Bilag 3 (28. juni 2022)

Bilag nr. 3 

 

Vedr. Tilgængelighed ved busstoppesteder og andre steder.

 

Seniorrådet har på flere rådsmøder nøje gennemgået tilgængeligheden i Ishøj Kommune. I den forbindelse skal Seniorrådet fremkomme med bemærkninger til nødvendige forbedringer til gavn for kommunens ældre medborgere (60+).

 

Busstoppesteder.

 

Der kommer dagligt mange besøgende til Brohuset, såvel i Sundhedsdelen som i foreningsdelen. En anseelig del af disse besøgende har behov for at kunne benytte bussen til og fra Brohuset.

 

Derfor er det nødvendigt, at der oprettes stoppested på begge sider af Vejlebrovej ved Brohusets hovedindgang. Der bør også etableres busstoppesteder ved Vejleå kirke på begge sider af Ishøj Boulevard. Det undrer i øvrigt Seniorrådet at bus 400S ikke standser ved Kærbo, hvilket der er behov for, sammenholdt med, at der er stoppested på stedet.

 

Seniorrådet mener, at der bør være et minimums krav, at der er læskure ved samtlige busstoppesteder, så det er muligt, at man kan komme i læ for regn, blæst og snevejr. Der er flere steder, der mangler læskure, blandt andet på Gildbrovej. Herudover bør der etableres læskure ved de forhåbentlig kommende stoppestederne ved Brohuset.

 

Der skal naturligvis være siddeplads, helst til to personer. I øjeblikket mangler der læskure flere steder i kommunen, og der er kun plads til en siddende person. Mange ældre kan ikke stå op i længere tid, og de har derfor behov for at kunne sidde ned, mens de venter på bussens ankomst.

 

Det er ligeledes en god ide at opsætte tavler ved stoppestederne, hvor det er muligt at læse, hvornår bussen ankommer og afgår.

 

Ved flere stoppesteder, er der dårlige adgangsforhold/tilgængelighed blandt andet ved Ishøj Stationsvej ved Kærbo. Her og andre steder kan der med fordel etableres en rampe til borgere med rollatorer og lignende hjælpemidler.

 

Der er bygget rigtige mange boliger i de senere år i Ishøj kommune. Der bygges fortsat flere boliger i det gamle industrikvarter ved Lidl og Netto. Det forventes, at når byggeriet er færdigt i området, så vil der være nyetableret mellem 1.000 til 1.500 lejligheder. Det betyder et forøget befolkningstal på omkring 4.500 nye borgere. Det er derfor nødvendigt, at der er mulighed for, at disse nye borgere kan benytte en bus til Brohuset, Bycentret og ikke mindst Stationen. Seniorrådet vil derfor pege på en permanent busrute fra Ishøj Station ad Vejlebrovej, Industrivangen, Fasanskellet, Industriskellet tilbage til Ishøj Station. Det vil giver de nye borgere mulighed for, at kunne komme videre med tog, letbane eller andre busser.

 

Mange af vore nye borgere er over 60 år. De har måske ikke bil, og er måske dårligt gående. De er derfor afhængige af, at kunne benytte en bus for at komme frem og tilbage til de anførte steder.

Service bussen.

Kommunens borgere ved ikke, at kommunen har en service bus, der opsamler borgerne forskellige steder i kommunen og bringer dem rundt i kommunen, ligesom borgerne ikke kan finde ud af, hvilken ruter den kører.

Der er udarbejdet en køreplan, men den er vanskelig at tyde og forstå. Den bør tydeliggøres og være læsevenlig, så den bliver forståelig.

Service bussen bør gøres mere kendt gennem Information til borgerne, end det er tilfældet i øjeblikket.

Tilgængelighed ved Brohuset.

Seniorrådet mener, der bør anlægges fortov fra Gildbrovej til Brohusets hovedindgang, således at det er mulig for ældre og dårligt gående, at kunne komme frem til Brohuset uden at skulle gå på kørebanen.

Stationen.

Adgangsforholdene til S-togene er elendige. Det er svært for ældre gangbesværede, at komme til perronerne. Ofte er elevatorerne i uorden, hvilket bevirker, at dårlig gående, kørestolsbrugere, og borger med barnevogne ikke kan komme op til perronerne. Der må kunne findes en bedre løsning.

Bænke.

Der mangler i høj grad bænke på kommunens stisystem. Det er et stort ønske fra kommunens ældre borger. Dette kom tydeligt til udtryk, da der på et tidspunkt var opslag om manglende bænke på ” Facebook”. Mange borgere gav udtryk for et stort ønske om flere bænke overalt i kommunen.

Seniorrådet har tidligere afholdt møde med Vej og Park om de manglende bænke. Det blev lovet, at der ville blive opstillet 20-25 nye bænke, blandt andet på Voldstien, Tranegildestien, ved Ishøj Sø samt ved den nye kunstaksesti til Arken og stranden. Dette bakkede den daværende borgmester  op om skulle ske. Resultatet blev, at der blev opstillet knap 10 bænke, men der burde stilles flere op.

Mange ældre er ikke i stand til at gå lange strækninger uden mulighed for at kunne holde en siddepause.  Det er et sundhedsønske, at ældre borgere skal have motion for at holde sig i form. Det kan være svært for vore ældre borgere at efterkomme, når der ikke er tilstrækkeligt med bænke, hvor der kan holdes en pause.

Bycentret

Man skal være opmærksom på, at der kommer mange ældre borgere til Bycentrets læger, tandlæger, fysioterapeuterne m.v. Disse borgere parkerer primært på dækket (1. Sal). Arealet er livsfarligt at færdes på for gående. Utallige borgere er gennem årene faldet og kommet alvorligt til skade på arealet. Der er meget glat, når det regner, og når det er frostvejr. Problemet er jo kendt. Der er blevet opsat skilte med ” ”Pas På”. Arealet belægning bør snarest renoveres, så vi fremover undgår faldulykker.

Øvrig tilgængelighed.

Overalt i kommunen er det et stort problem med fortovsfliserne. Utallige steder er fliserne ude af niveau med store ujævnheder. Disse synlige og ofte usynlige ujævnheder medfører, at især de ældre og gangbesværede borgere falder og kommer alvorligt til skade. Rigtig mange steder er der mere end 2½ em højdeforskel mellem fliserne. Her må kommunen påtage sig sit ansvar. Ishøj kommune er erstatningspligtig ved faldulykker med personskade til følge, mener Seniorrådet,