Bilag 1. (28. juni 2022)

Bilag nr. 1

Seniorrådets forslag til udtalelse til Ishøj kommunes budget for 2023.

Generelle bemærkninger

Seniorrådet håber, at Ishøj kommune fastholder i budget 2023, at der er ekstra penge til at rekruttere personale til kommunens ældre. Der er flere kommuner som  gør dette. Det er ikke nemt at rekruttere nyt personale, især fordi der generelt mangler uddannet personale. Det ville være lettere, hvis Ishøj kommune kunne tilbyde et løntillæg.

At der på de 2 plejehjem ansættes personer, som varetager opgaver, som ikke kræver plejepersonale, såsom, samtaler, indkøb, ture udenfor plejehjemmene, hjælp til spisning m.v. I dag er der kun 1 ansat til disse opgaver på Kærbo. Dette for at frigøre arbejdet fra de faguddannede, og det vil måske også være nemmere at rekruttere personer til disse opgaver.

Torsbo

Kommunen betegner plejehjemmet Torsbo som et dement plejehjem, med plads til 29 beboere. Langt de fleste beboere er også demente, men i praksis er kun 9 boliger anført som dementboliger – Afdeling B.

Derimod er afd. A, hvor der bor 20 beboer, betegnet som almindeligt plejehjem, uagtet at de fleste af afd. A´s beboer også er demente. I praksis betyder det, at afd. A er dårligere stillet personalemæssigt end dement afdeling B.

Seniorrådet mener, at Torsbo fremover udelukkende bør være et demensplejehjem, med samme normering på afd. A og B. Demente borgere er langt mere plejekrævende  end almindelige plejehjemsbeboere.

Der bør sættes penge af til en opnormering af personalet på Torsbo.

Endvidere er der mangel på parkeringspladser. Der er kun få parkeringspladser, der bør etableres optil 5 nye pladser, hvoraf de 2 bør være handicappladser.

 Kærbo

Der er et stort behov for anlæggelse/omlæggelse af parkeringspladser ved Kærbo. Der er mangel på disse, idet beboerne og gæster til Gadekæret parkerer på parkeringspladserne ved Kærbo. På de få parkeringspladser der er ved Kærbo, holder der også ret ofte varevogne, som ikke har noget med Kærbo at gøre.

Der kommer dagligt mange borgere, der skal gæste aktivitetscentret og plejehjemmet i øvrigt. De kan ikke finde ledige parkeringspladser. Især er der et stort behov for handicap pladser. Der bør kunne etableres flere parkeringspladser på stedet, og der bør være en tydelig markering af, at parkeringspladserne er reserveret besøgende til Kærbo.

Det er vigtigt at personalet på Kærbo ikke parkerer på P-pladser tæt på Kærbo, men som det oprindeligt var planlagt parkerer på den plads der er ved Ishøj Parkvej.

Pedelordning

Vi finder det vigtigt, at der på de 2 plejehjem tilknyttes fast personale. Det er vigtigt at pedellerne og beboerne på Kærbo og Torsbo kender hinanden, især beboere med særlige behov, da skiftende pedeller gør dem usikre og utrygge.

Fremtidig hospitals og patientbehandling

Ifølge oplæg til nye regler om sundhedspleje, som formentligt træder i kraft i slutningen af 2022, skal kommunerne medvirke tidligere i patientforløbet, således at hospitalsindlæggelser kan undgås. Kommunerne skal have fat i borgerne, inden de bliver hospitals indlagt, ligesom kommunernes indsats efter hospital udskrivelse skal intensiveres. Det vil formentlig betyde, at flere udgifter overføres til kommunerne. Derfor bør der afsættes nødvendige økonomiske midler til disse udgifter.

Seniorrådet er opmærksom på, at det kan være svært at forholde sig til en øget udgift på området, når man endnu ikke fuldt ud kender konsekvenserne af den nye lovgivning.

Et overblik over de mange borgere, der skal have en øget plejebehandling vides ikke. Men øget udgifter kommer der på området.

Genoptræning

I forbindelse med at genoptræningen, der samles i nye lokaler i Brohuset, skal Seniorrådet påpege, at der er et stort ønske om, at etablere et udendørs genoptræningsareal i forbindelse med lokalerne. Her kan eksempelvis etableres en gangsti belagt med forskellige former for belægning græs, asfalt, brosten og anden ujævne belægninger. Dette for at opøve borgernes balance og for at undgå faldulykker.

I denne forbindelse skal henvises til Brøndby kommunes udendørs areal til genoptræning, som borgmesteren tidligere har besøgt sammen med Seniorrådet.

Når ombygningen af genoptræningen er afsluttet, er det for sent at tænke på etablering af et udendørs areal til brug for genoptræning.

Som det er i øjeblikket sker genoptræning i Brohuset indendørs. Dette er ikke optimalt. Der er en livlig trafik af andre brugere af foreningshuset.

Arealet til dette anlæg kræver ikke særlig megen plads, idet gangarealet kan udføres som en sti, der snor sig.

 

Hjemme- og sygepleje

Seniorrådet kan konstatere, at der stadig mangler tilstrækkeligt personale såvel i hjemmeplejen, som i sygeplejen. Der er et behov for ansættelse af mere personale. Der bruges unødig store økonomiske midler til brug af vikarer på området. Det er væsentligt billigere, at der ansættes kommunalt personale til opgaverne.

Problemet er, at der er stor efterspørgsel i alle kommuner til det samme personale. Det helt store problem er at få tilstrækkelige ansættelser. Den ulige konkurrence om plejepersonalet skyldes, at andre kommuner tilbyder en væsentlig bedre løn.

Derfor er vigtigt at udvikle på hvilke området. Der kan ydes sygeplejehjælp via skærme. Det har vist sig som en stor succes i mange kommuner. Borgerne er glade for det, og det sparer også tid i transport mellem de borgere, der skal have hjælp. Det man sparer her, kan man bruge til at gøre andre områder i plejen bedre. Alt til gavn for borgerne og også til gavn for et mere tilfreds personale. Det vil sikkert gøre det nemmere at tiltrække og fastholde personale.

Det vil også være gavnligt, at der arbejdes hen imod ”Teams samarbejde”. De plejekrævende borgere og plejepersonalet vil knytte tættere bånd, til gavn for øget tryghed..

Pårørende rådgiver

Kommunen har fået udarbejdet en plejehjemspolitik. Det er meget positivt.

Seniorrådet finder det nødvendigt, at der ansættes en pårørende rådgiver. Vedkommende kan f.eks. ansættes på 30 timer til udelukkende at vejlede og på anden måde hjælpe pårørende til kroniske syge borger. Vi tænker på patienter med demens, parkinton, cancer m.m.

Pårørende rådgiveren skal være til for alle over 18 år, men med hovedvægten på den ældre borgergruppe.

Seniorrådets diæter og kørselsudgifter

Seniorrådet har tidligere fremsendt skrivelse angående Seniorrådets udgifter til diæter og transport. Diæter og andre udgifter udgør ca. 35000.- kr. årligt. Seniorrådet har i hvert kalenderår 51000.- kr. at gøre godt med. Der selvsagt ikke noget stor rådighedsbeløb tilbage til kursusvirksomhed og andre relevante udgifter. Seniorrådet foreslår at udgifterne til diæter trækkes væk og søges dækket på anden vis.

Seniorrådet vil gerne kunne sende rådsmedlemmer på nødvendige kurser, forskellige møder i andre regioner, årsmøde f.eks. Danske Ældreråds Årsmøde i Nyborg. Som der er nu er der ikke midler til at arrangere diverse arrangementer for borgere 60+-

Den tidligere borgmester har givet tilsagn om, at dette ville bliver løst, ligesom den nuværende borgmester også har givet udtryk for, at man vil se nærmere på dette problem, med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning. Seniorrådet ønsker, at der ydes et særskilt beløb til diæter og kørselsudgifter, og at det fremover figurerer i kommunens budget, som en særskilt post.

 

Pensionist skovtur og julefrokost

Gennem mange år har Ishøj kommune afholdt pensionist skovture og julefrokoster. Det har i alle årene været en stor succes. Deltager tallet har været mellem 1.000 og 1.200 personer.

Seniorrådet er vidende om, at man desværre i det forgangne år har oplevet det laveste deltagerantal især til årets skovtur.

Seniorrådet er dog fortsat af den opfattelse, at disse 2 årlige arrangementer skal fastholdes i sin nuværende form. Disse arrangementer er vigtige i et socialt samvær mellem byens ældre borgere.

Mange af kommunens ældre har givet udtrykt for, at julefrokosten igen afholdes i Kulturrium.

Endvidere finder vi det vigtigt at deltagerbetalingen på kr. 200 – fastholdes – så alle har mulighed