Bilag 2 (28. juni 2022)

Bilag nr. 2
Vedr. Parkeringspladser

Indledningsvis skal det nævnes, at der bliver større og større efterspørgsel på alle kommunale parkeringspladser og handicappladser i særdeleshed. Ishøj kommune får flere og flere ældre borgere. En del af disse borgere er gangbesværede. De får tildelt handicapkort til parkering på handicappladserne. Det generelle problem er dog, at der ikke er handicappladser nok. Disse, vore ældre borgere, skal have mulig hed for, at kunne parkere tæt ved egen bolig og besøgssteder.
Seniorrådet har drøftet problemet vedr. mangel på parkeringspladser i Ishøj kommune generelt. Det sker på baggrund af flere henvendelser fra borgere og især ældre borgere i kommunen.
Seniorrådet har gennemgået kommunens parkeringsarealer meget nøje. Rådet vil hermed påpege steder i kommunen, hvor der er parkeringsproblemer.
I Ishøj kommuner er der pt. en stor byggeaktivitet. Nye boligområder popper op, hvilket betyder flere nye borgere. Mange af disse nye borgere, må man forvente, er borgere i pensionsalderen. Dette kræver en særlig indsats vedr. tilgængelighed og nære parkeringsmuligheder.
Brohuset.
En stor del af de besøgende og bruger af Brohuset er over 60 år. Det gælder både til sundhedsdelen og til foreningsdelen af Brohuset. Mange kommer kørende i bil. På grund af stor byggeaktivitet kan det dagligt være meget svært at finde parkeringsmuligheder i nærheden af Brohuset.
Foreningsdelen har dagligt et stort antal brugere. Ofte er der i hverdagene arrangementer med over 200 deltagere. Et sådan besøgs/brugerantal kræver selvsagt parkeringspladser.
Sundhedsdelen af Brohuset har ligeledes brug for parkeringspladser. Hjemmeplejen optager på forhånd 16 pladser. Der er etableret tre handicappladser, hvilket er for få. Ligeledes er der blevet etableret el-ladestandere.
Håndværker biler og borgere der bor i Vildtbanegården parkerer på området. Dette er ikke rimeligt. Det gælder ligeledes pendlere fra Ishøj kommune såvel pendlere fra andre kommuner, samt gæster til beboere i Vildtbanegården.
Der bør opsættes skiltning på arealet, der kundgøre, at parkeringsarealet er forbeholdt brugere og besøgende af Brohuset. Den del til venstre for hovedindgangen til Brohuset skal forbeholdes besøgende til sundhedsdelen, og den del til højre for hovedindgangen til Brohuset skal forbeholdes brugere og besøgende til foreningsdelen. Det er ikke muligt at have tidsbegrænsning. Mange af Brohusets brugere og besøgende er der i en længere periode.
Der skal etableres flere parkeringspladser. Rådet peger på arealet ud til Vejlebrovej/Ishøj Stationsvej.
Problemet ved Brohuset bliver kun større efterhånden som Brohuset færdiggøres. I den sidste byggefase skal der opføres boliger på området. Dette vil også betyde udfordringer til parkeringsmuligheder.
Stationen.
Den kommende letbane medfører, at antallet af offentlige parkeringspladser bliver reduceret. Der er i forvejen meget få pladser til besøgende af forretningerne på stationstorvet og til de mange kunder i Bycentret.
Pendler parkeringspladser
Der er efterhånden kun få pendler parkeringspladser tilbage. Mange af byens borgere kører i bil til stationen for derefter at benytte de offentlige transportmidler. Dette problem vil givetvis blive større, når letbanen er færdig. Der vil kunne etableres adskillige pendler parkeringspladser på græsarealet ved Stenbjergårds Alle/ Vejlebrovej.
Parkering ved vore plejehjem
Her mangler parkeringspladser til besøgende af aktivitetscenteret, pårørende og besøgende i almindelighed til Kærbo. Dagligt besøges Kærbo af rigtig mange pårørende og brugere af de mange aktivitets tilbud. Omkring Kærbo er der ligeledes parkeringsproblemer. Her holder større varebil og gæster til Gadekæret i øvrigt. Det må der findes en løsning på. De ansatte skal ligeledes gives bedre muligheder. Der bør opsættes skilte med oplysning om, at pladserne er forbeholdt besøgende til Kærbo. Måske kan der indføres krav om, at man skal have en parkeringstilladelse i dagtimerne. Den kunne så eventuelt hentes i Kærbo. Ved Torsbo er der ligeledes for få parkeringsmuligheder.
Øvrige bemærkninger.
Der er blevet bygget mange nye lejligheder i Ishøj kommune i de senere år. Det gamle industriområde omkring Industriskellet/Industrivangen vil om få år være et nyt og spændende boligkvarter. Mange moderne husstande har to måske flere biler. Dette vil betyde udfordringer til mange parkeringspladser. Seniorrådet håber, at der er tænkt på det.

Overalt i kommunen parkeres der hele døgnet med store lastvognstog. Det kan i nogle områder, også boligområder, virke generende. Dette vil i nogen grad kunne afhjælpes ved at etablere erhvervs parkeringspladser til store køretøjer på arealet ved Ishøj Stationsvej / Brentevej over for Bauhaus.

Manglen på parkeringspladser vil blive et stort problem i fremtiden. Nye boligområder bygges og dermed kommer der flere biler på vejene.
Seniorrådet skal her nævne, at Rådet i sidste byrådsperiode har afholdt møde med den daværende borgmester, der var enig i, at der burde etableres flere parkeringsområder. Noget af problemet blev den gang løst ved at indføre leje parkeringspladser i Ishøj Centrum. Desværre er denne ordning ikke længere eksiterende.

Seniorrådet ser med stor bekymring på den omsiggribende mangel på parkeringspladser i kommunen, og det er efter Rådets opfattelse nødvendigt, at problemet snarest søges løst hurtigt. Seniorrådet håber, at Byrådet vil arbejde ihærdigt på at løse de mange parkeringproblemer, der over tid vil opstå for byens borgere og især byens ældre borgere.

Seniorrådet deltager meget gerne i en eventuel arbejdsgruppe, som kunne få til opgave at løse så mange af kommunes parkeringsmuligheder.