Høringssvar vedr. punkt 5 på Seniorrådsmøde den 26.1.21. Beslutning om rammer for aktivitetscentret på Kærbo

Høringssvar vedr. punkt 5 på Seniorrådsmøde den 26.1.21. Beslutning om rammer for aktivitetscentret.
Generelt vil Seniorrådet gerne rose informationen om arbejdet i aktivitetscentret som det er nu. Der var mange gode ting, der blev arbejdet med.
Seniorrådet kan tilslutte sig høringssvaret fra Richard Bast, Brugerbestyrelsen på Kærbo.  Seniorrådet er enige heri på alle punkter.
Seniorrådet er ikke enige i beslutningen, om at beboerne på Kærbo og borgere 60+ ikke mere vil kunne deltage i aktiviteter sammen. Det er med til at give en god kemi og livskvalitet med dette mix af mennesker forskellige steder i livet.
Seniorrådet kan ikke anbefale at flytte aktiviteter fra Egely og blande dem med de andre aktiviteter, da Seniorrådet ikke tror denne målgruppe vil deltage på anden vis. Endvidere er det ikke Seniorrådets vurdering, at målgruppen, vil deltage i aktivitet der kræver kontingent. Dog er denne  form for aktivitet temmelig dyr rent personaleressourcemæssigt.
Vedr. de to forslag, kan Seniorrådet godt se fordele og ulemper ved, men er enige om, at ulemperne vejer helt klart tungest.
Seniorrådet har talt med flere borgere 60+ der er meget utilfredse med denne ændring. Blandt andet fordi der er et stærkt sammenhold i de forskellige grupper og de ønsker på ingen måde at blive adskilt. Det kan give en følelse af at være på et A eller et B hold, altså om man er rask eller ej.
Seniorrådet ønsker forsat, at aktivitetscentret fysisk skal være beliggende på Kærbo, det kunne evt. være i en ny tilstødende bygning. Seniorrådet er klar over pladsproblemerne, men ønsker det bliver prioriteret.
Seniorrådet anerkender pladsmanglen og kan godt se fordelene ved at noget flyttes fysisk væk fra Kærbo, som f.eks. at flytte foredragene til Kulturium. Som regel bliver et foredrag afholdt over to gange på en dag,
Seniorrådet foreslår derfor, at et foredrag afholdes i aktivitetscentret på Kærbo og et i Kulturium, så vil alle have mulighed for at deltage, også dem der ikke kan få transport til Kulturium.
Seniorrådet har tidligere ønsket at deltage i arbejdet med kortlæggelse af aktivitetstilbud. Dette var desværre ikke en mulighed på pågældende tidspunkt. Seniorrådet ønsker forsat at have en repræsentant med i arbejdet, nu som en del af den videre proces.  Formand Peter Møller vil gerne deltage i dette arbejde.

f. Seniorrådet
Peter Møller
Formand

Hørings svar fra Brugerbestyrelsen på Kærbo

Høringssvar.

Grundet Covid 19, har brugerbestyrelsen, efter at have læst referat fra Social- og Sundhedsudvalget
konfereret over telefonen. Allerhelst ville vi have holdt et møde med brugerne, men da vi gennem vores
arbejde på Kærbo, (nogle af os er tillige gruppeledere) kender deres holdning godt nok til at konkludere
følgende:
Med udgangspunkt i forholdene før nedlukning, og den efterfølgende nødplacering af nogle hold, må vi
konstatere, at dette ikke har fungeret optimalt, og at man derfor flere gange har udtalt ønske om, at komme
tilbage til Kærbo så hurtigt, det kan lade sig gøre. Hvilket vi godt forstår.
Dette blev også bekræftet af Ole Bjørstoft på et bestyrelsesmøde i Glashuset, og det samme kunne man læse
i Sydkysten avis fra Merete Amdisen.
Vi har altid været meget rummelige på Kærbo, og vægtet det sociale og faglige lige meget, og med et godt
samarbejde mellem ledelse – personale og gruppeledere haft et velfungerende aktivitetscenter, som er blevet
rost, når vi har været på besøg, på andre centre, eller de har besøgt os.
Med udflytning af de mest velfungerende brugere, vil man forringe standarten på holdene, og det er den
klare holdning, at dem som ville ønske at være andre steder, havde valgt dette, og ikke Kærbo. Også at vi
stiller værktøj og andet til rådighed uden at det koster noget, heller ikke kontingent, så alle kan være med.
Det er ikke uden grund, at det er attraktivt at komme i aktivitetscentret. Der er en god kontakt med brugere
og beboere, som kan besøge holdene, og få en oplevelse, og en snak, til opmuntring i hverdagen.
Dette samspil er vigtig, idet de kender hinanden. Dette giver sig udslag i tilslutningen, når vi afholder
arrangementer som fester – julemarked – foredrag – oplæsning eller andre tiltag, (op til 90 personer) hvor
aktivitetscenter brugere – daghjem – og beboere mødes i et fællesskab som er vigtigt for den daglige trivsel.
Med hensyn til Fof foredragene, kan der måske være en fordel med Kulturium, men det vil gå ud over
beboerne på Kærbo!
Vi kan ikke påtage os plejedelen, det er de professionelles opgave, men det er sikkert at vi er med til at
borgerne, ikke sidder derhjemme, med dårligt helbred til følge.
Vi har til eksempel set, at en bruger der var ramt af sygdom, efter genoptræning glad er kommet tilbage på
holdet, eller man spørger om hvornår næste arrangement er, og glæder sig dertil.
Alle er enige om at deres skattekroner er godt givet ud, og at pengene kommer flere gange igen, ved sparede
indlæggelser, og plejepladser.
Nogle har udtalt at, de vil skrive læserbreve, og lave underskrift indsamling, hvilket viser deres engagement.
Vi foretrækker i første omgang dialog, og håber på en saglig vurdering!
Dette er en sammenfatning af brugerbestyrelsen konklusioner, som medlemmerne har godkendt, og bedt
undertegnede sende til høring.

Med venlig hilsen.
Ricard Bast.