BUDGET UDTALELSE TIL BUDGET 2019

Seniorrådet har modtaget kommunens oplæg til budget besparelse 2019. Det fremgår at kommunen skal finde besparelser på næsten 19. millioner kroner, og heraf skal Social- og sundhedsudvalget finde besparelse på knap 6 millioner kroner. Det er med nogen undren, at Seniorrådet kan konstatere, at Social- og sundhedsudvalget skal finde besparelser på knap en tredjedel af den samlede besparelse på budget 2019. Dette skal Seniorrådet nødvendigvis gøre indsigelse mod.

Seniorrådet skal indledningsvis påpege, at Rådet på ingen måde synes, at personalereduktion skal ske for at finde besparelser på budget 2019, og er betænkelig ved denne løsning. Gennem de sidste mange år er der sket personalereduktion, og man har nu skåret helt ind til benet, hvorfor det vil forringe kommunens serviceniveau ret så betydeligt, hvis der skal ske yderligere personalereduktion. Seniorrådet skal fremhæve, at der er brug for flere ”varme hænder” i hjemmeplejen og hjemmehjælpen. Set ud fra den betragtning, at kommunen må forvente at personalet skal klare flere og mange nye sundheds opgaver fremover, er personalereduktion en dårlig løsning.

Ifølge Kommunernes Landsforening (KL) ligger Ishøj kommune højt på nogle serviceområder i forhold til andre kommuner i region Hovedstaden, Uagtet dette kan det være nødvendigt at foretage mindre omstruktureringer, så pengene bliver brugt mere fornuftigt. Derfor har Seniorrådet naturligvis ikke noget imod, at det kan være nødvendigt at foretage om rokeringer af personalet for at opnå et mere effektivt  resultat i det samlede sagsforløb.

Det er nødvendigvis ikke et mål i sig selv at komme til at ligge på samme økonomiske niveau som Vallensbæk, Albertslund, Brøndby, Glostrup samt Høje Taastrup, idet man blot kan konstatere, at disse kommuner har en dårligere service end Ishøj kommune for den ældre borgergruppe

Til det fremsendte spareforslag har Seniorrådet følgende bemærkninger:

CVV-02 – CVV-04 og CVV-05: Her lægges der op til at der skal ske en rammebesparelse på henholdsvis kr. 550.000 på hjemmehjælpen. En rammebesparelse på Kærbo på kr. 300.000, og på Torsbo på kr. 250.000. Hvis disse besparelser bliver vedtaget, vil det medføre en væsentlig forringelse af serviceniveauet på disse områder. Seniorrådet er af den opfattelse, at besparelser på de anførte områder er i strid med regeringen og folketingets nuværende ønsker om, at servicen på anførte områder skal forbedres væsentligt.

CVV-03 – CVV-08: Hovedrengøring, som i forvejen er minimeret til 5 timer, skal fremover gives efter en konkret vurdering. Seniorrådet kan ikke acceptere dette, men kan  gå med til en reducering til 4 timer. Rengøring påtænkes fjernet med 10 timer fra daghjemmet Kærbo virker uforståeligt for Seniorrådet. Dette er en post, som Seniorrådet har svært ved at acceptere. Seniorrådet fornemmer at denne besparelse, er påtænkt for at overlade rengøringen til frivillige hjælpere. Hvis det absolut er nødvendigt, kan Seniorrådet godt acceptere en mindre graduering til f.eks. 8 timer ugentligt.

CVV-09: Seniorrådet har svært ved at forstå betydningen af en reduktion fra 4 x 32 timer til 4 x 28,5. Seniorrådet kan dog se fornuft i, hvis det er muligt at overlade opgaven til hjemmehjælpen, så dobbeltkørsel undgås, hvorved der vil der vil medføre en besparelse.

CVV-10: Pensionist julefrokosten kan Seniorrådet se fornuft i at flytte til lokaler i Idrætscentret, hvorved der kan være flere deltagere pr. dag end i Kulturcafeen. En flytning til andre lokaler, hvor der kan være flere deltagere til stede, vil resultere i, at der kan bruges 1 eller 2 dage mindre til samme antal deltagere. Desuden vil der kunne spares nogle penge til udgifter til de underholdende kunstnere, og evt. personale. Herudover vil en flytning til Idrætscentret højne tilgængeligheden, som ikke er særlig god i Kulturcafeen. En omlægning må dog ikke gå ud over kvaliteten af julefrokostarrangementet.

Pensionistskovturen skal bevares som hidtil. Arrangementet skal fortsat være for alle pensionister – ikke kun for de særlig svage pensionister. Således bør der ikke ske forringelse af skovturen, hverken i indhold, frokost, eller turens længde med seværdigheder. Alle kommunens pensionister skal have mulighed for at kunne deltage i skovturen, som hidtil. Desuden skal man ikke fortsætte en forringelse af skovturen for de svagest stillede, som desværre skete i 2018.

Seniorrådet kan tilslutte sig, at der vil ske en mindre forhøjelse af deltagerbetalingen.

For at hente den nødvendige økonomi til de ovennævnte arrangementer, skal Seniorrådet foreslå en nytænkning af borgmesterens 5 dages busrundture i kommunen, uagtet de er meget populære, men det er de samme borgere, der deltager hvert år. I stedet bør man ændre borgmesterturene til 1 eller 2 dage med borgmesteren som guide for kommunens nye tilflyttede borgere i det forgangne år, hvorved disse nye borgere vil kunne få en god orientering om kommunen.

CVV-11: Seniorrådet hilser forslaget om gennemgang af de 20 dyreste sager velkommen. Her må det være muligt at kunne finde besparelse af nogen størrelse, idet der i øjeblikket bruges omkring 29 millioner på denne post årligt. Det er mere end 1 million pr. person årligt. Umiddelbart burde der kunne spares ikke under 10 % på dette område.

Øvrige emner: Seniorrådet har bemærket, at prisen for spisning forhøjes med 1 krone pr. måltid, men har ingen bemærkning til dette

Seniorrådet er af den opfattelse, at der bør ske en optimering af den forebyggende behandling af alle patienter i kommunen. Denne post ved man aldrig, hvad den kommer til at beløbe sig til, men der vil kunne spares penge ved en kvalitetsforbedring.

Samtidig skal Seniorrådet foreslå, at kommunen kikker nøje på de udgifter, som regionens hospitaler påfører kommunen ved indlæggelse og ambulante behandlinger. Regionens hospitaler er ikke indstillet på, at lave flere undersøgelser samme dag af den enkelte patient,

men kræver at patienten komme til undersøgelse, samtale, røntgen, samtale med narkoselæge på forskellige dage, fordi man får betaling pr dag, man har patienter til behandling, hvorimod hvis behandling skete samme dag, vil hospitalerne kun få betaling for den ene dag.

Bliver en patient indlagt på et hospital, og flyttes til et andet hospital samme dag, pålægges kommunen at betale for 2 separate indlæggelser. Her vil kunne hentes anselige besparelser.

Kommunen har tilsyneladende til hensigt at spare på vintervedligeholdelsen. Det er en post, som man ikke kender størrelsen af på forhånd. Seniorrådet skal i denne forbindelse påpege, at der fortsat skal ske, er ordentligt rengøring for sne og glatte området på fortove og ikke mindst ved busstoppestederne. Her er der behov for forøget indsats.

Ligeledes skal Seniorrådet påpege, at der ikke må ske en forringelse af belysningen på stisystemet af tryghedsmæssige årsager for borgerne i Ishøj. Der vil dog kunne findes besparelser på belysning ved at benytte andre former for besparende el-pærer og formentligt med en bedre belysning til følge.

Seniorrådet skal foreslå, at det overvejes at omlægge valgproceduren ved valg til Senior-rådet: Administrationen har undersøgt, hvordan man afholder valg i andre kommuner. Langt størstedelen afholder valg samtidig med kommunalvalgene. Det betyder også, at valgdeltagelsen er markant højere end i de kommuner, hvor man ikke holder valg samtidig med kommunalvalgene. På den baggrund indstiller Seniorrådet, at valg til Seniorrådet ændres, så en valgperiode følger den for de kommunale udvalg. Dette medfører ændringer af Seniorrådets vedtægter, hvorfor administrationen er anmodet om at fremkomme med udkast til redigerede vedtægter. Det skal i samme ombæring undersøges, hvorvidt de medlemmer, der er på valg til næste år, kan sidde indtil næste kommunalvalg, da det indebærer, at de sidder i en samlet periode på 6 år.

Ved den foreslåede omlægning vil der i hvert valgår kunne opnås en besparelse på ca. 55.000, – alene til porto. Herudover vil der være en væsentlig besparelse til personaleudgifter (forberedelse af valg – udarbejdelse af valgmateriale – fremstilling af stemmesedler – orienteringsmøder – optælling af stemmesedler og andet). En udgift der formentligt andrager over kr. 100.000,-.

Det skønnes også nødvendig at foretage forbedringer på nogle områder, uagtet at de vil medføre mindre forøgelse af nogle poster til budget 2019.

Det er Seniorrådets opfattelse, at der til den forhåbentlige fremtidige frivillighedsfest bør afsættes et passende beløb til dette arrangement, så kommunen, der anvender frivillige i stor udstrækning, kan sige de mange frivillige ordentligt tak for deres store indsats.

Ældreprisen bør forhøjes fra de nuværende kr. 3.000,- som man har givet i al den tid, man har uddelt ældreprisen i Ishøj. Beløbet bør forhøjes til kr. 5.000,- samtidig med at man bibeholder af udlevering af den smukke gave og diplom.

I forbindelse med Byrådets planlægning og opførelse af nyt genoptræningscenter, bør det overvejes hvorvidt det er muligt at udvide pladsforholdene til dagcentret, hvilket sandsynligvis vil kunne ske ved en omlægning af det nuværende genoptræningscenter til lokaler, der kan benyttes  af dagcentret. Der deltager rigtig mange borgere hver dag i dagcentrets tilbud, og deltagerne har ingen plads, men sidder stuvet sammen som sild i en tønde. Da der fremover bliver flere ældre, må det forventes, at der kommer et stigende behov for et større og mere tidssvarende dagcenter. Seniorrådet er vidende om, at det er et stort ønske at få etableret et udendørs Aktivitetsareal – fortrinsvis målrettet den ældre borgergruppe. Seniorrådet skal derfor foreslå, at et sådant udendørs aktivitetsareal indarbejdes i den kommende planlægning af et nyt genoptræningscenter. I en parentes kan anføres, at Brøndby kommune i 2015 har etableret et udendørs aktivitetscenter. Dette areal fremstår som ret moderne, pænt og godt indrettet på et ret begrænset areal.

Herudover skal Seniorrådet påpege, at der bør afsættes penge til opsætning af flere bænke på kommunens stisystem. For nogle år siden gav kommunens tekniske forvaltning (vej og park) tilsagn om, at der vil blive opstillet flere bænke på stisystemet. Dessværre blev der kun opstillet ganske få bænke. Det er et stort ønske fra den ældre borgergruppe, at der er et tilstrækkeligt antal bænke til rådighed. Derfor skal Seniorrådet kraftigt opfordre til at kommunen imødekommer ønsket om flere bænke. Kommunen vil gerne have, at borgerne dyrker mere dmotion af sundhedsmæssige årsager. Det vil mange ældre også gerne, men de har behov for at kunne tage et hvil på en bælnk ind imellem.

Endvidere er det stærkt tiltrængt, at der rigtig mange steder bliver foretaget reparationer af fortovsfliserne i kommunen. Mange steder ligger fortovsfliserne meget ujævnt – flere steder op til 5-8 cm forskydning i niveauforskel, ligesom mange fliser har store huller. Mange ældre klager over, at det er usikkert at gå på fortovene i kommunen, og mange er faldet og kommet alvorligt til skade.

Slutteligt skal anføres, at Seniorrådet håber, at det ikke kommer på tale med de påtænkte besparelser i budget 2019. Det er vores håb, at regering og folketing i sidste øjeblik finder nogle flere økonomiske midler til Ishøj kommune.

Seniorrådet ønsker at blive holdt orienteret om hvilke tiltag, der sker med budget 2019 indtil Byrådets endelige behandling og beslutning.

På Seniorrådets vegne

Bjarne Gosvig        /        Peter Møller

Formand                      Næstformand