BUDGET UDTALELSE 2023

Ishøj Seniorråd

Ishøj Byråd                                                                      Ishøj 30. Juni 2022

Ishøj Store Torv 20

2635 Ishøj

 

 

Foreløbig budgetudtalelse til budgettet for 2023 fra Ishøj Seniorråd.

 

Ishøj Seniorråd har på de sidste møder, arbejdet med at komme med forslag angående budget 2023.

 

Vi har været meget grundige for at påpege flere forskellige problemstillinger og ønsker om en forbedring og ændringer for vores 60+ borgere i Ishøj.

 

Dog er vi så realistiske, at vi godt ved, især når vi ved de udfordringer som kommunen står overfor, at der inden der indhentes budgetønsker – allerede mangler ca. 38 mio kr.

 

Men det ændrer jo ikke ved, at vi påpeger de ønsker vi har til budget 2023, og der er måske også nok ønsker og forbedringer der først kan realiseres i årene fremover!

 

Vi har delt vores budgetudtalelse op i 3 bilag:

  1. Generelle bemærkninger.
  2. Mangel på parkeringspladser.
  3. Tilgængelighed – busstoppesteder m.v.

 

Hvis det ønskes står vi gerne til rådighed med at uddybe eventuelle spørgsmål.

 

Seniorrådet mødes med Socialudvalgs- og Teknisk udvalgs formænd

Fredag 19. August 2022.

 

Hvilket vi ser meget frem til.

 

Med venlig hilsen

På Ishøj Seniorråds vegne

 

Birgit Nielsen

Formand

 

Bilag 3 (28. juni 2022)

Bilag nr. 3 

 

Vedr. Tilgængelighed ved busstoppesteder og andre steder.

 

Seniorrådet har på flere rådsmøder nøje gennemgået tilgængeligheden i Ishøj Kommune. I den forbindelse skal Seniorrådet fremkomme med bemærkninger til nødvendige forbedringer til gavn for kommunens ældre medborgere (60+).

 

Busstoppesteder.

 

Der kommer dagligt mange besøgende til Brohuset, såvel i Sundhedsdelen som i foreningsdelen. En anseelig del af disse besøgende har behov for at kunne benytte bussen til og fra Brohuset.

 

Derfor er det nødvendigt, at der oprettes stoppested på begge sider af Vejlebrovej ved Brohusets hovedindgang. Der bør også etableres busstoppesteder ved Vejleå kirke på begge sider af Ishøj Boulevard. Det undrer i øvrigt Seniorrådet at bus 400S ikke standser ved Kærbo, hvilket der er behov for, sammenholdt med, at der er stoppested på stedet.

 

Seniorrådet mener, at der bør være et minimums krav, at der er læskure ved samtlige busstoppesteder, så det er muligt, at man kan komme i læ for regn, blæst og snevejr. Der er flere steder, der mangler læskure, blandt andet på Gildbrovej. Herudover bør der etableres læskure ved de forhåbentlig kommende stoppestederne ved Brohuset.

 

Der skal naturligvis være siddeplads, helst til to personer. I øjeblikket mangler der læskure flere steder i kommunen, og der er kun plads til en siddende person. Mange ældre kan ikke stå op i længere tid, og de har derfor behov for at kunne sidde ned, mens de venter på bussens ankomst.

 

Det er ligeledes en god ide at opsætte tavler ved stoppestederne, hvor det er muligt at læse, hvornår bussen ankommer og afgår.

 

Ved flere stoppesteder, er der dårlige adgangsforhold/tilgængelighed blandt andet ved Ishøj Stationsvej ved Kærbo. Her og andre steder kan der med fordel etableres en rampe til borgere med rollatorer og lignende hjælpemidler.

 

Der er bygget rigtige mange boliger i de senere år i Ishøj kommune. Der bygges fortsat flere boliger i det gamle industrikvarter ved Lidl og Netto. Det forventes, at når byggeriet er færdigt i området, så vil der være nyetableret mellem 1.000 til 1.500 lejligheder. Det betyder et forøget befolkningstal på omkring 4.500 nye borgere. Det er derfor nødvendigt, at der er mulighed for, at disse nye borgere kan benytte en bus til Brohuset, Bycentret og ikke mindst Stationen. Seniorrådet vil derfor pege på en permanent busrute fra Ishøj Station ad Vejlebrovej, Industrivangen, Fasanskellet, Industriskellet tilbage til Ishøj Station. Det vil giver de nye borgere mulighed for, at kunne komme videre med tog, letbane eller andre busser.

 

Mange af vore nye borgere er over 60 år. De har måske ikke bil, og er måske dårligt gående. De er derfor afhængige af, at kunne benytte en bus for at komme frem og tilbage til de anførte steder.

Service bussen.

Kommunens borgere ved ikke, at kommunen har en service bus, der opsamler borgerne forskellige steder i kommunen og bringer dem rundt i kommunen, ligesom borgerne ikke kan finde ud af, hvilken ruter den kører.

Der er udarbejdet en køreplan, men den er vanskelig at tyde og forstå. Den bør tydeliggøres og være læsevenlig, så den bliver forståelig.

Service bussen bør gøres mere kendt gennem Information til borgerne, end det er tilfældet i øjeblikket.

Tilgængelighed ved Brohuset.

Seniorrådet mener, der bør anlægges fortov fra Gildbrovej til Brohusets hovedindgang, således at det er mulig for ældre og dårligt gående, at kunne komme frem til Brohuset uden at skulle gå på kørebanen.

Stationen.

Adgangsforholdene til S-togene er elendige. Det er svært for ældre gangbesværede, at komme til perronerne. Ofte er elevatorerne i uorden, hvilket bevirker, at dårlig gående, kørestolsbrugere, og borger med barnevogne ikke kan komme op til perronerne. Der må kunne findes en bedre løsning.

Bænke.

Der mangler i høj grad bænke på kommunens stisystem. Det er et stort ønske fra kommunens ældre borger. Dette kom tydeligt til udtryk, da der på et tidspunkt var opslag om manglende bænke på ” Facebook”. Mange borgere gav udtryk for et stort ønske om flere bænke overalt i kommunen.

Seniorrådet har tidligere afholdt møde med Vej og Park om de manglende bænke. Det blev lovet, at der ville blive opstillet 20-25 nye bænke, blandt andet på Voldstien, Tranegildestien, ved Ishøj Sø samt ved den nye kunstaksesti til Arken og stranden. Dette bakkede den daværende borgmester  op om skulle ske. Resultatet blev, at der blev opstillet knap 10 bænke, men der burde stilles flere op.

Mange ældre er ikke i stand til at gå lange strækninger uden mulighed for at kunne holde en siddepause.  Det er et sundhedsønske, at ældre borgere skal have motion for at holde sig i form. Det kan være svært for vore ældre borgere at efterkomme, når der ikke er tilstrækkeligt med bænke, hvor der kan holdes en pause.

Bycentret

Man skal være opmærksom på, at der kommer mange ældre borgere til Bycentrets læger, tandlæger, fysioterapeuterne m.v. Disse borgere parkerer primært på dækket (1. Sal). Arealet er livsfarligt at færdes på for gående. Utallige borgere er gennem årene faldet og kommet alvorligt til skade på arealet. Der er meget glat, når det regner, og når det er frostvejr. Problemet er jo kendt. Der er blevet opsat skilte med ” ”Pas På”. Arealet belægning bør snarest renoveres, så vi fremover undgår faldulykker.

Øvrig tilgængelighed.

Overalt i kommunen er det et stort problem med fortovsfliserne. Utallige steder er fliserne ude af niveau med store ujævnheder. Disse synlige og ofte usynlige ujævnheder medfører, at især de ældre og gangbesværede borgere falder og kommer alvorligt til skade. Rigtig mange steder er der mere end 2½ em højdeforskel mellem fliserne. Her må kommunen påtage sig sit ansvar. Ishøj kommune er erstatningspligtig ved faldulykker med personskade til følge, mener Seniorrådet,

Bilag 2 (28. juni 2022)

Bilag nr. 2
Vedr. Parkeringspladser

Indledningsvis skal det nævnes, at der bliver større og større efterspørgsel på alle kommunale parkeringspladser og handicappladser i særdeleshed. Ishøj kommune får flere og flere ældre borgere. En del af disse borgere er gangbesværede. De får tildelt handicapkort til parkering på handicappladserne. Det generelle problem er dog, at der ikke er handicappladser nok. Disse, vore ældre borgere, skal have mulig hed for, at kunne parkere tæt ved egen bolig og besøgssteder.
Seniorrådet har drøftet problemet vedr. mangel på parkeringspladser i Ishøj kommune generelt. Det sker på baggrund af flere henvendelser fra borgere og især ældre borgere i kommunen.
Seniorrådet har gennemgået kommunens parkeringsarealer meget nøje. Rådet vil hermed påpege steder i kommunen, hvor der er parkeringsproblemer.
I Ishøj kommuner er der pt. en stor byggeaktivitet. Nye boligområder popper op, hvilket betyder flere nye borgere. Mange af disse nye borgere, må man forvente, er borgere i pensionsalderen. Dette kræver en særlig indsats vedr. tilgængelighed og nære parkeringsmuligheder.
Brohuset.
En stor del af de besøgende og bruger af Brohuset er over 60 år. Det gælder både til sundhedsdelen og til foreningsdelen af Brohuset. Mange kommer kørende i bil. På grund af stor byggeaktivitet kan det dagligt være meget svært at finde parkeringsmuligheder i nærheden af Brohuset.
Foreningsdelen har dagligt et stort antal brugere. Ofte er der i hverdagene arrangementer med over 200 deltagere. Et sådan besøgs/brugerantal kræver selvsagt parkeringspladser.
Sundhedsdelen af Brohuset har ligeledes brug for parkeringspladser. Hjemmeplejen optager på forhånd 16 pladser. Der er etableret tre handicappladser, hvilket er for få. Ligeledes er der blevet etableret el-ladestandere.
Håndværker biler og borgere der bor i Vildtbanegården parkerer på området. Dette er ikke rimeligt. Det gælder ligeledes pendlere fra Ishøj kommune såvel pendlere fra andre kommuner, samt gæster til beboere i Vildtbanegården.
Der bør opsættes skiltning på arealet, der kundgøre, at parkeringsarealet er forbeholdt brugere og besøgende af Brohuset. Den del til venstre for hovedindgangen til Brohuset skal forbeholdes besøgende til sundhedsdelen, og den del til højre for hovedindgangen til Brohuset skal forbeholdes brugere og besøgende til foreningsdelen. Det er ikke muligt at have tidsbegrænsning. Mange af Brohusets brugere og besøgende er der i en længere periode.
Der skal etableres flere parkeringspladser. Rådet peger på arealet ud til Vejlebrovej/Ishøj Stationsvej.
Problemet ved Brohuset bliver kun større efterhånden som Brohuset færdiggøres. I den sidste byggefase skal der opføres boliger på området. Dette vil også betyde udfordringer til parkeringsmuligheder.
Stationen.
Den kommende letbane medfører, at antallet af offentlige parkeringspladser bliver reduceret. Der er i forvejen meget få pladser til besøgende af forretningerne på stationstorvet og til de mange kunder i Bycentret.
Pendler parkeringspladser
Der er efterhånden kun få pendler parkeringspladser tilbage. Mange af byens borgere kører i bil til stationen for derefter at benytte de offentlige transportmidler. Dette problem vil givetvis blive større, når letbanen er færdig. Der vil kunne etableres adskillige pendler parkeringspladser på græsarealet ved Stenbjergårds Alle/ Vejlebrovej.
Parkering ved vore plejehjem
Her mangler parkeringspladser til besøgende af aktivitetscenteret, pårørende og besøgende i almindelighed til Kærbo. Dagligt besøges Kærbo af rigtig mange pårørende og brugere af de mange aktivitets tilbud. Omkring Kærbo er der ligeledes parkeringsproblemer. Her holder større varebil og gæster til Gadekæret i øvrigt. Det må der findes en løsning på. De ansatte skal ligeledes gives bedre muligheder. Der bør opsættes skilte med oplysning om, at pladserne er forbeholdt besøgende til Kærbo. Måske kan der indføres krav om, at man skal have en parkeringstilladelse i dagtimerne. Den kunne så eventuelt hentes i Kærbo. Ved Torsbo er der ligeledes for få parkeringsmuligheder.
Øvrige bemærkninger.
Der er blevet bygget mange nye lejligheder i Ishøj kommune i de senere år. Det gamle industriområde omkring Industriskellet/Industrivangen vil om få år være et nyt og spændende boligkvarter. Mange moderne husstande har to måske flere biler. Dette vil betyde udfordringer til mange parkeringspladser. Seniorrådet håber, at der er tænkt på det.

Overalt i kommunen parkeres der hele døgnet med store lastvognstog. Det kan i nogle områder, også boligområder, virke generende. Dette vil i nogen grad kunne afhjælpes ved at etablere erhvervs parkeringspladser til store køretøjer på arealet ved Ishøj Stationsvej / Brentevej over for Bauhaus.

Manglen på parkeringspladser vil blive et stort problem i fremtiden. Nye boligområder bygges og dermed kommer der flere biler på vejene.
Seniorrådet skal her nævne, at Rådet i sidste byrådsperiode har afholdt møde med den daværende borgmester, der var enig i, at der burde etableres flere parkeringsområder. Noget af problemet blev den gang løst ved at indføre leje parkeringspladser i Ishøj Centrum. Desværre er denne ordning ikke længere eksiterende.

Seniorrådet ser med stor bekymring på den omsiggribende mangel på parkeringspladser i kommunen, og det er efter Rådets opfattelse nødvendigt, at problemet snarest søges løst hurtigt. Seniorrådet håber, at Byrådet vil arbejde ihærdigt på at løse de mange parkeringproblemer, der over tid vil opstå for byens borgere og især byens ældre borgere.

Seniorrådet deltager meget gerne i en eventuel arbejdsgruppe, som kunne få til opgave at løse så mange af kommunes parkeringsmuligheder.

 

Bilag 1. (28. juni 2022)

Bilag nr. 1

Seniorrådets forslag til udtalelse til Ishøj kommunes budget for 2023.

Generelle bemærkninger

Seniorrådet håber, at Ishøj kommune fastholder i budget 2023, at der er ekstra penge til at rekruttere personale til kommunens ældre. Der er flere kommuner som  gør dette. Det er ikke nemt at rekruttere nyt personale, især fordi der generelt mangler uddannet personale. Det ville være lettere, hvis Ishøj kommune kunne tilbyde et løntillæg.

At der på de 2 plejehjem ansættes personer, som varetager opgaver, som ikke kræver plejepersonale, såsom, samtaler, indkøb, ture udenfor plejehjemmene, hjælp til spisning m.v. I dag er der kun 1 ansat til disse opgaver på Kærbo. Dette for at frigøre arbejdet fra de faguddannede, og det vil måske også være nemmere at rekruttere personer til disse opgaver.

Torsbo

Kommunen betegner plejehjemmet Torsbo som et dement plejehjem, med plads til 29 beboere. Langt de fleste beboere er også demente, men i praksis er kun 9 boliger anført som dementboliger – Afdeling B.

Derimod er afd. A, hvor der bor 20 beboer, betegnet som almindeligt plejehjem, uagtet at de fleste af afd. A´s beboer også er demente. I praksis betyder det, at afd. A er dårligere stillet personalemæssigt end dement afdeling B.

Seniorrådet mener, at Torsbo fremover udelukkende bør være et demensplejehjem, med samme normering på afd. A og B. Demente borgere er langt mere plejekrævende  end almindelige plejehjemsbeboere.

Der bør sættes penge af til en opnormering af personalet på Torsbo.

Endvidere er der mangel på parkeringspladser. Der er kun få parkeringspladser, der bør etableres optil 5 nye pladser, hvoraf de 2 bør være handicappladser.

 Kærbo

Der er et stort behov for anlæggelse/omlæggelse af parkeringspladser ved Kærbo. Der er mangel på disse, idet beboerne og gæster til Gadekæret parkerer på parkeringspladserne ved Kærbo. På de få parkeringspladser der er ved Kærbo, holder der også ret ofte varevogne, som ikke har noget med Kærbo at gøre.

Der kommer dagligt mange borgere, der skal gæste aktivitetscentret og plejehjemmet i øvrigt. De kan ikke finde ledige parkeringspladser. Især er der et stort behov for handicap pladser. Der bør kunne etableres flere parkeringspladser på stedet, og der bør være en tydelig markering af, at parkeringspladserne er reserveret besøgende til Kærbo.

Det er vigtigt at personalet på Kærbo ikke parkerer på P-pladser tæt på Kærbo, men som det oprindeligt var planlagt parkerer på den plads der er ved Ishøj Parkvej.

Pedelordning

Vi finder det vigtigt, at der på de 2 plejehjem tilknyttes fast personale. Det er vigtigt at pedellerne og beboerne på Kærbo og Torsbo kender hinanden, især beboere med særlige behov, da skiftende pedeller gør dem usikre og utrygge.

Fremtidig hospitals og patientbehandling

Ifølge oplæg til nye regler om sundhedspleje, som formentligt træder i kraft i slutningen af 2022, skal kommunerne medvirke tidligere i patientforløbet, således at hospitalsindlæggelser kan undgås. Kommunerne skal have fat i borgerne, inden de bliver hospitals indlagt, ligesom kommunernes indsats efter hospital udskrivelse skal intensiveres. Det vil formentlig betyde, at flere udgifter overføres til kommunerne. Derfor bør der afsættes nødvendige økonomiske midler til disse udgifter.

Seniorrådet er opmærksom på, at det kan være svært at forholde sig til en øget udgift på området, når man endnu ikke fuldt ud kender konsekvenserne af den nye lovgivning.

Et overblik over de mange borgere, der skal have en øget plejebehandling vides ikke. Men øget udgifter kommer der på området.

Genoptræning

I forbindelse med at genoptræningen, der samles i nye lokaler i Brohuset, skal Seniorrådet påpege, at der er et stort ønske om, at etablere et udendørs genoptræningsareal i forbindelse med lokalerne. Her kan eksempelvis etableres en gangsti belagt med forskellige former for belægning græs, asfalt, brosten og anden ujævne belægninger. Dette for at opøve borgernes balance og for at undgå faldulykker.

I denne forbindelse skal henvises til Brøndby kommunes udendørs areal til genoptræning, som borgmesteren tidligere har besøgt sammen med Seniorrådet.

Når ombygningen af genoptræningen er afsluttet, er det for sent at tænke på etablering af et udendørs areal til brug for genoptræning.

Som det er i øjeblikket sker genoptræning i Brohuset indendørs. Dette er ikke optimalt. Der er en livlig trafik af andre brugere af foreningshuset.

Arealet til dette anlæg kræver ikke særlig megen plads, idet gangarealet kan udføres som en sti, der snor sig.

 

Hjemme- og sygepleje

Seniorrådet kan konstatere, at der stadig mangler tilstrækkeligt personale såvel i hjemmeplejen, som i sygeplejen. Der er et behov for ansættelse af mere personale. Der bruges unødig store økonomiske midler til brug af vikarer på området. Det er væsentligt billigere, at der ansættes kommunalt personale til opgaverne.

Problemet er, at der er stor efterspørgsel i alle kommuner til det samme personale. Det helt store problem er at få tilstrækkelige ansættelser. Den ulige konkurrence om plejepersonalet skyldes, at andre kommuner tilbyder en væsentlig bedre løn.

Derfor er vigtigt at udvikle på hvilke området. Der kan ydes sygeplejehjælp via skærme. Det har vist sig som en stor succes i mange kommuner. Borgerne er glade for det, og det sparer også tid i transport mellem de borgere, der skal have hjælp. Det man sparer her, kan man bruge til at gøre andre områder i plejen bedre. Alt til gavn for borgerne og også til gavn for et mere tilfreds personale. Det vil sikkert gøre det nemmere at tiltrække og fastholde personale.

Det vil også være gavnligt, at der arbejdes hen imod ”Teams samarbejde”. De plejekrævende borgere og plejepersonalet vil knytte tættere bånd, til gavn for øget tryghed..

Pårørende rådgiver

Kommunen har fået udarbejdet en plejehjemspolitik. Det er meget positivt.

Seniorrådet finder det nødvendigt, at der ansættes en pårørende rådgiver. Vedkommende kan f.eks. ansættes på 30 timer til udelukkende at vejlede og på anden måde hjælpe pårørende til kroniske syge borger. Vi tænker på patienter med demens, parkinton, cancer m.m.

Pårørende rådgiveren skal være til for alle over 18 år, men med hovedvægten på den ældre borgergruppe.

Seniorrådets diæter og kørselsudgifter

Seniorrådet har tidligere fremsendt skrivelse angående Seniorrådets udgifter til diæter og transport. Diæter og andre udgifter udgør ca. 35000.- kr. årligt. Seniorrådet har i hvert kalenderår 51000.- kr. at gøre godt med. Der selvsagt ikke noget stor rådighedsbeløb tilbage til kursusvirksomhed og andre relevante udgifter. Seniorrådet foreslår at udgifterne til diæter trækkes væk og søges dækket på anden vis.

Seniorrådet vil gerne kunne sende rådsmedlemmer på nødvendige kurser, forskellige møder i andre regioner, årsmøde f.eks. Danske Ældreråds Årsmøde i Nyborg. Som der er nu er der ikke midler til at arrangere diverse arrangementer for borgere 60+-

Den tidligere borgmester har givet tilsagn om, at dette ville bliver løst, ligesom den nuværende borgmester også har givet udtryk for, at man vil se nærmere på dette problem, med henblik på at finde en tilfredsstillende løsning. Seniorrådet ønsker, at der ydes et særskilt beløb til diæter og kørselsudgifter, og at det fremover figurerer i kommunens budget, som en særskilt post.

 

Pensionist skovtur og julefrokost

Gennem mange år har Ishøj kommune afholdt pensionist skovture og julefrokoster. Det har i alle årene været en stor succes. Deltager tallet har været mellem 1.000 og 1.200 personer.

Seniorrådet er vidende om, at man desværre i det forgangne år har oplevet det laveste deltagerantal især til årets skovtur.

Seniorrådet er dog fortsat af den opfattelse, at disse 2 årlige arrangementer skal fastholdes i sin nuværende form. Disse arrangementer er vigtige i et socialt samvær mellem byens ældre borgere.

Mange af kommunens ældre har givet udtrykt for, at julefrokosten igen afholdes i Kulturrium.

Endvidere finder vi det vigtigt at deltagerbetalingen på kr. 200 – fastholdes – så alle har mulighed