SENIORRÅDETS UDTALELSE TIL BUDGET 2020

Høringssvar fra Seniorrådetvedr. Sparekatalog 2020 – 2023.

Seniorrådet er glade for at besparelserne på ældreområdet for budgetåret 2020 i forhold til tidligere år, er forholdsvis begrænsede.

Dog finder Seniorrådet det nødvendigt at påpege, at Seniorrådet er imod enhver forringelse af servicen på ældreområdet.

Seniorrådet er bekendt med, at der afsættes flere penge i 2020 til ældreområdet, men det skyldes at der i det kommende år bliver flere ældre, men set i sammenhæng ikke flere varme hænder.

Seniorrådet ser med tilfredshed, at ældremilliarden forbliver i ældreområdets regi, men skal påpege at Seniorrådet ønsker at være med i en debat om hvor pengene bruges bedst til gavn for vore ældre borgere.

Seniorrådet er ikke bekendt med, at der er udarbejdet demografiregulering, og mener at det er nødvendigt at dette udarbejdes i de kommende budgetår.

Sammenlægning af Funktioner på Torsbo og Kærbo:

Seniorrådet er bekendt med at andre kommuner, har lavet en organisatorisk sammenlægning af deres plejehjem, men at der både er fordele og ulemper herved, hvilket man skal være meget opmærksom på, da Kærbo og Torsbo ligger i rimelig stor fysisk afstand fra hinanden.

Der er enighed om, at begge plejehjem skal drives på samme måde, med højt serviceniveau og kompetenceudvikling af medarbejderne. Det er rigtig godt og vil være med til at styrke pleje-hjemmene i kommunen.

Ved en sådan sammenlægning, med kun én plejehjemsleder, skal der også sættes penge af til den overordnede leders stilling, da det vil kræve flere arbejdsopgaver, at skulle have to store områder under sig.

Hvorvidt der er en besparelse i fælles ledelse af Kærbo og Torsbo er måske lidt tvivlsomt.  En leder, der får flere opgaver skal formentlig have en højere løn, og 1 afdelingsleder til den daglige ledelse på henholdsvis Kærbo og Torsbo skal også have en lønstigning i kraft af mere ansvar.

En leder der skal køre fra det ene sted til det andet sted kan blive meget overordnet og er usynlig for personalet. Man kan også give en medarbejder så mange arbejdsopgaver, så pågældende ikke magter at gøre sit arbejde til fuld tilfredsstillelse.

Seniorrådet synes det skal pointeres over for medarbejderne de to steder, at deres arbejde er enten på Torsbo eller Kærbo og at de ikke bare kan flyttes fra dag til dag. Det ønskes, for at sikre medarbejderne et godt arbejdsmiljø og på den måde forebygge en stigning i sygefraværet.

Seniorrådet er blevet informeret om besparelser på servicemedarbejdere/”pedeller”, og her er det vigtigt man kigger på deres arbejde, så de ved hvilke opgaver de skal lave og hvilke der ikke hører under dem. Ligeledes er der forslag om besparelser på det administrative personale, således at der kun er 2 årsværk tilbage!

Det er dog meget vigtigt, at der dagligt er fysisk fremmøde af en administrativ medarbejder – Både på Kærbo og Torsbo- og ligeledes fysisk fremmøde af servicemedarbejder begge steder, for at den daglige drift kan fungere sammenhængende og gnidningsløst. Hvis man samler de administrative medarbejdere og servicemedarbejdere et sted, vil den fysiske adskillelse af de 2 plejehjem medføre store problemer i dagligdagen og gå ud over de enkelte borgere.

Seniorrådet er glade for at medarbejderne fra de to plejehjem vil blive inddraget i processen for sammenlægningen. Efter den politiske behandling af sammenlægning og tidligere analyse af kvalitet mm. og behandling heraf, ønsker Seniorrådet, at se analysen.

Ikke fysisk udsendelse af pensionisthåndbogen:

Seniorrådet synes det er en god idé, at spare udsendelsen af pensionisthåndbogen. Det påpeges, at man også kun har brug for en håndbog pr. husstand.

Der er enighed om, at det er en god idé, man selv kan hente pensionisthåndbogen på bl.a. biblioteket, borgerservice, caféerne mv.

Herudover foreslås det, at medarbejderne I Hjemmeplejen, tager et eksemplar med ud til de borgere, som anvender dem, så man er sikker på, at alle særligt sårbare modtager håndbogen.

Endvidere er der forslag om, at benytte sig af at få trykt bøgerne et andet og billigere sted, end Litotryk.

Forslag om at der indhentes et tilbud på trykning af håndbogen hos Lasertryk i Aarhus, et trykkeri, som flere andre organisationer i Kommunen anvender med stor tilfredshed.

Der er ønske fra Seniorrådet om, at Kommunens hjemmeside kommer til at fungere – bliver opdateret og nemmere tilgængelig, så kan man også finde oplysningerne som står i håndbogen her.

Personlige tillæg – tilpasning af rådighedsbeløb:

Der er enighed om, at alle borgere skal behandles ens og have et beløb som svarer til det loven tilskriver.

Men man skal være opmærksom på, at ændringen for den enkelte kan have en stor betydning.

Afskaffelse af havehjælp til pensionister:

Seniorrådet er enige i, at det er en god idé, at kigge nærmere på ordningen. F.eks. se nærmere på hvilke kriterier der skal opfyldes, for at blive visiteret til havehjælp og specielt konsekvensen hvis den ikke tilbydes mere.

Seniorrådet ønsker at påpege, at nogen borgere ikke selv har mulighed for at skaffe sig havehjælp og det kan være nødvendigt med hjælp hertil for at f.eks. kunne blive i egen bolig.

Der er forslag om, at man måske fremover kan hjælpe visiterede borgere med at finde havehjælp.

Afskaffelse af fritvalgsbeviser – madordning:

Der er forslag om, at afskaffe fritvalgsbeviserne til mad køb. Seniorrådet er enig i afskaffelsen, bl.a. da kun 9 ud af de 50 visiterede borgere benytter ordningen.

Hjemtagelse af rygestopkurser:

Seniorrådet kan godt se fordelene ved hjemtagelse af rygestopkurser, da det vil give god mening. Men vil gerne pointere vigtigheden af, at kommunen har ressourcerne og kompetencerne til varetagelse af opgaven.

Der er enighed i, at det er rigtig godt med uddannelse af kommunens sundhedskonsulenter til rygestopinstruktører.

Hjemtagelse af 4 borgere – misbrugsområdet:

Seniorrådet er enige i, at det kan være en god idé, at hjemtage fire borgere fra KABS. Det er en god idé, hvis vi har plads og ressourcer til at behandle og håndtere disse fire borgere.

Seniorrådet vil gerne nævne, at Pitstop virker til at være et virkelig godt og kompetent tilbud.

Tilpasning ressourcer – Pitstop:

Der er enighed i besparelsen, men vigtigt, at der vil blive tilført ressourcer igen, hvis der skulle være behov herfor.

I budget årene frem, er det vigtigt forsat at have stående, at hvis man får muligheder for at hjemtage yderligere borgere til misbrugsbehandling på Pitstop, så kan det være nødvendigt igen at tilføre ressourcer til området.

Revisitation på dyre sager – § 107:

Seniorrådet er enig i, at det er en god idé med revisitering af dyre sager § 107, men at det er vigtigt, at have borgeren i centrum og gøre hvad der er bedst for alle parter, sådan at borgere stadig får den rettet hjælp.

Seniorrådet er enige om, at det er en god ide med ekstra kompetenceudvikling af myndigheds-rådgiverne og at arbejdsgangene kvalitetssikres. Seniorrådet kan være bekymret for, at man ikke får det bedste tilbud, hvis der skal spares.

Tilpasning af arbejdsgange og forløb – handicap/psykiatri:

Seniorrådet har ingen kommentarer til denne besparelse, men det lyder som en god idé, at sætte god tid af fra start, så borgerne hurtigere selv kan mestre eget liv.

Det er vigtigt, at der leves op til kvalitetsstandarden. Det er vigtigt at have fokus på det psykiatriske område, da det er meget sårbart og ”udsultet”.

Seniorrådet følger sig foranlediget til at henlede opmærksomheden på den aftale, der er indgået med regering og regionerne om 5 punkter, der belønner hospitalerne væsentligt og som skal bevirke en hurtigere udskrivning fra hospitalerne.

Dette må forventes at belaste kommunen i væsentlig grad, hvilket der bør tages højde for i budget 2020.

Med venlig hilsen

På Seniorrådets vegne

Peter Møller                        Bjarne Gosvig

Formand                             Næstformand

 

 

oooooooooooooooOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooo

 

 

 

 

Til: Ishøj Byråd

august 2017

Social- og sundhedsudvalget
Teknik og bygningsudvalget
Ishøj kommune
2635 Ishøj

 

Udtalelse vedr. budget 2018:

Seniorrådet har på møde den 21. august forholdt sig til budget 2018, og primært på ældreområdet.

Seniorrådet ser med stor tilfredshed, at der ikke er lagt op til besparelser i budget 2018 – ikke mindst på ældreområdet – på nuværende tidspunkt, ligesom der tilsyneladende vil ske de almindelige fremskrivninger på det kommende budget.

I budget 2015 besluttede Byrådet, at spare 1 af 6 nattevagter væk på Kærbo. Den manglende nattevagt har medført, at der nu kun er 5 nattevagter tilbage til at dække arbejdet om natten på 3 huse. Det virker ikke særlig betrykkende, hvis der opstår en akut situation om natten. Seniorrådet skal derfor kraftigt opfordre Byrådet til at genansætte den reducerede nattevagt styrke med 1 medarbejder, således, at der fra 2018 igen vil være 6 nattevagter på Kærbo.

Seniorrådet har med stor forbavselse konstateret, at der ikke er etableret trådløst internetadgang på hverken Kærbo eller Torsbo. Folketinget har besluttet at borgerne skal være på net boks, og skal bruge borger- og sundhedsportalen, og gerne netbank og andre ting på det elektroniske område. Derfor er det ikke tidsvarende, at Ishøj kommunes 2 plejehjem ikke har trådløst internet. Det er et stort ønske fra personalet, en stor del af beboerne på plejehjemmene og ikke mindst fra de pårørende, at der etableres trådløst internet. Mange pårørende vil gerne hjælpe deres ældre familiemedlemmer, med at ordne diverse praktiske ting for familiemedlemmerne på plejehjemmene, ligesom de gerne vil vise eksempelvis familie- og ferie billeder – ikke mindst billeder af børnebørnene til deres pårørende på plejehjemmene.

I forbindelse med Byrådets planlægning og opførelse af nyt genoptræningscenter, der formentligt bliver placeret ved Kærbo, er Seniorrådet vidende om, at det er et stort ønske, at få etableret et udendørs aktivitetsareal – fortrinsvis målrettet den ældre borgergruppe. Seniorrådet skal derfor foreslå, at et sådant udendørs aktivitetsareal arbejdes i den kommende planlægning af et nyt genoptræningscenter. I en parentes kan anføres, at Brøndby kommune i 2015 har etableret et udendørs aktivitetscenter. Meget moderne, pænt og godt indrettet på et ret begrænset areal.

Samtidig skal Seniorrådet gøre opmærksom på, at aktivitetscentret på Kørbo har et stort ønske om, at få etableret en større samlingssal. Den nuværende samlingssal er ikke stor nok, når der afholdes diverse arrangementer, – ikke mindst foredrag, som allerede har udsolgt samme dag, som billetterne til arrangementerne sælges, uagtet at foredragene afholdes 2 gange. Seniorrådet skal derfor foreslå Byrådet, at det kommende byggeri til genoptræningen, overvejes om det vil være muligt, at planlægge en større samlingssal, og kan rumme rigtig mange mennesker i det nye genoptræningsbyggeri. En sådan sal vil naturligvis kunne bruges til mange andre arrangementer uden for aktivitetscentres regi.

Seniorrådet skal herudover gøre opmærksom på, at det nuværende genoptrænningsudstyr er meget gammelt, og ikke alt udstyr er lige tidssvarende. Derfor foreslår Seniorrådet, at der i budgetår 2018 afsættes penge til indkøb af nyt og tidsvarende genoptræningsudstyr.

På hjemmeplejeområdet skal Seniorrådet gøre opmærksom på, at der i de kommende år vil ske store forandringer på det sundhedsforebyggende arbejde, og flere og flere opgaver vil blive pålagt kommunerne at skulle financiere disse. Dette for at formindske statens udgifter til hospitalsbehandling. Kommunerne skal allerede fra 2018 betale en større medfinanciering for hospitalsbehandling af de ældre borgere. For den store mellemgruppe af ældre skal kommunerne således betale 25% af udgifterne på hospitalerne. Seniorrådet går ud fra, at der afsættes penge i budget 2018 til disse øgede udgifter.

Seniorrådet skal fremhæve, at der er brug for flere ”varme hænder” i hjemmeplejen, set ud fra den betragtning, at kommunen må forvente at personalet skal klare flere og mange nye sundhedsopgaver – formentligt allerede fra 2018.

Herudover skal Seniorrådet påpege, at der bør afsættes penge til opsætning af flere bænke på kommunens stisystem. Det er virkelig et stort ønske fra den ældre borgergruppe. Endvidere er det stærkt tiltrængt, at der rigtig mange steder bliver foretaget reparationer af fortovsfliserne i kommunen. Mange steder ligger fortovsfliserne meget ujævnt – flere steder op til 5-8 cm forskudt, ligesom mange fliser har store huller. Mange ældre klager over, at det er usikkert at gå på fortovene i kommunen, og mange er faldet og kommet alvorligt til skade.

Seniorrådet skal også gøre opmærksom på, at Byrådet bør forholde sig til en bedre bustrafik i de nye bolig- og industriområder – ikke mindst busbetjeningen til Torslunde, hvor mange ældre ikke har mulighed for at komme til eller fra dette område.

Endelig skal vi anmode Byrådet om at se på mulighederne for at etablere en form for flextrafik i Kommunen.

Seniorrådet skal med baggrund i ovennævnte udtalelser meddele, at vi iøvrigt tager budget 2018 til efterretning, men forventer naturligvis at blive orienteret om evt. ændringer i forudsætningerne for budget 2018. samt ved evt senere budget opfølgning i foråret 2018.

 

På Seniorrådets vegne

Bjarne Gosvig
Formand for Seniorrådet.