Der følges op på punktet til næste seniorrådsmøde i februar 2018.

 

62. Flextrafik
Sagsfremstilling
Der mangler respons fra Teknik og Miljø (Marie Louise Madsen)
Beslutning
Seniorrådet aftaler at holde med møde med relevante parter. Rådet vil lige undersøge, om det er kommunaldirektøren eller formanden for TBU de skal holde møde med.
Rådet undersøger, hvem der er de relevante parter og indkalder til et møde.

 

63. Bænke
Sagsfremstilling
Seniorrådet ønsker, at få chefen for Park, Vej og Miljøcenter på besøg til et af de kommende møder og have en dialog om ønske om flere bænke i Ishøj.
Beslutning
Punktet udsættes

 

64. 2. budgetopfølgning 2017
Resume
Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 28. juni 2017.
Sagsfremstilling
Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 34,4 mio.kr., jf. vedlagte oversigt. Broderparten af det forventede mindreforbrug er relateret til beskæftigelsespuljen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der forventes mindreudgifter inden for servicerammen på 9,9 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes mindreudgifter på 24,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 0,3 mio.kr.
Under Social- og Sundhedsudvalgets områder er der forventning om et samlet mindreforbrug på 9,8 mio.kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.
Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalgene for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.
Der er udarbejdet notat af 06. november 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.
Økonomi
Budgetopfølgningen udviser et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. jvf. vedhæftet oversigt.
Indstilling

13. november 2017, pkt. 131:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tiltrædes, og der gives bevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Social- og Sundhedsudvalget, 13. november 2017, pkt. 131:
Social- og Sundhedsudvalget tiltræder 2. budgetopfølgning. Jf. sag 130 lægger Social- og Sundhedsudvalget kr. 600.000 mindre i kassen på udvalgets område.
Beslutning
Ældrechef Per Tostenæs orienterer om, at der er et lille mindreforbrug på ældreområdet bl.a. grundet ny hjemmehjælpsleverandør og da der er en besparelse på BPA-ordningerne (personlig hjælperordning).
Seniorrådet tager punktet til efterretning.
Bilag
Punkt_64_Bilag_1_Bilag_A_Notat_BilagID_20465.pdf
Punkt_64_Bilag_2_Bilag_B_Oversigtsskema_BilagID_20466.pdf
Punkt_64_Bilag_3_Bilag_C_Notat_Jobcenter_BilagID_20467.pdf

 

65. Fælles rådgivning for Vestegnen på demensområdet
Resume
På mødet den 11. september 2017 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at Ishøj Kommune indtræder i et samarbejde om ansøgning af midler hos Sundhedsstyrelsen til et fælles rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte og pårørende med Hvidovre, Glostrup og Albertslund Kommuner samt Alzheimerforeningen. Den endelige ansøgning fremlægges hermed til godkendelse.
Sagsfremstilling
Den endelige ansøgning vedr. et fælles rådgivningscenter på Vestegnen for demensramte fremlægges hermed. Samtidig fremlægges en samarbejdsaftale mellem de involverede parter.
Efter endt projektperiode skal der tages stilling til eventuel fortsættelse af initiativet samt fortsat finansiering. Se vedlagte ansøgning.
Indstilling

9. oktober 2017, pkt. 121:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgningen vedr. et fælles rådgivningscenter på Vestegnen for demensramte.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. oktober 2017, pkt. 121:
Godkendt.
Beslutning
Der er etableret et fælles åbent rådgivnings- og aktivitetscenter med hovedsæde i Hvidovre.
Bilag
Punkt_65_Bilag_1_Ansoegning_til_Sundhedsstyrelsen_raadgivnings_og_aktivitetscenter_BilagID_20468.pdf
Punkt_65_Bilag_2_Samarbejdsaftale_mellem_kommuner_raadgivnings_og_aktivitetscenter_BilagID_20469.pdf

 

66. Hospitalsindlæggelser
Sagsfremstilling
Hvad er prisen på indlæggelse og ambulant behandling.
Beslutning
+80-årige bliver væsentligt dyrere i liggedage. Ishøj Kommune har flest 80-årige i landet.
Vedrørende 65-69 årige bliver prisen i liggedage stort set som nu.

 

67. Lægeordning på plejehjem
Sagsfremstilling
Hvor langt er fast lægeordning på plejehjem?
Beslutning
Intet nyt – der er ikke ansat nogen endnu.

 

68. Prøvespisning på Torsbo
Beslutning
Rådet aftaler at seniormedlem Jan Diemer koordinerer en dato med rådet og taler med Dina.

 

69. Aktivitetscenter
Sagsfremstilling
Seniorrådet ønsker at drøfte, hvordan Ishøj i fremtiden får plads til aktiviteter for pensionisterne.
Seniorrådet har været på Kærbo og synes at pladsen til aktiviteter er trang.
Beslutning
Ældrechef Per Tostenæs informerer om, at den eneste beslutning der er taget angående det kommende aktivitetscenter er et afsat beløb.
Seniorrådet vil udfærdige et skriver, hvor de beder om, at der bliver indtænkt mere lokaleplads bl.a. til brug for aktiviteter, når du der skal
bygges alligevel.

 

70. Tilgængelighedsudvalget
Sagsfremstilling
Seniorrådet ønsker en status på, hvordan det går med udarbejdelse af kommissoriet.
Beslutning
Erik og Ingelise blev fejlagtigt ikke indkaldt til sidste møde. De afventer nu indkaldelse til næste møde og at blive inddraget i udfærdigelsen af kommissoriet.
Erik og Ingelise fortæller, at der ligger et kommissorie fra Hjørring til inspiration.

 

71. Seniorlokalerne
Sagsfremstilling
Seniorrådet ønsker en status på, hvordan det går med brochurestativ, projekter/fremviser, lærred, kaffemaskine og persienner.
Beslutning
Seniorrådet efterspørger brochureholdere til lokalerne.
Rådhusservice kontaktes for at høre, om de har nogle på lager ellers købes der for seniorrådets budget.

 

72. Fastsættelse af ny møderække for 2018
Sagsfremstilling
Der aftales datoer i februar, april, juni, august, oktober og november 2018.
Herunder drøftes, hvordan vi får temamøder i stand fremover.
Beslutning
Der aftales 6 møder i 2018 – møderne bliver afholdt kl. 10-12 og seniorrådet holder formøde fra kl. 9-10:
12. februar
16. april
11. juni
13. august
8. oktober
26. november
Seniorrådet taler om, at det kunne være smart med et system, hvor de kan invitere/booke hinanden til møder udenom de ordinære møder.
Ingelise fotæller at hun har lavet et system, som de kan prøve af. Dette aftales.

 

73. Evt.
Beslutning
Intet under dette punkt

=====================================================================================

Referat for Seniorrådets møde mandag 2. oktober 2017 kl. 10.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

39. Dagens tema – Frivillighedsområdet
Beslutning
Per Tostenæs fortalte at det frivillige arbejde, der foregår i Ishøj handler om at afhjælpe fysiske helbredsproblemer og at komme blandt andre og danne relationer. I den forbindelse er samarbejdet med foreninger og frivillige borgere
vigtig.
Der er nu 5 caféer i Ishøj med 150-200 borgere pr. uge.
Cykling uden alder er her i Ishøj lidt anderledes end andre steder, da der både køres ture med plejehjemsbeboere, men også med borgere, der bor i eget hjem.
Cykling uden alders 3 cykler er blevet stjålet til trods for, at de var forsvarligt låst. Tyveriet er anmeldt for forsikringen.
Projektkoordinator Maja Aller fortalte om Navigator Ishøj, som er et korps af frivillige borgere, som hjælper medborgere med kontakten til sundhedsvæsnet og det offentlige.
Per Tostenæs informerer om at Ishøj Kommune er kommet med på Boblberg.dk som er en hjemmeside for Ishøjborgere, hvor man kan efterspørge andre med samme interesse som en selv og hvor man kan tilbyde og efterspørge
hjælp fra hinanden.
Seniorrådet fortæller at de kan være bekymrede for, at frivillige skal ind og overtage kommunale opgaver. Ældrechef Per Tostenæs forklarer, at dette ikke kommer til at ske, da frivillighedsarbejdet i Ishøj sker med fokus på relationsdannelse/netværksdannelse i og ikke på praktiske/faglige opgaver.
Seniorrådet foreslår, at man kunne overveje at holde en fest/socialt arrangement for alle frivillige i Ishøj med god mad og borgmestertale.

 

40. Orientering fra ældrechef
Beslutning
Socialudvalgsformand Merete Amdisen informerede om, at der kommer til at ske nogle ændringer på Torsbo. Der er bevilget 1,5 millioner kr. til en demenshave og forskønnelse af udearealer tættere
på borgerne.
Merete Amdisen fortæller også, at der er ved at blive kigget på personaleressourcerne i de 2 huse på Torsbo, da ressourcerne skal fordeles mere jævnt.
Der er sat penge af i budgettet til skylletoiletter, som muligvis kan forebygge urinvejsinfektion.
Det skal undersøges om det kan give noget på den lange bane, at iværksætte en tidligere helhedsorienteret indsats for + 65-årige ud fra “Skandia-modellen.
I budgettet er der sat midler af til en tekstmaskine, så nyhederne i TV-Ishøj kan blive tekstet.
Endvidere er der lavet en hensigtserklæring til budgettet om at sætte penge af til Movia flextrafik i Ishøjs Yderområder. Erklæringen kommer i høring i marts 2017. Hensigten er en del af budgetforliget.
Merete Amdisen fortæller, at udvalget har været glade for at holde møde med seniorrådet og drøfte de trafikale udfordringer face to face. Der søges afsat 350.000 kr. til kørsel i udkantsområderne.
Høje Tåstrup har meldt ud, at de ikke er interesseret i at få omlagt deres bus, der kører i Reerslev, til at køre igennem Ishøj (Torslunde), da det vil blive en bekostelig affærer for dem, at ændre i køreplanen.
Seniorrådet spørger til, hvilke muligheder kommunen har, når der er borgere (psykisk syge) der larmer til gene for naboerne. Merete Amdisen svarer, at der er mulighed for støtte til den psykisk syge via
hjemmevejlederne, §85 og nogen gange støtter hjemmeplejen. Kommunen har ikke beføjelser til at tiltvinge sig  adgang, hvis borgeren ikke ønsker det (kun hvis borgeren er til fare for sig selv eller
andre og så er det en sag for lægemyndighed eller politimyndighed). Sager om f.eks. udsættelse af lejemål er altid en sag imellem boligselskab og borger.

Ældrechef Per Tostenæs fortæller at de indledende snakke med Park og ve,j angående udeareal på Torsbo, er gået i gang. I den forbindelse ses der også på nyttehaver og dyrehold. Med i planen er også,
at få etableret forskønnelsen sådan, at det bliver mere trykt for beboerne på Torsbo at færdes frit. Torsbo ligger jo ud til 2 ret store trafikerede veje.
Per Tostenæs informerer endvidere om, at Ishøj kommune er gået i gang med et forløb med Demensrejseholdet, som går ud på, at få undervist/uddannet personalet på plejehjem og hjemmeplejen i “arbejdet
med den demente”.
Per Tostenæs fortæller at Ishøj Kommune står lige foran at implementere et nyt omsorgsystem, som skal benyttes af plejehjem, hjemmepleje, i forbindelse med hjælpemidler, i forbindelse med visitation af
diverse ydelser m.v. Systemet vil medfører, at tingene kan køre mere online bl.a. i forbindelse med brug af I pads, så jornalskrivning m.v. kan ske i hjemmet og og medicinlister kan være helt up to date og
tilgængelige i hjemmet. Københav og Århus som har kørt med systemet i et stykke tid, er meget tilfredse med det og de har taget de værste “børnesygdomme”.
Endviere er hjemmeplejens vagtplansystem blevet ændret betydeligt (det system der giver overblik over, hvilke medarbejdere i hjemmeplejen, der skal besøge hvilke borgere hvornår. Der har været kørttests
af systemet og det fungerer. Systemet er et styringssystem, som kan hjælpe medarbejderne med at tilrettelægge arbejdsdagen, ferie m.v.

 

41. Orientering fra formand/næstformand
Beslutning
Bjarne fortæller at borgmester Ole Bjørstorp kommer og deltager ved seniorrådets 20 års fødselsdag, som holdes i seniorlokalerne den 24. oktober 2017 kl. 12.
Forvaltningen sørger for at der kommer en annonce i sydkysten den 13. oktober – Ingelise Jensen sørger for bestilling af forplejning.
Der er bevilget 15.000 kr. til arrangementet.

 

42. Opdatering på Ishøj Kommunes handleplan for Psykiatriplan 2015-2018
Resume
Handleplanen for Psykiatriplan 2015-2018 er blevet opdateret.
Sagsfremstilling
Administrationen har foretaget en kort revision af handleplanen for Psykiatriplan 2015-2018. Handleplanen er vedhæftet. De tiltag, som er blevet opdateret, er følgende:
Afslutning projekt Shared Care
Proces vedr. gruppevejledning i Handicap og Psykiatri
Samlokalisering af tilbud til psykisk sårbare unge
Effektdokumentation § 85
Akuttelefon Vestegnen.
Handleplanen forelægges desuden Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.
Indstilling

11. september 2017, pkt. 104:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager handleplanen for Psykiatriplan 2015-2018 til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2017, pkt. 104:

Beslutning
Per Tostenæs informerer om at punktet er på i forbindelse med, at der også kan være seniorer, der kommer ind under psykiatriplaner og da det kan være relevant i forbindelse med et e.v.t. høringssvar.
Seniorrådet spørger til, om der findes et akut telefonnummer, hvis borgere får brug for akut psykiatrisk hjælp. Per Tostenæs svarer at det gør der. Det er et telefonnummer på Kløverengen, som er et
spcialpsykiatrisk/socialpædagogisk botilbud.
Bilag
Punkt_42_Bilag_1_Status_paa_handleplan_for_psykiatriplan_september_2017_BilagID_18711.pdf

 

43. Udvikling i tilkendelser af førtidspension
Resume
Sag om udvikling i tilkendelser af førtidspension. Sagen er til orientering.
Sagsfremstilling
Notatet om tilkendelser af førtidspension tager udgangspunkt i tal på landsplan samt for Ishøj Kommune. Der har været en stigning i antallet af tilkendelser fra 2013 til 2016 både på landsplan og for Ishøj Kommune, idet de fleste borgere efter den nye førtidspensionsreform skal gennem et ressourceforløb, før der tages stilling til førtidspensionen. Erfaringen viser, at borgere, der kommer tilbage fra ressourceforløbene, i høj grad tilkendes førtidspension, da det ikke har været muligt at rykke borgeren nærmere arbejdsmarkedet.
Indstilling

11. september 2017, pkt. 106:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager notat om udvikling i tilkendelser af førtidspension til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. september 2017, pkt. 106:
Taget til efterretning. Punktet sættes på dagsordenen på kommende møder i Handicap-, Udsatte- og Seniorrådet.
Beslutning
Punktet er på til orientering og eventuelle kommentarer.
Der var ingen kommentarer.
Bilag
Punkt_43_Bilag_1_Notat_foertidspension_sep_2017_SSU01092017_BilagID_18907.pdf

 

44. Seniorlokalerne
Sagsfremstilling
– Indkøb af kaffemaskine
– Indkøb af projektor
– Brochureholder, der kan rumme mindst 10 forskellige brochurere.
– Teleslynge
– Gardiner, persienner

Beslutning
Seniorrådet vil tage en drøftelse om hvad deres rolle er/skal være i forhold til seniorlokalerne.
Det aftales at punktet sættes på dagsorden til næste seniorrådsmøde den 27. november 2017.

 

45. Sekretærbistand til rådet
Beslutning
Der foreligger ikke et oplæg fra forvaltningen angående sekretærbistand på nuværende tidspunkt.
Seniorrådet tilkendegiver at de synes, at de plejer at få den hjælp de har brug for.
Seniorrådet til tænke over, om de selv ønsker at formulere fremtidige høringssvar eller om de ønsker
hjælp fra forvaltningen til dette.

 

46. Ny folder om seniorrådet
Beslutning
Seniorrådsmedlem Erik Schlichting er ved at lægge sidste hånd på en ny folder, der beskriver seniorrådets arbejde.
Der er enighed om, at det er en rigtig fin folder, som Erik Schlichting nu vil sørge for at færdiggøre.

 

47. Hjemmesiden
Beslutning
Seniorrådsmedlem Jan Diemer skal til møde om seniorrådets hjemmeside i morgen, så efter det ved han noget mere.
Han fortæller at det firma, der står for hjemmesiden nu, gerne vil være behjælpelig med at lægge oplysninger over på den nye.

 

48. Undervisning i brug af I-pad
Beslutning
Det aftales at Jan Diemer undersøger, hvem der kan undervise seniorrådet i brug af I pad.

 

49. Pendlerparkering
Beslutning
Seniorrådet er enige om, at det er et stort problem, at der ikke er parkeringspladser nok til Ishøj’s borgere. Rådet har en idé, som de godt kunne tænke sig blev indført, nemlig
at man skulle bruge sit sundhedskort, for at få lov at holde på pladserne. På den måde ville man kunne sikre, at pladserne for Ishøj borgere. Seniorrådet frygter, at borgerne
vil køre til Waves og andre steder at handle, hvis det fortsat er et problem at få parkeringspladser i nærheden af Ishøj Bycenter.

 

50. Kærbo
Sagsfremstilling
Seniorrådet foreslår, at der bliver bygget en ekstra etage på den nye træningsenhed, som kan benyttes som aktivitetscenter. Seniorrådet har set, da de var på rundvisning på Kærbo, at aktivitetscentret på Kærbo, har meget småt med plads.
Beslutning
Seniorrådet foreslår, at når man skal bygge et nyt træningscenter, at man bygger en ekstra etage ovenpå. Dette for at give noget mere plads til aktiviteter
på Kærbo. Seniorrådet har været på Kærbo og har konstateret, at der kunne bruges noget mere plads til aktiviteter.
Per Tostenæs fortæller, at der vil blive nedsat en styregruppe i forbindelse med opførelse af nye genoptrænings- og aflastningsfaciliteter og at seniorrådet
kommer til at sidde med i den styregruppe.

 

51. Ældreprisen
Sagsfremstilling
Overrækkes den 7. november 2017
Beslutning
Der skal være uddeling af ældreprisen den 7. november kl. 14.

 

52. Samarbejde med it
Beslutning
Seniorrådet bliver enige om ikke at drøfte punktet på dette møde.

=====================================================================================

Referat for Seniorrådets møde mandag 28. august 2017 kl. 09.00

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

17. Den tidligere formand Leif Christoffersen deltager i snak om hjemmeside, booking af seniorlokale m.v.
Beslutning
Peter Møller (næstformand), Ingelise Jensen (seniorrådsrepræsentant) og Leif Christoffersen (tidligere seniorrådsformand) har holdt møde om,
hvordan den nuværende hjemmeside Ishøj Seniorråd er opbygget.
Rådet er enige om, at Peter og Ingelise skal være ansvarlige for hjemmesiden fremover.
Peter og Ingelise undersøger, hvad det vil koste at købe noget hjælp til, at blive lært op i brugen og opbygning af hjemmesiden.
Rådet er endvidere enige om, at Leif fortsat er ansvarlig for for bookning af seniorlokalerne og at han er administrator af seniorlokalerne.
Leif fortæller at det at administrere seniorlokalenerne indebærer at køre ned, når nogle brugere har problemer med f.eks. projektoren, vaske viskestkker,
karklude, vande planter, styre det elektroniske bookingsystem m.v. Leif tager endvidere ned i lokalerne en gang imellem og spørger brugerne om
forbedringsforslag.
Ishøj Seniorråd vil tale med It om at få et ekstra domæne, sådan at bookning af lokalerne fremover ser i ét domæne og diverse andre
opdateringer angånede seniorrådet på et andet.
Det bliver fremover Per Nørskov, der administrerer facebooksiden Ishøj Seniorråd.
Seniorrådet har et ønske om, at der bliver indkøbt en projektor mere til seniorlokalerne (der er i et af lokalerne ud af to nu). Der ud over kunne der være
behov for nye persiennner eller gardiner til seniorlokalerne. Priser på de nævnte ting undersøges via Søren Roslef i kommunens indkøbsafdeling.
Teleslyngen i seniorlokalerne virker ikke, teknisk forvaltning er på sagen.
Der er mikrofonanlæg i seniorlokalerne.
18. Formand for Socialudvalget Merete Amdisen orienterer
Sagsfremstilling
Beslutning
Merete Amdisen orienterer om, at det er psykisk sårbare, der skal bo på Ishøj Søvej. De
voksne, der er tilknyttet Det Gule Hus bliver dog der.
Beboerne til de 2 bygninger på Ishøj Søvej rekruteres bl.a. via ung på vej, Pitstop (socialt tilbud for misbrugere af f.eks. hash, partydrogs m.v.), ungegruppen og Mentor Ishøj
(unger der har brug for hjælp til f.eks. at fastholde et arbejde).
Der er bevilget 1,7 millioner i statsstøtte til boligerne på Ishøj Søvej, som rummer over 500 m2.

 

19. Ældrechef Per Tostenæs orienterer
Sagsfremstilling
-Er borgerpanel til kommunens hjemmeside nedlagt?
– Ankestyrelsens akkestatistik
– Fast lægeordning
– Udvidelse af personale på Kærbo og genoptræningsområdet
Beslutning
Ældrechef Per Tostenæs fortæller at kommunens kommunikationsafdeling har igangsat en proces i forbindelse med en ny hjemmeside for kommunen. I den forbindelse har kommunikationsafdelingen
talt om at nedsætte et borgerpanel, hvor der er en bred aldersmæssige repræsentation.

Der er udkommet en ankestatistik fra Ankestyrelsen.
I Ishøj er der overvægt af anker i børnesager.
Der er meget få sager på ældreområdet. Dem der er handler for størsteparten om hjælpemidler og så har der været nogle om tildeling af hjemmehjælp. Et fåtal borgere har fået medhold i deres klager.
Man kan gå ind på Ankestyrelsens hjemmeside og abonnere på afgørelser, på de udvalgte områder man ønsker.

Seniorrådet spørger til ordningen om at have en fast læge tilknyttet på plejehjemmene.
Merete Amdisen informerer om, at at der skal være møde i lægeudvalget i morgen og at der vil blive spurt til, om en af lægerne ønsker at blive fast tilknyttet på plejehjemmene.

Bente Nielsen har hørt på Kærbo, at der ansættes 3 personer yderligere der.
Per Tostenæs bekræfter at dette er korrekt og at det er grundet klippekortordningen.

 

20. Formand Bjarne Gosvig, næstformand Peter Møller og udvalg for seniorrådet informerer
Sagsfremstilling
– Seminar i Vingsted ved Vejle 24. oktober 2017.
– Blad via AD-media
– Møde med SSU – dato skal fastsættes
Beslutning
Formand Bjarne Gosvig fortæller at han har sendt en mail til de øvrige seniorrådsmedlemmer angånede et seminar i Vingsted ved Vejle den 24. oktober 2017 og at man skal være opmæksom på, at det er et endagsseminar uden overnatning.

Formand Bjarne Gosvig fortæller, at han og Peter Møller via et møde de har været til, er blevet bekendt med et blad via AD-Media. Et fint blad, som AD-media kan trykke for seniorrådet.

Socialudvalgsformand Merete Amdisen fortæller, at Handicaprådet har set nogle lignende tilbud om at få lavet blade, men at de ikke går ind i det, da sådanne blade som regel er virksomhedsstøttet og at kommunen ikke må forfordele nogle virksomheder
frem for andre.
Seniorrådet vil nok tage et orienteringsmøde med AD-media og høre hvad de kan tilbyde og hvis Seniorrådet får optryktet blad om dere arbejde via dem, så vil de lægge dem rundt omkring og ikke sende ud til alle.

Der skal fastsættes møde med SU.
Det bliver den 6. november 2017 kl. 10,00-13,00, hvor Seniorlokalerne er ledige.

Formand Bjarne Gosvig og næstformand Peter Møller har været til arrangement angående gennemgang af regler for siddende patienttransport. De fortæller at der er mange regler på området.

Formand Bjarne Gosvig og næstformand peter Møller har været til regionsmøde i Hilerød, hvor de fik oplyst at kommunerne kommer til at betale højere pris for patienter, der hjemtages. Dette er vedtaget med virkning pr. 1.1.2018.
Der vil fremover være én pris for ambulante undersøgelser og en ved indlæggelse. Man skal være på et sengeafsnit, før det betegnes som en indlæggelse.

Seniorrådsmedlem Erik Schlichting har været til møde i folkeoplysningsudvalget den 22. august 2017.

Seniorrådsmedlem Ingelise Jensen har været til møde i demografi forum, hvor de bl.a. har talt om indsatsomåeder ud fra “Ishøj Blomsten”

 

21. Tilsyn på plejehjemmene Kærbo og Torsbo
Resume
Det kommunale tilsyn har udført uanmeldt tilsyn på både Plejehjemmet Torsbo og Omsorgscenteret Kærbo i 2016.

Sagsfremstilling
Tilsynets vurdering lyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag på begge plejehjem lever op til såvel krav i lovgivningen, kvalitetsstandarder samt omsorgs- og sundhedsfaglige standarder.
Tilsynet beskriver ligeledes at begge plejehjem i høj grad efterlever værdighedspolitikken. Beboernes hverdag er højt prioriteret, beboernes trivsel styrkes og fællesskaber styrkes på tværs.
Punktet sendes til Seniorrådet.
Indstilling

10. april 2017, pkt. 47:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporterne til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget, 10. april 2017, pkt. 47:
Tiltrådt.
Beslutning
Seniorrådsmedlem Bente Nielsen, som har en rådgivende funktion på Kærbo kva sit virke i seniorrådet, fortæller at hun synes at beboerne og brugerne på Kærbo virker tilfredse.

Ældrechef Per Tostnæs fortæller at tilsynene, som er udfærdiget på Kærbo og Torsbo, som noget nyt er foretaget af et eksternt firma.

Seniorrådet tager tilsynsrapporten til efterretning.
Bilag
Punkt_21_Bilag_1_Uanmeldt_tilsyn_2016_Ishoej_Kommune_Plejehjemmet_Torsbo_BilagID_16554.pdf
Punkt_21_Bilag_2_Uanmeldt_tilsyn_2016_Ishoej_Kommune_Omsorgscenter_Kaerbo_BilagID_16555.pdf

 

22. Kvalitetsstandarder for ældre- og plejebolig 2017
Resume
Hvert år fremlægges kvalitetsstandarderne for ældre- og plejebolig for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.
Sagsfremstilling
Hermed fremlægges kvalitetsstandarder for ældre- og plejebolig til godkendelse gældende fra maj 2017.

I kvalitetsstandarden for plejebolig er der alene foretaget sproglige og layoutmæssige rettelser.

I kvalitetsstandarden for ældrebolig er visitationskriterierne ændret og uddybet (se side 3). Herudover er der foretaget sproglige og layoutmæssige rettelser.
Indstilling

8. maj 2017, pkt. 61:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarderne for ældre- og plejebolig.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 61:
Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.
Beslutning
Kvalitetsstandarterne er taget til efterretning af Seniorrådet.
Bilag
Punkt_22_Bilag_1_Kvalitetsstandard_for_plejebolig_2017_BilagID_16959.pdf
Punkt_22_Bilag_2_Kvalitetsstandard_for_aeldrebolig_2017_BilagID_16961.pdf

 

23. Kvalitetsstandarder for træning 2017
Resume
Hvert år fremlægges kvalitetsstandarderne for træning for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj og Vallensbæk kommuner.
Sagsfremstilling
Hermed fremlægges kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning til godkendelse gældende fra maj 2017.
Der er ingen ændringer i kvalitetsstandarderne i forhold til den nuværende standard.
Indstilling

8. maj 2017, pkt. 60:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 60:
Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.
Beslutning
Kvalitetsstandarterne er taget til efterretning af Seniorrådet.
Bilag
Punkt_23_Bilag_1_Kvalitetsstandard_vedligeholdende_traning_BilagID_16956.pdf
Punkt_23_Bilag_2_Kvalitetsstandard_Genoptraning_BilagID_16957.pdf

 

24. Kvalitetsstandarder for hjælpemidler 2017
Resume
Hvert år fremlægges kvalitetsstandarden for hjælpemidler for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj og Vallensbæk kommuner.
Sagsfremstilling
Hermed fremlægges kvalitetsstandard for genanvendelige hjælpemidler, kvalitetsstandard for bil samt ydelseskatalog for kropsbårne hjælpemidler til godkendelse gældende fra maj 2017.

I kvalitetsstandarden for genanvendelige hjælpemidler er der ikke foretaget ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau, men alene foretaget sproglige og layoutmæssige ændringer.

I kvalitetsstandarden for bil er svarfristen ændret fra 14 dage til 4 uger (jf. side 6) for at imødekomme den reelle sagsbehandlingstid. Herudover er der foretaget sproglige og layoutmæssige ændringer.

Kropsbårne hjælpemidler er flyttet fra Borger- og Socialservice til Center Ældre og Rehablitering. Dette er den eneste ændring, som er foretaget i ydelseskataloget.
Indstilling

8. maj 2017, pkt. 59:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for hjælpemidler.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 59:
Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.
Beslutning
Kvalitetsstandarterne er taget til efterretning af Seniorrådet.
Bilag
Punkt_24_Bilag_1_Ydelseskatalog_for_kropsbaarne_hjaelpemidler_2017_BilagID_16951.pdf
Punkt_24_Bilag_2_Kvalitetsstandard_for_bil_2017_BilagID_16952.pdf
Punkt_24_Bilag_3_Kvalitetsstandard_for_genanvendelige_hjaelpemidler_forbrugsgoder_og_boligindretning_2017_BilagID_16953.pdf

 

25. Kvalitetsstandarder på frit valg 2017
Resume
Hvert år fremlægges kvalitetsstandarderne for frit valg for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune
Sagsfremstilling
Hermed fremlægges kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp, personlig pleje og indkøb samt madservice til godkendelse gældende fra maj 2017.

I kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og indkøb er det beskrevet, at borgere i klippekortsordningen har op til 64 klip fremfor 64 klip. Denne justering af serviceniveau er en harmonisering af de to klippekortsordninger (se side 14). Herudover er der foretaget præciseringer, uddybninger samt sproglige og layoutmæssige rettelser.

I kvalitetsstandarden for madservice er formålet blevet uddybet, og visitationskriterierne for madservice er blevet beskrevet. Derudover er der foretaget sproglige og layoutmæssige rettelser.
Indstilling

8. maj 2017, pkt. 58:
Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 58:
Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.
Beslutning
Kvalitetsstandarterne er taget til efterretning af Seniorrådet.
Bilag
Punkt_25_Bilag_1_Kvalitetesstandard_for_praktisk_og_personlig_stoette_2017_BilagID_16939.pdf
Punkt_25_Bilag_2_Kvalitetsstandard_for_madservice_2017_BilagID_16941.pdf

 

26. Puljeansøgning – renovering af afdelingskøkkener på Kærbo
Resume
Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt en pulje på 130 mio. kr. til målrettet renovering, etablering eller genetablering af køkkener på plejecentre for at bringe maden tættere på beboerne. Ministeriet udmeldte tidligere på året 425 mio. kr. til samme formål med ansøgningsfrist den 31. marts. Da alle pengene ikke blev søgt i første runde, er denne pulje et genopslag.
Sagsfremstilling
Omsorgcentret Kærbo vil ansøge om midler til at renovere de otte afdelingskøkkener på Kærbo for at optimere køle- og tilberedningsforhold, og for generelt at give køkkenerne et løft, så de er mere hensigtsmæssige at tilberede mad i. Projektperioden løber fra den 1. juni 2017 til den 31. december 2017.

Ansøgningen er under udarbejdelse. Der er ansøgningsfrist den 17. maj.
Økonomi
Omsorgscentret er ved at indhente tilbud til udarbejdelse af budget samt relevante tilladelser til ombygningen. Det nuværende estimat for beløbet, der ansøges om, er 600.000 kroner. Der er ingen egenfinansiering forbundet med projektet, og det vil ikke medføre en huslejestigning for beboerne.
Indstilling

8. maj 2017, pkt. 63:
Fprslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Omsorgscentret Kærbo indsender en puljeansøgning.

Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 63:
Tiltrådt.
Beslutning
Af puljemidlerne er der blevet etableret et bageri på Kærbo, som snart bliver indviget.
Alle køkkener på Kærbo har fået udskiftet hårde hvidevarer og der er indkøbt en industrigryde til 160.000 kr.

 

27. Ansøgning til finansiering af Kulturpakker for ældre på plejecentre som pilotprojekt
Resume
Stadig mere international forskning viser, at en målrettet anvendelse af kunst- og kulturaktiviteter i et sundhedsfremmende regi kan bidrage til forbedring af både den mentale og den fysiske sundhed hos patienter og borgere. På baggrund af en generel stigende fokus på ”Kultur og Sundhedsfremme”, ønsker vi i Kultur og Fritidscenteret at give et bud på et kommende indsatsområde på dette felt i Ishøj kommune. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.
Sagsfremstilling
Ishøj Kulturpakke-ordning for ældre er kulturelle og kreative forløb og aktiviteter for målgruppen, og bygger videre på erfaringen fra Ishøj Kulturpakker for børn.

Primært formål :
· At forbedre den mentale sundhed for udvalgte grupper på kommunens plejecentre

Sekundære formål:
· At sætte faglig fokus på ”kultur og sundhedsfremme” som begreb
· At udvikle innovative tværsektorielle processer og samarbejder i Ishøj Kommune
· At kulturinstitutionerne udvikler tilbud til nye målgrupper (publikumsudvikling), og bidrager som aktiv samfundsaktør

Målgruppe
Den primære målgruppe for Kulturpakken, er ældre på kommunens plejecentre Kærbo og Thorsbo, som ikke selv kan opsøge kommunens kulturtilbud, dvs. ældre som mangler ressourcer, netværk og mobilitet. I pilotprojektet vil vi fokusere på to grupper:
· Ældre med demens
· Ensomme ældre
Alle deltagere udvælges i tæt dialog med personalet på plejecentrene, og eventuelt via forebyggende hjemmebesøg fra Center for Ældre & rehabilitering.

Aktiviteter
Indholdet i Kulturpakken for ældre skal være en blanding af lokale og eksterne kulturinstitutioner, samt mødet med både formidlere og professionelle kunstnere. Alle forløb er involverende og med de ældre som deltagere, naturligvis med udgangspunkt i deres forudsætninger og evner. Forud for forløbet er plejepersonalet på et forberedende kursus, så de er godt rustet til at støtte op om deltagelsen, men også er klædt på til at følge op og arbejde videre med tematikkerne efterfølgende.
Økonomi
Jf. vedlagte budget med tidsplan vil den samlede udgift for pilotprojektet være 151.000, som fordeler sig på 92.000 i efteråret 2017 og 59.000 i foråret 2018.
Se vedhæftede oplæg til budget af 020517.
Midlerne findes inden for den eksisterende ramme.
Indstilling

12. juni 2017, pkt. 82:

Forslag til beslutning: 19. juni 2017, pkt. 33:
Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at der bevilges ….

Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender sagen.

Social- og Sundhedsudvalget, 12. juni 2017, pkt. 82:
Tiltrådt. Når sagen er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget sendes den til Seniorrådet.
Venstre kan dog ikke tilslutte sig indstillingen. Venstres holdning til projektet er positiv, men projektet har en karakter som gør, at det bør være en del af budget 2018.
Beslutning
Seniorrådet spørger til, om det kun er for borgere på plejehjem. Det er det, da det er den målgruppe, man har valgt at fokuserer på i pilotprojektet.
Bilag
Punkt_27_Bilag_1_Zetland_artikel_Kan_kunst_kurere_BilagID_17475.pdf
Punkt_27_Bilag_2_Storm_P_projektbeskrivelse_Noget_at_tale_om_BilagID_17476.pdf
Punkt_27_Bilag_3_Rapport_Kultur_og_Sundhedsfremme_i_en_dansk_kontekst_AAU_2016_BilagID_17477.pdf
Punkt_27_Bilag_4_Projektbeskrivelse_Isoej_Kulturpakke_for_aeldre_paa_plejecentre_BilagID_17478.pdf
Punkt_27_Bilag_5_GENERATOR_konference_Program_BilagID_17479.pdf
Punkt_27_Bilag_6_GENERATOR_konference_Kultur_og_sundhedsfremme_BilagID_17480.pdf
Punkt_27_Bilag_7_Core_Act_Minderne_har_man_da_lov_at_have_Artikel_Berlingske_BilagID_17481.pdf

 

28. Orientering om datoer for årets planlagte seniorrådsmøder i oktober og november
Sagsfremstilling
Orientering om de aftalte mødedatoer for resten af året:
2. oktober kl. 10-12 og 27. november kl. 10-12,30 med efterfølgende julefrokost.
Beslutning
Der er seniorrådsmøder:
2. oktober 2017 kl. 10-12 i mødelokalet på Ishøj Rådhus, 6. sal.
27. november 2017 kl. 10-12,30 med efterfølgende julefrokost på Ishøj Rådhus, 6. sal.

Der er formøde kl. 9-10 begge mødedatoer og begge dage i modelokalet på Ishøj Rådhus 6. sal.

 

29. Sekretariatsfunktion
Sagsfremstilling
Seniorrådet har et ønske om en sekretariatsfunktion i lighed med Handicaprådet.
Redegørelse fra ældrechef Per Tostenæs om fordele og ulemper.
Redegørelse over sekretariatets timetal og funktion.
Afklaring af, hvad sekretæren skal deltage i.
Beslutning
Seniorrådet ønsker en drøftelse af, hvor meget sekretærbistand de kan få.
Det aftales at ældrechef Per Tostenæs udfærdiger et skriv, hvoraf det fremgår til hvad og i hvilket omfang Ishøj Kommune stiller
sekretærbistand til rådighed til rådet.

 

30. Ny velfærdspolitik for Ishøj kommune
Beslutning
Merete Amdisen orienterer om, at der fremover kun skal være 6 hovedpolitikker i Ishøj, herunder en ny velfærdspolitik, der dækker hele Social- og sundhedsområdet.
Der vil blive afholdt et kick-off møde, der nedsættes en skrivegruppe og der kommer en høringsrunde.

 

31. Seniorrådets budget og forbrug ved Per Tostenæs
Beslutning
Per Tostenæs redegør for, at seniorrådets budget er på 49.120 kr. og der er brugt 14.400 kr. på nuværende tidspunkt.

 

32. Budget 2018
Beslutning
Budgettet 1. behandles i aften.
Budgettet er en fremskrivning af det nuværende budget.
Seniorrådet vil udfærdige et høringssvar til budgettet. Dette skal være kommunen i hænde senest 31. august 2017.

 

33. Klippekortsordning
Sagsfremstilling
Hvem og hvor mange er visiteret og hvad er kriterierne for at komme i ordningen.
Hvad sker der, hvis klippene ikke bliver brugt? – bliver ekstrabevillinge brugt til ekstra personale på Kærbo og Torsbo.
Hvor mange timer er til enkeltpersoner og hvor mange til fællesarrangemener.
Hvor mange klip er ubrugt og hvad sker der med de midler.

Indstilling
Hvem og hvor mange er visiteret og havad der kriterierne for at komm ei ordningen.

Hvad sker der, hvis klippene ikke bliver brugt? – bliver ekstrabevillingerne brugt til ekstra personale på Kærbo og Torsbo.

Hvor mange timer er til enkeltpersoner og hvor mange til fællesarrangementer.

Hvor mange klip er ubrugt og hvad sker der med de midler.
Beslutning
Punktet taget til efterretning.
Seniorrådet udtrykte tilfredshed med redegørelsen.
Næstformand Peter Møller forlader mødet under dette og de resterende punkter grundet anden på forhånd udmeldt aftale.

 

34. Godkendelse af idékatalog om seniorrådets arbejde 2017-2018
Beslutning
Godkendt

 

35. Udbudsmateriale bleer
Sagsfremstilling
Høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af rammeaftale 50.96 Bleer med bevilling efter servicelovens §112
Beslutning
Taget til efterretning.

Fremover sendes bilag til punkterne ikke med mindre seniorrådet ønsker det.
Bilag
Punkt_35_Bilag_1_Bilag_VII_B_Leverandoerens_tilbud_tilbudsliste_BilagID_18311.pdf
Punkt_35_Bilag_2_Vejledning_til_aeldreraad_og_handicapraad_om_hoering_af_50_96_Bleer_BilagID_18312.pdf
Punkt_35_Bilag_3_Bilag_VII_A_Kravspecifikation_BilagID_18313.pdf
Punkt_35_Bilag_4_Vejledning_til_kommuner_om_hoering_i_aeldre_og_handicapraad_BilagID_18314.pdf
Punkt_35_Bilag_5_Bilag_VII_Periodekoebskontrakt_BilagID_18315.pdf
Punkt_35_Bilag_6_Skabelon_til_hoeringssvar_fra_aeldre_og_handicapraad_BilagID_18316.pdf
Punkt_35_Bilag_7_50_96_Udbudsbetingelser_BilagID_18317.pdf

 

36. Seniorrådets 20 års jubilæum
Sagsfremstilling
Seniorrådet ønsker at markere jubilæet. Borgmesteren indbydes til at holde tale. Hvor mange midler kan bevilges til en sådan markering/arrangement.
Beslutning
Administrationen finder et tidspunkt, hvor borgmesteren evt. kan deltage. Der afsættes fornødent budget til arrangementet.

 

37. Fælles-eskursion med Handicaprådet og social- og sundhedsudvalget til Svedala
Sagsfremstilling
Seniorrådet skal på tur til en af Ishøj Kommunes venskabsbyer, Svedala i Sverige, til februar 2018.
Der ud over skal der planlægges fællestur til Handicaphuset i Høje Tåstrup i 2018 (også for Seniorrådet, Handicaprådet og socialudvalget).
Beslutning
Der ses på at lave en fælles tur i 2018 som beskrevet ovenfor.

 

38. Evt.
Sagsfremstilling
Hvem skal inviteres med til rådets julefrokost efter seniorrådsmødet den 27. november 2017
Beslutning
-Til seniorrådet julefrokost den 27. november kl. 12,30 inviteres: Forebyggere: Dorte Rasmussen og Steffen Wegner Høyer samt leder af hjemmeplejen Rikke Kragh Iversen, leder på Torsbo Dina Munk, leder på Kærbo Susanne Jørgensen,
ældrechef Per Tostenæs, socialudvalgsformand Merete Amdisen samt sekretær Maja Aller.

-Seniorrådet skal på rundvisning på Kærbo den 31. august.