Seniorrådets skrivelse til formanden for Region Hovedstaden OG SVAR

Kære Peter Møller og Ishøj Seniorråd

Tak for jeres henvendelse om adgangen til privatpraktiserende speciallæger i Ishøj kommune.

Som regionsrådsformand ønsker jeg, at alle regionens borgere har nem og lige adgang til sundhedsydelser, uanset hvilken kommune man bor i. Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor ældre mennesker hurtigt og effektivt kan blive behandlet ud fra deres situation og præmisser er et af vores centrale politiske fokusområder i regionsrådet.

Derfor forstår jeg også godt, at det er frustrerende, når der er lang ventetid hos speciallægen, eller at den speciallæge, som man skal besøge ikke findes i ens eget lokalområde med lang transport til følge. Desværre er det dog hverken fagligt eller praktisk muligt at have privatpraktiserende speciallæger indenfor alle områder repræsenteret i alle regionens 29 kommuner.

Region Hovedstaden har på landsplan i forvejen den bedste dækning med praktiserende speciallæger sammenlignet med de øvrige regioner i Danmark. Vi har ca. 45% af landets praktiserende speciallæger til en befolkningsstørrelse, der udgør ca. 32% af den samlede danske befolkning.

I mange dele af landet, og i det øvrige sundhedsvæsen, oplever vi således i de her år mangel på speciallæger – særligt øjenlæger, neurologer, psykiatere og almenpraksis. Det er derfor en vigtig opgave for os at prioritere bedst muligt. Mange faglige lægespecialer er små, eller kræver mange patienter for at kunne give en ordentlig faglig behandling. De kan derfor ikke være tilstede i hver eneste kommune. For eksempel ligger én af regionens bare 10 ortopædkirurgiske speciallægeklinikker i Ishøj, og borgere fra de omkringliggende kommuner må derfor tage til Ishøj for at modtage behandling her.

Vi arbejder løbende på at sikre en god dækning med speciallæger i alle dele af regionen. Planområde Syd, hvor Ishøj Kommune ligger, har færre praktiserende speciallæger end f.eks. Planområde Byen med København, hvor antallet af speciallæger pr. indbygger er størst. Derfor arbejder vi også for, at Planområde Syd tilgodeses i forbindelse med, at speciallæger ønsker at flytte deres praksis til nye lokaler. Og vi ser naturligvis med stor Side 2

interesse på ansøgninger fra speciallæger, som ønsker at oprette en satellitpraksis i fx. Ishøj kommune, ud over den de har i forvejen.

Endelig vil vi tilgodese områder med færrest speciallæger, hvis vi får en speciallægekapacitet tilbage fra en læge, som ikke kan sælge den – eller, hvis vi i forbindelse med den besluttede praksisplan, der gælder for hele regionen og kommunerne – beslutter at udvide antallet af privatpraktiserende speciallæger. Den nuværende praksisplan blev vedtaget i 2018 og gælder frem til 2022. Ishøj kommune var høringspart.

For så vidt angår jeres spørgsmål om omkostningerne ved indlæggelse og behandling på regionens hospitaler, er det desværre ikke muligt at give et præcist svar. Taksten for indlæggelser eller ambulante undersøgelser afhænger af mange forhold bl.a. hvad personen fejler, personens alder, hvilke undersøgelser/behandlinger personen modtager, samt hvordan personen udskrives. Prisen indgår ikke i lægens eller regionens vurdering af, hvor vidt personen har brug for behandling eller indlæggelse.

Den kommunale medfinansiering ved indlæggelser og sundhedsbehandling afregnes alene til staten, der årligt fastsætter et loft for, hvor mange af midlerne, der går til regionen som medfinansiering af vores sundhedsvæsen. Regionen afregnes altså ikke for antallet af behandlinger og operationer (aktivitet), og er ikke økonomisk afhængig af, om patienten bliver indlagt eller behandles i eget hjem eller hos egen læge. Det er alene en lægelig vurdering.

I forhold til undersøgelser og behandling, så har det høj prioritet for regionsrådet, at vi i højere grad får tilrettelagt det således, at det kan klares med ét besøg fremfor flere. På flere hospitaler arbejder man allerede i dag med såkaldt sammedagsudredning, og det er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi skal lade mennesker være omdrejningspunkt for deres egen behandling og tilbyde udredningsforløb, der i højere grad tager hånd om de ældre.

Jeg håber, at jeg har svaret på jeres spørgsmål, og belyst de mange hensyn, der skal tages for at sikre en god og lige adgang for alle til speciallæger i hele regionen.

Jeg ser frem til at mødet den 14. november i Regionsældrerådet.

Med venlig hilsen

Sophie Hæstorp Andersen

 

  1. oktober 2019

Til formand for Region Hovedstaden

Sophie Hæstorp Andersen

 

Ishøj Seniorråd har nogle spørgsmål vedrørende hospitalsindlæggelse og sundhed, som vi vil anmode om, at du i egenskab af regionsrådsformand for Region Hovedstaden venligst vil besvare.

Måske vil det være en god ide også at besvare spørgsmålene på det kommende møde med Regionsældrerådet den 14. november 2019, da vi mener at spørgsmålene har almen interesse.

  • Hvad skal den enkelte kommune betale for hospitalsindlæggelse for børn (alder fra – til), voksne (alder fra – til) og ældre (alder fra – til)?
  • Hvad koster det, såfremt patienten indlægges om eftermiddagen og  samme dag overflyttes til et andet hospital?
  • Hvad koster det, såfremt patienten indlægges på et hospital, og 2 dage efter overflyttes til et andet hospital, og 8 dage senere overflyttes til et nyt hospital?
  • Hvad koster 1 ambulant undersøgelse for de samme grupper. Hvad koster flere undersøgelser samme dag?
  • Hvad koster flere ambulante undersøgelser over flere dage, men med den samme sygdom?
  • Hvad er årsagen til, at en patient ikke får flere undersøgelser samme dag, men altid får flere forskellige dage? Er der er tale om kassetænkning for at få  kommunerne til at betale flere penge for samme diagnose?

Ishøj kommune mangler i høj grad speciallæger, og har nu mulighed for at få 2 øjenlæger til kommunen, men af ukendt årsag har Regionen sagt nej til dette. Hvorfor? Ishøj har mange ældre borgere, der har behov for at blive undersøgt af en speciallæge, og som har svært ved at komme til de eksisterende speciallæger, der er bosat langt fra Ishøj.

Samlet set har hele Vestegnen et stort behov for at få tilført speciallæger, og ikke mindst til Ishøj kommune. Således kan nævnes, at regionen har 38 hudlæger, men kun 3 på Vestegnen, og ingen i Ishøj. Ud af regionens 16 børnelæger, er der kun 1 på Vestegnen og ingen i Ishøj. Specialkirurgi findes heller ikke i Ishøj, ligesom der heller ikke er nogen øre-næse-halslæger.

Sådan kan vi  blive ved. Seniorrådet finder manglen på speciallæger i Ishøj meget utilfredsstillende. Nødvendigvis skal det anføres, at der hos samtlige speciallæger i Regionen er meget lang ventetid på at få tildelt en konsultationstid. Det er Ikke ualmindeligt at ventetiden er mellem 3 – 6 måneder. Dette indikerer, at der er hårdt brug for flere speciallæger i regionen og ikke mindst i Ishøj og på Vestegnen.

Det til trods for at Vestegnen udgør en ret stor del af Region Hovedstaden. Kommunens ældre (over 60 år) udgør ca 20% af det samlede antal borgere i Ishøj.

Seniorrådet ønsker oplyst hvilke planer Regionsrådet har for at løse de anførte problemer – især i Ishøj, men også i særdeleshed på Vestegnen

Ishøj Seniorråd ønsker endvidere oplyst, hvad det er for en aftale, der er indgået mellem Folketinget og Regionen om belønning af hospitalerne (bonus) ved en hurtigere udskrivning til kommunerne? Hvad får hospitalerne i belønning. Hvad er det for 5 punkter, og hvad kommer det til at koste kommunerne?

Ishøj Seniorråd håber på at få svar på ovennævnte spørgsmål snarest.

 

På Seniorrådets vegne

Peter Møller         /       Bjarne Gosvig

Formand                       Næstformand